Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

báo cáo bài tập lớn kỹ thuật phần mềm ứng dụng đề tài phần mềm quản lý kho hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 30 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<i><b>1.1.1. Nghiệp vụ của hệ thống hiện tại...5</b></i>

<i><b>1.1.2. Nhược điểm của hệ thống hiện tại...6</b></i>

<b>1.2.Mục đích của dự án...7</b>

<b>1.3.Xác lập dự án...8</b>

<b>1.4.Phân cơng cơng việc trong dự án...8</b>

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU YÊU CẦU...10

<b>2.1.</b> <i><b>Các kỹ thuật được sử dụng (nhóm sử dụng kỹ thuật nào thì trình bày chi tiết về kỹ thuật được thực hiện như thế nào)...10</b></i>

<b>2.2.Các yêu cầu được thu thập...14</b>

 <b>Yêu cầu về phần cứng...14</b>

 <b>Yêu cầu về phần mềm...14</b>

 <b>Yêu cầu về dữ liệu...15</b>

 <b>Yêu cầu về con người...15</b>

<b>2.3.Phân loại yêu cầu...16</b>

<i><b>2.3.1. Yêu cầu chức năng...16</b></i>

<i><b>2.3.2. Yêu cầu phi chức năng...17</b></i>

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG...18

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

3.2.2. Sơ đồ mức đỉnh...21

3.2.3. Sơ đồ mức dưới đỉnh...21

3.3. Đặc tả các chức năng...28

3.4. Phân tích dữ liệu...30

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU...31

4.1. Chuyển mơ hình thực thể liên kết sang mơ hình quan hệ...31

4.2. Chuẩn hóa dữ liệu về 3NF...31

4.3. Sơ đồ thực thể liên kết sau chuẩn hóa 3NF...32

4.5. Thiết kế một số form đầu ra...36

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>DANH MỤC HÌNH VẼ</b>

Hình 3. 1 Sơ đồ chức năng của hệ thống...13

Hình 3. 2 Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống...14

Hình 3. 3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh...15

Hình 3. 4 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lu hê v thống...17

Hình 3. 5 Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lu nhân viên...18

Hình 3. 6 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lu hàng hóa...20

Hình 3. 7 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lu nhà cung cwp...21

Hình 3. 8 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Nhâ vp kho...22

Hình 3. 9 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Xuwt kho...23

Hình 3. 10 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Tìm kiếm...25

Hình 3. 11 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Kiểm kê...25

Hình 3. 12 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Báo cáo...25

DANH MỤC BẢNG BIỂBảng 4. 1 Tên các bảng dữ liệu...13

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>LỜI MỞ Đ"U</b>

<i>Công nghê # ngày mô #t tr$ nên ph&t tri'n và tr$ thành mô #t ph(n thiết yếu c)a cuô #c s+ng. V.i viê #c ph&t tri'n công nghê #, con ngư0i đ1 tiết kiê #m được nhiều nguyên liê #u, th0i gian và công s3c hơn trong viê #c s5n xu7t, vâ #n chuy'n, lưu thông và qu5n l: hàng hóa. Chun mơn hóa và tự đơ #ng hóa trong t;ng khâu làm tăng hiê #u năng trong s5n xu7t. Viê #c qu5n l: c=ng ngày càng mô #t tiê #n dụng hơn v.i sự h> trợ c)a công nghê #.Mô #t ph(n không th' không nh@c đến là c&c ph(n mềm qu5n l: tiê #n Ach chBy trên c&c thiết bC.</i>

<i>Dựa trên yêu c(u ngày mô #t cao hơn và sâu hơn c)a c&c cửa hàng, chEng em xin làm đề tài cho môn Kỹ thuâ #t ph(n mềm 3ng dụng là thiết kế mô #t ph(n mềm qu5n l: kho hàng.</i>

<b>4 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>CHƯƠNG I: KH&O SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN1.1.Khảo sát hiện trạng</b>

<i><b>1.1.1. Nghiệp vụ của hệ thống hiện tại</b></i>

- Quản lu nhâ vp hàng hóa :

 Tìm kiếm nhà cung cwp sản phẩm uy tín, chwt lượng, có nguồn gốc rõ ràng, giwy tờ đầy đủ, giá cả hợp lu.

 Các bộ phận khi có như có nhu cầu nhập hàng hóa sẽ thơng báo cho các bộ phận liên quan để lên kế hoạch nhập hàng.

 Quản lu kho dựa vào đơn đặt hàng hoặc phiếu đề nghị nhập hàng để đối chiếu số lượng nhập vào, đồng thời kiểm tra chwt lượng của chúng. Nếu có bwt kỳ hư hỏng gì thì lập biên bản và thơng báo lại với nhà cung cwp

 Khi việc kiểm tra hàng hóa được hồn twt thì tồn bộ giwy tờ và phiếu yêu cầu nhập hàng sẽ được kiểm tra lại một lần nữa trước khi tiến hành giao dịch và in phiếu nhập kho.

 Quản lu kho thực hiện hoạt động nhập kho, sắp xếp vào khu vực phù hợp sau đó cập nhật thơng tin vào thẻ kho.Hàng hóa được nhập về và lưu vào kho theotừng lơ hàng. Mỗi mặt hàng đều có quy định về số lượng hàng trong một lỗ. Mỗi đợt hàng nhập về đều nhập một phiếu nhập hàng trên có đầy đủ thơng tin về đợt nhập hàng đó bao gồm: ngày nhập kho, kho được nhập, tên nhà cung cwp và nhân viên ku nhận việc nhập, từng mặt hàng với số lượng lô nhập. Sau khi nhập xong, nhân viên sẽ đánh mã số phân biệt cho từng lô để dễ quản lu.

- Quản lu xuwt hàng hóa:

 Khi có nhu cầu sử dụng hàng hóa nhân viên cần lập u cầu xuwt

kho.Kế tốn cho kiểm tra hàng tồn cịn lại trong kho, nếu thiếu thì thơng báo lại với đơn vị. Hàng đầy đủ sẽ bắt đầu tiến hành xuwt kho.

 Phiếu yêu cầu xuwt kho sẽ được gửi đến kế toán để tiến hành lập phiếu xuwt kho, sau đó chuyển cho quản lu kho. Phiếu xuwt kho này sẽ được lưu thành nhiều liên, một liên lưu lại tại sổ, các liên còn lại sẽ được giao cho quản lu kho.

<b>5 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

 Quản lu kho nhận phiếu xuwt kho và xuwt kho cho nhân viên theo yêu cầu. Nhân viên nhận vật tư, hàng hóa và ku vào Phiếu xuwt kho và nhận 1 liên.

 Thủ kho nhận lại 1 liên yêu cầu xuwt kho, ghi lại thẻ kho và trả lại Phiếu xuwt cho kế toán. Kế toán ghi sổ kho và hạch toán hàng xuwt trong kho hàng.

- Quản lu kho và tồn kho:

 Các sản phẩm trong kho sẽ được các nhân viên sắp xếp một cách hợp lu theo từng loại mặt hàng và được gắn mã vạch để dễ dàng cho việc tìm kiếm, xuwt kho và bảo quản.

 Hàng hóa sẽ được nhân viên tiến hành kiểm đếm, kiểm kê theo từng tuần hoặc theo từng tháng để kiểm tra hạn sử dụng, chwt lượng hàng hóa, quy trình bảo quản và số lượng. Từ đó lập ra các phiếu, chứng từ đối chiếu với các phiếu, chứng từ nhập, xuwt kho.

 Thống kê những chi phí tổn hao, phát sinh khác trong quá trình bảo quản hàng hóa.

 Kiểm tra số lượng hàng tồn kho.Từ đó đưa ra chiến lược nhập xuwt, hàng hóa.

<i><b>1.1.2. Nhược điểm của hệ thống hiện tại</b></i>

Việc quản lu kho theo mơ hình thủ công bộc lộ khá nhiều hạn chế và khuyến điểm: Chậm chạp, tốn thời gian và công sức: đối với những ngày mà khối lượng hàng

hóa nhiều và nhu cầu nhập, xuwt hàng hóa diễn ra lớn, đa số các cơng việc lưu trữ, tính tốn, kiểm kê đều xủ lu bằng tay nên tốc độ giải quyết rwt chậm, tốn nhiều công sức.

 Độ tin cậy và độ chính xác thwp: việc lưu trữ và tính tốn trên giwy tờ nên khả năng sẽ có sai sót xảy ra. Sổ sách, phiếu lưu trữ thông tin lâu ngày sẽ có nguy cơ bị ẩm, mốc, rách ...Chưa kể đến việc bị mwt thì khơng thể khơi phục lại nên không thể đảm bảo lưu trữ dữ liệu một cách an tồn.

 Tình trạng q tải: khi thị trường yêu cầu càng lớn, số lượng sản phẩm trong kho ngày mơ vt tăng với sức người khó có thể xử lu được khối lượng công việc

<b>6 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

lớn như thế. Theo thời gian, số lượng giwy tờ, sổ sách ngày càng lớn sẽ gây khókhăn trong việc lưu trữ, theo dõi và kiểm tra.

 Tìm kiếm dữ liệu khó khăn: khi muốn tìm kiếm hàng hóa, thơng tin hàng hóa với số lượng rwt lớn sẽ rwt khó khăn và mwt thời gian, cơng sức.

 Thống kê, kiểm kê thiếu hiệu quả: quá trình hoạt động lâu dài thì số lượng và dữ liệu lưu trữ tăng lên gây khó khăn trong việc thống kê chi phí, quản lu tình trạng sản phẩm, chưa kịp thời nắm bắt được số lượng hàng tồn kho để đưa ra chiến lược nhập, xuwt có hiệu quả.

<b>1.2.Mục đích của dự án</b>

Từ những điểm hạn chế của hình thức quản lu thủ công như hiện tại yêu cầu đặt ra là cần phải xây dựng một phương thức, một công cụ quản lu mang lại tính hiệu quả, nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao. Phần mềm “Quản lu kho hàng” ra đời nhằm mục đích giải quyết những vướng mắc nêu trên, giúp cho công viê vc quản lu tr• nên đơn giản, hiê vu quả và tính chính xác cao bằng viê vc tự đơ vng hóa q trình quản lu các yếu tố liên quan như: hàng hóa, hóa đơn, nhân viên, …

Phần mềm “Quản lu kho hàng” ra đời với mục tiêu sau:

 Khắc phục những yếu kém, hạn chế của hệ thống cũ:đảm bảo tính chính xác, hiệu quả, thuận tiện, rút ngắn thời gian và đảm bảo việc quản lu dễ dàng. Tối thiểu hóa các sai sót có thể xảy ra, thơng tin lưu trữ các hàng hóa được bảo

<b>7 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

trạng một chi nhánh kho hàng đang thiếu hàng ), tr• thành một doanh nghiệp quản lu kho hàng chuyên nghiệp có phương thức tổ chức, quản lu hiện đại, có hiệu quả.

Viê vc m• rơ vng và phát triển thêm các chức năng và quy mô phần mềm là mô vt mục tiêu trong tương lai.

Xác định người dùng và các chức năng của mỗi người dùng:- Người quản lu:

 Quản lu nhân sự: Quản lu thông tin của twt cả các nhân viên trong kho.

 Quản lu về viê vc xuwt nhâ vp hàng hóa. Quản lu các hóa đơn, chứng từ.

- Nhân viên trong kho: theo dõi viê vc nhâ vp các loại hàng hóa vào trong kho, tra cứu và thành lâ vp các hóa đơn nhâ vp hàng.

<b>-1.4.Phân cơng cơng việc trong dự án</b>

Phân công công việc và kế hoạch thực hiện dự án được trình bày trong Bảng 1.1.

<b>8 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<i>B5ng 1. 1 B5ng phân công công việc và kế hoBch thực hiện</i>

TT Tên công việc Bắt đầu Kết thúc Tài nguyên Kết quả Trạng thái1 Khảo sát hiện trạng

thu thập thông tin

4/9/2018 5/9/2018 MS Word Báo cáohiện trạng

Hoànthành2 Xác định mục tiêu 6/9/2018 8/9/2018 MS Word Các mục

tiêu hướngtới

Hoànthành4 Xác lập dự án 12/9/201

22/9/2018 MS Excel Bản phâncơng cơng

Hồnthành5 Tìm hiểu u cầu

khách hàng

27/9/2018 MS Word Bản liệt kêyêu cầu

yêu cầuchức năng

và phichức năng

chức năng,sơ đồluồng dữ

Maganement Studio

<b>9 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>CHƯƠNG II: TÌM HIỂU YÊU C"U2.1.Các kỹ thuật được sử dụng </b>

 <i><b>Kỹ thuật phỏng vấn</b></i>

Đối tượng được lựa chọn phỏng vwn: các chủ kho hàng nhỏ tại Hà Nội và nhân viên.Sau đây là bảng danh sách các câu hỏi và câu trả lời được sử dụng trong phỏng vwn:

Nhân viên cần thực hiện những cơng việc gì?

Nhân viên cần đăng sản phẩm, đăng thơng tin sản phẩm, sửa xóa sản phẩm, duyệt đơn hàng khách hàng đã đặt, kiểm kê số lượng sản phẩm trong kho.Việc quản lu khách hàng bao gồm những

thông tin gì?

Nhân viên tiến hành nhập thơng tin các khách đặt đơn thành công vào hệ thống, cho phép theo dõi quản lu lịch sử mua hàng của khách

Người quản lu có thể thực hiê vn được những chức năng gì?

Nhân viên có quyền truy câ vp hê v thống quản lu, theo dõi và kiểm tra hàng hóa.Quản lu nhân viên gồm những thông tin

Bao gồm thông tin, lu lịch nhân viên. Thêm nhân viên mới, chỉnh sửa thông tin nhân viên, xóa nhân viên khi bị sa thải.

Khách hàng có thể thực hiện thao tác gì? Khách hàng có thể đăng ku tạo tài khoản, tiến hành đăng nhập, theo dõi tìmkiếm sản phẩm, cho sản phẩm cần mua vào giỏ hàng tiến hành đặt đơn và đợi xác nhận từ nhân viên

Quản lu hàng hóa trong kho gồm những thơng tin gì?

Trang quản lu hàng hóa trong kho cần hiển thị số lượng sản phẩm còn trong kho, thông tin xuwt/nhâ vp các sản phẩm.Viê vc xuwt, nhâ vp kho được tiến hành như

thế nào?

Sản phẩm được nhập vào từ các nhà cung cwp, và được xuwt ra khi có khách hàng đặt đơn, và việc nhập, xuwt này cầnđược ghi lại minh bạch, rõ ràng, có thống kê chi tiết.

Ai là người kiểm kê hàng hóa trong kho? Cuối mỗi ngày nhân viên trong kho sẽ đikiểm tra lại hàng trong kho để kiểm tra số lượng và chwt lượng sản phẩm trong kho.

Ai là người lập báo cáo, thống kê? Nhân viên sẽ là người lập báo cáo thống kê về số lượng sản phẩm đã nhập và bán ra, thông tin các đơn hàng đã thành công, các sản phẩm bán chạy, tổng

<b>10 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

doanh thu hàng tháng. Quản lu kho hàngtiến hành lập các báo cáo thống kê tổng doanh thu, thống kê chwm cơng trả lươngnhân viên.

Anh/Chị có yêu cầu gì về hệ thống? Vì mỗi sản phẩm trong kho đều có hạn sử dụng khác nhau nên nếu có chức năngtìm kiếm sản phẩm từ đó xem được đượcthơng tin sản phẩm thì sẽ tiê vn lợi hơn rwt nhiều.

Anh/Chị có dự định nâng cwp, cải tiến hệthống trong tương lai hay khơng?

Có, nếu cửa hàng phát triển thuận lợiCác báo cáo, thống kê gồm những thơng

tin gì?

Nhân viên hoặc người quản lu sẽ thiết lập các báo cáo thống kê hàng tháng về số lượng sản phẩm xuwt/ nhập, sản phẩmbán chạy nhwt, số lượng hàng còn trong kho, hạn sử dụng, tổng kết doanh thu. Sau mỗi đơn hàng thành công, thông tin sẽ được gửi tới khách hàng.

 <i><b><sup>Kỹ thuật quan sát</sup></b></i>

Dành thời gian để đi quan sát các cơ s•, các kho hàng khác nhau. Xem xét được các tồn đọng chung mà các kho hàng thường gă vp phải từ đó rút ra những cách khắc phục để tối ưu hóa phần mềm.

 <i><b><sup>Kỹ thuật phân tích tài liệu</sup></b></i>

Nhóm tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ quản lu kho hàng: các mẫu biểu liên quan, các mẫu báo cáo, phiếp nhập, xuwt kho và các văn bản liên quan khác.

<b>11 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<i>Hình 3.8: Sơ đồ m3c 1 c)a ch3c năng nhâ #p kho</i>

<i><b>f. Chức năng 6</b></i>

<i>Hình 3.9: Sơ đồ m3c 1 c)a ch3c năng xu7t kho</i>

<b>25 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<i>Hình 3.11: Sơ đồ m3c 1 c)a ch3c năng ki'm kê</i>

<i><b>i. Chức năng 9</b></i>

<i>Hình 3.12: Sơ đồ m3c 1 c)a ch3c năng B&o c&o</i>

<b>27 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<i>3.3.</i> <b>Đặc tả các chức năng</b>

<i><b>3.3.1. Đặc tả chức năng 1</b></i>

Chức năng quản lu hệ thống: Chức năng này cho phép nhân viên và người dùng tạo tài khoản, tiến hành đăng nhập vào hệ thống, đăng xuwt khỏi hệ thống,chủ cửa hàng có thể xóa tài khoản của của nhân viên. Các chi nhánh có thể dùng tài khoản để xem xét các loại hàng hóa có trong kho.

<i><b>3.3.2. Đă Fc tả chức năng 2</b></i>

Chức năng quản lu nhân viên: Chức năng này cho phép chủ kho hàng truy cập, thực hiện các thao tác thêm mới nhân viên vào danh sách các nhân viên, chỉnh sửa thơng tin nhân viên khi có thay đổi, xóa nhân viên khi nhân viên xin thôi việc hoặc bị sa thải.

<i><b>3.3.3. Đặc tả chức năng 3</b></i>

Chức năng quản lu hàng hóa: Nhân viên, chủ cửa hàng có quyền truy nhập vào chức năng này. Chức năng này cho phép nhân viên tạo mới hàng hóa, thay đổi các thơng tinsản phẩm đã lưu trước đó, xóa hàng hóa đã hết. Bên cạnh đó có thể xem được những sản phẩm cịn HSD hay khơng từ đó nâng cao chwt lượng hàng trong kho.

<i><b>3.3.4. Đă Fc tả chức năng 4</b></i>

Chức năng quản lu nhà cung cwp: Nhân viên có thể tạo mới thơng tin nhà cung cwp khicó nguồn nhập mới, điều chỉnh thơng tin nhà cung cwp khi có thay đổi, xóa nhà cung cwp khi ngừng nhập từ nguồn đó.

<i><b>3.3.5. Đă Fc tả chức năng 5</b></i>

<b>28 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Chức năng nhập kho: Nhân viên sẽ tiến hành nhập hàng hóa khi có nhu cầu, kiểm tra đầy đủ điều kiện thì tiến hành lập phiếu nhập kho. Có thể chỉnh sửa các thơng tin trong phiếu như: mã đơn hàng, ngày nhâ vp , nhà cung cwp, …

<i><b>3.3.6. Đă Fc tả chức năng 6</b></i>

Chức năng xuwt kho: Nhân viên tiến hành kiểm tra hàng hóa, thực hiện xuwt hàng và lập phiếu xuwt kho. Các chỉnh sửa có thể tùy chỉnh như • phiếu nhâ vp kho.

<i><b>3.3.7. Đă Fc tả chức năng 7</b></i>

Chức năng tìm kiếm: Nhân viên có thể tìm kiếm các thơng tin sản phẩm, thơng tin hóađơn, thơng tin nhà cung cwp, chủ cửa hàng có thể tìm kiếm thơng tin sản phẩm, thơng tin hóa đơn, thơng tin nhà cung cwp và các báo cáo thống kê hàng tháng.

<i><b>3.3.8. Đă Fc tả chức năng 8</b></i>

Chức năng kiểm kê: Nhân viên tiến hành kiểm tra số lượng hàng hóa đối chiếu vớicác phiếu nhập, xuwt; kiểm tra chwt lượng hàng hóa từ đó đánh giá quy trình bảo quản hàng hóa; Sau đó tiến hành lập biên bản kiểm kê phục vụ cho công tác quản lu.

<i><b>3.3.9. Đă Fc tả chức năng 9</b></i>

Chức năng báo cáo: Nhân viên hoặc chủ cửa hàng sẽ thiết lập các báo cáo thống kê hàng tháng về số lượng hàng hóa qua các phiếu nhâ vp xuwt, số lượng hàng hóa nhập/xuwt, hàng hóa tồn kho.

3.4. <b>Phân tích dữ liệu</b>

<i><b>3.4.1. Nhận diện thực thể và thuộc tính 3.4.2. Xây dựng mơ hình thực thể và liên kết</b></i>

<b>29 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<b>30 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<b>CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU4.1.Chuyển mơ hình thực thể liên kết sang mơ hình quan hệ4.2.Chuẩn hóa dữ liệu về 3NF</b>

<b>31 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<b>4.3.Sơ đồ thực thể liên kết sau chuẩn hóa 3NF</b>

<b>4.4.Từ điển dữ liệu pha thiết kế</b>

<i>B5ng 4. 2 C&c thuộc tAnh b5ng </i>

<b>Tên thuộctính</b>

<b>Kiểu dữ liệuChiều dàiGiá trịmẫu</b>

<b>Mô tảGhi chú</b>

NOT NULLTenNV NVARCHAR 100 Lê Khánh

Tên nhânviên

NOT NULLNSNV DATETIME 1998/01/18 Ngày sinh

nhân viên <sup>NOT </sup>NULL

Số điệnthoại nhân

NOT NULL

lương/caNOT NULL

<b>32 | </b>P a g e

PHẦN MKM QUẢN LM KHO HÀNG

</div>

×