Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

Giáo án âm nhạc lớp 3 hay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.78 MB, 59 trang )


Tiết 1:
Học Hát Bài : Quốc Ca Việt Nam (lời 1)
(Nhạc só: Văn Cao)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Văn Cao viết.
- Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất
nước
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Quốc Ca Việt
Nam
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại
từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai
- HS lắng nghe.


- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- 1 -

điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại
bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo nhòp của bài hát.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu của bài hát.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục
của bài hát
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS trả lời:
+ Bài Quốc Ca
Việt Nam.
+Nhạc só: Văn
Cao
- HS nhận xét.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
- 2 -

học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. -HS ghi nhớ.
Tiết 2:
Học Hát Bài: Quốc Ca Việt Nam (lời2)
(Nhạc só: Văn Cao)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Văn Cao viết.
- Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất
nước
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
- 3 -

* Hoạt động 1: n tập lời 1: Quốc Ca Việt
Nam
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại lời 1
của bài hát dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Lời
của bài hát do ai viết?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Học lời 2 của bài: Quốc ca Việt
Nam.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại
từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai

điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại
cả hai lời của bài hát nhiều lần dưới nhiều hình
thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài Quốc Ca
Việt Nam.
+Nhạc só: Văn
Cao
- HS nhận xét
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- 4 -

- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.

* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
- HS ghi nhớ.
Tiết 3:
Học Hát Bài : Bài Ca Đi Học
(Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Phan Trần Bảng viết.
- Giáo dục tình yêu thương mái trường, thầy cô, bạn bè, thiên
nhiên tươi đẹp.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
- 5 -

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.

- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Bài Ca Đi Học
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại
từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai
điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại
bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo nhòp của bài hát.
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.

- HS thực hiện.
- 6 -

- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu của bài hát.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục
của bài hát
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS trả lời:
+ Bài :Bài Ca Đi
Học
+ Nhạc só: Phan
Trần Bảng
- HS nhận xét.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Tiết 4:
Ôn Tập Bài Hát: Bài Ca Đi Học

(Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Phan Trần Bảng viết.
- 7 -
Giáo n Lớp :3
Ngày 15 tháng 9 năm 2008

- Giáo dục tình yêu thương mái trường, thầy cô, bạn bè, thiên
nhiên tươi đẹp.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: n tập bài hát: Bài Ca Đi Học
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?

- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Bài Ca Đi
Học
+ Nhạc só: Phan
Trần Bảng
- HS nhận xét
- 8 -

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo nhòp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu của bài
- Giáo viên nhận xét:
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Tiết 5:
Học Hát Bài : Đếm Sao
(Nhạc và lời: Văn Chung)
- 9 -

I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Văn Chung viết.
- Giáo dục tình yêu nhiên tươi đẹp.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Đếm Sao
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại
từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai
điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại
bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- 10 -

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo nhòp của bài hát.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu của bài hát.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:
- Giáo Viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo
dục của bài hát.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS trả lời:
+ Bài :Đếm Sao.
+ Nhạc só: Văn
Chung
- HS nhận xét.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
- 11 -

Tiết 6:
Ôn Tập Bài Hát: Đếm Sao
(Nhạc và lời: Văn Chung)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Văn Chung viết.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: n tập bài hát: Đếm Sao
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Đếm Sao
- 12 -

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo nhòp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu của bài
- Giáo viên nhận xét:
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
+ Nhạc só: Văn
Chung.
- HS nhận xét
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
- 13 -

Tiết 7:
Học Hát Bài : Gà Gáy
(Dân Ca Cống-Lời : Huy Trân)
I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài Dân Ca Dân Tộc Cống lời của bài hát
do nhạc só Huy Trân viết.
- Giáo dục tình yêu nhiên tươi đẹp.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Gà Gáy
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- 14 -

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại
từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai
điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại

bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo nhòp của bài hát.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu của bài hát.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?
Dân Ca dân tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?
- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và bài học
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS trả lời:
+ Bài :Gà Gáy.
+ Dân ca Cống
+ Nhạc só: Huy
Trân.

- HS nhận xét.
- 15 -

giáo dục của bài hát.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Tiết 8:
Ôn Tập Bài Hát: Gà Gáy
(Dân Ca Cống-Lời : Huy Trân)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài Dân Ca Dân Tộc Cống lời của bài hát
do nhạc só Huy Trân viết.
- Giáo dục tình yêu nhiên tươi đẹp.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cu: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
- 16 -

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: Ôân tập bài hát: Gà Gáy
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?
Dân ca dân tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo nhòp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu của bài
- Giáo viên nhận xét:
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.

- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Gà Gáy
+ Dân Ca Cống
+ Nhạc só:Huy
Trân.
- HS nhận xét
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- 17 -

trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Tiết 9:
Ôn Tập Ba Bài Hát: - Bài Ca Đi Học
- Đếm Sao
- Gà Gáy
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của ba bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết trình bày các bài hát dưới nhiều hình thức.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- 18 -

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: n tập bài hát: Bài Ca Đi Học
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Đếm Sao
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Bài Ca Đi
Học
+ Nhạc só: Phan
Trần Bảng
- HS nhận xét
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Đếm Sao
- 19 -

- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Gà Gáy
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?
Dân ca dân tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát Bài Ca Đi Học
một lần trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
+ Nhạc só: Văn
Chung.
- HS nhận xét
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Gà Gáy
+ Dân Ca Cống
+ Nhạc só:Huy
Trân.
- HS nhận xét
- HS thực hiện.
- HS chú ý.

-HS ghi nhớ.
- 20 -

Tiết 10:
Học Hát Bài : Lớp Chúng Ta Đoàn Kết
(Nhạc và lời: Mộng Lân)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng nhòp của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Mộng Lân viết.
- 21 -

- Giáo dục tình yêu thương mái trường, thầy cô, giúp dỡ bạn bè.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Lớp Chúng Ta
Đoàn Kết
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu

của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại
từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai
điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại
bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- 22 -

- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo nhòp của bài hát.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu của bài hát.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và bài học
giáo dục của bài hát.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS trả lời:
+ Bài :Lớp Chúng
Ta Đoàn Kết
+ Nhạc só: Mộng
Lân
- HS nhận xét.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Tiết 11:
Ôn Tập Bài Hát: Lớp Chúng Ta Đoàn Kết
(Nhạc và lời: Mộng Lân)
- 23 -

I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng nhòp của bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Mộng Lân viết.
- Giáo dục tình yêu thương mái trường, thầy cô, giúp dỡ bạn bè.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh
* Hoạt động 1: Ôân tập bài hát: Lớp Chúng Ta
Đoàn Kết.
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Lớp Chúng
Ta Đoàn Kết

+ Nhạc só: Mộng
- 24 -

- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo nhòp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu của bài
- Giáo viên nhận xét:
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú
ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Lân
- HS nhận xét
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
- 25 -

×