Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

251 câu hỏi trắc nghiệm về hidrocacbon

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (160.79 KB, 14 trang )

PHÒNG GD & ĐT TIÊN DU
TRƯỜNG THCS PHÚ LÂM
ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐỊNH KỲ
Tên học phần: HidroCacbon
Thời gian làm bài: 30 phút;
(218 câu trắc nghiệm)
Mã học phần: - Số tín chỉ (hoặc đvht):
Lớp:
Mã đề thi
0002
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh: Mã sinh viên:
Câu 1: Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?
A. CH
4
, C
2
H
6
, CO
2
. B. C
6
H
6
, CH
4
, C
2
H
5


OH.
C. CH
4
, C
2
H
2
, CO. D. C
2
H
2
, C
2
H
6
O, CaCO
3
.
Câu 2: Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon ?
A. C
2
H
6
, C
4
H
10
, C
2
H

4
. B. CH
4
, C
2
H
2
, C
3
H
7
Cl.
C. C
2
H
4
, CH
4
, C
2
H
5
Cl. D. C
2
H
6
O, C
3
H
8

, C
2
H
2
.
Câu 3: Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ?
A. C
2
H
6
O, CH
4
, C
2
H
2
. B. C
2
H
4
, C
3
H
7
Cl, CH
4
.
C. C
2
H

6
O, C
3
H
7
Cl, C
2
H
5
Cl. D. C
2
H
6
O, C
3
H
8
, C
2
H
2
.
Câu 4: Trong các chất sau: CH
4
, CO
2
, C
2
H
4

, Na
2
CO
3
, C
2
H
5
ONa có
A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ. B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.
C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ. D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.
Câu 5: Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố C, H, O trong C
2
H
6
O lần lượt là
A. 52,2%; 13%; 34,8%. B. 52,2%; 34,8%; 13%.
C. 13%; 34,8%; 52,2%. D. 34,8%; 13%; 52,2%
Câu 6: Hoá trị của cacbon, oxi, hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là
A. IV, II, II. B. IV, III, I. C. II, IV, I. D. IV, II, I.
Câu 7: Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị là
A. I. B. IV. C. III. D. II.
Câu 8: Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là
A. mạch vòng. B. mạch thẳng, mạch nhánh.
C. mạch vòng, mạch thẳng, mạch nhánh. D. mạch nhánh.
Câu 9: Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết
A. thành phần phân tử.
B. trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
D. thành phần phân tử và sự tham gia liên kết với các hợp chất khác.

Câu 10: Hãy cho biết chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?
A. C
6
H
6
. B. C
2
H
4
. C. CH
4
. D. C
2
H
2
.
Câu 11: Số liên kết đơn trong phân tử C
4
H
10

A. 10. B. 13. C. 14. D. 12.
Câu 12: Số liên kết đơn trong phân tử C
4
H
8

A. 10. B. 12. C. 8. D. 13.
Câu 13: Hợp chất C
3

H
6
có bao nhiêu công thức cấu tạo dạng mạch vòng ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 14: Trong công thức nào sau đây có chứa liên kết ba ?
A. C
2
H
4
(etilen). B. CH
4
(metan). C. C
2
H
2
(axetilen). D. C
6
H
6
(benzen).
Câu 15: Dãy các chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?
A. CH
4
, C
2
H
2
. B. C
2
H

4
, C
3
H
6
. C. CH
4
, C
2
H
6
. D. C
2
H
2
, CH
4
.
Câu 16: Một hợp chất hữu cơ có công thức C
3
H
7
Cl , có số công thức cấu tạo là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Trang 1/14 - Mã đề thi 0002
Câu 17: Có các công thức cấu tạo sau:
1. CH
3
– CH
2

– CH
2
– CH
2
– CH
3
3 2 2 2
3
2. CH - CH - CH - CH
C H

2 2 2
3 3
3. CH - CH - CH
CH CH
 

2 2 2 3
3
4. CH - CH - CH - CH
C H

Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất ?
A. 3 chất. B. 2 chất. C. 1 chất. D. 4 chất.
Câu 18: Số công thức cấu tạo của C
4
H
10
là:
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 19: Một hợp chất rượu có công thức C
3
H
7
OH. Số công thức cấu tạo của rượu trên là bao nhiêu ?
A. 4 B. 5 C. 3 D. 2
Câu 20: Cho các công thức cấu tạo sau:
1. CH
3
– CH
2
– CH
2
– CH
2
– OH
3 2 3
2. CH - CH - CH - CH
O H

3 2
3
3. CH - CH - CH - OH
C H

3
3
3
CH
4. CH - C - OH

CH


Các công thức trên biểu diễn mấy chất ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 21: Khi phân tích một hiđrocacbon (X) chứa 81,82% cacbon. Công thức phân tử của (X) là
A. C
3
H
8
. B. C
3
H
6
. C. C
2
H
4
. D. C
4
H
10
.
Câu 22: Một hiđrocacbon (X) ở thể khí có phân tử khối nặng gấp đôi phân tử khối trung bình của
không khí. Công thức phân tử của (X) là
A. C
4
H
10
. B. C

4
H
8
. C. C
4
H
6
. D. C
5
H
10
.
Câu 23: Chất có phần trăm khối lượng cacbon lớn nhất là:
A. CH
4
. B. CH
3
Cl. C. CH
2
Cl
2
. D. CHCl
3
.
Câu 24: Hiđrocacbon A có phân tử khối là 30 đvC. Công thức phân tử của A là
A. CH
4
. B. C
2
H

6
. C. C
3
H
8
. D. C
2
H
4
.
Câu 25: Tỉ khối hơi của khí A đối với CH
4
là 1,75 thì khối lượng phân tử của A là
A. 20 đvC. B. 24 đvC. C. 29 đvC. D. 28 đvC.
Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hiđrocacbon (A) thu được H
2
O và 13,2 gam CO
2
. Công thức
phân tử của (A) là
A. CH
4
. B. C
2
H
6
. C. C
3
H
6

. D. C
3
H
8
.
Câu 27: Tính chất vật lí cơ bản của metan là
A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước.
B. chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.
C. chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.
D. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.
Câu 28: Trong phân tử metan có
A. 4 liên kết đơn C – H. B. 1 liên kết đôi C = H và 3 liên kết đơn C – H.
C. 2 liên kết đơn C – H và 2 liên kết đôi C = H. D. 1 liên kết đơn C – H và 3 liên kết đôi C = H.
Trang 2/14 - Mã đề thi 0002
Câu 29: Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo ?
A. C
6
H
6
B. C
2
H
2
C. C
2
H
4
D. CH
4
Câu 30: Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là

A. khí nitơ và hơi nước. B. khí cacbonic và khí hiđro.
C. khí cacbonic và cacbon. D. khí cacbonic và hơi nước.
Câu 31: Hợp chất hữu cơ không có khả năng tham gia phản ứng cộng là:
A. metan. B. benzen. C. etilen. D. axetilen.
Câu 32: Khi đốt cháy khí metan bằng khí oxi thì tỉ lệ thể tích của khí metan và khí oxi nào dưới đây
để được hỗn hợp nổ ?
A. 1 thể tích khí metan và 3 thể tích khí oxi. B. 2 thể tích khí metan và 1 thể tích khí oxi.
C. 3 thể tích khí metan và 2 thể tích oxi. D. 1 thể tích khí metan và 2 thể tích khí oxi.
Câu 33: Cho các chất sau: H
2
O, HCl, Cl
2
, O
2
, CO
2
. Khí metan phản ứng được với:
A. H
2
O, HCl. B. Cl
2
, O
2
. C. HCl, Cl
2
. D. O
2
, CO
2
.

Câu 34: Phản ứng đặc trưng của metan là:
A. phản ứng cộng. B. phản ứng thế.
C. phản ứng trùng hợp. D. phản ứng cháy.
Câu 35: Phản ứng biểu diễn đúng giữa metan và clo là
A. CH
4
+ Cl
2

as
→
CH
2
Cl
2
+ H
2
. B. CH
4
+ Cl
2

as
→
CH
3
Cl + HCl.
C. CH
4
+ Cl

2

as
→
CH
2
+ 2HCl. D. 2CH
4
+ Cl
2

as
→
2CH
3
Cl + H
2
.
Câu 36: Cho khí metan tác dụng với khí oxi theo phản ứng sau:
Tổng hệ số trong phương trình hoá học là
A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol H
2
O gấp đôi số mol CO
2
. Công thức
phân tử hiđrocacbon đó là
A. C
2
H

4
. B. C
2
H
6
. C. CH
4
. D. C
2
H
2
.
Câu 38: Để tinh chế khí metan có lẫn etilen và axetilen, ta dùng
A. dung dịch nước brom dư. B. dung dịch NaOH dư.
C. dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư. D. dung dịch nước vôi trong dư.
Câu 39: Chất hữu cơ nào sau đây, khi cháy tạo thành số mol khí CO
2
nhỏ hơn số mol hơi nước ?
A. CH
4
B. C
2
H
4
C. C
2

H
2
D. C
6
H
6
Câu 40: Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích hiđrocacbon X, thu được thể tích khí CO
2
bằng thể tích
hiđrocacbon X khi đem đốt (trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Hiđrocacbon đó là:
A. C
2
H
2
. B. C
2
H
4
. C. CH
4
. D. C
3
H
6
.
Câu 41: Phương pháp nào sau đây nhằm thu được khí metan tinh khiết từ hỗn hợp khí metan và khí
cacbonic ?
A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong dư.
B. Đốt cháy hỗn hợp rồi dẫn qua nước vôi trong.
C. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch H

2
SO
4
.
D. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng nước brôm dư.
Câu 42: Để loại bỏ khí axetilen trong hỗn hợp với metan người ta dùng
A. nước. B. khí hiđro. C. dung dịch brom. D. khí oxi.
Câu 43: Cho các chất sau: CH
4
, Cl
2
, H
2
, O
2
. Có mấy cặp chất có thể tác dụng với nhau từng đôi một ?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 44: Hoá chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 chất CH
4
và C
2
H
4
?
A. Dung dịch brom. B. Dung dịch phenolphtalein.
C. Quì tím. D. Dung dịch bari clorua.
Câu 45: Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố cacbon và hiđro trong CH
4
lần lượt


A. 50% và 50%. B. 75% và 25%. C. 80% và 20%. D. 40% và 60%.
Trang 3/14 - Mã đề thi 0002
Câu 46: Khi đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol metan người ta thu được một lượng khí CO
2
(đktc) có thể
tích là
A. 5,6 lít. B. 11,2 lít. C. 16,8 lít. D. 8,96 lít.
Câu 47: Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 8 gam khí metan là.
A. 11,2 lít. B. 4,48 lít. C. 33,6 lít. D. 22,4 lít.
Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam khí metan, dẫn toàn bộ sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong
dư. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 20 gam. B. 40 gam. C. 80 gam. D. 10 gam.
Câu 49: Khối lượng khí CO
2
và khối lượng H
2
O thu được khi đốt cháy hoàn toàn 8 gam khí metan
lần lượt là
A. 44 gam và 9 gam. B. 22 gam và 9 gam. C. 22 gam và 18 gam. D. 22 gam và 36 gam.
Câu 50: Thể tích không khí (chứa 20% thể tích oxi) đo ở đktc cần dùng để đốt cháy hết 3,2 gam khí
metan là:
A. 8,96 lít. B. 22,4 lít. C. 44,8 lít. D. 17,92 lít.
Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH
4
và H
2
(đktc) thu được 16,2 gam nước.
Thành phần phần trăm theo thể tích của khí CH
4
và H

2
trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 60% và 40%. B. 80% và 20%. C. 50% và 50%. D. 30% và 70%.
Câu 52: Tỉ khối hơi của một ankan đối với khí metan là 1,875. Công thức phân tử của ankan là
A. C
3
H
8
. B. C
2
H
6
. C. C
4
H
10
. D. C
5
H
12
.
Câu 53: Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có
A. một liên kết đơn. B. một liên kết đôi. C. hai liên kết đôi. D. một liên kết ba.
Câu 54: Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO
2
và H
2
O được tạo thành theo tỉ lệ
A. 2 : 1. B. 1 : 2. C. 1 : 3. D. 1 : 1.
Câu 55: Trong điều kiện nhiệt độ, áp suất không đổi thì khí etilen phản ứng với khí oxi theo tỉ lệ tích


A. 1 lít khí C
2
H
4
phản ứng với 3 lít khí O
2
. B. 1 lít khí C
2
H
4
phản ứng với 2 lít khí O
2
.
C. 2 lít khí C
2
H
4
phản ứng với 2 lít khí O
2
. D. 2 lít khí C
2
H
4
phản ứng với 3 lít khí O
2
.
Câu 56: Tổng số mol giữa chất phản ứng và sản phẩm khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí etilen là
A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
Câu 57: Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là

A. metan. B. etan. C. etilen. D. axetilen.
Câu 58: Số liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử khí etilen là
A. bốn liên kết đơn và hai liên kết đôi. B. ba liên kết đơn và hai liên kết đôi.
C. bốn liên kết đơn và một liên kết đôi. D. hai liên kết đơn và hai liên kết đôi.
Câu 59: Khí CH
4
và C
2
H
4
có tính chất hóa học giống nhau là
A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.
B. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro.
C. tham gia phản ứng trùng hợp.
D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước.
Câu 60: Hóa chất dùng để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu được khí metan tinh khiết

A. dung dịch brom. B. dung dịch phenolphtalein.
C. dung dịch axit clohidric. D. dung dịch nước vôi trong.
Câu 61: Khí etilen cho phản ứng đặc trưng là
A. phản ứng cháy. B. phản ứng thế.
C. phản ứng cộng. D. phản ứng phân hủy.
Câu 62: Tính chất vật lý của khí etilen
A. là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
B. là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
C. là chất khí màu vàng lục, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
Trang 4/14 - Mã đề thi 0002
Câu 63: Khí etilen không có tính chất hóa học nào sau đây ?
A. Phản ứng cháy với khí oxi. B. Phản ứng trùng hợp.

C. Phản ứng cộng với dung dịch brom. D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.
Câu 64: Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng rượu etylic với chất xúc tác là H
2
SO
4
đặc, nhiệt độ
> 170
0
C để điều chế khí X. Khí X là
A. Cl
2.
B. CH
4
. C. C
2
H
4.
D. C
2
H
2
.
Câu 65: Khí X có tỉ khối so với hiđro là 14. Khí X là
A. CH
4
. B. C
2
H
4
. C. C

2
H
6
. D. C
2
H
2
.
Câu 66: Khí X có tỉ khối so với không khí là 0,966. Khí X là
A. metan. B. etan. C. etilen. D. axetilen.
Câu 67: Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,1M. Vậy X

A. C
2
H
4
. B. CH
4
. C. C
2
H
2
. D. C
2
H
6
.
Câu 68: Khí X có thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố cacbon trong hợp chất là 85,7 %.
Khí X là
A. CH

4
. B. CH
3
Cl. C. C
2
H
4
. D. C
2
H
5
Cl.
Câu 69: Thể tích không khí (V
KK
= 5V
O2
) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí etilen ở đktc là
A. 12 lít. B. 13 lít. C. 14 lít. D. 15 lít.
Câu 70: Một hiđrocacbon X khi đốt cháy tuân theo phương trình hóa học sau:
X + 3O
2

to
→
2CO
2
+ 2H
2
O
Hiđrocacbon X là

A. C
2
H
4
. B. C
2
H
6
. C. CH
4
. D. C
2
H
2
.
Câu 71: Cho sơ đồ chuyển hóa:
M + O
2

0t
 →
N + H
2
O
N+ Ca(OH)
2


P


+H
2
O
M, N, P lần lượt là
A. CO
2
, CaCO
3
, C
2
H
4
. B. C
2
H
4
, CO
2
, CaCO
3
.
C. CaCO
3
, C
2
H
4
, CO
2
. D. CO

2
, C
2
H
4
, CaCO
3
.
Câu 72: Trùng hợp 2 mol etilen ( với hiệu suất 100 % ) ở điều kiện thích hợp thì thu được khối
lượng polietilen là
A. 7 gam. B. 14 gam. C. 28 gam. D. 56 gam.
Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen ở đktc. Thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng
ở đktc là ( biết rằng khí oxi chiếm 20% thể tích không khí)
A. 11,2 lít; 56 lít. B. 16,8 lít; 84 lít. C. 22,4 lít; 112 lít. D. 33,6 lít; 68 lít.
Câu 74: Đốt cháy hoàn toàn 14 gam khí etilen. Thể tích khí oxi cần dùng ở đktc và khối lượng khí
CO
2
sinh ra là
A. 33,6 lít; 44 gam. B. 22,4 lít; 33 gam. C. 11,2 lít; 22 gam. D. 5,6 lít; 11 gam.
Câu 75: Khối lượng khí etilen cần dùng để phản ứng hết 8 gam brom trong dung dịch là
A. 0,7 gam. B. 7 gam. C. 1,4 gam. D. 14 gam.
Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn khí etilen, thu được 5,6 lít khí CO
2
. Thể tích khí etilen và oxi cần dùng
là (Các khí đo ở đktc)
A. 5,6 lít; 16,8 lít. B. 2,8 lít; 8,4 lít. C. 28 lít; 84 lít. D. 2,8 lít; 5,6 lít.
Câu 77: Dẫn 2,8 lít (ở đktc) hỗn hợp khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có
4 gam brom đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là
A. 50 % ; 50%. B. 40 % ; 60%. C. 30 % ; 70%. D. 80 % ; 20%.
Câu 78: Đốt cháy hoàn toàn 25 cm

3
một hỗn hợp gồm metan và etilen thì cần 60 cm
3
oxi ( các khí đo
ở đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A. 60% ; 40%. B. 50% ; 50%. C. 40% ; 60%. D. 30% ; 70%.
Trang 5/14 - Mã đề thi 0002
Câu 79: Cho 11,2 lít khí etilen ( đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch brom 5%. Khối lượng dung
dịch brom tham gia phản ứng là
A. 160 gam. B. 1600 gam. C. 320 gam. D. 3200 gam.
Câu 80: Cho 2,24 lít khí etilen ( đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch brom 0,1M. Thể tích dung dịch
brom tham gia phản ứng là
A. 2 lít. B. 1,5 lít. C. 1 lít. D. 0,5 lít.
Câu 81: Biết rằng 0,1 lít khí axetilen ( đktc) thì có thể làm mất màu tối đa 100 ml dung dịch brom.
Nếu dùng 0,1 lít khí etilen ( đktc) thì có thể làm mất màu tối đa thể tích dung dịch brom trên là
A. 300 ml. B. 200 ml. C. 100 ml. D. 50 ml.
Câu 82: Cấu tạo phân tử axetilen gồm
A. hai liên kết đơn và một liên kết ba. B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.
C. một liên kết ba và một liên kết đôi. D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.
Câu 83: Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ thể tích là
A. 2 lít khí C
2
H
2
phản ứng với 4 lít khí O
2
. B. 2 lít khí C
2
H
2

phản ứng với 5 lít khí O
2
.
C. 3 lít khí C
2
H
2
phản ứng với 2 lít khí O
2
. D. 3 lít khí C
2
H
2
phản ứng với 1 lít khí O
2
.
Câu 84: Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có
A. một liên kết đơn. B. một liên kết đôi. C. một liên kết ba. D. hai liên kết đôi.
Câu 85: Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là
A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao. B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.
C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao. D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.
Câu 86: Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là
A. metan. B. etilen. C. axetilen. D. etan.
Câu 87: Axetilen có tính chất vật lý
A. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
B. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
C. là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí .
D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
Câu 88: Khi đốt khí axetilen, số mol CO
2

và H
2
O được tạo thành theo tỉ lệ là
A. 2 : 1. B. 1 : 2. C. 1 : 3. D. 1 : 1.
Câu 89: Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây ?
A. Phản ứng cộng với dung dịch brom. B. Phản ứng cháy với oxi.
C. Phản ứng cộng với hiđro. D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.
Câu 90: Liên kết C

C trong phân tử axetilen có đặc điểm
A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.
B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.
C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
Câu 91: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?
A. CH
4
; C
6
H
6
. B. C
2
H
4
; C
2
H
6
. C. CH

4
; C
2
H
4
. D. C
2
H
4
; C
2
H
2
.
Câu 92: Một hiđrocacbon X khi đốt cháy tuân theo phương trình hóa học sau:
2X + 5O
2

0t
→
4 Y + 2H
2
O
Hiđrocacbon X là
A. etilen. B. axetilen. C. metan. D. benzen.
Câu 93: Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là
A. C
2
H
2

. B. C
2
H
4

.
C. C
2
H
6
. D. CH
4
.
Câu 94: 1 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ 2 mol brom trong dung dịch. Hiđrocacbon X là
A. CH
4
. B. C
2
H
4
. C. C
2
H
2
. D. C
6
H
6
.
Câu 95: Chất có liên kết ba trong phân tử là

A. metan. B. etilen. C. axetilen. D. benzen.
Câu 96: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
X + H
2
O

Y + Z
Trang 6/14 - Mã đề thi 0002
Y + O
2
0t
→
T +H
2
O
T + Ca(OH)
2


CaCO
3

+H
2
O
X, Y, Z, T lần lượt là
A. CaC
2
, CO
2

, C
2
H
2
, Ca(OH)
2
. B. CaC
2
,

C
2
H
2
, CO
2
, Ca(OH)
2
.
C. CaC
2
, C
2
H
2
, Ca(OH)
2
, CO
2
. D. CO

2
, C
2
H
2
, CaC
2
, Ca(OH)
2
.
Câu 97: Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng

A. 16,0 gam. B. 20,0 gam. C. 26,0 gam. D. 32,0 gam.
Câu 98: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí axetilen thì cần bao nhiêu lít không khí (các khí đo ở đktc, biết
rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí) ?
A. 300 lít. B. 280 lít. C. 240 lít. D. 120 lít.
Câu 99: Một hiđrocacbon X có thành phần phần trăm về khối lượng cacbon trong hợp chất là 92,3%.
Hiđrocacbon X là
A. C
2
H
2
. B. C
2
H
4
. C. C
3
H
6

. D. C
3
H
8
.
Câu 100: Trong điều kiện thích hợp 1 mol khí axetilen tác dụng hoàn toàn với 2 mol khí hiđro, thu
được chất khí là
A. C
2
H
4
. B. C
2
H
6
. C. C
3
H
4,
D. C
3
H
6
.
Câu 101: Biết rằng 0,1 lít khí etilen ( đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1
lít khí axetilen ( đktc) thì có thể làm mất màu tối đa thể tích dung dịch brom trên là
A. 200 ml. B. 150 ml. C. 100 ml. D. 50 ml.
Câu 102: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí C
2
H

2
trong bình chứa khí oxi dư. Thể tích khí CO
2
thu được
(trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là
A. 11,2 lít. B. 16,8 lít. C. 22,4 lít. D. 33,6 lít.
Câu 103: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng
brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp
ban đầu lần lượt là
A. 20%; 80%. B. 30%; 70%. C. 40% ; 60%. D. 60%; 40%.
Câu 104: Đốt hoàn toàn 24 ml hỗn hợp axetilen và metan phải dùng 54 ml oxi ( các thể tích khí đo ở
đktc). Thể tích khí CO
2
sinh ra là
A. 24 ml. B. 30 ml. C. 36 ml. D. 42 ml.
Câu 105: Đốt cháy hoàn toàn 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi
(trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Thể tích của mỗi chất khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt

A. 16,8 ml ; 11,2 ml. B. 5,6 ml ; 22,4 ml. C. 22,4 ml ; 5,6 ml. D. 11,2 ml ; 16,8 ml.
Câu 106: Một hỗn hợp khí gồm metan và axetilen có khối lượng 3 gam, ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm
thể tích là 3,36 lít. Khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là
A. 1,44 gam; 1,56 gam B. 1,56 gam; 1,44 gam
C. 1,5 gam; 1,5 gam D. 2 gam; 1 gam
Câu 107: Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư có 16
gam brom tham gia phản ứng. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A. 4,48 lít; 1,12 lít. B. 3,36 lít; 2,24 lít. C. 1,12 lít; 4,48 lít. D. 2,24 lít; 3,36 lít.
Câu 108: Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư. Khối lượng sản phẩm thu
được sau phản ứng là
A. 34,6 gam. B. 17,3 gam. C. 8,65 gam. D. 4,325 gam.
Câu 109: Cho một lít hỗn hợp C

2
H
2
và N
2
(ở đktc) tác dụng với dung dịch brom dư, có 2,4 gam brom
tham gia phản ứng. Thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là
A. 16,8 %; 83,2 %. B. 83,2% ; 16,8 %. C. 33,6% ; 66,4 %. D. 66,4%; 33,6 %.
Câu 110: Phân tử nào sau đây có cấu tạo là mạch vòng sáu cạnh đều nhau ba liên kết đơn đôi xen kẻ
nhau ?
A. Axetilen. B. Propan. C. Benzen. D. Xiclohexan.
Câu 111: Phản ứng đặc trưng của benzen là
Trang 7/14 - Mã đề thi 0002
A. phản ứng cháy. B. phản ứng cộng với hiđro (có niken xúc tác).
C. phản ứng thế với brom (có bột sắt). D. phản ứng thế với clo (có ánh sáng).
Câu 112: Trong các phản ứng sau phản ứng hóa học đúng là
A. C
6
H
6
+Br  C
6
H
5
Br + H B. C
6
H
6
+ Br
2


o
Fe, t
→
C
6
H
5
Br + HBr
C. C
6
H
6
+ Br
2
C
6
H
6
Br
2
D. C
6
H
6
+2Br
o
Fe, t
→
C

6
H
5
Br + HBr
Câu 113: Trong các hiđrocacbon sau khi đốt hiđrocacbon nào sinh ra nhiều muội than ?
A. C
2
H
6
B. CH
4
C. C
2
H
4
D. C
6
H
6
Câu 114: Một hợp chất hữu cơ A có phân tử khối là 78 đvC. Vậy A là
A. C
2
H
2
. B. C
6
H
12
. C. C
2

H
4
. D. C
6
H
6
.
Câu 115: Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 31,4 gam brombenzen ? Biết hiệu suất
phản ứng là 85%
A. 15,6 gam. B. 13,26 gam. C. 18,353 gam. D. 32 gam.
Câu 116: Cần bao nhiêu kg oxi để đốt cháy hết 4 kg benzen chứa 2,5% tạp chất không cháy ?
A. 24 kg B. 12 kg C. 16 kg D. 36 kg
Câu 117: Cho 7,8 gam benzen phản ứng với brom dư (có bột sắt xúc tác) hiệu suất phản ứng là 80%.
Khối lượng brombenzen thu được là
A. 12,56 gam. B. 15,7 gam. C. 19,625 gam. D. 23,8 gam.
Câu 118: Thành phần chính của khí đồng hành là
A. C
2
H
2
. B. CH
4
. C. C
2
H
4
. D. H
2
.
Câu 119: Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp

A. phun nước vào ngọn lửa. B. phủ cát vào ngọn lửa.
C. thổi oxi vào ngọn lửa. D. phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa.
Câu 120: Dầu mỏ nước ta có hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh là
A. nhỏ hơn 0,5%. B. lớn hơn 0,5%. C. bằng 0,5%. D. bằng 0,05%.
Câu 121: Trên mũi khoan để khai thác dầu mỏ người ta có gắn
A. thép tốt. B. đá thạch anh. C. kim cương. D. đá hoa cương.
Câu 122: Crăckinh dầu mỏ để thu được
A. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối nhỏ hơn.
B. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn.
C. dầu thô.
D. hiđrocacbon nguyên chất.
Câu 123: Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 10 lít khí thiên nhiên chứa 96% metan; 2%
nitơ và 2% khí cacbon đioxit là (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)
A. 9,6 lít. B. 19,2 lít. C. 28,8 lít. D. 4,8 lít.
Câu 124: Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5 lít khí thiên nhiên chứa 95% metan; 2%
nitơ; 2% khí cacbon monooxit và 1% cacbon đioxit là (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt
độ, áp suất)
A. 9,55 lít. B. 9,5 lít. C. 4,75 lít. D. 5 lít.
Câu 125: Đốt hoàn toàn V lít (ở đktc) khí thiên nhiên có chứa 96% CH
4
; 2% N
2
và 2% CO
2
rồi dẫn
toàn bộ sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong dư ta thu được 29,4 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 6,86 lít. B. 6,72 lít. C. 4,48 lít. D. 67,2 lít.
Câu 126: Đốt hoàn toàn V lít (ở đktc) khí thiên nhiên có chứa 95% CH
4
; 2% N

2
; 1% H
2
và 2% CO rồi
dẫn toàn bộ sản phẩm vào 100 gam dung dịch H
2
SO
4
98%. Nồng độ dung dịch axit giảm còn 72,93
%. Giá trị của V là
A. 2,24 lít. B. 22,4 lít. C. 6,72 lít. D. 67,2 lít.
Câu 127: Trong các loại than dưới đây, loại than già nhất có hàm lượng cacbon trên 90% là
A. than gầy. B. than mỡ. C. than non. D. than bùn.
Câu 128: Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi
trường là
A. CH
4
. B. H
2
. C. C
4
H
10
. D. CO.
Trang 8/14 - Mã đề thi 0002
Câu 129: Trong các loại than dưới đây, loại than trẻ nhất có hàm lượng cacbon thấp nhất là
A. than gầy. B. than mỡ. C. than non. D. than bùn.
Câu 130: Thành phần chính trong bình khí biogas là
A. C
2

H
2
. B. CH
4
. C. C
2
H
4
. D. C
2
H
4
O.
Câu 131: Khi đốt khí H
2
với O
2
sẽ gây nổ. Để hỗn hợp nổ mạnh nhất thì tỉ lệ thể tích giữa H
2
và O
2

A. 2 : 1. B. 1 : 2. C. 1 : 1. D. 3 : 1.
Câu 132: Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5 kg than có chứa 4% tạp chất
không cháy là
A. 8,96 m
3
. B. 4,48 m
3
. C. 9,33 m

3
. D. 6,72 m
3
.
Câu 133: Đốt hoàn toàn 5 kg than thì cần vừa đủ 8,96 m
3
oxi (ở đktc). Thành phần phần trăm khối
lượng cacbon có trong than là
A. 9,6%. B. 96%. C. 48%. D. 4,8%.
Câu 134: Đốt hoàn toàn 6 kg than có chứa 2% tạp chất lưu huỳnh và 3% tạp chất không cháy thì thể
tích oxi (ở đktc) cần dùng là
A. 10,724 m
3
. B. 10,640 m
3
. C. 4,7845 m
3
. D. 8,50 m
3
.
Câu 135: Đốt hoàn toàn 3 kg than có chứa 20% tạp chất không cháy, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cho
qua dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 10 kg. B. 20 kg. C. 25 kg. D. 40 kg.
Câu 136: Đốt hoàn toàn 24 gam than chứa 98% cacbon. Nhiệt lượng tỏa ra là (Biết rằng khi đốt 1
mol cacbon cháy tỏa ra 394 kj nhiệt lượng)
A. 788 kj. B. 772,24 kj. C. 1576 kj. D. 896 kj.
Câu 137: Chất làm mất màu dung dịch brom là
A. CH
4
. B. CH

2
= CH – CH
3
. C. CH
3
– CH
3
. D. CH
3
– CH
2
– CH
3
.
Câu 138: Khí tác dụng với nước có xúc tác thích hợp tạo thành rượu etylic chỉ qua 1 giai đoạn là
A. CH
4
. B. C
2
H
2
. C. C
2
H
4
. D. C
3
H
8
.

Câu 139: Chất khi tác dụng với nước sinh ra khí axetilen là
A. Al
4
C
3
. B. CaC
2
. C. Ca. D. Na.
Câu 140: Chất khi tác dụng với nước sinh ra khí metan là
A. Al
4
C
3
. B. CaC
2
. C. CaCO
3
. D. Na
2
CO
3
.
Câu 141: Khí tham gia phản ứng trùng hợp là
A. CH
4
. B. C
2
H
4
. C. C

3
H
8
. D. C
2
H
6
.
Câu 142: 0,1 mol hiđrocacbon X phản ứng vừa đủ với 0,1 mol brom trong dung dịch. X là
A. CH
4
. B. C
2
H
6
. C. C
3
H
8
. D. C
2
H
4
.
Câu 143: Khi đốt hoàn toàn 1 hiđrocacbon A người ta thu được số mol CO
2
và số mol H
2
O bằng
nhau. Vậy A là

A. CH
4
. B. C
2
H
6
. C. C
2
H
2
. D. C
3
H
6
.
Câu 144: Khi đốt hoàn toàn 1 hiđrocacbon A ta thu được số mol CO
2
nhỏ hơn số mol của H
2
O. Vậy
A là
A. C
2
H
6
. B. C
2
H
2
. C. C

3
H
4
. D. C
2
H
4
.
Câu 145: Chất không làm mất màu dung dịch brom là
A. C
2
H
6
. B. C
2
H
2
. C. C
2
H
4
. D. C
3
H
4
.
Câu 146: Một hợp chất hữu cơ A có thành phần phần trăm khối lượng cacbon là 75%. Vậy A là
A. C
2
H

4
. B. C
2
H
6
. C. CH
4
. D. C
2
H
2
.
Câu 147: 2,9 gam chất A ở đktc có thể tích là 1,12 lít. Vậy A là
A. C
3
H
8
. B. CH
4
. C. C
4
H
8
. D. C
4
H
10
.
Câu 148: Một hợp chất hữu cơ X có chứa 12,8% cacbon; 2,1 % hiđro; 85,1% brom về khối lượng.
Vậy X là

A. C
2
H
4
Br
2
. B. C
2
H
2
Br
4
. C. C
6
H
5
Br. D. C
6
H
6
Br
6
.
Câu 149: Cho 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CH
4
và C
2
H
4
có tỉ lệ thể tích là 3 : 2 qua dung dịch chứa

20 gam brom. Khối lượng brom còn dư là (Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn)
Trang 9/14 - Mã đề thi 0002
A. 12 gam. B. 4 gam. C. 16 gam. D. 8 gam.
Câu 150: Cho 1,6 gam hỗn hợp gồm CH
4
và C
2
H
4
đi qua dung dịch brom, phản ứng xảy ra hoàn
toàn, phải dùng 80 gam dung dịch brom 5%. Phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp là
A. 56,25% CH
4
và 43,75% C
2
H
4
. B. 70% CH
4
và 30% C
2
H
4
.
C. 43,75% CH
4
và 56,25% C
2
H
4

. D. 87,5% CH
4
và 12,5 % C
2
H
4
.
Câu 151: Khi đốt cháy hoàn toàn một lít khí X thu được 3 lít CO
2
. Biết các khí đo ở cùng điều kiện
áp suất và nhiệt độ. Vậy X là
A. C
3
H
8
. B. CH
4
. C. C
2
H
2
. D. C
2
H
4
.
Câu 152: Cho 3 lít hỗn hợp khí gồm CH
4
và C
2

H
4
(đktc) vào dung dịch brom dư, người ta thu được
16,92 gam đibrometan. Phần trăm về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là
A. 67,2 % C
2
H
4
và 32,8 % CH
4
. B. 32,8 % C
2
H
4
và 67,2 % CH
4
.
C. 33,6 % C
2
H
4
và 66,4 % CH
4
. D. 66,4 % C
2
H
4
và 33,6 % CH
4
.

Câu 153: Đốt hoàn toàn V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CH
4
và C
2
H
4
(tỉ lệ mol 1 : 1) rồi cho toàn bộ
sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện 3 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 0,448 lít. B. 4,48 lít. C. 0,672 lít. D. 6,72 lít.
Câu 154: Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 4,48 lít C
2
H
2
và 2,24 lít C
2
H
4
(các thể tích ở đktc) là
A. 6,72 lít. B. 15,68 lít. C. 13,44 lít. D. 17,92 lít.
Câu 155: Khối lượng dung dịch brom 5% cần dùng để tác dụng hết 5,6 lít hỗn hợp gồm 40% C
2
H
4

60% C
2
H
2
(ở đktc) là
A. 640 gam. B. 800 gam. C. 1280 gam. D. 400 gam.

Câu 156: Cho 6,72 lít hỗn hợp gồm CH
4
và C
2
H
2
(ở đktc) đi qua dung dịch brom dư thấy khối lượng
bình brom tăng 2,6 gam. Phần trăm theo thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp là
A. 33,33% C
2
H
2
và 66,67 % CH
4
. B. 66,67,% C
2
H
2
và 33,33% CH
4
.
C. 2,5% C
2
H
2
và 97,5 % CH
4
. D. 97,5 % C
2
H

2
và 2,5 % CH
4
.
Câu 157: Cho 6,4 gam đất đèn chứa 80% CaC
2
vào nước dư. Thể tích khí thu được (ở đktc) là
A. 0,896 lít. B. 1,12 lít. C. 1,792 lít. D. 2,24 lít.
Câu 158: 6,72 lít hỗn hợp khí gồm CH
4
và C
2
H
4
(ở đktc) nặng 7,2 gam. Phần trăm theo thể tích mỗi
khí có trong hỗn hợp là
A. 66,67 % CH
4
và 33,33 % C
2
H
4
. B. 33,33 % CH
4
và 66,67 % C
2
H
4
.
C. 22,22 % CH

4
và 77,78 % C
2
H
4
. D. 77,78 % CH
4
và 22,22 % C
2
H
4
.
Câu 159: Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X thu được hơi nước và khí cacbonic, khí nito. Trong X
chứa các nguyên tố nào ?
A. C, H ,O. B. C, H, N. C. C, H, S. D. C, H, P.
Câu 160: Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là:
A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng.
C. Phản ứng oxi hóa – khử. D. Phản ứng phân hủy.
Câu 161: Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C và H trong hợp chất metan lần lượt
là:
A. 70%; 30%. B. 75%; 25%. C. 80%; 20%. D. 90%; 10%.
Câu 162: Một hợp chất hữu cơ X gồm 2 nguyên tố C và H có tỉ lệ về khối lượng của cacbon so với
hiđro là 3: 1. Phân tử khối của X là 16 đvC. Vậy X là:
A. (CH
2
)
2
. B. (CH
4
)

n
. C. (CH
4
). D. (CH
2
)
n
Câu 163: Phản ứng hóa học đặc trưng của etilen là:
A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng.
C. Phản ứng oxi hóa – khử. D. Phản ứng phân hủy.
Câu 164: Đốt cháy V lít etilen thu được 3,6g hơi nước. Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí.
Vậy thể tích không khí ở đktc cần dùng là:
A. 336 lít B. 3,36 lít. C. 33,6 lít D. 0,336 lít.
Trang 10/14 - Mã đề thi 0002
Câu 165: Một bình có dung tích 1 lít chứa axetilen và nitơ. Cho hỗn hợp trên tác dụng với brom lấy
dư thấy brom tham gia phản ứng là 1,6g. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Thành phần phần trăm về
thể tích của khí axetilen và nitơ lần lượt là:
A. 88,8 %; 11,2%. B. 11,2 %; 88,8 %. C. 77,8 %; 22,2 %. D. 22,2 %; 77,8 %.
Câu 166: Công thức cấu tạo của benzen có đặc điểm:
A. Vòng 6 cạnh, 6 liên kết đơn.
B. Vòng 6 cạnh , 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn.
C. Vòng 6 cạnh , 2 liên kết đôi xen kẽ với 4 liên kết đơn.
D. Vòng 6 cạnh , 4 liên kết đôi xen kẽ với 2 liên kết đơn.
Câu 167: Đun nóng clo với 7,8g benzen (có bột sắt), người ta thu được 11,25g clobenzen. Hiệu suất
của phản ứng là:
A. 5 % B. 15 %. C. 10 %. D. 20 %.
Câu 168: Dầu mỏ có nhiệt độ sôi:
A. Tăng dần. B. Giảm dần.
C. Không thay đổi. D. Không có nhiệt độ sôi nhất định.
Câu 169: Cho sơ đồ biến hóa sau:

→ →
2 2
0
0
+H +H
X Y Z
Pd,t
Ni,t
thì X; Y; Z lần lượt là:
A. C
2
H
2
; C
2
H
4
; C
2
H
6
. B. C
2
H
4
; C
2
H
2
; C

6
H
6
. C. C
2
H
2
; C
2
H
6
; C
2
H
4
. D. C
2
H
2
; C
3
H
4
; C
3
H
6
.
Câu 170: Có hỗn hợp gồm C
2

H
2
; CH
4
; CO
2
. Để nhận ra từng khí có trong hỗn hợp trên có thể sử
dụng lần lượt các hóa chất là
A. dung dịch nước brom, lưu huỳnh đioxit. B. KOH; dung dịch nước brom.
C. NaOH; dung dịch nước brom. D. Ca(OH)
2
; dung dịch nước brom.
Câu 171: Để điều chế khí X, người ta nhỏ từ từ nước vào canxi cacbua. Biết rằng X có thể làm mất
màu dung dịch brom. X là
A. CH
4
. B. C
6
H
6
. C. C
2
H
2
. D. C
2
H
4
.
Câu 172: Khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ X trong oxi, người ta đo thể tích CO

2
với H
2
O, thấy tỉ lệ
về thể tích của CO
2
với H
2
O là 1:1. Vậy X là
A. CH
4
. B. C
6
H
6
. C. C
2
H
2
. D. C
2
H
4
.
Câu 173: Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A chỉ chứa 2 nguyên tố, người ta thu được 22g CO
2

18g H
2
O. Biết phân tử khối của A là 16 đvC. Công thức hóa học của A là:

A. CH
4
. B. C
6
H
6
. C. C
2
H
2
. D. C
2
H
4
.
Câu 174: Hợp chất hữu cơ A có thành phần khối lượng các nguyên tố như sau: 85,7% C và 14,3%
H. Biết phân tử khối của A là 28 đvC.Công thức hóa học của A là:
A. CH
4
. B. C
6
H
6
. C. C
2
H
2
. D. C
2
H

4
.
Câu 175: Cho hỗn hợp etilen và metan vào dung dịch nước brom, thấy dung dịch brom nhạt màu và
thu được 18,8 g đibrometan. Khối lượng brom tham gia phản ứng là:
A. 160 g B. 8 g C. 1,6 g D. 16 g
Câu 176: Thành phần chính của khí thiên nhiên (khí đồng hành), khí dầu mỏ, khí ủ phân rác là:
A. C
6
H
6
B. C
2
H
2
C. CH
4
D. C
2
H
4
Câu 177: Một khí thiên nhiên chứa 90% CH
4
, 4% C
2
H
6
, 3% CO
2
, 3% N
2

về thể tích. Để đốt cháy 1m
3
khí thiên nhiên trên thì thể tích không khí cần dùng là:
A. 9700 lít B. 9600 lít C. 1940 lít D. 194 lít
Câu 178: Cho benzen tác dụng hết với Cl
2
thu được 29,1 g thuốc trừ sâu 666. Khối lượng benzen cần
dùng là:
A. 7,7g B. 7,8g C. 7,6g D. 7,5g
Câu 179: Nhóm các chất đều gồm các hợp chất hữu cơ là:
A. Na
2
CO
3
, C
6
H
6
, C
2
H
5
OH B. CH
3
Cl, C
2
H
6
O, C
6

H
6
C. C
2
H
4
, CH
3
COOH, CaCO
3
D. C
2
H
2
, CH
4
, CO
2
Câu 180: Phản ứng hoá học đặc trưng của phân tử metan là:
A. Phản ứng cộng với dung dịch nước brom
Trang 11/14 - Mã đề thi 0002
B. Phản ứng thế với clo khi có ánh sáng khuyếch tán
C. Phản ứng cháy
D. Phản ứng cộng hiđro
Câu 181: Metan tham gia phản ứng thế với clo khi có ánh sáng khếch tán là do:
A. Trong phân tử metan chỉ có liên kết đơn
B. Trong phân tử metan chỉ có liên kết đôi
C. Trong phân tử metan chỉ có liên kết ba.
D. Trong phân tử metan chỉ có nguyên tử C và nguyên tử H
Câu 182: Để phân biệt metan và hiđro người ta dùng phương pháp:

A. Đốt cháy rồi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong.
B. Đốt cháy rồi làm lạnh nhanh sản phẩm.
C. Đốt cháy rồi quan sát màu ngọn lửa.
D. Dẫn từng khí qua bình đựng khí clo rồi cho ra ngoài ánh sáng.
Câu 183: Dãy chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?
A. CH
4
, CH
2
=CH
2
, CH ≡ CH. B. CH
3
- CH
3
, CH
2
= CH - CH
3
, CH ≡ CH
C. CH ≡ CH, CH
4
, CH
3
= CH - CH
3
D. CH
2
= CH
2

, CH ≡ CH, CH
2
= CH - CH
3
Câu 184: Để phân biệt khí CH
4
với C
2
H
2
người ta dùng phương pháp nào sau đây?
A. Sự thay đổi màu của dung dịch brom B. Sự vẩn đục nước vôi trong
C. Sự thay đổi màu của khí clo D. So sánh phân tử khối
Câu 185: Phản ứng hoá học đặc trưng của etilen là phản ứng cộng do:
A. Trong phân tử có liên kết đơn B. Trong phân tử có liên kết đôi
C. Trong phân tử có C và H D. Trong phân tử có liên kết hiđro
Câu 186: Nhận định nào đúng:
A. Phân tử benzen có cấu tạo vòng 6 cạnh, với 6 liên kết đơn.
B. Phân tử benzen có 3 liên kết đơn xen kẽ 3 liên kết đôi.
C. Phân tử benzen có cấu tạo vòng 6 cạnh, với 3 liên kết đôi.
D. Phân tử benzen có cấu tạo vòng 6 cạnh, với 6 liên kết đơn xen kẽ 3 liên kết đôi.
Câu 187: Cho sơ đồ sau:
C
6
H
6
+ X → Y + HCl
X, Y, lần lượt là:
A. Cl
2

, C
6
H
5
Br B. Cl
2
, C
6
H
12
C. Cl
2
, C
6
H
5
Cl D. H
2
, C
6
H
5
Cl
PA: C
Câu 188: Khí thiên nhiên và khí mỏ dầu có thành phần chính là
A. metan B. etilen C. axetilen D. cacbonic
Câu 189: Trong sơ đồ sau:
C
2
H

2

+X
C
2
H
4

+Y
C
2
H
4
Br
2

+Y
C
2
H
2
Br
2

+Y
C
2
H
2
Br

4
X, Y lần lượt là:
A. HCl, Br
2
B. H
2
, Br
2
C. H
2
,Cl
2
D. Cl
2
, Br
2
Câu 190: Cả etilen và axetilen đều có phản ứng cộng brom là do:
A. Trong phân tử đều có liên kết đơn B. Trong phân tử đều có liên kết kép
C. Trong phân tử đều có C và H D. Trong phân tử đều có 2 nguyên tử C
Câu 191: Để loại bỏ tạp chất etilen và axetilen có lẫn trong khí metan, người ta dùng:
A. Dung dịch nước vôi trong. B. Dung dịch nước brom
C. Khí clo. D. Dung dịch HCl.
Câu 192: Đốt cháy hiđrocacbon A thu được CO
2
và H
2
O có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2. A là chất
nào sau đây
A. C
2

H
2
B. C
2
H
4
C. CH
4
D. C
6
H
6
Câu 193: Đốt cháy hiđrocacbon A, tỉ lệ số mol của A với số mol CO
2
và H
2
O là 1:2:1. A là :
A. C
2
H
2
B. CH
4
C. C
2
H
4
D. C
2
H

6
Trang 12/14 - Mã đề thi 0002
Câu 194: Chưng cất dầu mỏ thu được ?
A. Một hiđrocacbon B. Một dẫn xuất hiđrocacbon
C. Hỗn hợp hiđrocacbon ở thể khí D. Xăng và hỗn hợp các chất khác
Câu 195: Đốt cháy hết 6 gam hiđrocacbon A, thu được 17,6 gam khí CO
2
và 10,8 gam H
2
O, tỉ khối
của A so với H
2
là 15. A là hợp chất nào sau đây:
A. C
3
H
6
B. CH
4
C. C
3
H
6
D. C
2
H
6
Câu 196: Dẫn 2,8 lít hỗn hợp khí metan và etilen (đktc) qua bình đựng dung dịch brom đã làm mất
màu một dung dịch có chứa 4 gam brom. Thể tích khí metan có trong hỗn hợp đó là:
A. 2,24 lít B. 2,42 lít C. 4,22 lít D. 5.6 lít

Câu 197: Metan cháy trong oxi tạo ra CO
2
và hơi nước theo PTHH sau:
CH
4
+ 2O
2
→ CO
2
+ 2H
2
O
Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất không đổi thì:
A. 1 lít khí O
2
phản ứng hết với 2 lít CH
4
B. 1 lít khí CH
4
phản ứng hết với 2 lít khí O
2
C. 1 lít khí O
2
tạo ra được 2 lít CO
2
D. 1 lít CH
4
tạo ra được 2 lít CO
2
Câu 198: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol C

6
H
6
cần dùng thể tích không khí ở đktc là (coi O
2
chiếm 20%
thể tích trong không khí):
A. 47 lít B. 74 lít C. 48 lít D. 84 lít
Câu 199: Cho các chất sau: C
4
H
10
, CH
4
O, NaHCO
3
, NaOC
2
H
5
, HNO
3,
CaCO
3
, C
6
H
6
, CH
3

Br, C
2
H
6
O.
Dãy các chất nào sau đây là chất hữu cơ?
A. CH
3
NO
2
; NaHCO
3
; CaCO
3
; HNO
3
; C
2
H
6
O; C
4
H
10
.
B. NaOC
2
H
5
; NaHCO

3
; C
4
H
10
; C
6
H
6
; CH
3
Br; C
2
H
6
O.
C. NaOC
2
H
5
; C
4
H
10
; C
6
H
6
; CH
3

Br; C
2
H
6
O, CH
4
O.
D. NaOC
2
H
5
; NaHCO
3
; CH
3
Br; C
2
H
6
O; C
4
H
10
; C
6
H
6
.
Câu 200: Phản ứng đặc trưng của metan là
A. Phản ứng cộng với nước brom. B. Phản ứng thế với Cl

2
(điều kiện ánh sáng).
C. Phản ứng cộng với Cl
2
(điều kiện ánh sáng). D. Phản ứng cộng với H
2
.
Câu 201: Để phân biệt hai khí CO
2
và CH
4
bằng phương pháp hóa học có thể dùng cách
A. Đốt cháy hai khí trong oxi. B. Sục hai khí vào nước.
C. Sục hai khí vào dung dịch nước brom. D. Sục hai khí vào nước vôi trong.
Câu 202: Ở điều kiện tiêu chuẩn 2 lít hiđrocacbon X có khối lượng bằng 1 lít oxi. X có công thức
phân tử nào sau đây
A. CH
4
. B. C
2
H
4
. C. C
2
H
6
. D. C
4
H
10

.
Câu 203: Dãy các chất sau đây đều ở trạng thái khí và làm mất mầu dung dịch brom:
A. CH
4
; C
2
H
2
. B. C
2
H
4
; C
2
H
2
. C. CH
4
; C
6
H
6
. D. C
2
H
2
; C
6
H
6

.
Câu 204: Trong các dãy biến hóa sau
2 2 2
H O H O
2
CaC A B C
→ → →
thì A, B, C lần lượt là
A. C
2
H
4
; C
2
H
6
; CO
2
. B. CH
4
; C
2
H
6
; CO
2
. C. CH
4
; C
2

H
4
; CO
2
. D. C
2
H
2
; C
2
H
4
; CO
2
.
Câu 205: Muốn loại SO
2
khỏi hỗn hợp SO
2
và C
2
H
2
ta dùng
A. Dung dịch brom. B. Nước. C. Dung dịch NaCl. D. Dung dịch NaOH.
Câu 206: Phân tử một hợp chất hữu cơ có số nguyên tử H bằng số nguyên tử C, hợp chất có phân tử
khối là 78 đvC. Hợp chất đó là
A. Metan. B. Benzen. C. Etilen. D. Axetilen.
Câu 207: Khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7g brombenzen với hiệu suất phản ứng đạt
90% là

A. 8,67 g. B. 8,35 g. C. 12,99 g. D. 15,7 g.
Câu 208: Câu nào sau đây không đúng?
A. Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành 3 loại: rắn, lỏng, khí.
B. Nhiên liệu rắn gồm than mỏ, gỗ
C. Nhiên liệu lỏng gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ (xăng, dầu hỏa ).
D. Nhiên liệu khí được dùng chủ yếu cho động cơ đốt trong
Trang 13/14 - Mã đề thi 0002
Câu 209: Trong dãy biến hóa sau
2 2 2
H O H Br
2
CaC X Y Z
→ → →
thì X, Y, Z lần lượt là
A. Ca(OH)
2
; C
2
H
2
; C
2
H
2
Br
4
. B. C
2
H
4

; C
2
H
2
; C
2
H
4
Br
2
.
C. C
2
H
2
; C
2
H
4
; C
2
H
4
Br
2
. D. CH
4
; C
2
H

4
, C
2
H
4
Br
2
.
Câu 210: Các hiđrocacbon như metan, etilen, axetilen, benzen có tính chất hóa học chung là
A. Có thể tác dụng với khí clo. B. Có thể tác dụng với khí oxi.
C. Có thể tham gia trùng hợp. D. Có thể tác dụng với dung dịch brom.
Câu 211: Có hỗn hợp khí CH
4
; C
2
H
2
, C
2
H
4
. Để thu được khí CH
4
tinh khiết có thể cho hỗn hợp khí
đi qua
A. Dung dịch brom. B. Nước.
C. Dung dịch nước vôi trong. D. Khí clo (điều kiện ánh sáng).
Câu 212: Phân biệt 3 bình khí không màu: C
2
H

2
, CO
2
, CH
4
ta có thể cho các khí lần lượt đi qua
A. Nước và dung dịch Ca(OH)
2
. B. Dung dịch Ca(OH)
2
và dung dịch NaCl.
C. Dung dịch NaCl và dung dịch brom. D. Dung dịch Ca(OH)
2
và dung dịch brom.
Câu 213: 1 mol etilen cháy hòan thành tỏa ra một nhiệt lượng là 432KJ. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt
cháy 1,4 kg etilen là
A. 21600 KJ. B. 25400 KJ. C. 25064 KJ. D. 25410 KJ.
Câu 214: Thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 12 g CH
4

A. 50,4 lit. B. 33,6 lit. C. 16,8 lit. D. 6,72 lit.
Câu 215: Khi cho hỗn hợp khí metan, etilen, axetilen qua dung dịch brom thấy khối lượng bình brom
tăng lên a g. Đó là khối lượng của
A. etilen và axetilen. B. eitilen và metan.
C. axetilen và metan. D. axetilen, etilen và metan.
Câu 216: Cho 5,6 lít hỗn hợp khí metan và etilen (đktc) đi qua bình đựng dung dịch brom dư. Phản
ứng kết thúc, khối lượng bình brom tăng thêm 1,4 g. Thành phần phần trăm của khí metan và etilen
theo thể tích lần lượt là
A. 60% và 40%. B. 20% và 80%. C. 70% và 30%. D. 80% và 20%.
Câu 217: Đốt cháy hòan tòan 5,824 lít hỗn hợp hai khí CH

4
và C
2
H
4
. Cho toàn bộ sản phẩm sinh ra
vào dung dịch nước vôi trong thu được 40 g kết tủa. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí
lần lượt là
A. 44,15% và 55,85%. B. 46,15% và 53,85%. C. 40,15% và 59,85%. D. 50,15% và 49,85%.
Câu 218: Đốt cháy 14,56 lít một hiđrocacbon A thu đượcc 43,68 lít CO
2
và 46,8 g H
2
O (các thể tích
chất khí đo ở đktc). Công thức phân tử của A là
A. C
3
H
6
. B. C
4
H
8
. C. C
2
H
6
. D. C
3
H

6
.

HẾT
Trang 14/14 - Mã đề thi 0002

×