Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân. docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.85 KB, 7 trang )

Cấp chứng chỉ hành nghề khám,
chữa bệnh bằng y học cổ truyền
tư nhân.
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế tỉnh An Giang.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện.
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Sau 30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ
hành nghề y học cổ truyền:
150.000
đồng.
Quyết định số
59/2008/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ hành nghề
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Y tế cấp huyện hàng tháng
vào ngày 1 đến ngày 5 và ngày 16 đến ngày 20.

2.


Nhân viên Phòng Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ,
hẹn thời gian cấp giấy chứng chỉ, thu phí thẩm định hồ sơ.

3.


Hàng tháng vào ngày 10 và ngày 25 nhân viên Phòng Y tế tổng
hợp, nộp hồ sơ về Sở Y tế tỉnh An Giang.

4.


Sau 15 ngày nộp hồ sơ, nhân viên Phòng Y tế nhận giấy chứng
chỉ từ Sở Y tế tỉnh An Giang.

5.

Nhân viên Phòng Y tế vào sổ lưu trữ.

6.


Sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) cá nhân, tổ chức
nhận giấy chứng chỉ tại Phòng Y tế cấp huyện.Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1. - Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân.

2. - Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn.

3. - Sơ yếu lý lịch có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

4.
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp
(không quá 6 tháng).

5.
- Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y tế hợp pháp( Nếu giấy do cơ
sở tư nhân cấp phải kèm theo hợp đồng lao động hoặc sổ Bảo hiểm xã hội).


6.
- Giấy đồng ý cho hành nghề ngoài giờ của thủ trưởng đơn vị (Nếu đương
sự là công chức - viên chức Nhà nước).

7. - Bản sao hợp pháp giấy chứng minh nhân dân.

8. - 02 tấm hình 4x6 (Chụp không quá 6 tháng).

Thành phần hồ sơ


9. - Quyết định nghỉ việc (có công chứng).

10.

*Trường hợp mất chứng chỉ hành nghề thì người mất chứng chỉ hành nghề
phải làm đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề và hồ sơ phải kèm theo
giấy báo mất chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an cấp
phường xã nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề.

Số bộ hồ sơ: 02
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định


1.

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư
nhân.


2.

Sơ yếu lý lịch.

3.

Giấy đề nghị cho hành nghề ngoài giờ làm việc tại cơ sở
y tế của nhà nước.
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định

1.
Có bằng cấp phù hợp với hình thức tổ chức và phạm
vi chuyên môn hành nghề
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

2.
Đã qua thực hành ít nhất từ hai năm đến năm năm
tại cơ sở y học cổ truyền hợp pháp đối với từng hình
thức hành nghề:
- Người đứng đầu trung tâm thừa kế ứng dụng y
dược cổ truyền phải có bằng trung cấp chuyên
nghiệp về y học cổ truyền hoặc lương y và có thời
gian thực hành 5 năm trở lên.
- Người đứng đầu bệnh viện y học cổ truyền phải có
bằng đại học y học cổ truyền có thời gian thực hành
5 năm và phải hành nghề 100% thời gian.
- Người đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền,
dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc phải có
bằng cấp lương y, trung học y học cổ truyền trở lên
hoặc chứng nhận trình độ chuyên môn khám chữa
bệnh bằng y học cổ truyền có thời gian thực hành 5
năm trở lên.
Pháp lệnh số
07/2003/PL-

UBTVQ

Nội dung Văn bản qui định

Nghị định số 103/2003/NĐ-CP n

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ng

3. Có đạo đức nghề nghiệp.
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

4. Có đủ sức khỏe để hành nghề.
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

5.
Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm
làm việc liên quan đến chuyên môn y theo bản án,
quyết định của Tòa án.
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

6. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ


Nội dung Văn bản qui định

7.
Không đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết
định hình sự của Tòa án, hoặc quyết định áp dụng
biện pháp xử lý hành chánh đưa vào cơ sở giáo dục,
cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chánh.
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

8.
Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức
cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y,
dược
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

9.
Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế
năng lực hành vi dân sự
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

10.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa

bệnh chỉ được phép hành nghề trong phạm vi của
địa phương đó. Nếu hộ khẩu ngoài tỉnh An Giang
muốn hành nghề phải được Sở Y tế tỉnh An Giang
cấp chứng chỉ hành nghề.
Thông tư số
07/2007/TT-BYT
ng


×