Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Đề tài SKKN tổ chức trò chơi cho học sinh tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (753.54 KB, 32 trang )

Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
Sơ yếu lý lịch
Họ và tên :
Ngày tháng năm sinh
Năm vào ngành :
Chức vụ và đơn vị công tác :
Trình độ chuyên môn :
Hệ đào tạo :
Bộ môn giảng dạy :
Chuyên ngành tiểu học
Khen thởng ( ghi hình thức cao nhất )

Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A1
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
Nội dung của đề tài
MC LC
Mc Ni dung trang
I
II
III
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4


Lớ do chn ti
Phm vi v thi gian thc hin
Quỏ trỡnh thc hin
Tỡnh trng thc t khi cha thc hin
S liu iu tra trc khi thc hin
Cỏc bin phỏp ch yu ( ni dung ch yu ca ti )
Vai trũ ca trũ chi hc tp
Cỏch xõy dng v t chc mt trũ chi
Cỏc hỡnh thc chi ( cú dn chng)
Trũ chi gii thiu bi ( khi ng )
Trũ chi th gión
Trũ chi chuyn ti ( hoc cng c ) kin thc hc
Mt s im cn lu ý khi s dng trũ chi hc tp
Kt qu
Kt lun
3
4
5
5
6
6
7
7
7
7
9
10
27
28
29

Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A2
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
Nhng kin ngh v ngh
í kin nhn xột ỏnh giỏ ca hi ng khoa hc
30
31
L DO CHN TI
Vit Nam hin nay, nõng cao cht lng giỏo dc ton din th h tr,
ỏp ng ngun nhõn lc phc v s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc,
ỏp ng nhu cu hi nhp quc t v nhu cu phỏt trin ca hc sinh, giỏo dc ó
v ang c i mi mnh m theo chng trỡnh giỏo dc th k XXI, ú l: Hc
bit, hc lm, hc cựng chung sng, hc thoỏt nghốo, hc t
khng nh mỡnhMc tiờu giỏo dc ang chuyn hng t trang b kin thc
sang trang b nhng nng lc cn thit cho cỏc em hc sinh. Phng phỏp giỏo dc
c i mi theo hng phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng sỏng to ca
ngi hc, phự hp vi c im ca tng lp hc, tng cng kh nng lm vic
nhúm, bit vn dng kin thc vo thc tin, tỏc ng n tỡnh cm, em li nim
vui, hng thỳ hc tp cho hc sinh.
Hin nay , mt s phng phỏp dy hc phỏt huy tớnh tớch cc hc tp ca
hc sinh, cú th lng ghộp giỏo dc K NNG SNG c ỏp dng ph bin v
phự hp vi cỏc thit b dy hc hin i, ú l cỏc phng phỏp:
+ Phng phỏp dy hc nhúm.
+ Phng phỏp úng vai.
+ Phng phỏp trũ chi .
+ Phng phỏp bn t duy
Bn thõn l mt giỏo viờn ó qua 20 nm dy tiu hc, tụi nhn thy: Vi hc
sinh tiu hc, hot ng vui chi l nhu cu khụng th thiu. Dự khụng l hot
ng ch o song vui chi vn gi mt vai trũ rt quan trng trong hot ng sng
v hc tp ca cỏc em. Trũ chi hc tp l nhng trũ chi cú ni dung gn vi hot

ng hc tp ca hc sinh, cú tỏc dng h thng húa, cng c, m rng kin thc
hc, lm thay i hỡnh thc hot ng hc tp trờn lp, lm cho khụng khớ lp hc
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A3
§Ò tài s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc: 20 …
20 .…
thoải mái, dễ chịu, giúp quá trình học trở lên hấp dẫn, nhẹ nhàng, tự nhiên phù hợp
với đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học là “ học mà chơi, chơi mà học”, phù hợp với
Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chính
vì vậy, việc
“TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP CHO
HỌC SINH TIỂU HỌC” một cách hợp lý sẽ góp phần giúp các em học sinh lĩnh
hội kiến thức, thu thập thông tin được dễ dàng, chủ động, hứng thú trong mỗi giờ
học nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục.

PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
Phạm vi thực hiện : Trường tiểu học Dương Nội A
Thời gian thực hiện:
Năm học 20…- 20… và những năm học tiếp theo


NguyÔn ThÞ H¬ng Trêng TiÓu häc D¬ng Néi A4
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
QU TRèNH THC HIN
Kho sỏt thc t ton b hc sinh trng Tiu hc Dng Ni A.
I- Tỡnh trng thc t khi cha thc hin:
*Hc sinh:
- u thỏng 8 hng nm, trng chỳng tụi bt u tuyn hc sinh lp 1 qua
kim tra hc sinh tụi nhn thy: a phng tụi, cỏc em hc sinh tui mu giỏo
quỏ nh bộ, khi tip xỳc vi cỏc thy cụ trng tiu hc v c cỏc cụ nhn xột

v kh nng nhn bit ca hc sinh v bng ch cỏi Ting Vit, cỏc con s t 0 n
9, nhn bit mt s hỡnh n gin nh hỡnh vuụng, hỡnh ch nht, hỡnh tam giỏc,
hỡnh trũn. Vic nhn bit ca cỏc em cũn cng nhc v rt hn ch.
- Trong quỏ trỡnh tip xỳc lm quen hc sinh, tụi thy hc sinh nhỳt nhỏt, thiu
t tin. Cú em cũn khúc nhố, mt s vic nh n lp, chun b dựng hc tp cũn
ph thuc vo b m.
- Hc sinh t lp 2 n lp 5 cng vy, cỏc em rt th ng, k nng giao tip,
kh nng din t, nờu ý kin cũn hn ch, cỏc em rt ngi tham gia cỏc hot ng
ca trng, ca lp.
- Sau bui hc, hc sinh ó bit lao vo cuc sng o trờn mng intenes, cỏc em
chi rt tho cỏc trũ chi trờn mng.
*Giỏo viờn:
- i a s cỏc ng chớ giỏo viờn ch chỳ trng dy kin thc vn húa, vi cỏc
phng phỏp dy hc truyn thng, cha vn dng linh hot cỏc phng phỏp dy -
hc, nht l cỏc phng phỏp dy - hc hin i.
- Hỡnh thc t chc hot ng hc tp cũn n iu.
- Giỏo viờn u t thi gian cho trũ chi hc tp cũn quỏ ớt.
*Ph huynh:
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A5
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
Hin nay hc sinh, giỏo viờn ch tp trung vo ni dung, chng trỡnh hc dn
n tõm lý ph huynh b nh hng theo.
Ph huynh ch yu ch khuyn khớch cỏc em tỡm hiu kin thc m quờn hng
cỏc em vo cỏc hot ng vui chi b ớch, hot ng xó hi ti ni c trỳ.
Gia ỡnh cỏc em l nhng gia ỡnh thun nụng, kinh t khú khn nờn cỏc em ớt
c n cỏc khu vui chi gii trớ nh cụng viờn, rp xic, vn thỳ, bói bin
II. S liu iu tra trc khi thc hin:
Tng s hc sinh cho vic nghiờn cu v thc hin ti: 512 em hc sinh
Trng tiu hc Dng Ni A

MễN TON
Khi TSHS Gii Khỏ
Trung
bỡnh
Yu,
kộm
T l %
trờn trung
bỡnh
Khi 2
Khi 3
Khi 4
Khi 5
Tng s
MễN TING VIT
Khi TSHS Gii Khỏ
Trung
bỡnh
Yu,
kộm
T l %
trờn trung
bỡnh
Khi 2
Khi 3
Khi 4
Khi 5
Tng s
III. Nhng bin phỏp thc hin ( Ni dung ch yu ca ti ):
Trũ chi hc tp l trũ chi cú ni dung gn vi hot ng hc tp ca hc

sinh, giỳp hc sinh khai thỏc vn kinh nghim ca bn thõn chi v hc. Trũ
chi cũn l phng phỏp rt hiu qu thu hỳt s tham gia ca mi ngi. Trong
cuc chi mi ngi u bỡnh ng v u c gng th hin ht mỡnh. Nú l bin
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A6
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
phỏp tng cng nhit tỡnh v hng thỳ hc tp. T c im trờn ca phng
phỏp trũ chi hc tp m vic tng cng t chc hot ng trũ chi hc tp cho
hc sinh, bng cỏc bin phỏp c th sau:
1, Trc ht ta phi xỏc nh c vai trũ ca trũ chi hc tp:
Trũ chi hc tp lm thay i hỡnh thc hc .
Giỳp cho khụng khớ lp hc thoi mỏi, d chu hn.
Quỏ trỡnh hc tp tr thnh mt hỡnh thc vui chi hp dn.
Hc sinh thy vui, nhanh nhn, ci m hn. Hc sinh tip thu kin thc t
giỏc, tớch cc, ch ng hn.
Trũ chi giỳp hc sinh nm kin thc, cng c h thng hoỏ kin thc hc.
2, Cỏch xõy dng v t chc mt trũ chi:
* Xõy dng: Giỏo viờn cú th t chc bt kỡ hot ng hc tp no thnh trũ chi
bng cỏch vn dng cỏc nhõn t c bn ca trũ chi:
Trũ chi cú tớnh thi ua gia cỏc t.
Cú quy nh v s thng, pht.
Cú cỏch chi rừ rng ( bao gm c thi gian).
Cú th tớnh im.
khú ca trũ chi tng dn vi hc sinh cỏc lp ln hn.
* Cỏch t chc trũ chi:
- Gii thiu tờn trũ chi, hng dn cỏch chi, thi gian chi v ph bin lut
- Cho hc sinh chi th (nu cn)
- Chi tht.
- Nhn xột kt qu trũ chi (cú th thng i vi nhng ngi thng, pht i
vi ngi thua, nhn xột thỏi ca ngi chi v rỳt kinh nghim).

- Kt thỳc trũ chi: Hi hc sinh xem cỏc em c hc gỡ qua trũ chi hoc giỏo
viờn tng kt li nhng gỡ cn hc c thụng qua trũ chi.
3, Cỏc hỡnh thc chi
3.1. Trũ chi gii thiu bi <khi ng>
Nhng trũ chi gii thiu bi c mang tớnh tp th, tt c hc sinh trong
lp c chi.
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A7
§Ò tài s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc: 20 …
20 .…
Trò chơi khởi động được sử dụng nhiều ở các môn học thể dục, tự nhiên- xã
hội, đạo đức.
Ví dụ 1:
Bài “Chúng ta đang lớn” - SGK tự nhiên xã hội lớp 1,trang 06.
Giới thiệu bài học, cho học sinh chơi trò chơi “vật tay”
Cách tiến hành:
- Cứ 4 học sinh là một nhóm, chơi vật tay. Mỗi lần 1 cặp. Những em thắng lại
đấu với nhau.
- Kết thúc cuộc chơi, giáo viên hỏi xem trong nhóm 4 người ai thắng thì giơ tay.
- Giáo viên nêu giới thiệu bài: các em có cùng độ tuổi nhưng có em khoẻ hơn,
có em yếu hơn, có em cao hơn, có em thấp hơn… Hiện tượng đó nói lên điều gì?
Bài học hôm nay, sẽ giúp các em có câu trả lời.
Ví dụ 2:
Bài “Hoạt động và nghỉ ngơi” - SGK tự nhiên xã hội lớp 1,trang 20.
Khởi động cho học sinh chơi trò chơi: “Máy bay đến, máy bay đi”
Giáo viên hướng dẫn cách chơi, vừa nói vừa làm mẫu:
+ Quản trò hô “ máy bay đến” người chơi phải ngồi xuống.
+ Quản trò hô “ máy bay đi” người chơi phải đứng lên.
Ai làm sai sẽ bị thua.
NguyÔn ThÞ H¬ng Trêng TiÓu häc D¬ng Néi A8
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20

20 .
Giỏo viờn cho hc sinh chi.
Nhng hc sinh no sai s phi nhy lũ cũ mt vũng trc lp.
Giỏo viờn núi: Cỏc em cú thớch chi khụng? Ngoi nhng lỳc hc tp, chỳng ta
cn ngh ngi bng cỏc hỡnh thc gii trớ. Bi hc hụm nay s giỳp cỏc em bit ngh
ngi ỳng cỏch.
3.2. Trũ chi th gión
õy l nhng trũ chi nhm mc ớch th gión to khụng khớ vui v, gii tr
mt mi, cng thng sau 20 phỳt ca mt gi hc hay sau mt gi hc, loi trũ chi
ny c s dng c trong cỏc bui sinh hot tp th gia gi ca ton trng.
Nhng trũ chi ny ch yu hc sinh c vn ng ti ch, gõy hng thỳ cho hc
sinh . Thi gian s dng cho trũ chi ny t 2 n 3 phỳt.
Vớ d: Trũ chi Súng bin
Tin hnh:
Qun trũ hụ Súng bin, súng bin ng thi hai tay a lờn a xung phớa
trc.
- Hc sinh c lp hụ nhp nhụ, nhp nhụ ng thi tay lm theo qun trũ.
( Qun trũ v c lp va hụ va lm nh vy vi ln cho khớ th).
- Qun trũ hụ súng bin nghiờng sang trỏi ng thi hai tay vy lờn vy xung
phớa trc v nghiờng ngi sang trỏi
- Hc sinh c lp hụ nhp nhụ, nhp nhụ v lm ng tỏc nh qun trũ.
Tng t nh vy, qun trũ hụ súng bin nghiờng sang phi hoc Súng
bin ng ra phớa sau cho hc sinh lm theo.
Trũ chi: Giú - Ma
Tin hnh:
Qun trũ hụ: Giú thi, giú thi
Hc sinh hụ: , ự ng thi hai tay a lờn cao, vy sang phi, vy sang
trỏi nhiu ln.
Qun trũ hụ: Ma nh, ma nh
Hc sinh: Hai tay v nh trc ngc.

Qun trũ hụ: Ma to, ma to
Hc sinh: Hai tay gi cao v v mnh trờn u
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A9
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
Qun trũ hụ: Ma tnh, ma tnh
Hc sinh ng im.
Trũ chi cú th c lp li nhiu ln.
Ngoi ra cũn cú nhiu hỡnh thc th gión khỏc nh vn ng th dc cho
mt mi nh tp th dc.
Tin hnh:
Giỏo viờn hng dón hc sinh thuc 4 cõu th:
Cỳi mói mi lng
Vit mói mi tay
Th dc th ny
L ht mt mi
Hc sinh va hỏt va lm ng tỏc:
+ Cỳi mói mi lng hc sinh lm ng tỏc cỳi gp ngi, hai tay bt ng sau,
ri ng thng lng.
+ Vit mói mi tay hc sinh lm ng tỏc lc bn tay,ngún tay.
+ th dc th ny lm ng tỏc nghiờng ngi sang trỏi, sang phi ng thi hai
tay chng hụng.
+ L ht mt mi lm ng tỏc a chõn sang trỏi, sang phi, hai tay chng
hụng.
=> Ngoi ra, th gión chỳng ta cũn cú hỡnh thc khỏc nh: hỏt mt bi hoc t
sỏng to mt bi hỏt, kt hp v tay theo nhp, phỏch hoc vn ng ph ho vớ d
nh bi hỏt sau:
Hay l hay quỏ
Hay l hay ghờ
Hay khụng ch no chờ ht.

Ngoan l hay quỏ
Ngoan l hay ghờ
Ngoan khụng ch no chờ ht.
Xinh l hay quỏ
Xinh l hay ghờ
Xinh khụng ch no chờ ht.
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A10
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
3.3. Trũ chi chuyn ti ( hoc cng c ) kin thc hc
Trong cỏc mụn hc tiu hc, bt kỡ mt hot ng hc tp no ca mt gi
hc u cú th chuyn th thnh trũ chi hc tp. Tt c nhng trũ chi ny giỳp
hc sinh vui, tip thu bi hc mt cỏch t nhiờn, d hiu, d nh. Mi trũ chi cú
th c lp li nhiu ln chớnh vỡ th hc sinh hiu c thc cht vn m mỡnh
c hc. Trong tng tit hc trũ chi thay i bng nhiu hỡnh thc khỏc nhau.
Tụi xin trỡnh by mt s trũ chi lp u cp v lp cui cp ca tiu hc
nhm minh ha cho ti.
I VI LP 1
a, Trong mụn Ting Vit
* Bi Hoa ngc lan SGK Ting Vit tp 2 trang 64 mc: Tp núi cõu cha
ting cú vn m, p . Sau khi hc sinh núi cõu mu, tp núi cõu cha ting cú vn
m hoc p va tỡm c.
T chc cho hc sinh chi trũ chi Ai nhanh, ai ỳng
Trũ chi c tin hnh nh sau
+ Chia lp lm 3 i c phỏt mt phiu chi.
+ Cỏc thnh viờn trong mi mt i tho lun ni ụ ch ct 1 vi ụ ch ct
2 c cỏc cõu hon chnh.
+ i no xong s trng by kt qu ca i mỡnh trờn bng.
+ Cỏc i c cõu kim tra chộo kt qu ca nhau.
+ Giỏo viờn cha bi, nhn xột chung khen hc sinh.

Phiu chi ca cỏc i c thit k nh sau:
i 1
Cỏc bn lp em cú bói tm p.
Sm Sn thng tp.
Ti n, ụng rt chm hc.
Con ng thp ốn.
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A11
§Ò tài s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc: 20 …
20 .…
Bắp ngô nướng nhăm nhe ăn vụng cá.
Lá cờ rất thơm.
Chú mèo đỏ thắm.
Bạn bè lâu ngày gặp lại.
Con tằm nhả tơ.
Thuyền rất sáng.
Trăng rằm sắp xếp sách vở.
Em đầy ắp cá.
Tác dụng của trò chơi này: Học sinh được hoạt động nhóm, thu hút nhiều học
sinh tham gia, học sinh được làm quen với câu có hai bộ phận ở mức độ đơn giản,
được luyện đọc nhiều câu chứa tiếng có vần ăm hoặc ăp.
Hơn nữa, trong các bài tập đọc, mục ôn tập các vần đã học, trò chơi được
thay đổi bằng các hình thức khác nhau.
*Bài “ Bàn tay mẹ” ( SGK Tiếng Việt tập 2 trang 5)
Ôn vần an- at
Tiến hành trò chơi “ gọi- đáp”
Dãy bàn A gọi “an” hoặc “at”
Dãy bàn B phải tìm được tiếng hoặc từ chứa tiếng có vần mà dãy bàn A gọi
an: con ngan
at: ca hát
Ngược lại: Dãy bàn B gọi, dãy bàn A trả lời, trò chơi cứ thế tiếp tục. Dãy nào

dừng trước dãy đó thua.
* Bài “ Ngôi nhà” SGK Tiếng Việt tập 2 trang 82
NguyÔn ThÞ H¬ng Trêng TiÓu häc D¬ng Néi A12
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
ễn vn iờu, yờu
Ni dung: Tỡm ting ngoi bi cú vn iờu, yờu
Tin hnh
- Chia lm hai nhúm lờn bng, mi i 4 em, t tờn i: i xanh, i .
- Cỏc thnh viờn trong i t ngh v ghi cỏc ting hoc t cha ting cú vn
yờu, iờu lờn phn bng ca i mỡnh.
- Sau 3 phỳt chi, cho hc sinh c lp c cỏc ting, t cú ngha ca tng i
ng thi giỏo viờn ỏnh s th t cỏc t xem i no vit c nhiu ting, t
hn.
- Giỏo viờn chm im 10 cho i ghi c nhiu hn, im 9 khuyn khớch cho
i cũn li.
* Bi Chuyn lp SGK ting Vit tp 2 trang 100
ễn vn uục, uụt
Ni dung 2: Tỡm ting ngoi bi cú vn uục hoc uụt
Tin hnh trũ chi nh sau:
- Hc sinh chun b mi em 1 bng con, dựng phn vit cỏc ting cú vn uục,
uụt vo bng.
- Trũ chi tin hnh 2-3 phỳt.
- Khi cú tớn hiu ht gi, bn trng kim tra, m s lng ting (cú ngha) cú
cha vn uục hoc uụt m cỏc thnh viờn bn mỡnh vit c.
- Giỏo viờn ghi kt qu tng bn lờn bng ( s lng ting ) hc sinh bit
c bn no tỡm c nhiu ting nht, nhỡ, ba.
- Tuyờn dng cỏc bn tỡm c nhiu ting.
=> Tỏc dng ca trũ chi ny:
Giỳp hc sinh khc sõu vn, ting ó c hc lm cho vn t ng ca cỏc

em phong phỳ hn. Ngoi ra, trong mụn ting Vit cũn cú th cú cỏc hỡnh thc chi
khỏc nh xp ghộp vn, ting, tỡm vn trong cỏc t, thi c tip sc, c hay. Trong
tng gi hc, nờn thay i cỏc hỡnh thc chi khỏc nhau lm cho gi hc vui v, t
nhiờn, hc sinh hng thỳ v quờn mt mi.
b, Mụn t nhiờn v xó hi
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A13
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
Mụn t nhiờn v xó hi lp 1 cung cp cho cỏc hc sinh nhng kin thc
c bn mc n gin theo cỏc ch : Con ngi v sc kho, xó hi, t
nhiờn. ú l giỳp hc sinh bit s lc v c th ngi, gi gỡn v sinh cỏ nhõn, vui
chi an ton. Bit cỏc thnh viờn trong gia ỡnh v lp hc. Tp quan sỏt mt s
cõy, con vt v s thay i ca thi tit. Cỏc vn t nhiờn v xó hi nờu trờn u
rt gn gi vi hc sinh nờn bt k mt hot ng hc tp no ú trong cỏc gi hc
cng cú th chuyn hoỏ thnh trũ chi.
* Vớ d bi Cõy g SGK t nhiờn-xó hi trang 50
Khi cng c bi t chc cho hc sinh chi trũ chi Ni ụ ch
Cỏch tin hnh
- Chia lp lm 3 i
- Mi i s c phỏt 1 phiu chi nh sau:

- Hc sinh tho lun ni cỏc ý ỳng vi ụ ch cõy g.
- Cho hc sinh chi, giỏo viờn nhn xột, cng c bi.
* Hoc bi Con g SGK t nhiờn v xó hi trang 54.
Khi cng c bi, trũ chi cng c tin hnh tng t nh vy: Chia lp lm 2
hoc 3 i, mi i c phỏt mt phiu chi cú nhiu ý tr li v con g, cỏc
thnh viờn trong mi i tho lun, ý kin no ỳng ni vi ụ ch con g.
Phiu chi thit k nh sau:
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A
Thõn cõy cao, to

Lm dựng
Chn giú, ngn l, gi t.
14
Cú r, thõn, lỏ, hoa, qu.
To búng mỏt
Lm nc hoa
Cõy g
§Ò tài s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc: 20 …
20 .…
Phát phiếu cho học sinh chơi, đội nào xong lên trưng bày kết quả đội mình trên
bảng.
Giáo viên nhận xét, củng cố bài.
=> Dạng trò chơi này phát huy được tính tích cực của việc học theo nhóm nhỏ, thu
hút được tất cả học sinh trong lớp tham gia. Hơn nữa, về mặt nội dung kiến thức
học, trò chơi này mang tính chất củng cố, tổng quát lại nội dung bài học, học sinh
còn được củng cố lại kiến thức có liên quan ở những bài học trước.
* Ví dụ bài 28 “ Con muỗi” SGK tự nhiên và xã hội trang 58, cho học sinh chơi
trò chơi “ bắt muỗi”
Trò chơi được tiến hành như sau:
- Tư thế chuẩn bị: Cả lớp đứng tại chỗ
- Quản trò hô: “ Muỗi bay, muỗi bay” vừa nói vừa khua tay lên đầu.
- Cả lớp hô theo: “ Vo ve, vo ve” và khua tay theo quản trò
( Cả lớp và quản trò hô và làm như vậy vài lần cho khí thế).
- Quản trò hô: “ Muỗi đốt vào má bạn trai
- Các bạn nữ: Chụm tay để vào má bạn nam đứng cạnh, làm động tác muỗi đốt
vào má.
- Quản trò hô: đập muỗi
- Các bạn nam dùng tay đập nhẹ vào tay bạn nữ để ở má mình và hô lên “ muỗi
chết, muỗi chết”
NguyÔn ThÞ H¬ng Trêng TiÓu häc D¬ng Néi A15

Có đầu, cổ, mình, 2 chân. 2 cánh
Lông để làm len, dạ
Phân để bón
ruộng, nuôi cá
Gáy báo thức
Trứng và thịt để ăn
Có đầu, mình, đuôi ,có
vây
Con gà
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
- Qun trũ tip tc lp li trũ chi t u v thay i ng tỏc: Mui t vo tai,
vo chỏn hay vo tay trũ chi thờm vui.
=> Tỏc dng ca trũ chi ny giỳp hc sinh bit mui l con vt trung gian truyn
bnh cn phi dit mui. Hc sinh bit c mui cỏi hỳt mỏu ngi v ng vt
sng. Mui c hỳt dch hoa v qu. Trũ chi ny giỳp hc sinh phn chn,
th gión trong hc tp. Trong cỏc gi hc sau cú th s dng thnh trũ chi th
gión giỳp hc sinh nh kin thc hc lõu hn.
Vớ d bi 29 nhn bit cõy ci v con vt SGK t nhiờn v xó hi trang 60.
õy l dng bi ụn tp v s nhn bit cỏc cõy ci v con vt. Kt thỳc gi hc cú
th cho hc sinh chi trũ chi Bo v mụi trng bi tr t nn.
Trũ chi tin hnh nh sau:
- Hc sinh c lp dng ti ch
- Qun trũ hụ: Cõy xanh c lp hụ bo v, bo v
- Qun trũ hụ chú, mốo hc sinh c lp hụ bo v, bo v
- Qun trũ hụ mui, chut hc sinh c lp hụ dit, dit
- Qun trũ tip tc cỏc cõu hụ nh: Vn hoa, c bc, ma tuý, chim muụng,
chi by, khụng khớ, ru chố, rau xanh.
Nu hc sinh hụ sai s b pht nhy lũ cũ mt vũng trc lp.
=> Tỏc dng ca trũ chi ny giỳp cho hc sinh ý thc c vic cn thit bo v

mụi trng, cõy xanh, vn hoa, khụng khớ, trỏnh xa cỏc t nn nh ma tuý, c bc,
ru chố, chi by. Khi ó chi tht, cú th cho hc sinh chi th gión trong cỏc
gi hc, sau mi gi hc.
c. Mụn toỏn
Toỏn l mt mụn hc khụ cng. Vic dy hc Toỏn lp 1 giỳp hc sinh
cú mt s kin thc c bn n gin, hỡnh thnh v rốn luyn cỏc k nng thc
hnh: c, vit, m, so sỏnh cỏc s trong phm vi 100, phộp cng, phộp tr khụng
nh trong phm vi 100, di, thi gian, toỏn cú li vn.
Vic s dng cỏc phng phỏp dy hc l rt quan trng nhng phng phỏp
trũ chi hc tp gúp phn khụng nh to nờn thnh cụng trong gi hc Toỏn. Tu
theo ni dung yờu cu tng bi dy m giỏo viờn cú th t chc trũ chi theo cỏc
hỡnh thc khỏc nhau lm cho tng gi hc thờm sinh ng.
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A16
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
Vi cỏc bi toỏn in s hoc du thớch hp vo ch chm() giỏo viờn nờn
t chc cho cỏc em thi lm bi tip sc.
Vớ d bi tp 3( SGK Toỏn trang 88)
Trũ chi tin hnh nh sau: - Giỏo viờn ghi 3 phn ca bi tp lờn bng bng 3
loi phn mu: xanh, , vng.
- Hc sinh chia lm 3 i(xanh, , vng) mi i 3 em chi.
- Giỏo viờn nờu yờu cu ca bi in du > = < vo ch trng ()
- Giỏo viờn trỡnh by trờn bng.
Xanh
10 3 + 4
9 7 + 2
6 - 4 6 + 3

82 + 7
101 + 9

5 + 22 + 4
Vng
7. 7 - 1
2 + 24 - 2
4 + 5 5 + 4

- Em th nht ca mi i tớnh kt qu ca phộp tớnh trong phộp so sỏnh th
nht ri in du vo ch chm ()
- Em th nht lm xong, tip tc n em th 2, em th 3
- Cỏc i lm xong, v v trớ ngi, cỏc hc sinh khỏc di lp nhn xột 3 i
+ Tc lm bi
+ Kt qu lm bi
- Giỏo viờn nhn xột chung, cho im, tuyờn dng i lm bi ỳng v nhanh
nht.
* Khi dy bi c, so sỏnh cỏc s cú hai ch s, hc sinh s dng bng gi, cỏc
con s t 0 n 9 trong b dựng hc toỏn thi lp ghộp s.
* Vi cỏc bi cng tr khụng nh trong phm vi 100 cho hc sinh s dng bng
con thi t tớnh v lm tớnh nhanh. Dng bi tp ni phộp tớnh vi s thớch hp
nh dng bi tp 4 (SGK Toỏn trang 111).
Trũ chi tin hnh nh sau:
- Giỏo viờn v hai cnh hoa vo bng ph, xung quanh l cỏc phộp tớnh cỏc cỏnh
hoa cú ghi cỏc con s cho trc.
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A17
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
- Chia lp lm 2 i mi i 3 - 4 em (sc hc ngang nhau) lờn trao i, tớnh
kt qu ca tng phộp tớnh ni vi s cho thớch hp.
Lu ý: Hc sinh dựng phn mu khỏc nhau ni , trỏnh cỏc nột ni chng
chộo lờn nhau.
Kt thỳc trũ chi hc sinh di lp nhn xột, ỏnh giỏ.

- Giỏo viờn nhn xột chung , khen hc sinh.
=> Cỏc trũ chi ny rốn cho hc sinh k nng lm tớnh, tớnh nhanh kt qu ỳng.
Cỏc trũ chi giỳp cỏc em c luyn tp, thc hnh theo kh nng ca hc sinh to
ra s h tr, giỳp ln nhau gia cỏc em hc sinh, c t kim tra kt qu thc
hnh. Sau mi tit hc, to cho hc sinh nim vui vo bi tp ca mỡnh, v s tin
b ca bn thõn, mi gi hc toỏn sụi ni, sinh ng hn. Hc sinh tip thu kin
thc toỏn hc mt cỏch t nhiờn, d hiu, d nh, nh lõu.
I VI LP 5
Vi lp 1, cỏc trũ chi c thit k n gin, d chi, hc sinh d tip thu bi.
Nhng i vi cỏc lp 2,3,4,5 trũ chi truyn ti kin thc s c thit k phc
tp hn, khú tng dn, hp dn kớch thớch trớ tng tng ca cỏc em hc
sinh.Tụi l ngi rt thớch cỏc trũ chi trờn truyn hỡnh VTV, trờn bỏo nờn tụi thit
k mt s trũ chi truyn ti kin thc hc cho hc sinh lp 5 nh: Trũ chi vt
chng ngi vt ng lờn nh OLIMPIA, Trũ chi ụ mu bớ mt Vui khe cú
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A18
14 - 1
17 - 2
18 - 4
16 - 2
17 - 5
18 - 1
19 - 3
19 - 6
14
12
17
16
15
13
§Ò tài s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc: 20 …

20 .…
ích, trò chơi SUDOKU…Điều đặc biệt là các trò chơi này rất phù hợp với thiết bị
và phương pháp dạy- học hiện đại.
Trò chơi: Ô chữ kì diệu dùng cho bài 11: ôn tập – Môn lịch sử lớp 5
Mục đích của trò chơi:
Giúp học sinh ghi nhớ một số mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc.
Sử dụng vốn hiểu biết của mình vào học tập, phát triển tư duy ngôn ngữ.
Rèn khả năng giao tiếp trước đám đông.
Chuẩn bị: - Hệ thống câu hỏi và gợi ý trả lời cho các ô chữ.
- Chuông nhỏ, hoặc cờ báo tín hiệu xin trả lời.
- Kẻ ô trống gồm 12 hàng ngang sau lên bảng phụ (nếu có máy chiếu, có
thể sử dụng phần mềm PowerPoint 2003 để thiết kế trò chơi.
NguyÔn ThÞ H¬ng Trêng TiÓu häc D¬ng Néi A19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
- 12 cõu hi gi ý cho tng ụ ch hng ngang:
1. Thỏng ny din ra Tng khi ngha nm 1945? ( 8 ch cỏi).
2. Tờn ca ngi c nhõn dõn tụn l Bỡnh Tõy i nguyờn soỏi.(10 ch cỏi)

3. õy l ni úng ụ ca triu ỡnh nh Nguyn . (3 ch cỏi)
4. Tờn ca ngi khi xng ra phong tro Cn Vng.(13 ch cỏi)
5. Tờn gi ca chớnh quyn mi c thit lp Ngh - Tnh thi kỡ 1930
1931. (6 ch cỏi)
6. Tờn nh vua c Tụn Tht Thuyt a ra Qung Tr.(7 ch cỏi)
7. Tờn bn cng ni ngi thanh niờn Nguyn Tt Thnh ra i tỡm ng cu
nc. (7 ch cỏi)
8. Ai l ngi t chc v vn ng phong tro ụng Du? (11 ch cỏi)
9. Tờn gi ngy k nim 2 - 9 hng nm ca nc ta l gỡ? (9 ch cỏi)
10.Tờn phong tro thanh niờn Vit Nam sang Nht Bn hc tp theo s vn
ng ca Phan Bi Chõu. (6 ch cỏi)
11.Tờn thng gi ca kinh ụ Hu.(4 ch cỏi)
12.Tờn ca phong tro giỳp vua cu nc sau khi cuc phn cụng khụng thnh
kinh thnh Hu. (8 ch cỏi)
ỏp ỏn:
1. Thỏng Tỏm 7. Nh Rng
2. Trng nh 8. Phan Bi Chõu
3. Hu 9. Quc khỏnh
4. Tụn Tht Thuyt 10. ụng Du
5. Xụ Vit 11. C ụ
6. Hm Nghi 12. Cn vng

ễ ch hng dc: Nguyn i Quc
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A20
§Ò tài s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc: 20 …
20 .…
Cách tiến hành:
- Chọn 9 học sinh chia làm 3 đội chơi, mỗi đội 3 học sinh.
- Cử ban giám khảo theo dõi thời gian, đáp án và ghi điểm.
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi:

+ Khi giáo viên đọc câu gợi ý trả lời của hàng ngang thứ nhất, đội nào
có tín hiệu trước sẽ được quyền trả lời.
+ Nếu trả lời đúng được tính điểm và chuyển sang hàng ngang thứ hai;
nếu trả lời không đúng quyền trả lời thuộc về hai đội còn lại.
+ Cả ba đội không câu trả lời đúng, quyền trả lời thuộc về khán giả.
+ Trả lời đúng lần thứ nhất được 30 điểm, lần hai được 20 điểm, lần 3
được 10 điểm.
NguyÔn ThÞ H¬ng Trêng TiÓu häc D¬ng Néi A21
T H Á N G T Á M
HNỊĐGNƠƯRT

UH

TYUHTT

HTN
ÔT
T

IV
Ô
X
G H INMÀH
N H À R

N G
U
Â
HCI


BNAHP
K H Á N HC

UQ
UDGN
ÔĐ
ÔĐỐ
C
C

N V
Ư Ơ
N G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§Ò tài s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc: 20 …
20 .…
+ Hết 12 ô chữ hàng ngang sẽ tìm ô chữ hàng dọc hoặc trong quá trình
chơi đội nào tìm ra ô chữ hàng dọc trước sẽ được quyền trả lời, nếu
đúng được cộng 40 điểm.

+ Kết thúc cuộc chơi, xếp thứ nhất- nhì- ba theo số điểm của các đội.
+ Khán giả nào có câu trả lời đúng được cả lớp khen.
- Kết thúc trò chơi hỏi học sinh ý nghĩa của từ hàng dọc.
Trò chơi ô chữ kì diệu rất phù hợp cho nội dung các bài ôn tập lịch sử, địa lí,
khoa học, trong từng giờ học vẫn là trò chơi này nhưng giáo viên có thể thay đổi
hình thức chơi để từng giờ học hấp dẫn, mới mẻ kích thích sự tò mò, khám phá của
các em.
Trong những giờ dạy kiến thức mới nếu còn thời gian chúng ta cũng có thể
thiết kế trò chơi ô chữ kì diệu nhằm để củng cố kiến thức mới học và những kiến
thức liên quan.
Ô chữ kì diệu dùng cho bài : Đường Trường Sơn- Lịch sử lớp 5
Mục đích của trò chơi:
Giúp học sinh ghi nhớ, củng cố khắc sâu nội dung bài học
Sử dụng vốn hiểu biết của mình vào học tập, phát triển tư duy ngôn ngữ.
Rèn khả năng giao tiếp trước đám đông.
Chuẩn bị, cách tiến hành: ( như trò chơi đã nêu trên)
- 7 câu hỏi gợi ý cho từng ô chữ hàng ngang:
NguyÔn ThÞ H¬ng Trêng TiÓu häc D¬ng Néi A22
1
2
3
4
5
6
7
§Ò tài s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc: 20 …
20 .…
1. Đây là tên gọi chung những người trong Quân đội nhân dân nước ta.(5 chữ
cái).
2. Đây là tên khác của Đường Trường Sơn.(9 chữ cái)

3. Danh hiệu Nhà nước phong tặng cho những người có thành tích đặc biệt xuất
sắc trong chiến đấu hoặc trong lao động sản xuất. (7 chữ cái)
4. Đây là tỉnh ở miền Trung, nơi đây có nghĩa trang Trường Sơn. (8 chữ cái)
5. Danh hiệu Nhà nước truy tặng những người hy sinh trong chiến đấu chống
giặc ngoại xâm và trong đấu tranh chống bọn tội phạm. (6 chữ cái)
6. Tên loại vũ khí mà bộ đội ta thường dùng để đánh sập cầu và các công trình
xây dựng của giặc. (6 chữ cái)
7. Tên binh chủng có nhiệm vụ làm cầu, đường trong quân đội ta.(8 chữ cái)
Đáp án:
1. Bộ đội 5. Liệt sĩ
2. Hồ Chí Minh 6. Bộc phá
3. Anh hùng 7. Công binh
4. Quảng Trị
Ô chữ hàng dọc: Đồng Lộc
Kết thúc trò chơi giáo viên giảng cho học sinh về ô chữ hàng dọc: Tiểu đội nữ
thanh niên xung phong do Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng, có 10 cô gái tuổi từ 17
đến 22, được giao nhiệm vụ sửa đường cho xe qua. Ngày 24- 7- 1968, sau nhiều
trận bom cày nát đoạn đường, các cô vẫn không rời vị trí, vừa dứt tiếng bom, các
NguyÔn ThÞ H¬ng Trêng TiÓu häc D¬ng Néi A23
B Ộ Đ Ộ I
H Ồ C H Í M I
N H
A N H H
Ù
N G
N

UQ G T R

L I


T S
Ĩ
B C P H
ÁỘ
C
Ô N G
B
I
N H
1
2
3
4
5
6
7
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
cụ li lao ra dựng cuc, xng san lp h bom, vỏ ng thụng xe. n 16 gi 30
phỳt, trn bom hy dit li di xung ng Lc v c 10 cụ gỏi ó anh dng hi
sinh.
Trũ chi : ễ mu bớ n
Toỏn : ễn tp bng n v o khi lng- Toỏn lp 5 tun 5
Mc ớch ca trũ chi:
- Cng c cỏch chuyn i n v o khi lng qua bi tp: in du >,
<, = vo ch chm.
- Gõy hng thỳ cho hc sinh, kớch thớch trớ tng tng, nhu cu khỏm
phỏ ca cỏc em.
Chun b:

Giỏo viờn thit k cỏc phộp so sỏnh v phn qu trờn phn mm
PowerPoint, to hiu ng cho cỏc i tng trong trũ chi.Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A24
13kg 85g.13kg 805g
1
4
tn 250kg
2kg 50g.2500g
6090kg .6 tn 8kg
Mún qu ca bn l
mt trng phỏo tay.
Mún qu ca bn l mt
li khen: Bn tht tuyt!
Cõu hi
Cõu hi
M quM qu
Đề ti sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 20
20 .
Dựng 4 ụ mu che kớn bi toỏn v cỏc mún qu.
Cỏch chi:
- Cho xut hin trỡnh chiu 4 ụ mu trờn.
- Gi mt hc sinh tham gia chi: Chn v m cõu hi.
- Nu hc sinh lm ỳng bi tp thỡ c phộp m qu. Nu hc sinh lm
sai khụng c m qu v nhng quyn bn khỏc tr li.
- Hc sinh trong lp c v cho cỏc em tham gia chi.
Trũ chi: bn dựng cho bi a lớ lp 5: Cỏc i dng trờn th gii
Chun b:

- Giỏo viờn su tm mt s cõu .
- Cỏc tm phiu, mi tm ghi mt cõu . Cỏc phiu c gp kớn v
trong mt chic hp.
1. Tờn gi rt bỡnh yờn
Nhng li chng yờn bỡnh
ng t v nỳi la
n di ln nc sõu
Giỏp vi chõu i Dng
V c chõu Nam Cc
Chõu M v chõu
L hng xúm thõn quen
Bn ó oỏn ra cha
Tờn ca tụi l gỡ?
(Thỏi Bỡnh Dng)
2. Tụi din tớch nh nht
Ni a cc xa xụi
Bn mựa bng úng kớn
Nờn tờn gi lnh lựng
Gn hai anh u
Thờm chõu M k bờn
Tờn tụi l gỡ nh?
Xin bn hóy oỏn mau.
(Bc Bng Dng)
3. Tụi din tớch th nhỡ
Nm cnh c hai anh
Chõu Phi v chõu M
Di tụi chõu Nam Cc
Xin bn tr li i
Tờn tụi gi l gỡ?
(i Tõy Dng)

4. Tờn tụi b mt ch
Thnh tờn mt quc gia
Giỏp vi chõu i Dng
V c chõu Nam Cc
Phớa trờn tụi chõu
V gn k chõu Phi
Xin bn hóy oỏn i
Tờn tụi l gỡ th?
(n Dng)
Nguyễn Thị Hơng Trờng Tiểu học Dơng Nội A25

×