Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 2 ppsx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (220.95 KB, 10 trang )

'.
Trang
d6
:
TJv
-
thbi
gian
li'!m
vi~
cUB.
mOt
chu
kl,
xac
d~nh
thea
di@u
ki~n
lam
vi~c
c\!
th@'
cUa cd
cl1u.
*)
ChQn
so

c"ng
8u6.t dl)ng


co.
Ch9n
sci
bQ
cling
8Ul1t
d()ng
Cd
cO
th~
thea
ph\!
tru.
trung
blnh
M
lb
• hal).c
thea
ph\!
tAl.
dAng trj.
Mdt
k~t
hl;lP
v{Ji
h~
s6
tiep
di~n

tU:dng d6i
TD%.
Ph\!
tAi
trung
blnh,
phl,l
tAi
dang
tr~
tinh
thea
cae
bi{fu
thuc
sau
n
I M,t,
kCi=c;'~_
Tok
To"
Trang
d6 : M
j
-
trj.
86
mOmen
ung
vtri khaAng

thbi
gian tj ;
(2-11)
(2-12)
k = (1,2 + 1,3) - h(l a6, phl,l thu¢C
vi'!a

nMp
nhO
cua
d6
thi
ph\!
tw,
tlin
s6
rna
may,
ham
may.
Di~u
ki~n
d(!'
chQn cOng
BUl1t
d(lng· cd :
*)
Kiim
nghi~m
MdmDC;e.

Mtb
M
dmDC
;e.
Mdt
(2-13)
D@'
ki{fm
nghi~
cOng sul1t dOng
cO
da.
chQn, clln phAi xtiy d.,rng bi{fu
d6
ph\! till
cMnh
x8.c.
Sau
kbi
dl\
x~t
dl1n
thbi
gian
rna
may,
ham
may
vi'!
thbi

gian
nghi
cua
dQng
co,
tinh
l~
thbi
gian
ti~p
di(ln
tUdng
d6i
th(1"c.
.
I,+II'h+It,=
TD%lh = T .
(2-14)
ok
Trang
do
L
tj
-
Wng
thbi
gian
li'!m
vi~.
L tjh -

Wng
thbi
gian
hAm.
L
~mm
-
Wng
thbi
gian
ma
may.
va
tinh
ph\!
tAi
chinh
xAc
thea
dl;li
lUQng dAng tri.
Mdta:.
D()ng cd dil
ch9n
Ii'!
dung
nl1u
th6a.
ml\n
yllu

diu
:
M
te
< M
dmDC
M
~M
~TD<h%
Ie
dta:
TD
%
"
Trang
do : M
te
-
Ii'!
mOmen
quy
ddi·
v~
M 56
ti~p
di(ln
tiau
chud:n.
TD
te

% -
h~
B6
til1p
di~n
tillu chut(n : 15%, 25%, 40%, 60%.
Chli. Y :
(2-15)
(2-16)
+)
D6i
vlli dOng
Cd
di~n
mOt
chi@u
Idch
ttr
dOc
l $.p
khi
khOng
di@u
chlnh
tu
thOng,
d@'
ki~m
nghi~m
cl)ng sul1t dOng

Cd,
c6
th~
sU:
d1,lng
phuong"
phap
Wn thl1t
trung
blnh
hay
dbng
di~n,
cOng sul1t
ha~c
m{)men dAng trio
12
D6i vai
d~ng
co
di~n
mOt
chi~u
klch
til:
n6i
tilp,
n@n
su
d\mg

phuong
pM.p
tdn
tha:t
trung
blnh
va
dong
di(\n dAng
trio
Doi voi d()ng cd
kh6ng
d6ng
b~,
phuong
phAp
tdn
tha:t
trung
binh
va
dong
dii]!n
d:1ng
tr~
cbo
k~t
qua
chinh
xac

han
so voi
cae
phuong
phap
khac.
+)
Ki~m
tra
tri
86
gia
t6c
cua
tung
cd
ca:u
c\l
tM'
cua
cau
trl,lC.
Theo
s6
li~u
kI
thu~t
va
sd
do dfiu

da.y
cUa dQng cd
xac
dinh
mOmen
rna
may
va
mOmen
ham
may
cua
dQng cd.
D6i
v{li
d~ng
co khOng
d6ng
b~
rotor
16ng soc, co
th~
Hiy
tri
86
trung
binh
khOng
d6i
cua

m6men
trong
thbi
gian
ha.m
vA
mO
mAy
thea
biEru
thac
1
M
1bmm
=
2"
(MI +
Mmm>
(2-17)
D6i vlli dQng
co
di(\n
m~t
chi~u
rna
mAy
bAng
dii]!n
tra
1

M
tbmm
=
2"
(M!
+ M
2
)
(2-18)
Trong
do
M
t
- mOmen tlli
hl;l.n
cua
d~ng
ca.
Mmm
- mOmen
mO
mAy.
Ml
va M2 - mOmen
cl,1c
~i
va
m6men
chuya'n
til"!'p

khi
rna
may.
Gia
t6c
cua
dQng
cd
tlnh
thea
bi~u
thac
:
dw
M
tbmm
- Me
dt
~
J
(2-19)
Khi
khai
dC)ng
nling
tAi
va
hl;l.
tai
Me

> 0, khi khOi dOng
bl'}.
dQng
Il,1C
Me
<
O.
Trong
qua
trl.nh
ham
cUa
c!(lng
co, da:u
cua
Me
cling
dUQc
dc
dinh
tuong
tl,1
nhu
v~y
thea
tU'ong
quan
v~
chi~u
giua

Me
va
mOmen
d~ng
00.
Nl"!'u
dung
hAm
Mng
cd
khi
(d9ng
cd
cat
ra
khoi
ngu6n
di(\n)
thl
hi
s6
~bmm
cua
dOng
co
thay
thl"!'
b!\ng M
he
cua

bQ
ham
cd khL
b)
TInh
chc;»n
c6ng
sua:t
dOng
co
cho
cac
cd
ca:u
di
chuygn
theo
phuong
nllm
ngang
Vi d\l
diErn
hlnh
cha
cd
du
di
chuy~n
thea
phuong

n~m
ngang
Ii'!
cd
ca:u
xe
du
va
xe
con
Clla
ca:u tr\lc.
Sd
diS
Il,1C
dUQc
gioi
thi~u
trl!n
hlnh
2-3.
Ph\l
tru
tInh
cua
co
ca:u
la
do
Il,1C

can
chuya'n dOng
ga.y
ra.
Ll,tc
do
bao
g6m
hai
thanh
phl1n
chfnh
:
b,tc
rna sAt la.n
t~n
dU'bng
di F 1
va
b,tc
rna
sat
trong
cd
trv.c bAnh xe
F
et
·
Thanh
phan

F 1
dUQc
xac
dinh
thea
bia'u
thuc
:
Fl =
(Go
+
G).
f
R"
[N]
r
,'"
("
(
8)
0 )
vf'4,
'///
·mob
2-3
So
d6
Il,le
cia
co cau di ehuyen

thea
phllOng
mm
ngang.
. ,
(2-20)
13
'.
Trong
do
Go
-
trc;mg
hlc;fng
ban
thAn
cO
cllu,
[Nl.
~
G - tl'Qng
hlc;fI1g
tA.i
trgng,
[N].
Rb -
bAn
klnh bAnh xe, [cm].
f - M s6 rna
sat

lAn,
[cm}.
Nl'!u
bAnh xe
blng
thep
IAn
tr~n
dllbng
ray
thl
f = (0,05 + 0,1)
cm
Thanh
ph'n
1l,fC
F ct
dllQC
xAc
d~nh
theo
bilru
thuc
:
F
et
= (Go + G)
p.
, [N]
(2-21)

Nl'!u
dbi
di{!'m
di,U
cua
l~c
nAy
v~
vanh
banh
xe
thl
dnh
theo
bi~u
thuc
:
[NJ
.
(2-22)
Trong
do :
p.
-
la
M s6 rna
sAt
trllQt : khi
dung
fS

truQt
p.
= 0,05 +
0,08;
khi
dung
fS
bi
P.
= 0,01 + 0,05.
R
ct
-
ban
k(nh
cfs
tT\lC,
[cm].
Toan

h,1'C
d:)t
Um
banh
xe Ia :
Go
+ G
~
R"
(u

I\" +
I),
[NJ
(2-23)
D6i
vOi
cAe
Cd
Cl1u
co bAnh
xe
sAt
IAn
tr~n
dllbng ray,
phAi
tmh
dlfu
hlc
can
rna
sat
git18
mep
banh
xe
va d\1bng ray.
LljC
do
d\1Qc

dnh
tMm
blng
M
86
dlj
trft:
k, va
toan
bO
l~c
can
trong
tr\1bng
hQP
nay se
la
:
Go
+ G
F',
~
k.F,
~
k
R"
(uR"
+
I),
[NJ

(2-24)
H~
sfs
k
d\1c;fC
Il1y
tit thljC M
va
klnh
nghi~m
v~ hAnh.
vi
d¥:
- D6i vbi xe
du
khi dung d
hi:
k = 1,5 +
2,'khi
dung d
tnt¢.:
k = 2,5 +
4.
-
D6i
v{ji
1e
con, tlldng
dng
Ut.

: k = 1,25 + 1,6 va k = 2,5 + 3,2.
N~u
co
Cl1u
di
chuy~n
t~n
dl1bng d6c
cd
gdc
nghi~ng
a,
toAn
bQ
II,fC
can
F"
e
d\1QC
tlnh
theo
bi~u
thdc
:
14
Go
+ G
F"c
=
R-o

(.u
Ret + f)
cosa
± (Go + G)
sina,
[N]
(2-25)
D6i
v{ji
cAe
CO
Cl1u
lAm
viec
ngoli
trbi,
c'n
phAi
tlnh
tMm
Iljc
can cua
gio :
Trang
do
F.
~
C~q.,,2~
+
O,lqvj;,

[NJ
C -
h~
s6 kinh
nghi~m
= (0,8 + 0,9)
r - trQng
111Qng
riflng
cua
khOng khi,
(12
N/m
3
)
q -
diQn
dch
cAn
gi6, [m
2
]
g - gia t6c
trQng trubng, [9,8 m/s
2
].
v:L
- t6c
dQ
tfSng

cua
Cd
Cl1u
vA
gio,
[mls].
(2-26)
COng sua:t
vA
mOmen
t~n
tr\lc
cua
dOng co
d\1Qc
tfnh
theo bigu
thuc
sau
;
Fc·v
P,
=
60.
100Q,z' [kW]
(2-27)
F,.~
M
=.
' [Nml

c 1 .
11
(2-28)
Trang
d6
-
Pc'
Mc
-
c6ng
Built
vA
m6men
c!\n
tr~n
trl,lc
d~ng
CO
-
Rb
-
ban
klnh
Mnh
xe, [m]
- i -
ti
s6
truy~n
-

11
-
hi~u
suilt
cua
Cd
cilu
- v -
t6c
de)
di
chu~n
thea
phltdng
ngang
cua
xe, [m/ph}.
ChQn
c6ng
sua:t
d9ng
cd,
kiem
nghi~m
c6ng
suilt
d¢ng
Cd
dA
ch(;m

tii!n
hanh
thea
cac
boac
nhU:
dA
n~u
tr~n.
c)
Thl
d1.l
tinh
chqn
cfing
suJit
dj)ng
co
Thl
dt!-
1 :
Xac
djnh
ph"\}.
tAi
tlnh
khi
nAng
va
b~

cua
Cd
diu
nAng -
h~
a
c«u
tr1,lc,
cho
biet
: G
dm
=
20T
;
"'ic
=
0,82
; Go =
IT
;
R!
=
0,4m
; i =
75
; u = 1 ;
(ung
voi
I

'.
tai
djnh
muc,
"2
djnh
muc
vA
khOng too).
-
M6men
tren
trl,lc
d¢ng
Cd
khi
nAng
tAi
bAng
djnh
muc
(Go + G)R, (20 +
1).0,4.1000
M =
-'-;:::0 '
= =
136,5kGm
= 1340 Nm.
nl
iu

l1c
75.
1 .0,&2
-
M6men
tr~n
tr1,lc
d¢ng
Cd
khi
h$
voi
tw
bAng
djnh
muc
:
(2
_~)
= (20 +
1)0,4.1000
(
__
1_)
75 I
2 . 0,82
~,
.
=
87

kGm
::::::
850
Nm.
- Khi
nAng
tAi
tr9ng
bAng {
dinh
muc,
hi~u
sua:t
"tra
thea
bieu
des
a
hlnh
2-2
Ie.
~
= 0,746.
M = (I() +
1).0,4.1000
= 78,64 kGm = 771 Nm.
n,
75.0,746.
I
I

- Khi
h$
tAi
tt"Qng bAng
"2
dinh
mdc
_ (10 +
1).0;4.1000
(
__
1_)
M",
- 75 2 0,746
= 38,6
kGm
"'"
379,4
Nm
- MOmen nAng
khi
kh6ng
tw,
hi~u
sua:t
11
= 0,258.
Tra
theo
bUiu

d6
a
hlnh
2-2.
GoR!
M~
= il1
u
1.0,4.1000
=
75.0,258.
I =
20,67kGm
= 202
Nm
- MOmen
h$
khOng
tAi
:
15
'.
GoR,
( 1)
1.0,4.1000
(
1)
Mh3=~
2-7j
=

75.1
2-
0
,258
=
-9,96kGm=-97,5Nm.
MOmen
hl;l
khang
tAi
Mh3
< 0 co
nghla
III
co
cl'[u
lAm
vi~c
a
chEf
dO
hl;l
dOng l\lc.
Thl
dl!-
2 :
Tfnh
chon
cOng sul'l:t dOng
cd

truylln
dOng
xe
d.ll
(d¢ng
Cd
khong
d6ng

rOto dAy
quAn)
cho
biEH
:
tr9~g
h.1Qng
xe
cliu Go =
IT;
Uti
trQng
dinh
mde
G
dm
=
lOOT;
t6c
dO
di

chuyG'n v =
55
m
/ph
;
It,1c
can
chuy€n
dOng
khi
trQng
Ui
djnh
mde
Fe
=
6480N,
vA
khi
trQng
tAi Feo =
3240N,
hi~u
sul'[t
cua
cd
dIu
'l =
0,85
; ti 96

truy~n
i =
18,
dubng
kinh
banh
xe
D = O,35m ;
mamen
qUaD
Hnh
cua
cac
bl) ph(l.n
quay
cua
Cd cl'[u
quy
d6i
v~
tr1,lC dOng
cd
J 1 =
0,15
kGm
2
;
thbi
gian
xe

ditng
dG'
thao
Uti
trQng tol =
100s
;
thbi
gian
lAy
tAi to2 = 1508. HAm
d¢ng
cd
bang
CO'
ci'lu
phanh
Cd
khi
co
mOmen
phanh
MPh
= 78,5
Nm.
Cung
d1.1Ong
dtch
chuyi!n
tai

trc;mg 1 = 5Om.
-
Thbi
gian xe cliu
chl;lY
h{;'t
qua.ng
dubng
:
t = =
50.60
55
=
55s
v
-
H~
s6
tiep
dit;!n
tUdng
d6i :
TD%
~
21
. 100%
2t
+ tol +
to2
2 x

55
x 100%
~
;;-:c'i;;-";'-,;;i."7~
2 x
55
+
100
+
150
-
Cang
Built
dnh
tr"il
tr1,lc
d¢ng
CCJ
khi
tai
bAng
dinh
muc
:
=
30%
p
~
,
Fc'v

6480.55
l000'ldm
=
1000.0,85.60
=
6,98
kW
.
- COng sul'l:t
can
tInh
khi
xe
cliu
ch~y
khOng
tAL
Ta
cd
hi~u
sullt
'l =
0,78
cung
voi
1
tAi
bAng
'2
thea

d6
thi
hlnh
2-2
3240.55
o 7 60
~
3,8 kW .
100.0,8.
N€u
chQn
cang
sullt
dQng
co
thea
cang
liIullt
trung
binh
thl
:
Pct +
Peat·
698
+
38
P
dm
= k

2t
=
1,25
' 2 • =
6,73
kW
.
D¢ng
cd
ch~
t~a
khOng co M
s6
ti~p
di~n
quy
chulin
TD% = 30%
nan
phAi.
quy
d6i
v~
d¢ng
Cd
cO
TD%
= 25%.
Khi
do

:
p'
~
p
~
TD

%
~
673
J30%
~
7,73kW
dm
dm
TD
tc
% ' V
25%
-
T6c

CUB
d¢ng
CCJ
dUQC
tinh
tu
t6c


cua
banh
xe
:
.
v.i
55.18
nd/c = n
b
·1 =
nDb
=
3,14.0,35
Trang
do
: nb -
t6c

cua
Mnh
xe
[vg/ph].
16
Thea
sa
tay
tra
ctlu
ta
chQn

d¢ng
co
kMng
d6ng
bQ
'·rOto
dAy
qulln
kuru
MT-22-6
vai
cac
th6ng
s6 kI
thu~t
:
Pdm
==
380V ; TD% =
25
; P
din
=
7,5
kW ; n
dm
=
945
vg
/ph;

AM
= 2,8 ; J =
0,26
kGm.
2.
Tinh
toan
va ch(,ln co
CAll
phanh
ham
Phanh
hAm
la
mi)t

ph~n
kMng
the
thi~u
trong
cac
Cd
diu
chInh
cua
c~u
tr~c
Phanh
dung

trong
cAu
tr1,lc
thuong
cd
ba
lo~i
:
phanh
gu&:,
phanh
dIe
vA
phanh
dai
Nguyfln H
ho~t
dOng
cua
cac
lo~i
phanh
noi
tr(in
v~
co
ban
gi6ng
nhau.
Khi

di)ng co
cua
cd cllu
dong
vAG
luai
di~n
thl
dOng
thai
cu¢n
dAy
cua
nam
chAm
phanh
hAm
cling
cd
di~n.
Ll,ic
hut
cua
nam
chAm thAng
ll,tc
can
Cua
10
~o,

giAi
phdng
tl'\1C
dOng co
de
dOng
Cd
lam
vi~c.
Khi
cat
di~n,
cu¢n
dAy
nam
chAm
cling
mAt
di~n,
l~c
cAng
cua
10
xo
se
ep
ch!).t
rna
phanh
VaG

tr1,lc
d¢ng
co,
de
ham.
Phanh
hiim
di~n
tu
thuong
cM'
ts;lo
theo
hai
kieu
: hAnh
trlnh
pha.n
tlng
dai
(hang
ch1,lc
mm)
va
hanh
trinh
pha:n
tlng
ngQn (vai mm).
LOs;li

hanh
trlnh
dAi
yflu
cAu
Jl,iC
hut
nh6,
nhung
k~t
diu
cd
khi
cOng
Mnh
va
phtlc
t~p.
Th\1c
t~
thuang
dung
phanh
, hilm hal)h
trlnh
ng:in.
'.
So
do
d¢ng

h9C
cua
phanh
dai
va
phanh
guDC
giai
thi~u
t~n
blnh
2-4.
"),-

I"
J)
fS)
",
L
l
I(
,
,
"
"'"

4
finc
I I
L

AIrH ' =-+-l
,
,
,
,

I
Hlnh
2-4
so
d6
dOng
hQc ella phanh
hAnh
trinh &Ii.
0-
Phanh
doi

b - Phonil
guoc.

TBtlflT
·A
Khi cuOn
dAy
cua
nam
chAm cd
di~n,

luc
hut
cua
nam
chAm
se
nAng
canh
tay
don
L
Mn,
lam
cho
dai
phanh
(h0!.ic
gu6c
phanh)
kh~ng
ep
ch~t
VBo
tr1,lc
dOng cd.
Khi
mat
di~n,
do
tl,t

trQng
cua
nam
chAm G
nc
vA
d6i
tI"9ng
phanh
G ph '
dnh
tay
don
hli\
xu6ng
vA
dai
phanh
ghi chl),t
t1"\lC
dOng co.
D6i
vlii loIP
phanh
hanh
trinh
n!¢'n,
khi
m4t
di~,

duM t9.c
d1,lng
cua
Il,tc
III
xo,
dai
phanh
8~
tip
cht~,
lAy
tt1,1C
dQng
ca.
Khi chQn
co:
C«u
phanh
clin
chu
y
d~n
3
thOng
S6
Co:
ban :
dj~n'
lip

lAm
vi~,
M 56
tit1p'"di~a:
tUc:'ng,
d6i
(TD%)
vA
dO
dAi
hEmh
trlnh
!?'fJ.B
ph4n
;dng
(ho~
tri
66 goc
quay
llin nhAt)
" ,
a)
,Tlnh
.ota.
va
11JB
chQn
phanh
cho
co

c«u
nAng-
h".
,
L\tc tAc
d1,lDg
l~n
t1"\lC
dQng
co:
khi
phanh
phl,l thuOc
vAo
hi
86
mOmen_,cia
co:
cAu
phanh
vA
ch~
dO
lAm
vi~
c'fJ.a
Cd cl1u
nAng-h~,
M~men
cAn

tI:nb
khi
h~
tAi
vOi
tAi
djnh
mac:
M =
(Gdm fGol'~
(2
-~)
INmJ
(2-29)
di
I.U
rz
'
17
'.
Trong
do G
dm
-
tAi
trQng
dinh
milc, [N]
Go -
trc;mg

hlQng
cua
cd cllu
Mc
hitng, [N]
R
t
-
ban
klnh
Clla
tang, [ml
i - d s6
truy~n
u - s6
m~h
nhanh
cua
rbng
rQC
tz
-
hi~u
sullt
cua
cd
ctlu.
Tily
ch~
dt')

litm
vi~c,
cin
t~m
h~
s6
d1,l
tru: k. H(l s6 dlj
tru
nity
phI,!.
thuOc vito
ch~
dQ
lam
vi~c
nhl1
trong
bAng
sau
ChI'!
d¢ litm
vi~c
H~
s6 k
Nh,?
nhitng (Nh) 1,5
Trung
blnh
(Tb)

1,75
N~g
n~
(Ng)
2,0
Rat
n(tng
ne
(RNg)
2,5
Tu
d6 mOmen
cua
Cd
cllu
phanh
:
MPh =
k.M
ch
'
(2-30)
b)
Tlnh
toaD
va
l~a
ehQn
pbanh
cho

co
e«u
di
chuytiin
xe
eau
va
xe
con
Trong
doh
toan
vit chqn lofP
phanh
cho
cd
ctlu nily,
c4n
chd.
y lit mOmen do
phanh
t~o
ra
khOng
dl1QC
Ian
hdn
tri
sO:
mOmen mit

baob
xe
cd
tM
truQt theo dl1bng ray.
Tri s6 gia t6c Ian nhllt cho phep khi
phanb
luc co ctlu
eli
chuyt1'n thul),n
theo
chieu
gi6
,
Trang
d6 :
t5
- M s6
trc;mg
IUc;Jng
bam
r -
b~
s6 nbBm
giua
banh
xe
w.
dubng
ray

f3
-
h~
s6
rna
sat
truQt,
(3+5)
10-
4
ret - M.n
kinh
cd'
tl'1,lc,
[m]
Rb
-
bAn
klnh
banh
xe, [m]
f - he s6
ma
sat
lAo,
(8+10)
10-4, [m]
F g
-
11,lc

cAn
cua
gi6
t~D
1m2, [N/m
2
]
S -
di~n
dch
cAn gi6
'cua
cd ctlu, [m
2
1
G -
tl'QDg
h1Qng
cua
co
cAu
khi khOng
mang
tlli,
[N],
(2-31)
Vai
trl
s6
gia

t6c a, t6c d¢ di chuyt1'n v
de
dinh, cd,
tb~
dnh
duQC
thbi
gian
phanh
t
ph
' vii mOmen
phanh
:
~h
~
(1,1 -
G.R,,~
f3
,ret
+ f
(
R"
),
[Nml
(2-32)
18

,880T
·8

Trong
do
J
d/c
-
m5men
qmin
tinh
cua
dl)ng
Cd
truy~n
dl)ng, Ikgm2]
w
d/c
-
t6c
dl)
quay
cua
d¢ng
cd, [radig1
J -
mOmen
quan
tinh
cua
toan
M
tac

d\lng
lfln
banh
xe, [kgm2]
W -
t6c
dl)
quay
cua
banh
xe, [rad/s]
i -
ti
s6
truy~n
cua
Mp
giAm t6c.
c)
Tinh
chQn
nam
chAm.
di~n
cua
co
cllu
phonh
LI,1C
can

thi€t
d~t
l~
ma
phanh
(lI,1C
hdt'lng
tdm)
blng
1
F = :uFh
Trang
d6
:
!1
-
h~
~6
rna
sat
(neu
ma
phanh
lam
tU
ch~t
li~u
amiAng
va
puli

hdm
bAng
gang
thi
f.l
= 0,35)
LI,1C
hut
cua
nam
chAm F
nc'
hanh
trinh
cua
phan
ung
yflu
cl1u
h
ll
,
d11QC
xac
dinh
.theo
bi~u
thuc
sau
1

(Fnc·hll)yc =
F.h·?l.k
Trang
do
: F
nc
-
II,1C
hut
cua
nam
chAm
htl -
hanh
trinh
phan
ung
h -
hanh
trinh
khi
hdm
71.
-
hi~u
sua:t
k - M 56
dV
tru:
(0,75 + 0,85).

Nam
cham
ham
phi\i co
tich
56
(F
nc.hLJ)
> (F
nc.hLJ}Yc
3.
Tinh
ChQD
nam
chA.m
di~n
lAy
tlli
cua
dlu
tr1)c til
(2-33)
Cliu
tn,IC
tu
khac
voi
cac
lol;li.
cau

tr\lc
th5ng
thl1bng
0:
co
cl1u
Hiy
tAi
:
thay
cho
moc
ho~c
gliu
la
ml)t
nam
chAm di(!n.
Hlnh
dl;.lng,
klch thut'lc
cua
nam
chAm
d11QC
chi!
~o
thanh
cac
lo~i

nhl1 trfln
hinh
2-5
a)
Nom
chAm
Illy tiii
hinh
trim,
dung
d~
~n
chuy~n
cac
chi
tii!t
M.ng
gang,
slit
. c6 k[ch thl1t'lc khOng Mn,
hlnh
dl;.lng
khac
nhau
(sAt
tbep
V\lD,
phoi,
dinh
v.v )

b)
Nom
chAm
trim
16m
m"t
cAu,
dung
d~
~n
chuy~n
cac
v(lt
thd
hlnh
cliu Mn
c)
Ban
tii
hlnh
chit
nhj).t,
dung
M v(in
chuyln
cac
v(it
dai
nhl1 :
thep

Uim, dl1ang
ray,
6ng
tMp
dAi
v.v
d)
Xa
nam
chAm,
dung
dd
v~n
chuy~n
cac
v$.t sil!u
truong,
Siflu trQng.
Khi
thii!t ki! cliu
tr\lc
tu,
ctin
chu
y
hang
d21u
lA
vl1n
d@

cung
ct(p di(!n (hI) tiflu
th\l
lo~i
1) M
IO!J.i
tru
81,1
c6
va
nhung
trl1bng hQp khOng
may
do
tsi
t"(Qng
roi
tv
do.
Che
dl)
lam
vi~c
cua
nam
cM.m
Hiy
tAi
lA
chi!

dQ
ngAn
h!J.n
~p
l:p,
co
h(!
so
tiep
di(!n tl10ng
doi
bAng 50%,
chu
ki
lam
vi~c
khOng It'ln
han
10
phut.
Ni!u
cuang
dl)
lam
vi$c
cua
nam
cham
n~ng
n~ v~

h~
s6
W~p
di~n
It'ln
han
50%
thi
clin giAm
di(ID
ap
d~t
l~n
cl,1c
nam
chAm.
19
'.
Iflnh
2-5.
Nam
chAm
lay
tiii
Il
-
HllIh
lrt>" ; b -
Hlnh
fron

/{)m
m(lt
eau
; c -
Hlnh
eM
nh41
; d - Xa nam cham.
U =
220
~
TD50
% =
!55,5
cP
TD
% l/TDth
"
(2-34)
Trang
d6 : U cp -
di~n
ap
cho
phep
~t
Ian
CU¢n
nam
cham

kbi
TDso%
==
50%.
TDth % -
h~
86 til!p
di~n
th\ic.
4.
Tinh
ChQD
duong
day tiep
di~n
cho
cau
tr~c
(duilng tr61Ay)
Cae cd
cau
ella
c.1u
tr1,lC
la
nhung
thil!t
hi
kh6ng
c6

dtnh,
cho
nen
vi~c
c.!lp
dil;in
d~n
cae
dOng
cd
truyen
dOng,
d~n
cae
thil!t bj
diElu
khi€n
dung
m/)t M
th6ng
ti~p
di~n
d!fc
bi~t
g9i lit
duong
trOlAy.
C6
the
dung

hai
h~
ti~p
di~n
: M tiep
di~n
cllng
va
h~
ti~p
di~n
M.ng
day
mem,
Duong
tigp
di(m
bang
da.y
mem
chi
20
oj
J
J)
t
+
IDnh
2-6.
Ket

cAu
ella
he
tifp
di~n
cling.
Q -
KIt
c411
c,m
gid
dq
dul1ng liep
di~n;
b -
Kli
c6u Clln b¢ My difll.
dUQc
phep
dung
khi
cung
duong
di
C'huy@"n
Clla
Cd
cliu
kMng
qua

Ian. Dl1bng
tiep
di(!n
cung
thl1bng
dung
thep
goc (50 x 50 X 5)
va
(75
x 75 x 10)
mm.
Hinh
2-6
mo
t:1
ket
diu
c.ua
h~
tiep
di~n
cung.
Thep
goc 1
dt1Qc
ga
trl\n
giA
do

dl1bng
tiep
di~n
nam
dl10i
diu
tr\lc
va
cach
di(!n
ba.ng
su
do
2.

lAy
di~n
baa
g6m
thep
goc 1
ga
lAn
dau
n6i
cap
ba.ng
gang
3.
Cap

mem
4
se
cfip
di$n
den
cac
dQng
Cd
va
thiet
bt dieu
khi~n
cua
cQu
trl,lC.
Cac
dQng
Cd
truyen
d¢ng
cAc
cd
diu
cua
diu
tl1,lC
co M
86
tiep

di~n
khac
nhau,
ni'ln
qua
trinh
dnh
ch(?D
dl1bng
tiep
di~n
n~n
thl,ic
hi~n
thea
cae
bvoc
sau
-
Tinh
t6ng
dong
djnh
mue
cua
cae
dQng
Cd.
n
1

41m
= L
I(lmi
i=
1
-
Tinh
t6ng
dong
dinh
muc
eua
eac
dQng
Cd
cung
cO
M
s6
ti($p
di~n
nhv
nhau.
n
1
41m
! = L
Idmi
ang
v6i TD,%

J = 1
b1dng
tl,i
nhl1
v~y
dnh
eho
I:E:lmlI
ung
vai
TDu%
v.v

-
Tinh
M
s6
tiep
di$n
trung
binh.
+
TD,,%
I:LdmlI
+
ILJm
-
Tinh
dong
di~n

cl,ie
d~i
trong
30
ph
thea
M so hi$u dl,lng k
j
.
lmax30
= k
j
. I Llm
Thea
tri
86
cua
ImaxJO
ta
co
th@"
ch9n
dl1Qe
ti€t
di~n
cua
dl1bng
day
tiep
di$n.

Kil1'm
tra
d(l 8\lt
Ap
t~n
dl1bng
dAy
tiep
di~n
cho
day
ddn
bang
dong
va
nhom
thea
cling
thuc
:
- D6i
vCfi
dong
di~n
m(lt
chi@u
:
2ImaxL
=
(J


SU
dm
100%
- D6i v6'i
dong
dililn
xoay
chieu
is I
ITlBX
Lcasp
~U%
~
SU
100%
G
dm
Trang
do
Imax
-
dang
di~n
C1,l'c
d~i
[A]
L -
chieu
dAi

dl1bng
tiep
di~n
(m]
(J
- Buat
di$n
d.§n
eua
v~t
li~u
lam
dl10ng
tiep
di~n
(d6ng
(J
=
57,
nMm
t'5
=
35
[ m
J)
Q.
mm
2
S -
ti€t

di~n
dl1bng
ti€p
di~n
[mm
2
]
21

×