Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117.98 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Y tế dự phòng và môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Một ngày
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Kiểm tra y tế
phương tiện
xuất, nhập
cảnh:
- Tàu biển trọng tải dưới 10.000
GRT: 68USD/tàu
- Tàu biển trọng tải từ 10.000 GRT
trở lên: 78USD/tàu
- Tàu khách du lịch quốc tế:
68USD/tàu


- Thuyền vận tải hàng hóa qua biên
giới (bao gồm cả ghe, đò, xuồng có
vận tải hàng hóa qua biên giới:
20.000 đ/thuyền, ghe, đò, xuồng
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:
Cá nhân, tổ chức hoàn thiện Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận
xử lý vệ sinh tàu thủy và nộp tại Trung tâm Y tế Dự phòng và
Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương (209. Yersin, Phú

Tên bước

Mô tả bước

Cường, TDM, Bình Dương).
2.

Bước 2:

Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình
Dương tiến hành kiểm tra thực tế việc xử lý vệ sinh tàu thủy

3.

Bước 3:
Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, cá nhân, tổ chức sẽ nhận được
Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy do Trung tâm Y tế Dự
phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương cấp.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

- Bản khai kiểm dịch y tế (theo mẫu)

2.

- Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (theo mẫu)

Thành phần hồ sơ

3.

- Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền (nếu có)

Số bộ hồ sơ:

02 (bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

- Bản khai kiểm dịch y tế (Mẫu – Phụ lục IV-4)
Quyết định sô
171/2003/QĐ-BYT

2.

- Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải
xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu (Mẫu – Phụ lục IV-5)
Quyết định sô
171/2003/QĐ-BYT


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×