Tải bản đầy đủ (.pdf) (46 trang)

Mohinhngatugiao thong thiết kế tủ kèm chương trình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.14 MB, 46 trang )

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
BỘ MƠN: ĐIỆN – CƠ KHÍ
--------------

BÁO CÁO DỰ ÁN 1
Đề Tài: Sử dụng PLC điều khiển đèn giao thông theo
thời gian thực tại ngã tư.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn
SINH VIÊN THỰC HIỆN

:

SINH VIÊN LỚP

:

HÀ NỘI – 2021


DỰ ÁN 1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 4
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 1. ................................................................................. 5
DANH MỤC HÌNH ẢNH ............................................................................................... 6
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ............................................................................................ 8
1.1. Đặt vấn đề. ......................................................................................................... 8
1.2. Nội dung nghiên cứu. ......................................................................................... 9
1.3. Phương pháp thực hiện đề tài............................................................................. 9
CHƯƠNG II: VẬT TƯ, CÔNG CỤ VÀ PHẦN MỀM SỬ DỤNG. ............................ 11


2.1. PLC S7-1200....................................................................................................... 11
2.2 Module PLC S7-1200. ........................................................................................ 12
2.2.1. Modulde mở rộng . ...................................................................................... 12
2.2.2. CPU. ........................................................................................................... 12
2.3 Một số thiết bị khác. ........................................................................................... 14
2.4 TIA Portal. ........................................................................................................... 15
2.4.1. TIA Portal v15.1. ........................................................................................ 15
2.4.2 Giao thức kết nối. ......................................................................................... 16
2.4.3 Cách sử dụng TIA Portal V15.1. ................................................................. 16
2.5. Phần mềm Proteus 8.11. ..................................................................................... 20
2.6. Phần mềm Altium. .............................................................................................. 22
2.6.1 Vẽ mạch nguyên lý bằng phần mềm Altium ................................................ 23
2.6.2 Vẽ mạch in. ................................................................................................... 25
2.7. Phần mềm Autocad. ............................................................................................ 27
CHƯƠNG III: SƠ ĐỒ MẠCH VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN. ...... 32
3.1.

Sơ đồ mô hình. ................................................................................................. 32

3.2. Sơ đồ mạch nguyên lý và sơ đồ đấu nối. .......................................................... 33
3.3. Nguyên lý hoạt động của dự án. ....................................................................... 36
CHƯƠNG IV: THI CÔNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG........................................... 39
4.1. Thi công hệ thống. .............................................................................................. 39
4.2. Kiểm thử hệ thống. ............................................................................................. 42
4.2.1. Kết quả vận hành chế độ Manual. ............................................................... 42

NHÓM 2

2


LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

4.2.2. Kết quả vận hành chế độ Auto. ................................................................... 43
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN. ........................................................................................... 45
5.1. Kết quả đạt được. ................................................................................................ 45
5.2. Hạn chế của đề tài. .............................................................................................. 45
5.3. Hướng phát triển của đề tài. ................................................................................ 45
PHỤ LỤC A. ................................................................. Error! Bookmark not defined.
PHỤ LỤC B................................................................... Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 46

NHÓM 2

3

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, tình hình giao thơng ở Việt Nam ngày một nghiêm trọng do tình
trạng kẹt xe liên tục diễn ra trên các tuyến đường lớn và nhỏ, ngã tư,.. đặt biệt là vào
khung giờ cao điểm, chúng ta có thể thấy hầu hết các cột đèn giao thông đều được chỉnh
theo một số giây hay phút cố định nào đó và dẫn đến khi lưu thơng trên các tuyến đường,
dù tuyến đường đó đơng hay khơng đơng thì đèn giao thơng vẫn chạy theo số giây đã
được cài đặt sẵn, khơng có sự thay đổi dẫn đến vấn đề ùn tắc diễn ra liên tục.

Nhóm em đã trau dồi một lượng kiến thức đáng kể về ngành điện công nghiệp
và gợi nhớ, khắc sâu những kiến thức nhóm em đã trau dồi trong suốt quá trình học các
bộ mơn liên quan đến ngành điện cơng nghiệp, tìm hiểu thêm được những điều hữu ích
của bộ môn từ nhiều nguồn: thực tế, sách, internet, hướng dẫn từ thầy và giúp đỡ của
các bạn,.. và có thể đem kiến thức đó sau này ứng dụng vào cơng việc và cuộc sống. Và
khi nhận thấy được vấn đề này, nhóm em đã nghiên cứu và chọn đề tài: “Sử dụng PLC
điều khiển đèn giao thông theo thời gian thực tại ngã tư.”.
Đề tài này cũng không quá xa lạ với mọi người, nhưng đến với đề tài này
nhóm chúng em muốn hướng đến là một mơ hình đèn giao thơng có đầy đủ các số các
chế độ để có thể tối ưu, chế độ hoạt động theo thời gian thực.
Đề tài này giúp chúng em hiểu rõ hơn về PLC, đồng thời tích lũy thêm nhiều
kiến thức mới. Đặc biệt là những kinh nghiệm trong quá trình lắp mạch, nhóm được cọ
xát nhiều hơn, tiếp xúc thực tế cơng việc bên ngồi nhiều hơn về cách lắp đặt và đi dây
thiết bị. Thực tế song do thời gian và kiến thức có hạn, nên đề tài cịn nhiều điểm thiếu
sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cơ để có thể năng cao chất lượng
của đề tài và phát triển hơn.
Chúng em xin gửi đến Quý thầy cô trong trường Cao đẳng thực hành FPT
Polytechnic và giáo viên khoa Điện- Cơ khí lời cảm ơn chân thành nhất. Đặc biệt là thầy
Nguyễn Ngọc Tuấn đã tận tình hướng dẫn chúng em hồn thành đề tài “Mơ hình điều
khiển đèn giao thơng ngã tư”. Nhóm em xin kính chúc Q thầy cơ thật nhiều sức khỏe,
niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

NHÓM 2

4

LỚP: AC16302DỰ ÁN 1

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 1.
Giai
đoạn

Họ và tên

Nội dung/Nhiệm vụ

Tìm hiểu lý do chọn đề tài,đặt ra yêu
cầu đề tài.
Vũ Khả Hồng Quân
Tìm hiểu các phần mềm để làm đề
tài,phân tích u cầu cơng nghệ.
Hồng Văn Đức
Tìm hiểu phương pháp thực hiện đề
tài
Nguyễn Văn Thiện Tìm hiểu đưa ra các bước để thực hiện
triển khai làm đề tài
Lê Minh Khiêm
Tính chọn,thiết kế phần cứng,tìm hiểu
các thiết bị làm sản phẩm….
Vũ Khả Hồng Quân Làm sơ đồ thuật tốn,sơ đồ khối mơ
hình,tìm hiểu chương trình nạp cho
PLC.
Hồng Văn Đức
Làm sơ đồ nguyên lý các thiết bị, đấu
nối các thiết bị cho PLC,thiết kế
chương trình cho dự án….

Nguyễn Văn Thiện
Lê Minh Khiêm

1

2

3

NHĨM 2

Lê Minh Khiêm
Vũ Khả Hồng Qn
Hồng Văn Đức
Nguyễn Văn Thiện

Ngày hoàn
thành
Trước ngày
13/11/2021

Trước ngày
30/11/2021

Kiểm thử hệ thống, Demo dự án phần Trước ngày
cứng,làm báo cáo,kết luận được ưu 7/12/2021
nhược điểm của đề tài ….

5


LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Tắc đường giờ cao điểm tại ngã tư. ................................................................. 8
Hình 1.2: Sơ đồ các bước thực hiện dự án. ..................................................................... 9
Hình 2.1: Bộ điều khiển PLC S7 – 1200 ....................................................................... 11
Hình 2.2: Hình ảnh thực tế của module mở rộng SM 1222RLY .................................. 12
Hình 2.3: Giao diện mở đầu của TIA portal V15.1. ...................................................... 16
Hình 2.4: Giao diện TIA Portal_1. ................................................................................ 17
Hình 2.5: Giao diện TIA Portal_2. ................................................................................ 17
Hình 2.6: Màn hình lập trình chính của TIA Portal. ..................................................... 18
Hình 2.7: Nạp chương trình cho PLC từ TIA Portal_1. ................................................ 18
Hình 2.8: Nạp chương trình cho PLC từ TIA Portal_2. ................................................ 19
Hình 2.9: Nạp chương trình cho PLC từ TIA Portal_3. ................................................ 19
Hình 2.10: Nạp chương trình cho PLC từ TIA Portal_4 ............................................... 20
Hình 2.11: Giao diện chính của Proteus 8.11. ............................................................... 21
Hình 2.12: Cách tạo Project của Proteus 8.11. .............................................................. 21
Hình 2.13: Vị trí trang vẽ và trang linh kiện. ................................................................ 22
Hình 2.14: Giao diện chính của Altium......................................................................... 23
Hình 2.15: Lấy linh kiện trên Altium. ........................................................................... 24
Hình 2.16: Mạch nguyên lý trên Altium. ...................................................................... 24
Hình 2.17: Cách tạo PCB. ............................................................................................. 25
Hình 2.18: Cách tạo PCB_2. ......................................................................................... 25
Hình 2.19: Cách tạo PCB_3. ......................................................................................... 26
Hình 2.20: Mạch PCB 3D ............................................................................................. 26
Hình 2.21: Mạch PCB. .................................................................................................. 27
Hình 2.22: Thiết lập cơ bản. .......................................................................................... 27

Hình 2.23: Thiết lập kích thước..................................................................................... 28
Hình 2.24: Các thanh cơng cụ trên phần mềm. ............................................................. 28
Hình 2.25: Các kích thước bản vẽ. ................................................................................ 29
Hình 2.26: Mặt trước của cánh tủ điện. ......................................................................... 29
Hình 2.27: Bố trí các thiết bị trong tủ điện. ................................................................... 30
Hình 2.28 : Mặt đáy của tủ điện. ................................................................................... 31

NHÓM 2

6

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

Hình 3.1: Sơ đồ khối...................................................................................................... 32
Hình 3.2. Sơ đồ mạch cách ly. ....................................................................................... 33
Hình 3.3: Sơ đồ mạch giải mã và hiển thị ra Led 7 đoạn .............................................. 34
Hình 3.4. Sơ đồ đấu nối. ................................................................................................ 35
Hình 3.5: Vị trí và hướng đèn giao thơng tại ngã tư. .................................................... 36
Hình 3.6: Lưu đồ thuật tốn. ......................................................................................... 36
Hình 3.7: Giản đồ thời gian trường hợp 1. .................................................................... 37
Hình 3.8: Giản đồ thời gian trường hợp 2. .................................................................... 38
Hình 4.1: Mơ hình đèn giao thơng tại ngã tư ................................................................ 39
Hình 4.2: Cột đèn giao thơng. ....................................................................................... 39
Hình 4.3: Mạch in. ......................................................................................................... 40
Hình 4.4: Mặt trước của tủ điện. ................................................................................... 40
Hình 4.5: Bên trong của tủ điện..................................................................................... 41
Hình 4.6: Tủ điện sau khi đấu nối dây........................................................................... 42

Hình 4.7: Chế độ ban ngày. ........................................................................................... 42
Hình 4.8: Chế độ ban đêm. ............................................................................................ 43
Hình 4.9: Chế độ Auto ban ngày. .................................................................................. 43
Hình 4.10: Chế độ Auto ban đêm .................................................................................. 44

NHÓM 2

7

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
Đặt vấn đề.
Ngày nay xã hội phát triển thì nhu cầu về cơ sở vật chất của con người ngày càng
tăng. Đối với chuyện đi lại cũng thế, ngày nay nhu cầu đi lại ngày càng nhiều. Chính vì
thế mà tình trạng gia thơng ngày nay khá phức tạp và để đảm bảo an toàn giao thông
cũng như giảm thiểu các tai nạn giao thông tại ngã tư tại đường bộ vì vậy nên mơ hình
điều khiển đèn và giám sát giao thơng ngã tư đã xuất hiện và ứng dụng trong nhiều trong
lĩnh vực giao thông vận tải và được sử dụng rộng rãi trong giao thơng đường bộ, đường
sắt,…nhưng vẫn cịn một số điểm chưa hoàn chỉnh về thời gian, gây ra sự ùn tắc, kẹt xe
liên tục trên các tuyến đường vào giờ cao điểm nắm bắt được những điểm chưa hoàn
chỉnh đấy thì nhóm em thiết kế mơ hình đèn giao thơng tại ngã tư hồn thiện và hoạt
động hiệu quả.
1.1.

Nhằm ứng dụng kiến thức đã học ở trường, sự hướng dẫn của giáo viên về thiết
kế, lập trình, đấu dây và sự ứng dụng thực tế của chuyên ngành Điện - Tự động hóa qua

các mơn học ở trường, nhóm em muốn thiết kế được một hệ thống bao hàm tất cả các
điều trên vào một đề tài cụ thể liên quan đến nó.
Với mong muốn giảm thiểu tình trạng trên nên nhóm đã đi đến quyết định chọn
đề tài: “Sử dụng PLC điều khiển đèn giao thông theo thời gian thực tại ngã tư.”.

Hình 1.1: Tắc đường giờ cao điểm tại ngã tư.

NHÓM 2

8

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

1.2.

Nội dung nghiên cứu.

Do lượng xe ùn tắc 24h hàng ngày là khác nhau, nên nhóm em sẽ chia làm 3 chế
độ hoạt động:
F Chế độ bình thường: hệ thống đèn giao thông hoạt động với thời gian được cài đặt
trước.
F Chế độ cảnh báo: hệ thống đèn hoạt động ở chế độ cảnh báo, tất cả đèn xanh và đỏ ở
hai tuyến ngừng hoạt động, đèn vàng ở cả hai tuyến nháy với tần số 1 Hz.
F Chế độ kết hợp với thời gian thực: hệ thống đèn giao thông hoạt động tự động, vào
ban ngày (6h00→22h59) đèn hoạt động ở chế độ bình thường, vào ban đêm
(23h00→5h59) đèn hoạt động ở chế độ cảnh báo.
- Điều khiển đèn giao thông ở các tuyến đường bộ.

- Thiết kế tủ điều khiển hệ thống
- Thiết kế, xây dựng mơ hình điều khiển đèn giao thơng;
- Lập trình PLC điều khiển đèn giao thông ở nhiều chế độ.
1.3. Phương pháp thực hiện đề tài.
Các bước thực hiện đề tài:

Hình 1.2: Sơ đồ các bước thực hiện dự án.
NHÓM 2

9

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

Sơ đồ khối các bước thực dự án là một bản vẽ minh họa của một dự án có các bộ phận
hoặc thành phần chính được biểu diễn bằng các khối. Các khối này được liên kết với
nhau để hoàn thành ra một sản phẩm. Sơ đồ khối các bước cung cấp một cái nhìn nhanh
chóng, cấp cao về dự án để xác định nhanh chóng các bước quan tâm hoặc các bước rắc
rối. Do quan điểm cấp cao của nó, nó có thể khơng cung cấp mức độ chi tiết cần thiết để
lập kế hoạch hoặc thực hiện tồn diện hơn. Một sơ đồ khối sẽ khơng hiển thị chi tiết
từng dây và cơng tắc, đó là công việc của một dự án .
Sơ đồ khối các bước đặc biệt tập trung vào đầu vào và đầu ra và các bước thực hiện phải
rõ ràng của một dự án. Trên sơ đồ khối trên thì để thực hiện và hồn thành cơng việc
của một dự án thì cần 5 bước để hoàn thiện. Gồm các khâu phân tích lên ý tưởng và mơ
phỏng sau đó sẽ tính chọn các thiết bị để đấu nối.

NHÓM 2


10

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

CHƯƠNG II: VẬT TƯ, CÔNG CỤ VÀ PHẦN MỀM SỬ DỤNG.
2.1. PLC S7-1200.
Bộ điều khiển PLC S7-1200 là bộ điều khiển logic lập trình (PLC) đƣợc sử dụng
linh hoạt và khả năng mở rộng phù hợp đối với hệ thống vừa và nhỏ. Thiết kế nhỏ gọn,
cấu hình linh động, hỗ trợ mạnh mẽ về tập lệnh đã làm cho PlC S7-1200 trở thành một
giải pháp hoàn hảo trong cơng việc điều khiển, ứng dụng trong thực tế.

Hình 2.1: Bộ điều khiển PLC S7 – 1200
Kết hợp một bộ vi xử lý, một bộ nguồn tích hợp, các mạch ngõ vào và mạch
ngõ ra trong một kết cấu thu gọn, CPU trong S7-1200 đã tạo ra một PLC mạnh mẽ.
Sau khi người dùng tải xuống một chương trình, CPU sẽ chứa mạch logic được yêu
cầu để giám sát và điều khiển các thiết bị nằm trong ứng dụng. CPU giám sát các ngõ
vào và làm thay đổi ngõ ra theo logic của chương trình người dùng, có thể bao gồm
các hoạt động như logic Boolean, việc đếm, định thì, các phép tốn phức hợp và việc
truyền thơng với các thiết bị thơng minh khác.

NHĨM 2

11

LỚP: AC16302DỰ ÁN 1

2.2 Module PLC S7-1200.
2.2.1. Modulde mở rộng .
MODULE 1222 RLY
-Bộ điều khiển SIMATIC S7-1200 có thể mở rộng tập trung bằng cách sử dụng mơđun tín hiệu.
Do đó, có thể thích ứng linh hoạt với bất kỳ ứng dụng nào nhờ khả năng mở rộng tiết
kiệm khơng gian.
• 8 đầu ra rơle
• 5 đến 30 V DC
• 5 đến 250 V AC
•2A
• 30 W DC / 200 W AC

Hình 2.2: Hình ảnh thực tế của module mở rộng SM 1222RLY
2.2.2. CPU.
PLC S7-1200 có thể mở rộng các module tín hiệu và các module gắn ngồi để
mở rộng chức năng của CPU. Ngồi ra, có thể cài đặt thêm các module truyền thông
để hỗ trợ giao thức truyền thông khác.
Khả năng mở rộng của từng loại CPU tùy thuộc vào các đặc tính, thơng số và
quy định của nhà sản xuất. S7-1200 có các loại module mở rộng sau:
– Communication module (CM).
– Signal Board (SB)
– Signal Module (SM)
Nổi bật tính năng
Cổng truyền thơng Profinet (Ethernet) được tích hợp sẵn:
✓ Dùng để kết nối máy tính, với màn hình HMI hay truyền thông PLC-PLC
✓ Dùng kết nối với các thiết bị khác có hỗ trợ chuẩn Ethernet mở
✓ Đầu nối RJ45 với tính năng tự động chuyển đổi đấu chéo
✓ Tốc độ truyền 10/100 Mbits/s

✓ Hỗ trợ 16 kết nối ethernet

NHÓM 2

12

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

✓ TCP/IP, ISO on TCP, và S7 protocol
Các tính năng về đo lường, điều khiển vị trí, điều khiển quá trình:
✓ 6 bộ đếm tốc độ cao (high speed counter) dùng cho các ứng dụng đếm và đo
lường, trong đó có 3 bộ đếm 100kHz và 3 bộ đếm 30kHz
✓ 2 ngõ ra PTO 100kHz để điều khiển tốc độ và vị trí động cơ bước hay bộ lái servo
(servo drive)
✓ Ngõ ra điều rộng xung PWM, điều khiển tốc độ động cơ, vị trí valve, hay điều
khiển nhiệt độ…
✓ 16 bộ điều khiển PID với tính năng tự động xác định thông số điểu khiển (autotune functionality)
Thiết kế linh hoạt:
• Mở rộng tín hiệu vào/ra bằng board tín hiệu mở rộng (signal board), gắn trực tiếp
phía trước CPU, giúp mở rộng tín hiệu vào/ra mà khơng thay đổi kích thước hệ
điều khiển
• Mỗi CPU có thể kết nối tối đa 8 module mở rộng tín hiệu vào/ra.
• Ngõ vào analog 0-10V được tích hợp trên CPU
• 3 module truyền thơng có thể kết nối vào CPU mở rộng khả năng truyền thơng,
vd module RS232 hay RS485
• Card nhớ SIMATIC, dùng khi cần rộng bộ nhớ cho CPU, copy chương trình ứng
dụng hay khi cập nhật firmware

• Chẩn đốn lỗi online / offline

NHĨM 2

13

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

2.3 Một số thiết bị khác.
STT

Tên thiết bị

1

Đèn mơ phỏng cột đèn

Hình ảnh

giao thơng 5V

2

Nguồn 24V

3


Nút nhấn 220V

4

Dây dẫn và đầu cot

5

Led 7 thanh 3V

6

Ray nhơm

NHĨM 2

14

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1
7

Gen đi dây

8

Cos và kìm bấm cos


9

Aptomat

10

Nguồn 5VDC

2.4 TIA Portal.
2.4.1. TIA Portal v15.1.
Phần mềm cơ sở tích hợp tất cả phần mềm lập trình điều khiển cho các hệ thống tự
động hóa và truyền động điện, với tên gọi Totally Integrated Automation Portal (TIA
Portal). Đây là phần mềm lập trình điều khiển trực quan, hiệu quả và xác thực giúp
người sử dụng thiết kế tồn bộ chương trình tự động hóa một cách tối ưu chỉ trong một
giao diện phần mềm duy nhất.
PLC sẽ giám sát và điều khiển các thiết bị thơng qua chương trình. Việc định địa
chỉ các Moules xuất nhập có thể được thực hiện bằng phần mềm. Chương trình sẽ
được chuyển xuống CPU bằng cáp giao tiếp.

NHÓM 2

15

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

2.4.2 Giao thức kết nối.
- Để có thể kết nối giữa thiết bị và phần mềm tia Portal cần có kết nối TCP/IP.

- Để PC\laptop và SIMATIC S7-1200 có thể giao tiếp với nhau, điều quan trọng là các
địa chỉ IP của cả hai thiết bị phải phù hợp với nhau
2.4.3 Cách sử dụng TIA Portal V15.1.
Khởi động chương trình TIA Portal :
Click mở file “TIA Portal V15.1” trên Desktop của máy tính và click vào
“Create new project”

Hình 2.3: Giao diện mở đầu của TIA portal V15.1.
Sau khi tạo project sẽ xuất hiện giao diện với các lựa chọn về thiết bị lập trình :


Devices & Networks: Chọn thiết bị lập trình, xem và thay đổi thiết bị lập trình

(bao gồm: PLC, HMI, PC system).


PLC Programming: Lập trình cho PLC, xem và cập nhật chương trình mới.Visualization: Cấu hình cho giao diện HMI. 6

• Online & Diagnostics: kết nối trực tuyến PLC và chuẩn đoán lỗi. /
Nhấp chọn Devices & Networks  nhấp “Add new device” để chọn thiết bị để lập
trình như sau:

NHĨM 2

16


LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

Hình 2.4: Giao diện TIA Portal_1.
Click vào “Configure a device”: Click vào “Add new device” và chon thiết bị.

Hình 2.5: Giao diện TIA Portal_2.
Sau khi click vào CPU cần kết nối sẽ xuất hiện giao diện với nhiều cửa sổ để thiết
lập kết nối, chọn các cấu hình và màn hình lập trình chính.

NHĨM 2

17

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

Hình 2.6: Màn hình lập trình chính của TIA Portal.
-

Để viết chương trình cho PLC ta làm như sau:
• Trên “Project tree”  PLC_1 [ CPU 1214C DC/DC/DC]  Program blocks  Main

[OB1].
• Trên thanh cơng cụ bên mép phải có hỗ trợ thêm một số lệnh cơ bản hoặc ta có
thể chọn các lệnh tắt trên Favorites  Empty box  rồi dùng kéo nhả chuột hoặc nhấn

phím tắt để chọn nhóm lệnh cần sử dụng.
-

Để nạp chương trình cho PLC ta làm như sau:
• Click vào biểu tượng dowload “

” trên màn hình

• Chọn Realtek PCIe GBE Family Controller, sau đó chọn Start search.

Hình 2.7: Nạp chương trình cho PLC từ TIA Portal_1.
NHĨM 2

18

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

Search xong thì máy tính sẽ tìm được PLC như hình bên dưới, ta chọn Load để máy
tính nạp chương trình xuống cho PLC.

Hình 2.8: Nạp chương trình cho PLC từ TIA Portal_2.
Tiếp theo cửa sổ Load preview xuất hiện, tiếp tục chọn Load để nạp chương trình
cho PLC.

Hình 2.9: Nạp chương trình cho PLC từ TIA Portal_3.
Đến đây thì chương trình đã được nạp xong, ta nhấp chọn Finish.


NHÓM 2

19

LỚP: AC16302


DỰ ÁN 1

Hình 2.10: Nạp chương trình cho PLC từ TIA Portal_4
2.5. Phần mềm Proteus 8.11.
Proteus là phần mềm mô phỏng vật lý các mạch điện tử, hay gọi là giả lập linh kiện
trên máy tính, giúp chúng ta có thể dễ dàng thao tác và xử lý trực tiếp mà không cần
phải nối dây hoặc cần các dụng cụ chuyên dụng để thực hành. Phần mềm gồm 2 chương
trình chính:


ISIS cho phép vẽ sơ đồ ngun lý và mơ phỏng mạchDùng để vẽ mạch in

Hướng dẫn sử dụng Proteus để vẽ sơ đồ nguyên lý (Schematic)
Bước 1: Khởi động chương trình Proteus Professional
Bạn chạy chương trình Proteus Professional bằng cách nhấp vào biểu tượng ISIS
Professional trên desktop hoặc chọn Windows >> Programs >> Proteus
Professional >> ISIS Professional.
Sau khi phần mềm khởi động xong thì bạn sẽ thấy phần giao diện của nó như sau:


NHĨM 2

20

LỚP: AC16302×