Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Giáo án bồi dưỡng đại trà tiếng anh 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (328.9 KB, 72 trang )

Lesson plan Revision- English 6
Period 1
THE VERB “TOBE”
Prepare: 5/ 9/ 2009
Teach: 8/ 9/2009
Classes: 6D, 6B.
I. Aims
By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to
use TOBE with personal pronouns.
- Teaching aids: chalk, board
II. Procedures
A. Theory
1. Personal Pronouns

Ngôi thứ số ít số nhiều
nhất I We
hai You You
ba He / She / It They
2. The Verb TOBE
a. Cõu khẳng định.= The positive form
I + am =’m + tên riêng / tính từ / danh từ
He / She / It + is =’s (nếu số it thì có mạo từ “a / an or the”)
You / We / They + are =’re
b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ)
Are + you / they / (we) ? Yes, I am/we/they are . No,I/we/they+ be + not
Is + he / she / it ? Yes, he / she/it is. No,he / she / it is not.
- Wh-questions: How (old) + be + S?, What + be + your/his… name(s)?
c. Câu phủ định. ( thêm ‘not’ sau động từ tobe)
I + am not + tên riêng / tính từ / danh từ ( nếu số it
He / She / It + is not thì có mạo từ “a /an or the”)
You / We / They + are not


Notes: Động từ “be” chỉ tình trạng của chủ ngữ, động từ được chia theo các ngôi.
- Dùng trong các tình huống sau: giới thiệu bản thân, hỏi tên người nào đó, hỏi
thăm sức khỏe, hỏi về tuổi tác.
B. Drill exercises
Ex1: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh.
1. My mother / be / tall.
2. What / be / his name /?
3. The children / be / fine.
4. The children / be / good students.

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
1
Lesson plan Revision- English 6
5. Her name / not be / Hung.
6. Where / he / be / from / ?
7. Nga / be / a new student / ?
8. This / be / my father.
9. You / be / Hoa / ?
10. How / you / be / today / ?
Ex2: Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO.
1. That is a pen.
2. The book is on the table.
3. Nam and Ba are very well.
4. He is a doctor.
5. The children are good students.
6. Thu is pretty.
7. She is in her classroom.
8. They are tall.
9. It is hot.
10.My name is Lan.

Ex3. Translate these sentences into English.
1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không?
2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao?
3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu.
4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi.
5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ?
6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6.
7. Tôi là Phong còn đây là Linh.
Ex4: Supply the correct form of the Verbs.
1. How old you (be) ?
2. You (be) fine?
3. This (be) Phong ?
4. He ( not be) a doctor.
5. They (not be) teachers.
Ex5: Correct mistakes
1. How old you are?
2. I’m fiveteen years old.
3. My name are Linh.
4. We am fine , thank you.
5. I’m Hanh and I am is fine.
C. Homework
- Redo all exercises or do the left exercises.
- Learn the theory by heart.

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
2
Lesson plan Revision- English 6

Period: 2 THE cardinal NUMBERS AND NOUNS
Prepare: 13/ 9/ 2009

Teach: 8/ 9/2009
Classes: 6D, 6B.

I. Aims:
By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice the
numbers and understand single Nouns and plural Nouns to use them.
- Teaching aids: board
- Anticipated problems:
II. Procedures
A. Theory
1. Cardinal Numbers
- Ss count the numbers from 0 to 30, and 30 to 0; 1,3,5 29; 2,4,6 30, 30,
28, 26, 2; 29, 27, 25 1;
2. Nouns
a. Uncountable Nouns
water, coffee, milk
b. Countable Nouns.
- Single Nouns: ( No ‘s’ after the N)
girl, man, student,
Review: * Chào hỏi: Hello / hi / Good morning
* Giới thiệu tên: My name’s = I’m
* Hỏi thăm sức khoẻ: How are you? / And you? (I’m) fine
* Cảm ơn: Thanks = Thank you.
* Giới thiệu tên người khác hoặc tên 1 đồ vật: This is
* Hỏi đáp về tuổi: How old are you? I’m years old.
* Vocabulary: Buổi trong ngày: morning , afternoon, evening, night.
Bạn học: classmate, partner, children
B. Drill exercises
Ex1: Write the numbers
1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,

22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Ex2: Sắp xếp các danh từ sau thành 2 cột: danh từ không đếm được và danh từ
đếm được
1. child 6. bench
2. sugar 7. family

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
3
Lesson plan Revision- English 6
3. ruler 8. coffee
4. milk 9. water
5. bookshelf 10. house
Ex3: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.
1. morning / I / Tam / this / Lan
2. Hi / I / Hai / this / Van.
3. afternoon / name / Hung / this / Hoang.
4. Hello / Long / I / Hoa / this / Nam / and / this / Nga
5. How / you / ? – I / fine / thanks/
6. morning / Miss Ha / name / Ba / this / Phong.
7. after noon / children / name / Nguyen Van An / How / you / ?
8. afternoon / teacher / we / fine / thanks/
9. Hi / Bao / how / you / ?/
10. Hello / Luong / this / Lan , my friend/ she / a new student / my class
Ex4: Sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh.
1. thank / are / you / fine / , / we
2. today / how / ? / you / are /
3. is / name / you / ? / my / . / and / Thong /
4. this / evening / miss / , /Nga / good / . /Hoa / is /
5. is / am / hello / ? / Lan / what / your / I / name / . /
Ex5: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì.

1. This (be) my friend , Lan .
2. She (be) nice ?
3. They (not be) students.
4. He (be) fine today.
5. My brother (not be ) a doctor.
6. You (be) Nga ? Yes, I (be)
7. The children (be) in their class now.
8. They (be) workers ? – No, They (not be)
9. Her name (be) Linh.
10.How you (be) ? – We (be) fine, thanks.
Dạng số nhiều của danh từ:
a. Thông thường thêm “s” vào sau danh từ số ít
b. Nếu N tận cùng bằng “y”- Trước-“y” là một nguyên âm ta thêm”s”.
- Trước -“y’’ là một phụ âm ta đổi “y” thành “ies”
c. N tận cùng bằng “f/fe” ta thay”f/fe” bằng -“ves”
- Ngoại lệ các từ sau ta thêm “s” : roof, froof (chứng cớ), chief (người chỉ huy),
handkerchief, safe,(két,tủ sắt), belief (niềm tin), chef (bếp trưởng)
d. N tận cùng bằng “o”: - Trước “o” là một ng/âm ta thêm “s”. - Trước “o” là
một phụ âm ta thêm “es”

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
4
Lesson plan Revision- English 6
- Ngoại lệ: các từ sau chỉ thêm “s” : piano, photo , kilo, dynamo(máy phát
điện),solo (độc xướng,một mình),auto(xe hơi),grotto(hang),motto(khẩu hiệu)
e. N tận cùng bằng: “s, x, sh, ch, z” ta thêm “es”
f. Danh từ dạng số ít nhưng nghĩa số nhiều: people, police, cattle, public,
clergy (hàng giáo phẩm)
C. Homework
- Learn theory by heart . - Redo all exercises.

REVISION 3
commands / Imperative, personal Pronouns and possessive adjectives
Prepare: 20/ 9/ 2009
Teach: / 9/2009
Classes: 6D, 6B
I. Aims:
By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and to
understand the structures: Commands and Wh-questions, personal pronouns and
possessive pronouns.
- Teaching aids: chalk, board
II. Procedures
1. Warm up.
- Greetings
- Brainsorm: Ordinary Verbs
2. Content
A. Theory:
1. Commands: yêu cầu, mệnh lệnh
a. V(bare)+ O / C (bổ từ) -> Stand up , Close your books.
b. Don’t + V(bare) + O / C -> Don’t talk in class, Don’t make noise.
2. Pronouns: Personal pronouns and possessive adjectives

I WE YOU SHE HE THEY IT
MY OUR YOUR HER HIS THEIR ITS
Personal pronouns are used Subjects in the sentences.
Possessive pronouns are used Adj , they stand before the nouns.
B. Drill exercises.
EX1: Make up imperative sentences using these words below.
1. Listen / teacher. 6. Not / open / book(s).
2. Not / talk / class. 7. Sing / a song. (hỏt 1 bài hỏt)
3. Look / board. 8. Not / sit down.

4. Not / make noise. 9. Read / dialogue
5. Close / books. 10. Not / be late for school.(muộn,chậm)
EX2. Translate these sentences into English.

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
5
Lesson plan Revision- English 6
1. Hãy mở cửa ra.
2. Hãy đóng cửa sổ lại.
3. Đừng đi học muộn .
4. Hãy nhìn lên bảng.
5. Đừng nói chuyện trong lớp. Hãy giữ trật tự
EX3. Put a suitable personal pronoun / posessive pronouns into the blanks.
1 am Thu. This is brother. name is Hai. is a teacher.
2. Mr. and Mrs Brown are in livingroom. are teachers.There are three 4
people in family.
3.What’s this? is a pen.
4 name is Nga. is sister. What is name , Lan?
5 friends and I are students. are good students. And these are
teachers.
6. What’s telephone number, Lan? telephone number is 0398572000
Ex4. Complete the open dialogue.
Minh: , Hoa.
Hoa: Hi,Minh you?
Minh: fine, thank ?
Hoa: Fine.
Minh How you?
Hoa: eleven
Minh: What’s ?
Hoa: It’s

Ex5: Rearrange these sentenses into a suitable dialogue between Hoa, Thanh and
Linh.
1. Hello, Thanh and Linh. How are you?
2. Bye.
3. Oh.Hi, Hoa. How are you?
4. How old are you?
5. We’re fine, thanks.
6. We’re eleven years old.
7. Fine, thanks.
8. Goodbye.
Ex6: Translate into English
1. Chào các bạn . Hôm nay các bạn có khoẻ không?
2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao?
3. Chào thầy Nam, chúng em chúc thầy một buổi sáng tốt lành.
4. Tên của anh là Trung và đây là chị Nga.
5. Chị 15 tuổi .Còn các em bao nhiêu tuổi ?
6. Con chào bố. Bố có khoẻ không?
7. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 20 tuổi.

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
6
Lesson plan Revision- English 6
8. Chị ơi, Chị bao nhiêu tuổi rồi.
9. Tên chị là Nga còn em tên gì?
10. Điện thoại nhà em số mấy? Dạ điện thoại nhà em là 039 857 862.
* do some exercises in work book: 4, 5/ p.26
C. Homework
- Learn the theory by heart.
- Redo all exercises or the left exercises.
Revision 4

ARTICLES (a / an / the ) + QUESTIONS
Prepare: 26/9/2009
Teach: 30/ 9/2009
Classes: 6D, 6B
I. Aims:
By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to
use the articles. Review some Wh-questions.
- Teaching aids: board
- Anticipated problems:
II. Procedures
1. Warm up:
- Greetings
- Brainstorm: Wh-questions
2. Content
A. Theory:
1. Articles: cái , chiếc, con
- a / an: indefinite articles,go with singular Noun.And stand before the N
- an : Stands before 5 vowel symbols such as: u, e, o, a, i.
- a: stands before the consonant symbols.
- the: definite article
Review : classroom vocabulary:
* Dụng cụ học tập: pencil, ruler, bag, pen, eraser, book.
* Đồ dùng trong lớp: desk, board, waste basket, clock, window, door .
* Nơi chốn: (to) live, classroom, house, street, city.
* Nghề nghiệp: student , teacher.
2. Wh-questions:
a. Hỏi đáp về tên: What’s your name? My name’s
b. Hỏi đáp về tuổi: How old are you? I’m years old.
c. Hỏi đáp về chỗ ở: Where do you live ? I live on / in / at
d. Hỏi đáp cái này/ cái kia, người này/ người kia.


Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
7
Lesson plan Revision- English 6
Is this / that your ?Yes, this / that is my
e. Hỏi đáp đây / kia là cái gì.
What is this/that? It / This / That is a/an
B. Drill exercises
Ex1: Put a suitable article(a / an / the) where necessary.
1. This is classroom. We are in classroom.
2. There is board on wall. picture of uncle Ho is on wall.
3. There is old chair at table.
4. Mr Minh is engineer and his friend is doctor.
5. That is eraser and this is pen.
6. These are oranges and that is apple.
7. Is this umbrella ?
8. I live on PDP street. He lives in city.
Ex2: Make questions for underlined words.
1. We’re very well, thanks
2. I’m twelve years old.
3. My telephone number is 039 857 862
4. My name’s Nga.
5. We live on Nguyen Du Street.
6. I live in a house.
7. I live at 32 Ly Tu Trong Street.
8. H-o-a, Hoa
9. That is an eraser.
10. This is a book.
Ex3: Make up question and answer using these words given below.
1. where / live / I / Vietnam

2. where / live / we / house.
3. where / live / I / City.
4. where / live / we / Hai Thuong Lan Ong Street.
5. where / live / I / 180 Xuan Dieu Street.
6. what / telephone number/ 0984 170 206.
7. what / mobi phone number / 0913396753
8. How / you / thirteen years old.
9. How / you / very well, thanks.
10.what / name / Hung.
Ex4: Translate these sentences into Vietnamese.
1. Bạn sống ở đâu, Hai ?
2. Mình sống ở đường Nguyễn Du. Còn các bạn sống ở đâu?
3. Chúng mình sống ở Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh.
4. Tôi sống ở số nhà 102 Đường Xuân Diệu, Phường Bắc Hà.

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
8
Lesson plan Revision- English 6
5. Cái gì đây? Đó là hòn tẩy
6. Tôi sống ở số nhà 80 Ngõ 8 Đường Phan Đình Phùng, Thành Phố HT.
7. Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào?
8. Đây là quyển sách của tôi còn kia là chiếc bút của bạn.
9. Kia có phải là cái bút chì của bạn không? Không, không phải.
10. Đây có phải là ngôi nhà của bạn không? Vâng, đúng vậy.
C. Homework
- Redo all exercises or Do all exercises left.
- Learn theory again.


Revision 5

Plural Nouns + Pronunciation
Prepare: 11/10/2009
Teach: 16/10/2009
Classes: 6D, 6B
I. Aims:
By the end of the leson, Ss will be able to get more practice and know how to
change singular Nouns to plural Nouns. Review some kinds of questions.
- Teaching aids: board
II. Procedures
1. Warm up
- Greetings
- Brainstorm: living room vocabulary
2. Content
A. Theory:
1. Plural nouns -Get Ss to learn how to write to read pronunciation “s”
* General rulers: add ‘s’ after the N.
- N tận cựng bằng “o”: - Trước “o” là một ng/õm ta thờm “s”. - Trước “o” là một
phụ õm ta thờm “es”. Ngoại lệ: cỏc từ sau chỉ thờm “s” : piano, photo , kilo,
dynamo (mỏy phỏt điện),solo (độc xướng,một mỡnh),auto(xe hơi), grotto(hang),
motto (khẩu hiệu)
- Put ‘es’ after the N ended by : s /ss, ch , sh , x , z box – boxes, watch –
watches, class – classes, trừ từ mượn của nước ngoài:stereos
- The N ended by: f /fe -> ves knife – knives, shelf = shelves -> /vz/

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
9
Lesson plan Revision- English 6
- The Nouns ended by : y -> ies khi liền trước y là phụ õm , cũn nguyờn õm +
y => ta chỉ + s -> story => stories, play => plays
* Irregulal rulers: Must learn by heart

- man – men, child – children, foot – feet
* Pronunciation: /s/ = ts, ps, ks ; /iz/ = ses , ches ,shes , xes , ces , ges , zes
/vz/ = ves ; /z/ =the left words
* Review Vocabulary: change them into plural nouns
- Đồ đạc trong nhà: couch , armchair, lamp, telephone , bookshelf, television
, stereo , bench.
- Nghề nghiệp: doctor, nurse, engineer , teacher.
- Thành viên trong gia đình: father, mother, brother, sister.
- Nơi chốn: yard
2. Questions
a. Hỏi đáp xem đây/ kia là những cái gì :
What are these / those? - They are
- These / Those are
b. Hỏi đáp xem có bao nhiêu người/ vật:
How many are there in your ?
There are / There is a / an
c. Hỏi đáp người này/người kia: Who’s this / that? It / This / That is
d. Hỏi đáp về nghề nghiệp: What does he/ she do? = What’s her / his job?
He / She is a / an
e. Hỏi về tuổi của người khác: How old is he / she ?
He / She is years old.
B. Drill exercises
Ex1: Write the plural forms of nouns
armchair , table , lamp , bag , couch
house , eraser , window , stereo , class
Ex2: Put the plural nouns from Ex1 into the correct column
- / s / - / z / - / iz /
Ex3: Write the questions from the following answers
1. I live in HCM City. 6. I am twelve years old.
2. My name’s David. 7. H – O – A

3. No. That’s my classroom. 8. It is an eraser.
4. Yes. This is my pen. 9. No. That is my teacher.
5. These are windows. 10. They’re counches.
Ex4: Which one is different?
1. pen board desk teacher 2. ruler pencil pen student
3. classroom eraser pencil pen 4. class door window clock
5. schoolbag clock wastebasket 6. house school eraser classroom
7. wastebasket board desk city 8. two twenty thirteen nineteen

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
10
Lesson plan Revision- English 6
9. I we you my 10. am are is children
EX5: Say the words with the correct stress.
morning , evening , afternoon , window, pencil , teacher , ruler , student , eraser,
table , telephone , armchair , television , bookshelf , stereo , engineer, family.
Ex6: Write about you
Hi. My name’s I’m a I’m old.
I live There family.ect
Ex6: Put a suitable preposition
1. Stand 2. Sit 3. Come
4. I live a Street. 5. I live a house . 6. I live VN.
7. I live Le Loi Street. 8. I live 326 Tran Phu Street.
9. I live HCMC. 10. What’s this English?
C. Homework
- Learn theory by heart. - Do the left exercises.
Revision 6
There is / are (not)
& Cardinal numbers 0 – 100
Prepare: 18/10/2009

Teach: 20/10/2009
Classes: 6D, 6B
I. Aims
By the end of the lesson, Ss will be able to know the structures and learn how to
count from 0 to 100.Practice doing exercises.
- Teaching aids: chalk, board
II. Procedures
1. Warm up
- Greetings
- Bingo : About cardinal numbers
2. Content
A. Theory:
1. Structure :
(+) There is a/ an / one
There are two / some
(-) There isn’t (is not) a /an one
There aren’t (are not) two / any
(?) Is there a /an ? Yes, There is . / No, there isn’t
Are there two / any ? Yes, there are . No, there aren’t.
(?) How many are there ? There is / are

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
11
Lesson plan Revision- English 6
2. Cardinal numbers
- ten , twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.
B. Drill exercises
Ex1. Change these sentences into (-), (?) and answer
1. There is an eraser on the table.
2. There are four windows in the livingroom.

3. There is one table in the classroom.
4. There are some pens on the desk.
5. There are four people in your family.
Ex2: Make questions for the underlined words
1. These are armchairs.
2. There is one chair in the classroom.
3. My mother is forty – two years old.
4. It’s her father, Mr.Hai.
5. There are twenty classrooms in our school.
6. H-A-L-O-N-G, Ha Long.
7. My mother is an engineer. 9. It’s a couch.
8. His name is Quan. 10. Yes. That’s my teacher
Ex3: Change these sentences into plural form
1. This is a stereo
2. Is that an eraser? No, it isn’t.
3. There is one bookshelf on the wall.
4. Is there one wastebasket in your class? Yes, there is
5. It’s a door.
6. I am a student.
7. Are you an engineer? No, I am not.
8. What is your name?
9. Who’s that?
10. Is this your student? Yes, it is
Ex4: Complete a dialogue
S1: Hi, Thu
S2: , Phong. How you?
S1: I , you.
S2: Where live?
S1: I 32 Ha Huy Tap Street.
S2: How many family?

S1: There four
S1: What father ?
S2: He engineer.
S1: How he?

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
12
Lesson plan Revision- English 6
S2: He fifty
Ex5: Write these numbers in words
25 , 15 , 14 , 455 , 127
100 , 905 , 78 , 823 ,55
Ex6: Answer the questions about you and your family
1. What’s your name? And What do you do? And How old are you?
2. How many people are there in your family?
3. Where does your family live?
4. What is your father’s name?
5. What does he do? and How old is he?
6. What is your mother’s name?
7. What does she do? and How old is she?
8. Do you have any brothers or sisters?
C. Homework
- Learn theory by heart
- Do the left exercises and redo all .
Revision 7
this / that is , these / those
What time is it? drill exercises
Prepare: 25/10/2009
Teach: 28/10/2009
Classes: 6D, 6B

I. Aims
By the end of the lesson , Ss will be able to know again how to use the ordinal
verbs and its forms: negative form, and questions.
- Teaching aids: cards
II. Procedures
1. Warm up
- Greetings.
2. Content
A. Theory
1. Vocabulary
- Review: Days of the week : From Monday to Sunday and Subjects
2. Formation: 1. This / That / These / Those
a. This /That is (not) / (a/an )+ N.
b. Is this / that ? Yes, it is / No, it isn’t.

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
13
Lesson plan Revision- English 6
c. What is this / that? - It’s
d. These / Those are (not) / Ns
e. Are these / those ? Yes, they are / No, they are not
f. What are these / those? – They are
2. Ask and answer about the time.
- What time is it ? = What’s the time?
It’s
B. Drill exercises.
Ex1: Write these time words in any ways as much as possibly
7.30 = , 8.15 = , 3.25 = , 9.45 = , 11.55 = , 6.05 = , 2.10 =
Ex2: Change these sentences into plural sentences
1. This is an armchair. 6. I am a student.

2. It is a couch. 7. There is a lake near the house.
3. What is this? It’s a stereo.
4. What is that ? It’s a bookshelf.
5. That is an eraser.
Ex3: Complete the sentences with the correct form of the verbs from the list:
get , have , go , wash , do , watch , play , be.
1. Our house in the city?
2. We don’t volley ball every afternoon.
3. that your teacher?
4. These her students .
5. My brother up at 5.45.
6. Doe she to school at 6.20?
7. He his homework in the evenings.
8. Our family television in the living room.
9. She lunch at 6 o’clock every afternoon.
10. Does Ba the house work? – No, he not.
Ex4: Answer the questions:
1. Do you have English today?
2. Do you have history on Monday?
3. Does your sister have Math on Tuesday and Friday?
4. What do you have on Wednesday?
5. When do you have Geography?
6. What time do you do the housework ?
7. What does your brother do on Monday?
8. What does your mother do on Sunday?
9. When does your father watch television?
10. What time does your sister do her homework?
Ex5 Make questions for the underlined words.
1. Nam gets up at 5.00


Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
14
Lesson plan Revision- English 6
2. He plays games after school.
3. She has Literature on Wednesday and Friday?
4. My father watches television at 7 o’clock every evening.
5. They play soccer after school.
6. Our school has three floors.
7. He is in grade 7.
8. They are in their house.
9. These are counches.
10. She is 20 years old.
Ex6: Complete the passange
Every morning , Quang up six o’clock, then he
dressed 6.15. He to school 6.30. When the class finishes , he
home 1015. After lunch, has a short rest, the after noon, he his
homework at two o’clock or he helps his parents do some house work the
evening, he television at 7.00, then he to bed at 10.30
C. Homework
- Learn theory by heart.
- Redo all exercises.
revision 8
ADJECTIVES & ORDINAL NUMBERS (1
st
– 30
th
)
Prepare: 7/11/2009
Teach: 10/11/2009
Classes: 6D, 6B

I. Aims
By the end of the lesson, Ss will be able to know about adjectives to describe
location and size of school, location of objects
- Teaching Aids: chalk, board
II. Procedures
1. Warm up
- Greetings
- Brain storm: Adjectives
2. Content
A. Theory
1. Adjectives describe the location and size of school: big, small,old

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
15
Lesson plan Revision- English 6
Form: (+) S + be + Adj / a/an Adj
(-) S + be +not ………
(?) Be + S + ……… ? Yes, S + be / No, S + be + not. -> Where + be + S
? -> S + be + in + place / on the + ordinal Number + floor
2. Possesive pronouns:
-‘s : after the singulal nouns and irregular plural nouns .
-‘ : after the plural nouns which have “s”
- Use preposition : of
- Use adj possesive: my , your , his , her , our , their , its
3. Ordinal numbers
Count and write 1
st
–30
th


4. Review Vocabulary: ordinary verbs / actions
5. Review Forms:
a. Hỏi và trả lời về nơi chốn/vị trí: Where is your school / ? It’s in/on
b. Hỏi và trả lời về tính chất /đặc trưng của vật: Is your school big? Yes, it is
c. Diễn đạt sở hữu: It’s Hung’s school
d. Hỏi và trả lời bạn học khối mấy/ lớp gì/ lớp ở tầng nào.
Which grade / class are you in? – I am in grade 6, class 6c
Where is your class room? - It’s on the second floor.
6. (to) have – have / has :
(+) S + have / has +
(?) Do / Does + S + have ? Yes, S + do / does. / No, S + don’t / doesn’t
How many + Ns + do / does + S + have ?
B. Drill exercises
Ex1: Make Yes-No questions and answer
1. Her house / old / Yes. 6. Our school / small / No.
2. our city / big / Yes 7.The windows / old / No.
3. The clocks / small / Yes. 8.You / grade 7 / No
4. Thu’s school / in the city / Yes 9. Phong’s school/in the country/No
5. Hoa’s classroom / small / Yes 10. Lan’s books / old / No
Ex2: Make questions with where and which and write the answers
1. Your school / city 6. her house / Trang Tien Street
2. His living room/ 1
st
floor. 7. Your room / 2
nd
floor
3. He / 7 8. Lan’s room / 4
th
floor
4. Her brother / 12A 9. Nga’s house / country

5. Nam’s class / 3
rd
floor 10. he / class 9d
Ex 3: Chuyển cỏc cõu sau sang cõu nghi vấn rồi trả lời Yes or No
1. He has three books. 5. Her school has 20 classrooms
2. They have two houses. 6. Ba and Bac have two pens.
3. My sister has a big bag. 7. His parents have three children.

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
16
Lesson plan Revision- English 6
4. This house has 6 windows. 8. The boys have 5 rulers.
Ex4: Rearrange these sentences
1. is / the / Phong’s / in / country / school.
2. classroom / small / is / Nam’s .
3. has / Thu’s / four floors / school.
4.How / does / floors / have / house / many / your ?
5. many / school / does / How / have / classrooms / your . ?
Ex5: Put a suitable possesive pronouns into the blanks
1. What’s your mother’s name ? - name is Xuan.
2. Is name Mai? Yes, it’s Mai.
3. He is a student and name is Binh.
4. They are engineers and names are Tuan and Hoang
5. Are those my sister’s erasers? Yes. They are erasers.
6. Nam is here. And that’s book.
7. Is this Hoa’s pen? Yes. It is pen.
8. I’m a doctor. name is Minh.
9. Lan is here and those are bags.
10.How old is Ba’s father? father is forty years old.
Ex6: Put a suitable into the blanks

1. Nga’s school is the city. It is a school.
2. Is your school ? Yes. It’s big.
3. How many are in your house? There one desk.
4. How many floors your school have? It three
5. Which you ? I am class 6 c.
6. Where your classroom? – It’s the first floor
C. Homework
- Larn theory by heart.
- Do the left exercises and redo all
Revision 9
Simple present tense of to do
Prepare: 15/11/2009
Teach: 17/11/2009
Classes: 6D, 6B
I. Aims
By the end of the lesson , Ss will be able to know well how to use the ordinal
verbs and its forms.
- Teaching aids: cards
II. Procedures
1. Warm up

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
17
Lesson plan Revision- English 6
- Greetings.
- Brain storms Ordinal Verbs
2. Content
A. Theory
Formation:
a. S + V(s/es)

-> She / He / It + Vs/es ;
-> I / We / You / They + V
( sh, ch , o , s , x , +es , còn lại phần lớn thêm “s” riêng have -> has)
b. Do / Does + S + V(bare) ? Yes, S + do / does. No, S + don’t / doesn’t
c. What (time) + do / does +S + V(bare) ?
B. Drill exercises
Ex1: Change these sentences in to interrogative form and answer Yes or No.
1. He gets up at 6 o’clock.
2. She brushes her teeth at 6.10.
3. Nam gets dressed at 6.25
4. Ba and Nam go to school at 6.30.
5. Tuan washes his face at 6.15.
6. My father has breakfast at 6.20.
7. I wash my face at 6. 05.
8. They brush their teeth every morning.
9. He is a big boy.
10.They are small.
Ex2: Using: What time ?to make sentences and answer with these words
1. Hung / wash / face / 6.10
2. I / brush / teeth / 6.05
3. Nga / get / dressed // 6.35
4. She / have / brekfast // 6.25
5. parents / go to work // 6.45
Using: What do at ? and answer
6. children / go to school / 6.15
7. they / have / breakfast // 6.30
8. I / get / up //5.20
9. I / brush / teeth // 5.50
10. Ba and Nam / get / up //5.15
Ex3. Answer the questions

1. How many rooms does your house have?
2. How many pens do you have?
3. How many brothers do you have ?
4. How many floors does your school have?
5. What time does your brother go to school?

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
18
Lesson plan Revision- English 6
6. What time do you get up?
7. What time does your sister wash her face?
8. What time do you brush your teeth?
9. What do you do at 6.45?
10.What does your father do at 6.30?
Ex4. Put in the appropriate forms of the verbs from the box.
get , brush , wash , have , go
Lan up at 6.45 . She her face and her teeth . Then she a small
breakfast. She dressed and …… to school.
Ex5: Write about activities of your father do everymorning
Every morning
Ex6 Choose the correct answer
1. Peter (this / ’s / x) school is small.
2. (‘s / is / it ) Nam’s school big?
3. (Where / How ? Which) grade is he in?
4. (Which / What / What time ) does he do every morning?
5. This is Mai’s house. (They’re / Those are / It’s) small.
6. Where is your classroom? It’s (on / in / at) the second floor.
7. It’s (a big house / a house big / big house)
8. How many floors (are there your school / your school has / does your school
have) ?

9. She (brush her teeth / washes her face / get dressed) at 7.30.
10.Is your school yard big? (Yes, they are / No, you aren’t / No, it isn’t)
C. Homework
- Learn theory by heart
- Do all exercises leftLục Thi Hà Truc Binh Secondary School
19
Lesson plan Revision- English 6
Revision 10
Simple present tense of to do
DRILL EXERCISES
Prepare: 22/11/2009
Teach: 24/11/2009
Classes: 6D, 6B
I. Aims

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
20
Lesson plan Revision- English 6
By the end of the lesson , Ss will be able to know again how to use the ordinal
verbs and its forms: negative form, and questions.
- Teaching aids: cards
II. Procedure
1. Warm up
- Greetings.
- Brain storms activities
2. Content

A. Theory
1. Vocabulary:
Review the routines:
take a shower, go home , go to bed , eat , have lunch, have classes, start , finish /
end, play soccer/football, play volleyball,play sports,
2.Formation:Repeat affermative, interrogative forms and then give new form
a. S + don’t / doesn’t + V(bare)
 She / He / It + doesn’t + V(bare)
 I / We / You /They + don’t + V(bare)
b. Wh + do / does + S + V ?
S + V(s/es)
B. Drill exercises
Ex1: Change these sentences into the negative,introgative forms and answer
1. Classes start at seven o’clock.
2. He finishes his homework in the evening.
3. Nam takes a shower at 12.30 .
4. My father goes home at 11.30
5. I go to bed at 11 o’clock.
6. They play soccer every afternoon.
7. The girls play volleyball in the morning.
8. She has lunch at 12 o’clock.
9. Mr Ha watches television every day.
10. We do our homework every evening.
Ex2: Answer the questions
1. Does Alice listen to music?
2. Do Alice and Peter play soccer?
3. Does your brother go to school at 6.30?
4. Does she do the housework after school?
5. What time does your mother go home?
6.What do you do in the afternoon?

7.What time does your sister go to bed?
8.What does your father do every morning?
9.What time do classes finish?

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
21
Lesson plan Revision- English 6
10. What time do classes start?
Ex3: Put in : do / does / don’t / doesn’t into the blanks.
1. they play soccer after school? Yes, they
2. Nam play volleyball every afternoon? No, he
3. she go to school every morning? Yes, she
4. Nam and Ba the housework every day? No, they
5. What your mother every day? She the housework.
6. What time Hoa her homework? She her homework at 7.30 in
the evening.
7. girls eat breakfast at 6 o’clock? No, they
8. Hai take a shower in the afternoon? Yes, he
9. you have classes at 7.15 ? Yes, we
10. he go to bed at 12 o’clock? No, he
Ex4: Write the third singular forms of the verbs
- take -> , finish -> , go ->
- watch -> , do -> , play ->
- brush -> , listen -> , have ->
- get -> , wash -> , start ->
Ex5: Rewrite this passange begining with Hoa.
I get up at six every morning. I take a shower , then I have a big breakfast. I go to
school at aquarter to seven. I have classes from seven to a quarter past eleven. I
have lunch at half past eleven. In the afternoon, I play sports. I go home at five
o’clock. In the evening, I watch television, then I do my homework. I go to bed at

ten o’clock
-> Hoa
Ex6: Make 9 sentences with +, - , ? with the cue words.
C. Homework.
- Learn theory by heart.
- Make 10 sentences with the forms
- Redo all exercises left.

REVISION 11
PREPOSITIONS OF TIME AND PLACE
Prepare: 29/11/2009

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
22
Lesson plan Revision- English 6
Teach: 1/12/2009
Classes: 6A, 6B

I. Aims
By the end of the lesson , Ss will be able to know again how to use the
prepositions of place and time and review vocabulary (unit 6- A-B)
- Teaching aids: cards
II. Procedures
1. Warm up
- Greetings.
2. Content
A. Theory
1. Vocabulary
- Write these words into English: núi, làng, đền thờ, nhà hàng ăn uống, cánh đồng
lúa, nhà bảo tàng, sân vận động, bệnh viện, nhà máy, hàng xóm, hoa, cây,

- Ss write and then read again
2. Prepositions
1. Prepositions of time: at, in , on
- at: lúc -> + hours – Eg: at six thirteen // + age -> at the age of six
Exept: at night về đêm , at Christmas vào lễ giáng sinh , at Easter vào lễ phục
sinh , at / on weekend vào ngày cuối tuần
- on : vào-> + days >on Monday// +buổi của ngày trong tuần->On Monday
morning.
- in : vào+ months / years / -> in May -> in 2007 - hay thời gian dài hơn
+ buổi của ngày: -> in the morning / after noon / evening.
Notes: Cụm từ chỉ thời gian thường được viết ở cuối câu hoặc đầu câu
2. Prepositions of place: at, in , on , in front of,
- at : ở, tại
Một địa điểm xác định: at home , at school , at my brother’s house
Một địa chỉ: at 32 Tran phu Street,
- on: trên : on the table / the way / the river.
- in : trong/ở -> in the city/ ahouse / the village/ the country
- in front of , to the left / right of, behind, before, after, between, from to , near ,
next to
- Ss repeat the prepositions
B. Drill exercises
Ex1: Put a suitable preposition : in , on , at, near, behind, in front of , to the left of ,
to the right of ,from – to.
1. There is a hotel the bookstore.
2. the house, there is a yard.
3. There are tall trees the house.
4. My house is the temple.

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
23

Lesson plan Revision- English 6
5. Our classes are 7 o’clock 10.15
6. We have English Monday mornings.
7. He plays games the afternoon.
8. I live 32 TP Street.
9. They live the village.
10. We get up 5.30.
Ex2: Correct form of the verbs
1. Their mother (have) lunch at 11.30
2. They ( go) to bed at 11 o’clock.
3. He (watch) television
4. Lan (not, play) sports.
5. What time you (do) your homework?
6. We (not , go) home at 10.00
7. She (listen) to music ?
8. You (do ) the hosework?
9. How old he (be) ?
10. What your telephone number (be) ?
Ex3: Make questions using the words given in the brackets.
1. She goes to Nguyen Du school. (What / Which school)
2. I have a brother and a sister. (How many brothers and )
3. His father works in the factory. (Where)
4. He lives in the village. (Where)
5. The restaurant is to the right of the hotel. (What)
6. The museum is in front of the park. (Where)
7. He does his homework after school. (What)
8. She is fifteen yearsold. (How )
9. They play soccer every afternoon. (What)
10. I am in class 6A. (which )
Ex4: Complete the sentences

A: What do you ……… after school?
B: I ………… my lunch.
A: Do you ………… sports?
B: Yes. ……… play badminton.
A: …. Do you do in the evening?
B: I do …… homework and then I …. TV.
A: What ………… do you go …. bed?
B: I go to bed ………… ten o’clock.
A: Do you ………… the housework every day?
B: No. I ……… to music.
Ex5: Correct form of the verbs
1. We (live) in a house.

Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
24
Lesson plan Revision- English 6
2. Their house (have) a big yard.
3. Nhung (live) in the country.
4. Nam’s father (work) in a factory.
5. I (play) soccer in the afternoon.
6. She (eat) her lunch in the factory.
7. They (go) to bed at ten?
8. Nam and Ba ( watch) television every Sunday.
9. My sister (listen) to music everyday.
10. He (brush) his teeth in the morning.
Ex6: Change into (-) and (?)
1. My mother goes to work every day.
2. She watches TV in the evening.
3. They do their homework in the afternoon.
4. He has lunch at school.

5. They are students.
3. Homework
- Learn the vocabulary by heart
- Redo all exercises


Lục Thi Hà Truc Binh Secondary School
25

×