Tải bản đầy đủ (.pdf) (21 trang)

báo cáo thực hành 01 tuần 31 kỹ thuật lập trình kỳ 20231

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.74 MB, 21 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

TRƯỜNG CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUY N THƠNG ỆỀ

<b>TRUNG TÂM MÁY TÍNH VÀ TH C HÀNH </b>Ự

<b>BÁO CÁO TH C HÀNH 01 </b>Ự<b>– Tuần 31 KỸ THU T L</b>Ậ<b>ẬP TRÌNH </b>

<b>KỲ 20231</b>

<b>Họ và tên sinh viên: Phùng Xuân Nh t </b>ậ

<b>MSSV: 20215441 Lớp th c hành: 727635 </b>ự

<b>Lịch học: T4_Kip 2 SGVHD: Lê Thị Hoa</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

Kỳ h c 20231

<b>BÀI 1.01 VI T M</b>Ế <b>ỘT CHƯƠNG TRÌNH C NHẬP VÀO 3 S NGUYÊN. THI T L P M T CON TR</b>Ố Ế Ậ Ộ <b>Ỏ ĐỂ ẦN L</b>

LƯỢ<b>T TR T I T NG S NGUYÊN VÀ HI N TH K</b>Ỏ Ớ Ừ Ố Ể <b>Ị ẾT QU GIÁ TR THAM CHI</b>Ả Ị ẾU NGƯỢ<b>C CỦA CON TRỎ:3 </b>

<b>BÀI 1.02 VIẾT CHƯƠNG TRÌNH IN RA ĐỊA CHỈ CỦA 5 PH N T</b>Ầ <b>Ử ĐẦU TIÊN TRONG MẢNG ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA SAU ĐÂY:INT A[7]= {13, -355, 235, 47, 67, 943, 1222}: ...4 </b>

<b>BÀI 1.03 VIẾT CHƯƠNG TRÌNH YÊU C U NH P GIÁ TR CHO 3 BI N S NGUYÊN X, Y, Z KI U INT: </b>Ầ Ậ Ị Ế Ố Ể <b>...5 </b>

<b>BÀI 1.04. VI T HÀM COUNTEVEN(INT*, INT) NH N M</b>Ế Ậ Ộ<b>T M NG S NGUYÊN VÀ KÍCH THƯỚC CỦA </b>Ả Ố

<b>MẢNG: ... 8</b>

<b>BÀI 1.05 VI T HÀM TR V CON TR </b>Ế Ả Ề <b>Ỏ TRỎ Ớ T I GIÁ TR L N NH T C</b>Ị Ớ Ấ <b>ỦA MỘT M</b>Ả<b>NG CÁC S DOUBLE: ...9 </b>Ố

<b>BÀI 1.06 VIẾT HÀM ĐẢO NGƯỢC MỘT MẢNG CÁC S NGUYÊN THEO HAI CÁCH: DÙNG CH S VÀ </b>Ố Ỉ Ố

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

Bài 1.01 Viết một chương trình C nhập vào 3 s nguyên. Thiốết lập m t con tr ộỏ đểlần lượt trỏ t i t ng s nguyên và hi n th k t qu giá tr tham chiớ ừốểị ếảịếu ngược của con trỏ:

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

Kỳ h c 20231 #include<stdio.h>

int main(){

//PHUNG XUAN NHAT - 20215441 int a,b,c,*p;//khai bao 3 bien va con tro p scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);//nhap 3 so nguyen printf("Enter three integers:\n");//in ra Enter three integers: printf("The three integers are:\n");//in ra The three integers are: p=&a;//gan con tro p tro toi a

printf("x = %d\ ,*p);//in ra noi dung con tro pn" p=&b;//gan con tro p tro toi b

printf("y = %d\n",*p);//in ra noi dung con tro p p=&c;//gan con tro p tro toi c

printf("z = %d",*p);//in ra noi dung con tro p}

mảng được định nghĩa sau đây:int a[7]= {13, -355, 235, 47, 67, 943, 1222}:

#include <stdio.h>

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

//PHUNG XUAN NHAT - 20215441 int main(){

int i;//KHAI BAO BIEN VA MANG int a[7]={13, -355, 235, 47, 67, 943, 1222}; printf("address of first five elements in memory.\n"); for(i=0; i<5;i++) //IN RA DINH DANG 5 PHAN TU

printf("\ta[%d] ",i); printf("\n");

for(i=0;i<5;i++)//IN RA DIA CHI 5 PHAN TU MANG printf("\t%x",&a[i]);

return 0; }

z ki u int: ể

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

Kỳ h c 20231

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

scanf("%d %d %d", &x, &y, &z);//nhap x,y,z

printf("Here are the values of x, y, and z:\n");//in ra Here are the values of x, y, and z:\n printf("%d %d %d\n", x, y, z);//in ra ba bien

ptr=&x;//gan con tro ptr bang dia chi x *ptr=*ptr+100;//cong noi dung ptr +100 ptr=&y;//gan con tro ptr bang dia chi y *ptr=*ptr+100;//cong noi dung ptr +100 ptr=&z;//gan con tro ptr bang dia chi z *ptr=*ptr+100;//cong noi dung ptr +100

printf("Once again, here are the values of x, y, and z:\n");//in ra Once again, here are the values of x, y, and z:\n

printf("%d %d %d\n", x, y, z);//in ra ba bien x,y,z return 0;

}

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

return count; //tra ve so luong so chan }

Bài 1 5 .0 Viết hàm trả về con tr ỏ trỏ ới giá tr l n nh tị ớất của m t mộảng các số double:

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

Kỳ h c 20231 double* maximum(double* a, int size){

//PHUNG XUAN NHAT - 20215441 double *max;//khai bao con tro max max = a;//gan max tro den a

if (a==NULL) return NULL;//kiem tra neu a rong thi tra lai null int i;//khai bao i

for(i=0;i<size;i++)//lap qua cac phan tu mang if(*(a+i)>*max)//kiem tra neu phan tu a+i lon hon max max=a+i;//gan max tro toi phan tu a+i

return max;//tra lai dia chi max}

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Kỳ h c 20231 void reversearray(int arr[], int size){

//PHUNG XUAN NHAT - 20215441 int l = 0, r = size - 1, tmp;//khai bao l,r,tmp for(l=0;l<size/2;l++)//lap tu phan tu dau den giua {

tmp=arr[l];//doi 2 phan tu doi xung dung chi so mang arr[l]=arr[r-l];

arr[r-l]=tmp; }

*(arr+r-l)=tmp; }

}

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

#include<stdio.h>int main(){

//PHUNG XUAN NHAT - 20215441 int n,i,l,*p,tmp;//Khai bao cac bien, con tro scanf("%d",&n);//nhap so luong phan tu mang int a[n];p=a;//khai bao mang,gan con tro bang mang for(i=0;i<n;i++)//nhap mang

scanf("%d",(p+i));

printf("Enter the number of elements: The input array is:\n"); for(i=0;i<n;i++)//in ra phan tu mang truoc khi sap xep printf("%d ",*(p+i));

for(i=0;i<n-1;i++)//sap xep cac phan tu mang tu nho den lon for(l=i+1;l<n;l++)

if(*(p+i)>*(p+l)){

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

Kỳ h c 20231 printf("\nThe sorted array is:\n");

for(i=0;i<n;i++)//in ra phan tu mang sau khi sap xep printf("%d ",*(p+i));

n nh p t bàn phím: ậừ

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

#include<stdio.h>#include<stdlib.h>int main(){

//PHUNG XUAN NHAT - 20215441

int i,j,m,n,**mt=NULL,sum=0;//khai bao cac bien va con tro 2 chieu mt scanf("%d %d",&n,&m);//nhap kich thuoc ma tran

mt=(int**)malloc(sizeof(int*)*n);//cap phat bo nho cho cot mang 2 chieu for(i=0;i<m;i++)//cap phat bo nho cho cac phan tu

mt[i]=(int*)malloc(sizeof(int)); for(i=0;i<n;i++)//nhap ma tran 2 chieu for(j=0;j<m;j++)

scanf("%d",&mt[j][i]);

for(i=0;i<n;i++)//tinh tong cac phan tu chan for(j=0;j<m;j++)

if(mt[j][i]%2==0) sum+=mt[j][i]; printf("Enter m, n = "); for(i=0;i<n;i++)//in ra dinh dang for(j=0;j<m;j++)

printf("mt[%d][%d] = ",i,j); for(i=0;i<n;i++)//in ra ma tran {for(j=0;j<m;j++) printf("%d ",mt[j][i]); printf("\n");}

printf("The sum of all even elements is %d",sum);//in ra tong}

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

Kỳ h c 20231

BTVN 1.09

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

scanf("%d",&n);//nhap so phan tu mang int i,j,k,a[n];//khai bao cac bien va mang a n phan tu for(i=0;i<n;i++)//nhap mang

scanf("%d",&a[i]);

for(i=0;i<n;i++)//xuat ra day con trong mang for(j=i;j<n;j++){

for(k=i;k<=j;k++) printf("%d ",a[k]); printf("\n");} return 0; }

BTVN 1.10

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Kỳ h c 20231

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

#include<stdio.h> #include<stdlib.h>

// PHUNG XUAN NHAT - 20215441

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

Kỳ h c 20231 int i,j;

for(i=0;i<n;i++) for(j=0;j<n;j++)

scanf("%d",&a[i][j]); }

//HAM XUAT MANG 2 CHIEU void output(int **a,int n){

int i,j; for(i=0;i<n;i++){

for(j=0;j<n;j++)

printf("%d ",a[i][j]); printf("\n");

} }

//HAM TINH TONG VA TICH void** addMulti(int** a,int** b,int n){ int i,j,k;

int **c;//KHAI BAO CON TRO 2 CHIEU

c=(int **)malloc(sizeof(int *)*n);//CAP PHAT BO NHO DONG 2 CHIEU CHO MANG C for(i=0;i<n;i++)

c[i]=(int*)malloc(sizeof(int)*n); //tinh tong 2 ma tran

for(i=0;i<n;i++) for(j=0;j<n;j++)

c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];//TINH TONG CAC PHAN TU output(c,n);//IN RA TONG 2 MA TRAN

//tinh tich 2 ma tran for(i=0;i<n;i++) for(j=0;j<n;j++){

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

addMulti(a,b,n);//GOI HAM TINH TONG VA TICH 2 MA TRAN

}

</div>

×