Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 và 9 môn tiếng anh tham khảo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (317.07 KB, 26 trang )

Lesson 1: USE OF TENSES ( Sử dụng thì )
I

. /

P r

e s en t

: H

i

e ä n

T a

ï i
1. /

T h e p r

e

s en t

s i

m

p le t

en s e : thì hiện tại đơn .
S + V(inf) or V(s /es)
a,/ U

s a

g e (

C

a ù c

h du ø n g

)
- We use the present simple to talk about repeated actions or habits.
(Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những hành động lặp đi lặp
lại hoặc những thói quen ).
Eg : Most evenings my parent stay at home and watch T.V
He always goes to school at 6 o’clock.
- We use the present simple to talk about situations which are permanent (continuing
for a long time).
Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những tình huống cố đònh lâu dài
( tiếp tục trong thời gian dài).
Eg : she lives in HaNoi .
-We use the present simple to talk about general truths.
(Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những sự thật hiển nhiên )

- Eg : yellow leaves fall in the autumn.
b,/ F o r

m

( H

ì

n h t

h ư ùc ) :
Subject ( chủ ngữ) Verb ( động từ )
The 3nd singular persons, the singular
subjects.
( ngôi thứ 3 số ít, chủ ngữ số ít )
He, she, Nam, my father, his friend
The other persons , the plural subjects
( các ngôi khác, chủ ngữ số nhiều
)
I, we, you, they, his parents, Nam and
Kha
V(s /es)
V(inf)
N

ot

e :
1./ V(es) is used in the following case: động từ thêm e


s được dùng trong
trường hợp sau when the verb ends in ( khi động từ tận cùng là): O , S(
s h )

, X

, Z, C

H

, Y

.
2./ some adverbs which are often used in the present simple :một số trạng từ
thường sử dụng ở
hiện tại đơn.
Always( luôn
luôn),
often( thường),
usually/ generally( thường thường),
frequently( thường xuyên),
sometimes / occasionally / now and then ( đôi
khi, thỉnh thỏang),
every( mọi, mỗi),
seldom / rarely (it1khi, hiếm khi)
Once, twice, three times a day ( a week, a month )
Moọt, hai, hoaởc ba lan trong 1 ngaứy, 1 tuan hoaởc 1 thaựng
2. /


T h e P r

e s

en t

C

on ti

nuou s : Thi hiện tại tiếp diễn .
S + is/ are/ am +
V.ing
We use the present continuous in the following cases : Chúng ta sử dụng thì
hiện tại tiếp diễn trong một số trường hợp sau .
a./ For an action happening at the moment of speaking : Một hành động diễn ra
tại thời điểm
ta đang nói.
Eg : I’m teaching English now.
b./For an action happening around the present : Một hành động diễn ra xung
quanh hiện tại.
Eg: 1.Robert is on holiday this week. He is staying his family.
2. Your children are growing up quickly.
c./ For a planned action in the near future: Một hành động đã có kế họach
trong tương lai gần.
Eg : I’m meeting peter tonight.
d./ With a

l


w

a

y s : very often ( rất thường xuyên ), too often, anger ( sự giận
dữ), irritation ( sự phàn nàn ).
Eg: He
i

s a

l

w

a

y s l

o s i

n g
his keys.
My sister
i

s a

l


w

a

y s u s i

n g
my things.
some adverds are used in the present continuous: Một vài động từ thường
dùng ở thì hiện
tại tiếp diễn
At present ( hiện tại ),
at the moment, now ( ngay lúc này,
bây giờ ), at the time ( lúc này ).
.
3. /

T h e P r

e s

en t

P e rf

e c t

: Thì hiện tại hoàn thành .
S + ha s/have + V(3/
ed).

a. To talk about the something that started in the past and continues up to the
present : Nói về điều gì đó mà đã bắt đầu, xa ûy ra trong qúa khứ
và còn tiếp tục cho đến hiện tại
- She has worked in London for six months ( she still works there now ).
b. To talk about action happening at an unspecified time in the past: Nói về điều
đang diễn ra
tại một thời điểm không xác đònh rõ ràng qúa khứ.
- They have moved to the new apartment.
c. To talk about the result of a past action connecting to the present : Nói về kết
qủa của hành động trong qúa khứ và vẫn còn liên quan đến hiện
tại.
- Someone has broken the window.(the window is now broken )
+

Some

ad
verds

are

often

used

in

this

tense

: Một số trạng từ thường dùng
trong thì này :
Just ( vừa mới ),
Already (rồi, xong
), Since ( từ khi,
từ lúc ), For (
trong, được ),
not yet ( vẫn chưa ),
So far, Up to now /Present ,
for…now
( cho đến bây giờ ),
recently, lately ( gần đây,
mới đây ), many, several
times ( nhiều lần ),
ever (từng), never (chưa bao
giờ), before (trước đây)
- It’s the first/ second time + HTHT
- so sánh nhất + HTHT
II

. /

P a

s t

T en s e

: ( QU


A

Ù K

H

Ứ )
1. /

T h e S i

m

p l

e P a

s t

: Qúa khứ đơn .
S + V(2 /ed)
- We use the simple past to talk about actions and situations in the past at a definite
past time
: Chúng ta sử dụng quá khứ đơn để nói về hành động, tình huống
trong quá khứ ở tại một thời
gian xác đònh
* Some adverds are often used in the simple past :Một vài trạng từ thường
dùng trong quá khứ đơn .
Yesterday (ngày hôm
qua),

last (qua, trước),
ago (trước đây, về
trước), formerly (trước
đây, thû xưa),
In 2004 (năm đã qua như
2004).
Ti

m

e i

n pa

st :
When I was a boy,
When I was 10 years
old, When I was in
Hanoi,
2./

The Pa

st

C

onti

nuous : Qúa khứ tiếp diễn .

S + was/were + V.ing
- We use the past continuous to talk something which was in progress at a past time.
The action, situation had started but It had not finished at that time:
Chúng ta sử dụng qúa khứ tiếp diễn để nói về những điều đang diễn
ra ở một thời điểm trong
quá khứ. Hành động hoặc tình huống đang diễn ra nhưng nó vẫn chưa kết
thúc ở thời điểm đó.
- A

t

e i

gh t

o ’

c l

o c k l

a

s t

n i

gh t I was watching T.V
* We often use the past continuous and past simple together in a sentence: chúng
ta thường dùng thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn trong 1 câu với

nhau
+ The longer (earlier) action  past continuous.
+ The shorter action that happened in the middle of t he longer action or interrupted
it  past simple
- Hành động dài hơn, sớm hơn  quá khứ tiếp diễn
- Hành động ngắn hơn, xảy ra giữa hành động dài hơn và làm gián
đoạn hành động xảy ra trước đó  quá khứ đơn
- When kate w

a

s wa

t

chi

ngTV, the telephone r

a

ng.
(WHEN  1 quá khứ đơn + 1 quá khứ
tiếp diễn )

N

ot

e

: - when we tell the story (khi chúng ta kể chuyện )
- The past continuous  A background scene.(bối cảnh)
- The past simple  Events and actions (sự kiện , hành
động) III

. /

F u t

u r

e : T

ươn g L a

i
S + Will + V (inf)
- We use the future simple to talk about actions or situations which will happen
in the future : Chúng ta sử dụng thì tương lai để nói về những hành
động hoặc tình huống sẽ xảy ra trong tương lai
+ Some words are often used in the future simple :Một số từ thường
dùng ở thì này : Tomorrow (ngày mai),
Next (tới, đến ),
in the future (trong tương lai),
in a few minutes, days (trong 1 vài phút, ngày nữa).
*
N

o t


e :
To be + going to + V(inf) : to talk about what we inten to do in the future :
Nói

về

nhữngchúng

taï

đòn

h

l

a ø m

t

r on


g

tươn

g

l

a i
-

He

is

going

to

study

harder

fo

r

the

test

Lesson

2:

VERBALS
( Động từ nguyên thể và động từ –ing)
I

./

To-i

nfi

niti

ve :Động từ nguyên
mẫu có ‘ To’
1/ Between two ordinary verbs
(giữ hai động từ thường)
- Childen want t

o go to the zoo.
2/Would like + to-infinitive .
-I would like to drink some tea.
3/ How long does it take sb to do st ?
It takes s.b +time + to do st .
(một

người


nào

đó

mất

bao

nhiêu

thời

gian

để

làm một

việt


)
- It took them two months to finish that
course.
4/ It is + adjective ……+ to infinitive
.
-It is difficult for us to learn English.
5/ Too + adjective …… + to-infinitive
.

-She is too old to apply for that job.
6/ adjective + enough ……+ to-
infinitive.
They are old enough to get married
each other.
7/ ask sb (not) to do st:
b

o

ai

đó

(
khơng)

nên
l
àm

v
i
ệc

g
ì
(ask/ advise/ tell/ request/beg /get…)
II


. B

ar

e i

nfi

ni

ti

ve : (Động từ nguyên mẫu không ‘ TO’)
1./ Modal verbs :Can, could, will,
would,
shall, should, may, might…
-We should go to bed early.
2./ Be + going to + bare inf :
Dự

đònh

làm

gì trong

tương

lai


gần
-They are going to visit thier teacher
tomorrow.
3./ U sed to + bare inf : Chỉ thói
quen trong
quá khứ
-When she was a little girl, She used
to cry
4./ Had better(not) + bare inf :
(
Khun

a

i

(khơng)

nênm

v
i

ệc

g

ì

)
-We had better leave here
5./ Would rather + bare inf + than
:
Thích


hơn
- Many people would rather
travel by
plane
6./ Have to + bare inf
-we have to go to school every day.
7./ l e t

, m

a

k e ,h

e l

p + bare infinitive
Sau

động


từ

Let,

Make

dùng

động

từ

không


To’
- Let’s go to school .
-She lets her children stay up very late.
-The film made her cry.
8. sau trợ từ DO / DO ES / DID
III

. G

e

run

d


/ I ng-f

or

m (hình thức động từ dạng – ing)
1./ Use after some verbs such as : Sử dụng sau một số động từ như:
like,

love,

enjoy

(thích); dislike,

hate

(không

thích); begin,

start
(bắt

đầu);
finish

,

co


mplete

:

hồ

n

thà

nh
stop,

quit

(chấm

dứt);
avoid

(tránh),
keep

(tiếp

tục); suggest

:

đề


ngh

cons

i
der

:
xe

m


t
apprec
i

ate

:

cả

m

k
í
ch
adm

i
t

:

t


nhận

,
de

ny

(
t


chố
i
)
delay,

postpone(hõan

lại)

;
re


membe

r

(nhớ);
fo

rget

(quên);

miss

(

nhớ

)
reg

ret

:

hối

t
iếc
mind


(phiền

hà)
practise

(thực
hành)
2./ Use after some phrases : Sử dụng sau một số cụm từ như
Can’t stand / can’t bear : Không thể chòu đựng nổi
Can’t help : Không thể nhòn được
- She can’t stand seeing her son at home all day.
3./ Use after some following adjectives: Sử dụng sau một số
tính từ dưới đây be busy : Bận bòu
be worth : Đáng giá
- I’m busy doing my homework.
4./ Use after prepositions: S ư û d

u ï n g s a

u

như õ n

g g i

ơ ù i t


- My father is in the habit o f reading a book before bed time

N

ot

e
1. Sb spends / wastes time doing st.
My brother s p

en t

on e hou r

do i

n g Maths every evening.
2. look forward to +Ving
He is l

ooki

ng f

orw

a

r

d t


o

seei

ng her girlfriends
3.
 be / get used to + V
ing
:quen với việc gì
 Used to + V(
infinitive
) : thói quen ở q khứ
Question : (wh ) + did + S + use to + V
(infinitive)

?
Negative : S + didn’t + use to + V
(infinitive)
4

like + V
( ing

/

infinitive

)

Would


Like

+
V
(infinitive)
L

e

s s

o

n 3
:

P A S

S I

V E V

O I C E

(bò động cách) Form :
B

E + V


(

3 /

ed )
1. present : is, are, am
2. past : was, were
3. perfect : has / have been + V (3/(ed)
4. S . Verbs : X +
be . Eg :
1.

All

student

choose

him

the

mo

nitor
He

i

s


chosen

the

monitor.
2.

They

built

their

house

about

over
20

years

ago

.
The

house


was

built

about

over

20

being

ago
3.

My

father

h

as

used

this

bicycle

for


5

years
This

bicycle

has

been

used

for

5

years
4.They

will

build

a

school

in


this

villege

next

year.
A

school

will

be

built

in

this

villege

next

year.
The passivive form continuous : ( Hình thức bò động tiếp diễn)
be


+ bei

ng + V

(

3 /

ed)
Eg .Somebody was cleaning this room everyday .
This room was being cleaned everyday .
Lesson

4
: CONDITIONAL SENTENCES(câu điều kiện)
1./ Real conditonal sentences in the present : Điều kiện có thực ở hiện tại
If + S+ V(present simple) , S + Will + V (inf)
Eg : If you work harder, you will pass the next exam .
2./ Unreal conditional sentences in the present: điều kiện không có thực ở
hiện tại .
If+ S+ V(past simple) , S + Would / could / should + V (inf)
Eg : - If I had a lot of money, I would travel around the world
- If he were you , he should help her.
*
N

o t

e :
1./ In the unreal condition : Be  Were with all persons

Trong điều kiện kh ông có thật Be  Were cho tất cả các ngôi
2./ Unless = If not
Eg : If you don’t go right away, you will not go to school on time
 Unless you go right away, you will not go to school on time
3./ VP + or + clause  unless + S + V , clause
Eg : Be have yourself or your parents won’t be happy
Unless you behave yourself, your parents won’t be happy
4./ Rewrite the sentences with

I
F‛
: Viết lại câu với ‘IF’
Present
simple
+
/

-
not
If ( condition 2 )
Eg : If I don’t know the answer , so I can’t tell you.
 If I knew the answer , I could tell you .
L

e

s s

o


n 5
:

C O M

P A R

I S

O N

(So sánh)
1. /

E qu a

lit

y : So sánh bằng
As ………………………as
Eg : This excercise is a

s d if

f i

c u l

t a


s that one
He speaks English a

s fl

u e n tl

y a

s a native speaker
2. /

C

o m

p a

r

a ti

v e : So sánh hơn
A + er +
than more + A
-He works harder than his friends
-This play is more interesting than the last one
*
N


o t

e :

Adjectives which end in ‘ Y’ are used as short adjectives :
Những

tính

từ

tận

cùng

bằng

‘Y’

được

sử

dụng

như

tính

từ


ngắn

vần
Eg : She is ( happy )happier than me
Some irregular adverbs ( adjectives) : Một vài trạng từ không theo quy
tắc
- Good/ well
- bad / badly
- Far
-
L
i
ttle
- much / many
better
worse
fathrer / further
less
more
the best
the worse
t
h
e

f
a
r
t

h
e
s
t
/

t
h
e

f
u
r
t
h
e
s
t

t
h
e

l
e
a
s
t
the most
A + er + than not as

as more + A
Eg :1/ His brother is taller than
he .
 He is not as tall as
brother .
2/ She plays the quitar better than I do
.
I don’t play the quitar as well as she
.
3/

sup

erl

ati

ve: so sánh nhất
A +
est
The + most + A + in /of ….
Eg: - Nam runs the fastest in his friends.
-She is the most intelligent student in my class.
Lesson

6
: RELATIVE CLAUS(mệnh đề quan hệ)
St

udy t


he exa

m

pl

es:m

hi

ểu ca

ùc ví

dụ

sa

u
1./ I thanked the woman. She helped me.
I thanked the woman w

h

o / t


h a t helped me.
2./ This book is mine. It is on the table.
- This book w h i

c h / t

h a

t is on the table.
Who = for people (sử dụng cho người)
( We use who instead of he, she, they or him, her, them ).
Which = for things (sử dụng cho vật)
( We use which instead of it, they, the repeated things )
That = use for both people and things (sử dụng cho cả người và vật)
( We use that instead of who/ which): chúng ta sử dụng t hat để thay thế cho
who/which )
3./ I know the man. His bicycle was stolen.
- I know the man w

h o

s e b i

c y c l

e was stolen.
Whose = used to show possession: sử dụng để chỉ về sở hữu
( We use whose instead for his, her, its, their ,
whose


is

connected

to

a

noun
):
chúng ta dùng w hose để thay thế cho hi s, her, its, their w

ho s e
đươ ï c no á i
vơ ù i

d a

n h t


Eg: His bicycle  whose bicycle
Her composition  whose composition
4/ That is the city .I met her there .
-That is the city w

he r

e I met her .

 w here = for places: chỉ nơi chốn
( We use w here instead of there ,here, in somewhere ): chúng ta sử dụng w
here để thay thế cho there ,here, in somewhere
L
Ư U

Ý

1. That  khơng được dùng sau dấu p hẩy
 Sau cấu trúc so sánh nhất
 Cấu trúc nhấn mạnh : It’s
… th
at
 Tiền trí từ chỉ người lẫn vật
 Sau các từ : the first , the second , the last , the only
 Sau các đại từ bất định : some / any / no /every (+ one /
body/ thing) ; all , few , litte , much
2 . Giới từ + whom / which
Lesson 7 :SOME USAGED NOTES (một vài cách sử dụng)
1.It’s …………. that + verb
a.The pronunciation causes me a lot of difficulties.
It’s the pronunciation that c a

u s e s me a lot of
difficulties . b.The bad weather destroyed most of the
crop .
It’s the bad weather that de s t r

oye dmost of the crop .
*we use the parttern ‘ It’s that ‘to emphasize the subject of the

sentence. Chúng ta sử dụng cấu trúc ‘It’s that ‘ để nhấn
mạnh chủ ngữ của câu.
2.It + be + adjective …+ to -infinitive
a. To pass the final examination is necessary for us
It’s necessary for us to pass the final examination
b. writing the chinese words is difficult
It’s difficult to write the chinese words
3. Too + adjective (for s.b) ….+ to
-infinitive a.She is very old. She can’t do
that work .
She is t oo old to do that work .
b The tea is very strong. I can’t drink it .
The tea is too strong for me to drink .
c.The students didn’t do the exercises because they were difficult .
The exercises were too difficult for the students to do
4. enough …… + to -infinitive
1. A

d j

+ enoug h …

. + t

o ve r

b
-He is old enough to drive the car.
-The jacket isn’t large enough for me to wear.
2 .


E noug h + N

o un
- I would like to take a vacation, but I don’t have enough money.
- He didn’t get the job because he didn’t have enough experience.
5. so +adj / adv + that (Đến nỗi mà)
a.She is very pretty. Every boy likes her.
 She is so pretty that every boy likes her.
b.The math test was difficult. We couldn’t do it.
 The math test was so difficult that we couldn’t do it.
Note: So + adj/adv + That
So + many/much + Noun + That
6. Such (a\an )+ adj + noun + that (Đến nỗi mà)
a. The book was so good t hat I couldn’t put it down.
 It was such a good book that I couldn’t I put it down.
b.The cartoon film is so interesting that every childen likes it.
 It’s such an interesting cartoon film that every childen likes it.
Note : Such + a lot of + N + that
7. Adjectives ending with –ing and –ed (Tính từ tận cùng bằng – ing và –
ed)
Jane has been doing the same job for a very long time. Every day she does
exactly the
same things again and again. She doesn’t enjoy it any more and would like to do
something different.
Jane đã làm cùng một công việc trong một thời gian rất dài. Hằng
ngày cô cứ làm đi, làm
lại mỗi công việc đó. Cô ấy không thích làm công việc đó nữa và
muốn làm một việc kha ùc
- Jane’s job is boring (công việc của cô Jane qúa nhàm chán)

- Jane is bored (with her job): cô Jane cảm thấy chán công việc của cô ta
+ Adj – ed  for people (cho người)
+ Adj – ing  for things / events (cho vật, sự việc)
Lesson 8: WORD – BUILDING ( cấu tạo từ)
A./ PREFIXES (tiếp đầu ngữ)
+ N

ega

ti

ve pr

efi

xes:

tiếp đầu ngữ phủ đònh
1./ un + adj : unhappy, unexpected
2./ in + adj :independent, indirect
3./ dis + adj/n/v:dishonest,
disadvantage
4./ non + n: non – smoker
5./ over + n :overweight, overeating
6./ re + v :rewrite, reread
B./ SUFFIXES (tiếp vó ngữ)
I

. / A


gen t

s u f fi

xe s (những tiếp vó ngữ chỉ tác nhân)
1./ V + er/or  N 2./ V + or  N
teach

+ er
teacher build +
er builder drive + er
driver write + er
writer
act + or actor
invent + or inventor
3./ N + ist  N 4./ N + ian  N
biology + ist
biologist
language + ist languist
physics + ist
physicist
mathematics + ian mathematician
politics + ian
politician library

+ ian
librarian music
+ ian
musician
II


./ V

er

bs w

it

h

i

ze/

en (ủoọng tửứ vụựi ủuoõi ize/en)
Adj + ize/en V
Adj

+

ize Adj

+

en
summary

+


ize
sumarize
modern

+

ize
modernize symbol
+

ize
symbolize
short +

en shorten
wide +

en
widen
bright +

en
brighten
III

. / A

d j

e c ti


v e

w

it

h – l

y – e d – f

u l (Suffixes changing Nouns to adjective:
tiếp vó ngữ làm thay đổi danh từ thành tíng từ)
N

oun + l

y/

ed/f

ul  A

dj
1-ly 2-

ed 3

-ful
week +


ly

weekly.
light

+

ed
lighted
harm

+

ful harmful
month +

ly
monthly
fix +

ed fixed

(sắp

xếp,

ấn

đònh


help

+

ful
helpful
year

+

ly yearly
day

+

ly daily
friend +

ly

friendly Love+

ly

lovey
talent

+


ed talented

(tài

năng)
care

+

ful

careful
hope

+

ful

hopeful
thank

+

ful
thankful meaning

+

ful
meaningful

I

V

./ A

dj

ecti

ve Suffi

xes (tiếp vó ngữ tính từ)
1./

Noun

+

lessAdj 2./

Noun

+


y

 Adj
care


+

less
careless
hope

+

less hopeless
home

+

less
homeless
health

+

y healthy
wealth

+

y
wealthy salt +

y
salty

3./

Noun

+


al

 Adj 4./

Noun

+


ous

Adj
nation +

al
national industry

+

al
industrial culture

+


al
cultural
danger

+

ous  dangerous
luxury +

ous

 luxurious
(sang

trọng,

xa

hoa)
courage

+

ous  courageous
(can

đảm,

dũng


cảm
V

./

N

oun suffi

x

es (tiếp vó ngữ
danh từ)
1

.

/ A d

j +

N e

s

s 

N


o

u n
happy

+

ness
happiness ill +

ness illness fresh

+

ness
freshness
3

.

/ V

+


m

e n

t


N

o

u n

:
develop

+

ment development agree
+

ment agreement
arrange

+

ment arrangement
govern

+

ment government

2

.

/ A d

j +


e n

t


e

n c

e


diffirent
diffirence independent
independence intelligent
intelligence
4


.

/ V e

r b w

it h


d

/t


s

i o n
decide
decision permit
permission
5

.

/ N


o

u n +

h o

o dN

ou

n
child +

hood
childhood boy

+

hood
boyhood
* VTR


Í C

U

ÛAN

HØ

V

À

TR

A

ÏN

G
Ø


tc

u

ûa

tín

h

t

ừ:


tc

u


ûa

t

rạn

gø:
+

Thường

đứng

s

au

động

từ

‚t
o

be


-

She

is

beautiful. -This

shirt

is

s

mall.
+

Bổ

nghóa

cho

d

anh

từ.
He


is

agoo

d pupi

l
Adj


N
+ be come / seem / look / fee l /
smell / taste
+

adj
He

fells

unhappy

now.
+

Đi

s


au

động

từ

thườngbổ

nghóa
cho

động

từ

đó:
Eg:

Mary

can

s p

e


a k

Vietnames

f luentl

y
Ve

rb adv
+T

rước

tính

t

ừ.
Eg:The

weather

was

ext

r e

m el


y

c

ol

d

yesterday.
Adv
adj
Lesson

9

:
CONJUNCTIONS
(

L
I
Ê
N

TỪ

)
A-
Coordinating conjunction : liên từ kết hợp ( AND – BUT –OR –SO

)
1
– AND ( thêm vào )
John was tired and hungry .
Steve and his friends are coming to dinner tomorrow evening .
2 – BUT (
nhưng
) = however
(tuy

vậy)

:

diễn

tả

cái

ngược

lại
.
He is slow , but he is sure .
Howeve r I approach the problem, I couldn’t find a solution.
3 - OR ( hay , hoặc là ) : lựa chọn hoặc đốn chừng .
We can ask him now , or wait until tomorrow.
Study hard or you won’t pass the final exam.
4 – SO ( cho nên ) =

th
ere
fo
re
( do đó ) : hậu quả
He felt ill so he went to bed early.
Bill has a sore throat, therefore he doesn’t smoke.
B
-

Subo
r
d
i
nat
i
ng

c
onjun
c
t
i
on

:

liê
n


từ

phụ

t
huộ
c
1-

Although

,

even

though

,

though

(
mặ
c)
Howeve


r

(

tuy

nhiên

)

,

but

(nhưng)diễn

tả

cái

ngược

lại
/tương
phản
- Trong câu đã dùng

A l

t hou g h , e

v e

n t hou g h , t hou g h

thì

chúng

ta

khơng

dùngB U

T ”


ngược

lại
Although


she

felt

unhappy

,

but

she

went

to

the

party

.
(

she

felt

unhappy

,but


she

went

to

the

party

)
2-

Because

/

since

/

as

+

S

+


V
(bởi vì)


c
h


nguy
ê
n

do
Because

/

since

/

as

we

have

no

money


,

we

cannot

buy

it

.
L ưu

ý

sk há c biệ t

gi ữa

:

Because

+


S

+

VBecause

of

+

Noun

phrase

/

Ving
-The students late b e

c a u s

e t h e r e w a s a

t r a

ff i c


j a

m .
Verb
subject
-The

students

arrived

late

b e

ca u s e

o f

t h e t r a ff i c

ja m

e
Noun
phrase
3-
So that + S + V (để mà )  chỉ mục đích
He studied very hard s o t


h a t he could pass the exam
( he studied very hard to pass the exam )
- Chúng ta có thể dùng T o i

n f

i

n i t

i ve

để thay thế cho mệnh đề S

o
t

h at
4-
So + adj / adv + that
Such + (a/an) + adj + noun + that + S + V 
c
h


k
ết

qu


The

dog

was

so

fierce

(

hung

dữ)

that

no

one

dared

come

near

it


.
He

spoke

such

a

long

time

that

people

began

to

fall

asleep.
5if


(nếu)

,

unless

=

if

….

not

(

nếu

khơng)chỉ

điều

kiện
If you want me , I will come.
You will not pass the exam unless you work harde r.
L

IST O


F IRRE

GU

L

AR V

E

RBS
V1 V2 V3 Nghóa V1 V2 V3 Nghóa
become became become trở

thành buy bought bought mua
begin began begun bắt

đầu send sent sent gửi
bite bit bitten cắn shine shone shone chiếu
blow blew blown thổi sing sang sung
hát break broke broken gãy,

hỏng sit
sat sat ngồi bring brought brought mang,đem
sleep slept

slept ngủ
build built built xây

dựng speak spoke spoken nói

choose chose chosen chọn spend spent spent trãi

qua
come came come đến stand stood stood đứng
cut cut cut cắt steal stole stolen ăn

trộm/cắp
do did done làm sweep swept swept
quét keep kept kept giữ swim
swam swum bơi know knew known biết
write wrote written viết leave

left left
rời

khỏi teach taught taught dạy
lose lost lost mất;

lạc tell told told kể;

bảo
make made made làm,

chế

tạo think thought thought
nghó
meet

met met


gặp throw threw thrown ném,

bỏ

đi pay paid paid trả understand

understood

(V2/V3

)

hiểu
read read read đọc wake woke woken thức

dậy
ride rode ridden cỡi

xe wear wore worn mặc

quần

áo rise rose risen mọc,

tăng win won won thắng
ring rang rung gọi,

reo feed fed fed cho


ăn
run

ran run chạy hear heard heard nghe
see saw

seen thấy eat ate eaten ăn
sell sold sold bán forget forgot forgotten quên
say said said nói get got got có,

nhận give gave given cho have had had

go went gone đi draw drew drawn vẽ
hold held held giữ,

tổ

chức drink

drank drank
uống grow grew grown

trồng drive drove
driven lái

xe
fight fought fought đấu

tranh fall fell fallen ngã,
rơi hang hung hung treo,


móc feel felt felt cảm
thấy hide hid hidden ẩn

trốn,

mất

tích find

found found
tìm

thấy
lead led led hướng

dẫn take took taken
cầm,nắm
lend lent lent cho

mượn/vay spend spent spent trãi

qua,

tiêu

xài
Một

số


điểm

văn

phạm

cần

nhớ

:
1.
F
ew

,

a

few -
littl
e

,

a

littl
e

M
any
- m
uch
Few

,

a

few

,

many +

danh

từ

số

nhiều
Little

,

a

little


,

much +

danh

từ

không

đếm

được
a

few

,

a

little

một


ít few

,

littlehầu

như

không
2.
Never

,

hardly

,

scarcely,

rarely

,seldom
hầu

như

không

(nghĩa

phủ

định

)
He

ate

hardly

anything

.
3.
Câu

hỏicâu


hỏi

gián

tiếp
Câu

hỏi

:

Where

w
il

l

t
he

mee
ti
ng

t
ake

p

l
ace

?
Câu

hỏ
i

g

i
án

ti
ếp

:

we

haven’
t

ascer
t
a
i
ne d


(
c) w h e

r e t

h e

m e e

t

i n g w il l

t

a

k e p

l a

c e

.
Qw
or

d
s

u
bj
ec

t
ver
b
____________________

Q
ues
ti
on

w
or
d

+

su
bj
ect

+

ver

b


Câu

hỏi

:

Where

did

he

go

?
Câu

hỏi

gián

tiếp:

Do

you


know

where

he

went

?
4.
Sự hòa hợp Chủ ngữ và động từ


chủ

ngữ

số

ít
+

động

t


số

ít


chủ

ngữ

số

nhiều +

động

t


số

nhiều

chủ

ngữdanh

t


không


đếm

được 

động

t


số

ít
Eng
l

i
sh

i

s

a

d

i
ff
i


cult

s

ubject

to

study

.

Every

/

each +

d
t


số

ít
Each

of +


d
t


số

nhiều 

động

t


số

ít
E

v e r y


s

t

ud e

n
t


has

t
o

prepare

t
he

lesson

be
f
ore

class
.
E

a c

h


o
f
s

t


u d

en
t

s

has

t
o

prepare

t
he

lesson

be
f
ore

class
.


one


of

+

d
t


số

nhiều

động

t


số

ít
O n e


o

f t

h ew o r s

e


d i

s

i

a s

e s

t
ha
t

mankind

has

ever

had

i

s


cancer


các

đại

từ

bất

định

:

everyone

,

something

,nothing
động

tsố

ít

Chủ

ngữGerund

(ING

–verb

) 

động

t


số

ít
S


m

o k

i

n g


c

i

g a

r e
tt

e s

is

harm

f
ul

t
o


your

heal
t
h


danh

từ

chỉ

thời

gian

,

tiền

bạc

,sự

do

lường 

động


t


số

ít
T

w e

n
t

y


y

ea r s

in

prison

i

s

a


very

long

t
ime
.

×