Tải bản đầy đủ (.doc) (7 trang)

Muc luc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.8 KB, 7 trang )

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU
I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤU THẦU
1.1. Các quan niệm về đấu thầu
1.2. Phân biệt đấu thầu với đấu giá
1.3. Các thuật ngữ về đấu thầu
1.4. Các chủ thể tham gia đấu thầu
II. MỤC TIÊU CỦA PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU
III. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH
IV. HỌAT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRONG CHU KỲ DỰ ÁN
V. CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẤU THẦU
5.1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu
5.2. Quy định áp dụng Luật Đấu thầu
5.3. Đăng tải thơng tin trong đấu thầu
5.4. Chun nghiệp hóa hoạt động đấu thầu
5.5. Điều kiện tham gia đấu thầu
5.6. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
5.7. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
5.8. Mười chín hành vi bị cấm
5.9. Điều kiện đấu thầu quốc tế
5.10. Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế và đồng tiền dự thầu
5.11. Ngôn ngữ và Chi phí trong đấu thầu
5.12. Điều kiện phát hành Hồ sơ mời thầu
5.13. Bảo đảm dự thầu
5.14. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
5.15. Phương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu
5.16. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu
5.17. Hủy đấu thầu, đền bù chi phí lọai bỏ Hồ sơ dự thầu
5.18. Quy định về thời gian trong đấu thầu
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP ĐẤU THẦU
I. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


1.1. Khái niệm về hình thức lựa chọn nhà thầu
1.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu
II. PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU
2.1. Phương thức đấu thầu 1 túi hồ sơ
2.2. Phương thức đấu thầu 2 túi hồ sơ
2.3. Phương thức đấu thầu 2 giai đoạn
III. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU TƯ VẤN
3.1. Chuẩn bị đấu thầu


3.2. Tổ chức đấu thầu
3.3. Đánh giá Hồ sơ dự thầu
3.4. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu
3.5. Thơng báo kết quả đấu thầu
3.6. Thương thảo, hồn thiện hợp đồng
3.7. Ký hợp đồng
IV. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU MSHH, XL
4.1. Chuẩn bị đấu thầu
4.2. Tổ chức đấu thầu
4.3. Đánh giá Hồ sơ dự thầu
4.4. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu
4.5. Thông báo kết quả đấu thầu
4.6. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng
4.7. Ký hợp đồng
PHỤ LỤC: TRÌNH TỰ ĐẤU THẦU
CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
I. NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
II. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
1. Tên gói thầu

2. Giá gói thầu
3. Nguồn vốn
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu
5. Thời gian lựa chọn nhà thầu
6. Hình thức hợp đồng
7. Thời gian thực hiện hợp đồng
IV. TRÌNH - THẨM ĐỊNH - PHÊ DUYỆT
1. Trách nhiệm trình duyệt
2. Hồ sơ trình duyệt
3. Thẩm định kế hoạnh đấu thầu
4. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
V. LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU TRONG KẾ
HOẠCH ĐẤU THẦU
1. Lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
2. Nội dung kế hoạch đấu thầu
3. Xác định giá gói thầu
CHƯƠNG 4. SƠ TUYỂN NHÀ THẦU
I. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN THỰC HIỆN
1.1. Phạm vi áp dụng


1.2. Cơ quan chuẩn bị và quyết định
II. QUY TRÌNH SƠ TUYỂN NHÀ THẦU
2.1. Lập và phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển
2.2. Thông báo và phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển
2.3. Tiếp nhận và quản lý Hồ sơ dự sơ tuyển
2.4. Đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển
2.5. Trình và phê duyệt kết quả sơ tuyển
2.6. Thơng báo kết quả sơ tuyển
III. MẪU HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN

Phần thứ nhất: Yêu cầu về thủ tục sơ tuyển
Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương II. Bảng dữ liệu sơ tuyển
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển
Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển
Phần thứ hai: u cầu về cơng trình xây lắp
Chương V. Tóm tắt các u cầu về cơng trình xây lắp
CHƯƠNG 5. ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HĨA, XÂY LẮP
I. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU MSHH, XL
Bước 1. Chuẩn bị đấu thầu
Bước 2. Tổ chức đấu thầu
Bước 3. Đánh giá Hồ sơ dự thầu
Bước 4. Thẩm định, phê duyệt
Bước 5. Thông báo kết quả đấu thầu
Bước 6. Thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng
Bước 7. Ký hợp đồng
II. MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MSHH
Phần thứ nhất: Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
Phần thứ hai: Yêu cầu về cung cấp
Chương V. Phạm vi cung cấp
Chương VI. Tiến độ cung cấp
Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật
Phần thứ ba: Yêu cầu về hợp đồng
Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương X. Mẫu hợp đồngIII. MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP
Phần thứ nhất: Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
Phần thứ hai: Yêu cầu về xây lắp
Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu
Chương VI. Bảng tiên lượng
Chương VII. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Chương VIII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật
Chương IX. Các bản vẽ
Phần thứ ba: Yêu cầu về hợp đồng
Chương X. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương XI. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương XII. Mẫu hợp đồng
CHƯƠNG 6. ĐẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
I. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
Bước 1. Chuẩn bị đấu thầu
Bước 2. Tổ chức đấu thầu
Bước 3. Đánh giá HSDT
Bước 4: Thẩm định, phê duyệt
Bước 5: Thông báo kết quả đấu thầu
Bước 6: Thương thảo, hoàn thiện HĐ
Bước 7: Ký hợp đồng
II. MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
Phần thứ nhất: Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá
Phần thứ hai: Mẫu đề xuất kỹ thuật
Phần thứ ba: Mẫu đề xuất tài chính
Phần thứ tư: Điều khỏan tham chiếu
Phần thứ năm: Yêu cầu về hợp đồng
Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VI. Mẫu về hợp đồng


CHƯƠNG 7. QUY TRÌNH LỰA CHỌN KHÁC
I. QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG
1) Lập và phát hành Hồ sơ yêu cầu
2) Đánh giá, đàm phán Hồ sơ đề xuất
3) Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu
4) Thương thảo, hoàn thiện và ký kết Hợp đồng
II. QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU GĨI THẦU <150 TR.Đ
1) Lập và gửi dự thảo Hợp đồng cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu
2) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu xem xét dự thảo Hợp đồng
3) Bên mời thầu và nhà thầu thương thảo về dự thảo Hợp đồng
4) Bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu
5) Chủ đầu tư và nhà thầu được chỉ định thầu ký kết Hợp đồng
III. QUY TRÌNH MUA SẮM TRỰC TIẾP
1) Lập và phát hành Hồ sơ yêu cầu
2) Chuẩn bị và nộp Hồ sơ đề xuất
3) Đánh giá Hồ sơ đề xuât và đàm phán với nhà thầu
4) Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt Kết quả mua sắm trực tiếp
5) Ký kết Hợp đồng
IV. QUY TRÌNH CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

1) Lập và phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng
2) Chuẩn bị và nộp báo giá, tiếp nhận và quản lý các báo giá
3) Đánh giá các báo giá
4) Phê duyệt kết quả chào hàng
5) Thương thảo, hòan thiện hợp đồng
6) Ký hợp đồng
V. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU GĨI THẦU < 3 TỶ.Đ
1) Lập Hồ sơ mời thầu
2) Mời thầu và phát hành Hồ sơ mời thầu
3) Chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu
4) Đánh giá các Hồ sơ dự thầu
5) Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt Kết quả đấu thầu
6) Ký hợp đồng
CHƯƠNG 8. HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG
II. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG VÀ HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT
ĐỘNG XÂY DỰNG
2.1. Theo tính chất, loại cơng việc trong hoạt động xây dựng
2.2. Theo mối quan hệ quản lý hợp đồng xây dựng


2.3. Hình thức ký hợp đồng
III. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
IV. THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
V. XÁC ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
5.1. Cơ sở xác định giá hợp đồng xây dựng
5.2. Hình thức giá hợp đồng xây dựng
5.3. Phương thức xác định giá các loại hợp đồng xây dựng
VI. ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

VII. TẠM ỨNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
VIII. GIÁM SÁT, NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
IX. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
9.1. Quản lý chất lượng
9.2. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng
9.3. Quản lý khối lượng thi công xây dựng
9.4. Quản lý an tồn, vệ sinh mơi trường và phòng chống cháy nổ
9.5. Quản lý thay đổi và điều chỉnh hợp đồng
9.6. Quản lý các nội dung khác của hợp đồng
CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU THẦU
II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG ĐẤU THẦU
2.1. Người có thẩm quyền
2.2. Chủ đầu tư
2.3. Bên mời thầu
2.4. Tổ chuyên gia đấu thầu
2.5. Nhà thầu
2.6. Cơ quan, tổ chức thẩm định
III. PHÂN CẤP TRONG ĐẤU THẦU
3.1. Phê duyệt trong đấu thầu
3.2. Thẩm định trong đấu thầu
IV. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU
4.1. Điều kiện, nội dung và trách nhiệm giải quyết kiến nghị
4.2. Quy trình giải quyết kiến nghị
V. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU
5.1. Nguyên tắc xử lý vi phạm
5.2. Thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
5.3. Hình thức xử phạt
5.4. Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu
VI. TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU

6.1. Tình huống trong đấu thầu


6.2. Xử lý tình huống trong đấu thầuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×