Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề kiểm tra định kỳ Quản lý hộ tịch

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (358.52 KB, 1 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

<b>KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT </b>

<b>ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ QUẢN LÝ HỘ TỊCH </b>

3. Nam nữ chung sống như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 nếu có đủ điều kiện kết hơn thì pháp luật cơng nhận là vợ chồng hợp pháp.

4. Cha mẹ nuôi không thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định dân tộc chon con nuôi.

5. Trong mọi trường hợp, nghiêm cấm cơng chức làm cơng tác hộ tịch có hành vi sửa chữa thông tin trên Sổ hộ tịch khi quá trình đăng ký hộ tịch.

<b>Câu 2. Trình bày thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hơn nhân theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành? Xác định giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng nhân hơn khi được u cầu cấp cho mục đích kết hơn? </b>

<b>Câu 3 (4 điểm). Câu hỏi tình huống: </b>

Chị E là cơng dân Việt Nam kết hơn với anh F có quốc tịch Đài Loan. Vợ chồng anh chị đều cư trú và làm việc tại xã X, huyện Y, tỉnh BN. Chị E mới sinh được một bé gái tại bệnh viện T ở tỉnh BN. Anh F và chị E đều mong muốn con của anh chị được mang quốc tịch Đài Loan. Tuy nhiên, anh không biết cơ quan nào của Việt Nam có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con của mình.

<i><b>Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, anh/chị hãy cho biết: </b></i>

1. Anh F có thể đăng ký khai sinh cho con mình tại cơ quan đăng ký hộ tịch của Việt Nam với mong muốn con của anh chị mang quốc tịch Đài Loan hay không? Tại sao?

2. Hãy hướng dẫn anh F hoàn thieenh thủ tục đăng ký khai sinh cho con của mình.

<i>---Hết--- </i>

<i>Giảng viên ra đề: ThS. Hoàng Diệu Linh</i>

</div>

×