Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

SKKN Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (185.92 KB, 21 trang )

PHẦN I: MỞ ĐẦU

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục đào tạo ở Việt nam là vấn đề
được xã hội rất quan tâm. Khi bàn đến vai trò của những người thầy trong sự nghiệp
giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là một nhân vật trọng tâm
trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ
nghĩa. Vậy thầy giáo phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về mọi mặt để
thực sự xứng đáng là người thầy giáo xã hội chủ nghĩa”.
Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng
chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà
trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải
có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư
phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh
đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý
luận và nghiệp vụ của giáo viên.
Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về trình độ chuyên môn,
chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhận thức của giáo viên tiểu
học về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí,
vai trò của công tác này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này
thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng
chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển
khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực
tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trường
tiểu học còn hạn chế.
Trong thời gian qua, các trường tiểu học nói chung và trường trường Tiểu học
Nghi Thuận nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Tuy
nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện
đạo hoá đất nước ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực thì chất lượng đội
ngũ giáo viên của trường chưa đáp ứng được.
1


Là cán bộ quản lý của nhà trường, tôi rất băn khoăn với công tác quản lý.
Chúng tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là
mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công tác này
được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về
chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường.Vì vậy tôi chọn đề tài "Một số biện
pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy ở trường Tiểu học Nghi Thuận".
PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THƯC TỄN ĐỂ GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC BỒI
DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
1. Cơ sở lý luận của đề tài::
* Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học:
Trong thời đại công nghệ thông tin và sinh học phát triển như vũ bão, cùng với
xu thế toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta
khẳng định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người -
yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện
Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam): Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội
ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn.
Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào
tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó có
cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Với mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng như cách đánh giá. Xét ở cấp
tiểu học, chúng ta thấy:
2
Nội dung sách giáo khoa mới của bậc tiểu học đã được tinh giản, tập trung vào
các kiến thức, kĩ năng cơ bản, mang tính thiết thực tích hợp được nhiều mặt giáo
dục, nhiều môn học.

Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm;
nghĩa là dạy học phải xuất phát từ người học, vì người học, nhằm giúp họ có đủ kiến
thức đáp ứng được các đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tính tích cực và
sáng tạo của người học. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là lựa chọn và kết hợp
các phương pháp dạy học cổ truyền với phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với
từng đối tượng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học
sinh.
Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho phù hợp với
phương pháp và nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm và cho từng cá nhân học
sinh…).
Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học như Toán, Tiếng Việt
theo định lượng thang điểm 10, các môn học còn lai được đánh giá bằng nhận xét
của giáo viên theo các mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) và chưa hoàn
thành (B).
Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên
cần có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy, cải tiến việc
chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường là công tác thiết thực, cấp bách. Điều
này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.
Đặc biệt Quyết định số 14/2007/BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 Bộ Giáo
dục và đào tạo đã ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”. Theo điều 3
của quyết định:
“Mục đích ban hành Chuẩn
1. Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên tiểu học ở các khoa, trường cao đẳng, đại học sư phạm.
2. Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng
kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính
3
trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên tiểu học hằng năm theo Quy chế đánh giá
xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo

Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học.
4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học được
đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp nhưng chưa đáp ứng điều kiện về văn bằng của
ngạch ở mức cao hơn.”
Đây được xem như chiếc gậy giúp người giáo viên tiểu học hoàn thiện và phấn đấu
trong cuộc đời làm giáo dục của mình.
2. Cơ sở thực tiễn:
Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học trong thời gian qua đã khẳng định
nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho
giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một
phần kế hoạch tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ
chức của nhà trường.
Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho độ ngũ giáo
viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên
có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học.
Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Nghi Thuận cho thấy: Đội ngũ giáo viên
trường Tiểu học Nghi Thuận rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia
vào các hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các
hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường. Kết quả hoạt động của các tổ
chuyên môn trong nhà trường đã được Ban giám hiệu đánh giá cao. Tuy nhiên so với
yêu cầu của thực tiễn xã hội thì đội ngũ giáo viên của trường vẫn phải cố gắng
nhiều. Điều này đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng về quản lý chuyên
môn nghiệp vụ một cách thường xuyên; vấn đề bồi dưỡng phải được xây dựng thành
kế hoạch khoa học và chịu sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường.
4
Kết luận chương: Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của công tác quản
lý và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học là cơ sở khoa học cần thiết
để định hướng, chỉ đạo cho quá trình nghiên cứu đề tài

CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI THUẬN.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
1. Thuận lợi:
Trường Tiểu học Nghi Thuận được tách ra từ trường cấp một hai Nghi Thuận
năm 1992, với địa bàn dân cư có giáo dân chiếm hơn một nửa tổng số dân. Là một
xã nghèo của huyện nhưng có truyền thống hiếu học . Năm học 2003-2004 với sự nổ
lực chỉ đạo cùng sự đồng thuận của nhân dân cũng như tập thể cán bộ giáo viên ,
công nhân viên , nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ một. Cũng từ đó đến nay
trường luôn giữ vững danh hiệu đơn vị Tiên tiến cấp huyện, chất lượng giáo dục
ngày càng được nâng lên.
Năm học 2009-2010 trường có 34 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đó có 2
cán bộ quản lí, 5 nhân viên và 27 giáo viên, cùng 599 học sinh trên 5 khối lớp.
Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% các đồng chí giáo viên đạt trình độ
chuẩn và trên chuẩn. Trong đó Đại học: 15 ; cao đẳng 7 và 5 trung học sư phạm.
Đại đa số giáo viên có tuổi nghề trên 10 năm. Các đồng chí đó có nhiều kinh
nghiệm trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng như quan hệ, trao đổi với
phụ huynh. Có đội ngũ nòng cốt chuyên môn nhiệt tình, năng nổ.
Trường luôn nhận được sự chỉ đạo chuyên môn kịp thời của Phòng Giáo dục
huyện Nghi Lộc. Bên cạnh đó, trường còn nhận được sự động viên và hỗ trợ tích cực
của Đảng uỷ và UBND xã Nghi Thuận và phụ huynh học sinh của trường.
2. Khó khăn:
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, là đơn vị chuẩn ở giai đoạn đầu nên đến nay các
phòng học đã bị xuống cấp và thiếu trầm trọng. Chỉ có 15 phòng trên 20 lớp học .
5
Thiếu cả phòng học chính và các phòng học chức năng. Trong lúc địa phơng còn
nghèo, tập trung đầu tư xây dựng chuẩn cho trường THCS và trường mầm non.
Một số giáo viên được chuyển từ vùng trên và vùng ngoài về quá non về chuyên
môn, cả kiến thức lẫn phương pháp.

Trình độ dội ngũ giáo viên khập khễnh về chuyên môn.
Có một số ít phụ huynh học sinh do mải làm ăn nên chưa thật quan tâm đến việc
học hành của con em mình mà còn giao phó cho nhà trường.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG DỘI NGŨ MỘT VÀI SỐ
LIỆU KHẢO SÁT VỀ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG:
1. Hệ đào tạo:
SỐ
GIÁO
NỮ HỆ ĐÀO TẠO
SƠ CẤP TRUNG CẤP CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC SAU ĐẠI HỌC
27 25 0 5 7 15 0
Một số các đồng chí giáo viên trẻ đang theo học các lớp đại học tại chức tiểu học .
2.Giáo viên dạy giỏi và kết quả xếp loại giáo viên trong 4 năm gần đây:
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
CẤP TRUỜNG
5/25 7/27 8/26 10/25
CẤP HUYỆN
2 2 2 3
CẤP TỈNH
1 1 2 1
XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
NĂM HỌC
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
GIỎI
2/25 3/27 5/26 7/25
KHÁ
16 19 17 16
TRUNG BÌNH
7 5 4 2

Qua một số thành tích về giảng dạy và học tập có thể đánh giá như sau:
- Đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hoá về mặt đào tạo đang được trẻ
hoá dần. Đặc biệt là các đồng chí giáo viên trẻ nhiệt tình, hăng say công tác và được
trang bị nhiều kiến thức mới, gặp môi trường sư phạm tốt đã phát huy được tác dụng
là mũi nhọn trong công tác giảng dạy.
Tuy nhiên, trường còn ít giáo viên dạy giỏi đều các môn và còn ít học sinh đạt
giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi hàng năm.
6
- Một số giáo viên: Nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự phấn khích
tham gia hoạt động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối
với công tác của mình.
- Hiệu vụ: Chưa được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ quản lý cao
cấp. Họ có nhận thức đúg về vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên,
song chưa thực hiện đủ chức năng và nhiệm vụ của mình; việc hướng dẫn và tổ chức
hoạt động để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn mang tính đối phó và tự phát,
thiếu kế hoạch.
- Nghiên cứu việc xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên: Nhà trường thiếu kế hoạch bồi dưỡng dài hơi cho giáo viên.
Kế hoạch công tác năm học của nhà trường thể hiện khá đầy đủ nội dung các hoạt
động giáo dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa được đề cập
một cách đúng mức.
Hạn chế là chưa phân công cụ thể người thực hiện, chưa chỉ rõ tiến bộ thời
gian, chưa xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần; kế hoạch của các
tổ chuyên môn còn chung chung.
Nguyên nhân của thực trạng là: Do một số giáo viên chưa thấy hết tầm quan
trọng của nó trong hoạt động giáo dục nhà trường; chưa thực sự thích thú và hăng
hái tham gia hoạt động thi đua về chuyên môn nghiệp vụ; biện pháp tổ chức chưa
phù hợp với mọi người nên chưa kích thích được tích tích cực của mỗi cá nhân; việc
xây dựng kế hoạch thường dựa vào kinh nghiệm làm việc; trình độ, năng lực của

giáo viên trong tổ khối chuyên môn còn hạn chế; hình thức động viên khen thưởng
và nhắc nhở phê bình thiếu phong phú, chưa thiết thực.
Kết luận:
Ưu điểm: Có đủ cơ cấu về số lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể trình độ học
vấn theo bằng cấp khá cao.
7
Hạn chế: Kinh nghiệm, nghiệp vụ về tổ chức hình thức, hoạt động để bồi
dưỡng cho đội ngũ giáo viên chưa nhiều, một số giáo viên chưa nhiệt tình trong hoạt
động.
Nguyên nhân của thực trạng này là mọi người chưa ý thức hết tầm quan trọng
của công tác bồi dưỡng chuyên môn trong hoạt động chung của trường. Hiệu vụ
không được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ.
Có thể công tác bồi dưỡng chuyên môn được chỉ đạo thường xuyên, song thiếu
kế hoạch dài hơi. Giáo viên tích cực tham gia hoạt động nhưng Hiệu vụ chưa phân
công rõ niệm vụ cho mỗi cá nhân trong từng công việc cụ thể. Công việc đôi khi còn
chồng chéo, kỷ luật lao động chưa nghiêm. Việc sắp xếp và phân công công việc
chưa khoa học. Tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa các tổ chuyên môn trong
trường chưa cao. Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp
chỉ đạo cụ thể.
Do nhận thức chưa rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường nên chưa phát huy được tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của giáo viên đối với công tác chuyên môn.
Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học có tính "dĩ hoà vi quý", thủ tiêu đấu
tranh; mọi người né tránh việc nhận xét, phê bình những việc làm chưa đúng; việc
biểu dương, khen thưởng về chuyên môn chưa tạo được sự phấn khích cho người
làm tốt công việc (phần thưởng vật chất ít giá trị, giấy khen, bằng khen không có
nhiều ý nghĩa thực tế). Do vậy, hiệu quả của việc kiểm tra, đánh giá, khen thưởng về
chuyên môn chưa cao.
Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho cán bộ quản lý nhà trường: Phải tích cực
tổ chức và bồi dưỡng ngay và lâu dài để có đội ngũ giáo viên .

CHƯƠNG III
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ
GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI THUẬN
8
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU .
1. Mục đích:
Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là công việc
không bao giờ kết thúc. Mục đích của công tác này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển
về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên, cán bộ và nhân viên trong nhà
trường, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào công cuộc đổi mới giáo dục,
nâng cao sự hiểu biết về chuyên môn và các vấn đề giáo dục nói chung, giúp đội ngũ
giáo viên theo kịp và đáp ứng tốt các yêu cầu đòi hỏi của xã hội, theo kịp sự phát
triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục.
2. Một số yêu cầu cơ bản cần thiết:
Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt thì:
- Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
- Ban giám hiệu nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần
bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
- Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho
giáo viên đạt hiệu quả.
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, để
thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối chuyên
môn. Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội dung và phương pháp,
phương tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải được Hiệu trưởng đánh giá.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.
- Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên;
giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ và
giáo viên.
- Bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về văn hoá và tin học, ngoại ngữ. Mọi

cán bộ và giáo viên vần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ
thuật mới có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có hiệu quả.
9
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là công việc hàng đầu. là
công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên
phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng
những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng để có đủ năng lực dạy tốt
môn học mà mình được phân công. .
- Bồi dưỡng về năng lực công tác. Năng lực này là kỹ năng tổ chức hoạt động
giảng dạy - giáo dục, kỹ năng nhận thức và giải quyết tình huống trong dạy học -
giáo dục. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể có được trên cơ sở quá trình rèn
luyện, học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân và đồng nghiệp. Mặt
khác, hiệu trưởng cần tạo điều kiện bằng cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để
họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, trong quá trình đó hiệu trưởng theo dõi,
động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ.
- Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học
và giáo dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên
cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn,
trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản.
- Bồi dưỡng sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên. Hiệu trưởng cần thực hiện
nghiêm túc và chu đáo các chế độ, chính sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế
độ khám sức khoẻ, khám bệnh, hưu trí, các chế độ đối với nữ công chức… Ban giám
hiệu kết hợp chặt chẽ với công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo
viên.
III. CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG:
1. Vai trò của cán bộ quản lý trong công tác bồi dưỡng giáo viên :
Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi
dưỡng và tự bồi dưỡng. Quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ năng lực
chuyên môn của mình trong tập thể sư phạm.
Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập

được thường xuyên và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến
thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm của người
10
quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào
tự học ,tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức:
+ Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi về kinh nghiệm tự học, giúp giáo viên
định hướng việc tự học, tự bồi dưỡng. Xác định được những nội dung cần phải tự
học, tự bồi dưỡng và cách tự học, tự bồi dưỡng như thế nào? Cung cấp cho giáo viên
các thông tin, tài liệu, xây dựng thư viện, phòng đọc, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo
viên thực hành việc tự học,tự bồi dưỡng.
+ Tổ chức các hoạt động sư phạm trong nhà trường gắn với tự học. Xây dựng
một cơ chế, chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất đối với việc tự
học, tự bồi dưỡng của giáo viên……
Bản thân mỗi đồng chí trong Ban giám hiệu phải vững vàng về chuyên môn,
không ngừng tự nâng cao về chuyên môn, chịu đọc và chịu học hỏi anh chị em giáo
viên.
Một trong những nhiệm vụ của Ban giám hiệu là dự giờ của giáo viên và đánh
giá tiết dạy. Bản thân tôi trước đây là giáo viên, đã được Ban giám hiệu dự giờ nhiều
lần, tôi hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc đánh giá tiết dạy của Ban giám hiệu đối
với giáo viên. Đó là sự “ Tâm phục, khẩu phục” nếu là những lời nhận xét xác đáng,
giúp ích cho giáo viên rất nhiều và ngược lại nếu là những lời nhận xét chung chung,
thậm chí sai về kiến thức cơ bản thì sự nhìn nhận của giáo viên đối với Ban giám
hiệu sẽ giảm đi rất nhiều.
Vì vậy, mỗi khi dự giờ, Ban giám hiệu chúng tôi đều xem trước nội dung bài
dạy, tìm bắt kiến thức trọng tâm và khó dạy, đồng thời suy nghĩ để nâng cao kiến
thức cho học sinh trong tiết dạy đó.
Người cán bộ quản lý phải biết kích thích nhu cầu tự vươn lên trong tập thể sư
phạm do mình phụ trách bằng các biện pháp quản lý như: Quản lý hành chính, quản
lý về kế hoạch và thi đua, khen thưởng. Người cán bộ quản lý cần có quan điểm nhất
quán, xuyên suốt trong quá trình xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi và bồi dưỡng

học sinh giỏi.
11
Ban giám hiệu chúng tôi coi việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi là nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu của mình, bởi nó không chỉ tạo nên những học sinh giỏi mà
quan trọng hơn nhiều là nó nâng cao mặt bằng giáo viên cho tất cả các lớp trong
trường.
Có thể nói, tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá giáo viên là sự tiến bộ về mọi mặt
của học sinh do mình phụ trách “ Muốn có học sinh giỏi phải có thầy giáo giỏi”.
Người cán bộ quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lượng giảng dạy
là biện pháp cốt lõi của công tác quản lý.
2. Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:
Kế hoạch lập ra phải dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trường,
vào sự nỗ lực phấn đấu của bản thân từng giáo viên. Kế hoạch phải đạt được những
yêu cầu sau:
100% giáo viên trong độ tuổi phải hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên theo
chu kỳ.
Định ra cho từng tổ chuyên môn, từng giáo viên mức danh hiệu cần đạt được.
Giáo viên muốn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải hoàn thành các chỉ
tiêu cao: Có số học sinh giỏi cao, và có sáng kiến kinh nghiệm.
Ban giám hiệu nhà trường luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên
theo học các lớp bồi dưỡng thường xuyên, lớp đại học, cao đẳng tại chức. Để tạo
điều kiện cho các đồng chí đi học, ban giám hiệu đã sắp xếp thời khoá biểu phù hợp
để các đồng chí giáo viên được nghỉ trong các ngày đi học, giảm bớt một số buổi
họp bằng cách ghi thông báo trên bảng giúp giáo viên nắm được và thực hiện. Tất cả
các đồng chí giáo viên đi học đều được nhà trường cấp 50% kinh phí để mua sách,
tài liệu tham khảo.
Thực tế giảng dạy cho thấy, những đồng chí giáo viên có trình độ học vấn cao đã
đóng góp vai trò chủ chốt trong các khối chuyên môn, là những mũi nhọn trong
phong trào thi giáo viên dạy giỏi và được đồng nghiệp tin yêu, quý mến.
3. Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy:

12
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, những cán bộ quản lý phải xây
dựng một nề nếp sinh hoạt cụ thể. Ở trường tôi, Ban giám hiệu quy định tổ chuyên
môn sinh hoạt: 2 tuần / lần . Mỗi tháng Ban giám hiệu họp trước với các tổ trưởng
chuyên môn để phổ biến những nội dung cơ bản của buổi họp tổ.
Ban giám hiệu cần chọn người tổ trưởng chuyên môn là người giỏi về chuyên
môn, có uy tín với đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có
khả năng lãnh đạo tổ của mình. Những vấn đề gì ngoài khả năng giải quyết của tổ, tổ
trưởng sẽ kiến nghị với Ban giám hiệu để tìm biện pháp giải quyết kịp thời.
Các đồng chí giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn sẽ bàn bạc với
nhau việc thực hiện chương trình, việc giảng dạy những bài khó, cách sử dụng đồ
dùng dạy học sao cho hiệu quả nhất.
Chính vì thế, từ nhiều năm nay, nhất là trong 4 năm học vừa qua, chất lượng các
buổi sinh hoạt chuyên môn đã được nâng cao rõ rệt. Khi các tổ sinh hoạt chuyên
môn, Ban giám hiệu phân công người trực tiếp dự các buổi sinh hoạt hoặc kiểm tra
buổi sinh hoạt thông qua sổ ghi chép của khối. Đặc biệt là các buổi sinh hoạt chuyên
môn không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra tiến độ chương trình, trao đổi bài dạy khó,
mà các đồng chí giáo viên còn trao đổi với nhau cách hướng dẫn học sinh giải các
bài văn hay, toán khó theo cách cách ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm học sinh của
trường
4. Kế hoạch thăm lớp, dự giờ và tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp
trường hàng năm:
Thực tế cho thấy, do trình độ của giáo viên không đồng đều nên việc giảng dạy
không đều tay, chất lượng học tập của học sinh bị hạn chế. Vì vậy để nâng cao chất
lượng giảng dạy, Ban giám hiệu cần có kế hoạch dự giờ thường xuyên ( báo trước và
đột xuất ).
Việc dự giờ không thể tuỳ tiện, đối với người cán bộ quản lý, trước khi dự giờ,
chúng tôi xem trước nội dung bài học của học sinh để khi dự giờ nhanh chóng hiểu
và phân tích cái hay, cái dở trong bài giảng của giáo viên.
13

Hiệu vụ nên có kế hoạch đi dự giờ cùng với khối trưởng chuyên môn hoặc thanh
tra chuyên môn. Sau tiết dạy, Ban giám hiệu phải có đánh giá, nhận xét chính xác,
chân tình, có tính xây dựng, khuyến khích giáo viên phát triển những mặt mạnh,
điều chỉnh những mặt còn hạn chế. Tổ chức cho giáo viên dự giờ các đồng chí giáo
viên dạy giỏi các cấp để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Hàng năm cứ vào tháng 10, 11 là nhà trường phát động “ Hội giảng giờ dạy của
giáo viên dạy giỏi cấp trường”. Đó là một dịp để mọi giáo viên đều phải cố gắng thể
hiện khả năng của mình trước đồng nghiệp, trước hiệu vụ. Vì vậy các đồng chí giáo
viên nghiên cứu bài rất kỹ, làm đồ dùng dạy học bổ sung để phục vụ cho bài giảng
của mình. Do đó chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên rõ rệt.
Chính vì việc dự giờ được tiến hành có kế hoạch nên Ban giám hiệu đã phát hiện
ra những giáo viên có tài năng, cử đi thi giáo viên dạy giỏi các cấp và đạt giải cao.
Đồng thời cũng kịp thời giúp đỡ các đồng chí giáo viên còn non yếu về tay nghề
vươn lên trong chuyên môn. Qua mỗi tiết dự giờ, Ban giám hiệu không chỉ chú trọng
vào việc xếp loại tiết tốt hay khá mà chú ý nhiều vào những cái được, chưa được, để
góp ý cho giáo viên. Có tiết dạy Ban giám hiệu chúng tôi bấm thời gian xem giáo
viên nói trong bao lâu, bao nhiêu học sinh được nói, bao nhiêu thời gian yên lặng
từ đó rút ra kinh nghiệm với giáo viên nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc tự
học của học sinh.
Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên mà trong những năm gần đây, năng lực
giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong trường tôi nâng lên rõ rệt. Số lượng các đồng
chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh năm sau cao hơn năm
trước.
5. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi các cấp:
Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, điểu quan trọng là phải xây dựng được mũi
nhọn về giáo viên. Muốn có giáo viên giỏi, Ban giám hiệu cần khuyến khích , động
viên các đồng chí giáo viên trẻ đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và có kế hoạch bồi
dưỡng để họ có hướng phấn đấu đi lên.
14
Muốn có trò giỏi, trước hết phải có thầy giỏi. Thầy giỏi ở đây không phải chỉ giỏi

về chuyên môn mà trước hết phải là người có tâm huyết với nghề nghiệp, có trách
nhiệm cao với học sinh và mẫu mực về đạo đức, tác phong, lối sống. Có như vậy
mới được học sinh kính trọng, mới là: “ Tấm gương sáng để học sinh noi theo.
Vào đầu năm học, khi các đồng chí giáo viên ở từng khối lớp đã đăng ký các
danh hiệu thi đua, Ban giám hiệu cần có kế hoạch giúp đỡ để đồng chí đó được bồi
dưỡng thêm về chuyên môn như: Dự giờ của giáo viên giỏi trường bạn, tổ chức các
tiết dạy ở trường để đồng nghiệp và Ban giám hiệu góp ý; hoặc cho đi dự các chuyên
đề mà Phòng giáo dục tổ chức để nâng cao tay nghề
Thông thường giáo viên rất ngại đăng ký giáo viên dạy giỏi nhưng Ban giám hiệu
đã động viên, giúp đỡ bằng nhiều cách như cùng soạn bài, để giáo viên dạy thử, rút
kinh nghiệm thật tỉ mỉ và trao đổi chân tình để giáo viên có bài giảng sâu sắc, phong
phú. Và xác định cho giáo viên thấy rõ“ Mỗi lần các đồng chí dự thi giáo viên dạy
giỏi là các đồng chí lại giàu có thêm về kinh nghiệm sư phạm”.
6. Tổ chức các chuyên đề:
Một công việc không kém phần quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục
là: Ban giám hiệu khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên đi dự các chuyên đề về
đổi mới phương pháp giảng dạy các bộ môn do Phòng giáo dục tổ chức ở các trường
trong huyện. Các đồng chí giáo viên đều nhận thức được: Đổi mới phương pháp dạy
học là vấn đề cấp thiết nhưng đổi mới như thế nào thì còn lúng túng.
Để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hàng năm Ban giám hiệu nhà
trường đều có kế hoạch triển khai một số chuyên đề cần thiết, phục vụ cho việc đổi
mới phương pháp giảng dạy ở một số môn nhất định.
Ví dụ: Nếu năm học trước đã triển khai chuyên đề : Toán, Tập đọc, Tự nhiên
xã hội, Lịch sử và địa lý, thì năm sau có thể chuyến sang các chuyên đề: Tập làm
văn, Luyện từ và câu; Khoa học…
Mỗi khi Phòng giáo dục tổ chức chuyên đề ở trường nào, Ban giám hiệu nhà
trường đều tạo điểu kiện để các đồng chí khối trưởng sẽ tham dự . Sau đó có kế
hoạch triển khai chuyên đề đó ở trường mình, mời tất cả giáo viên dự, trao đổi ý kiến
15
và rút ra phương pháp giảng dạy hợp lý nhất của môn đó để các giáo viên học tập và

làm theo. Sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, các đồng chí giáo viên nắm được sâu hơn
về phương pháp giảng dạy cũng như yêu cầu cơ bản của bộ môn đó.
7. Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy
học:
Người cán bộ quản lý cần hiểu: Viết sáng kiên kinh nghiệm là hình thức tự bồi
dưỡng có hiệu quả đối với mỗi giáo viên cũng như cán bộ quản lý. Hàng năm, Ban
giám hiệu nhà trường và tất cả giáo viên trong trường đều tham gia viết sáng kiến
kinh nghiệm theo công việc hoặc chuyên môn của mình.
Để động viên các đồng chí giáo viên tham gia nhiều, Ban giám hiệu cần giải
thích để giáo viên hiểu: Viết sáng kiến kinh nghiệm là việc nên làm để tích luỹ kinh
nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như chất lượng giảng
dạy của mỗi giáo viên.
- Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học
và giáo dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên
cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn,
trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. Hiệu trưởng
cần có hình thức đặc biệt (kết hợp cả tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động
viên cán bộ và giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa
học. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với các phương
tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho cán bộ,
giáo viên được nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách
của Đảng và nhà nước và chính sách của địa phương.
Bên cạnh đó, trong các đợt thi giáo viên dạy giỏi các cấp, Ban giám hiệu chú
trọng phát động trong giáo viên phong trào tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt
hơn cho bài giảng của mình. Mỗi giáo viên đều phải đầu tư, suy nghĩ để sáng tạo ra
đồ dùng dạy học phù hợp với bài dạy của mình. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng
giảng dạy, phù hợp với đổi mới phương pháp hiện nay.
16
Qua mỗi đợt phát động, nhà trường có thêm từ 4 đến 5 đồ dùng dạy học có
chất lượng, áp dụng dạy được nhiều bài và nhiều môn khác nhau Góp phần làm

phong phú, đa dạng hơn cho phòng đồ dùng dạy học của nhà trường
8. Nêu gương Người tốt - Việc tốt, khen thưởng khuyến khích vật chất:
Cuối cùng, một yếu tố không thể thiếu được là động viên, khen thưởng kịp
thời và thích đáng với những thành tích của giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi.
Người cán bộ quản lý cần phát hiện, đánh giá được trong tập thể giáo viên, người
nào có cố gắng vươn lên trong quá trình tự học, tự rèn luyện và biểu dương những
giáo viên dạy giỏi, những tập thể lớp có nhiều học sinh giỏi.
Đồng thời với việc nêu gương, cần đẩy mạnh khuyến khích vật chất : “ Một
ngàn tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng có
tác dụng động viên rất lớn, thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học.
Ban giám hiệu cần có phần thưởng xứng đáng để thưởng các giáo viên dạy
giỏi, đồng thời khen thưởng các thầy cô giáo có nhiều học sinh giỏi. Đồng thời
thường xuyên kiểm tra: vừa nghiêm khắc, vừa công bằng, độ lượng để động
viên tất cả giáo viên đóng góp hết sức mình vào việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch và
chất lượng giáo dục của nhà trường đề ra.
Để các thầy cô giáo yên tâm, gắn bó hết mình với nghề nghiệp, đem hết khả
năng và trí tuệ phục vụ cho học sinh học tập đạt kết quả cao thì Ban giám hiệu cần
thực sự chăm lo, quan tâm đến đời sống tinh thần cũng như vật chất cho đội ngũ giáo
viên.
Mỗi giáo viên đều có hoàn cảnh gia đình với những thuận lợi và khó khăn
riêng. Vì vậy, với khả năng và trách nhiệm của mình, Ban giám hiệu nhà trường nên
chú ý quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để động viên, khích lệ giáo viên yên
tâm, phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban giám hiệu cần giải
quyết những khó khăn của giáo viên một cách kịp thời như: Bố trí người dạy thay
khi giáo viên có con ốm. Khen thưởng về tinh thần cũng như vật chất khi giáo viên
đạt thành tích cao trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm. Thăm hỏi gia đình giáo
17
viên khi có hiếu, hỷ Đó là những việc làm thiết thực và có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng để động viên giáo viên coi trường là một tổ ấm của mình.
Ban giám hiệu nhà trường còn kết hợp chặt chẽ với ban phụ huynh học sinh để

thưởng cho những giáo viên giỏi và học sinh giỏi
CHƯƠNG IV:
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRƯỜNG
Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy là công việc phức tạp,
yêu cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và tổ chức phù hợp. Để chất
lượng giáo dục của nhà trường ngày càng cao, là cả quá trình chỉ đạo và phấn đấu
của các đồng chí cán bộ quản lý và sự cố gắng liên tục của tập thể giáo viên trong
trường.
Trong năm học 2009-2010 trường tiểu học Nghi Thuận đã đạt được một số
thành tích sau:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 3 đồng chí.
Giáo viên đạt lao động Tiến tiến: 23.
Có 11 sáng kiến kinh nghiệm của Ban giám hiệu cũng như giáo viên đạt
bậc 2 Đề Nghị xét bậc 3 của phòng.
* Về giáo viên dạy giỏi:
- Cấp tỉnh : 1 giáo viên.
- Cấp huyện : 3 giáo viên.
- Cấp trường: 9 giáo viên.
* Kết quả xếp loại đội ngũ cuối năm:
- Xếp loại giỏi : 7 GV
- Xếp loại khá: 16 GV
- Xếp loại trung bình : 2 GV
* Về học sinh giỏi các cấp:
Có 1 em học sinh lớp 5 đạt cấp tỉnh trong kỳ thi giải toán trên mạng.
.Có 2 em học sinh lớp 4,5 đạt cấp huyện trong kỳ thi giải toán trên mạng.
18
Có 2 học sinh đạt giải nhì đồng đội trong kỳ giao lưu học sinh giỏi : Nói lời
hay , viết chữ đẹp cấp huyện
Đội tuyển Thể dục thể thao : Có 2 em đạt giải nhì cờ vua cấp huyện, đạt giải nhất
đồng bóng đá tiểu học cấp cụm.

* Chất lượng học sinh:
Học sinh giỏi toàn diện: 121 /499em . Tỷ lệ: 21,6 %
Học sinh tiến tiến: 240 /599 em . Tỷ lệ: 40%
Học sinh lên thẳng lớp: 547 / 599 em. Tỷ lệ: 97,7%.
Học sinh lớp 5 HTCTTH 100%, trong đó loại khá giỏi chiếm 54%.
III. PHẦN THỨ BA
NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA ĐƯỢC QUA CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO BỒI DƯÕNG
Qua quá trình bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy, ttôi đã rút ra được những
kinh nghiệm và kết quả như sau:
Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy là công việc phức tạp,
yêu cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và kế hoạch phù hợp.
Cán bộ quản lý nhà trường phải là những người tâm với công việc và có ý
thức học hỏi vươn lên trong công tác. Ngoài năng lực quản lý nhà trường, mọi thành
viên trong Ban giám hiệu phải có năng lực chuyên môn thật vững vàng. Có như vậy
mới đẩy mạnh công tác trí dục – Nhiệm vụ trung tâm của mỗi nhà trường.
Ban giám hiệu cần có quan niệm đúng đắn về xây dựng đội ngũ giáo viên .
Phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có khen thưởng, động viên kịp thời để ngày
càng có nhiều giáo viên dạy giỏi các bộ môn.
Lấy việc sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn và tăng cường việc thăm lớp, dự giờ
là phương tiện hữu hiệu nhất để nâng cao năng lực chuyên môn của các thầy cô giáo.
Đây cũng là phương pháp tốt nhất để xây dựng đội ngũ giáo viên .
Nhà trường và giáo viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức chặt chẽ để
hợp nhất các yếu tố chủ quan, khách quan ( học sinh, nhà trường, gia đình ), tạo ra
môi trường sư phạm với điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh để có thể phát huy hết
nội lực của bản thân đạt hiệu quả cao nhất trong việc học tập.
19
Trong công tác giảng dạy, nhà trường giữ vai trò chủ đạo và quyết định thông
qua việc tổ chức thực hiện kế hoạch; là nhân tố quy tụ các yếu tố hợp thành thể
thống nhất, phát huy tổng hợp sức mạnh từng thành tố cùng hướng vào mục tiêu
chung; kích thích tính tích cực cao độ nhân tố chủ quan học sinh để đạt hiệu quả,

chất lượng học tập tốt.
Với vai trò như vậy, về phía nhà trường, cần tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ
phương pháp dạy học.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi trong quá trình làm công tác
quản lí trường học. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Nghi Thuận, ngày 23 tháng 5 năm 2010
NGƯỜI VIẾT
Nguyễn Thị Thiên Chương
Phụ lục
A. PHẦN THỨ NHẤT: Lý do chọn đề tài
B. PHẦN THỨ HAI: Cơ sở lý luận và thực tiễn để giải quyết đề tài
CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác bồi dưỡng đội ngũ
giáo viên
1. Cơ sở lý luận của đề tài.
2. Cơ sở thực tiễn.
CHƯƠNG II. Thực trạng công tác bồi dưỡng và chất lượng đội ngũ giáo viên
trong trường tiểu học Nghi Thuận .
I. Đặc điểm tình hình nhà trường
II. Đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ và một vài số liệu về giáo
viên và học sinh nhà trường.
CHƯƠNGIII. Một số biện pháp để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường tiểu học
Nghi Thuận.
I. Mục đích yêu cầu.
1. Mục đích.
2. Một số yêu cầu cơ bản cần thiết
II. Nội dung bồi dưỡng.
III. Các biện pháp bồi dưỡng.
20
1. Vai trò của cán bộ quản lí trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
2. Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

3. Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn.
4. Kế hoạch thăm lớp dự giờ và tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi.
5. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi các cấp.
6. Tổ chức các chuyên đề.
7. Đẩy mạnh công tác viết SKKN và làm đồ dùng dạy học.
8. Nêu gương người tốt , việc tốt.
CHƯƠNG IV. Kết quả đạt được của trường trong năm học 2009-2010.
C. PHẦN THỨ BA:
Những kết luận rút ra được qua công tác chỉ đạo bồi dưỡng.
21

×