Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Tltk( ok)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (54.36 KB, 2 trang )

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Luật Dân sự.
2. Luật Xây dựng.
3. Luật Thương mại.
4. Luật Đấu thầu.
5. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP (01/12/2004) của Chính phủ về Quản lý chất
lượng cơng trình xây dựng.
6. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi
phí đầu tư xây dựng cơng trình.
7. Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/1/2008 của Chính phủ về Bổ sung, sửa
đổi một số điều Nghị định số 99/2007/NĐ-CP.
8. Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của
Chính phủ về Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng.
9. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về Hướng dẫn
thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
10. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Về quản lý
dự án đầu tư xây dựng cơng trình.
11. Thơng tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng về Chứng
nhận sự phù hợp về chất lượng cơng trình xây dựng.
12. Thơng tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn
một số nội dung về Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng và Điều kiện
năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.
13. Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn
lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hồn cơng cơng trình xây dựng.
14. Thơng tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
15. Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn
chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.


303


16. Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 6/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi
tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.
17. Công văn số 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố
Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng cơng trình.
18. Luật số 38/2009/QH12- Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11,
Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật
đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11(Quốc hội thông
qua ngày 19/6/2009 – có hiệu lực từ ngày 01/8/2009).

304Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×