Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo pot

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (143.58 KB, 6 trang )

Thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ
trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho
học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân
tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh
binh, học sinh là con hộ nghèo
a. Trình tự thực hiện:
- Bước 01: Cá nhân là cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của học
sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con
thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo đến UBND cấp xã xin tờ
khai mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở rồi
nộp tại bộ phận một của của UBND cấp xã.
- Bước 02: UBND cấp xã Phối hợp với Ban Điều hành các khu phố tiến
hành rà soát đối tượng trên địa bàn.
- Bước 03: Sau khi xem xét hồ sơ, nếu đảm bảo các yêu cầu, UBND
phường xác nhận, ký và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và
Xã hội giải quyết theo thẩm quyền.
b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (theo mẫu).
- Bản phô tô giấy tờ chứng minh thuộc diện chính sách (không cần công
chứng, khi nộp hồ sơ đem theo bản chính để đối chiếu)
- Sổ hộ khẩu (bản chính để đối chiếu).
- Bản photo Thẻ học sinh, sinh viên hoặc giấy xác nhận đang học của nhà
trường (không cần công chứng)
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
: Cá nhân
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã ký xác nhận
vào đơn của đối tượng.
h. Lệ phí: không
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: Đơn xin hỗ trợ phổ cập giáo
dục trung học cơ sở (Mẫu 01/BLĐTBXH-BTC-BGDĐT).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Chính
phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
- Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 23/4/2005 của Thủ tướng Chính
phủ quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Mẫu số 01/BLĐTBXH- BTC-BGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠ N XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PH Ổ CẬP
GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi
dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo)

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
- Trường
- Phòng Nội vụ Lao động - TB&XH huyện, quận, thị xã:

Tên tôi là (1)………………… ………………… …… nam (nữ)…………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………… …….
Nguyên quán:……………………………………………………………… …

Hiện có hộ khẩu thường trú tại (2): ……
Có con (hoặc bản thân) tên là:
Là đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (3):…………………………………. ……
Hiện đang học tại lớp:………trường:……………… khoá học:…………. ……
Căn cứ vào Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng
Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ thực hiện
phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo qui định và chế độ hiện hành.
, ngày tháng năm
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trưởng trạm y tế cấp xã
(đối với người tàn tật)
(Ký tên và đóng dấu)
Xác nhận của UBND cấp xã
học sinh
đúng là đối tượng
như đã trình bày trong đơn.
(Ký tên và đóng dấu)
Ghi chú:
+ (1): Ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa có dấu.
+ (2): Ghi rõ địa chỉ cụ thể (thôn, xã, huyện, tỉnh; số nhà, đường phố, quận, thành
phố).
+ (3): Ghi rõ loại đối tượng chính sách:
* Học sinh là người tàn tận;
* Học sinh là người tàn tật thuộc diện hộ nghèo;
* Học sinh mồ côi;
* Học sinh là dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo;

×