Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tư nhân. pps

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.63 KB, 7 trang )

Cấp chứng chỉ hành nghề khám
chữa bệnh tư nhân.
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Khám, chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế tỉnh An Giang.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện.
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng
chỉ hành nghề y tư nhân:
150.000
đồng.
Quyết định số
59/2008/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ hành nghề
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Y tế cấp huyện hàng tháng


vào ngày 1 đến ngày 5 và ngày 16 đến ngày 20.

2.


Nhân viên Phòng Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ,
hẹn thời gian cấp giấy chứng chỉ, thu phí thẩm định hồ sơ.

3.


Hàng tháng vào ngày 10 và ngày 25 nhân viên Phòng Y tế tổng
hợp, nộp hồ sơ về Sở Y tế tỉnh An Giang.

4.


Sau 15 ngày nộp hồ sơ, nhân viên Phòng Y tế nhận giấy chứng
chỉ từ Sở Y tế tỉnh An Giang.

5.

Nhân viên Phòng Y tế vào sổ lưu trữ.

6.


Sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) cá nhân, tổ chức
nhận giấy chứng chỉ tại Phòng Y tế cấp huyện.Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1. - Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề y tư nhân.

2. - Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn

3. - Sơ yếu lý lịch có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

4.
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp
(không quá 6 tháng).

5.
- Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y tế hợp pháp (Nếu giấy do cơ
sở tư nhân cấp phải kèm theo hợp đồng lao động hoặc sổ Bảo hiểm xã hội).


6.
- Giấy đồng ý cho hành nghề ngoài giờ của thủ trưởng đơn vị (Nếu đương
sự là công chức - viên chức Nhà nước).

7. - Bản sao hợp pháp giấy chứng minh nhân dân.

8. - 02 tấm hình 4x6 (Chụp không quá 6 tháng).

Thành phần hồ sơ

9. - Quyết định nghỉ việc (có công chứng).


10.

*Trường hợp mất chứng chỉ hành nghề thì người mất chứng chỉ hành nghề
phải làm đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề và hồ sơ phải kèm theo
giấy báo mất chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an cấp xã
nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề.

Số bộ hồ sơ:
02
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định


1.

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân

2.

Sơ yếu lý lịch

3.

Giấy đề nghị cho hành nghề ngoài giờ làm việc tại cơ sở
y tế của nhà nướcYêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Nội dung Văn bản qui định

1.
Có bằng cấp phù hợp với hình thức tổ chức và phạm
vi chuyên môn hành nghề
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

2.
Đã qua thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở hợp pháp
phù hợp với từng hình thức hành nghề:
- 5 năm (trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa)
đối với bác sĩ hành nghề khám, chữa bệnh với hình
thức hành nghề phòng khám chuyên khoa
- 5 năm thực hành chuyên khoa X-quang, Siêu âm,
Nội soi đối với bác sĩ, cử nhân X-quang được hành
nghề phòng chẩn đoán hình ảnh
- 5 năm thực hành chuyên khoa xét nghiệm đối với
bác sĩ, dược sĩ, cử nhân sinh học, cử nhân hóa học,
cử nhân xét nghiệm được hành nghề phòng xét
nghiệm
- 5 năm đối với Bác sĩ hành nghề khám, chữa bệnh
bao gồm: hình thức hành nghề bệnh viện đa khoa,
bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa và
phải hành nghề 100% thời gian
- 5 năm đối với hộ sinh trung học, cử nhân hộ sinh,
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ


Nội dung Văn bản qui định

bác sĩ chuyên khoa sản được hành nghề nhà hộ sinh
và phải hành nghề 100% thời gian
Nghị định số 103/2003/NĐ-CP n

3. Có đạo đức nghề nghiệp
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

4. Có đủ sức khỏe để hành nghề
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

5.
Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm
làm việc liên quan đến chuyên môn y theo bản án,
quyết định của Tòa án
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

6. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ


Nội dung Văn bản qui định

7.
Không đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết
định hình sự của Tòa án, hoặc quyết định áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục,
cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

8.
Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức
cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y,
dược
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

9.
Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế
năng lực hành vi dân sự
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

10.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa
bệnh chỉ được phép hành nghề trong phạm vi của

địa phương đó. Nếu hộ khẩu ngoài tỉnh An Giang
muốn hành nghề Y tại tỉnh An Giang phải được Sở
Y tế nơi đăng ký hộ khẩu xác nhận không hành nghề
ở tỉnh đó.
Thông tư số
07/2007/TT-BYT
ng


×