Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

de thi cuoi häc ki 2 mon toan lop 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (27.4 KB, 2 trang )

Bài kiểm tra định kì cuối học kì 2
Môn toán - lớp 1
Thời gian làm bài: 40 phút
1. Viết các số 36, 63, 69, 84 theo thứ tự:
a. Từ bé đến lớn:

b. Từ lớn đến bé:
2. Viết số thích hợp vào ô trống
Số liền trớc
Số đã biết Số liền sau
20
45
63
77
99
3. điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

25 52 40 40 + 0
72 78 55 44
59 81 89 98
95 90 56 - 0 56
78 80 + 7 36 38 - 8
4. Tính
50 + 30 = 27 + 2 =
90 - 40 = 15 + 2 + 3 =
29 - 5 = 87 - 2 - 4 =
5. Đặt tính rồi tính
63 + 35 31 + 46
87 - 24 79 - 276. Tæ mét h¸i ®îc 23 b«ng hoa, tæ hai h¸i ®îc 26 b«ng hoa. Hái c¶ hai tæ h¸i ®îc bao
nhiªu b«ng hoa ?
Gi¶i×