Tải bản đầy đủ (.pdf) (49 trang)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.1 MB, 49 trang )

Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
I. I CNG V HÓA HC HU C
1. Hp cht hu c là hp cht ca cacbon
A. vi hiđro.
B. vi oxi.
C. vi hiđro, oxi và nhiu nguyên t khác.
D. tr CO, CO
2
, mui cacbonat, xianua,
2. Theo thành phn nguyên t, hp cht hu c đc chia thành
A. hiđrocacbon và các cht không phi hiđrocacbon.
B. hiđrocacbon và các hp cht cha oxi.
C. hiđrocacbon và dn xut ca hiđrocacbon.
D. hiđrocacbon và các hp cht có nhóm chc.
3. Trong thành phn phân t cht hu c nht thit phi có
A. nguyên t cacbon và hiđro.
B. nguyên t cacbon.
C. nguyên t cacbon, hiđro và oxi.
D. nguyên t cacbon và nit.
4. Các cht hu c có đim nào sau đây chung?
A. Tan tt trong nc.
B. Bn vi nhit.


C. Kh nng phn ng cao.
D. D bay hi.
5. Liên kt hoá hc trong phân t cht hu c
A. ch yu là liên kt cng hoá tr.
B. ch yu là liên kt ion.
C. ch yu là liên kt cho nhn.
D. ch gm các liên kt cng hoá tr.
6. Các cht hu c có đim chung là
A. phân t luôn có cacbon, hiđro và oxi.
B. nhit đ nóng chy cao.
C. kh nng phn ng cao.
D. phân t luôn có cacbon.
7. Phn ng hoá hc ca các cht hu c thng
A. xy ra nhanh và to ra hn hp sn phm.
B. xy ra chm và to ra mt sn phm duy nht.
C. xy ra chm và to ra hn hp sn phm.
D. xy ra chm và to ra hn hp sn phm đng phân ca nhau.
B CÂU HI TRC NGHIM HÓA HC
PHN 3: HÓA HC HU C
Giáo viên: PHM NGC SN

Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 2 -


8. Các cht hu c có đim chung là

A. phân t luôn có cacbon, hiđro và oxi.
B. nhit đ nóng chy cao.
C. kh nng phn ng chm và không theo mt hng xác đnh.
D. phân t luôn có cacbon, nit và hiđro.
9. Nhóm cht nào di đây đu là dn xut ca hiđrocacbon ?
A. CH
2
Cl
2
, CH
2
Br–CH
2
Br, NaCl, CH
3
Br, CH
3
CH
2
Br.
B. CH
2
Cl
2
, CH
2
Br–CH
2
Br, CH
2

=CHCOOH, CH
3
Br, CH
3
CH
2
OH.
C. FeCl
2
, CH
2
Br–CH
2
Br, CH
2
=CHCl, CH
3
Br, CH
3
CH
2
Br.
D. Hg
2
Cl
2
, CH
2
Br–CH
2

Br, CH
2
=CHCl, Na
2
SO
4
, CH
3
CH
2
Br.
10. Mc đích ca phân tích đnh tính là
A. tìm công thc phân t ca cht hu c.
B. tìm công thc đn gin nht ca cht hu c.
C. xác đnh phân t khi ca cht hu c.
D. xác đnh các nguyên t trong phân t cht hu c.
11. Mc đích ca phân tích đnh lng là
A. tìm công thc phân t ca cht hu c.
B. xác đnh thành phn phn trm khi lng các nguyên t trong phân t cht hu c.
C. xác đnh phân t khi ca cht hu c.
D. xác đnh các nguyên t trong phân t cht hu c.
12. Công thc đn gin nht cho bit
A. s nguyên t ca các nguyên t trong phân t.
B. t l ti gin v s nguyên t ca các nguyên t trong phân t.
C. phân t khi ca cht hu c.
D. th t liên kt giâ các nguyên t trong phân t.
13. Công thc phân t cho bit
A. s nguyên t ca các nguyên t trong phân t.
B. t l ti gin v s nguyên t ca các nguyên t trong phân t.
C. phân t Khi ca cht hu c.

D. th t liên kt giâ các nguyên t trong phân t.
14. Khi đt cháy cht hu c X bng oxi không khí thu đc hn hp khí và hi gm CO
2
, H
2
O, N
2
.
iu đó chng t :
A. Phân t cht X chc chn phi có các nguyên t C, H, O, N.
B. Phân t cht X chc chn phi có các nguyên t C, H, có th có các nguyên t O, N.
C. Phân t cht X ch có các nguyên t C, H.
D. Phân t cht X chc chn phi có các nguyên t C, H, O.
15. Kt lun nào sau đây đúng ?
A. Các cht có cùng công thc đn gin nht s có cùng công thc phân t.
B. Nhiu cht khác nhau có công thc đn gin nht ging nhau.
C. Các cht khác nhau có th có cùng công thc đn gin nht nhng s có công thc phân t khác
nhau.
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 3 -


D. Các cht đng phân ca nhau s có công thc đn gin nht khác nhau.
16. Hai cht CH
3
COOH và HCOOCH

3
khác nhau v
A. công thc phân t. B. công thc cu to.
C. loi liên kt hoá hc. D. s nguyên t hiđro.
17. Hai cht CH
3
COOH và HCOOCH
3
ging nhau v
A. công thc phân t. B. công thc cu to.
C. loi nhóm chc. D. mch cacbon.
18. Hai cht CH
3
COOH và CH
2
=CHCH
2
COOH ging nhau v
A. công thc phân t. B. công thc cu to.
C. loi liên kt hoá hc. D. loi nhóm chc.
19. Hai cht CH
3
COOH và CH
3
CH
2
CH
2
COOH khác nhau v
A. công thc phân t. B. loi nhóm chc.

C. loi liên kt hoá hc. D. loi mch cacbon.
20. Trong phân t cht hu c, các nguyên t cacbon có th liên kt vi nhau to thành mch
A. thng có nhánh, thng không nhánh hoc mch vòng.
B. h (không nhánh, có nhánh) hoc mch vòng.
C. thng hoc mch vòng.
D. mch vòng hoc mch không vòng, có nhánh.
21. ng đng là hin tng các cht
A. có công thc phân t khác nhau mt s nhóm CH
2
, nhng có tính cht hoá hc tng t nhau do
chúng có cu to hoá hc ging nhau.
B. có cùng công thc phân t và có tính cht hoá hc tng t nhau do chúng có cu to hoá hc
ging nhau.
C. có công thc phân t khác nhau mt s nhóm CH
2
, có tính cht hoá hc khác nhau mc dù chúng
có cu to hoá hc ging nhau.
D. có công thc phân t khác nhau mt s nhóm CH
2
, nhng có tính cht hoá hc tng t nhau
mc dù chúng có cu to hoá hc không ging nhau.
22. Các cht CH
3
COOH và CH
3
CH
2
CH
2
COOH là

A. đng phân ca nhau. B. đng đng ca nhau.
C. đng dng ca nhau. D. đng hình ca nhau.
23. ng phân là hin tng các hp cht khác nhau
A. có công thc phân t khác nhau nhng có tính cht ging nhau.
B. có cùng công thc phân t.
C. có công thc cu to khác nhau, có tính cht ging nhau.
D. có công thc phân t khác nhau và có công thc cu to khác nhau.
24. Các cht CH
3
CH(CH
3
)COOH và CH
3
CH
2
CH
2
COOH là
A. đng phân nhóm chc ca nhau.
B. đng đng ca nhau.
C. đng dng ca nhau.
D. đng phân cùng chc, khác nhau v mch cacbon.

Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 4 -25. Các cht CH
3
CH
2
COOCH
3
và CH
3
CH
2
CH
2
COOH là
A. đng phân cùng chc, khác nhau v mch cacbon.
B. đng đng ca nhau.
C. đng phân khác chc ca nhau.
D. đng phân v v trí nhóm chc.
26.  tách các cht rn ra khi hn hp có th dùng phng pháp
A. chng ct thng. B. chng ct phân đon.
C. kt tinh li. D. chng ct
27. ng phân cu to gm
A. đng phân mch cacbon, đng phân nhóm chc và đng phân không gian.
B. đng phân khác nhau v v trí không gian.
C. đng phân mch cacbon, đng phân nhóm chc và đng phân v trí nhóm chc.
D. đng phân nhóm chc và đng phân v trí nhóm chc.
28. Các cht đng phân mch cacbon ca nhau
A. hoàn toàn khác nhau v tính cht hoá hc.
B. ch khác nhau v tính cht hoá hc.
C. có tính cht hoá hc tng t nhau.

D. có các tính cht hoàn toàn khác nhau.
29. Cho các cht có công thc cu to sau
CH
3
CH
2
CHCHCH
3
CH
3
CH
3
(X)

CH
3
CH
2
CH
2
C CH
3
CH
3
CH
3
(Z)


CH

3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3
(M)
CH
3
CH
2
CHCH
2
CH
3
CH
3
(Q)

CH
3
CHCH
2

CHCH
3
CH
3
CH
3
(T)

Các công thc biu din các cht đng phân ca nhau là
A. X, Z, Q. B. X, Z, M, Q.
C. X, M, Q. D. X, Z, M, T.
30. Cho các cht CH
4
O, C
2
H
6
O, Công thc chung ca các cht trong dãy đng đng ca X là
A. C
n
H
2n+2
O. B. C
n
H
n+2.2
O.
C. C
n
H

2n+4
O. D. C
n
H
2n
O
2
.
31. Hp cht hu c X có phn trm khi lng C, H bng 53,33%, 6,67 % còn li là oxi. T khi hi
ca X so vi hiđro bng 30. Công thc phân t ca X là
A. CH
2
O. B. C
2
H
4
O
2
.
C. C
3
H
8
O. D. C
3
H
6
O.Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 5 -32. Cho các cht sau :
CH
3
CH
2
CH
2
CHCH
3
CH
3

CH
3
CH
2
CHCH
2
CH
3
CH

3

CH
3
CH
2
CHCHCH
3
CH
3
CH
3

(X) (Y) (Z)
Kt lun nào sau đây đúng ?
A. Ba cht là đng đng ca nhau.
B. Ba cht là đng phân ca nhau.
C. Ba cht thuc ba dãy đng đng khác nhau.
D. Z là đng đng ca X và Y ; X và Y là đng phân ca nhau.
33. Cho các công thc cu to sau :
CH
3
CH
2
CHCHCH
3
CH
3
CH
3

(X)

CH
3
CH
2
CHCHCH
3
CH
3
CH
3
(Y)

CH
3
CH
2
CH
2
C CH
3
CH
3
CH
3
(Z)

(M)
CH

3
CH
2
CH CHCH
3
CH
3
CH
3

CH
3
CHCH
2
CHCH
3
CH
3
CH
3
(T)

Nhng công thc cu to nào biu th cùng mt cht ?
A. Các công thc X, Y, Z. B. Các công thc X, Y, Z, T.
C. Các công thc X, Y, T. D. Các công thc X, Y, M.
34. Cho các cht có công thc cu to sau :
CH
3
CH
2

CHCHCH
3
CH
3
CH
3
(X)

CH
3
CH
2
CHCHCH
3
CH
3
CH
3
(Y)

CH
3
CH
2
CH
2
C CH
3
CH
3

CH
3
(Z)

CH
3
CHCH
2
CHCH
3
CH
3
CH
3
(T)

Kt lun nào sau đây là đúng ?
A. Các cht X, Y, Z là đng đng ca nhau
B. Các cht Z, T là đng đng ca X.
C. Các cht X, Y, T là đng đng ca nhau.
D. Các cht X, Y, Z, T là đng phân ca nhau.
35. Cho các công thc cu to sau :
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2

CH
3

CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3

CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3

(X) (Y) (Z)
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc


Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 6 -


CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3

CH
3
CH
2
CHCH
3
CH
3

CH
3
CH
2

CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3

(M) (R) (T)
Nhng công thc cu to nào biu th cùng mt cht ?
A. X, Y, Z, T. B. X, Y, M, R.
C. X, Z, M. D. X, Y, Z, M.
36. Cht có công thc cu to nào di đây là đng phân ca CH
3
CH
2
COOH ?
A. CH
3
CH
2
OCOCH
3
. B. HOCH
2
COCH
3

.
C. CH
3
CH
2
OCH
2
CHO. D. HOCH
2
COOCH
3.
37. Cht có công thc cu to nào di đây là đng đng ca CH
3
CH
2
COOH ?
A. CH
3
CH
2
OCOCH
3
. B. HOCH
2
COCH
3
.
C. CH
3
CH=


CH–COOH. D. CH
3
CH(CH
3
)CH
2
COOH.
38. Oxi hoá hoàn toàn 5,90 gam cht hu c X cha mt nguyên t nit trong phân t thu đc 8,10
gam nc, 6,72 lít khí CO
2
và 1,12 lít khí nit (th tích khí đo  đktc). Công thc phân t ca X là
A. C
2
H
7
N. B. C
3
H
7
N.
C. C
3
H
9
N. D. C
2
H
2
NO

2
.
39. t cháy hoàn toàn 3,70 gam cht hu c X phân t cha C, H, O ri dn sn phm cháy ln lt
qua bình (1) đng axit H
2
SO
4
đc sau đó đi vào bình (2) đng nc vôi trong (d), thy khi lng
dung dch axit tng 4,50 gam, trong bình (2) có 20,00 gam kt ta.  cùng điu kin, th tích hi ca
3,70 gam X bng th tích ca 1,40 gam khí nit. Công thc phân t ca X là
A. C
2
H
6
O. B. C
4
H
8
O
.
C. C
4
H
10
O. D. C
3
H
6
O
2

.
40. Hp cht hu c X có công thc đn gin nht là C
2
H
4
O. T khi hi ca X so vi không khí xp x
3,03. Công thc phân t ca X là
A. C
2
H
4
O. B. C
5
H
12
O
.
C. C
4
H
8
O
2
. D. C
3
H
9
O
3
.

41. Cho các quá trình phân ct liên kt hoá hc sau :
a.
2
CH
3
CH
3
CH
3

b.
C
2
H
5
MgBr
C
2
H
5
MgBr
+
+

c. CH
3
CH
2
MgCl  C
2

H
5

+ MgCl
+

d.
Cl
Cl
2
2

Quá trình nào là phân ct đng li ?
A. Quá trình a, b, c. B. Quá trình b, c, d.
C. Quá trình a, b, d. D. Quá trình a, d.
42. Cho các quá trình phân ct liên kt hoá hc sau :
a.
2
CH
3
CH
3
CH
3

b.
C
2
H
5

MgBr
C
2
H
5
MgBr
+
+

c. CH
3
CH
2
MgCl  C
2
H
5

+ MgCl
+

Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 7 -


d.

Cl
Cl
2
2

Quá trình nào là phân ct d li ?
A. Quá trình a, b, c. B. Quá trình b, c.
C. Quá trình a, b, d. D. Quá trình a, d.
43. Phn ng nào sau đây không phi là phn ng th ?
A. CH
2
=CH
2
+ Br
2
 CH
2
BrCH
2
Br
B. C
2
H
6
+ 2Cl
2

askt
C
2

H
4
Cl
2
+ 2 HCl
C. C
6
H
6
+ Br
2

CtFe
0
,
C
6
H
5
Br + HBr
D. C
2
H
6
O

+ HBr
Ctxt
0
,

C
2
H
5
Br + H
2
O
44. Phn ng nào sau đây là phn ng th ?
A. CH
2
=CH
2
+ Br
2
 CH
2
BrCH
2
Br
B. C
2
H
4
+ 2Cl
2

askt
C
2
H

4
Cl
2

C. C
6
H
6
+ 3Cl
2

askt
C
6
H
6
Cl
6

D. C
2
H
6
O

+ HBr
Ctxt
0
,
C

2
H
5
Br + H
2
O
45. Cho phn ng 2CH
3
CH
2
OH
xtt
o
,
CH
3
CH
2
OCH
2
CH
3
+ H
2
O
Phn ng trên thuc loi phn ng
A. cng. B. th.
C. tách. D. este hoá.
46. Cho phn ng CHCH + CH
3

COOH
xtt
o
,
CH
3
COOCH=CH
2

Phn ng trên thuc loi phn ng
A. cng. B. th.
C. tách. D. este hoá.
47. Phn ng gia axetilen và bc nitrat trong dung dch amoniac thuc loi phn ng
A. cng. B. th.
C. tách. D. este hoá.
48. Phát biu nào sau đây v phn ng trong hoá hu c là đúng ?
A. Phn ng th luôn thuc loi phn ng oxi hoá kh.
B. Phn ng cng không thuc loi phn ng oxi hoá kh.
C. Phn ng tách thuc loi phn ng oxi hoá kh.
D. Phn ng th có th thuc loi phn ng oxi hoá kh.
49. Cho các phn ng sau :
a. clo tác dng vi metan ;
b. hiđro tác dng vi etilen.
c. axit axetic tác dng vi etanol.
d. axit HBr tác dng vi etanol,
e. etanol tác dng vi H
2
SO
4
đc sinh ra etilen.

g. brom tác dng vi benzen khi có mt bt st.
Nhng phn ng nào thuc loi phn ng th ?
A. Các phn ng a, b, c, d. B. Các phn ng a, b, c, d, e.
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 8 -


C. Các phn ng a, c, d, g. D. Các phn ng b, c, d, e.


50. Cho các phn ng sau :
a. clo tác dng vi metan ;
b. hiđro tác dng vi etilen.
c. axit axetic tác dng vi etanol.
d. axit HBr tác dng vi etanol,
e. brom tác dng vi axetilen.
g. brom tác dng vi benzen khi có mt bt st.
Nhng phn ng nào thuc loi phn ng cng ?
A. Các phn ng b, e. B. Các phn ng b, c, d, e.
C. Các phn ng a, c, d, g. D. Các phn ng b, d, e.
II. HIROCACBON
ANKAN
1. Ankan là hiđrocacbon trong phân t có
A. liên kt đn C–C dng mch h và C–H.
B. liên kt đn C–C dng mch h hoc mch vòng.
C. liên kt đôi cacbon –cacbon.

D. liên kt ba cacbon –cacbon.
2. Hiđrocacbon no là nhng hiđrocacbon
A. trong phân t ch có liên kt đn.
B. trong phân t ch có mt liên kt đôi.
C. trong phân t có mt vòng no.
D. trong phân t có ít nht mt liên kt đôi.
3. Ankan là hiđrocacbon có công thc phân t dng
A. C
n
H
2n
. B. C
n
H
2n+2.
C. C
n
H
2n–2
. D. C
n
H
2n–6
.
4. Ankan có đng phân cu to
A. mch cacbon không nhánh và mch cacbon có nhánh.
B. mch vòng và không vòng.
C. khác nhau v v trí liên kt đôi.
D. mch vòng và mch h.
5. Phn trm khi lng cacbon trong phân t ankan Y bng 83,33%. Công thc phân t ca Y là

A. C
2
H
6
. B. C
3
H
8
.
C. C
4
H
10
. D. C
5
H
12
.
6. Phn trm khi lng cacbon trong phân t ankan Y bng 82,76%. Công thc phân t ca Y là
A. C
2
H
6
. B. C
3
H
8
.
C. C
4

H
10
. D. C
5
H
12
.
7. Theo chiu tng s nguyên t cacbon trong phân t, phn trm khi lng cacbon trong phân t
ankan
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 9 -


A. không đi. B. gim dn.
C. tng dn. D. bin đi không theo quy lut.

8. Cho công thc cu to ca ankan X :

CH
3
CHCH
2
CH
3
CH
3


Tên ca X là :
A. neopentan. B. isobutan.
C. 2–metylbutan. D. 3–metylbutan.
9. Cho hp cht X có công thc cu to :
CH
3
CH CH
2
C CH
2
CH
3
CH
2
CH
3
CH
3
CH
2
CH
3

Tên gi ca hp cht X là :
A. 2,4–đietyl–4–metylhexan B. 3–etyl–3,5–đimetylheptan
C. 5–etyl–3,5–đimetylheptan D. 2,2,3–trietylpentan.
10. Có bao nhiêu ankan đng phân cu to có công thc phân t C
5
H

12
?
A. 3 đng phân. B. 4 đng phân.
C. 5 đng phân. D. 6 đng phân.
11. Ankan 2–metylbutan to đc bao nhiêu gc ankyl (gc hoá tr I) ?
A. Hai gc. B. Ba gc.
C. Bn gc. D. Nm gc.
12. Phân t hiđrocacbon nào sau đây có nguyên t cacbon bc IV ?
A.
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3
B.
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2

CH
3

C.
CH
3
CH
2
CHCH
3
CH
3
D.
CH
3
C CH
3
CH
3
CH
3

13. Khi cho butan tác dng vi brom thu đc sn phm monobrom nào sau đây là sn phm chính ?
A. CH
3
CH
2
CH
2
CH

2
Br. B. CH
3
CH
2
CHBrCH
3
.
C. CH
3
CH
2
CH
2
CHBr
2
. D. CH
3
CH
2
CBr
2
CH
3
.
14. Khi nhit phân mt ankan X trong điu kin không có không khí thu đc khí hiđro và mui than,
thy th tích khí thu đc gp 5 ln th tích ankan X (đo  cùng điu kin v nhit đ, áp sut).
Công thc phân t ca X là
A. CH
4

. B. C
2
H
6
.
C. C
3
H
8
. D. C
4
H
10
.
15. t cháy hoàn toàn 2,20 gam mt ankan X thu đc 3,36 lít khí CO
2
(đktc). Công thc phân t ca
X là
A. CH
4
. B. C
2
H
6
.
C. C
3
H
8
. D. C

4
H
10
.
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 10 -


16. Hiđrocacbon X có công thc cu to sau :

CH
3
- CH -CH -CH
2
- CH
3
CH
3
CH
3

Tên ca X là
A. 3,4 –imetylpentan. B. 2,3–imetylpentan.
C. 2,2,3–trimetylpentan. D. 2,2,3–trimetylbutan.
17. Khi butan tác dng vi brom theo t l mol 1 : 1 thu đc sn phm chính là
A. CH

3
CH
2
CH
2
CH
2
Br. B. CH
3
CH
2
CH
2
CHBr
2
.
C. CH
3
CH
2
CHBrCH
3
. D. CH
3
CH
2
CBr
2
CH
3

.
18. Ankan X có công thc phân t C
5
H
12
tác dng vi clo to đc 4 dn xut monoclo. Tên ca X là
A. pentan. B. isopentan.
C. neopentan. D. 2,2–đimetylpropan.
19. Cho isopentan tác dng vi Br
2
theo t l s mol 1 :1, có ánh sáng khuch tán thu đc sn phm
chính monobrom có công thc cu to là
A. CH
3
CHBrCH(CH
3
)
2
B. CH
3
CH
2
CBr(CH
3
)
2

C. (CH
3
)

2
CHCH
2
CH
2
Br D. CH
3
CH(CH
3
)CH
2
Br.
20. Hiđrocacbon X có công thc phân t C
5
H
12
khi tác dng vi clo to đc 1 dn xut monoclo duy
nht. Tên ca X là
A. pen tan. B. isopentan.
C. 2,2–đimetylpropan. D. 2,3–đimetylpropan.
21. Hiđrocacbon Y có công thc cu to

CH
3
C CH
2
CH
2
CH
3

CH
3
CH
3

Khi tác dng vi clo, Y có th to đc bao nhiêu dn xut monoclo đng phân cu to ca nhau ?
A. 3 đng phân. B. 4 đng phân.
C. 5 đng phân. D. 6 đng phân.
22. Brom hoá ankan X ch to đc mt dn xut monobrom Y duy nht. Y có t khi hi so vi không
khí bng 5,207. Ankan X có tên là
A. n– pentan B. isobutan
C. isopentan D. neopentan.
23. Hiđrocacbon X có công thc phân t C
5
H
12
khi tác dng vi clo to đc 3 dn xut monoclo đng
phân ca nhau. Tên ca X là
A. isopentan. B. n–pentan.
C. neopentan. D. 2–metylbutan.
24. Hiđrocacbon C
3
H
8
tác dng vi clo có th to đc bao nhiêu dn xut điclo đng phân ca nhau ?
A. 2 đng phân. B. 3 đng phân.
C. 4 đng phân. D. 6 đng phân.
25. Ankan Y tác dng vi brom sinh ra hn hp 2 dn xut monobrom có t khi hi so vi hiđro bng
61,5. Tên ca Y là
A. butan. B. propan.

Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 11 -


C. isobutan. D. 2–metylbutan.

26. Hiđrocacbon X có công thc phân t C
5
H
12
tác dng vi clo to đc 2 dn xut điclo duy nht
đng phân ca nhau. Tên ca X là
A. isopentan. B. pentan.
C. neopentan. D. 2–metylbutan
27. t cháy hoàn toàn 2,24 lít ankan X (đktc) sau đó dn toàn b sn phm cháy sc vào dung dch
nc vôi trong d, thy có 40,00 gam kt ta. Công thc phân t ca X là
A. C
2
H
6
. B. C
4
H
10
.
C. C

3
H
6
. D. C
3
H
8
.
28. t cháy hoàn toàn 2,24 lít hn hp 2 ankan X và Y k tip nhau trong dãy đng đng thu đc 5,60
lít khí CO
2
. Các th tích khí đo  điu kin tiêu chun. Công thc phân t ca X và Y là
A. C
2
H
6
và C
3
H
8
. B. C
2
H
6
và C
4
H
10
.
C. C

2
H
6
và C
3
H
6
. D. C
3
H
8
và C
4
H
10
.
29. t cháy hoàn toàn 2,24 lít hn hp X gm propan và butan thu đc 7,84 lít khí CO
2
. Các th tích
khí đo  điu kin tiêu chun. Phn trm th tích ca propan trong hn hp bng
A. 25%. B. 50%.
C. 75%. D. 60%.
30. Khi phân hy hoàn toàn hiđrocacbon X trong điu kin không có không khí, thu đc sn phm có
th tích tng gp 3 ln th tích ca hiđrocacbon X ( cùng điu kin). Công thc phân t ca X là
A. C
2
H
6
. B. C
4

H
10
.
C. C
5
H
12
. D. C
6
H
14
.
31. t cháy hoàn toàn 4,84 lít hn hp X (đktc) gm metan và cacbon oxit thu đc hn hp khí và
hi. Th tích ca metan trong hn hp bng
A. 2,24 lít. B. 3,36 lít.
C. 4,48 lít. D. 5,60 lít.
32. t cháy hoàn toàn 2,24 lít hn hp X (đktc) gm metan và cacbon oxit thu đc hn hp khí và
hi có khi lng 6,2 gam. Phn trm th tích ca metan trong hn hp bng
A. 25%. B. 30%.
C. 45%. D. 50%.
33. Nhit phân nhanh khí metan thu đc hn hp X gm hiđro và axetilen (gi s hiu sut phn ng
nhit phân metan bng 100%). Hn hp X có t khi so vi hiđro bng
A. 4. B. 5. C. 8. D. 10.
34.  tách riêng r tng cht t hn hp gm pentan (nhit đ sôi bng 36
0
C), octan (nhit đ sôi bng
126
0
C) có th dùng phng pháp
A. kt tinh li.

B. chng ct thng.
C. chng ct di áp sut thp.
D. chit.
35. Trong phòng thí nghim có th điu ch metan bng cách nào sau đây ?
A. Nhit phân natri axetat vi vôi tôi xút.
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 12 -


B. Crackinh butan.
C. T phn ng ca cacbon vi hiđro.
D. Chng ct t khí m du.
36. Trong đi sng hng ngày có th điu ch metan bng cách nào sau đây ?
A. Phân hy ym khí các cht hu c.
B. Crackinh butan.
C. T phn ng ca nhôm cacbua vi nc.
D. Chng ct phân đon du m.
37. Trong công nghip, metan đc ly t
A. khí du m và khí thiên nhiên.
B. s phân hy ym khí các hp cht hu c.
C. quá trình chng ct phân đon du m.
D. quá trình tng hp t C và H.
XICLOANKAN
38. Kt lun nào sau đây đúng ?
A. Xicloankan là nhng hiđrocacbon no mch vòng.
B. Các cht có mch vòng no đu gi là xicloankan.

C. Nhng hiđrocacbon có công thc phân t dng C
n
H
2n
đu thuc loi xicloankan.
D. Các xicloankan đu là cht khí  điu kin thng.
39. Công thc phân t chung ca các monoxicloankan là
A. C
n
H
2n+2,
n ≤ 3.

B. C
n
H
2n,
n ≤ 3
.

C. C
n
H
2n
, n ≥ 3
.
D. C
n
H
2n–2

,

n ≤ 3
.
40. Theo chiu tng s nguyên t cacbon trong phân t, phn trm khi lng cacbon trong phân t
xicloankan
A. tng dn. B. gim dn.
C. không đi. D. bin đi không theo quy lut.
41. Hp cht X

CH
3
CH
3

có tên là
A. 1,4–đimetylxiclopentan. B. 1,3– đimetylxiclopentan.
C. đimetylxiclopentan. D. 3–đimetylxiclopentan.
42. Hp cht

CH
3
CH
3

có tên là
A. 1,3–đimetylxiclohexan B. 1,5– đimetylxiclohexan
C. 3-metylmetylxiclohexan. D. m-xilen.
43. Metylxiclohexan to đc bao nhiêu gc hoá tr I ?
Tài liu hc tp chia s

B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 13 -


A. Hai gc. B. Ba gc.
C. Bn gc. D. Nm gc.
44. Metylxiclohexan to đc bao nhiêu dn xut monoclo ?
A. Hai. B. Bn.
C. Sáu. D. Nm.
45. Xicloankan X có công thc phân t C
5
H
10
khi tác dng vi clo có th to đc 4 dn xut monoclo.
X làm mt màu dung dch brom. Tên ca X là
A. metylxiclobutan B. etylxiclopropan
C. xiclopentan. D. 1,2–đimetylxiclopropan.
46. Xicloankan X có công thc phân t C
5
H
10
khi tác dng vi clo có th to đc 3 dn xut monoclo.
X làm mt màu dung dch brom. Công thc cu to ca X là
A.
CH
3
B.

CH
2
CH
3

C.
D.
CH
3
CH
3

47. t cháy hoàn toàn 2,24 lít xicloankan X (đktc) thu đc 17,60 gam CO
2
. X tác dng đc vi
brom trong dung dch. Tên ca X là
A. xiclobutan. B. xiclopentan.
C. xiclopropan. D. metylxiclopropan.
48. t cháy hoàn toàn mt th tích hn hp khí gm hai hiđrocacbon X và Y là đng phân ca nhau
thuc hai dãy đng đng khác nhau thu đc 13,44 lít khí CO
2
và 10,80 gam nc. Các th tích khí
đo  điu kin tiêu chun. Hai hiđrocacbon đó thuc dãy đng đng
A. anken và xicloankan. B. ankin và ankađien.
C. benzen và ankađiin. D. anken và ankan.
49. Hiđrocacbon X có t khi so vi nit bng 2,00. X không làm mt màu dung dch brom. Công thc
cu to ca X là
A.
CH
3

B. CH
3
CH
2
CH
2
CH
3

C.
D.
CH
3

50. Hn hp M gm xiclobutan và propilen. Khi đun nóng có niken xúc tác, 4,48 lít hn hp M (đktc)
tác dng ht bao nhiêu lít hiđro (đktc) ?
A. 2,24 lít. B. 4,48 lít.
C. 3,36 lít. D. 1,12 lít.
51. Hn hp M gm xiclobutan và propilen. Khi cho 4,48 lít hn hp M (đktc) sc vào dung dch brom
(d) thy có 24,00 gam brom phn ng. Phn trm th tích ca propilen trong hn hp bng
A. 20,00%. B. 50,00%.
C. 75,00%. D. 25,00%.
52. ng vi công thc phân t C
5
H
10
có bao nhiêu xicloankan đng phân cu to ca nhau tác dng
đc vi hiđro ?
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc


Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 14 -


A. Ba cht. B. Hai cht.
C. Bn cht. D. Nm cht.
53. Xicloankan X tác dng vi brom/dung dch to đc dn xut đibrom có t khi hi so vi nit xp
x 7,71. Tên ca X là
A. xiclobutan. B. xiclopentan.
C. xiclopropan. D. metylxiclopropan.
54. Xicloankan X tác dng vi hiđro to đc ankan có t khi hi so vi X xp x 1,05. Tên ca X là
A. xiclobutan. B. xiclopentan.
C. metylxiclopropan. D. xiclopropan.
55. Khi cho metylxiclopropan tác dng vi brom, sn phm chính thu đc là
A.1,2–đibrombutan. B. 1,3–đibrombutan.
C. 1,3–đibrom–2–metylpropan. D. 1,4–đibrombutan.
56. Xicloankan có phân t khi nh nht có đng phân hình hc có công thc phân t là
A. C
4
H
8
. B. C
5
H
10
.
C. C
5

H
8
. D. C
6
H
12.
57. Kt lun nào sau đây là đúng ?
A. Xicloankan va có kh nng tham gia phn ng th, va có kh nng tham gia phn ng cng.
B. Xicloankan ch có kh nng tham gia phn ng th, không có kh nng tham gia phn ng cng.
C. Xicloankan không có kh nng tham gia phn ng th, ch có kh nng tham gia phn ng cng.
D. Xicloankan va không có kh nng tham gia phn ng th, va không có kh nng tham gia phn
ng cng.
58. Cho các cht sau: propan, xiclopropan, khí SO
2
. Ch dùng mt hoá cht nào sau đây có th phân bit
đc ba khí trên đng trong ba bình riêng r ?
A. Nc. B. Nc brom.
C. Hiđro, xúc tác niken. D. Oxi không khí.
59. Xicloankan X tác dng vi dung dch brom to thành dn xut đibrom có phn trm khi lng
brom bng 74,07%. Tên ca X là
A. xiclopropan. B. xiclobutan.
C. metylxiclopropan. D. đimetylxiclopropan.
60. t cháy hoàn toàn 2,24 lít hn hp gm etan và xiclopropan (đktc) thu đc sn phm có bao
nhiêu gam nc ?
A. 1,80 gam. B. 2,70 gam.
C. 3,60 gam. D. 5,40 gam.
61. Xiclopentan có th to đc my dn xut th điclo đng phân cu to ca nhau ?
A. Hai. B. Ba.
C. Bn. D. Nm.
ANKEN

62. Theo chiu tng s nguyên t cacbon trong phân t, phn trm khi lng cacbon trong phân t
anken
A. tng dn. B. gim dn.
C. không đi. D. bin đi không theo quy lut.
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 15 -


63. Anken là nhng hiđrocacbon
A. không no, mch h, phân t có ít nht mt liên kt đôi C=C.
B. không no, mch vòng, phân t có mt liên kt đôi C=C.
C. không no, mch h, phân t có mt liên kt đôi C=C.
D. không no, mch h, phân t có mt hoc hai liên kt đôi C=C.
64. Công thc phân t ca các anken có dng:
A. C
n
H
2n+2.,
n ≤ 2.

B. C
n
H
2n
n ≥ 3
.


C. C
n
H
2n
n ≥ 2
.
D. C
n
H
2n–2.
n ≤ 3
.
65. Có bao nhiêu anken đng phân cu to ca nhau có cùng công thc phân t C
4
H
8
?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
66. Anken CH
3
CH=CHCH
2
CH
3
có tên là
A. metylbuten–2. B. penten–3.
C. pent–2–en. D. pent–3–en.
67. Anken 3–metylpent–2–en có công thc cu to nào di đây ?
A.

CH
3
CH CH=CHCH
2
CH
3
CH
3
B.
CH
3
CH CH=CHCH
3
CH
3

C.
CH
3
CH
2
CH=CCH
3
CH
3
D.
CH
3
CH
2

C=CHCH
3
CH
3

68. Cho các anken có công thc cu to di đây :
CH
3
CH CH=CHCH
2
CH
3
CH
3
(X)
CH
3
CH CH=CHCH
3
CH
3
(Y)
CH
3
CH
2
CH=CCH
3
CH
3

(Z)
CH
3
CH
2
C=CHCH
3
CH
3
(T)
Anken không có đng phân hình hc là
A. X. B. Y. C. Z D. T.
69. Trong s các anken C
5
H
10
đng phân cu to ca nhau, bao nhiêu cht có đng phân hình hc ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
70. ng phân hình hc là nhng cht có cùng công thc cu to nhng
A. khác nhau v đ ln ca mch chính.
B. khác nhau v s phân b trong không gian ca mch chính xung quanh liên kt đôi C=C.
C. khác nhau v đ ln ca mch chính nhng ging nhau v s phân b trong không gian ca mch
chính xung quanh liên kt đôi C=C.
D. khác nhau v tính cht hoá hc.
71. Công thc nào di đây là ca cis–pent–2–en ?
A.
CH
3
CH
2

C=CH
CH
3
B.
C=C
CH
3
CH
2
H
H
CH
3

Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 16 -


C.
C=C
CH
3
CH
2
H
H

CH
3
D.
C=CCH
3
CH
2
H
H
CH
3

72. Có bao nhiêu anken đng phân cu to ca nhau khi cng hiđro đu to thành 2–metylbutan ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
73. ng vi công thc phân t C
4
H
8
có bao nhiêu đng phân cu to đu tác dng đc vi hiđro ?
A. Hai. B. Ba. C. Nm. D. Sáu.
74. Các anken đng phân hình hc ca nhau
A. ging nhau v tính cht hoá hc, khác nhau v mt vài tính cht vt lí.
B. ging nhau v tính cht vt lí, khác nhau v mt vài tính cht hoá hc.
C. khác nhau v tính cht hoá hc và mt vài tính cht vt lí.
D. ging nhau v tính cht hoá hc và tính cht vt lí.
75. Anken X có t khi so vi nit bng 2,00. Khi X tác dng vi nc (xúc tác axit) to ra hn hp 2
ancol đng phân ca nhau. Tên ca X là:
A. isobuten. B. but–1–en.
C. but–2–en. D. pent–1–en.
76. Khi but–2–en tác dng vi HBr có xúc tác axit thu đc:

A. mt sn phm cu to duy nht cha mt nguyên t brom trong phân t.
B. hn hp hai sn phm đng phân cu to cha mt nguyên t brom trong phân t.
C. sn phm th brom.
D. sn phm cha hai nguyên t brom trong phân t.
77. Anken X tác dng vi HBr đc cht Y; Y có t khi so vi X bng 2,446. Công thc phân t ca X
là:
A. C
3
H
6
. B. C
4
H
8
.
C. C
4
H
10
. D. C
5
H
10
.
78. t cháy hoàn toàn 4,48 lít hn hp X gm propan và xiclopropan thu đc bao nhiêu lít khí CO
2
?
Th tích khí đo  đktc.
A. 4,48 lít. B. 8,96 lít.
C. 13,44 lít. D. 15,92 lít.

79. Cho 2,24 lít anken X (đktc) tác dng vi brom (trong dung dch) thu đc sn phm có khi lng
ln hn khi lng anken là:
A. 8,0 gam. B. 10,0 gam.
C. 12,0 gam. D. 16,0 gam.
80. Anken Y tác dng vi brom to thành dn xut đibrom trong đó phn trm khi lng cacbon bng
17,82%. Công thc phân t ca Y là:
A. C
3
H
6
. B. C
4
H
8
.
C. C
4
H
10
. D. C
5
H
10
.
81. t cháy hoàn toàn 1,12 lít mt anken X (đktc) thu đc 5,60 lít khí CO
2
(đktc). Công thc phân t
ca X là:
A. C
3

H
6
. B. C
4
H
8
.
C. C
4
H
10
. D. C
5
H
10
.
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 17 -


82. t cháy hoàn toàn 2,24 lít hn hp hai anken X và Y (đktc) k tip nhau trong dãy đng đng thu
đc 5,60 lít khí CO
2
(đktc). Công thc phân t ca X và Y là:
A. C
2

H
4
và C
3
H
6
. B. C
3
H
6
và C
4
H
8
.
C. C
2
H
4
và C
4
H
10
. D. C
3
H
6
và C
5
H

10
.
83. t cháy hoàn toàn mt th tích hn hp gm anken X và hiđrocacbon Y thu đc 5,60 lít khí CO
2

(đktc) và 5,40 gam nc. Y thuc loi hiđrocacbon có công thc phân t dng:
A. C
n
H
2n
. B. C
n
H
2n–2
.
C. C
n
H
2n+2
. D. C
n
H
2n–4
.
84. Dn t t 5,60 lít hn hp Y gm C
2
H
4
và C
2

H
6
đi vào dung dch brom thy dung dch brom nht
màu và còn 4,48 lít khí thoát ra. Các th tích khí đo  điu kin tiêu chun. Phn trm th tích ca
etilen trong hn hp Y bng:
A. 20%. B. 25%. C. 75%. D. 50%.
85.  tách riêng metan khi hn hp vi etilen và khí SO
2
có th dn hn hp sc vào:
A. dung dch natri hiđroxit. B. dung dch axit H
2
SO
4
.
C. dung dch nc brom. D. dung dch HCl.
86. Cho anken X có công thc cu to sau :

C=C
H
CH
2
CH
3
CH
3
H

Tên đy đ ca X là
A. cis–pent–2–en. B. trans–pent–2–en.
C. trans–pent–3–en. D. cis–pent–3–en.

87. Cho 4,48 lít hn hp etilen và propilen (đktc) tác dng vi oxi d thu đc 22,0 gam khí CO
2
. Phn
trm th tích ca etilen trong hn hp bng:
A. 25%. B. 40%. C. 75%. D. 50%.
88. Cho mt th tích khí anken X (đktc) tác dng vi nc (xúc tác axit) đc 4,60 gam ancol Y ; nu
cho lng anken X trên tác dng vi HBr đc 10,90

gam cht Z. Công thc phân t ca anken X
là:
A. C
2
H
4
. B. C
3
H
6
. C. C
4
H
8
. D. C
5
H
10
.
89. Trong phòng thí nghim có th điu ch mt lng nh khí etilen theo cách nào sau đây?
A.  hiđro hoá etan.
B. un sôi hn hp gm etanol vi axit H

2
SO
4
.
C. Cho axetilen tác dng vi hiđro có xúc tác là Pd/PbCO
3
.
D. Crackinh butan.
90. Trong công nghip, etilen có th đc điu ch bng phng pháp nào sau đây?
A. T sn phm ca quá trình crackinh du m.
B. un sôi hn hp gm etanol vi axit H
2
SO
4
đc.
C. Nhit phân metan.
D. Cho hiđro tác dng vi cacbon.
91. 4,48 lít hn hp X gm propilen và xiclopropan (đktc) có th tác dng ht bao nhiêu lít dung dch
brom 0,10 M?
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 18 -


A. 2,0 lít. B. 1,0 lít. C. 1,5 lít. D. 2,5 lít.
92.  đt cháy 2,24 lít hn hp gm propilen và xiclopropan (đktc) cn bao nhiêu lít khí oxi (đktc)?
A. 6,72 lít. B. 8,96 lít. C. 10,08 lít. D. 11,20 lít.

93. Có bao nhiêu cht đng phân cu to có cùng công thc phân t C
4
H
8
tác dng đc vi brom (dung
dch)?
A. Nm cht. B. Sáu cht. C. Bn cht. D. Ba cht.
ANKIN
94. Theo chiu tng s nguyên t cacbon trong phân t, phn trm khi lng cacbon trong phân t
ankin:
A. tng dn. B. gim dn.
C. không đi. D. bin đi không theo quy lut.
95. Trong phân t ankin X, hiđro chim 11,765% khi lng. Công thc phân t ca X là :
A. C
2
H
2
. B. C
3
H
4
. C. C
4
H
6
. D. C
5
H
8
.

96. Ankin là nhng hiđrocacbon:
A. không no, mch h, phân t có ít nht mt liên kt ba C
C.
B. không no, mch vòng, phân t có mt liên kt ba C
C
C. không no, mch h, phân t có mt liên kt ba C
C.
D. không no, mch h, phân t có mt hoc hai liên kt ba C C.
97. Có bao nhiêu ankin ng vi công thc phân t C
5
H
8
?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
98. Cho ankin X có công thc cu to sau :
CH
3
C C CH CH
3
CH
3

Tên ca X là:
A. 4–metylpent–2–in. B. 2–metylpent–3–in.
C. 4–metylpent–3–in. D. 2–metylpent–4–in.
99. Công thc cu to ca 3–metylhex–1–in là
A.

C C
CHCH

3
CH
3
CH
3
B.

C C
CHCH
2
CH
3
H
CH
3

C.

C C
CHCH
2
CH
2
CH
3
H
CH
3
D.


C C
CHCH
2
CH
3
CH
3
CH
3

100. Có bao nhiêu ankin đng phân ca nhau khi cng hiđro d, xúc tác niken to thành 2–metylhexan ?
A. 2. B. 3. C.4. D. 5.
101. Hp cht X mch h, có công thc phân t C
4
H
8
khi tác dng vi HBr ch cho mt sn phm duy
nht. Công thc cu to ca X là:
A. CH
2
=CHCH
2
CH
3
. B. CH
3
CH=CHCH
3
.
C. CH

2
=C(CH
3
)
2
. D. CH
3
CH=C(CH
3
)
2
.
102. Hai cht X, Y mch h có công thc phân t C
3
H
6
và C
4
H
8
đu tác dng đc vi dung dch brom.
X và Y có th là:
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 19 -A. hai anken hoc xicloankan. B. hai anken hoc ankan.
C. hai anken. D. hai xicloankan.
103. Có bao nhiêu cht mch h đng phân cu to (gm ankin và ankađien liên hp) có cùng công thc
phân t C
5
H
8
?
A. Nm cht. B. Sáu cht.
C. Bn cht. D. Ba cht.
104. Có ti đa bao nhiêu hiđrocacbon mch h khi cng hiđro to thành butan ?
A. 2. B. 3. C.5. D. 6.
105. t cháy hoàn toàn 1,3 gam ankin X thu đc 2,24 lít khí CO
2
(đktc). Công thc phân t ca X là
A. C
2
H
2
. B. C
3
H
4
. C. C
4
H
6
. D. C
5
H

8
.
106. Cho 2,24 lít hn hp khí X (đktc) gm axetilen và etilen sc chm qua dung dch AgNO
3
trong NH
3

(ly d) thy có 6,0 gam kt ta. Phn trm th tích ca khí etilen trong hn hp bng:
A. 75%. B. 40%. C. 50%. D. 25%.
107. t cháy hoàn toàn hn hp khí gm ankin X và hiđrocacbon Y mch h, có cùng s nguyên t
cacbon trong phân t, thu đc sn phm cháy trong đó th tích hi nc bng th tích khí CO
2
(các
th tích đo  cùng điu kin). Y thuc loi:
A. ankin. B. anken. C. xicloankan. D. ankan.
108. Trong bình kín cha hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình đn khi phn ng hoàn toàn thu đc
khí Y duy nht.  cùng nhit đ, áp sut trong bình trc khi nung nóng gp 3 ln áp sut trong bình
sau khi nung. t cháy mt lng Y thu đc 8,8 gam CO
2
và 5,4 gam nc. Công thc phân t ca
X là:
A. C
2
H
2
. B. C
2
H
4
. C. C

4
H
6
. D. C
3
H
4
.
109. Khi cho propin tác dng vi brom trong dung dch to thành cht X trong đó phn trm khi lng
cacbon bng 18,00%. Công thc phân t ca X là:
A. C
3
H
4
Br
4
. B. C
3
H
4
Br
2
.
C. C
3
H
3
Br. D. C
3
H

4
Br.
110.  có mt lng nh axetilen làm thí nghim, ngi ta có th dùng phng pháp nào sau đây?
A. Tách HCl t CH
2
=CHCl trong dung dch KOH – etanol.
B. Cho canxi cacbua tác dng vi nc.
C. Nhit phân metan.
D. Cho hiđro tác dng vi cacbon.
111. Trong công nghip, axetilen có th đc điu ch bng phng pháp nào sau đây ?
A. Tách HCl t CH
2
=CHCl trong dung dch KOH – etanol.
B. Cho canxi cacbua tác dng vi nc.
C. Nhit phân metan.
D. Cho hiđro tác dng vi cacbon.
ANKAIEN
112. Ankađien là đng phân cu to ca:
A. ankan. B. anken. C. ankin. D. xicloankan.
113. Theo chiu tng s nguyên t cacbon trong phân t, phn trm khi lng cacbon trong phân t
ankađien:
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 20 -


A. tng dn. B. gim dn.

C. không đi. D. bin đi không theo quy lut.
114. Kt lun nào sau đây là đúng?
A. Ankađien có công thc phân t dng C
n
H
2n–2.
B. Các hiđrocacbon có công thc phân t dng C
n
H
2n–2
đu thuc loi ankađien.
C. Ankađien không có đng phân hình hc.
D. Ankađien phân t khi ln không tác dng vi brom (dung dch).
115. Kt lun nào sau đây là không đúng?
A. Ankađien là nhng hiđrocacbon không no mch h, phân t có hai liên kt đôi C=C.
B. Ankađien có kh nng cng hp hai phân t hiđro.
C. Nhng hp cht có kh nng cng hp hai phân t hiđro thuc loi ankađien.
D. Nhng hiđrocacbon không no mch h, phân t có hai liên kt đôi cách nhau mt liên kt đn
đc gi là ankađien liên hp.
116. t cháy hoàn toàn 5,40 gam ankađien X thu đc 8,96 lít CO
2
(đktc). Công thc phân t ca X là:
A. C
4
H
6
. B. C
4
H
8

.
C. C
4
H
4
. D. C
4
H
10
.
117. ng vi công thc phân t C
5
H
8
có my cht thuc loi ankađien liên hp đng phân ca nhau?
A. Hai cht. B. Ba cht.
C. Bn cht. D. Nm cht.
118. Khi buta–1,3–đien tác dng vi brom có th to đc my cht đng phân cu to ca nhau có 2
nguyên t brom trong phân t?
A. Hai cht. B. Ba cht.
C. Bn cht. D. Nm cht.
119. Khi cho buta–1,3–đien tác dng vi axit bromhiđric có th thu đc my cht đng phân cu to ca
nhau cha 1 nguyên t brom trong phân t?
A. Hai cht. B. Ba cht.
C. Bn cht. D. Nm cht.
120. t cháy hoàn toàn 3,40 gam ankađien X, thu đc 5,60 lít CO
2
(đktc). Công thc phân t ca X là:
A. C
4

H
6
. B. C
4
H
8
.
C. C
4
H
6
. D. C
5
H
8
.
121. Ankađien liên hp X có công thc phân t C
5
H
8
. Khi X tác dng vi H
2
có th to đc
hiđrocacbon Y C
5
H
10
có đng phân hình hc. Công thc cu to ca X là:
A. CH
2

=CHCH=CHCH
3
. B. CH
2
=C=CHCH
2
CH
3
.
C. CH
2
=C(CH
3
)CH=CH
2
. D. CH
2
=CHCH
2
CH=CH
2
.
122. Hin nay trong công nghip, buta–1,3–đien đc tng hp bng cách:
A. tách nc ca etanol.
B. tách hiđro ca các hiđrocacbon.
C. cng m vòng xiclobuten.
D. cho sn phm đime hoá axetilen, sau đó tác dng vi hiđro (xúc tác Pd–PbCO
3
).
123. Cao su buna là sn phm có thành phn chính là polime thu đc t quá trình:

A. trùng hp butilen, xúc tác natri.
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 21 -


B. trùng hp buta–1,3–đien, xúc tác natri.
C. polime hoá cao su thiên nhiên.
D. đng trùng hp buta–1,3–đien vi natri.
124. Cao su buna S là sn phm có thành phn chính là polime thu đc t quá trình:
A. đng trùng hp butilen vi stiren.
B. đng trùng hp buta–1,3–đien vi stiren.
C. đng trùng hp buta–1,3–đien vi sunfu (lu hunh).
D. đng trùng hp buta–1,3–đien vi xilen.
125. Khi trùng hp mt ankađien X thu đc polime M có cu to nh sau:
– CH
2
CH=CHCH
2
CH
2
CH=CHCH
2
CH
2
CH=CHCH
2


Công thc phân t ca monome X ban đu là
A. C
3
H
4
. B. C
4
H
6
.
C. C
5
H
8
. D. C
4
H
8
.
126. Khi trùng hp mt ankađien Y thu đc polime Z có cu to nh sau :
– CH
2
C(CH
3
)=CHCH
2
CH
2
C(CH

3
)=CHCH
2
CH
2
C(CH
3
)=CHCH
2

Công thc phân t ca monome Y là
A. C
3
H
4
. B. C
4
H
6
.
C. C
5
H
8
. D. C
4
H
8
.
127. 2,24 lít hn hp X gm buta–1,3–đien và but–1–in (đktc) có th tác dng ht ti đa bao nhiêu lít

dung dch brom 0,10 M?
A. 2 lít. B. 1 lít.
C. 1,5 lít. D. 2,5 lít.
128. t cháy hoàn toàn 10,80 gam hn hp X gm buta–1,3–đien và but–1–in thu đc bao nhiêu lít khí
CO
2
(đktc) ?


A. 8,96 lít. B. 11,20 lít.
C. 16,80 lít. D. 17,92 lít.
129. Kt lun nào sau đây là không đúng?
A. Buta–1,3–đien và đng đng có công thc phân t chung C
x
H
2x–2
vi x ≥ 3.
B. Các hiđrocacbon có công thc phân t dng C
x
H
2x–2
vi x ≥ 3 đu thuc dãy đng đng ca
ankađien.
C. Buta–1,3–đien là mt ankađien liên hp.
D. Trùng hp buta–1,3–đien (có natri làm xúc tác) đc cao su buna.
130. t cháy hoàn toàn 2,24 lít khí X (đktc) gm buta–1,3–đien và etan sau đó dn toàn b sn phm
cháy hp th vào dung dch H
2
SO
4

đc thì khi lng dung dch axit tng thêm bao nhiêu gam ?
A. 3,60 gam. B. 5,40 gam.
C. 9,00 gam. D. 10,80 gam.
131. Dn 2,24 lít hn hp X gm but–1–in và buta–1,3–đien vào dung dch AgNO
3
trong NH
3
(ly d)
thy có 8,05 gam kt ta. Trong X, phn trm th tích ca but–1–in bng
A. 25,00%. B. 50,00%.
C. 75,00%. D. 80,00%.
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 22 -


132. t cháy hoàn toàn 3,40 gam mt ankađien liên hp X thu đc 5,6 lít khí CO
2
(đktc). Khi X cng
hiđro to thành isopentan. Tên gi ca X là:
A. 2–metylpenta–1,3–đien. B. penta–1,4–đien.
C. 2–metylbuta–1,3–đien D. isopenten.
Hidrocacbon thm
133. Kt lun nào sau đây là không đúng?
A. Benzen và đng đng có công thc phân t chung C
x
H

2x–6
vi x ≥ 6.
B. Các hiđrocacbon có công thc phân t dng C
x
H
2x–6
vi x ≥ 6 đu thuc dãy đng đng ca
benzen.
C. Benzen và đng đng va có kh nng tham gia phn ng th và phn ng cng.
D. Benzen không làm mt màu dung dch brom và dung dch KMnO
4
.
134. Nhn xét hoc kt lun nào sau đây là đúng ?
A. Benzen và đng đng ch có kh nng tham gia phn ng th.
B. Benzen và đng đng ch có kh nng tham gia phn ng cng.
C. Benzen và đng đng va có kh nng tham gia phn ng th, va có kh nng tham gia phn
ng cng.
D. Benzen và đng đng không có kh nng tham gia phn ng th, cng không có kh nng tham
gia phn ng cng.
135. t cháy hoàn toàn 1,30 gam hiđrocacbon X là cht lng  điu kin thng, thu đc 2,24 lít khí
CO
2
(đktc). Công thc phân t ca X là
A. C
7
H
8
. B. C
6
H

6
.
C. C
5
H
8
. D. C
6
H
14
.
136. Hiđrocacbon X có công thc cu to:

CH
3
CH
3

Tên ca X là
A. 1,4–đimetylbenzen. B. đimetylbenzen.
C. 1,3–đimetylbenzen. D. xilen.
137. Hiđrocacbon X có công thc cu to

CH
3
CH
3

Khi tác dng vi brom có mt bt st, X có th to đc my dn xut monobrom?
A. Mt. B. Hai.

C. Ba. D. Bn.


Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 23 -

138. Hiđrocacbon X có công thc cu to:

CH
2
CH
3
CH
3
1
2
3
4
5
6

Khi tác dng vi brom không có mt bt st, X to đc my dn xut monobrom ?

A. Mt. B. Hai.
C. Ba. D. Bn.
139. Hiđrocacbon X đng đng ca benzen có công thc phân t C
8
H
10
. Khi X tác dng vi brom có
hoc không có mt bt st, trong mi trng hp ch to thành mt dn xut monobrom duy nht.
Công thc cu to ca X là:
A.
CH
3
CH
3
B.
CH
3
CH
3
C.
CH
3
CH
3
D.
CH
2
CH
3


140. Hiđrocacbon X có phn trm khi lng C xp x bng 92,31%. T khi hi ca X so vi oxi bng
3,25. Công thc phân t ca X là:
A. C
8
H
8
. B. C
8
H
10
.
C. C
7
H
20
. D. C
9
H
9
.
141. Hiđrocacbon thm X có phn trm khi lng C xp x bng 92,31%. Khi X tác dng vi brom
trong dung dch to ra dn xut đibrom Y trong phân t có phn trm khi lng brom bng
60,61%. Công thc cu to ca X là:
A.
CH=CH
2
CH
3
B.
CH=CH

2
C.
CH=CH
2
CH
3
D.
CH
2
CH
3

142. Khi đun nóng hp cht thm X có công thc phân t C
8
H
10
vi dung dch KMnO
4
sau đó axit hoá
dung dch, thu đc cht kt ta M. Trong M, phn trm khi lng oxi bng 26,23%. Công thc
cu to ca X là:
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 24 -


A.

CH
3
CH
3
B.
CH
3
CH
3
C.
CH
3
CH
3
D.
CH
2
CH
3143. Stiren có công thc cu to nào di đây?
A.
CH=CH
2
CH
3
B.
CH

2
CH
3
C.
CH=CH
2
CH
3
D.
CH=CH
2

144. Cho etylbenzen tác dng vi brom có mt bt st, cht nào di đây không phi là sn phm chính
?
A.
CH
2
CH
3
Br

B.
CH
2
CH
3
Br

C.
CH

2
CH
3
Br

D.
CH
2
CH
3
Br

CH
2
CH
3
Br

145. Công thc cu to nào di đây không phi là ca naphtalen?
A.
B.
C.
D. .
Tài liu hc tp chia s
B câu hi trc nghim Hóa hc

Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 25 -146. Khi cho naphtalen tác dng vi axit HNO
3
(có axit H
2
SO
4
làm xúc tác) có th thu đc sn phm
chính là:
A.
NO
2
. B.
NO
2
.
C.
NO
2
O
2
N
. D.
NO
2
NO
2
.
147. Mc dù không b oxi hoá bi dung dch thuc tím, khi có mt xúc tác V
2

O
5
naphtalen b oxi hoá bi
oxi to thành anhiđrit phtalic M. Công thc cu to ca M là
A.
O
O
O
. B.
COOH
COOH
.
C.
O
C
C
O
O
O
. D.
O
C
C
O
O
.
148. Oximen là thành chính trong tinh du húng qu có công thc cu to sau :

1
3

2
4
5
6
7
8

Khi tác dng vi brom theo t l s mol 1 : 1, oximen có th to thành my sn phm đng phân cu
to ca nhau trong phân t có hai nguyên t brom?
A. Hai. B. Ba. C. Bn. D. Nm.

III. DN XUT HALOGEN ậ ANCOL ậ PHENOL
1. Cho các cht : ancol 2–metylbutan–2–ol (I) ; ancol acrylic (II) ; ancol but–2–en–1–ol (III) ; ancol
but–3–en–1–ol (IV) ; ancol 2–metylprop–2–en–1–ol (V) ; pentan–1–ol (VI). Nhng cht trong s
các cht đã cho là đng phân ca nhau là:
A. (I) và (VI) ; (III) và (IV), (V).
B. (I) và (VI) ; (III) và (IV), (VI).
C. (I) và (VI) ; (III) và (IV), (VI).

×