Tải bản đầy đủ (.pdf) (21 trang)

báo cáo bài tập lớn kỹ thuật phần mềm ứng dụng â

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (887.83 KB, 21 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘITRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ</b>

<i><b>Hà Nội, 0 /202</b></i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<i><b>1.1.1. Nghiệp vụ của hệ thống hiện tại...5</b></i>

<i><b>1.1.2. Nhược điểm của hệ thống hiện tại...5</b></i>

<b>1.2.Mục đích của dự án...6</b>

<b>1.3.Xác lập dự án...6</b>

CHƯƠNG II. TÌM HIỂU YÊU CẦU...9

<b>2.1.</b> <i><b>Các kỹ thuật được sử dụng (trình bày chi tiết từng kỹ thuật được thực hiện như thế nào)...9</b></i>

<b>2.2.Các yêu cầu được thu thập...9</b>

<i><b>2.2.1. Yêu cầu về phần mềm...9</b></i>

<i><b>a.Yêu cầu chức năng...9</b></i>

<i><b>b.Yêu cầu phi chức năng...9</b></i>

<b>2.2.2. Yêu cầu về phần cứng...9</b>

<b>2.2.3. Yêu cầu về dữ liệu...9</b>

<b>2.2.4. Yêu cầu về con người...9</b>

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG...10

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

3.2.3. Sơ đồ mức dưới đỉnh...10

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU...12

<b>4.1.Nhận diện thực thể, thuộc tính và xây dựng từ điển dữ liệu...12</b>

4.1.1. Các thực thể và thuộc tính...12

4.1.2. Từ điển dữ liệu pha phân tích...13

4.2. Xây dựng mơ hình thực thể liên kết...13

4.3. Chuyển mơ hình thực thể liên kết sang mơ hình quan hệ...13

4.4. Chuẩn hóa dữ liệu về 3NF...13

4.5. Sơ đồ thực thể liên kết sau chuẩn hóa 3NF...13

4.7. Thiết kế giao diện...17

4.8. Thiết kế một số form đầu ra...17

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>DANH MỤC HÌNH VẼ</b>

Hình 3. 1 Sơ đồ chức năng của hệ thống...13

Hình 3. 2 Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống...14

Hình 3. 3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh...15

Hình 3. 4 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Đăng nhập...17

Hình 3. 5 Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý nhân viên...18

Hình 3. 6 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lý tình trạng đơn hàng....20

Hình 3. 7 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lý nhập hàng...21

Hình 3. 8 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Báo cáo thống kê...22

Hình 3. 9 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lý dịch vụ...23

Hình 3. 10 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Tìm kiếm...25

DANH MỤC BẢNG BIỂBảng 4. 1 Tên các bảng dữ liệu...13

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>LỜI MỞ ĐẦU</b>

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN1.1.Khảo sát hiện trạng</b>

<i><b>1.1.1. Nghiệp vụ của hệ thống hiện tại1.1.2. Nhược điểm của hệ thống hiện tại</b></i>

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>1.2.Mục đích của dự án1.3.Xác lập dự án</b>

Dự án xây dựng phần mềm …… có quy mơ nhỏ/vừa/lớn, áp dụng cho quản lý một cửa hàng/cơng ty/phịng ban….

Phân cơng cơng việc và kế hoạch thực hiện dự án được trình bày trong Bảng 1.1.

<i>Bảng 1. 1 Bảng phân công công việc và kế hoạch thực hiện</i>

TT Tên công việc Bắt đầu Kết thúc Tài nguyên Kết quả Trạng thái1 Khảo sát hiện trạng

thu thập thơng tin

4/9/2018 5/9/2018 MS Word Báo cáohiện trạng

Hồnthành2 Xác định mục tiêu 6/9/2018 8/9/2018 MS Word Các mục

tiêu hướngtới

3 Đánh giá khả năngthực hiện

9/9/2018 11/9/2018 MS Word Bản phântích tính

khả thi

4 Xác lập dự án 12/9/2018 22/9/2018 MS Excel Bản phâncơng cơng

5 Tìm hiểu u cầukhách hàng

23/9/2018 27/9/2018 MS Word Bản liệt kêu cầu

Hồnthành6 Mơ tả u cầu 28/9/2018 30/9/2018 MS Word Bản mô tả

yêu cầuchức năng

và phichức năng

7 Phân tích hệ thống 1/10/2018 13/10/2018

MS Visio Sơ đồchức năng,

sơ đồluồng dữ

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

8 thành8.1 Nhận diện thực thể

của hệ thống, liệtkê thuộc tính, lậptừ điển dữ liệu

8.2 Đưa ra các giả thiếthợp lý về các phụthuộc hàm cần có

8.3 Chuẩn hóa CSDL 19/10/2018

Hồnthành8.4 Vẽ sơ đồ thực thể

liên kết của hệthống

8.5 Mô tả lược đồ kháiniệm của hệ thống

hoànthành8.6 Thiết kế form báo

cáo đầu ra

hoànthành9 Lập trình giao diện

cho phần mềm

hồnthành10 Kiểm thử và sửa lỗi 7/12/2018 18/12/201

Chưahoànthành11 Bàn giao sản phẩm 19/12/201

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>CHƯƠNG II. TÌM HIỂU YÊU CẦU</b>

<b>2.1.</b> <i><b>Các kỹ thuật được sử dụng (trình bày chi tiết từng kỹ thuật được thực hiện như thế nào)</b></i>

 <i><b>Kỹ thuật phỏng vấn</b></i>

 <i><b>Kỹ thuật quan sát</b></i>

 <i><b>Kỹ thuật phân tích tài liệu</b></i>

 <i><b>Kỹ thuật bảng câu hỏi sẵn</b></i>

<b>2.2.Các yêu cầu được thu thập</b>

<i><b>2.2.1. Yêu cầu về phần mềma. Yêu cầu chức năng</b></i>

Phần mềm cần có các chức năng sau:

<i><b>b. Yêu cầu phi chức năng</b></i>

<b>2.2.2. Yêu cầu về phần cứng2.2.3. Yêu cầu về dữ liệu2.2.4. Yêu cầu về con người</b>

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG3.1.Sơ đồ chức năng</b>

<i>Hình … Sơ đồ chức năng của hệ thống</i>

Sơ đồ chức năng của hệ thống được mô tả như trên Hình…. Hệ thống gồm … chức năng chính, cụ thể như sau:

<b>3.2.Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống</b>

<i><b>3.2.1. Sơ đồ mức ngữ cảnh</b></i>

<i>Hình Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống</i>

Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống được mơ tả trên Hình…. Tiến trình 0 của hệ thống nằm trong mối quan hệ với …. thực thể ngoài là …. Cụ thể các luồng dữ liệu như sau:

(1) Thông tin ….(2) Thông tin …(3) …

<i><b>3.2.2. Sơ đồ mức đỉnh</b></i>

<i>Hình … Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh</i>

Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh được thể hiện trên Hình ….(Giải thích về mơ hình này)

<i><b>3.2.3. Sơ đồ mức dưới đỉnha. Chức năng 1</b></i>

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<i>Hình … Sơ đồ mức 1 của chức năng …</i>

Sơ đồ mức 1 của chức năng … được mơ tả trên Hình …. Cụ thể:

<i><b>b. Chức năng 2c. Chức năng 3d. …</b></i>

<i><b>3.3.Đặc tả các chức năng3.3.1. Đặc tả chức năng 1.13.3.2. Đặc tả chức năng 1.23.3.3. …..</b></i>

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU4.1.Nhận diện thực thể, thuộc tính và xây dựng từ điển dữ liệu</b>

<i><b>4.1.1. Các thực thể và thuộc tính</b></i>

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<i><b>4.1.2. Từ điển dữ liệu pha phân tích</b></i>

<i>Bảng 4. 1 Tên các bảng dữ liệu</i>

<b>4.2.Xây dựng mơ hình thực thể liên kết</b>

<b>4.3.Chuyển mơ hình thực thể liên kết sang mơ hình quan hệ4.4.Chuẩn hóa dữ liệu về 3NF</b>

<b>4.5.Sơ đồ thực thể liên kết sau chuẩn hóa 3NF4.6.Từ điển dữ liệu pha thiết kế</b>

<i>Bảng 4. 2 Các thuộc tính bảng </i>

<b>Tên thuộc</b>

<b>tính<sup>Kiểu dữ liệu</sup><sup>Chiều dài</sup><sup>Giá trị</sup>mẫu<sup>Mô tả</sup><sup>Ghi chú</sup></b>

NOT NULL

Tên nhânviên

NOT NULL

nhân viênNOT NULL

Số điệnthoại nhân

NOT NULL

lương/caNOT NULL

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<i>Bảng 4. 3 Các thuộc tính bảng Nhacungcap</i>

<b>Tên thuộctính</b>

<b>Kiểu dữ liệuChiềudài</b>

<b>Giá trị mẫuMơ tảGhi chú</b>

cung cấpNOT NULL

cung cấpNOT NULL

nhà cungcấp

NOT NULL

thoại nhàcung cấp

NOT NULL

m <sup>Email nhà</sup>cung cấp <sup>NOT </sup>NULL

cung cấpNOT NULL

<i>Bảng 4. 4 Các thuộc tính bảng Hanghoa</i>

<b>Tên thuộctính</b>

<b>Kiểu dữ liệuChiềudài</b>

<b>Giá trị mẫuMơ tảGhi chú</b>

NOT NULL

NOT NULL

tính <sup>NOT </sup>NULL

tồn kho <sup>NOT </sup>NULL

NOT NULL

cung cấpNOT NULL

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<i>Bảng 4. 5 Các thuộc tính bảng Hoadon</i>

<b>Tên thuộctính</b>

<b>Kiểu dữ liệuChiềudài</b>

<b>Giá trị mẫuMơ tảGhi chú</b>

NOT NULL

hóa đơnNOT NULL

viên <sup>NOT </sup>NULL

hóa <sup>NOT </sup>NULL

hàng hóaNOT NULL

NOT NULL

NOT NULL

<i>Bảng 4. 6 Các thuộc tính bảng Phieunhap</i>

<b>Tên thuộctính</b>

<b>Kiểu dữ liệuChiềudài</b>

<b>Giá trị mẫuMơ tảGhi chú</b>

NOT NULL

phiếuNOT NULL

viênNOT NULL

NOT NULL

tiền <sup>NOT </sup>NULL

<i>Bảng 4. 7 Các thuộc tính bảng Sanbai</i>

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<b>Tên thuộctính</b>

<b>Kiểu dữ liệuChiềudài</b>

<b>Giá trị mẫuMô tảGhi chú</b>

NOT NULL

thái hiệntại

NOT NULL

<i>Bảng 4. 8 Các thuộc tính bảng Nguoisudung</i>

<b>Tên thuộctính</b>

<b>Kiểu dữ liệuChiềudài</b>

<b>Giá trị mẫuMơ tảGhi chú</b>

nhậpNOT NULL

khẩuNOT NULL

<b>4.7.Thiết kế giao diện</b>

<b>4.8.Thiết kế một số form đầu ra</b>

<i><b>4.8.1. (Ví dụ Hóa đơn)</b></i>

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

HĨA ĐƠN DỊCH VỤNgày….tháng….năm

Mã số hóa đơn:………...Mã sân:………...Tên khách hàng:……….Số điện thoại:

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền01

0203Tổng cộng:

Nhân viên lập phiếu Khách hàng

<i><b>4.8.2. (Ví dụ Phiếu nhập)</b></i>

PHIẾU NHẬP HÀNGNgày….tháng….năm

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Nhân viên lập phiếu

<i><b>4.8.3. (ví dụ Báo cáo doanh thu)</b></i>

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

BÁO CÁO DOANH THU

Từ: Ngày….tháng….nămĐến: Ngày….tháng….năm

Mã hóa

010203Tổng cộng:

Nhân viên lập báo cáo

<i><b>4.8.4. (Ví dụ Thống kê hàng tồn kho)</b></i>

BẢNG THỐNG KÊ HÀNG TỒN KHO

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn giá Số lượng tồn kho

Ghi chú01

Tổng cộng:

Nhân viên lập báo cáo

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

TÊN ĐỀ TÀI

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<b>CHƯƠNG V. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG</b>

Chụp hình giao diện sản phẩm phần mềm mà sinh viên đã code

<b>KẾT LUẬN</b>

TÊN ĐỀ TÀI

</div>

×