Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

báo cáo bài tập lớn đề tài hệ thống quản lý tài khoản cá nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.96 MB, 18 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘITRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ</b>

<b>BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN</b>

<b>Đề tài:</b>

<b>[HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁNHÂN]</b>

<small>Nhóm sinh viên thực hiện:Nhóm 14 - Lớp KTLT_129166Nguyễn Hồng Nhung 20181069Phùng Việt Anh 20203661Vũ Mạnh Toàn 20203613Trần Văn Tư 20203628Nguyễn Văn Giang 20203404Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. TRẦN THỊ THANH HẢI</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

Hà Nội, 01 - 2022

<b>MỤC LỤC</b>

<b>LỜI MỞ ĐẦU...4</b>

<b>CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG...5</b>

1.1. Giới thiệu đề tài...5

1.2. Một số nghiên cứu liên quan...5

1.3. Mục tiêu đề tài...6

1.4. Phân chia nhiệm vụ trong nhóm...6

<b>CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH BÀI TỐN...7</b>

2.1. Tổng qt...7

2.2. Biểu đồ chức năng...7

2.3. Phân tích các chức năng...7

2.3.1... Đăng kí (Registor)...7

2.3.2... Kích hoạt (Activate)...8

2.3.3... Đăng nhập (Sign in)...8

2.3.4... Tìm kiếm (Search)...82.3.5... Đổi

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

3.2.2... Triển khai cài đặt ...11

3.2.3... Huấn luyện mơ hình...11

3.3. Thực nghiệm...11

3.3.1... Đánh giá định lượng...11

3.3.2... Phân tích định tính...11

4.3.2... Đốivới mơn học...16

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>LỜI NÓI ĐẦU</b>

Trong thời đại 4.0, thời đại mà công nghê U phát triển rất nhanh để phụcvụ cho cuô Uc sống cVa con người. Điê Un thoại di đơ Ung và máy tính là thiết bịđiê Un tư뀉 được con người sư뀉 dụng rô Ung rXi vì như뀃ng thiết bị này có đơ U tiê Un lợicao và gi甃Āp giải quyết công viê Uc hiê Uu quả hơn, đồng hành theo sự phát triểncVa điê Un thoại di đơ Ung và máy tính thì các tài khoản online c[ng có mơ Ut bướctiến lớn, các tài khoản online càng ngày càng nhiều tăng với số lượng rất lớnlàm cho viê Uc quản l礃Ā như뀃ng tài khoản đó rất khó khăn. Chính vì như뀃ng l礃Āđó, nhóm ch甃Āng em ngh] đến s^ phát triển hê U thống " Quản l礃Ā tài khoản " đểgi甃Āp ch甃Āng ta có thể da dàng quản l礃Ā tài khoản cVa mình hơn, tích kiê Um đượcnhiều thời gian hơn trong viê Uc quản l礃Ā tài khoản không chb cVa cá nhân màcVa nhiều người.

Dựa trên nhu cdu cVa mọi người thì nhóm ch甃Āng em xin được phát triểnhê U thống “ Quản l礃Ā tài khoản ” để gi甃Āp cho mọi người có thể quản l礃Ā được tkhoản mô Ut cách tối ưu và tốt nhất, trong thời gian thực hiê Un đề tài này nhómch甃Āng em đX cố ggng tìm kiếm nhiều tự liê Uu để tham khảo và suy ngh] đếnnhư뀃ng chức năng cdn thiết để người dhng tiê Un lợi nhất trọng viê Uc sư뀉 dụng hê Uthống quản l礃Ā, nhưng do vốn kiến thức cin hạn h攃⌀p như뀃ng yếu tố khách quanmà khơng tránh được như뀃ng thiếu sót. Ch甃Āng em rất mong sự đóng góp 礃kiến, phê bình và hướng dẫn thêm cVa thdy cô.

Cuối chng thì ch甃Āng em xin gư뀉i lời cảm ơn chân thành nhất đếnPGS.TS.Trdn Thị Thanh Hải đX hướng dẫn tận tình, giảng giải như뀃ng kiếnthức gi甃Āp ch甃Āng em hoàn thành bài tập lớn này.

Ch甃Āng em xin chân thành cám ơn!

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2022

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG1.1. Giới thiệu chủ đề</b>

ChV đề ldn này cVa nhóm ch甃Āng em hướng đến đó là quản l礃Ā tài khoảnnên cả nhóm đX viết ra mơ Ut hê U thống quản l礃Ā tài khoản để người dhng:

Đdu tiên có thể da sư뀉 dụng.

Quản l礃Ā được như뀃ng ldn đăng nhâ Up tài khoản để cho người sư뀉 dụng hê Uthống biết mình là người đăng nhâ Up hay khơng hay là mơ Ut người lạmă Ut.

Tìm kiếm tài khoản và hỗ trợ thay đổi mâ Ut.

<b>1.2. Một số nghiên cứu liên quan</b>

Ư꼁ng dụng Account Manager quản l礃Ā tài khoản facebook

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

Ư꼁ng dụng Garenna Authenticator.

<b>1.3. Mục tiêu đề tài</b>

Nhóm em hướng đến sự tiê Un ích cVa người sư뀉 dụng hê U thống quản l礃Ā s^da dàng trong viê Uc đăng nhâ Up tài khoản cVa mình hơn và có thể biết đượcthơng tin cVa mình khi được đăng nhâ Up ơꄉ nhiều thiết bị va, nhiều nơi nhsmcho người sư뀉 dụng hê U thống có thể biết tài khoản cVa mình có bị người khácđăng nhâ Up hay khơng để có thể thay đổi mâ Ut khẩu phing ngư뀀a mất tài khoảncVa người dhng, bên cạnh đó có thể hỗ trợ người dhng có thể tìm kiếm tàikhoản, biết được trạng thái hiê Un tại cVa tài khoản cVa mình đang ơꄉ trạng tháitốt hay khơng.

<b>1.4. Phân chia nhiệm vụ trong nhóm</b>

<small> Tên th nh viênM s Ā sinh viênCông viê cNguy n H ng </small>

<small>Ph$ng Viê t Anh 20203661</small> <sup>L m slide thuy Āt tr.nh, t.m</sup><small>ki Ām t i khoản</small>

<small>Nguy n Văn Giang20203404Đăng k礃Ā v k椃Āch ho愃⌀t t i</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<small>khoảnBảng 1.4. Phân chia nhiệm vụ các thành viên trong nhóm</small>

<b>CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH BÀI TỐN2.1. Tổng qt</b>

Hệ thống bao gồm:

Chức năng đăng kí tồn khoản (Registor)Chức năng kích hoạt tài khoản (Activate)Chức năng đăng nhập (Sign in)

Chức năng tìm kiếm (Search)

Chức năng đổi mật khẩu (Change password)Chức năng đăng xuất (Sign out)

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

Đăng k礃Ā thông tin tài khoản mới. Các thông tin được nhập tư뀀 bàn phímbao gồm: tên tài khoản (username), mật khẩu (password).

Nếu tên tài khoản đX tồn tại, báo lỗi.

Ngược lại thêm mới thông tin một tài khoản vào file lưu thông tin ơꄉtrên.

Tài khoản tạo mới có trạng thái hoạt động là idle. Thơng tin tài khoản mới cdn được cập nhật vào file.

<b>2.3.2. Kích hoạt (Activate)</b>

Người dhng cdn phải kích hoạt tài khoản. Các thông tin cdn nhập baogồm: tên tài khoản (username), mật khẩu (password), mX kích hoat(activation code). MX kích hoạt là 20203404.

Sai mX kích hoạt báo lỗi, sai quá 4 ldn tài khoản bị khóaĐ甃Āng mX kích hoạt tài khoản chuyển sang trạng thái active

<b>2.3.3. Đăng nhập (Sign in)</b>

Đăng nhập. Người dhng cdn nhập các thông tin tư뀀 bàn phím bao gồm:tên tài khoản (username), mật khẩu (password).

Nếu tên tài khoản tồn tại và mật khẩu đ甃Āng, thông báo người dhng đXđăng nhập thành công.

Trong các trường hợp khác, bao gồm tài khoản không tồn tại hoặc mậtkhẩu sai, thông báo lỗi tương ứng.

Nếu người dhng nhập sai mật khẩu quá 3 ldn, tài khoản bị khóa.Trạng thái thay đổi được cập nhật vào file.

<b>2.3.4. Tìm kiếm (Search)</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

Tìm kiếm thơng tin một tài khoản. Thơng tin nhập vào tư뀀 bàn phím làtên tài khoản.

Chương trình hiển thị tên tài khoản tìm thấy và thông báo trạng tháicVa tài khoản là active hay blocked.

Nếu người dhng chưa đăng nhập hoặc khơng tìm thấy thông tin tàikhoản, thông báo lỗi tương ứng.

<b>2.3.5. Đổi mật khẩu (Change password)</b>

Người dhng yêu cdu đổi mật khẩu cVa mình.

Nếu người dhng chưa đăng nhập hoặc nhập mật khẩu c[ sai, thôngbáo lỗi tương ứng.

<b>2.3.6. Đăng xuất (Sign out)</b>

Người dhng cdn nhập vào tư뀀 bàn phím Tên tài khoản đX đăng nhập. Nếukhơng tìm thấy tên tài khoản hoặc người dhng chưa đăng nhập, thông báo lỗitương ứng.

<b>2.4. Đánh giá</b>

Để xây dựng các chức năng trên, ta cdn sư뀉 dụng nhiều hàm khác nhauxuất nhập, so sánh thông tin tài khoản,…và thư viện linkedlist.h. Để quản l礃Āthông tin người dhng được lưu vào file nguoidung.txt, trong file xuất hiệncác tài khoản đX đăng kí chng mật khẩu và trạng thái cVa tài khoản.

<b>CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM3.1. Phương pháp đề xuất</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

Nhsm tạo ra chương trình gi甃Āp hệ thống tài khoản , xem và sư뀉a thơngtin tài khoản, hiện thị trạng thái thì cả nhóm chng đưa ra phương pháp để giảiquyết mục tiêu là:

Hoạt động nhóm 5 người theo kế hoạch phân cơng cơng việc một cáchthống nhất và có trách nhiệm.

Sư뀉 dụng các thuật tốn tư뀀 ngơn ngư뀃 lập trình C\C++ để thực hiện vichương trình và tạo nên ứng dụng.

Sư뀉 dụng một mơi trường lập trình thơng minh, thuận tiện để phát triểnnhanh các chương trình một cách da dàng và tạo được các chươngtrình một cách nhanh chóng dựa trên ngơn ngư뀃 lập trình C\C++.

Dựa vào như뀃ng kiến thức về lập trình C\C++ đX được học ơꄉ trên lớp,sự hỗ trợ cVa giảng viên bộ môn và chng tham khảo tài liệu trêninternet tư뀀 đó viết được chương trình theo mục tiêu như lưu trư뀃 thơngtin tài khoản.

Sau khi tạo lập chương trình thì dhng thư뀉 và sư뀉a lỗi (nếu có).

<b>3.2. Cài đặt thực nghiệm3.3.1. Môi trường cài đặt</b>

MinGW là một phdn mềm mX nguồn mơꄉ, một trình biên dịch ngơnngư뀃 C/C++ trên Windows. Nó tương tự như JavaScript Engine khi lậptrình JavaScript/Node.js hay JDK khi lập trình Java.

Ví dụ khi bạn lập trình C/C++ trên file .c hay .cpp sau đó MinGW s^chuyển file .c/.cpp đó thành file binary code để cho máy tính có thểhiểu và chạy được.

Ngồi MinGW ta có một số trình compiler C/C++ khác trên Windowsnhư CygWin, Turbo C++, Borland C++ …

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>3.3.2. Triển khai cài đặt </b>

Các bước triển khai cài đặt chương trình:Giai đoạn yêu cdu

Giai đoạn thiết kế (Design)

Giai đoạn thực hiện hay giai đoạn xây dựng ( Development)Giai đoạn kiểm chứng (Test)

Giai đoạn triển khai (Deployment)Giai đoạn bảo trì (Maintenance)

<b>3.3.3. Huấn luyện mơ hình</b>

Thích nghi tốt với như뀃ng nhóm linh hoạt.Áp đặt một tổ chức có kết cấu chặt ch^.Cho phép như뀃ng thay đổi thiết kế sớm.

Thích hợp cho như뀃ng dự án theo hướng đến mốc.

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Chức năng đăng kí:

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

Chức năng kích hoạt tài khoản :

Chức năng đăng nhập:

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

Chức năng tìm kiếm thơng tin tài khoản:

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

Chức năng thay đổi mật khẩu:

Chức năng đăng xuất :

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<b>CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN4.1. Kết luận</b>

Sau mơ Ut thời gian làm viê Uc chng nhau, nhóm đX đạt được các mục tiêuđề ra :

Xây dựng và hồn thiê U n các tính năng cVa tài khoản: Đăng k礃Ā, Đăngnhâ Up, Đăng xuất.

Xác nhâ Un và tìm kiếm tài khoản, đổi mâ Ut khẩu người dhng.Thiết lâ Up file text để lưu trư뀃 thông tin tài khoản người dhng.

<b>4.2. Hướng phát triển</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Các thiếu sót tồn tại: Hê U thống cin khá đơn giản, chưa có giao diê Un cụthể và chưa tối ưu với người dhng

夃Ā tươꄉng trong tương lai: Nhóm s^ thiết lâ Up mô Ut giao diê Un để cho thuâ Untiê Un đối với người dhng

Ngồi ra nhóm dự kiến thêm mơ Ut số tính năng như xóa tài khoảnngười dhng, lịch sư뀉 hoạt đơ Ung cVa tài khoản

<b>4.3. Kiến nghị và đề xuất4.3.1. Đối với bài tập lớn</b>

Với bài tâ Up lớn nhóm em ngh] cdn phải đa dạng hơn các chV đề, cónhư뀃ng gợi 礃Ā phh hợp với tư뀀ng chV đề

Có thể kết hợp với như뀃ng kiến thức trong quá trình giảng dạy để đưara như뀃ng chV đề phh hợp gi甃Āp sinh viên hình dung r„ hơn

<b>4.3.2. Đối với mơn học</b>

Trong q trình học tâ Up r…n lu Un, nhóm nhâ Un thấy cơ dạy da hiểu vànhiê Ut tình,bài giảng cVa cơ chi tiết và lấy ví dụ c[ng rất cụ thể.

Vâ Uy nên nhóm khơng có bất k† đề xuất nào với mơn học

<b>Tài liệu tham khảo</b>

<small>

×