Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 5 pps

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (237.19 KB, 10 trang )

>0
.
'.
.
~
dong
eua
dOng co)
dua
vAo
d«u
VilO
eua
R,N
vA
tu
khau
2 K,
dlla
van
R,H.
TIn
hi~u
ra
eua
khAu R,N hO$e
~H
ehInh
1A
tin
hi~u di~u


khi~n
dlla
vao
kh6i
di~u
khH~n
Wong
ung
KDKN
hoi;\e
KDKH.
De
th1,1"c
hi~n
dung
chfnh
xac
bu6ng
thang,
h~
th6ng
se
chuyen
tu
ehl!
dO
di~u
ehinh
t6c
dl)

sang
eM'
dO
dit1u
chlnh
vj
trL
Tin
hi~u
ra
til
khau
cam
bi€n
dung
ehinh
X3.c
CEDCS
dlla
vAo
khAu dit1u
chlnh
vi
tri
~,
Khi
bu6ng
thang
nAm
ngang

voi
san
tting,
tin
hi~u
ra
eua
khAu
CBDCS
s~
bAng khOng.
~
~~
"'(~
'"

,~
'
'"
~.
, "
'"

~F-
~
~ll
42
rl-i
ITI
cc.i-


'~TI
'I
/'
("
r~TI
II
1-
";rTf
~'I
-=
1' '
(~
~
~
II
"
I''-JT/~
'I
HI
-"'"
!~
~
~
~
SIT!
I{,K
I
1<
2ft

\
CPR
.
.r
·e·/
r'
Sit,? .
II
.'
~
:,,!J11-
1m
~
~
-=
"'''J
J}:jl'-
~
~

I
.n
.
"')
iiJ-
~II
I
RrY
;;:
-=

-=

~
6)
mob
3-
9.
a-
Tru~n
dOng
¢ Ihang !My cao t6c dung h¢
3th
- 0 ;
b-
ScI
d~
kh6.i
cua he
8th
- D.
~
'"
~
"
bl
'.
§3.7.
Tl1
DONG
KHONG

CHE
THANG
MAy
DUNG cAc PHAN
TtJ
LOGIC
D~
nAng
eaa
dci
tin
c~y
trong
qua
trlnh
,ho~t
d¢ng
cua
thang
may,
h~
th6ng
tv
dqng
kh6ng
eM'
h~
truy~n
dOng
di~n

thang
may
da.
dung
cae phl1n tit
phi
ti~p
di~m
(philD
ttl lOgic).
tJng
dt,mg
cae
pht'in ttl' lOgic
trong
m~ch
di~u
khi4n
cho
phep
xAy
dvng
mOt
M
th6ng
di~u
khi~n
v(i:j
86 h1Qng
phttn

ttl
di~u
khiA'n
IiI.
it
nhilt.
Sa
dd
tv
dOng
kh6ng
cht'!
thang
mAy
dung
cAe
ph£ln ttl' lOgic
giO'i
thi~u
tr~n
hinh
3 -
10.
DAy
Iii.
sa
d6
kh6ng
ch~
dan

gii'ln
nhilt
:
bu6ng
thang
ndng
l~n
d~n
rn¢t
trong
nAm
t~ng,
nhung
khi
h(l,
chi
h(l
xu6ng
tiing
mOt.
C6ng
U.C
chuy~n
d6i
tl1ng
dung
bl)
cam
bi~n
vi

tri
bing
t~
bito
quang
di~n
IF
-7-
5F
dfil.t
trl!n
cae
tl1ng
tuong
ung.
H(lD
cht'!
hanh
trinh
l~n
vA
hAnh
trlnh
di
xu6ng
M.ng
hai
c6ng
tac
hi'lnh

trlnh
phi
ti€p
diA'm
HeN
vi'!
HeR
(hai
cOng tde hAnh
trlnh
nAy
cling gi6ng
nhu
cOng
tAc
chuygn
d6i tdng).
Tr~n
so d6 khOng
bi~u
di.l!n
m~h hlc
cUa
d¢ng co
truy~n
dOng
thang
mliy,
nhung
clin

hi~u
cOngtActo nAng N
s~
ddng
m~ch
cho dOng co nAng bu6ng
thang
di
l~n,
cOngtActa
h~
H
ddng
m~ch
cho dOng co
h~
bu6ng thang.
Di~u
khign
thang
may
bAng
cac
nut
him
phi
ti~p
dU!m
2DT +
5DT

lAp
trong
bu6ng
thang
vA
mqt
nut
b.§:m
g9i
tang
lap
c'J
ctia
bing
mOt
lGT.
Tr~n
so d6,
cAm
bi~n
IF
+ 5F,
HCN
vA
HCH
(6
vu6ng
t6
d~m)
co mllc

lOgic
"In
va
khi co
tac
dOng
tii:
Mn
ngoi'li
IA
muc'IOgic
"0",
cAm
bi€n 2DT +
5DT
va
lGT,
co
muc
lOgic
"0"
vA
khi
tac
dOng
len
no
se
co muc
16gic

np.
Xet
nguyen
ly
litm
vi~c
cua
h~
th6ng
: N€u
mu6n
lAn
tling nitm, ltn
nut
an
5DT,
dliu
ra
cua phtrn tti "HO';'C"
5H
cO
muc
lOgic
nl"
va
muc
do
dua
vao I dtiu
vi'lo

cua
phtin
tu
"VAn
5V.
Til

cAm
bi€n
5F
dua
vao
dau
vao thll hai
cua
phlin til 5V
muc
lOgic
nl" (Ilng vai khi
5F
chua
bt
tac
dc)ng
Mn
ngoAi). Tin
hi~u
dt'iu
ra
cua pht1n ttt 5V

co muc
lOgic
nl".
Tin
hi~u
ra
vAn
cd muc
16gic
nl" kg
ca
khi
ta
kMng
tac
dOng
I~n
nut
Mm
5DT
vi co
mli,lch
tl,l
duy
trl
Ia'y
til
dt'iu
ra
cua

5V
dua
vao
dau
vao 5H,
kh6ng
cho
phep
5H
chuygn
tr~ng
thai.
Tin
hi~u
1'a
cO
muc
lOgic
"1"
dua
vAo
mOt
trong
b6n
dau
vao
cua
phltn tti "HO';'C" 6H.
Tin
hi~u

ra
cua
phdn tti "HO';C"
6H
cd mllc
lOgic
"1"
dua
vAo
mOt
t1'ong
ba
dt1u
vAo
cUa
phan
tti
~vA"
6V.
Tin
hi~u
thll hai phlin ttt "vA -
DAO"
ID- cd
muc
lOgic
"1"
(do
dt1u
1'a

cu~
lV
cd
muc
lOgic
"0"). TIn
hi~u
til
dliu
1'a
cua
cOng
tAc
hAnh
trlnh
HCN
cd
muc
lOgic
"1"
dua
vAo
ddu
vAo
thll
ba
cUa phlin til 6V.
Tin
hi~u
dt1u

ra
cua
pht1n tit 6V
cO
muc
lOgic
"P
qua
khdu
khu~ch
~i
lKD
s~
lAm
cho cOngtActa nAng N
tac
dOng. D¢ng co
sl!i
dUQc
dong
vAo
ngu6n
clI:p
theo
chi~u
nAng
bu6ng
thang
di
l~n.

Khi
bu6ng
thang
di d€n tt1ng na.m,
s~
tac
dOng
l~n
cAm
bi€n 5F,
lam
cho
tin
hi~u
1'a
cua
5F
.co
muc
lOgic
"0".
Tin
hi~u
ddu
1'a
cua
phdn
tti 5V co
muc
lOgic

"P
chuy4n
sang
mlic
lOgic
"0".
Tin
hi~u
1'a
cua
6H
co
muc
lOgic
"0\
dn
hi~u
1'a
cua
6V co
muc
lOgic
"0",
cO;ngtActo
N milt
di~n,
dOng co ngi1ng quay,
bu6ng
thang
dilng

dung
{J
tt'ing nAm.
Mu6n
hl;l
bu6ng
thang
xu6ng
tdng
mOt,
iln
nut
t1n
lGT,
tin
hi~u
ra-
cua
phlin ttt
"HO';'C"
lH
co
muc
16gic
"1"
dua
vao pht1n til
"vA"
IV. Ba
dau

vao con
ll;li
cua
IV
d~u
43
'.
co
muc
lOgic
np
n@n
diu
1'R
CUR
IV
co
mac
lOgic
np,
cu¢n
dAy
cOngtl1ctd H co
di~n
dong
di~n
cho
dQng
cd
thea

chi~u
quay
hf,l
bu6ng
thang.
(~T
44
1.
If
IY
1.
I +: j
&
/f{1I
Hloh
3-10
cnl
> 1/f
Sci
d6 nguyen H kh6ng
eM
thang
may.
dilng cae pMn
tU
l(')gic.
Chuang
4
.
.'

TRANG B!
DII;:N
-
DII;:N
TlI
V A
Tl!
DQNG HOA
MAy
XUC
§4.1. KHAI
NI~M
CHUNG
vA
PHAN LOl).l
M&y
xuc
dU<;1C
9U
d\lng rQng
rAi
trang
cOng
nghi~p
khai
tM.c
mo
lq thiEln,
t~n
cae

c6ng
trubng
xay
d1,1ng,
tr~n
cae c6ng
trubng
thuy
lQi,
cae cOng
trubng
xft.y
d\tng
cl1u
dUbng
de
san
g:;J.t
mM
b~ng,
b6c xuc dll't da,
qu~ng

May
xuc
co
tM
phft.n
lo!;li
thea

cac chI
tiE!u
sau
:
1. PhaD
los.ti
thea
tioh
nAng su
d\1Dg
'.
a)
MAy
xuc
xAy
d1,1ng
chl;lY
hanh
xfeb,
Mnh
16p
cO
tht1
deb
g,iu xuc tit 0,25 + 2 m
3
.
b) May
xuc
dung

trang
cOng
nghi~p
khai
thAc
m6

thi~n
co
th~
deb
gliu
Xu.c
tu
4,6
+ 8 m
3
,
e) May xllc b6c
din
d:i co the'
deb
gliu
xuc
tu
4 +
35
m
3
.

d)
May xllc gliu ngol;lm co the'
deh
gl1u
xuc
tu
4 +
80
m
3
.
2. PhAn
los,ti
thea
CD
cAu
b6c x6c
a)
MAy
xllc co co
cA:u
Me
xuc
lA
gfiu xllc
thu~n
: gdu xuc
di
chuy~n
vila dll't

da
thea
h1.Umg
til:
mAy
xuc
ra
phis
tr110c
du:Oi
tAc
dl,lDg
cua
hai
h,':c
k~t
hQP
cua
co cfIu nAng
vA
00 cilu
da':y
tay
g4u
(hlnh
4 -
la).
b)
M~y
xuc

co
cO
ci1u
b6c xiic
ki~u
g4u
cAo
di
chuyen
thea
huO'ng
til:
tay
gl1u
vAa
mAy
xuc
theo
rn$t
phAng
nhm
ngang
(hlnh
4 - Ib).
c) May
xuc
cO
co
cI1u
b6c

xuc
k.i~u
g4u
treo
tr@n
dAy
:
g~u
di
chuyen
theo
huO'ng
tit:
phia
ngoAi
vAo
may
xuc
duO'i
tAc
dl,lDg
cua
hrc
k~t
hQp
cua
hai
cO
ci1u
:

cO
ci1u
keo
vA
00
ci1u
nang
(hlnh
4-1c).
d) May
xuc
co
cO
ci1u
b6c
xuc
ki~u
g4u
ngoQ.m
:
qua
trlnh
b6c
xuc
di1t
da
thl,lc
hi~n
bAng
cach

kMp
kIn
da':n
hai
ntia
thAnh
g4u
ngo~m
dueJi
Mc d

ng
ly:c
keo
cua
cO
c~u
keo. (xern
hlnh
4 -
Id).
d) May
xuc
co co
et'lu b6c
xuc
ki~u
g!1u
quay.
G!1u

quay
lA
mOt
Mnh
xe,
g!1u
xuc
dUQc
ga
l@n
Mnh
xe
thea
ebu
vi
(hlnh
4 -
Id).
e)
MAy
xuc
co co cliu
Mc
xuc
ki~u
mAng
cAo
nhMu
g!1Q
xuc

(xem
hlnh
4 - Ie).
J.
PhAn
lo~i
theo
thi
tich
g'hu
x6c
a)
MAy
xuc
cOng sui1t
nM,
cO
th~
deb
gfiu
xuc
tit:
0,25
d~n
2
rn
3
b)
May
xiic cOng

su~t
trung
blnh,
co
th~
deb
pu
xuc
til:
2
d~n
6 m
3
c)
May
xiic cOng sui1t Ibn
cd
th~
dch
gl1u
xuc
tit:
6
d~n
80
m
3
,
45
'.

b)
C)
d)
e)
Hlnh
4-1.
Cae
dl;lllg
may
xUc.
4.
Ph.lin
IOQ,i
theo
cO
cAu
truyen
Ivc
a}
MAy
xuc
dung
cd
du
truyAn
!l,te
Iii.
dOng co
d6t
trong

b)
MAy
xuc
dung
00
dIu
truy~n
h,te
IS.
dOng 00
di~n.
5.
Phin
loti
theo
cAn
tQ,o
CUB
cO
cAll
di
chuyen
a)
MAy
x(ic
ch~y
bAnh x(ch
b)
MIi.y xuc
chQ.Y

Mnh
16p.
c)
MIiy
x(i.c
cb4y trAn
dubng
Tay.
EBfE
§4.2.
eHE
DO
LAM
vl~e
ellA
MAy
xue
Ngh~n
cau
eMf
dQ
lilm
vi(!c
cia
may
xuc
1A
mOt
v~
dA

rllt
phuc
I;$;lp.
Nhl1ng
tr~n
nhii'ng
di~m
chung
nhllt
ta
cd
th~
di
sAu
nghi~n
cu:u
dIu
tQ.o
vA
ch~

lAm
vi~c
cua
may
xuc mOt gtiu cd
cd
dIu
Me
xuc

IS.
giu
xuc
th~n.
Hlnh
dAng
t6ng
th~
ella
may
xuc
mQt gllu - gllu
thu~n
bi~u di~n
t~n
blnb
4-2.
Co clIu
quay
(bAn
quay)
1
dl1c;1C
Mop
t~n
cd
cliu
di
chuy~n
hanh

x(ch 2. Clin gllu 6
vA
tay
gliu 5
cimg
du:c;Jc
M.p
tr~n
bAn
46
quay
1.
Tay
g~u
5 voi gliu
xuc
7
di
chuyan
vAo
dl'it
da
do cd
diu
da:y
tay
gl'iu
4
vA
cap

keo 9
cua
cO'
cliu nfing -
h~.
Qua
trinh
Mc
x6c
dUI;lC
thl,fc
hi~n
k~t
hl;lP
gilla
hai
cO'
cl'lu :
Cd
cau
dliy
tay
ga:u
t~o
ra
b(!
dAy
lop
cAt
va

Cd
cl'lu nAng
h~
t~
ra,lop
cat
la
duong
di
chuy~n
cua
g~u
xu.c
trong
dllt
da.
D6
tAi
to
gl:iu
xu.c
sang
cac
phuO'ng
ti~n
v~n
tiH
khac
bang
CO'

cliu mo
day
gl:iu
3.
'.
I-"-+ ' y-
Hlnh
4-
2.
MAy
xllc a'u thuGn
MAy
xue
cO
ha
chu~n
dQng,
C9
bap.'
: dl\o, nAng -
h~,
quay, ngoAi
ra
cOn
cO
mot
s6
chuyan
d¢ng
ph1,l

kM.c
nhu
: nAng ctn, di chuyl1'n,
ddng
md:
day
gliu v.v
Chu
kY
lAm
vi~e
ella
may
xuc
bao
g6m
cac giai
dOl;ln
sau
:
~
gliu
xu6ng
m~t
bAng
lam
vi~c
- dao
d6ng
thbi

nang
giu
-
quay
glt.u
vt1
vi
trl
dd
tAi -
md:
day
gl'iu
dd
tlri -
quay
gilu
vt1
vi
trl
ban
diu.
Thlti
gian
m¢t
chu
ky
lAm
viec
khodng

to
20s
d~ri
60s.
CO'
cliu nAng -
h~
vt\ co cilu
dl'iy'
tay
gliu
thubng
xUY@:n
lAm
vi~
qua
IA.i
(gQi
Ia
qua
tAi
lAm
vi~e)
do
g4u b6c xue phAi dllt
dO.
cU:ng,
ho(\c llJp cAt
qua
sAu.

Cae
CO'
d(u
chfnh
cua
may
xuc lilm
vi~c
d:
cM'
dQ
ngAn
hl£ln
lQ.p
ll;li
vlJj
M
so
ti~p
di~n
tUdng d6i
TD
% = (25 + 100)%. Cae
cd
cliu
cua
mAy
xuc
lAm
vi~e

trong
dH!u
ki~n
mOi
truong
n~ng
n(!,
chao
lAc
m~nh,
nhi(!u
bl,li,
nhi~t
dO
mOi
trubng
thay
dlH
trong
ph~m·
vi r¢ng.
Cac
yeu
t6
khac
cung
gAy
Anh hud:ng
d~n
eAc

Cd
cilu
cua
may
xuc
nhu
:
dl)
nghi~hg,
dO
eMnh
d9C
trl)e
may
xu.e,
gia tde Ion
khi
mO
mAy
va
ha.m. Do
eh~
dO
lam
vi~e
eua
may
xtlc
n~ng
n(!

nhu
v~y
nl!n
cac
thj~t
bi ella
may
xue phlri
dUl;le
eh~
t~o
chAc
chan,
de)
Mn
Cd
h9C
cao
va
dO
tin
e$y cao.
47
'.
§4.3.
cAc
YEU CAU
CO
BAN
DOl

Val
H~
TRUYEN DQNG
DI~N
cAc
co
CAU
CllA
MAy
xOc
Til'
nhung
d.(!.c
dh~m
CUB
may
xuc
nh1.1
da
nAu
a tti!n,
cAe
y~u
ctlu co bAn
dt'Si
vO'i
h~
truy~n
dQng
di~n

truy(!n
dOng
cAe
cd
du
chinh
cua
may
xuc
baa
g6m
:
1. Dl)c
tinh
cO
cua
h~
truy~n
dQng
di~n
cua
cae
Cd
cAu chInh
cua
may
XUC
(Cd cAu
nAng -
h~,

dAy
tay
g~u
vA
Cd
cAu
quay)
phAi
d1.1c;1C
baa
v~
mOt
each
tin
c~y
khi
qua
bU. Co
nghia
lit
h~
truy(!n
d¢ng
phlli tl;\O
ra
d~
dnh
"may
xuc
tt


,
2.
Dong
co
truyen
dOng
cae
Cd
cAu
may
xuc
phlli
cha.c
chan.
KM.
nAng
chju qua
tlli phAi
16'n.
DO
each
di$n
cua
dOng
Cd
pba.i da.m
bao
chju
qua.

nhi~t,

am
cao. DOng
Cd
phlli
chju
d1.1Qc
tl1n s6
dang
ca.t 16n
(400
+ 600) IAnlh.
J.
DOng co
truyen
dOng cac
cO
cau
chinh
cua
may
xiic
phAi
co
mOmen qUaD
dnh
du
nha
de

giarn
thbi
gian
qua.
de;.
khi
rn6'
mAy
vA
ha.m.
N~n
ChQD
lof,l i
dQng
Cd
co
phl1n
UDg
dAi,
d1.1bng
klnh
nM.
4. Cllc
thitt
bi
dieu
khiin
dung
trong
mAy

xuc
phAi dAm bAo
lam
vi~c
tin
c~y
trong
di~u
k.i~n
n~ng
n~
nhtit
(dQ
rung
dQng,
chao
lAc
Illn, ph\! tAi dQt bHln
va
tAn
s6
dong
cAt Illn).
5.
H~
thOng
dieu
khi€n
h~
truyen

dOng
cae
co
cilu
cua
may
xuc
phAi
don
giAn,
chAc
cMn,
muc
dQ
t1,1
dQng
hoa
cao.
Cac
CO
ctlu truyl1n dQng
may
xuc
trong
qua
trlnh
lAm
vi~
thl1ang
hi

qua
tai
luOn,
cho
nan
vi~c
h~~
cM'
mOmen
nhO
hon
trj
s6
cho
phEip
(j
ch€
dQ
tlnh
va
d/)ng
Ia
y~u
d.u
quan
trQng
h~~
nhilt.
Dt1
may

xuc
co
ndng
9uilt
cao
nhdt
d6ng
thai
M.o
v~
dU:Q'c
cac
thHlt
hi
khOng
hi
hOng
hoc
khi
qua
tai
c4n
th1,1C
hi~n
hai
y~u
cau
:
hf,Ln
che

mOmen
dl1l1i
tri
96
cho
phep
vA
dam
hao
dQ
cung
cua
dU:t'Jng
d~c
dnh
co
trong
phf,lm
w
A
r"'';'==========~D;;18
(
o
e(if.;)
mob
4-
J.
D~c
\lnh "may xuc"
48

vi
mOmen
ph\!
tai
bAng
mOmen
djnh
muc
cua
dQng
co
(dl1ang
d~c
tlnh
1
t~n
hlnh
4 -
3).
Trong
th1,1C
t€
khOng
9U
dl,mg du:ong
d~c'
dnh
co
1:9
Wang

nhl1 dU:bng 1
rnA
thu:bng
dung
du:t'Jng
dlJ.c
dnh
co
m~m
hon
(dl1bng
2).
DQ
cUng
cua
du:ang
d~
dnh
co
(j
vung
ph1,l
tIli
din~
muc
giam
xu6ng
Hi
85
+ 90%.

Neu
dl)
cung
cua
dl)c
dnh
co
quA
llJ!l'
ngubi
v~n
hi'mh
may
xuc
kh6
cam
nh~
dU:Qc
khi
cd
cilu
bi
qua
tai,
khOng
kip
giAm Illp cAt
At dAn
d~n
co

cilu
dung
lam
giam
ndng
suilt
Clla
may
xuc.
N
dng
suilt
cua
may
xuc
d~c
tru:ng
hOi
di~n
dch
t/ilO
thAnh
giua
cac
tr1,lc
'.
t9a
dtj
vA
dubng

d~c
dnh
eel
du
cua
M
truy~n
dQng
(xem
blnh
4 -
3)
SADCQ'
D~
danh
,
SADCO
S . m
gia
Dang
suilt
cua
may
xu.c
ts
dua
ra
h~
136
Hip d.fy k = S = M

(4-1)
AGeO
wo'
d
Trang
d6
S =
SADCO
Di~n
deh
h~p
thanh
Mi
M
tr1,1c
t9a
dQ
va
dubng
d?c
dnh
cd
cua
h~
truyen
d(lng.
S
ARea
la
di~n

deh
t~o
hOi
h~
tI1),C
tQa
de')
vA
duong
dl)c
dnh
cd
Ii
Wong.
Wo
-
toe
d('l khOng t!li
11
tll(mg
cua
d¢ng
co.
Md
-
rna
men
dung
m - M
s6

ty
l(l.
D6i
voi
cae
h(!
truy~n
dting
bt; nAy, M 96 lilp dl'iy
cua
may
xuc
co
th~ d~t
t6i
0,8
-;-
0,9.
Tr~n
blnh
4
-4
bi~u
di~n
cae
duong
d!}c
dnh
co
cua

cae
M
truy~n
d¢ng
khac
nhau
dung
trong
may
xuc.
H9
dl)c
dnh
co
cua
cae
h~
d6 cho
phep
danh
gia
va
dnh
chon
M
truy~n
d(lng
mOt
each
hQp

11
d6i
vlJi
tung
lOl;li
m :iy
xuc C\l
th~.
H(!
truy~n
d¢ng
xoay
chieu
dung
d('lng
00
khOng
d6ng
hI)
ba
pha
(dllo:ng 1)
dllQC
sO'
dl,mg
t¢ng
rai
cho
cae
lo:;d

may
XUC
co
th~
dch
gau
xuc
Mi 1 m
3
.
Nl!u
su
dVng dOng
Cd
truy~n
dOng
Ia
dOng
Cd
xoay
chieu
co
M ad
trugt
Ion
cho
phep
h!.ln
chI!
dugc

dong
di~n
trong
phli,lm
vi
can
thiel
de
giAm d(l
cung
cua
duangd~c
dnh
co
trong
vung
roOmen ph\! tAi
b!\ng
mOmen
dinh
muc
cua
dOng
Cd,
co
thi!
tb1,l'c
hi~n
dugc
b!\ng

cach
dilu thl!m
di~n
tra
ph\! van m!.lch
rotor
Clla.
dQng
Cd:
R
f
=
(10
+ 15)%R
(R
di(\n tre.
cua
dAy
quiln
rotor
w% dQng
00).
100
75
s
~
\-/.
""
:\
~'

~
~
1
50
25
I
'\
JI
I(JU
/'JI/ 2t/il
250
Blob
4-4.
D~e
tinh
eel
eua
die
he
IlUy~n
dQng.
Nl!u
trong
mlilCh
rotor
cua
d¢ng
cd co dilu cuQn
khAng
baa

hba
ho*c
khuyl!ch
d!.li
tu,
ta
se
nh(ln
dugc
duo:ng d(lc
dnh
co
t6i
uu
d6i
voi
h~
truy~n
dQng
xoay
chi~u.
H~
truy~n
dOng
may
phat
-
d¢ng
Cd
(mAy phAt 3 cuOn dAy)

vOi
dubng
d~
tfnh
co
3
dUQc
Ap
dl,lng
r¢ng
rAi
cho
c8c
iOQ,i
mAy xUc'
tu
2+5m
3
.
Ht; nAy
cd
dubng
d~
tinh
Cd
glin
. vbi
dubng
dl).e
tfnh·

ed
uSi
uu,
eho
phep
di~u
chinh
Me
dO
dOng
Cd
truy~n
dOng
trong
m~t
ph~m
vi kha
tOng.
H~
truy~n
dOng mAy
phat
- dQng
Cd
c6
khul!ch
dl;li
trung
gian
(khu~ch

d!.ii
may
di~n
KDMD,
khu~ch
d!.li
tu
KDT
hO$c
khu~ch
dli,l.i
han
dlin
KDBD)
se
t!.iO
ra.
dubng
d~c
dnh
Cd
4,
dap
ung
hoan
toan
cac
y~u
diu
d6i

voi
cOng
ngM
eua
may
xuc.
H~
nay
dugc
BU'
dl:lDg
r¢ng
rAi
trong
cae
may
xuc
cOng Built
Um
cd
th~
dch
glilJ
xuc
tit
10
+
80m
3
.

4·TBO[)f
·A
49
'.
§4.4. TINH CHQN CONG SUAT .o(>NG
CO
TRUYEN .o(>NG
cAc
co
CAU CUA
MAy
xuc
1. Bie'u
dO
ph\l
tai
cua
cac
cO
cAu
chinh
may
xuc
Mu6n
xAy
dv:ng
bi{!'u
d6
ph1,l
tAi

chinh
xac
eua
h~
truy~n
dOng
chlnh
ella
may
xllc,
c!ln
cO
cae
dieu
ki~n
:
-
Tham
96
ki
thu~t
ella
dong
co
truy~n
dOng
- MOmen
qmin
tinh
eUa co

dlu
quy
dOi
ve
tI'1,lC
d(>ng co
trong
cic
chl1
d(l lAm vi(k
khac
nhau.
-
Mamen
ct\n
tlnh
ella
co
cAu
quy d6i
ve
tr1,lc
dOng
ca
trong
cae
ch~
de)
lam
vi~c

khac
nhau.
Cae
thOng 86
t~n
chi
cO
th~
CD
duQ'c
sau
khi
dA
ti~n
hAnh
dnh
ChqD
sd
be;,
c6ng
su§:t dOng
cd
truy~n
dOng.
D~ng
th\1c
ella
bi~u
d6
ph\!

tAi
ph\!
thu¢c
van
cae·
y~u
t6
sau
-
Chung
1000i
mAy
xuc,
k€t
cilu cd
kbi
eUa
mAy
xuc
-
Ch€
de)
c6ng
nghli!
ella mAy xuc.
Dg
til1n hAnh chQn
so
bl)
c6ng

suilt
d(>ng
co
truyen
dl)ng, clin phAi
xAy
d1,1ng
bi~u
d6
ph1,l
tAi
dan
giAn,
nghia
III
chi
xet
dl1n
ph\!
tAi
dnh
eua
co clIu.
Vi~c
dnh
toan
chlnh
xac
cae
y€u

t6
d~
trung
cho
eh@"
de)
lAm
vi~c
eua
Cd
clIu
truy~n
de)ng
may
xuc
lA
m¢t
van
d~
phuc
t~p.
Bai
v~y,
d~
ti@"n
hAnh
dnh
chQn cOng
sullt
dQng

CCJ
truy~n
dOng cae
cd clIu
cua
may
xuc,
su
dl,lng
bi~u
d6
ph1,l
tAi
gtln
gi6ng
v6i
bi~u
d6 phl,l
tAi
th1,1C
eU.a
chung
dllQC
bieu
di~n
tr~n
mnh
4-5.
Chu
kl

lAm
vi~
cua
cd clIu nAng -
hl;l
may
xuc
(mnh
4-5a)
baD
g6m
cae giai
dOl;ln
sau
:
t}
-
thbi
gian
tAng t6c cho
qua
trlnh
bAt
da:u dao b6c ;
tz
- thm
gian
nAng
tay
gtlu

trong
giai
dD~n
b6c
xuc;
t 3
-
tbbi
gian
dung
ga:u
sau
hic
Mc
xuc
xong
; t4 -
thbi
gian
giu
tay
gAu
elln
b~ng
khi
quay
gAu
v~
vi
tri

da
tAi
;
ts
-
thbi
gian
dd
tAi
; t6 -'
thbi
gian
ta.ng
t6c
khi
hl;l
gAu
; t7 -
thbi
gian
h~
gl1u
vt'li
t6c
dQ
khOng
ddi
; tg -
thm
gian

hAm
gau
tru6c
khi
h~
gt1u
xu6ng
diU
dli.
Biau
d6 phl,l tAi
cua
Cd
cAu
dliy
tay
gAu
dllQC
biau
di~n
tr~n
blnh
4-5b.
Chu
kl
lAm
vi~c
clla
CCJ
ctlu

nAy
baa
g6m
cac
giai
dOfiln
sau
: t} -
thbi
gian
tAng
t6c
dua
tay
gtlu
xu6ng
dgt
dli
kat
hc;lP
vOi
CCJ
ctlu nAng -
h~
;
tz
-
thbi
gian. hAnh
trlnh

gtlu
di
len
da
xue
cUlt
dli ;
t:3
-
thbi
gian
dAD
cbidu
dd
lui
tay
giu
i t4 -
thbi
gian
tay
gliu
di
chuy~n
vOi
t6c
dQ
khOng
ddi
theD hll{Jng

di
l~n
; ts -
thbi
gian
ham
tay
gtlu ; t6 -
thbi
gian
nghl'"khi mAy
xuc
quay
tay. g4u
v~
vi
tri
dd
tAi ;
~
-
thbi
gian
tAng t6c
d~
day
tay
gtlu 1'8. khoAng
eAch
.xa

nMt
dd dd tAi ;
tg
- thbi
gian
tAng t6c
da
ddy
tay
gt1u
di chuyi!n .
vdi
t6c
dQ
khOng
ddi
; 4 -
thbi
gian
hAm khi
eli
chuydn
tay
gt1u
; t
lO
-
thbi
gian
nghi

khi
do
tAi
i
tll
- ·thbi gian. tAng t6c
d~
koo
tay
gt1u
vAo
;
tl2
-
thbi
gian
keo
tay
gl1u
VAD
voi
t6c
dQ
khOng ddi ; t
13
-
thbi
gian
hAm
tay

gtlu
tru6c
luc
h~
tay
gtlu
xu6ng
dd
Mc
xuc. Bii!u d6
ph\l
tAi
cua
CCJ
ctlu
qu~y
dllc;Je
bii!u
di~n
tr~D
hlnh
4-5c.
Cd
egu
quay
blit dt1u
llm
vi~c
khi
gtlu

xue
da.
xue
xong.
Chu
kl.
lAm
vi~e
cua
cd
cgu
Day
baD
g6m
cae
giai
dOl;ln
sau
:
tl
-
thbi
gian
nghi
khi
gAu
di
chuyi!n
vAn
diit

da
;
t2
-
thbi
gian
50

TBOOT

·S·
".
0)
AI
"'t
w
AI;
w
J(4
"'S
N,
I
t
f
"
t
J
t.
ts
t&"

'7
0)
\
I
,
Af
"'t
""
t-~ 1
w
,I(;
~
Aft
':Jr.
,
Af,f
w
Aft
t
'=-=
I
I
I
I
t
t
f
t,
I
t

t,
I,
1"
~,
0/,
I,)
tf
I
\
I 1
ts
t,
t,
\
Af,Q
I
1-::
1
f ~
A(y
w
At,
1
At,
,
""
" "
1-\
w
, /

/
\
/
".If.I
\
\
At,
t
,
~
tj!
,
t.
t,
1\
t,
f81
\
t
f
/
\
~!
At,
""
Hinh
4-5.
Bieu
dO
phl,l

tm
c{ic
co
du chinh
ciw.
mtiy
xUc
g&.!
tbu.6n.
51

×