Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

đề tài nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ của ô tô

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (985.12 KB, 13 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ***** *****֍</b>

<b>HỌC PHẦN: KINH TẾ LƯỢNG</b>

<i><b>Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ của ơ tơ</b></i>

<b>GVHD: Ths.Bành Thị Hồng LanNhóm 9: Nguyễn Văn Thuận - 20203182</b>

Trần Ngọc Hải - 20203156Thân Hoàng Hà - 20203153Nguyễn Thị Thu Hương - 20203162

<b>Lớp : Kinh tế lượng (142831/EM3130)</b>

Hà Nội, 09/07/2023

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

III. Thu nhập dữ liệu...5

IV. Thiết kế mơ hình...5

V. Ước lượng mơ hình, kiểm định và phân tích...6

<i>1. Ước lượng mơ hình...6</i>

<i>2. Kiểm định mơ hình...7</i>

<i>3. Loại bỏ biến có hệ số khơng có ý nghĩa...9</i>

VI. Thảo luận kết quả:...10

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>A. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI</b>

<b>Nghiên cứu về tốc độ của xe ô tô</b> là một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô. Tốc độ của ô tô không chỉ là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá hiệu năng và khả năng vận hành của xe,mà còn tác động mạnh đến tiêu thụ nhiên liệu và môi trường .

Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới đang hướng đến việc phát triển bền vững, việc hiểu rõ được tác động của các yếu tố tác động đến tốc độ của ô tô sẽ giúp chúng ta tối ưu hóa thiết kế để đạt được hiệu suất kinh tế, đồng thời góp phần bảo vệ mơi trường.

<b>B. NỘI DUNG</b>

<b>I. Mục đích nghiên cứu</b>

Mục tiêu của bài nghiên cứu này để tối ưu hóa hiệu suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu cho xe ơ tơ. Vì vậy việc xét các yếu tốảnh hưởng đến tốc độ của xe ô tô là rất cần thiết. Mỗi một yếu tố lại có mức ảnh hưởng khác nhau tới tốc độ của xe ô tô thông qua việc chúng ta xem xét các tham số hồi quy. Và để xác định được các tham số hồi quy này ta tiến hành xây dựng mơ hình hồi quy. Tốc độ của 1 chiếc ơ tô được đánh giá dựa trên 5 chỉ sốthành phần :giá thành của xe,trọng lượng không tải của xe,mã lực của xe ,chiều dài giữa 2 bánh xe và loại động cơ của xe. Từ việc xây dựng được mơ hình hồi quy chúng ta sẽ có thể ước lượng, kiểm định, dự báo các thành phần ảnh hưởng đến tốc độ của xe, góp phần cung cấp thêm thông tin cần thiết cho các nhà sản xuất ô tô và các chuyên gia trong lĩnh vực này để

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

cải thiện thiết kế và chế tạo xe ô tô hiệu quả hơn .Ngồi ra, kết quả nghiên cứu cũng góp phần vào việc phát triển xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu và góp phần vào việc giảm khí thải ơ nhiễm và bảo vệ môi trường.

<b>II. Định nghĩa vấn đề</b>

1. Biến phụ thuộc: Tốc độ của ô tô

Tốc độ tại 1/4 mile đo lường tốc độ của xe tại thời điểm xe chạy được 1/4 dặm và 1/4 dặm là độ dài của 1 đường đua cơ bản .2. Biến độc lập:

+ Giá thành của một chiếc xe

+ Trọng lượng không tải của một chiếc xe+ Mã lực của một chiếc xe

+ Chiều dài giữa hai bánh xe+ Loại động cơ của xea. Giá thành của một chiếc xe

Đo lường về giá cả của các hãng xe khác nhau như Ford, Toyota, Honda…

b. Trọng lượng không tải của một chiếc xe

Đo lường về tổng trọng lượng của xe bao gồm tất cả các thiết bị, chi tiết máy lắp đặt ở nhà máy và các dung dịch giúp xe vận hành như dầu làm mát, dầu động cơ, môi chất lạnh, bình xăng đầy 90%.

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

c. Mã lực của một chiếc xe

Đo lường về công suất làm việc và độ nhanh của một chiếc xe, cũng mang nghĩa tương đương với bao nhiêu con ngựa kéo xe.d. Chiều dài giữa hai bánh xe

Đo lường về khoảng cách giữa hai tâm của bánh xe trước và sau.

e. Loại động cơ của xe

Đo lường về 2 loại động cơ là xe điện và xe chạy bằng xăng.

<b>III. Thu nhập dữ liệu</b>

Qua tìm hiểu trang nhóm đã có số liệu về Tốc độ ở ¼ dặm(mph) của rất nhiều chiếc xe oto trên toàn thế giới cũng như 9 chỉ số thành phần tác động đến Tốc độở ¼ dặm .Sau đó nhóm đã lấy ra 30 chiếc xe ô tô và 5 chỉ số thành phần tác động đến Tốc độ ở ¼ dặm (Bảng 1) để tiến hành hồi quy, ước lượng, kiểm định.

Trong q trình thực hiện đề tài nhóm đã sử dụng những kiến thức đã học kết hợp với sự hỗ trợ của các phần mềm:Word, Excel, PowerPoint để hồn thành đề tài.

<b>IV. Thiết kế mơ hình</b>

Mơ hình hồi quy tổng thể mơ tả mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Tốc độ ở ¼ đặm và các biến giải thích có dạng:

Yi = β1+ β2*PRICE + β3*CURB_WEIGHT + β4*HORSE_POWER + β5*WHEELBASE + β6*ENGINE_TYPE + ui

Trong đó:

Y : biến phụ thuộc

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

PRICE : Giá thành của một chiếc xe

CURB_WEIGHT : Trọng lượng không tải của một chiếc xe

HORSE_POWER : Mã lực của một chiếc xe WHEELBASE : Chiều dài giữa 2 bánh xe ENGINE_TYPE : Loại động cơ của xe β1 : hệ số chặn.

β2 , β3 ,<small>β 4 ,</small>β5,β6 : Hệ số góc ứng với các biến độc lập: PRICE, CURB_WEIGHT, HORSE_POWER, WHEELBASE, ENGINE_TYPE.

ui : sai số ngẫu nhiên. Mô hình hồi quy mẫu có dạng:

ei : phần dư của hồi quy mẫu

<b>V. Ước lượng mơ hình, kiểm định và phân tích</b>

<i>1. Ước lượng mơ hình </i>

<i>a.Ước lượng mơ hình hồi quy:</i>

Sử dụng phần mềm excel ta ước lượng mơ hình trên bằng

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

phương pháp OLS ta có kết quả

Hàm hồi quy mẫu nhận được có dạng:

<small>y</small> = 68,14 + 0,194*PRICE + 0,00026*CURB_WEIGHT+ 0,064*HORSE_POWER – 0,056 *WHEELBASE +

11,15*ENGINE_TYPETa thấy:

- <small>β</small> = 68,14 cho thấy khi khơng có tác động của các biến độc lập, biến giả tốc độ dự đoán ban đầu của ô tô là 68,14 đơn vị.

- <small>β</small> = 0,194 cho biết khi chỉ số giá tăng lên 1 đơn vị thì tốc độ tăng lên 0,194 đơn vị với điều kiện các yếu tố khác khôngđổi

- <small>β</small> = 0,00026 cho biết khi chỉ số trọng lượng xe tăng lên 1 đơn vị thì tốc độ tăng lên 0,00026 đơn vị với điều kiện các yếu tố khác không đổi.

- <small>β</small> = 0,064 cho biết khi mã lực của xe tăng lên 1 đơn vị thì tốc độ tăng lên 0,064 đơn vị với điều kiện các yếu tố khác không đổi .

- <small>β</small> = -0,056 cho biết khi chiều dài cơ sở tăng lên 1 đơn vị thì tốc độ giảm 0,056 đơn vị

- β ~ 6 = 11,15 cho thấy có sự khác biệt giữa xe điện và xe chạy nhiên liệu xăng.

Độ phù hợp của mơ hình:

- <small>R(2)=0,80709</small>cho thấy 80,709% sự thay đổi của biến phụ thuộc Y được giải thích bằng các biến độc lập Xi

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

- <small>R2=0,76</small> cho thấy 76,69% sự thay đổi của biến phục thuộc Y được giải thích bằng các biến độc lập Xi

2. Kiểm định mơ hình

<i>a. Kiểm định giả thuyết với các tham số:</i>

Kiểm định T với P_value tìm được ở hồi quy như sau:

Tương tự với β5 là không có ý nghĩa với P-value =

0,78921>0,05 vậy trọng lượng xe khơng có ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5%

*Kiểm định F

Giả thuyết: Ho : 2 = 3 = 4 = 5= 6 =0H1 : có ít nhất một trong những giá trị j khác 0

ta có P(F) = 0,0000000720 < 0.05 =>Bác bỏ Ho, chấp nhận H1Vậy với mức ý nghĩa 5% mơ hình trên có ý nghĩa

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<i>b. Kiểm định đa cộng tuyến bằng VIF:</i>

3. Loại bỏ biến có hệ số khơng có ý nghĩa.

Từ kiểm định T ta thấy biến Curb Weight (lb.) và biến

Wheelbase (in) khơng có ý nghĩa, tiến hành loại bỏ biến Curb Weight (lb.) và phân tích lại mơ hình ta được kết quả phân tích hồi quy như bảng 4

Kiểm định ý nghĩa của mơ hình ta thấy P = 0,000000002 < <small>F</small>

0,05 => mô hình có ý nghĩa.

Kiểm định sự phù hợp của mơ hình: R = 0,8064 => 80,64% sự <small>2</small>

thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lậpTa thu được hàm hồi quy:

Y ~=63,16+0,197*PRICE+0,062*HORSEPOWER+11,372*ENGINE TYPE

Nhận xét:

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

- <small>β</small> = 63,16 cho thấy khi khơng có tác động của các biến độc lập, biến giả tốc độ dự đoán ban đầu của ô tô là 63,16 đơn vị.

- <small>β</small> = 0,197 cho biết khi chỉ số giá tăng lên 1 đơn vị thì tốc độ tăng lên 0,197 đơn vị

- <small>β</small> = 0,062 cho biết khi mã lực của xe tăng lên 1 đơn vị thì tốc độ tăng lên 0,062 đơn vị

- <small>β</small> = 11,372 cho thấy có sự khác biệt giữa xe chạy xăng và xe điện, cho thấy xe chạy xăng có tốc độ lớn hơn xe chạy điện

<b>VI. Thảo luận kết quả:</b>

Qua phân tích hồi quy ta thấy có sự khác biệt khá lớn về tốc độ của xe chạy xăng và xe chạy điện, xe chạy xăng cho kếtquả hồi quy chạy nhanh hơn xe chạy điện với bêta bằng 11,372 Biến Curb Weight (lb.) và Wheelbase (in) khơng có ý nghĩa có thể do cơng nghệ chế tạo, chất liệu hợp kim khác nhau, có thể với cỡ mẫu rộng hơn với nhiều mẫu mã hơn sẽ có kết quả khả quan.

Với mô hình đã loại bỏ biến khơng có ý nghĩa cho R2 = 80,64% có thể kết luận mơ hình là phù hợp với dữ liệu.

<b>C. PHỤ LỤC</b>

<b>I. Danh sách các biến </b>

Y : biến phụ thuộc (mph)

Price : Giá thành của một chiếc xe ($1000s)

CURB_WEIGHT : Trọng lượng không tải của một chiếc xe (lb.)

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

HORSE_POWER : Mã lực của một chiếc xe WHEELBASE : Chiều dài giữa 2 bánh xe (inches)

ENGINE_TYPE : Loại động cơ của xe ( fuel =1, electric = 0)

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>

1. Trang web:

2. Trang web : de-nganh-cong-nghiep-o-to-toan-cau-phat-trien-ben-vung.htm3. Trang web: Trang web:

×