Tải bản đầy đủ (.pptx) (19 trang)

chủ đề quá trình chuyển hướng chiến lược cách mạng giai đoạn 1939 1941

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.04 MB, 19 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam</b>

<small>Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Xn Hịa</small>

Bài thuyết trình nhóm 2

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>Chủ Đề: Q trình chuyển hướng chiến lược cách mạng </b>

<b>giai đoạn 1939-1941</b>

Nhóm 2

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

1. Hoàng Phúc Tiên Đan

2. Lương Xuân Đạt3. Vũ Tiến Đạt

4. Trịnh Xuân Diện5. Lục Văn Đoàn

6. Nguyễn Bá Dũng7. Trần Anh Dũng8. Đào Thái Dương9. Cao Thị Thu Hà

10. Nguyễn Hồng Gia Hân

Thành viên nhóm 2

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

Nội dung bài họcHoàn Cảnh Lịch sử

Liên hệ 3

Chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đảng

2

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Hồn Cảnh

Lịch Sử

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<small>Tính chất chiến tranh đế quốc chuyển thành cuộc chiến tranh giữa các lực lượng dân chủ do Liên Xô làm trụ cột với các lực lượng phát xít do Đức cầm đầu. </small>

<b>Tình hình thế giới</b>

<small>Ngày 1/9/1939</small>

<small>Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, trong đó Pháp là nước trực tiếp tham chiến. </small>

<small>Ngày 22/6/1941, Đức tấn công Liên Xô</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>Tình hình trong nước</b>

- Chiến tranh thế giới thứ 2 đã ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đến Đông Dương và Việt Nam.

- Pháp thi hành chính sách thời chiến phản động, “kinh tế chỉ huy” vơ vét sức người, sức của phục vụ chiến tranh.

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

- Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng. Tập trung lực lượng đánh vào Đảng cộng sản Đông Dương.

- 9/1940, Pháp dâng Đông Dương cho Nhật. Việt Nam chịu cảnh “một cổ hai tròng”.

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

Chủ trương

chuyển hướng chiến lược

của Đảng.

2

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>a. Quá trình chuyển hướng</b>

<i><b>Hội nghị Trung ương lần thứ 6: </b></i>

Mở đầu sự chuyển hướng

<i><b>Hội nghị Trung ương lần thứ 7: </b></i>

Tiếp tục bổ sung nội dung chuyển hướng.

<i><b>Hội nghị Trung ương lần thứ 8: </b></i>

<i>hoàn chỉnh nội dung chuyển hướng</i>

11/1939 <sup>11/1940</sup> <sup>5/1941</sup>

<small>Pác Bó Cao Bằng</small>

<small>Pác Bó Cao Bằng</small>

<small>Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh</small>

<small>Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh</small>

<small>Bà Điểm - Hóc Mơn - Gia Định</small>

<small>Bà Điểm - Hóc Mơn - Gia Định</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>Hai là, thành lập mặt trận dân tộc thống </b>

nhất riêng trong từng nước, lấy liên minh công - nông làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>b. Nội dung</b>

<b>Ba là, Quyết định chuyển hướng </b>

<b>phương pháp đấu tranh Cách mạng; </b>

xúc tiến ngày công tác khởi nghĩa vũ trang.

<b>Ba là, Quyết định chuyển hướng </b>

<b>phương pháp đấu tranh Cách mạng; </b>

xúc tiến ngày công tác khởi nghĩa vũ trang.

<b>Bốn là, Chuyển hướng công tác xây dựng Đản</b>

<b>Bốn là, Chuyển hướng công tác xây dựng Đản</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Ban chấp hành trung ương đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nhằm giải quyết mục tiêu số một của cách mạng là độc lập dân tộc

Tập hợp rộng rãi mọi người Việt Nam yêu nước trong mặt trận Việt Minh

Xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng ở cả

nông thôn và thành thị, xây dựng căn cứ địa cách mạngLà ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thâng lợi cách mạng

<b>c. Ý nghĩa</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

Liên hệ sinh viên ĐH Công Nghiệp

Hà Nội

03

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

Phải luôn nắm bắt thông tin, có ý thức học tập, nhạy bén trước những sự thay đổi của môi trường đặc biệt trong thời đại 4.0 này.

Sáng tạo, đổi mới không ngừng phương pháp học tập, cách tiếp thu kiến thức để đạt hiệu quả cao hơn.

Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn.

<b>Khi là sinh viên ĐHCNHN </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

Nâng cao trình độ văn hóa chun mơn kỹ thuật và tay nghề.

Chủ động tham gia quá trình hội nhập quốc tế, giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Chủ động tham gia quá trình hội nhập quốc tế, giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Vươn ra thị trường thế giới để sánh vai với các cường quốc năm châu.

<b>Sau khi ra trường </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<b>Thành tựu đạt được</b>

<small>Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam </small>

<small>lần thứ 31 DCN- DT02 là nhà vô dịch ABU Robocon Việt Nam năm </small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<small>Quá trình chuyển hướng chiến lược cách </small>

<small>mạng giai đoạn 1939-1941</small>

<small>Chủ trương chuyển hướng chiến lược </small>

<small>của Đảng</small>

<small>Hoàn cảnh lịch sử</small>

<small>Quá trình chuyển hướng</small>

<small>Hội nghị Trung ương lần thứ 8(5/1941)</small>

<small>Một là, chuyển hướng mục tiêu đấu tranh</small>

<small>Hai là, thành lập mặt trận dân tộc thống nhất riêng trong từng nước, lấy liên minh cơng - nơng làm nịng cốt, dưới </small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<small>CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and includes icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik</small>

S

<sup>Do you have any questions?</sup>

</div>

×