Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Đề tài : "Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình" potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (232.26 KB, 28 trang )



Đề tài : "Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất
lượng dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh
- Quảng Ninh - Quảng Bình"
- 1 -
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU . 1
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGHỀ . 7
1.1. Khái quát về nghiên cứu vấn đề . 7
1.2. Một số khái niệm cơ bản 9
1.2.1. Khái niệm quản lí, quản lí giáo dục đào tạo . 9
1.2.2. Khái niệm nghề, đào tạo nghề . 19
1.2.3. Quản lí công tác đào tạo nghề 24
1.2.4. Các yếu tố của quá trình đào tạo nghề 25
1.2.4.1. Mục tiêu của đào tạo nghề 25
1.2.4.2. Nội dung của đào tạo nghề . 25
1.2.4.3. Phương pháp đào tạo nghề 26
1.2.4.4. Hoạt động dạy nghề và học nghề 26
1.2.4.5. Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghề 27
1.2.5. Chất lượng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề . 28

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Nhân loại đã bước sang thế kỉ thứ 21, thế kỉ của cách mạng khoa học công
nghệ phát triển như vũ bão, thế kỉ của nền văn minh hậu công nghiệp. Đây là
thời đại bùng nỗ thông tin, thời đại của toàn cầu hóa, của nền kinh tế tri thức.
Cùng với sự phát triển vượt bậc về khoa học kỉ thuật, nền kinh tế thế giới cũng
trên đà phát triển với tốc độ cao.
Để đạt được sự phát triển như vậy, mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới đều
có những chiến lược riêng của mình. Song, không một quốc gia, dân tộc nào


trong sự phát triển của mình lại không có sự đầu tư cho giáo dục. Ngày nay, sự
- 2 -
đánh giá sức mạnh và sự giàu có của một dân tộc không phải ở chổ đất đai và
các loại quặng quí mà là ở số lượng và chất lượng những con người có học thức,
có sự nhạy bén, năng động và khả năng sáng tạo của trí tuệ. Sức mạnh của trí tuệ
có thể giúp con người tự tin hơn, độc lập hơn và có khả năng giải quyết những
vấn đề đầy thách thức mà cuộc sống vốn dĩ luôn ẩn chứa. Giáo dục là biện pháp
hữu hiệu nhất nhằm tăng cường sức mạnh cho mỗi quốc gia.
Chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy học là một thành tố quan trọng cấu
thành chất lượng và hiệu quả của giáo dục. Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đã
đánh giá: "Chất lượng và hiệu quả giáo dục nhìn chung còn thấp so với yêu cầu
phát triển của đất nước và so với trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực".
Để khắc phục thực trạng chất lượng giáo dục nói trên cần có sự nghiên cứu sâu
sắc về các biện pháp quản lý của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
dạy học trong nhà trường.
Luật giáo dục của chúng ta khẳng định: "Mục tiêu của giáo dục phổ thông
là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các
kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục
học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Như vậy giáo dục phổ thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình hình
thành và phát triển nhân cách con người. Tại Đại hội Đảng lần thứ VIII Đảng ta
đã khẳng định “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; coi trọng cả ba mặt: mở rộng quy mô,
nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả”. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại
hội Đảng VIII trước những cơ hội và thách thức, căn cứ vào yêu cầu mục tiêu
mới của giáo dục đào tạo Đại hội Đảng lần thứ IX tiếp tục khẳng định: “ phát
triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con
người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền

vững”, Đảng ta khẳng định đầu tư cho con người là đầu tư phát triển.
Thực trạng giáo dục ở đơn vị tôi đang công tác có rất nhiều các vấn đề cần
quan tâm, trong đó chất lượng giáo dục của một số bộ phận học sinh giảm sút:
học sinh còn ngồi nhầm lớp; ý thức học tập giảm sút, chất lượng đào tạo suy
giảm không đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của xã hội và của thời đại. Nguyên
nhân có rất nhiều: do chương trình đào tạo; do ý thức học tập của học sinh; do ý
thức quan tâm của một bộ phận phụ huynh chưa đúng mức; do đội ngũ giáo viên
trực tiếp giảng dạy còn có nhiều điểm không hợp lý, còn nhiều yếu kém kể cả về
trình độ đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Từ những vấn đề nêu trên, để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục
nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, với kinh nghiệm thực tế giảng dạy và quản lý
của bản thân kết hợp với những kiến thức khoa học quản lý được trang bị trong
khoá bồi dưỡng cán bộ quản lí tôi mạnh dạn đề xuất trình bày đề tài “ Biện
- 3 -
pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung học cơ sở
Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình ”.
2. Mục đích nghiên cứu.
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn quản lí hoạt động dạy học ở
trường Trung học cơ sở Tân Ninh, chỉ ra thực trạng và nguyên nhân của hoạt
động dạy học, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm góp phần nâng cao
chất lượng dạy học.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
3.1. Khách thể nghiên cứu:
Quản lí quá trình dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh
3.2. Đối tượng nghiên cứu:
Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung học
cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình.
4. Giả thuyết khoa học.
Hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh chưa đáp ứng được
nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình

trạng trên, nếu xác định được thực trạng, nguyên nhân và đề xuất được một số
biện pháp quản lí phù hợp thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường
trung học cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình trong thời gian tới.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu.
5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí hoạt động dạy học.
5.2. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại trường Trung học
cơ sở Tân Ninh.
5.3. Đề xuất và bổ sung một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất
lượng hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh .
6. Phương pháp nghiên cứu.
- Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các văn bản, chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các tài liệu sách báo có liên quan đến
vấn đề nghiên cứu để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra, khảo
sát, phỏng vấn, trao đổi, phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp tổng kết
kinh nghiệm quản lí giáo dục.
- Phương pháp thống kê.
4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.
- 4 -
Do điều kiện thời gian và năng lực và kinh phí có hạn nên trong đề tài này
tôi chỉ trình bày một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình.
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
I. Cơ sở lý luận:
1. Khái niệm quản lý quá trình dạy học:
1.1. Khái niệm quá trình dạy học:
"Quá trình dạy học là một quá trình hoạt động thống nhất giữa giáo viên
và học sinh, dưới tác động chủ đạo (tổ chức, điều khiển) của giáo viên, học sinh

- 5 -
tực giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học nhằm thực hiện tốt
các nhiệm vụ dạy học đã đặt ra". (Giáo dục học do cố GS. Hà Thế Ngữ chủ biên
xuất bản năm 1991)
- Quá trình dạy học là quá trình đảm bảo cùng một lúc ba sự thống nhất:
+ Thống nhất giữa dạy và học
+ Thống nhất giữa truyền đạt với chỉ đạo trong dạy
+ Thống nhất giữa lĩnh hội và tự chỉ đạo trong học
- Bản chất của quá trình dạy học là sự thống nhất biện chứng giữa dạy và
học, nó được thực hiện trong và bằng sự tương tác có tính chất cộng đồng, hợp
tác giữa dạy và học, tuân theo lôgic khách quan của nội dung dạy học(Khái niệm
khoa học-đối tượng của học)
1.2. Mối quan hệ giữa hoạt động dạy và hoạt động học:
- Quá trình dạy học là một quá trình xã hội gắn liền với hoạt động của con
người: hoạt động dạy và hoạt động học. Các hoạt động này có mục tiêu rõ ràng,
có nội dung nhất định, do chủ thể thực hiện - đó là thầy và trò, với những
phương pháp và phương tiện nhất định. Sau một chu trình vận động, các hoạt
động dạy và học phải đạt tới một kết quả mong muốn.
Hoạt động dạy và hoạt động học có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thể
hiện ở mối quan hệ tương tác ở các thành tố: Mục tiêu, nội dung, phương pháp
hoạt động dạy và hoạt động học.
Phân tích mối quan hệ giữa hoạt động dạy và hoạt động học, chúng ta có
thể đi đến kết luận: Hoạt động học, trong đó có hoạt động nhận thức của học
sinh có vai trò quyết định đến kết quả dạy học. Để hoạt động học có kết quả thì
trước hết chúng ta phải coi trọng vai trò của người giáo viên, giáo viên xuất phát
từ logic của khái niệm khoa học, xây dựng công nghệ dạy học, tổ chức tối ưu
hoạt động cộng tác của dạy và học, thực hiện tốt các chức năng của dạy và cũng
như học, đồng thời đảm bảo liên hệ nghịch thường xuyên, bền vững. Vì vậy,
muốn nâng cao mức độ khoa học của việc dạy học ở trường phổ thông thì người
hiệu trưởng phải đặc biệt chú ý hoàn thiện hoạt động dạy học của giáo viên;

chuẩn bị cho họ có khả năng hình thành và phát triển ở học sinh các phương
pháp, cách thức phát hiện các thông tin học tập. Đây là khâu cơ bản để tiếp tục
hoàn thiện tổ chức hoạt động học của học sinh.
Nếu xét quá trình dạy học như là một hệ thống thì trong đó quan hệ giữa
hoạt động dạy của thầy với hoạt động học của trò thực chất là mối quan hệ điều
khiển. Với tác động sư phạm của mình, thầy tổ chức, điều khiển hoạt động của
trò. Từ đó, chúng ta có thể thấy công việc của người quản lí nhà trường là: hành
động quản lí (điều khiển hoạt động dạy học) của hiệu trưởng chủ yếu tập trung
vào hoạt động dạy của thầy và trực tiếp đối với thầy; thông qua hoạt động dạy
của thầy mà quản lí hoạt động học của trò.
- 6 -
1.3. Khái niệm quản lí quá trình dạy học:
Quản lý quá trình dạy học chính là điều khiển quá trình dạy học làm cho
quá trình đó được vận hành một cách có kế hoạch, có tổ chức và được chỉ đạo,
kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm từng bước hướng về thực hiện mục đích,
nhiệm vụ dạy học đặt ra.
Quản lí giáo dục là hoạt động ý thức của nhà quản lí nhằm đạt tới mục
tiêu quản lí. Nhà quản lí cùng với đông đảo đội ngũ giáo viên, học sinh, các lực
lượng xá hội bằng hành động của mình biến mục tiêu đó thành hiện thực.
Dạy học và giáo dục trong sự thống nhất với nhau là hoạt động trung tâm
của nhà trường. Mọi hoạt động đa dạng và phức tạp khác của nhà trường đều
hướng vào tiêu điểm này. Vì vậy quản lí nhà trường thực chất là quản lí quá
trình sư phạm của thầy, hoạt động học tập-tự giác giáo dục của trò, diễn ra chủ
yếu trong quá trình dạy học.
Như vậy quản lí hoạt động dạy học thực chất là tác động của chủ thể quản
lí vào quá trình dạy học (được tiến hành bởi tập thể giáo viên và học sinh, với sự
hỗ trợ đắc lực của các lực lượng xã hội) nhằm góp phần hình thành và phát triển
toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo của nhà trường.
2. Vị trí quản lí hoạt động dạy học trong công tác quản lí nhà trường:
- Hoạt động dạy học ở nhà trường phổ thông giữ vị trí trung tâm bởi nó

chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc của thầy và trò trong một năm
học; nó là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu giáo dục toàn
diện của nhà trường phổ thông; đồng thời nó quyết định kết quả đào tạo của nhà
trường.
- Hoạt động dạy học còn là hoạt động đặc thù của nhà trường phổ thông,
nó được qui định bởi đặc thù lao động sư phạm của người giáo viên. Vì vậy, nó
cũng qui định tính đặc thù của công tác quản lí nhà trường nói chung và quản lí
hoạt động dạy học nói riêng. Người hiệu trưởng phải nhận thức đúng vị trí quan
trọng và tính đặc thù của hoạt động dạy học để có những biện pháp quản lí khoa
học, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
- Công tác quản lí hoạt động dạy học giữ vị trí quan trọng trong công tác
quản lí nhà trường. Mục tiêu quản lí chôất lượng đào tạo là nền tảng, là cơ sở để
nhà quản lí xác định các mục tiêu quản lí khác trong hệ thống mục tiêu quản lí
của nhà trường.
- Quản lí hoạt động dạy học là nhiệm vụ trọng tâm của người hiệu trưởng.
Xuất phát từ vị trí quan trọng của hoạt động dạy học, người hiệu trưởng phải
dành nhiều thời gian và công sức cho công tác quản lí hoạt động dạy học nhằm
ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đạt với yêu cầu ngày
càng cao của xã hội
- 7 -
3. Nhiệm vụ quản lí hoạt động dạy học:
3.1. Các nhiệm vụ dạy học:
- Tổ chức, điều khiển người học nắm vững hệ thống tri thức khoa học và
hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng.
- Tổ chức, điều khiển người học hình thành, phát triển năng lực và những
phẩm chất trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy, sáng tạo.
- Tổ chức, điều khiển người học hình thành, phát triển thế giới quan
khoa học, nhân sinh quan và các phẩm chất, thói quen và hành vi đạo đức.
3.2. Nhiệm vụ quản lí hoạt động dạy học:
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của hoạt động dạy học ở trường phổ thông,

đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác quản lí hoạt động dạy học với những
nhiệm vụ sau:
- Gắn hoạt động dạy học với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên
thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Trong đó, quan trọng nhất là tạo động
lực và kích thích tin thần lao động sáng tạo của đội ngũ giáo viên.
- Kết hợp phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của mỗi thành viên
trong tập thể với sự quản lí thống nhất của đội ngũ cán bộ quản lí nhà trường.
- Đảm bảo chất lượng dạy học một cách bền vững.
- Xây dựn cơ chế và có chính sách phù hợp để phát huy tối đa nội lực đi
đôi với sự tranh thủ tiềm lực của các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường.
4. Đặc điểm và yêu cầu quản lí hoạt động dạy học.
4.1. Đặc điểm:
Hoạt động dạy học là một bộ phận trong hoạđộng giáo dục toàn diện của
trường phổ thông, do đó việc quản lí hoạt động hoạt động dạy học vừa phải phù
hợp với quản lí giáo dục nói chung, vừa mang tính đặc thù của hoạt động dạy
học.
Xuất phát từ yêu cầu trên, quản lí hoạt động dạy học có những hoạt động
sau:
- Quản lí hoạt động dạy học mang tính chất quản lí hành chính sư phạm.
- Quản lí hoạt động dạy học mang tính chất đặc trưng của khoa học quản

- Quản lí hoạt động dạy học có tính xã hội hóa cao
4.2. Yêu cầu quản lí hoạt động dạy học:
- 8 -
- Đảm bảo tính pháp lí.
- Đảm bảo tính khoa học.
- Đảm bảo tính thực tiễn.
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
5. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung cơ bản của hoạt động dạy

học gồm các công việc sau:
- Hoàn thiện tổ chức chỉ đạo dạy học.
- Tổ chức, chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học.
- Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học
- Chỉ đạo thực hiện phong trào "thi đua dạy học, học tốt"
Người dạy và người học là hai thành tố cơ bản của quá trình dạy học,
trong đó năng lực của người dạy có vai trò cực kỳ quan trọng. Vì vậy để nâng
cao chất lượng quá trình dạy học, nhất thiết phải thường xuyên bồi dưỡng nâng
cao trình độ của đội ngũ giáo viên. Đồng thời phải tận dụng mọi nguồn lực để
tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, nhất là các ứng dụng của kỹ thuật công nghệ
thông tin để nâng cao chất lượng dạy học.
II. Cơ sở pháp lý:
- Luật giáo dục (điều 27, 28, 29)
- Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 23/2000/QĐ-
BGD&ĐT.
-Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Mục tiêu và kế hoạch dạy học của trường trung học cơ sở ban hành theo
quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT.
- Sách giáo khoa và hướng dẫn giảng dạy của môn học.
- Quyết định số 7713/2003/QĐ-BGD&ĐT về việc đánh giá xếp loại học
sinh lớp 8, lớp 9.
- Hướng dẫn đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bặc trung học số 10227/THPT/
ngày 14/09/2001.
- 9 -
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN NINH
1. Về cơ cơ cấu tổ chức :
- Hiệu trưởng : 1 - Trình độ : Đại học.
- Phó hiệu trưởng : 1 - Trình độ: Đại học
- Phụ trách tổ chuyên môn: 4, trong đó:

+ Tổ Toán - lí: Tổ trưởng trình độ Đại học
+ Tổ Văn - Sử: Tổ trưởng trình độ Đại học
+ Tổ Sinh - Địa: Tổ trưởng trình độ Đại học
- 10 -
+ Tổ Anh - Thể: Tổ trưởng trình độ Đại học
2. Đội ngũ:
- Tổng số cán bộ giáo viên 28 (trong đó Quản lí 02; Giáo viên 23; Nhân
viên 03).
- Tỷ lệ đạt chuẩn: 100%, trong đó trên chuẩn 14 chiếm tỷ lệ 50%.
- Xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tốt 12 (42,9%); khá 13 (46,4%);
Trung Bình 03 (10,7%).
- Lao động tiên tiến trở lên: 89,3% (trong đó chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 5
đồng chí; Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh 01 đồng chí)
3. Chất lượng của học sinh (từ năm 2007 đến năm 2011)
Năm
học
Số
học
sinh
Giỏi Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
07-08 442 60 13.6 158 35.7 192 43.5 32 7.2
08-09 934 56 14.2 161 40.9 153 38.8 24 6.1
09-10 349 68 19.5 132 37.9 126 36.3 22 6.3
10-11 320 53 16.6 131 40.9 124 38.8 12 3.7
4. Những thuận lợi, khó khăn của trường trung học cơ sở Tân Ninh:
4.1. Thuận lợi:
- Trường có truyền thống dạy tốt, học tốt từ nhiều năm. Địa phương có
truyền thống hiếu học. Nhân dân chăm lo việc học của con em.
- Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy của trường gồm các nhà giáo có

kinh nghiệm qua nhiều năm công tác trong nghề, các giáo viên dạy giỏi, giáo
viên trẻ có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ năng lực chuyên môn tốt, yêu
nghề được tuyển chọn vào trường tham gia giảng dạy, quản lý giáo dục học
sinh.
- Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia
đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học
2008-2009 Trường được công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-
2010”.
- Giáo viên đa số là người địa phương nên yên tâm công tác, nhiệt tình, có
trách nhiệm cao, 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn.
- 11 -
- Học sinh đa số ham học, ham tiến bộ, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện để
học lên.
- Lãnh đạo địa phương quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đúng mức.
Phòng giáo dục quan tâm chỉ đạo chuyên môn kịp thời, đầy đủ.
4.2. Những khó khăn:
- Trường đóng trên địa bàn xã hằng năm chịu thiên tai khắc nghiệt, hạn
hán và lũ lụt thường xuyên đe đọa. Việc đi lại của học sinh có khó khăn, mức
thu nhập của dân còn thấp.
- Đội ngũ giáo viên thường có biến động. Giáo viên trẻ có trình độ kiến
thức tốt nhưng kinh nghiệm dạy học và quản lý học sinh còn hạn chế. Năng lực
sư phạm của giáo viên không đồng đều.
- Việc đổi mới phương pháp của một số giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu
hiện nay. Vẫn còn dạy học theo kiểu học sinh học thụ động trong kĩnh hội kiến
thức và rèn kĩ năng, nặng nề cách dạy truyện thống không phù hợp với dạy học
tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Việc khai thác và sử dụng đồ dùng
dạy học để nâng cao chất lượng dạy học chưa thật thường xuyên, kĩ năng hướng
dẫn của một số giáo viên còn hạn chế.
- Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn chưa thật đầy đủ theo yêu cầu của một
trường đạt chuẩn.

Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh toàn trường đã ra sức phấn đấu xây dựng trường phát triển về
số lượng, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao và đã đạt được thành
tích trong các mặt hoạt động giáo dục toàn diện.
5. Các danh hiệu và phần thưởng thi đua đã đạt được.
- Từ năm học 2006-2007 đến năm học 2010-2011 trường đều đạt danh hiệu
tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2008-2009 Trường được công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia
giai đoạn 2001-2010”.
- Năm học 2010-2011 trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân
chương.
- 12 -
CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN NINH
Trường trung học cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình là một
trường thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn, hiện có nhiều khó khăn thiếu
thốn về cơ sở hạ tầng và thiết bị phục vụ giảng dạy. Mặc dù như vậy từ nhiều
năm nay, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường,
cùng với sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương, nhà trường đã khắc
phục mọi khó khăn, xây dựng trường trở thành đơn vị mạnh toàn diện. Qua thực
tế những năm công tác, tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp quản lí nhằm nâng
cao chất lượng dạy học ở đơn vị mình công tác như sau:
- 13 -
1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ công
nhân viên về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dạy học.
Để có thể nâng cao chất lượng dạy học trước hết phải tạo được trong tập
thể sư phạm nhà trường một môi trường đoàn kết với tinh thần hăng hái và ý chí
quyết tâm cao .
- Tổ chức học tập, tuyên truyền một cách kịp thời các văn kiện, nghị quyết
của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, làm cho mọi

người nắm vững và thấm nhuần quan điểm của Đảng, quyết tâm đưa nước ta trở
thành một nước công nghiệp. Trong đó giáo dục đóng vai trò cực kỳ quan trọng,
có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho một nền kinh tế tri thức và được coi là
quốc sách hàng đầu.
- Phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, giải pháp giáo dục, các văn
bản pháp quy, hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo làm cho toàn thể cán bộ
giáo viên thấy rõ thực trạng, những ưu điểm to lớn cũng như những yếu kém cần
phải khắc phục hiện nay.
- Dựa trên cơ sở phân loại (phân loại theo trình độ chính trị, chuyên môn
nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức ) có kế hoạch để bồi dưỡng nâng cao trình độ
chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thường xuyên
theo dõi đánh giá khách quan, đúng mức những kết quả công tác của của từng cán
bộ, giáo viên, tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả năng của mình trong công tác
đạt hiệu quả cao.
- Tích cực tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, tìm hiểu quán triệt chấp
hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
về công tác giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục THCS nói riêng.
- Tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia các hoạt động văn hoá, thi tìm hiểu
truyền thống lịch sử, luật pháp, tham quan du lịch để củng cố thêm tình yêu quê
hương, đất nước, giúp nâng cao nhận thức về vị trí, trách nhiệm của mình trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên cốt cán, đặc biệt là giáo
viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực.
- Thường xuyên phối hợp, kết hợp với các tổ chức, các đoàn thể trong và
ngoài nhà trường đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao. Từ
đó giúp cho cán bộ giáo viên thêm đoàn kết, thêm yêu đời, yêu nghề, yêu trường
hơn.
- 14 -
- Phân tích rõ thực trạng của nhà trường, khẳng định vai trò quan trọng của
nhà trường đối với sự phát triển của xã hội.

Tóm lại, Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dạy học giúp tạo cho mọi thành viên
trong tập thể sư phạm có lập trường tư tưởng vững vàng, tiến bộ, thông suốt và có
tinh thần tự giác, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.
Công tác nhận thức phải được đưa vào kế hoạch hoạt động thường xuyên
theo từng tuần, từng tháng, từng học kỳ và cả năm học.
2. Kiện toàn hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường, tổ
chức lao động một cách khoa học dưới sự điều hành, chỉ đạo của người cán
bộ quản lý.
Hoạt động chuyên môn là hoạt động trọng tâm, là nhiệm vụ chính của
nhà trường mà cốt lõi là hoạt động dạy và học. Để nâng cao chất lượng dạy và
học thì cần thiết phải có bộ máy chuyên môn vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu
quả, cùng hướng tới mục tiêu chung.
Việc phân công, sắp xếp bộ máy đòi hỏi thể hiện tính dân chủ và tinh
thần trách nhiệm cao.
- Tuân thủ định mức lao động của Nhà nước quy định về quyền hạn và
nghĩa vụ của giáo viên và phù hợp với trình độ, năng lực của từng người.
- Đảm bảo tính kế thừa để có sự ổn định trong một thời gian dài.
Để chỉ đạo hoạt động dạy tốt, học tốt thì người lãnh đạo phải là người có
năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu ngoài ra
còn phải nắm vững cơ sở lý luận của công tác quản lý, các thành tố cơ bản của
quá trình dạy học, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục học sinh, cơ sở vật
chất thiết bị dạy học và môi trường.
Người cán bộ quản lý phải tổ chức lao động một cách khoa học thì mới
nâng cao được hiệu quả quản lý đó là:
- Xác lập kế hoạch sử dụng thời gian một cách hợp lý.
- Thực hiện tốt việc phân công, giao trách nhiệm cho cấp dưới.
- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.
- Có phong cách quản lý khoa học : cương quyết, dứt khoát, dân chủ.
- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ bản thân.

3. Tăng cường xây dựng, củng cố nền nếp dạy học:
Xây dựng nền nếp dạy học là xây dựng tập thể nhà trường có ý thức tự
giác và tự quản, có tinh thần trách nhiệm cá nhân và cộng đồng trách nhiệm
- 15 -
trong tập thể. Hình thành thói quen làm việc có tổ chức, có kỷ luật, làm việc
theo pháp luật và nội quy, tạo ra nền nếp kỷ cương trong nhà trường làm cơ sở
cho việc nâng cao chất lượng dạy học. Để chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học cần
làm tốt các công việc sau:
3.1. Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, xây dựng và hoàn thiện
các nội quy của nhà trường, thực hiện một cách có nền nếp và đồng đều ở các
bộ phận.
- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường, tổ chuyên môn,
cá nhân, các đoàn thể một cách khoa học, sát với thực tiễn và chi tiết, cụ thể.
Các loại kế hoạch đều được thảo luận một cách kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi
và hiệu quả cao.
- Ngay từ đầu năm học, các quy chế chuyên môn phải được thực hiện đúng
theo quy định:
+ Ra vào lớp đúng giờ, thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu, các trường
hợp đổi giờ, dạy thay đều phải thông qua Ban giám hiệu. Thực hiện đúng phân
phối chương trình, chấm, trả bài đúng thời gian qui định.
+ Các loại hồ sơ chuyên môn phải đảm bảo đầy đủ, có chất lượng.
- Ban Giám hiệu phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, phân
công trực lãnh đạo để theo dõi, điều hành từng buổi học và xử lý các tình huống
kịp thời. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy chế.
Khi phát hiện những trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc cần sớm chấn chỉnh,
tránh hiện tượng nể nang, ngại va chạm hoặc chỉ nhắc nhở chiếu lệ làm cho nền
nếp khó đi vào ổn định.
- Ổn định và duy trì nền nếp học tập ở các lớp. Học sinh phải có đủ sách,
vở, đồ dùng học tập. Thống nhất trong toàn trường ngay từ giờ học thứ hai trong
phân phối chương trình của môn học giáo viên phải thực hiện đều đặn các hình

thức kiểm tra bài cũ. Trong tiết học, học sinh không được ra ngoài (trừ những
trường hợp đặc biệt). Trong các buổi học, bảo vệ không cho học sinh ra khỏi
cổng trường tránh hiện tượng một số học sinh bỏ giờ đi chơi.
Ngay từ đầu năm học, học sinh được học các nội quy, quy định của nhà
trường đối với mỗi học sinh và nhiệm vụ của học sinh. Các giáo viên chủ nhiệm
tổ chức đội ngũ cán bộ lớp duy trì nền nếp sinh hoạt và học tập của lớp mình.
3.2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nền nếp chuyên môn:
- Tổ chuyên môn làm nhiệm vụ phân công giảng dạy một cách hợp lý, phát
huy cao nhất năng lực chuyên môn của từng giáo viên. Tổ chức sinh hoạt tổ
chuyên môn 2 lần / tháng có hiệu quả, thường xuyên cải tiến nội dung và hình
thức sinh hoạt:
- 16 -
+ Rút kinh nghiệm các giờ dạy, thiết kế giáo án dạy các bài khó trong
chương trình .
+ Sinh hoạt theo chuyên đề mà giáo viên đã đăng ký đề tài sáng kiến kinh
nghiệm, phương pháp chuẩn bị và dạy các bài thực hành của bộ môn.
- Họp cán bộ giáo viên mỗi tháng một lần vào tuần thứ nhất của tháng để
đánh giá công tác tháng trước và thông qua triển khai kế hoạch công tác trong
tháng.
- Đánh giá xếp loại thi đua 2 tháng 1 lần đối với giáo viên, cán bộ công
nhân viên, cuối kỳ có sơ kết rút kinh nghiệm.
- Nền nếp giáo viên cần đạt những yêu cầu sau:
+ Kỷ luật lao động nghiêm, thực hiện ngày giờ công đầy đủ.
+ Rèn luyện tác phong người thầy về ăn mặc, ứng xử mô phạm .
+ Hồ sơ chuyên môn đầy đủ có chất lượng.
+ Sinh hoạt tập thể tự giác, nghiêm túc.
3.3. Chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá việc thực hiện nền nếp dạy và học:
- Kiểm tra đánh giá nền nếp dạy của giáo viên do Ban giám hiệu và các tổ
chuyên môn tiến hành:
+ Kiểm tra toàn diện giáo viên theo quy định : Nhà trường lập kế hoạch

cùng tổ chuyên môn thực hiện, mỗi tổ phải kiểm tra toàn diện được 1/3 số giáo
viên trong tổ.
+ Kiểm tra thường xuyên và đột xuất các hoạt động sư phạm của giáo viên:
Giảng dạy trên lớp, soạn bài, chấm trả bài, ghi sổ đầu bài, sử dụng đồ dùng dạy
học…
Kết quả các đợt kiểm tra được công bố kịp thời, những sai sót được yêu cầu
sửa chữa và khắc phục ngay sau khi phát hiện.
- Kiểm tra đánh giá nền nếp học tập của học sinh chủ yếu do Đội cờ đỏ
đảm nhiệm:
Ban chấp hành Liên đội trường tổ chức các đoàn kiểm tra bao gồm các uỷ
viên Ban chấp hành, các chi đội trưởng kiểm tra phân công kiểm tra toàn diện
hoặc kiểm tra việc thực hiện nền nếp của các lớp hàng ngày.
+ Tổng hợp điểm thi đua hàng tuần để xếp loại thi đua, công bố vào giờ
chào cờ ngày thứ hai hàng tuần để động viên, khích lệ và nhắc nhở kịp thời.
+ Kết quả thi đua về nền nếp hàng tuần, hàng tháng sẽ được tổng hợp cuối
học kỳ, cuối năm học và là một căn cứ quan trọng để đánh giá thi đua các lớp và
giáo viên chủ nhiệm.
4. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào "thi
đua dạy tốt, học tốt" trong nhà trường.
4.1.Đổi mới phương pháp dạy của giáo viên:
- 17 -
- Xác định rõ mục tiêu của đổi mới phương pháp dạy học là nhằm phát huy
tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp
tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh.
- Chỉ đạo từng nhóm chuyên môn, tổ chuyên môn có kế hoạch và yêu cầu
cụ thể của việc đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở thống nhất về nhận
thức, giáo viên tự đăng ký đề ra mục tiêu, có kế hoạch cụ thể cho cá nhân.
- Cung cấp kịp thời những điều chỉnh, đổi mới về chương trình, nội dung
và phương pháp dạy học của ngành, của Sở giáo dục tới giáo viên nhà trường.
- Tổ chức dạy học rút kinh nghiệm theo chủ đề: Đổi mới phương pháp dạy

một số tiết bài tập, phương pháp dạy một bài có thí nghiệm minh họa, phương
pháp dạy một tiết ôn tập Sau đó cần phân tích sư phạm kỹ lưỡng, rút ra các
bài học bổ ích, những điều nên tránh và phổ biến trong phạm vi cần thiết.
- Tổ chức kiểm tra dự giờ của các giáo viên có năng lực chuyên môn hạn
chế, học sinh phản ánh là khó hiểu, tìm ra nguyên nhân, điểm yếu để khắc phục.
- Làm tốt công tác tư tưởng với những giáo viên còn ngại khó hoặc tinh
thần trách nhiệm chưa cao, có các biện pháp thích hợp nhằm động viên kích
thích và nâng cao ý thức vươn lên trong chuyên môn của họ.
- Có nhiều hình thức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn:
Mời các giáo viên giỏi của trường Chuyên về giảng dạy, giao lưu tại trường. Tổ
chức cho giáo viên đi tham quan học hỏi các trường ngoài tỉnh và sử dụng có
hiệu quả các đồ dùng dạy học, khuyến khích các giáo viên sử dụng các thiết bị
công nghệ cao để soạn giảng tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học (giáo án
điện tử).
4.2. Đổi mới phương pháp học tập của học sinh.
- Tổ chức hướng dẫn phương pháp học tập cho học sinh. Thường là học
sinh rất lúng túng trong khi xác định phương pháp học tập cho mình. Cần phải
chỉ rõ cho học sinh 2 nội dung quan trọng trong phương pháp học tập.
+ Phương pháp học tập trên lớp: cần phải tập trung cao độ vào việc nghe
giảng để hiểu rõ nội dung bài, mạnh dạn tham gia xây dựng bài, không nên quá
tập trung vào việc ghi bài mà việc nghe giảng bị gián đoạn dẫn đến không hiểu
- 18 -
bài (nhiều học sinh chỉ ra sức ghi chép bài mà không chú ý phần giảng giải của
giáo viên). Nhất là đối với học sinh khối 6 là lớp đầu cấp, các em rất còn bỡ ngỡ
trước cách học ở trường trung học cơ sở .
+ Phương pháp học tập ở nhà: Có 2 bước quan trọng:
* Bước 1: Xem lại bài giảng trên lớp, tìm hiểu rõ nội dung và nhớ nội
dung cơ bản của bài học.
* Bước 2: Vận dụng nội dung ấy để trả lời câu hỏi cuối sách giáo khoa,
làm các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập rồi đến các bài trong sách

nâng cao nếu có khả năng và nhu cầu.
Các em học sinh giỏi thực hiện rất tốt hai nội dung trên của phương pháp
học tập đặc biệt chú trọng phương pháp học ở nhà. Các em học sinh kém thường
bỏ qua việc học ở nhà, hoặc học bài ở nhà thì bỏ qua bước 1, dẫn đến nắm kiến
thức một cách hời hợt, không bản chất. Việc vận dụng kiến thức để trả lời câu
hỏi và làm bài tập khiến cho việc hiểu bài phiến diện, lệch lạc và chóng quên.
+ Một điểm then chốt nữa trong phương pháp học tập là phải học thường
xuyên, đều đặn tất cả các bài trong chương trình vì kiến thức là một hệ thống
hoàn chỉnh, nếu học sinh học đối phó, chỉ học khi bị kiểm tra thì kiến thức
không đầy đủ và hệ thống, dẫn đến không có cơ sở để tiếp thu những kiến thức
tiếp theo.
+ Thường là học sinh không hiểu những điểm cơ bản như trên, nhiều em cứ
nghĩ phương pháp học tập là cách gì thật độc đáo, không quan niệm rằng đó là
những điều rất thông thường nhưng đòi hỏi người học cần phải có ý chí và nghị
lực, kiên trì thực hiện đầy đủ các bước và công việc cần thiết.
- Tổ chức Hội nghị học tốt, sinh hoạt chuyên đề về phương pháp học tập,
quy mô từng lớp và toàn trường. Điều quan trọng là sau đó phải tổng kết, rút ra
những phương pháp hay, dễ áp dụng, có hiệu quả để phổ biến, yêu cầu các lớp
tổ chức học tập và vận dụng.
- Cần phân tích, giảng giải và ngăn chặn việc quay cóp, không trung thực
trong học tập. Đồng thời cần phải chống học lệch, chỉ học các môn như toán,
văn, lí, hóa, ngoại ngữ mà xem nhẹ các môn học khác.
- Lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của học sinh và giải quyết những
kiến nghị chính đáng.
4. 3. Quản lí tốt hoạt động học tập của học sinh:
- 19 -
- Xây dựng nề nếp học tập của học: Giáo dục để hình thành động cơ học
tập đúng đắn, chăm chỉ, có tinh thần vượt khó trong học tập, trung thực trong
kiểm tra, thi cử. Giáo dục học sinh qua các buổi chào cơ đầu tuần, sinh hoạt tập
thể, thông qua hoạt động giảng dạy trên lớp hình thành cho học sinh phương

pháp tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, tích cực, chủ động sáng tao, theo định hướng
đổi mới .
- Xây dựng các tổ tự quản của các lớp để theo dõi tình hình học tập bộ
môn. Thông qua tần số và nội dung phát biểu xây dựng bài, điểm kiểm tra 15
phút, 1 tiết, kịp thời khen ngợi động viên hoặc uốn nắn học sinh.
- Chú trọng chỉ đạo việc phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh
giỏi. Như đã nói ở trên, khi duyệt kế hoạch cá nhân yêu cầu giáo viên phân loại
học sinh: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Người cán bộ quản lí phải biết chỉ đạo
giáo viên giảm tỷ lệ yếu kém và tăng tỷ lệ khá, giỏi.
- Xây dựng nội dung bồi dưỡng, phụ đạo hợp đối tượng. Đối với học sinh
giỏi, giáo viên phải xây dựng các chương trình nâng cao, sâu rộng. Đối với học
sinh kém cần tái hiện kiến thức cũ, nội dung "lấp lỗ hổng" kiến thức, kỹ năng
thực hành, luyện tập theo nhóm.
-Trong giờ dạy, giáo viên phải chú ý đến các đối tượng học, lựa chọn cách
kiểm tra, phát vấn, dẫn dắt học sinh lĩnh hội kiến thức bài học trọn vẹn. Phối
hợp tốt các lực lượng giáo dục: giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn
thanh niên, đội thiếu niên, gia đình để phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao
chất lượng học tập.
- Quản lý chặt chẽ hoạt động học tập ở nhà. HS chỉ có 1/6 thời gian học tập
ở trường, thời gian còn lại chịu sự quản lý của gia đình và xã hội. Việc học ở
nhà nghiêm túc có tác dụng mạnh trong việc nâng cao chất lượng của HS.
4.4. Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh:
- Giáo viên thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thường xuyên như kiểm tra
miệng, 15 phút theo đúng qui định để học sinh có ý thức học bài thường xuyên
liên tục.
- Các bài kiểm tra đều phải ra đề chẵn lẻ hoặc nhiều đề, giáo viên coi
nghiêm túc để chống hiện tượng quay cóp.
- 20 -
- Đề ra phải đảm bảo yêu cầu kiểm tra được 3 mặt: Kiến thức cơ bản, kỹ
năng vận dụng và phương pháp tư duy. Khi ra đề phải đảm bảo yêu cầu phân

loại được học sinh ở các mức độ: Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Yêu cầu kiến
thức trọng tâm của các bài kiểm tra phải được thống nhất trong toàn khối ở tổ
chuyên môn.
- Việc chấm trả bài phải khách quan, chính xác, đúng thời gian. Khi trả bài
cho học sinh phải sửa lỗi cho học sinh để học sinh thấy được những thiếu sót
của mình mà rút kinh nghiệm.
- Tổ chức thi kiểm tra chất lượng toàn trường 2 lần trong năm học vào cuối
học kỳ. Hình thức thi tập trung, chấm có rọc phách để đánh giá chất lượng một
cách khách quan và công bằng, giúp cho cán bộ quản lý có thể đánh giá chất
lượng dạy học của các giáo viên và học sinh các lớp.
4.5. Việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học phải gắn với phong trào
thi đua "Dạy tốt, học tốt" của giáo viên và học sinh để phát huy sức mạnh trong
cả tập thể sư phạm và tập thể học sinh. Đồng thời chính nó lại làm cho phong
trào thi đua "dạy tốt, học tốt" loại bỏ những yếu tố hình thức phô trương bề
ngoài, đi vào chiều sâu của việc nâng cao chất lượng dạy và học.
- Cần phát động phong trào thi đua liên tục, rộng khắp có nội dung và cách
tổ chức cụ thể.
- Xác định chủ điểm thi đua hàng tháng, thi đua theo từng đợt, có nội dung
thi đua cụ thể, có đánh giá sơ kết, khen thưởng kịp thời.
- Thông qua thao giảng, mở hội nghị giáo viên giỏi cấp trường.
- Duy trì tốt phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đưa hoạt động này vào
tiêu chuẩn xếp loại giáo viên.
- Đối với học sinh: Tổ chức thi học sinh giỏi ở các khối lớp trong trường
chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh cho các môn học.
5. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên:
5.1. Chỉ đạo việc bồi dưỡng thường xuyên:
- Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí, động viên các giáo viên tham gia
học bồi dưỡng thường xuyên định kỳ đầy đủ, khuyến khích và tạo điều kiện cho
giáo viên học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, phục vụ công tác
nghiên cứu, soạn bài và giảng dạy.

- 21 -
5.2. Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn:
- Thông qua các giờ dạy chuyên đề, các giờ thao giảng, thi giáo viên giỏi
cần rút kinh nghiệm, phân tích sư phạm thấu đáo, từ đó có tác dụng nâng cao
trình độ nghiệp vụ chung cho toàn tổ.
- Tổ chuyên môn phân công giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm hướng dẫn
giúp đỡ các giáo viên mới, giáo viên năng lực còn hạn chế.
- Tổ chuyên môn cần dự giờ, kiểm tra các mặt của từng thành viên, xác
định rõ từng mặt còn yếu cụ thể của từng người, định ra cách thức và yêu cầu
khắc phục sửa chữa.
- Tổ chuyên môn cần phân công cho từng giáo viên những chuyên đề nhỏ
(ví dụ: Nội dung, câu hỏi, bài tập ôn tập của từng chương hoặc đề kiểm tra của
chương thế nào cho hợp lý ) sau đó đưa ra thảo luận, thống nhất ở tổ.
- Mời các giáo viên giỏi có nhiều kinh nghiệm giảng dạy của các trường
bạn về dạy mẫu, giao lưu tại trường để trao đổi học hỏi kinh nghiệm.
- Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, mỗi năm học nhà trường
quy định mỗi giáo viên phải tự làm 2 - 3 đồ dùng dạy học mới, có hiệu quả.
5.3. Chỉ đạo việc tự bồi dưỡng của giáo viên:
- Mỗi giáo viên phải thường xuyên dự giờ của đồng nghiệp: 1 tiết/tuần, đối
với những giáo viên trẻ mới ra trường dự 2 tiết/tuần, có nhận xét đánh giá đầy
đủ.
- Phải có kế hoạch, nội dung tự nghiên cứu để nâng cao trình độ của mình
về một mặt nào đó.
- Mỗi giáo viên có sổ tay bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- Tạo điều kiện cho giáo viên đi học để nâng chuẩn trình độ đại học và sau
đại học.
5.4. Chỉ đạo việc nâng cao trình độ của giáo viên để dạy bồi dưỡng học
sinh giỏi:
- Giao nhiệm vụ, khuyến khích, động viên các giáo viên giỏi tìm kiếm tài
liệu, trao đổi kinh nghiệm, tự học tập nâng cao trình độ, vươn tới trình độ bồi

dưỡng học sinh giỏi tầm cao.
- 22 -
- Phân công bồi dưỡng từng phần, từng chuyên đề cho các giáo viên trẻ có
năng lực, động viên họ tiến tới đảm nhiệm chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi
toàn khối.
- Có chế độ động viên khen thưởng thoả đáng với các giáo viên có nhiều cố
gắng và có học sinh đạt giải.
- Tăng thời lượng bồi dưỡng học sinh giỏi. Thực hiện bồi dưỡng học sinh
giỏi bằng 2 hình thức: Bồi dưỡng tập trung và bồi dưỡng thường xuyên bằng
cách hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu tài liệu và học nhóm.
6. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ, huy động các nguồn lực phục vụ
cho công tác dạy và học:
6.1. Phương pháp kinh tế:

- Phương pháp kinh tế là sự tác động một cách gián tiếp tới đối tượng quản
lý bằng cơ chế kích thích lao động thông qua lợi ích vật chất để họ tích cực tham
gia công việc chung và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong trường học, thực
chất của phương pháp kinh tế là dựa trên sự kết hợp giữa việc thực hiện trách
nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ giáo viên và học sinh ghi trong điều lệ nhà trường,
quy chế chuyên môn và những kích thích có tính đòn bẩy trong nhà trường. Vì
vậy, nhà trường cần phải tổ chức hết sức hợp lý mới có tác dụng động viên,
khích lệ và có tính giáo dục cao:
- Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn, định mức cho từng loại lao động
trong nhà trường theo năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc và thâm niên
công tác trong trường.
- Xây dựng định mức thưởng phạt kinh tế rõ ràng, minh bạch.
6.2. Sử dụng một số biện pháp tâm lý xã hội khác:
Nhiệm vụ của phương pháp này là động viên tinh thần, chủ động, tích cực,
tự giác của mọi người đồng thời tạo bầu không khí cởi mở, tin cậy lẫn nhau,
giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nhà trường đã xây dựng được bầu không khí lao động tập thể, đoàn
kết nhất trí, cá nhân gắn bó với tập thể lao động của mình. Trong quá trình quản
lý cần:
- Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ giáo viên, công nhân viên.
- Lắng nghe ý kiến của họ, tin tưởng vào khả năng của họ, giao việc cụ thể
cho họ.
- 23 -
- Lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ cốt cán có năng lực và có uy tín tổ chức.
- Động viên, khen thưởng kịp thời, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần
cho cán bộ giáo viên: Trong các ngày lễ, tết nhà trường đều có quà lưu niệm,
quà tết cho các cán bộ giáo viên trong trường, ngày 22/12 có quà cho học sinh
con thương binh, liệt sỹ. Tổ chức thăm hỏi động viên giúp đỡ các gia đình cán
bộ giáo viên trong trường khi có việc hiếu, hỷ, ốm đau, khó khăn đặc biệt. Tổ
chức trao phần thưởng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh mồ côi,
học sinh tàn tật, học sinh khá giỏi.
6.3. Tăng cường các nguồn lực cho công tác dạy và học:
- Tăng cường về cơ sở vật chất:
+ Cơ sở vật chất của nhà trường là một trong những trường có phương tiện
để nâng cao chất lượng dạy và học. Do vậy phải có những biện pháp cụ thể để
hoàn thiện dần cơ sở vật chất của nhà trường:
+ Lập tờ trình để lên các cấp có thẩm quyền xin được đầu tư xây dựng cơ
sở vật chất cho nhà trường như xây dựng nâng cấp dãy nhà cấp 4, phòng tin học,
phòng thực hành, phòng chức năng hiện đại, sân chơi bãi tập
+ Tận dụng sự ủng hộ của địa phương, của Ban đại diện hội cha mẹ học
sinh để tăng nguồn tài chính cho nhà trường và lập quỹ khuyến học.
+ Duy trì bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
- Huy động về trí tuệ, chất xám từ các nguồn học sinh cũ của trường, các
chuyên gia giỏi, các giáo viên giỏi, đặc biệt thu hút các giáo viên giỏi về trường.
- Huy động mọi nguồn tài chính:
+ Công khai hoá các khoản thu chi trong nhà trường.

+ Sử dụng nguồn tài chính có hiệu quả.
+ Chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, củng cố xây dựng mối
quan hệ với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, các cơ quan, các tổ chức
kinh tế xã hội đóng trên địa bàn của huyện.
7. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong tập thể sư phạm:
- 24 -
Để xây dựng khối đoàn kết, nhất trí cao trong nhà trường, trước hết phải xây
dựng được mối quan hệ tốt giữa lãnh đạo với lãnh đạo, giữa lãnh đạo với giáo viên,
giữa giáo viên với giáo viên và giữa giáo viên với học sinh trên cơ sở xây dựng
những tình cảm trong sáng, lành mạnh, cùng nhau phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục.
Theo tinh thần trên, cần áp dụng các biện pháp sau:
- Ban giám hiệu thống nhất về quan điểm giáo dục, về ý chí và hành động,
xây dựng tốt các nền nếp hành chính, chuyên môn sinh hoạt tập thể, duy trì thực
hiện có kỷ cương, có nền nếp trong hoạt động.
- Thực hiện nghiêm túc, công bằng trong thi đua, trong kiểm tra đánh giá,
khen chê đúng mực, kịp thời, chỉ ra được những mặt mạnh, mặt tồn tại, hạn chế
của giáo viên, để giáo viên có hướng khắc phục phấn đấu đi lên.
- Thường xuyên khơi dậy, khích lệ những nét đẹp truyền thống của nhà
trường, làm cho mỗi giáo viên thêm tự hào, phấn khởi và thấy rõ trách nhiệm của
mình để phát huy những khả năng, thành quả tốt đẹp đã đạt dược.
- Chăm lo, quan tâm đến đời sống giáo viên cả về tinh thần và vật chất, nhất
là những lúc giáo viên gặp khó khăn trong cuộc sống.
- Xây dựng quỹ hỗ trợ, quỹ khen thưởng cho giáo viên giỏi, con giáo viên
giỏi, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Thực hiện công khai, minh bạch về hoạt động trong nhà trường như: tài
chính, tuyển sinh vào lớp 6 và xét duyệt học sinh lên lớp, kế hoạch năm học và
phân công chuyên môn, chế độ chính sách đối với giáo viên, thi đua
KẾT LUẬN
1. Một số kết luận:
Nâng cao chất lượng dạy học là một vấn đề hết sức cần thiết và mang tính

cấp bách trong các trường . Đối với mỗi trường cần phải có những biện pháp
sáng tạo, linh hoạt cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị mình
nhằm hạn chế và khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý dạy học của
nhà trường. Để nâng cao chất lượng dạy học cần phải thực hiện đồng bộ nhiều
- 25 -

×