Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

đề tài nâng cao chất lượng công tác đảng viên tại chi bộ trường trung học cơ sở nguyễn trãi thuộc đảng bộ xã tam mỹ đông huyện núi thành

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (270.32 KB, 44 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài </b>

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong độitiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc ViệtNam, suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục đích lý tưởng của Đảng, đặt lợi íchcủa Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân. Chấp hành nghiêm chỉnhCương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hoàn thànhtốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết vớinhân dân, phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng, giữ gìn đồn kết thống nhấttrong Đảng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng là gồm các đảngviên mà tổ chức nên”, “đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”. Người nhấn mạnh:“Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chibộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để có đội ngũ đảng viên tốt, chất lượngthì cơng tác đảng viên có vị trí vai trị hết sức quan trọng, làm tốt các mặtcông tác đảng viên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảngviên mà còn giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chứcđảng nói chung.

Tuy nhiên, hiện nay ở một số tổ chức đảng công tác đảng viên vẫn cònmột số bất cập như: phát triển đảng viên cịn nhiều bất cập, khó khăn trongtạo nguồn kết nạp, chất lượng đội ngũ đảng viên chưa theo kịp trình độ pháttriển của khoa học kỹ thuật, một số đảng viên tha hoá, biến chất, cá nhân chủnghĩa... gây mất niềm tin trong Nhân dân, công tác đánh giá phân loại đảngviên chưa hiệu quả, rà soát sàn lọc và quản lý đảng viên còn nhiều hạn chế,...Đối với Chi bộ Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xãTam Mỹ Đông, huyện Núi Thành thời gian qua, công tác đảng viên luôn đượcChi bộ quan tâm và chú trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sứcchiến đấu của Chi bộ. Tuy nhiên, qua thực hiện một số mặt cơng tác vẫn cịnhạn chế, bất cập, nguồn phát triển đảng ngày càng thu hẹp, chất lượng đội ngũđảng viên chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, quản lý đảng viên cịn hạn

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

chế. Một số đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa thật sự tiên phong vàchưa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... Có đảng viên cố gắng vàphấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng khi trở thành đảngviên rồi thì có biểu hiện thỏa mãn dừng lại, giảm sút ý chí phấn đấu...

Cùng với kiến thức lý luận tiếp thu được trong q trình học tập lớpTrung cấp chính trị và nghiên cứu thực tế ở chi bộ Trường THCS NguyễnTrãi, bản thân tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác nâng caochất luợng đội ngũ đảng viên ở chi bộ. Được sự đồng ý của nhà trường, của

<i><b>giảng viên hướng dẫn, bản thân chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng công tácđảng viên tại Chi bộ Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộxã Tam Mỹ Đơng, huyện Núi Thành” để làm khóa luận tốt nghiệp. Mong</b></i>

muốn được góp phần nâng cao chất lượng cơng tác đảng viên tại chi bộTrường THCS Nguyễn Trãi nhằm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vữngmạnh.

<b>2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu</b>

<i><b><small>2.1. Mục đích</small></b></i>

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về công tác đảng viên, đề tài thực hiệnkhảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác đảng viên tại Chi bộ TrườngTHCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xã Tam Mỹ Đông giai đoạn 2021 - 2023và đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đảng viênChi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xã Tam Mỹ Đông trongthời gian đến.

<i><b><small>2.2. Nhiệm vụ</small></b></i>

- Làm rõ cơ sở lý luận về công tác đảng viên.

- Đánh giá thực trạng chất lượng công tác đảng viên tại Chi bộ TrườngTHCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xã hiện nay; phân tích, làm rõ nguyên nhâncủa thực trạng trên; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc nâng caochất lượng đội ngũ đảng viên.

- Đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

đảng viên tại Chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xã Tam MỹĐông trong thời gian đến.

<b>3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu</b>

<i><b><small>3.1. Phạm vi nghiên cứu</small></b></i>

<b>Về không gian: Chất lượng công tác đảng viên tại Chi bộ Trường THCS</b>

Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xãTam Mỹ Đông.

Về thời gian: Từ năm 2021 đến năm 2023 và đề xuất giải pháp đến 2025

<i><b><small>3.2. Đối tượng nghiên cứu</small></b></i>

Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng công tác đảng viên tại Chi bộTrường THCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xãTam Mỹ Đông.

<b>4. Phương pháp nghiên cứu</b>

Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp của chủ nghĩa duy vật biệnchứng Mác - Lênin và các phương pháp mang tính nghiệp vụ như: phươngpháp thu thập thông tin; phương pháp thống kê; phương pháp so sánh;phương pháp đánh giá và tổng hợp để phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũđảng viên tại Chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xã Tam MỹĐông giai đoạn 2021 - 2023.

<b>5. Kết cấu của khóa luận</b>

Ngồi phần mở đầu, kết luận, nội dung của khóa luận được kết cấugồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đảng viên

Chương 2: Thực trạng chất lượng công tác đảng viên tại Chi bộ TrườngTHCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xãTam Mỹ Đông giai đoạn 2021 - 2023.

Chương 3: Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đảngviên tại Chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xã Tam Mỹ Đôngtrong thời gian đến.

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>Chương 1</b>

<b>CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN</b>

<b>1.1. Công tác đảng viên - Một số lý luận chung</b>

<i><b><small>1.1.1. Một số khái niệm </small></b></i>

<i>1.1.1.1. Khái niệm đảng viên: Theo điểm 1, Điều 1, Điều lệ Đảng khoá</i>

XI: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiênphong của GCCN, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, suốt đời phấnđấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấpcông nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêmchỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và phápluật của Nhà nước; có lao động, hồn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạođức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức,kỷ luật của Đảng, giữ gìn đồn kết thống nhất trong Đảng.

Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: đảng viên chính thức vàđảng viên dự bị.

<i>1.1.1.2. Khái niệm công tác đảng viên: </i>

<i>Công tác: “Công việc của tổ chức, cơ quan, đơn vị (đảng, nhà nước,</i>

đoàn thể, đơn vị kinh tế, sự nghiệp...) cùng nhau thực hiện hoặc giao cho từngthành viên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị đó thực hiện”<small>1</small>.

<i>Cơng tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng là các hoạt động của cấp ủy,</i>

tổ chức đảng ở cơ sở và của mỗi đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ đảng viênkhông ngừng phát triển vững mạnh cả về số lượng, cơ cấu, chất lượng đápứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng.

<i><b>1.1.2. Nội dung cơng tác đảng viên</b></i>

Nội dung công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng bao gồm nhiều nộidung công tác từ nắm bắt tình hình, chủ trương của Đảng, cấp ủy cấp trên,xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về công tác đảng viên đến triểnkhai các nội dung cụ thể và tổng kết, đánh giá các mặt của công tác đảng viên.

<i><small>1 PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn, PGS, TS Trần Khắc Việt: 350 thuật ngữ xây dựng Đảng, Nxb.Lý luận chính trị, </small></i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Trong phạm vi chuyên đề này, chỉ tập trung đi vào các nội dung cụ thể thựchiện công tác đảng viên.

<i>1.1.2.1. Tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên vào Đảng</i>

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên là việc tổ chức đảngthực hiện các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục, định hướng và giúp đỡ các quầnchúng ưu tú đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện của Đảng, được sự đồngý của tổ chức đảng có thẩm quyền về kết nạp đảng viên, người quần chúng ưutú đó sẽ được tham gia vào tổ chức đảng và thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn của người đảng viên trong tổ chức đảng.

Các bước tiến hành của công tác kết nạp đảng viên mới phải khoa học,đúng quy định của Đảng, theo kế hoạch của chi bộ, đảng bộ cơ sở đề ra. Thựchiện bước nào phải có chất lượng bước đó, đặc biệt phải coi trọng chất lượng,khơng vì thành tích, vì kế hoạch đã đề ra mà chạy theo số lượng.

Các bước tiến hành thực hiện các thủ tục kết nạp; tổ chức kết nạp đảngviên theo đúng quy trình được Ban Tổ chức Trung ương quy định thống nhấttrong toàn Đảng.

<b>Các bước tiến hành: </b>

<i>Một là, phải nắm vững tiêu chuẩn và điều kiện của người xin vào Đảng,</i>

quán triệt nghị quyết của các cấp ủy và chi bộ về công tác phát triển đảng viênđến quần chúng.

<i>Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng giới thiệu những đại</i>

biểu ưu tú cho Đảng.

<i> Ba là, tổ chức đảng lựa chọn những quần chúng ưu tú để giới thiệu đi</i>

học lớp cảm tình đảng, bồi dưỡng, nâng cao nhận thực về Đảng; phân côngđảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu, hướng dẫn quần chúng viết đơn xinvào Đảng và tự khai lý lịch gia đinh, bản thân.

<i>Bốn là, tổ chức đảng thẩm tra xác minh làm rõ lý lịch của người xin</i>

vào Đảng, chỉ đạo quần chúng góp ý kiến, xem xét đánh giá q trình rènluyện phấn đấu của những người do mình giới thiệu vào Đảng.

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<i>Năm là, chi bộ và đảng viên được phân cơng giúp đỡ đánh giá q trình</i>

phấn đấu của quần chúng, đồng thời hoàn thiện những thủ tục cần thiết đềnghị cấp ủy có thẩm quyền xem xét và ra quyết định kết nạp đảng viên.

<i>Sáu là, cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét và ra quyết</i>

định kết nạp đảng viên.

<i>Bảy là, chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên theo nguyên tắc kết nạp</i>

từng người một.

<i>1.1.2.2. Giáo dục, rèn luyện và quản lỷ đảng viên</i>

<i>Công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên ở cơ sở là việc làm thường</i>

xuyên của Đảng.

Bao gồm việc giáo dục, rèn luyện đảng viên về: Chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối,nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Bồi dưỡng,giáo dục đảng viên về đạo đức cách mạng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng củaĐảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Nâng cao trình độhọc vấn, trình độ chun mơn cho những đảng viên còn thiếu và yếu, tăngcường đào tạo mới và đào tạo lại với những đảng viên là cán bộ trong diệnluân chuyển và quy hoạch.

Tùy theo vị trí cơng tác cụ thể của từng đảng viên để lựa chọn nội dunggiáo dục cho hợp lý.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công của từng đảng viên, tổ chức đảngrèn luyện năng lực công tác cho đảng viên bằng cách đưa đảng viên vào côngtác thực tiễn, giao các nhiệm vụ khác nhau để thử thách; thông qua đánh giáphẩm chất, năng lực của đảng viên để bố trí cơng tác, bổ nhiệm, đề bạt cán bộbảo đảm đúng người, đúng việc.

<i>Công tác quản lý đảng viên ở cơ sở là toàn bộ các hoạt động của tổ</i>

chức đảng ở cơ sở trong quản lý các hoạt động của đảng viên ở đảng bộ cơ sở(hoặc chi bộ) mà đảng viên đang tham gia sinh hoạt bao gồm: các hoạt độngvề quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý về tư tưởng, hoạt động của đảng viên;

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

phân công công tác cho đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng, đánh giá, phân loạiđảng viên; khen thưởng và kỷ luật đảng viên.

Quản lý đảng viên là quản lý con người. Mỗi khi hoàn cảnh thay đổi,đối tượng thay đổi thì nội dung, hình thức cũng phải thay đổi cho phù hợp. Từtrước tới nay công tác quản lý đảng viên vốn đã quan trọng. Nó càng quantrọng khi Đảng ta thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thànhphần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo địnhhướng XHCN. Công tác quản lý đảng viên phải toàn diện, hiểu rõ đội ngũđảng viên của đảng bộ, chi bộ về quá khứ, hiện tại và tương lai phát triển củatừng đảng viên. Nắm chắc được lý lịch gia đình, nguồn gốc xuất thân, quátrình học tập và công tác cũng như sinh hoạt hàng ngày của từng đảng viên.

Dễ phát hiện được những đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng,phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực và nhiệt tình cơng tác để bố trísắp xếp, phân cơng nhiệm vụ, trên cơ sở đó giới thiệu để tổ chức đảng, cơquan, đồn thể bầu cử giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý quan trọng củaĐảng, Nhà nước và các đoàn thể.

Quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên đúng nguyên tắc, thủ tục sẽ pháthiện được những phần tử cơ hội chui vào Đảng kịp thời phát hiện những hạnchế, yếu kém, vi phạm khuyết điểm của đảng viên để bồi dưỡng, giáo dụchoặc kỷ luật nghiêm minh, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên bảo vệnội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trịtrong giai đoạn cách mạng hiện nay

Do đó, có làm tốt công tác quản lý đảng viên mới đánh giá đúng thựctrạng đảng viên phân loại đảng viên chính xác và có những giải pháp thiếtthực nhằm nâng cao chất lượng đảng viên.

<i>1.1.2.3. Đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng</i>

Công tác đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng là hoạt độngcủa tổ chức đảng xem xét và không công nhận những đảng viên không đủ tưcách đảng viên trong tổ chức đảng. Công tác này giúp cho tổ chức đảng

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

thường xuyên được sàng lọc, góp phần rất quan trọng trong việc làm trongsạch tổ chức đảng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, nâng cao chất lượngđảng viên.

Đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng thể hiện kỷ luậtcủa Đảng là kỷ luật “sắt”, tự giác, nghiêm minh, Đảng ta không dung túng vàbao che khuyết điểm cho bất kỳ đảng viên nào

Làm gương cho người khác, nhắc nhở và giáo dục cho mọi đảng viênluôn giữ vững danh hiệu đảng viên, giữ vững vai trò tiên phong gương mẫuvà hồn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hình thức của công tác đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảnggồm: (1) xóa tên đảng viên; (2) đảng viên xin ra khỏi Đảng; (3) khai trừ đảngviên ra khỏi Đảng:

<b>1.2. Vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng viên của tổchức cơ sở đảng hiện nay</b>

<i><b>1.2.1. Vai trò của đảng viên</b></i>

Đảng viên là yếu tố vật chất đầu tiên cấu tạo nên Đảng, có vai trị hết

<i><b>sức quan trọng. Vai trị của đảng viên được xem xét trong ba mối quan</b></i>

hệ chủ yếu sau:

<i>Thứ nhất, quan hệ giữa đảng viên với đường lối, nhiệm vụ chính trị của</i>

<i><b>Đảng. Đây là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa đảng viên với</b></i>

đường lối, nhiệm vụ chính trị

Đảng viên là người xây dựng lên đường lối, chủ trương, chính sách củaĐảng, đồng thời là người đi đầu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách

<i>của Đảng. </i>

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Mọi cơng việc Đảng đều do đảngviên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sáchcủa Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kếhoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”<small>2</small>.

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

Thực tiễn phát triển của Đảng cũng khẳng định, đảng viên chính làngười xây dựng đường lối, chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng, khi đảngviên hiểu và giác ngộ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chính họ sẽ là nhữngngười trực tiếp cụ thể hóa lý tưởng đó thơng qua các hoạt động xây dựngđường lối, chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn cáchmạng cụ thể. Đảng viên là người tiên phong, gương mẫu và lôi cuốn lựclượng quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; là ngườiquyết định trên thực tế việc hiện thực hóa lý tưởng, đường lối, nhiệm vụ chínhtrị đó; đồng thời là người kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế trongđường lối, chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng để góp ý hồn thiệnđường lối, chủ trương của Đảng ngày càng hoàn thiện hơn.

Do vậy, chất lượng đội ngũ đảng viên quyết định thành công hay thấtbại của lý tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tổchức đảng. Đồng thời, từ các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị củaĐảng sẽ tác động trở lại đối với đội ngũ đảng viên, làm cho đảng viên trưởngthành hơn về chất lượng, tự nguyện, tự giác rèn luyện và phát triển để tiếp tụccó những đóng góp xây dựng Đảng.

Vì vậy, chất lượng đội ngũ đảng viên quyết định thành công hay thấtbại việc hiện thực hóa lý tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, nhiệm vụchính trị của tổ chức đảng.

<i>Thứ hai, quan hệ giữa đảng viên với tổ chức đảng. Đảng là do các đảng</i>

viên mà tổ chức nên, vì vậy chất lượng đội ngũ đảng viên có quan hệ quyếtđịnh đến chất lượng của tổ chức đảng. Đảng viên tốt sẽ bảo đảm xây dựng tổchức mạnh; đảng viên kém tổ chức đảng không thể trong sạch vững mạnh.Khi đã thành tổ chức, tổ chức quyết định trở lại đối với từng đảng viên, nhânsức mạnh cả mỗi đảng viên lên gấp bội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chứcnên”<small>3</small>, “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”<small>4</small>. Người nhấn mạnh: “Để lãnh đạo

<i><small>3Hồ Chí Minh: Tồn tập, tập 8, Nxb. Chính trịquốc gia Sự thật, H. 2011, tr. 281.4Hồ Chí Minh: Tồn tập, tập 12, Nxb. Chính trịquốc gia Sự thật, H. 2011, tr. 356.</small></i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do cácđảng viên đều tốt”<small>5</small>.

Do đó, chất lượng đội ngũ đảng viên có quan hệ quyết định đến chấtlượng của tổ chức đảng; đảng viên tốt, có đủ đức, đủ tài sẽ bảo đảm xây dựngtổ chức đảng mạnh, nguyên tắc kỷ luật của Đảng được giữ vững, xây dựng vàthực hiện được các nghị quyết, chủ trương, nhiệm vụ chính trị có chất lượngtốt; đảng viên kém, tổ chức đảng không thể trong sạch, vững mạnh, không thểxây dựng và thực hiện được các nghị quyết tốt. Đồng thời, tổ chức đảng khiđã được hình thành và phát triển thì chính tổ chức đảng sẽ quyết định trở lạiđối với từng đảng viên, góp phần bồi dưỡng, dìu dắt và làm cho đảng viênđược nâng lên cả về tinh thần và chất lượng và không ngừng tăng lên về sốlượng và làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh.

<i>Thứ ba, quan hệ giữa đảng viên với phong trào cách mạng của nhândân. Đảng viên là người lãnh đạo, tổ chức các phong trào cách mạng của nhân</i>

dân, vì vậy phong trào cách mạng của nhân dân mạnh hay yếu là do đảng viêntốt hay kém. Đồng thời, từ trong phong trào cách mạng của nhân dân, Đảng sẽphát hiện được quần chúng tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng viên; thửthách, rèn luyện đảng viên của mình.

Mặt khác, cần thấy rằng nếu sức mạnh của quần chúng nhân dân là docó sự lãnh đạo của Đảng, thì sức mạnh của Đảng lại bắt nguồn từ mối quan hệchặt chẽ giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng vớiquần chúng nhân dân là mối quan hệ máu thịt, hữu cơ, sống còn của Đảng.Mối liên hệ giữa đảng viên với quần chúng biểu hiện mối quan hệ trực tiếp,sinh động nhất giữa Đảng với quần chúng. Vì vậy, chất lượng đảng viên ảnhhưởng trực tiếp đến uy tín của Đảng, đến mối quan hệ giữa Đảng với quần

<i>chúng nhân dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Mỗi đảng viên là một người thay mặtcho Đảng trước quần chúng”<small>6</small>, do đó “Lời nói và việc làm của đảng viên rất</i>

<i><small>5Hồ Chí Minh:Tồn tập, tập 15, Nxb. Chính trịquốc gia Sự thật, H. 2011, tr. l 13.</small></i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<i>quan hệ đến sự nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng lớn đến quần chúng”<small>7</small>. Vì</i>

vậy, chất lượng đảng viên ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Đảng, đến mốiquan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

<i><b>1.2.2. Tầm quan trọng của công tác đảng viên của tổ chức cơ sởđảng</b></i>

<i>Thứ nhất, công tác đảng viên có vai trị quyết định trực tiếp xây dựngđội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt</i>

các mặt công tác đảng viên như: công tác kết nạp đảng viên mới, quản lý vàbồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đảng viên;đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn đảng viên ra khỏi Đảng... sẽ lànhững căn cứ quan trọng trực tiếp tác động xây dựng và nâng cao chất lượngđội ngũ đảng viên.

<i>Thứ hai, công tác đảng viên trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnhđạo và sức chiến đấu của Đảng. Xuất phát từ mối quan hệ biện chứng giữa</i>

đảng viên và tổ chức đảng, đảng viên là thành tố cấu thành, là những tế bàolàm nên tổ chức đảng, đảng viên tốt sẽ là điều kiện, là tiền đề, là cơ sở để xâydựng nên tổ chức đảng vững mạnh, trong sạch. Công tác đảng viên ở tổ chứccơ sở đảng là những hoạt động trực tiếp xây dựng nên những đảng viên cóchất lượng tốt về đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng, có năng lực lãnhđạo, tính tiền phong, gương mẫu, về trình độ chun mơn... và từng đảng viênsẽ tạo nên sức mạnh của đội ngũ đảng viên, từ đó sẽ góp phần có ý nghĩaquyết định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

<i>Thứ ba, công tác đảng viên là một bộ phận hết sức quan trọng củacông tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức đòi hỏi phải</i>

chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên cả về số lượng và chất lượng,phải làm cho tổ chức của Đảng được mở rộng, hình thành và phát hiển ở mọinơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cơng tác đảng viên có chức năng,nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, thực hiện nghiêm đúng quy

<i><small>7 Hồ Chí Minh: Tồn tập, tập 11, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2011, tr. 606.</small></i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

định, quy trình thủ tục kết nạp đảng viên của Đảng; làm tốt công tác bồidưỡng, giáo dục định hướng cho quần chúng nhân dân hiểu đúng, tự nguyệnmong muốn được tham gia vào tổ chức đảng; làm tốt công tác quản lý đảngviên, thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng cho đảng viên trưởng thành...; làmtốt công tác khen thưởng đúng, kiên quyết xử lý kỷ luật đối với đảng viên saiphạm... chính là những cơ sở để tổ chức đảng được hình thành, củng cố vàphát triển.

<i><b>1.2.3. Một số văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảng viên của tổchức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay</b></i>

<i>- Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên khơng cịn đủ tư cách ra khỏi Đảng, H. 2018.</i>

<i>- Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày28/09/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề cụthể thi hành Điều lệ Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021. </i>

<i>- Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Nxb. Chính trị</i>

<b>ĐƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2023</b>

<b>2.1. Đặc điểm tình hình Chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi</b>

<i><b><small>2.1.1. Đặc điểm tình hình Chi bộ</small></b></i>

Chi bộ Trường THCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xã Tam Mỹ Đông,

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

huyện Núi Thành được thành lập từ năm 1994, với đặc thù là một chi bộtrường học, nhiệm vụ chính trị của chi bộ là tổ chức triển khai thực hiện chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thịnghị quyết của cấp trên; lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện tốt các hoạtđộng giáo dục các thế hệ học sinh ở bậc học THCS. Hình thành và phát triểnnhân cách của con người Việt Nam mới - một trong những khâu quan trọngđầu tiên của quá trình nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tàicủa Đảng, phục vụ cho thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, hiện đại hố đấtnước hiện nay. Đội ngũ đảng viên của chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thựchiện nhiệm vụ chính trị, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, tổng số đảng viên trong chi bộ có: 16 đ/c, trong đó: nam 07đ/c, tỷ lệ 43,8%; nữ 9 đ/c, tỷ lệ 56,2%. Chi uỷ gồm 03 đ/c gồm: đồng chí Hiệutrưởng là Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng là Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Cơngđồn là Chi uỷ viên.

Tuổi đời bình quân của đảng viên chi bộ: 44 tuổi, trong đó: đảng viêntừ 30 đến 40 tuổi có 8 đ/c, tỷ lệ 50%; đảng viên từ 41 đến 50 tuổi có 4 đ/c, tỷlệ 25%; đảng viên từ 51 đến 60 tuổi có 4 đ/c, tỷ lệ 25%. Chi bộ nhà trườngliên tục nhiều năm qua được công nhận là Chi bộ Hồn thành tốt nhiệm vụ.

Về quy mơ của Trường có 13 lớp với 454 học sinh. Về đội ngũ cán bộ,giáo viên nhà trường: Tổng số 33 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trong đó:

<b>phân mơn</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<i><b><small>2.1.2. Thuận lợi, khó khăn của Chi bộ trường THCS Nguyễn Trãi </small></b></i>

<i>2.1.2.1. Thuận lợi</i>

Chi bộ được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã Tam Mỹ Đơngvề mọi mặt, các đồng chí đảng viên ln thể hiện tình thần đồn kết, gươngmẫu trong mọi cơng tác. Ln thể hiện tính Đảng trong tất cả các lĩnh vựccơng tác, nói đi đơi với làm, giữ đúng các nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện, Phòng Giáodục và Đào tạo huyện Núi Thành, chính quyền địa phương, Ban đại diện chamẹ học sinh hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy học, Phụ huynh học sinhrất quan tâm trong việc học tập của con em.

Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và đồn kết xâydựng nhà trường, có nhiều kinh nghiệm trong cơng tác giảng dạy, có nhiềuquyết tâm trong việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vàogiảng dạy. Các em học sinh ngoan, chăm chỉ học tập, thực hiện đúng nội quy.

<i>2.1.2.2 Khó khăn</i>

Hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ giảng dạy học tập, sinh hoạtvẫn còn nghèo nàn, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới (thiếu nhà đa năng,

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

phịng học bộ mơn, thiết bị dạy học theo CTGDPT 2018, các phòng làm việcchức năng, bàn ghế hợp qui cách, ...)

Cho đến nay các cơng trình thiết yếu trong nhà trường như nhà để xe,nhà vệ sinh cho học sinh, giáo viên vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, chưa phùhợp với sự phát triển. Công tác giáo dục trẻ em khuyết tật học hịa nhập gặpnhiều khó khăn. Vẫn cịn một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đúng mứcđến việc học của con em.

<b>2.2. Thực trạng chất lượng công tác đảng viên tại Chi bộ TrườngTHCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thànhgiai đoạn 2021-2023.</b>

<i><b>2.2.1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ xã về nâng cao chất lượngcông tác đảng viên đối với Chi bộ trường THCS Nguyễn Trãi</b></i>

Xác định Đảng bộ, chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiệnđường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnhđạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ, công tác của đơn vị, nângcao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xâydựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhận thức được tầm quan trọngnói trên. Đảng uỷ đã đã xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thểvà lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng độingũ đảng viên và thường xuyên giáo dục bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng ủy xã yêu cầu các Chi bộ căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thểcủa từng chi bộ để cụ thể hoá nội dung và hình thức sinh hoạt cho phù hợpvới chức năng nhiệm vụ của từng chi bộ nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện tốtcông tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức quán triệtrộng rãi đến từng đảng viên trong đảng bộ nội dung cơ bản về việc nâng caochất lượng sinh hoạt chi bộ đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực phùhợp với từng loại hình chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;triển khai việc sử dụng sổ tay đảng viên, gắn sinh hoạt chi bộ với việc đẩy

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnhằm làm cho các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vaitrị, vị trí quan trọng của chi bộ trong tình hình mới hiện nay; nâng cao nănglực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên.

Tại phiên họp đầu năm, Đảng ủy đã phân công xây dựng chương trìnhkế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng theo tinh thần hướng dẫn của Ủyban kiểm tra Huyện ủy và thực hiện thường xuyên theo định kỳ, mỗi quý 1lần và bất thường các tháng trong năm. Cấp ủy viên có 07 đồng chí phân cơngđứng điểm ở tất cả các chi bộ. Các đồng chí cấp ủy viên đứng cánh chịu tráchnhiệm theo dõi, giám sát về nội dung, chất lượng và có trách nhiệm, qua đókịp thời phản ảnh những vấn đề phát sinh tại các chi bộ để Ban Chấp hành,Ban Thường vụ Đảng ủy có chủ trương, giải pháp tháo gỡ, ổn định tình hình.

Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng những nộidung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ mình, nội dungsinh hoạt chi bộ phải được đổi mới thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là tổ chứcquán triệt tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩymạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn,đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thối về tư tưởng chính trị, đạođức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Kếtluận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉthị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên chi bộ chấp hành nghiêmQuy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương vềnhững điều đảng viên không được làm và Quy định số 213-QĐ/TW ngày02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tácthường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

<b>2.2.2. Thực trạng chất lượng công tác đảng viên tại Chi bộ TrườngTHCS Nguyễn Trãi thuộc Đảng bộ xã Tam Mỹ Đông giai đoạn 2021 -</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<i>2.2.2.1. Kết quả đạt được* Về đội ngũ đảng viên</i>

Tất cả các đảng viên trong chi bộ đều có lập trường quan điểm vữngvàng. Trung thành kiên định với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luậtcủa Nhà nước. Các đảng viên trong chi bộ đều có trình độ chun mơn từ Caođẳng sư phạm trở lên. Có 13/16 đảng viên có trình độ đại học. Về năng lựcnhận thức các Đảng viên đều có nhận thức đúng về chủ trương đường lối,nghị quyết của Đảng, có năng lực thực tiễn. Đội ngũ đảng viên của chi bộphát triển cả về số lượng và chất lượng, lập trường tư tưởng, chính trị vữngvàng, có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, làm tốt vai trò là lực lượngnòng cốt trong công tác giảng dạy. Hầu hết các đảng viên đều có q trìnhcơng tác trong ngành giáo dục trên 5 năm nên kinh nghiệm giáo dục học sinhvà kinh nghiệm công tác trong thực tiễn tốt. Đa số đảng viên trong chi bộ xácđịnh được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác cũng như trong sinhhoạt, lối sống. Phẩm chất đạo đức của Đảng viên tốt. Khơng có đảng viên viphạm 19 điều đối với đảng viên không được làm (Quy định 37-QĐ/TW), ýthức chấp hành tổ chức kỷ luật của các đảng viên tốt.

- Việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên

Đảng viên trong chi bộ ln ln phấn đấu hồn thành nhiệm vụ củangười đảng viên theo Điều lệ quy định. Và thực hiện tốt nhiệm vụ do chi bộphân công. Đảng viên chấp hành tốt chủ trương Chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước và chịu trách nhiệm vận động các thành viên trong gia đìnhmình thực hiện tốt đường lối chủ trương đó.

<b>Biểu tổng hợp chất lượng Đảng viên của chi bộ từ năm 2021 - 2023</b>

<b><small>Giới tính</small><sup>Trình độ</sup><small>THPT</small></b>

<b><small>Trình độ chunmơn</small></b>

<b><small>Trình độ Chínhtrị</small></b>

<b><small>Nam</small></b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Chi bộ đã ln chú trọng đến công tác học tập chủ trương, đường lốicác Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.Thường xuyên quan tâm đến cơng tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đứccách mạng cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là những đảng viên trẻ tuổi.Khuyến khích động viên đảng viên đi học các lớp nâng cao trình độ cả vềchun mơn cũng như lý luận chính trị.

Các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng trong cánbộ, đảng viên và tồn thể giáo viên, thơng qua các sự kiện chính trị, ngày lễ,ngày hội truyền thống dân tộc được triển khai thực hiện chu đáo. Cuộc vậnđộng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đượctriển khai sâu rộng trong nhà trường, bước đầu có chuyển biến về việc làm

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra những chuyển biến tích cực vềnhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ đảngviên và giáo viên. Toàn thể cán bộ, đảng viên và giáo viên tin tưởng vào sựlãnh đạo của Đảng, nhà nước từ đó tạo ra phong trào thi đua yêu nước thựchiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

<i>* Công tác phát triển đảng viên </i>

Nhận thức được việc phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt để bổsung nguồn nhân lực mới cho Đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chứcĐảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Những năm qua chi ủy đã quan tâm đếnviệc tạo nguồn lựa chọn giới thiệu những quần chúng ưu tú cử đi học lớp cảmtình Đảng, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ nên công tác phát triểnđảng viên mới liên tục tăng và chất lượng đảng viên cũng được ngày càngnâng cao cả về trình độ văn hóa lẫn chun mơn nghiệp vụ.

Thơng qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào hoạt độngđoàn thể phát hiện những quần chúng ưu tú đưa vào nguồn để bồi dưỡng, xemxét và cử đi học các lớp nhận thức về Đảng. Đại bộ phận là nguồn phát triểnđều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo củaĐảng, có động cơ phấn đấu vào Đảng, quyết tâm rèn luyện phẩm chất chínhtrị để sớm được đứng vào hàng ngũ đảng viên.

Số đảng viên được bồi dưỡng kết nạp đều có trình độ THPT trở lên. Sosánh kết quả đảng viên được kết nạp hàng năm thì số đảng viên mới kết nạpgần đây có trình độ chun mơn cao hơn, do đó nhận thức về chính trị càngtiến bộ hơn.

Năm 2021 - 2023 chi bộ kết nạp được: 01 đảng viên.

<i>* Về phân công công tác, phân loại chất lượng và quản lý đảng viên</i>

- Phân công công tác

Phân công đảng viên là công tác rất quan trọng, vì nó liên quan đếnviệc sử dụng con người, sử dụng nguồn nhân lực trong Đảng.Chi bộ đặc biệtcoi trọng việc phân công công việc cho đảng viênnhằm tạo điều kiện cho mọi

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

hoạt động của từng đảng viên và cả đội ngũ đảng viên phát triển, khai thác,phát huy những mặt mạnh của từng đảng viên và cả đội ngũ đảng viên cũngnhư hạn chế những mặt yếu; tạo điều kiện cho đảng viên nâng cao phẩm chấtvà năng lực của mình. Phân cơng đảng viên là biện pháp tổ chức nhằm thựchiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên, thực hiện vai trị tiên phong của Đảng.Thực hiện phương châm mọi đảng viên phải được phân công công việc vàgiám sát theo dõi mức độ hồn thành nhiệm vụ được phân cơng.

Hằng năm (vào dịp đầu năm học) Chi ủy (hoặc Bí thư Chi bộ) rà sốt,điều chỉnh việc phân cơng cơng tác trong năm cho từng đảng viên, báo cáochi bộ. Chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về việc phân công công tác cho từngđảng viên; phân công Chi ủy theo dõi, kiểm tra và báo cáo chi bộ kết quả thựchiện công tác của đảng viên.

- Phân loại đảng viên

Phân loại đảng viên là công việc được tiến hành thường xuyên trongsinh hoạt thường kỳ của Chi bộ, qua phân loại đảng viên tạo điều kiện giúpđảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Phân loại đảng viên phải đảm bảo công bằngchính xác cơng khai dân chủ, từ phân loại đảng viên, suy tơn những đảng viênhồn thành nhiệm vụ xuất sắc, nhắc nhở những đảng viên còn hạn chế đểvươn lên trong mọi lĩnh vực.

<b>Bảng tổng hợp phân loại đảng viên của chi bộ từ năm 2021 - 2023</b>

<b><small>NămTS ĐV</small></b>

<b><small>Giới tínhPhân loại Đảng viên</small></b>

<small>xuất sắcnhiệm vụ</small>

<small>Hồn thànhtốt nhiệmvụ</small>

<small>Khơng hồnthành nhiệmvụ</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

vàng về chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tin tưởngvào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, phát huy được vai trò tiênphong, gương mẫu của người đảng viên. Trình độ, năng lực của đội ngũ đảngviên được nâng lên một bước. Quá trình đổi mới, đã và đang tạo nên lớp đảngviên có tư duy năng động, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu sự nghiệp đổi mới.

Quản lý chính trị và tư tưởng của đảng viên, hướng cho đảng viên suynghĩ và hành động phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng, phù hợp vớithực tế khách quan, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn, thông qua sinhhoạt Đảng, sinh hoạt tư tưởng, định hướng chính trị tư tưởng cho đảng viên.Năng lực công tác của đảng viên được biểu hiện thông qua nhiệm vụ màngười đảng viên được giao, những chức vụ công tác mà họ đảm nhận. Đảngviên trong chi bộ tích cực học tập, rèn luyện để có thực học, thực tài đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ được giao. Quản lý các mối quan hệ xã hội của đảng viên,quản lý đạo đức lối sống. Chi bộ làm cho mọi cán bộ đảng viên của Đảngnhận thức đầy đủ vai trò ý nghĩa của việc tăng cường quản lý đảng viên trongtình hình hiện nay, từ đó tự giác chấp hành các quy định của Trung ươngĐảng.

Chi bộ quản lý đảng viên thông qua việc giao nhiệm vụ, phân côngcông tác cho đảng viên hằng năm. Bên cạnh đó cịn thơng qua sự duy trì nềnnếp sinh hoạt Đảng, kết hợp quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú, giữmối liên hệ của đảng viên với Đảng bộ nơi đảng viên cư trú theo quyết định213 của Trung ương.

<i>2.2.2.2. Hạn chế, khuyết điểm</i>

Tuy số lượng đảng viên chiếm tỷ lệ tương đối cao nhưng chất lượngchưa đạt yêu cầu, việc đóng góp những sáng kiến, giải pháp để nâng cao chấtlượng lãnh đạo có mặt chưa cao.

Một số đảng viên cịn yếu về nhận thức và lý luận chính trị, năng lựclãnh đạo cịn hạn chế, giảm sút ý chí phấn đấu. Vai trị, tính tiên phong,gương mẫu của người đảng viên chưa được nêu cao. Tính chiến đấu trong

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

đảng chưa được thể hiện, công tác tự phê và phê bình cịn hạn chế, nhiều đảngviên cịn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Chất lượng sinh hoạt của Chi uỷ, Chi bộ tuy đã được quan tâm đổi mới song chưa triệt để, nội dung sinh hoạt cịn nặng về cơng tác chun mơn, cơngtác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên tuy đã được quan tâmthường xuyên song chất lượng hiệu quả chưa cao, công tác vận độngquần chúng còn nhiều hạn chế. Phương pháp tổ chức điều hành của cấp uỷviên có đồng chí chưa khoa học, tính năng động sáng tạo chưa cao.

Việc phân công công tác cho đảng viên tuy đã làm, nhưng chưa có sựkiểm tra thường xun, chưa có nhiều biện pháp tích cực để tạo điều kiện chođảng viên phát huy tính tiên phong và nêu cao vai trò lãnh đạo của đảng. Việcđánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với đảng viên được phân cơng cơngtác ở Chi bộ có lúc chưa cụ thể và còn chung chung. Việc giới thiệu đảng viênsinh hoạt nơi cư trú cịn hình thức, việc phối hợp trong cơng tác quản lý đảngviên cịn hạn chế, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chưa cao.

Năng lực chuyên môn của một số đảng viên còn hạn chế nhưng ngạinghiên cứu học hỏi, thiếu cầu thị để tiến bộ. Một số đảng viên chưa ý thức tốtviệc luân chuyển cán bộ để bồi dưỡng nâng cao năng lực thực tiễn nên nảysinh tâm lý tự ti, động lực phấn đấu chưa cao.

Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng choquần chúng là đối tượng chưa thường xuyên. Năng lực và khả năng tuyêntruyền, vận động quần chúng của một số đảng viên còn hạn chế, thiếu kinhnghiệm. Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cịn hình thức và chưa thường xuyên.Sự phối hợp thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm, thể hiện vai trò của đảng viênvới cấp uỷ nơi cư trú còn hạn chế, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chưacao.

Công tác chăm lo nâng cao trình độ cho đảng viên chưa tồn diện, chỉmới chăm lo bồi dưỡng chuyên môn chứ chưa chú ý tập trung vào cơng tácbồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên.

</div>

×