Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu xây dựng mô phỏng quá trình fcc(cracking xúc tác)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.47 MB, 82 trang )

Đ
2012

1

MC LC
M U 4

TNG QUAN QUÁ TRÌNH FCC 5
1. Vai trò ca quá trình FCC trong công ngh lc hóa du 5
2.  phn ng 6
2.1. Phản ứng phân huỷ các mạch C

C, phản ứng cracking 6
2.1. Phản ứng đồng phân hoá (izome hoá) 7
2.2. Phản ứng chuyển dời hydro dưới tác dụng của xúc tác 7
2.3. Phản ứng trùng hợp 7
2.4. Phản ứng alkyl hoá và khử alkyl hoá 7
2.5. Phản ứng ngưng tụ tạo cốc 7
3. ng hc cho quá trình phn ng 12
4. Nguyên liu, sn phm và xúc tác ca quá trình FCC 13
4.1. Nguyên liệu 13
4.2. Sản phẩm 16
4.3. Xúc tác 18
5. Các thông s công ngh trong quá trình FCC 21
5.1. Mức độ chuyển hóa C: 21
5.2. Bội số tuần hoàn xúc tác. 21
5.3. Tốc độ nạp liệu. 22
5.4. Nhiệt độ trong thiết bị phản ứng 22
5.5. Áp suất 23
6. Mt s công ngh FCC hin nay 23


6.1. Công nghệ của Kellog. 24
6.2. Công nghệ của hãng Shell 24
6.3. Công nghệ IFP – Total và Stone & Webster. 24
6.4. Công nghệ Exxon. 24
6.5. Công nghệ của hãng UOP 25
Đ
2012

2


CC 30
1.  30
1.1. Mô hình hóa cm thit b phn ng 30
1.1.1. Mô hình Riser 35
1.1.2. t coke 40
1.2. Mô hình hóa thit b ng mô phng UNISIM 41
2. .Refinery 43
2.1. Các thông s công ngh 45
2.2.  47
2.2.1. Tính toán cân bng vt cht cm thit b Riser - Regenerator 47
2.2.2. Tính toán cân bng nhing cm thit b Riser - Regenerator 48
I
 56
1.  56
2. ng c nht 57
3. ( Riser Outlet Temperature) 58
4.  59
5. ng ca t np liu riêng[1] 61
6. ng ca t l Zeolit - Alumina trong xúc tác. 62

7. ng ca t l a vào cùng nguyên liu 65
8. T 67

THIT K XÂY DNG 68
1. m xây dng 68
1.1.  xác m xây dng ca nhà máy: 68
Đ
2012

3

1.2. Các yêu ci vm xây dng : 68
1.2.1. Các yêu ci vm xây dng: 68
1.2.2 Các yêu cu v k thut xây dng: 71
1.2.3. Các yêu cu v v sinh công nghip: 71
m cm xây dng: 73
2. Thit k tng mt bng 73
2.1. Yêu cầu thiết kế tổng mặt bằng phân xưởng cracking xúc tác: 73
2.1.1. Các yêu cu chung: 73
2.1.2. Các yêu cu riêng: 76
2.2. Thiết kế tổng mặt bằng phân xưởng cracking xúc tác 76
2.3. Tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản: 79
3. Thit k xây dng Cracking xúc tác 79Đ
2012

4


M U
C
 
c M 


 là


c nhau.
 FCC  ÷ 80% so
 
     g





 , HYSYS, UNISIM,
. Vic s dng thành tho các phn mm
này trong công nghip s i li ích kinh t to lc bii vi giáo dc,
chúng là nhng công c giúp cho các tân k n vi công ngh trong thc t
mà không mt nhiu thi gian.
N án bao gm:
ng quan công ngh FCC
 Xây dng mô phng công ngh FCC
u các ch  công ngh.
t k xây dng FCCĐ
2012

5


CC
1. 
Quá trình cracking xúc tác là quá trình không th thiu trong bt k nhà máy
lc du nào. Ma quá trình cracking xúc tác là nh
và nhiên liu phn lc t nguyên liu là phn ct n yu là phn ct
n t trc tip AD (Atmostpheric Distillation) và
VD (Vacuum Distillation) ca du thô. Ngoài ra còn thu thêm mt s sn phm
, gasoil nng, khí là nguyên liu cho tng hp hóa du.
K t khi công ngh c v
n nay công ngh c nhiu ci tin vng to ra nhi
vi ch nguyên liu có chng ngày càng kém. Công
ngh crau tiên do Houdry thit k làm vin, công sut
thp và vn hành phc t này tip tc ci tin vi công
ngh lp xúc tác chuy ng làm vic liên t     
cracking xúc tác tng sôi (gi tc khng, cùng v
vic s dng loi xúc tác có hiu sut làm vic tn nay các nhà máy lc
du trên th ging công ngh FCC.
ng công ngh FCC hin nay bên cnh vic to nhing
cao, thích ng vi nhiu ngun nguyên liu còn phi có tính chn lc sn phm,
 phi có kh u ch to ra sn phm mong mun vì
d  cracking xúc tác sâu (DCC) ca Stone & Webster Engineering.
Corp và công ngh MSCC c[1]
Đ

2012

6

2.  [3]



2.1. 

C, 



+ 
C
n
H
2n+2
C
m
H
2m
+ C
p
H
2p+2
(n = m + p)

C

n
H
2n
C
m
H
2m
+ C
p
H
2p
(n = m + p)
            

ArC
n
H
2n+1
ArC
m
H
2m+1
+ C
p
H
2p
(n = m + p)

C
n

H
2n
C
m
H
2m
+ C
p
H
2p
(n = m + p)
naphten olefin olefin
C
n
H
2n
C
6
H
12
+ C
m
H
2m
+ C
p
H
2p
(n = m + p+ 6)
naphten xyclohexan olefin olefin

2.1. 


n-olefin izo-olefin
n-parafin izo-parafin
Đ
2012

7

2.2. 



 + parafin
2.3. 

C
n
H
2n
+ C
m
H
2m
C
p
H
2p
(n + m = p)

2.4. 

ArH + C
n
H
2n
Aromat C
n
H
2n+1

 


2.5. 
ra

2
H
2
H
2
2
Đ
2012


8




 


úc



tác quá trình cracking. 
ioncacboni. Các ioncacboni 
               


Paraffin
p.
-hexan
CH
3
-CH
+
-CH
2
-CH
2
-CH
2

-CH
3

CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
3
+H
2

CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
3




A (H
+
)
C
n
H
2n+2
C
n
H
2n+1
+ H
2

Ngoài rap

Đ
2012

9

CnH2n+1 + H2
C
n
H
2n+2
+ H

+
CnH
2n+3

C
m
H
2m+1
+ C
p
H
2p

-    
, parafin, naphten
, o Ion

 



C
n
H
2n
+ H

+
C
n
+
H
2n+1

C
n
H
2n
+ L C
+
n
H
2n+1
+ LH


+


+
H
+
(xt)
+
R
1
CH C R

2
+
(xt)
H
R
1
CH C R
2
H H
RH
+
R
+
H Al O Si
O
O
olefin
Al O Si
O
O
CH
3
CH
2
CH CH
2
+
CH
3
CH

2
CH
2
CH
2
+
dÔ t¹o thµnh h¬nCH
3
CH
2
CH CH
2
H
+
(xt)
+
Đ
2012

10



             
                
parafin.

  là

+



             
arafin.

    

khi cracking.
b. 
 


- 
nhánh.
RCCCC CCCCR

H
+
CH
2
CH
3
+
CH
2
CH

3
H
+
R CH
2
CH CH
3
+
CH
3
R C CH
2
+
CH
3
R CH CH
2
+
+
+
dÔ t¹o thµnh h¬n
H
+
(xt)
+
CH
3
CH C CH
3
CH

3
CH
3
CH
3
CH
2
C CH
3
+
CH
3
CH
3
CH CH CH
3
+
Đ
2012

11


C
3
+

2
+


3
+

- 

C
+
n
H
2n+1
+ C
m
H
2m
C
n
H
2n
+ C
+
m
H
2m+1

C
+
n
H
2n+1
+ C

m
H
2m+2
C
n
H
2n+2
+ C
+
m
H
2m+1

- 
 
 
:

.


 
 




trí  






R C C C C C C
+
C
C
[A]
[B]
[C]+

CH
3
CH CH
2
R
+
RCH
3
CH CH
2
+
C
C C
+
C

CH C
+
+
C
C C
C
+
H
Đ
2012

12

 



 và càng d- 
-benzen .
Các nhóm metyl, etylcó 

3
+
và C
2
H
5
+






              g



3. [1]
 quá trình 

1- Quá trình khuch tán nguyên lin b mt xúc tác (khuch tán ngoài).
2- Khun các tâm hot tính trong l xp ca xúc
tác (khuch tán trong).
3- Hp ph nguyên liu trên tâm hot hot tính xúc tác.
4- Các phn ng hóa hc trên b mt xúc tác.
5- Kh hp ph các sn phm cracking và nguyên lin
ng ra khi b mt và ra khi l xp ca xúc tác.
6- Tách các sn phm cracking và nguyên lin ng ra
khi vùng phn ng.
T chung cy s c quynh bn nào
chm nht. Phn ng xng hc hay vùng khuch tán hoàn toàn
ph thuc vào bn cht c c s dng, ph thuc vào bn cht ca
nguyên liu và vào ch  công ngh ca quá trình. Các nghiên cy,
nu quá trình cracking xúc tác nguyên liu là gazoil nh (nguyên liu mu) trên
xúc tác dng cc ht xúc tác t 3  5 mm và nhi là 450 
Đ
2012

13


500
o
C thì phn ng xy ra  vùng trung gian ging hc và khuch tán. Còn khi
cracking lp sôi (FCC) ca xúc tác  nhi 480  530
o
C thì phn ng xy ra 
ng hc.
T ca phn  ng hc miêu
t bc mt có dng:
k = v
o
.n.ln(1  x)  (n  1)x
 k: tốc độ của phản ứng (mol/g.h)
v
o
: tốc độ truyền nguyên liệu (mol/h)
n: số mol sản phẩm được tạo thành từ 1 mol nguyên liệu
x: mức độ chuyển hóa (phần mol).
i vn dc 1 li có dng sau:
k=v
o
/(1-x)
 
o
là t th tích không gian truyn nguyên liu (m
3
/m
3
.h).
4. a quá trình FCC[1,3]

4.1. 
Các nhà máy lc du phi ch bin nguyên liu t nhiu loi du thô khác
nhau. Chng ca dng b bii theo t
i ta phnh rõ các tính cha tng loi nguyên li m
bo vn hành nh ca các công ngh ch bic
nguyên liu FCC là nhim v rt quan trng cho s hong ca
quá trình FCC. Nh i ta có th chn cht xúc tác, x lý các s c, t
quá trình cracking xúc tác.
Hai yu t n chng nguyên liu FCC:
- Các hydrocacbon gồm parafin, olefin, naphtenic và các aromatic. Parafin
d b cracking và tng sn phm lng nhiu nht, ít khí nhiên li
sn phm có tr s octan thi vi olefin, hp cht này không có trong du
thô, nó có mt trong nhiên liu FCC là do các quá trình x 
nhi    p phn không mong mu   ng b
Đ
2012

14

polyme hóa to ra cc và nhc xem là thành phn mong mun bi
sn phm ca nó có giá tr p phn aromatic va có tác
dng to sn pht khác chúng làm gi chuyn hóa,
gi      ng LCO, slurry và cc. Ngày nay trong
nguyên ling hn ch thành phn ca aromatic.
- Các tạp chấti vi các ngun nguyên lin du nng,
ngoài thành phn hydrocabon còn cha nhiu hp cht cha  nh, nito và
kim loi. Các tp chu nm trong thành phn các các cht h
lng gây nhic xúc tác, gim ho chn lu này làm
gim chng sn phng nu sn phm có cha nhiu tp cht thì
u cc x lý bng quá trình hydrotreating

Theo lý thuyt thì bt k t nào ca du m m sôi
lu có th dùng làm nguyên liu cho quá trình cracking xúc tác. Tuy
 c hiu qu kinh t ng chn nng thu
c t quá trình cracking nhit, cc hóa ch   n du nhn trong
t chân không và dc tách nha. Có th phân nguyên liu
FCC thành các nhóm sau:
- n Kerosen  sola nhc t t trc
tip và có gii hn sôi t 210
0
n 360
0
à nhóm nguyên liu dùng tt nht
cho sn xu
- Nhóm 2: Nguyên liu ly t n gasoil, có
nhi sôi t 300
o
n 550
o
C.
- Nhóm 3: Nguyên liu có thành phn ct rng t 210
o
n 550
o
C.
- Nhóm 4: Nguyên liu có nhi sôi t 300
o
n 450
o
C.
Trong các nhóm nguyên liu k trên thì nhóm nguyên liu ly t t

chân không gasoil là ph bin nht. Tuy nhiên do ngun nguyên liu tt ngày càng
cn dng ca quá trình cracking xúc tác là s dng
nhng nguyên liu nng và chng x
Đ
2012

15

B1.1. Thành phần nguyên liệu từ cặn quá trình chưng cất dầu thô Blend và Bạch Hổ


Crude
(Sour)
Blend
100%
(Sweet)
Bach Ho
ASTM
Test method
Cut range, TBP °C
370+
370+

Vol% on Crude
46.6
47.3

Wt% on Crude
50.0
50.1


API Gravity
26.95
28.9

SG at 15/4°C
0.893
0.882

Nitrogen wt ppm
1800
1300

Sulphur wt%
0.55
0.05
D1266
Conradson Carbon wt%
2.66
1.57
1.57 D189
Vanadium wt ppm.
10.5
0
D2787
Nickel wt ppm
5
1

Sodium wt ppm

1.6
1.6
D2788
Viscosity @ 50°C cSt
43.4
43.4
D445
Viscosity @ 100°C cSt
8.8
9

Pour point °C
50
52
D97
Asphaltenes wt%
2.0
1.0
D128
Wax content wt%
N/A
41

Hydrogen wt%
12.7
12.84
D1018
Neutralization No. mg KOH/gm
0.05
0.05

D3242
Characterization "K" factor
12.58
12.78

(D1160 @ 760 mmHg) °C
IBP
263
262

10%
379
379

30%
435
437

50%
475
480

vol% above @ 550°C
32.4
32.5

Đ
2012

16


4.2. m
Chng sn phm ci trong khong rt rng, ph
thuc vào nhiu yu t i nguyên liu, loi xúc tác và thông s công ngh
ca quá trình. Các sn phm ch yu ca quá trình FCC là khí khô, LPG, gasoline,
LCO, HCO, slurry và cc.
- Khí khô: các khí nh thoát ra t tháp hp th dc gi là khí khô. Các
cu t chính ca khí khô là hydro, metan, etan, etylen và H
2
c
x lý v tách H
2
c trn vào h khí nhiên liu. Tùy thuc vào
i ta có th thu h s dng cho quá trình khác. Khí
khô là sn phm không mong mun, nu nhiu quá s gây quá ti cho h thng
  t và ng gây bt li. Khí khô ch y c to ra t quá trình
cracking nhit, dehydro hóa trên tp cht kim loi.
- LPG: dòng sn phm thoát ra t trên tháp tách butan hoc tháp nh,
thành phn ch yu là các hydrocacbon C
3
, C
4
  ng cha nhiu olefin
(propylen và butylen). Vì vy, sau khi tách và thu hi olefin làm nguyên liu cho
tng hp hóa du, các nguyên liu này có th c dùng làm sn phm hóa cht,
pha tru cho ankyl hóa, sn xu
- Xăngây là sn phm ch yu và có giá tr c
FCC có t trng nh, có th pha vi nhiu lo tm. Tuy
ng olefin cao nên d to phn 
t sinh ra nha gây tng ng và tng thi trong sn phm có

cht tiêu chun. Vì vc pha trn
v giu hunh và olefin.
 u sut sn xu u chnh:
 s xúc tác/nguyên liu
t tính ca xúc tác bng cách thay mi xúc tác hoc s dng xúc
tác có hot tính cao.
Đ
2012

17

 sôi cui cng cách gim t hnh tháp
t chính.
Chc biu th bi ch s Octan RON hoc MON. Giá tr
c tính chng kích n cnh theo tiêu chun
ASTM D2699.
- LCO (light cycle oil)n phc  ct sn phm
FCC, có nhi sôi t 220-350
o
÷ 50% aromatic tn ti dng
các phân t ch      n phm này cha 50 ÷ 75% hp cht
aromatic.
c s dng rt sn ph pha trn vào dt và
nhiên liu diezen, nhu khi l
c du chnh hong c to
ra hiu sung nhu cu th ng. Chng ca LCO
 s  vào hai ch s này,
i ta mi bic phép pha vào d m
bo tiêu chun cht ra. Tr s xetan là giá tr bng s 
bt la ca nhiên liu.

LCO cha nhing có ch s xetan thp, CI = 20 ÷ 30. LCO
qua các quá trình x lý hydro có th  s xetan. M ci thin tr s xetan
ca LCO tu thuu kin khc nghit ca quá trình x lý bng hydro.
- HCO và slurryng cha nhing, có th x lý tip
b cho sn phm khác ho pha trn vi slurry. Slurry hay
du st là phn nng nht cn cracking xúc tác, có giá tr thp nht nên
i ta c gng hn ch hiu sut slurry. Hiu sut slurry ph thuc nhiu vào
chng nguyên li chuyn hoá. Nguyên liu giàu naphten và
   ng to ra nhi        
chuyn hoá t thn trung bình, b s cht xúc tác/du hoc s
Đ
2012

18

dng cht xúc tác có pha nn hong thì có th dn gim hiu sut slurry.
 chuyn hoá, làm gim hiu sut sn ph
- Cốc: Trong quá trình cracking, mt phn nguyên liu b chuyn hoá thành
cc do các phn ng cracking th cp, pol    C c hình
thành trên b mt cht xúc tác dn s suy gim ho chn lc ca cht
xúc tác. Do v hoàn nguyên ho chn lc ca chi ta
pht cháy cc trong thit b tái sinh (regenerator). Tuy nhiên, cc là mt sn
phm ph cn thit cho s hon FCC, bi vì nhit
xúc tác hp th t phn t cháy cc li truyn nhit cho phn ng cracking.
Sau khi cracking, các sn phc phân riêng theo khong nhi
n phm
quan trng và có giá tr nht. Hiu sut các sn ph thuc vào nhiu
yu t: ngun nguyên liu, bn cht và kiu loi chu kin vn hành
 kinh t, công ngh ca nhà máy lc du.
4.3. Xúc tác[1,3]

ng s dng hp cht zeolit. Các xúc tác
loi X, Y, ZMS 5 hay 11 là loi zeolit thích hp nht cho quá trình cracking xúc
c l ln ca chúng xp x 10Å. ng các loi zeolit này là
loi cation (H
+
, NH
4
+
) kt hp v
x lý thích hp và phi trn vnh hình.

1
Thành phn hóa hc


Oxit nhôm
13

Oxit st
87

Oxit các nguyên t t him
2 - 4

Oxit Natri
0,02 - 0,2
2
Trng g/cm
3


0,8 - 0,9
3
 hot tính nh
55 - 60
B1.2. Tính chất của xúc tác FCC
Đ
2012

19

4
 hot tính theo ASTM
75 - 80
5
 bn do mài mòn, %
94 - 96
6
Thành phn c ht


n 20µm
< 2 - 3

n 40µm
15 - 25

n 100µm
96 - 98
7
B mt riêng m

2
/g
400 - 450* Các yêu cu ca xúc tác cracking công nghip:
- Hoạt tính xúc tác:  chuyn
hóa ca nguyên liu ph thu hot tính ca xúc tác. Ch s này li ph
thuc vào tính cht lý, hóa cc ht là thành phn ca xúc tác. Tùy
theo hiu sut sn ph hot tính cao, hot tính
trung bình và hot tính thn ch s hot tính nh
ca xúc tác. Xúc tác mi ng có hot tính cao, sau mt thi gian s dng chúng
s dn n mt giá tr nhnh gi là hot tính nh ca xúc tác. Hot
tính là yêu cu quan trng nhi vi xúc tác trong quá trình cracking.
- Độ chọn lọc của xúc tác. Ch s này phn ánh tác dng ca xúc tác trong
vic to ra mt sn phm mong mun,  n ph s gia hiu
suc ph chn lc ca xúc tác. Sau mt thi gian làm vi
chn lc ca xúc tác s gim dn.
H1.1. Cấu tạo xúc tác Zeolit
Đ
2012

20

- Xúc tác phải có độ ổn định lớn và bền cơ, bền nhiệt

Xúc tác phi gi c nhc tính ch y chn lc)
ca nó sau thi gian làm vic lâu dài.
Trong quá trình làm vic xúc tác c xát vi nhau và xúc tác c xát vào thành
thit b làm cho xúc tác d b v, khi xúc tác b v làm tn tht áp sut qua lp xúc
t mát xúc tác ln. Do vy mà xúc tác phm b b
ng thi, trong quá trình làm vic nhi có th i. Khi nhi cao nu
 bn nhit thì có th b bii cu trúc dn làm gim các
tính cht ca xúc tác.
- Xúc tác phải đảm bảo độ thuần nhất cao và bền với các chất ngộ độc xúc tác.
Xúc tác cng nht v thành phn, cc. Khi
u s to ra nhng vùng phân lp và có tr lc khác nhau
và do s phân lc nên s phá v ch  làm ving ca
thit b. Mu s   vn
dn tn hao xúc tác, khi cu trúc l xu thì s làm gim b
mt tip xúc dn làm gim hot tính xúc tác.
Xúc tác phi có kh  ng có hiu qu tác dng gây ng c ca
nhng hp cht cnh (NH
3
, H
2
S), các kim loi n kéo dài thi
gian làm vic ca xúc tác.
- Xúc tác phải có khả năng tái sinh, phải dễ sản xuất và rẻ tiền
Xúc tác có kh t thì s c hiu qu t
cm xung.
Xúc tác b mt hot tính trong quá trình phn ng do nguyên nhân chính là
cc to ra bám trên b mt hong ca xúc tác.Vì th  i
ta cn phi tit cc bng không khí nóng trong lò tái sinh.
Đ
2012


21

Cùng vi vic ci tin và hoàn thin v dây truyn công ngh ca cracking
i ta không ngng nâng cao ch u sut ch
bin ca quá trình. T ch ch dùng xúc tác axít Al Si  di
 ng dng loi xúc tác  dng kt tinh
zeolit. Thành tu này có th nói là cuc cách mng trong cracking xúc tác. Loi
xúc tác này cho hiu su       c t l cc và khí.
ng cracking xúc tác  M 
s dng xúc tác loi Zeolit X,Y, chúng rt bn vng trong quá trình tái sinh và có
 hot tính cao.
5.  trong quá trình FCC[1, 3]
5.1. Mức độ chuyển hóa C:
i vn phc tn du m
chuyn hóa theo sn phu y (%) là ph tích ca sn phm có
m sôi cum sôi cui cu thì
c tính theo công thc
C = 100  y.(100  z).
5.2. Bội số tuần hoàn xúc tác.
Là t s gia khng xúc tác và khng nguyên li
thit b phn ng trong m  thi gian. Khi dùng xúc tác cha zeolit cho
phép gim t l X/RH xung còn 10/1 so vnh hình. Nu khi dùng
công ngh xúc tác tng sôi thì t l này còn có th gim xung n 5/1.
i t l X/RH s i nhit  ca thit b phn ng, thay
i thn ng thi c
ng cc bám trên xúc tác trong mt chu trình.
Bi s tua xúc tác trong vùng
phn ng gim xung, hot tính xúc tác trung bình c
hiu su xúc tác

Đ
2012

22

li gim xung. Do vy bi bi s tun hoàn xúc tác ta có th u
chc hiu sut và chng sn phm thu. Vii s tun hoàn ch
n mc ti hn vì nc thit b
tái sinh, h thng vn chuyn xúc tác, phu này không có li
ích v mt kinh t
5.3. Tốc độ nạp liệu.
Là t s ging nguyên liu np vào trong m  thi gian trên
ng xúc tác trong thit b phn ng, ký hiu M/H/M.
 np liu riêng s làm gi chuyn hóa. Còn khi gim tc
 np li chuy vì t np lic vi
thi gian phn ng. Khi s d hot tính cao s có th 
np liu dt ca thit b. Nu dùng xúc tác zeolit thì t np
liu khong 4h
-1
n 5h
-1
.
 np liu, n phn ng s  s octan
cu sut olefin trong khí.
5.4. Nhiệt độ trong thiết bị phản ứng
Nhi trong thit b phn t t 480
0
n 500
0
C. Khi tin

u hiu sun ci ri gim
xuu này là do quá trình phân hy các cu t a
c t, phn ng phân hng thi các phn ng
b         u sut c  
olefin. Khn phm, t trng và tr
s 


Đ
2012

23

5.5. Áp suất
ng tin hành  áp sut 1,4÷1,8 at, phn ng xy ra 
t, hiu suu sut khí C1÷ C3 gim, hàm
lng olefin và aromatic gi     y ch   m.
ng thi áp sun quá trình to ct không có
li trong quá trình cracking xúc tác.
6. n nay[1]
n xúc tp ch bin
du, hon có lp xúc tác c 
dây chuyn FCC (cracking xúc tác tu tiên m dng.
T n nay, công ngh FCC liên tc ci tin theo nhing, nht là
thit b phn ng. Tuy nhiên, tt c các thit b u tuân theo nguyên lý chung.
Nguyên lý chung ca h thng FCC. Các phn c thc hin
trong mt ng (riser), trong ng mt dòng nguyên liu lc tip
xúc vi cht xúc tác nóng dng bt. Nguyên liu b 
sn phm nh ngay khi di chuyn t i lên phía trên riser và mang theo cht xúc
tác. Các phn ng xy ra rt nhanh ch ng thi c
thành trên b mt xúc tác làm gim ho chn lc xúc tác. Các sn phm
 thc
 thit b  t cháy cc chuyn ti g
H1.2. Sơ đồ tổng quát công nghệ FCC
Đ
2012

24

 chun b cho chu trình tin phc tách ra s
c chuyn qua thit b  n khác nhau.
6.1. Công nghệ của Kellog.
S vn chuyc thc hing rt thun li
vì có th dùng van ch u khin quá trình tun hoàn cm
chính ca loi lò này là vòi phun nguyên lic ci tin nhng s
tip xúc gia xúc tác và nguyên liu.
6.2. Công nghệ của hãng Shell
 cracking xúc tác lp cn nng.
H1.3. Công nghệ lò FCC của Kellog và Shell
Đ
2012

25

6.3. Công nghệ Exxon.
Loi lò này có th s dng vi nhiu nguyên liu khác nhau t các phn ct
n các loi cn nng.6.4. Công nghệ của hãng UOP
t k 2 lot cháy hoàn toàn 1 cp và
lò tái sinh hai ct cháy hoàn toàn 1 cp là loi thông
dng trên th gii tin h thng phân phi nhiên liu phn cui
ng riser, h thng tái sinh xúc tác, b phn làm lnh xúc tác nhm nâng cao tính
 ng ca nguyên li i vi lò tái sinh hai c c dùng ch yu cho
nguyên liu nng.
- Gia nhiệt nguyên liệu đầu: Nguyên liu t b cht b
i nhit ng trùm , nguyên liu mi có th c trn vi phn tun hoàn
H1.4. Công nghệ FCC của IFP và Exxon

×