Tải bản đầy đủ (.doc) (53 trang)

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da- Công ty may Chiến Thắng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.44 MB, 53 trang )

CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

PHÁƯN I: QUẠ TRÇNH HÇNH THNH V PHẠT TRIÃØN CA CÄNG
TY
A . GIÅÏI THIÃÛU TÇNH HÇNH CHUNG CA CÄNG TY CÄØ PHÁƯN XÁY DỈÛNG
CÄNG TRÇNH 512
I .Quạ trçnh hçnh thnh v phạt triãøn ca Cäng ty:
1 . Quạ trçnh hçnh thnh
Hãû thäúng cå såí hả táưng ca nỉåïc ta váùn chỉa âạp ỉïng âỉåüc u
cáưu ca nãưn kinh tãú, cạc trủc giao thäng, cạc cäng trçnh cäng nghiãûp chỉa
thỉûc sỉû ph håüp våïi sỉû phạt triãøn chung ca nãưn kinh tãú âáút nỉåïc, do
váûy viãûc âäøi måïi, xáy dỉûng v náng cáúp cạc cå såí hả táưng l váún âãư
cáưn thiãút cho âáút nỉåïc .
Âãø âạp ỉïng pháưn no cạc váún âãư trãn, ngy 23\3 1993 Täøng Cäng t y
X áy dỉûng Cäng trçnh 512 thüc bäü giao thäng váûn ti â ra quút âënh
88\TCCB- LÂ thnh láûp Cäng ty 512 .Lục âọ Cäng ty l mäüt âåün vë hảch toạn
kinh tãú phủ thüc âang trỉûc thüc täøng Täng ty xáy dỉûng cäng trçnh giao
thäng V, chỉa â tỉ cạch phạp nhán âãø tỉû kinh doanh .
Âãø Cäng ty tỉû ch, linh hoảt v khai thạc âỉåüc hãút tiãưm nàng trong
kinh doanh ca mçnh, nãn ngy 16\9\1993 bäüü giao thäng váûn ti ra quút âënh
säú 1812 \TCCB- LÂ chuøn Cäng ty xáy dỉûng cäng trçnh giao thäng 512 nay l
Cäng ty cäø pháưn Xáy dỉûng Cäng trçnh 512 thnh mäüt âåün vë hảch toạn kinh
tãú âäüc láûp, cọ âáưy â tỉ cạch phạp nhán .
Kãø tỉì ngy thnh láûp âãún nay, tuy gàûp khäng êt khọ khàn vãư nhiãưu
màût, song våïi sỉû lnh âảo nhảy bẹn këp thåìi ca ban lnh âảo Cäng ty
cng våïi sỉû lm viãûc hiãûu qu, sạng tảo ca cạc phng ban â gọp pháưn
khàõc phủc âỉåüc khọ khàn v âỉa Cäng ty ngy cng âỉïng vỉỵng trong thë
trỉåìng xáy dỉûng.
2. Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca Cäng ty:
- Xáy dỉûng måïi, sỉía chỉỵa náng cáúp cạc cäng trçnh giao thäng nhỉ : nãưn
mọng, màût âỉåìng bäü, cáưu kinh, k âáûp sán bay, bãún cng, cạc cäng trçnh


xáy dỉûng khạc .
- Xáy dỉûng cäng nghiãûp vỉìa v nh phủc vủ ngnh giao thäng váûn ti nhỉ
trảm träün bã täng nhỉûa v cạc m khai thạc âạ .
- Sn xút váût liãûu bã täng âục sàơn .
- Sỉía chỉỵa phủc häưi tçnh hçnh thiãút bë thi cäng .
3. Thûn låüi, khọ khàn ca cäng ty :
3.1. Nhỉỵng thûn låüi:
Thỉï nháút, Cäng ty l mäüt doanh nghiãûp nh nỉåïc thüc giao bäü thäng V,
thüc bäü giao thäng váûn ti Âáy l thûn låüi cå bn nháút, chênh âiãưu ny
tảo cho Cäng ty cọ mäüt càn bn vãư màût phạp l nháú t l cå chãú chênh sạch
v l mäi trỉåìng hoảt âäüng ráút thûn tiãûn thäng qua kãú hoảch âënh hỉåïng
ca nh nỉåïc âãư ra tỉìng thåìi k m ạp dủng cho ph håüp .
Thỉï hai, Cäng ty ln cọ sỉû chè âảo këp thåìi v quan tám âụng mỉïc ca
ngnh,cáúp trãn v chênh quưn âëa phỉång tỉì âọ tảo cho Cäng ty cọ thãú v
lỉûc måïi âạp ỉïng mäüt cạch xỉïng âạng trãn thë trỉåìng .
Thỉï ba, nhiãưu nàm liãưn âån vë hon thnh xút sàõc mi nhiãûm vủ, xút
phạt tỉì sỉû âon kãút giỉỵa lnh âảo Cäng ty âãún cäng nhán v táûp thãø
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
1
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

Cäng ty cọ nhiãưu sạng kiãún k thût â hçnh thnh cho Cäng ty mäi trỉåìng
âo tảỏ nhán lỉûc sau ny .
3. 2 Nhỉỵng khọ khàn :
Mäüt l, trong thåìi gian vỉìa qua khoa hc k thût ngy cng phạt triãøn,
thë trỉåìng trong lénh vỉûc xáy dỉûng cảnh tranh gay gàõt âi hi Cäng ty phi
cọ nhỉỵng cäng trçnh cháút lỉåüng cao, giạ thnh hả, â quy cạch thi cäng, ph
håüp våïi âiãưu kiãûn phạt triãøn ca tỉìng âëa phỉång no âọ .
Âäúi våïi Cäng ty âáy l mäüt täưn tải do chụng ta chuøn tỉì cå chãú táûp trung
quan liãu bao cáúp sang cå chãú thë trỉåìng theo âënh hỉåïng XHCN váùn cn phi

sỉí dủng mäüt lỉåüng lao âäüng chỉa qua âo tảo, mạy mọc thiãút bë c lảc
háûu, trçnh âäü qun l quạ tháúp . ..
Hai l, do chuøn hàón sang hảch toạn âäüc láûp thay vç hảch toạn bạo
säø nhỉ trỉåïc âáy cọ nghéa cn sỉû bao bc che chåí ca nh nỉåïc, vç thãú
trong chỉìng mỉûc no âọ váùn cn tênh lải, giỉỵa dáùm vo nh nỉåïc .
Ba l, väún ln l bi toạn âau âáưu cho nhiãưu doanh nghiãûp trong âọ cọ
Cäng ty, cho nãn quạ trçnh hoảt âäüng Cäng ty thỉåìng màõc phi båíi nhỉỵng
cäng trçnh cọ giạ trë låïn, ngoi cạc ngưn hiãûn cọ ca Cäng ty thç ngưn cn
lải l ngưn väún ngán hng.
Chênh sỉû khọ khàn ca ngán hng trong vai tr rng büc nhiãưu th
tủc, gêa trë ti sn âem thãú cháúp... cho nãn cọ lục Cäng ty máút cå häüi thi cäng,
nh hỉåíng âãún doanh thu, låüi nhûn ca Cäng ty.
Bäún l, sỉû häüi nháûp kinh tãú ca nỉåïc ta trong khu vỉûc v thãú giåïi chụng
ta tháúy êt nhiãưu tạc âäüng ca Cäng ty. Nháút l cạc Cäng ty nỉåïc ngoi vo
hoảt âäüng tải thë trỉåìng Viãût Nam våïi cäng nghãû cao, mạy mọc hiãûn âải,
tiãn tiãún v giạ thnh hả âáy l täưn tải m Cäng ty cáưn tàng cỉåìng hån nỉỵa
trong sỉû cảnh tranh ny.
4. Tçnh hçnh hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca Cäng ty trong nhỉỵng nàm
qua:
Trong nhỉỵng nàm qua hoảt âäüng trong mäi trỉåìng cảnh trảnh gay gàõt nhỉng
Cäng ty 512 cng â âỉïng vỉỵng trãn thë trỉåìng, måí räüng âëa bn hoảt âäüng.
Khäúi lỉåüng cäng trçnh nháûn tháưu thi cäng hng nàm ca Cäng ty ngy cng
tàng. Âiãưu ny thãø hiãûn qua bng chè tiãu sau:
KÃÚT QU HOẢT ÂÄÜNG SN XÚT KINH DOANH CA CÄNG TY
ÂÅN VË TÊNH 1.000.000
â
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
2
CHUYN ệ TT NGHIP TRANG


Stt Chố tióu 1998 1999 2000 2001 2002
1 Giaù trở tọứng saớn
lổồỹng
18,544 28.595 40.008 50.099 50.220
2 Doanh thu 10.566 17.795 36.051 40.750 49.145
3 Lồỹi nhuỏỷn trổồùc
thuóỳ
642 1.050 1.115 1.150 3.005
4 Lồỹi nhuỏỷn sau thuóỳ 482 788 837 836 964
5 Nọỹp ngỏn saùch nhaỡ
nổồùc
233 821 1.074 1.250 1.450
Vóử lao õọỹng:
+ Taỷi Cọng ty lao õọỹng trổồùc tióỳp saớn xuỏỳt õa sọỳ õổồỹc thuó ngoaỡi theo thồỡi
vuỷ.
+ Vóử sọỳ lao õọỹng cọng nhỏn vión bión chóỳ Cọng ty coù 248 ngổồỡi. Trong õoù:
* Caùn bọỹ quaớn lyù : 48 ngổồỡi
- aỷi hoỹc : 28 ngổồỡi.
- Trung hoỹc : 20 ngổồỡi.
* Cọng nhỏn kyợ thuỏỷt : 104 ngổồỡi
* Lao õọỹng phọứ thọng : 98 ngổồỡi.
II. Tỉ CHặẽC SAN XUT VAè QUAN LYẽ TAI CNG TY Cỉ PHệN XY TRầNH
CNG TRầNH 512
1. Tỉ CHặẽC SAN XUT CUA CNG TY
1.1. Sồ õọử tọứ chổùc saớn xuỏỳt
Cọng ty chuớ yóỳu hoaỷt õọỹng xỏy dổỷng mồùi , nỏng cỏỳp caùc cọng trỗnh giao
thọng, ngoaỡi caùc bọỹ phỏỷn trổỷc tióỳp phuỷc vuỷ cho hoaỷt õọỹng thi cọng xỏy lừp
SV: U THU HIệN
3
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG


, Cäng ty cn måí thãm cạc xê nghiãûp trỉûc thüc âãø phủc vủ pháưn no cạc
nhu cáưu cáưn thiãút cho quạ trçnh hoảt âäüng thi cäng cäng trçnh nhỉ xê nghiãûp
sn xút âạ , cạc trảm träün bã täng nhỉûa , ...
SÅ ÂÄƯ TÄØ CHỈÏC SN XÚT TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN
XÁY DỈÛNG CÄNG TRÇNH 512
CÄNG TY
- Âäüi xe : Nhiãûm vủ váûn chuøn mạy mọc thiãút bë , ngun váût liãûu v tham
gia trỉûc tiãúp vo cäng viãûc thi cäng cäng trçnh .
- 18 Âäüi xáy dỉûng : L cạc âäüi xáy làõp cọ nhiãûm vủ xáy dỉûng thi cäng cạc
cäng trçnh
- Trảm träün bã täng nhỉûa : Sn xút bã täng nhỉûa âäưng thåìi cn l nåi
sỉía chỉỵa mạy mọc ca Cäng ty.
- M âạ Qú Sån :Sn xút váût liãûu xáy dỉûng nhỉ âạ âãø phủc vủ cho
cạc cäng trçnh , ngoi ra cn âãø bạn cho cạc âån vë khạc .
-Xê nghiãûp 12/ 2: Âọ l täø chỉïc thi cäng cạc cäng trçnh thm bã täng nhỉûa ,
nhiãûm vủ l thm cạc cäng trinh cọ u cáưu thm bã täng nhỉûa .
2. Täø chỉïc bäü mạy qun l
2.1 . Cå cáúu täø chỉïc bäü mạy qun l
SÅ ÂÄƯ BÄÜ MẠY QUN L ÅÍ CÄNG TY CÄØ PHÁƯN 512
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
4
Âäüi
xe


18 Âäüi
XD CT
Trảm
träün bã

täng
nhỉûa
ï M
âạ

Sån

nghiãûp
12/2
GIẠM ÂÄÚC
Phọ giạm
âäúc
K thût
cháút
lỉåüng
Phọ Giạm
Âäúc näüi
chênh
Phọ giạm
âäúc
kinh tãú kãú
hoảch
Kãú
toạn
trỉåíng
P. K
thût
cháút
lỉåüng
P. Váût

tỉ
thiãút

P. Täø
chỉïc
Hnh chênh
P. kinh
tãú
Kãú
hoảch
P. Ti
chênh
Kãú toạn
Cạc bäü pháûn sn
xút
CHUYN ệ TT NGHIP TRANG


Quan hóỷ chố õaỷo
Quan hóỷ õọỳi chióỳu
2.2 . Chổùc nng, nhióỷm vuỷ cuớa caùc phoỡng ban , bọỹ phỏỷn trong cồ cỏỳu quaớn
lyù
- Giaùm õọỳc: Laỡ ngổồỡi õổồỹc nhaỡ nổồùc bọứ nhióỷm õổùng õỏửu Cọng ty. coù traùch
nhióỷm trổỷc tióỳp chố õaỷo õióửu haỡnh caùc phoỡng ban chổùc nng vaỡ caùc õồn vở
saớn xuỏỳt trổỷc thuọỹc Cọng ty.
- Phoù giaùm õọỳc kinh tóỳ kóỳ hoaỷch : Laỡ ngổồỡi lỏỷp kóỳ hoaỷch saớn xuỏỳt kinh
doanh cuớa Cọng ty tổỡng thồỡi kyỡ cuỷ thóứ , lỏỷp dổỷ toaùn caùc cọng trỗnh, chuỏứn bở
caùc hồỹp õọửng kinh tóỳ õóứ giaùm õọỳc duyóỷt chố õaỷo phoỡng kóỳ hoaỷch thanh lyù
caùc hồỹp õọửng .
-Phoù giaùm õọỳc nọỹi chờnh : Ngổồỡi coù traùch nhióỷm trọng coi vióỷc trong nọỹi bọỹ

Cọng ty, trổỷc tióỳp chố õaỷo phoỡng tọứ chổùc haỡnh chờnh , thay giaùm õọỳc õoùn caùc
phaùi õoaỡn õóỳn cồ quan laỡm vióỷc , õọửng thồỡi giaùm saùt vióỷc chi tióu cuớa Cọng ty.
- Phoù giaùm õọỳc kyợ thuỏỷt chỏỳt lổồỹng: ổồỹc giaùm õọỳc giao traùch nhióỷm vóử
cọng taùc kióứm tra ,hổồùng dỏựn caùc phoỡng ban chổùc nng phỏn tờch vaỡ aùp duỷng
khoa hoỹc kyợ thuỏỷt phuỷc vuỷ cho yóu cỏửu kyợ thuỏỷt cuớa cọng trỗnh , kióứm tra
nghióỷm thu cọng trỗnh , lón kóỳ hoaỷch mua sừm maùy moùc thióỳt bở.
- Phoỡng kinh tóỳ kóỳ hoaỷch: Chởu sổỷ laợnh õaỷo trổỷc tióỳp cuớa giaùm õọỳc vaỡ phoù
giaùm õọỳc kinh tóỳ kóỳ hoaỷch. Thổỷc hióỷn vióỷc xỏy dổỷng kóỳ hoaỷch saớn xuỏỳt ,
xổớ lyù thọng tin kinh tóỳ , õóử xuỏỳt caùc bióỷn phaùp nhũm thổỷc hióỷn kóỳ hoaỷch
saớn xuỏỳt cuớaCọng ty, lỏỷp õởnh mổùc chi phờ , lỏỷp õởnh mổùc giao khoaùn , lỏỷp dổỷ
SV: U THU HIệN
5
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

toạn cäng trçnh , phäúi håüp våïi phng kãú toạn thanh l håüp âäưng våïi ch âáưu tỉ
.
Phng k thût cháút lỉåüng: Chëu sỉû chè âảo trỉûc tiãúp ca giạm âäúc k
thût cháút lỉåüng, cọ nhiãûm vủ láûp tiãún âäü thi cäng , thê nghiãûm váût liãûu ,
kiãøm tra cháút lỉåüng sn pháøm âãø âỉa ra cạc gii phạp khoa hoc k thût ạp
dủng cho cäng trçnh .
- Phng váût tỉ thiãút bë : Nhiãûm vủ bäú trê mạy mọc thiãút bë cho cạc cäng trçnh ,
kiãøm tra âäúi chiãúu cạc phiãúu nháûp xút váût tỉ
- Phng täø chỉïc hnh chênh : Thỉûc hiãûn theo sỉû chè âảo ca giạm âäúc v
phọ giạm âäúc näüi chênh . Nhiãûm vủ : Sàõp xãúp bäú trê nhán lỉûc theo u cáưu
sn xút, xáy dỉûng cạc qui chãú cạc phng ban v täø âäüi sn xút .
- Phng kãú toạn ti chênh: Âỉåüc sỉû chè âảo ca kãú toạn trỉåïng cọ nhiãûm
täø chỉïc cäng tạc hảch toạn kãú toạn trong Cäng ty
tçm biãûn phạp náng cao hiãûu qu cäng tạc kãú toạn, cung cáúp thäng tin cho viãûc
láûp dỉû toạn chi phê v cho cáúp qun l.
Cạc phng ban ca Cäng ty cọ mäúi quan hãû häù tråü láùn nhau giụp cho cạc cáúp

qun l cọ âỉåüc cạc quút âënh håüp l v giụp Giạm âäúc âỉa ra quút âënh
ph håüp.
3.Täø chỉïc bäü mạy kãú toạn åí Cäng ty:
3.1. Så âäư täø chỉïc bäü mạy kãú toạn:
SÅ ÂÄƯ BÄÜ MẠY KÃÚ TOẠN:
Quan hãû chè âảo Quan hãû âäúi chiãúu
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
6
Kãú toạn
váûttỉ,TSCÂ v
giạ thnh
Kãú toạn
trỉåíng
Kãú toạn
täøng håüp
Kãú toạn
tiãưn gỉíi
ngán hng
Kãú toạn thanh
toạn v qu
lỉång
qu lỉång
Th qu
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

Viãûc täø chỉïc bäü mạy kãú toạn khoa hc håüp l s cọ tạc dủng låïn âãún
hiãûu qu ca cäng tạc hảch toạn kãú toạn . Hiãûn nay Cäng ty ạp dủng hçnh
thỉïc kãú toạn táûp trung.
3.2. Chỉïc nàng v nhiãûm vủ ca tỉìng bäü pháûn :
- Kãú toạn trỉåíng : Cọ nhiãûm vủ chè âảo ton bäü cäng tạc kãú toạn .Ngoi ra

cn tham gia k kãút håüp âäưng kinh tãú v láûp cạc bạo cạo kãú toạn cúi k
cng våïi nhán viãn .
-Kãú toạn täøng håüp : Thay màût kãú toạn trỉåíng chè âảo cäng tạc nghiãûp vủ
trong phng kãú toạn , cọ nhiãûm vủ vãư cäng tạc täøng håüp nhỉ : ghi säø täøng
håüp , cng våïi kãú toạn trỉåíng láûp cạc bạo cạo cúi qu , cúi nàm.
-Kãú toạn tiãưn gỉíi nhán hng , cäng nåü : Cọ nhiãûm vủ theo di hảch toạn v
theo di tçnh hinh biãún âäüng ca tiãưn gỉíi, tiãưn vay nhán hng, theo di cäng
nåü.
-Kãú toạn váût tỉ, TS CÂ v giạ thnh: Cọ nhiãûm vủ theo di v phn ạnh këp
thåìi cạc nghiãûp vủ nháûp xút váût tỉ, biãún âäüng ca TS CÂ v tênh kháúu
hao TS CÂ.
- Kãú toạn thanh toạn v qu lỉång : Theo di v hảch toạn tçnh hçnh thu , chi
trong ngy , tênh toạn cạc khon tiãưn lỉång v bo hiãøm x häüi, theo di tảm
ỉïng cho cạc cäng trçnh.
- Th qu : Cọ nhiãûm vủ qun l tiãưn màût tải qu, thỉûc hiãûn cạc nhiãûm vủ
thu , chi gåíi nhán hng, rụt ngán hng, tiãưn vay.
3.3 .Hçnh thỉïc kãú toạn åí cäng ty
Cäng ty ạp dủng hçnh thỉïc kãú toạn chỉïng tỉì ghi säø
SÅ ÂÄƯ HẢCH TOẠN
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
7
Bng kã ghi cọ(nåü )
TK
Chỉïng tỉì
gäúc
Säø chi
tiãút
Säø cại
Säø täøng
håüp

Säø qu
Bng cán âäúi
säú phạt sinh
Bạo cạo kãú
toạn
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

Ghi hng ngy
Ghi cúi thạng
Ghi cúi qu
Âäúi chiãúu
PHÁƯN II: NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CÅ BN V TÇNH HÇNH THỈÛC TÃÚ VÃƯ CÄNG
TẠC HOẢCH TOẠN CHÊ PHÊ SN SÚT V TÊNH GIẠ THNH SN PHÁØM
TRONG DOANH NGHIÃÛP XÁY LÀÕP
I. ÂÀÛC ÂIÃØM HẢCH TOẠN CHI PHÊ SN XÚT V TÊNH GIẠ THNH SN
PHÁØM TRONG DOANH NGHIÃÛP XÁY LÀÕP
1. nghéa ca cäng tạc xáy làõp:
Xáy dỉûng l ngnh sn xút váût cháút gọp pháưn tảo nãn mäüt hãû
thäúng cå såí hả táưng cho nãưn kinh tãú hoảt âäüng ca ngnh tảo âäüng
lỉûc phạt triãøn âáút nỉåïc, nọ tảo nãn nàng lỉûc sn xút cho cạc
ngnh, cạc lénh vỉûc sn xút khạc trong ngnh kinh tãú hoảt âäüng ca
ngnh xáy dỉûng nhàòm xáy dỉûng måïi, måí räüng, khäi phủc, ci tảo
náng cáúp, hay hiãûn âải hoạ cạc cäng trçnh thüc mi lénh vỉûc trong
nãưn kinh tãú qúc dán nhỉ giao thäng váûn ti, cạc khu cäng nghiãûp, cäng
trçnh qúc phng, cäng trçnh dán dủng khạc.
Cọ thãø nọi ngnh xáy dỉûng l ngnh trỉûc tiãúp tảo âỉåüc diãûn mảo
ca âáút nỉåïc l ngnh âm nháûn trng trạch tảo âäüng lỉûc cho x
häüi phạt triãøn.
2. Âàûc âiãøm ca ngnh xáy làõp chi phê nh hỉåíng âãún viãûc hảch toạn
chi phê sn xút v tênh giạ thnh sn pháøm:

Xáy dỉûng cå bn l ngnh sn xút váût cháút quan trng mang tênh
cháút cäng nghiãûp nhàòm tảo ra cå såí váût cháút cho nãưn kinh tãú qúc
dán, l ngnh sn xút âäüc láûp cọ nhỉỵng âàûc th vãư màût kinh tãú, k
thût, qun l, chi phäúi trỉûc tiãúp âãún viãûc täø chỉïc hảch toạn chi phê
sn xút v tênh giạ thnh. Sỉû chi phäúi ny thãø hiãûn nhỉ sau:
- Sn xút xáy làõp l mäüt loải sn xút cäng nghiãûp âàûc biãût theo âån
âàût hng, sn pháøm xáy làõp mang tênh cháút âån chiãúc riãng l : Mäùi
âäúi tỉåüng xáy làõp âi hi u cáưu k thût, kãút cáúu, hçnh thỉïc, âëa
âiãøm xáy dỉûng nháút âënh, âỉûoc xạc âënh củ thãø trãn tỉìng thiãút kãú
dỉû toạn ca tỉìng âäúi tỉûång xáy làõp riãng biãût, sn pháøm xáy làõp
mang tênh cháút âån chiãút riãng l nãn chi phê b ra âãø thi cäng xáy làõp
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
8
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

cạc cäng trçnh cọ näüi dung v cå cáúu khäng âäưng nháút, nháút l cạc
loải sn pháøm cäng nghiãûp.
Tỉì nhỉỵng âàût âiãím âọ kãú toạn phi tênh âãún viãûc hảch toạn chi phê,
tênh giạ thnh cho tỉìng loặ sn pháøm riãng biãût (cäng trçnh, hảng mủc
cäng trçnh).
+ Trong xáy làõp, do chu k sn xút di nãn âäúi tỉûång tênh giạ
thnh cọ thãø l sn pháøm hon chènh hồûc cng cọ thãø l sn pháøm
hon thnh âãún âiãøm dỉìng k thût.
- Sn xút xáy làõp diãùn ra ngoi tråìi chëu nh hỉåíng nhiãưu ca úu täú
tỉû nhiãn nãn trong xáy làõp thỉåìng phạt sinh nhỉỵng khon thiãût hải phạ
âi lm lải, ngỉìng sn xút, kãú toạn phi theo di chàût ch khon thiãût
hải ny v cọ phỉång phạp hảch tọan ph håüp.
- Do u cáưu k thût ca cäng trçnh m trong xáy làõp cọ chi phê ngỉìng
viãûc do k thût cu cäng trçnh u cáưu nhỉ ngỉìng viãûc sau khi âäø bã
täng, lm mọng cäng trçnh chåì khä vv..

- Vãư chi phê thiãút bë làõp âàût :
+ Nãúu cạc thiãût bë âỉåüc cạc âån vë ch âáưu tỉ mua v giao cho âån vë
xáy làõp làõp âàût thç giạ trë thiãút bë ny khäng âỉåüc tênh vo giạ thnh
cäng trçnh .
+ Nãúu cạc thiãút bë làõp âàût do bãn ch âáưu tỉ âãø bãn âåün vë xáy làõp
mua thç giạ trë thiãút bë ny âỉåüc tênh vo giạ thnh cäng trçnh .
II . CHI PHÊ SN XÚT XÁY LÀÕP V GIẠ THNH SN PHÁØM XÁY LÀÕP
1. Chi phê sn xút xáy làõp
1.1 Khại niãûm :
Chi phê sn xút xáy làõp l ton bäü hao phê biãøu hiãûn bàòng tiãưn vãư
lao âäüng säúng v lao âäüng váût hoạ â âáưu tỉ cho quạ trçnh thi cäng
xáy làõp .
Xút phạt tỉì âàûc âiãøm ca viãûc láûp dỉû toạn âãø tiãún hnh âáúu
tháưu cng nhỉ theo di chi phê trong quạ trçnh thi cäng, dỉû toạn ny
âỉåüc láûp cho tỉìng hảng mủc cäng trçnh theo khon mủc chi phê,chi phê
sn xút xáy làõp âỉåüc chia lm 4 khon mủc sau :
- Chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp
- Chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp
- Chi phê mạy thi cäng
- Chi phê sn xút chung
I.2. Phán loải chi phê sn xút
Âã øphủc vủ cho viãûc qun l hảch toạn chi phê sn xút ngỉåìi ta
phán loải chi phê sn xút theo nhiãưu cạch khạc nhau . sau âáy l mäüt
säú cạch phán loải phäø biãún :
1.2.1 Phán loải theo näüi dung kinh tãú ( phán theo úu täú )
Nhỉỵng chi phê trong doanh nghiãûp cọ chung tênh cháút kinh tãú s âỉåüc
xãúp chung v o mäüt úu täú chi phê, khäng kãø chi phê âọ dng âãø lm
gç, phạt sinh åí âáu,theo quy âënh hiãûn hnh thç cọ 5 úu täú chi phê
- Chi phê ngun liãûu, váût liãûu
- -Chi phê nhán cäng

- Chi phê dëch vủ mua ngoi
- Chi phê kháúu hao TS CÂ
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
9
CHUYN ệ TT NGHIP TRANG

- Chi phờ khaùc bũng tióửn
1.2.2 .Phỏn loaỷi theo cọng duỷng kinh tóỳ cuớa chi phờ ( theo khoaớn muỷc
giaù thaỡnh )
Hióỷn nay theo caùch phỏn loaỷi naỡy, chi phờ saớn xuỏỳt xỏy lừp gọửm 4
khoaớn muỷc nhổ sau:
-Chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp : Gọửm tỏỳt caớ vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp
sổớ duỷng cho thi cọng xỏy lừp : Vỏỷt lióỷu xỏy dổỷng (VLC), vỏỷt lióỷu phuỷ,
nhión lióỷu, vỏỷt kóỳt cỏỳu, giaù trở thióỳt bở õi keỡm vồùi vỏỷt kióỳn truùc v.v . . .
-Chi phờ nhỏn cọng trổỷc tióỳp : Laỡ nhổợng khoaớn muỷc maỡ doanh nghióỷp
phaiớ traớ cho cọng nhỏn trổỷc tióỳp thi cọng xỏy lừp vaỡ caùc khoaớn trờch theo
lổồng : Tióửn lổồng cọng nhỏn trổỷc tióỳp tham gia xỏy dổỷng cọng trinh, lừp
õỷt thióỳt bở, phuỷ cỏỳp laỡm thóm giồỡ, phuỷ cỏỳp coù tờnh chỏỳt lổồng,
lổồng phuỷ vaỡ khoaớn trờch BHXH, BHYT, KPC cuớa cọng nhỏn trổỷc tióỳp .
-Chi phờ thi cọng : où laỡ chi phờ phuỷc vuỷ trổỷc tióỳp cho maùy thi cọng cọng
taùc cọng trỗnh
- Chi phờ saớn xuỏỳt chung : laỡ nhổợng chi phờ phuỷc vuỷ xỏy lừp, nhổợng
chi phờ coù tờnh chỏỳt duỡng chung cho hoaỷt õọỹng xỏy lừp gừn lióửn vồùi
tổỡng cọng trỗnh cuỷ thóứ nhổ : chi phờ nhỏn vión phỏn xổồớng, chi phờ
vỏỷt lióỷu, chi phờ duỷng cuỷ saớn xuỏỳt xỏy lừp, chi phờ dởch vuỷ mua
ngoaỡi, chi phờ khaùc bũng tióửn,v.v. . .
1.2.3. Phỏn loaỷi theo quan hóỷ chi phờ vồùi khọỳi lổồỹng saớn phỏứm .
Dổỷa vaỡo mọỳi quan hóỷ giổợa chi phờ vaỡ khọỳi lổồỹng saớn phỏứm saớn
xuỏỳt ra, chi phờ saớn xuỏỳt õổồỹc chia thaỡnh 2 loaỷi
- Chi phờ cọỳ õởnh (chi phờ bỏỳt bióỳn )

- Chi phờ bióỳn õọứi ( chi phờ khaớ bióỳn )
1.2.4. Phỏn theo caùch thổùc kóỳt chuyóứn chi phờ : Theo caùch phỏn loaỷi naỡy chi
phờ saớn xuỏỳt kinh doanh chia laỡm hai loaỷi :
- Chi phờ saớn phỏứm
- Chi phờ thồỡi kyỡ
1.2.5. Phỏn theo phổồng phaùp tỏỷp hồỹp chi phờ vaỡo õọỳi tổồỹng tờnh giaù
thaỡnh :
Cn cổù vaỡo khaớ nng tỏỷp hồỹp chi phờ vaỡo õọỳi tổồỹng tờnh giaù thaỡnh .,
chi phờ saớn xuỏỳt õổồỹc phỏn thaỡnh 2 loaỷi
-Chi phờ trổỷc tióỳp
-Chi phờ giaùn tióỳp
2. Gờa thaỡnh saớn phỏứm xỏy lừp:
2.1. Khaùi nióỷm :
Giaù thaỡnh saớn phỏứm xỏy lừp giaù thaỡnh saớn phỏứm xỏy lừp laỡ bióứu hióỷn
bũng tióửn cuớa toaỡn bọỹcaùc khoaớn chi phờ coù lión quan õóỳn khọỳi lổồỹng xỏy
lừp õaợ hoaỡn thaỡnh .
2.2. Phỏn loaỷi giaù thaỡnh :
Caùc chố tióu giaù thaỡnh saớn phỏứm xỏy lừp :
- Gờa thaỡnh dổỷ toaùn : Laỡ toaỡn bọỹ chi phờ trổỷc tióỳp, giaùn tióỳp taỷo nón saớn
phỏứm tờnh theo õồn giaù tọứng hồỹp cho tổỡng khu vổỷctheo caùc õởnh mổùc
kinh tóỳ kyợ thuỏỷt do nhaỡ nổồùc ban haỡnh õóứ xỏy dổỷng cọng trỗnh XDCB .
- Gờa thaỡnh kóỳ hoaỷch : Laỡ giaù thaỡnhõổồỹc xaùc lỏỷp coù tờnh chỏỳt õởnh muỷc
tióu tióỳt kióỷm chi phờ so vồùi giaù thaỡnh dổỷ toaùn, dổỷa trón nng lổỷc thổỷc
SV: U THU HIệN
10
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

tãú , củ thãø ca doanh nghiãûp trong mäüt thåìi k nháút âënh . Gêa hnh kãú
hoảch âỉåüc tênh trỉåïc khi sn xút ca k kãú hoảch .
Z

kãú hoảch
= Z
dỉû toạn -
Li hả Z + chãnh lãûch vỉåüt âënh mỉïc
- Gêa thnh âënh mỉïc : l loải giạ thnh âỉåüc xạc âënh trãn cå såí âàûc
âiãøm kãút cáúu ca cäng trçnh, phỉång phạp täø chỉïc thi cäng theo cạc âënh
mỉïc chi phê â âảt âỉåüc trong doanh nghiãûp åí thåìi âiãøm bàõt âáưu thi
cäng xáy làõp cäng trçnh .
- Gêa thnh thỉûc tãú : L ton bäü chi phê trỉûc tiãúp â b ra âãø hon
thnh cäng tạc xáy làõp v âỉåüc xạc âënh theo säú liãûu kãú toạn, giạ thnh
thỉûc tãú âỉåüc xạc âënh sau khi sn pháøm xáy làõp hon thnh .
3. Mäúi quan hãû giỉỵa chi phê v giạ thnh sn pháøm xáy làõp :
Mäúi quan hãû giỉỵa chi phê v giạ thnh sn pháøm âỉåüc biãøu hiãûn qua
phỉång trçnh sau:
Täøng giạ Chi phê sn Chi phê sn Chi phê sn
Thnh sn = xút dåí dang + xút phạt - xút
dåí dang
Pháøm âáưu k sinh trong k
cúi k
Xẹt vãư tênh cháút thç chi phê sn xút v gêa thnh sn pháøm
giäúng nhau, âãưu l hao phê lao âäüng säúng v lao âäüng váût hoạ . nhỉng
xẹt vãư giạ trë thç hai chè tiãu ny cọ thãø khạc nhau :
Giạ thnh sn pháøm trong k khäng bao gäưm chi phê dåí dang cúi k.
Màût khạc giạ thnh sn pháøm lải bao gäưm chi phê dåí dang âáưu k .Do
âọ giạ thnh sn pháøm cọ thãø låïn hån chi phê sn xút phạt sinh trong
k nãúu chi phê dåí dang âáưu k låïn hån chi phê dåí dang cúi k ; nh
hån chi phê sn xút phạt sinh trong k nãúu chi phê dåí dang âáưu k nh
hån chi phê dåí dang cúi k, v bàòng chi phê phạt sinh trong k nãúu chi
phê dåí dang âáưu k bàòng chi phê dåí dang cúi k .
III . ÂÄÚI TỈÅÜNG PHỈÅNG PHẠP HẢCH TOẠN CHI PHÊ SN XÚT V TÊNH

GIẠ THNH SN PHÁØM XÁY LÀÕP
1. Âäúi tỉåüng hảch toạn chi phê :
Trong âån vë xáy làõp âäúi tỉåüng hảch toạn chi phê thỉåìng l : cäng trçnh,
hảng mủc cäng trçnh, nhọm hảng mủc cäng trçnh .
Khi tiãún hnh càn cỉï tênh cháút ca cäng trçnh thi cäng :
+ Cäng trçnh cọ quy mä nh, thåìi gian thi cäng ngàõn thç chn âäúi tỉåüng
hảch toạn chi phê l ton bäü cäng trçnh thi cäng
+ Cäng trçnh cọ quy mä låïn, tênh cháút thi cäng khạc biãût thç âäúi tỉåüng :
• Hảng mủc cäng trçnh
• Nhọm hảng mủc cäng trçnh nãúu cạc hảng mủc cọ thiãút kãú giäúng nhau
- Tênh cháút täø chỉïc thi cäng :
+ Cäng trçnh cọ nhiãưu âåün vë cng tham gia thi cäng thç lỉûa chn âäúi
tỉåüng hảch toạn chi phê l tỉìng âåün vë thi cäng .
- Càn cỉï vo âäúi tỉåüng thanh toạn våïi ch âáưu tỉ
+ Thỉåìng ngỉåìi ta chn âäúi tỉåüng hảch toạn chi phê trng våïi âäúi tỉåüng
tênh giạ thnh v âäúi tỉåüng thanh toạn våïi ch âáưu tỉ .
2 . Âäúi tỉåüng tênh giạ thnh:
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
11
=
+
-
-
+
-
CHUYN ệ TT NGHIP TRANG

Saớn phỏứm xỏy lừp thổồỡng coù thồỡi gian thi cọng daỡi nón õọỳi tổồỹng tờnh giaù
thaỡnh saớn phỏứm coù thóứ laỡ cọng trỗnh hoaỡn thaỡnh hoaỡn chốnh
Thọng thổồỡng ngổồỡi ta hay choỹn õọỳi tổồỹng thanh toaùn vồùi chuớ õỏửu tổ

qui õởnh trong hồỹp õọửng thanh toaùn laỡ õọỳi tổồỹng tờnh giaù thaỡnh õoù laỡ
cọng trỗnh haỷng muỷc cọng trỗnh ...
3. Phổồng phaùp haỷch toaùn chi phờ saớn xuỏỳt:
Phổồng phaùp haỷch toaùn chi phờ saớn xuỏỳt laỡ mọỹt phổồng phaùp hay hóỷ
thọỳng caùc phổồng phaùp õóứ tỏỷp hồỹp vaỡ phỏn loaỷi caùc chi phờ saớn xuỏỳt
trong phaỷm vi giồùi haỷn cuớa õọỳi tổồỹng haỷch toaùn chi phờ
Caùc phổồng phaùp haỷch toaùn chi phờ saớn xuỏỳt xỏy lừp thổồỡng aùp duỷng :
- Phổồng phaùp haỷch toaùn chi phờ theo toaỡn bọỹ cọng trỗnh : Toaỡn bọỹ chi
phờ phaùt sinh cuớa cọng trỗnh naỡo thỗ tỏỷp hồỹp vaỡ cọng trỗnh õoù .
- Phổồng phaùp haỷch toaùn chi phờ theo haỷng muỷc cọng trỗnh : Chi phờ phaùt
sinh cho haỷng muỷc cọng trỗnh naỡo thỗ õổồỹc tỏỷp hồỹp rióng cho tổỡng
cọng trỗnh õoù .
- Phổồng phaùp haỷch toaùn theo nhoùm haỷng muỷc cọng trỗnh: Haỡng kyỡ chi
phờ phaùt sinh õổồỹc tỏỷp hồỹp theo nhoùm haỷng muỷc cọng trỗnh
- Phổồng phaùp haỷch toaùn chi phờ theo õồỹn vở thi cọng : Caùc chi phờ phaùt
sinh ồớ õồỹn vở thi cọng naỡo thỗ tỏỷp hồỹp chi phờ cho õọỳi tổồỹng haỷch
toaùn chi phờ cuớa õọỹi thi cọng õoù .
4. Phổồng phaùp tờnh giaù thaỡnh :
Phổồng phaùp tờnh giaù thaỡnh laỡ phổồng phaùp hoỷc hóỷ thọỳng phổồng phaùp
duỡng õóứ tờnh giaù thaỡnh cuớa tổỡng loaỷi saớn phỏứm noù mang tờnh thuỏửn tuyù
kyợ thuỏỷt tờnh toaùn chi phờ cho tổỡng õọỳi tổồỹng tờnh giaù thaỡnh . Trong doanh
nghióỷp thổồỡng sổớ duỷng caùc phổồng phaùp phọứ bióỳn sau:
-Phổồng phaùp trổỷc tióỳp :
Gờa thaỡnh saớn Chi phờ saớn xỏỳt xỏy Chi phờ saớn
xuỏỳt xỏy lừp Phỏứm hoaỡn thaỡnh lừp dồớ dang õỏửu kyỡ
phaùt sinh trong kyỡ
- phổồng phaùp tọứng cọỹng chi phờ : Thổồỡng aùp duỷng khi õọỳi tổồỹng tờnh giaù
thaỡnh rọỹng hồn õọỳi tổồỹng haỷch toaùn chi phờ nhổ õọỳi tổồỹngtờnh giaù
thaùnh laỡ toaỡn bọỹ cọng trỗnh õọỳi tổồỹng haỷch toaùn chi phờ laỡ haỷng muỷc
cọng trỗnh giai õoaỷn thi cọng .

- Phổồng phaùp tyớ lóỷ :
Tyớ lóỷ Gờa trở saớn phỏứm dồớ chi phờ phaùt sinh Gờa trở saớn phỏứm
dồớ dang
Phỏn dangõỏửu kyỡ ( thổỷc tóỳ) trong ky ỡ(thổỷc tóỳ) cuọỳi kyỡ
( thổỷc tóỳ)
Bọứ chi Gờa trở saớn phỏứ m dồớ chi phờ phaùt sinh Gờa trở saớn
phỏứm dồớ
Phờ dang õỏửu kyỡ (õởn h mổùc) trong kyỡ (õởnh mổùc) dang cuọỳi
kyỡ(õởnh mổùc)
SV: U THU HIệN
12
_= +
T lãû phán bäø
= + +
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

Giạ thnh thỉûc tãú giạ thnh âënh mỉïc T lãû
phán bäø
Hảng mủc cäng trçnh hảng mủc cäng trçnh chi phê
Hay:
täøng giạ thnh sn xút thỉûc tãúca ton bäü cäng trçnh
Täøng giạ thnh sn xút âënh mỉïc ca
cäng trçnh
IV. HẢCH TOẠN CHI PHÊ SN XÚT TRONG DOANH NGHÃÛP XÁY LÀÕP:
1. Hảch toạn chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp
* Näüi dung chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp: Ngun váût liãû u trỉûc tiãúp
bao gäưm : váût liãûu chênh, váût liãûu phủ, váût liãûu ln chuøn, thiãút bë
làõp âàût do âån vë xáy làõp mua.
+ váût liãûu chênh:
• L váût liãûu tảo nãn thỉûc thãø ca cäng trçnh : gảch, gäù, cạt,âạ,

nhỉûa âỉåìng v.v. . .
• L váût liãûu chênh âãø bo vãû cháút lỉåüng cäng trçnh thi cäng nhỉ váût
kãút cáúu: betton
+Váût liãûu phủ:
• Kãút håüp våïi váût liãûu chênh âãø bo vãû cháút lỉåüng cäng trçnh : cháút
lm khä cäng trçnh sikement, väi. . .
• Tảo tênh m thût ca cäng trçnh: sån
+Váût liãûu ln chun : l cäng củ, dủng củ nhàòm phủc vủ cho quạ
trçnh thi cäng
+Thiãút bë làõp âàût :Do âåün vë ch âáưu tỉ mua giao cho âånvë xáy làõp thç
khäng tênh l chi phê váût liãûu .
Do âån vë xáy làõp mua thç âỉåüc xem la ìchi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp.
Chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp chiãúm giạ trë ráút låïn trong giạ thnh
sn pháøm nãn hảch toạn chênh xạc, këp thåìi cọ nghéa ráút låïn trong
viãûc tênh giạ thnh v phủc vủ cho nh qun trë.
Gêa thỉûc tãú váût Gêa thỉûc tãú váût Chi phê váûn chuøn Hao
hủt âënh mỉïc
Liãûu thi cäng liãûu xút kho váût liãûu tỉì kho âãún ca
quạ trçnh chán cäng trçnh
váûn chuøn
* Phỉång phạp tênh giạ váût liãûu xút kho:
+Phỉång phạp bçnh qn sau mäùi láưn nháûp
+Phỉång phạp bçnh qn cúi thạng
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
13
=
×
=
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG


Gêa thỉûc tãú ngun liãûu Gêa trë thỉûc tãú
ngun liãûu
Váût liãûu täưn âáưu ky ì + váût liãûu nháûp trong k
Âån giạ thỉûc tã ú =
Säú lỉåüng ngun liãûu + säú lỉåüng ngun liãûu
täưn âáưu k váût liãûu nháûp trong k
Gêa thỉûc tãú ngun liãûu Âån giạ thỉûc säú lỉåüng
ngun liãûu
Váût liãûu xút trong k tãú bçnh qn váût liãûu xút trong
k
+ Tênh theo giạ nháûp trỉåïc xút trỉåïc (FI FO): váût liãûu nháûp trỉåïc s âỉåüc
tênh xút trỉåïc
+ Tênh theo giạ nháûp sau xút trỉåïc (LI FO): Gêa trë váût liãûu nháûp sau âỉåüc
tênh xút trỉåïc.
+ Tênh theogiạ thỉûc tãú âêch danh : Xútváût liãûu no thç tênh giạ thsnhf nháûp
thỉûc tãú ca váût liãûu âọ.
- Âãø hảch toạn, áûp håüp chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp kãú toạn sỉí
dủng ti khon 621” Chi phê ngun, váût liãûu trỉûc tiãúp” . Ti khon ny
âỉåüc måí chi tiãút cho tỉìng âäúi tỉåüng hảch toạn chi phê.
SÅ ÂÄƯ HẢCH TOẠN CHI PHÊ NGUN VÁÛT LIÃÛ U TRỈÛC TIÃÚP
TK152 TK 621
TK154

(1) Xút NVL dng trỉûc tiãúp (6)K ãút chuønchi phê NVLTT
thicäng cäng trçnh cho cäng trçnh
TK 111, 112,331
(2)Giạ trë NVL mua xút thàóng
cho cäng trçnh khäng qua kho
981TK142
(3) Phán bäøgiạ trë váût liãûu

ln chuøn

TK 152 Thiãút bë
TK 152
(4) Xút giạ trë thiãút bë làõp âàût (5) Váût liãûu dng khäng
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
14
=
×
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

(âåün vë xáy làõpmua nháûp kho) hãút nháûp lải kho
2. Hảch toạn chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp
- Näüi dung : Âọ l cạc khon tiãưn lỉång, tiãưn cäng tr cho âäüi ng cäng
nhán trỉûc tiãúp xáy dỉûng cäng trçnh gäưm.
+ Cạc khon trêch theo lỉång : Våïi cäng nhán biãn chãú, håüp âäưng di hản
Cäng ty phi trêch theo quy âënh19% lỉång trong âọ 15% BHXH ;2% BHXH,2%
CPCÂ tênh vo chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp
- Â ãø táûp håüp chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp kãú toạn måí ti khon: TK
622 “ Chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp “
SÅ ÂÄƯ HẢCH TOẠN
TK 334,338 TK 622
TK 154
(1)Tiãưn lỉång v cạc khon
Trêch theo lỉång CNTT
TK 111,112, 141
(2) Tiãưn cäng, tiãưn ỉïng thanh (4) Kãút chuøn chi phê
toạnCNTTxáy làõp th ngoi nhán cäng trỉûc tiãúp
TK 335
(3) Trêch trỉåïclỉång nghè phẹp

ca cäng nhán trỉûc tiãúp xáy làõp
3. Hảch toạn chi phê mạy thi cäng
Trong hoảt âäüng xáy làõp cáưn sỉí dủng cạc loải mạy thi cäng trỉûc tiãúp
cho cäng tạc xáy làõp trãn cạc cäng trçnh, thay thãú sỉïc lao âäüng ca con
ngỉåìi trong cạc cäng viãûc : lm âáút, lm âạ, lm betton, nãưn mọng, xục,
náng cao, váûn chuøn, san nãưn, lu . . .nhỉ mạy nghiãưn âạ, mạy träün betton,
mạy san nãưn. mạy xục, mạy lu, mạy váûn chuøn, v.v . . .do âọ trong xáy làõp
ny sinh thãm khon mủc chi phê mạy thi cäng .
3.1. Täø chỉïc hảch toạn chi phê mạy thi cäng trãn TK 627
Ti khon 627 âỉåüc måí chi tiãút cho chi phê mạy thi cäng . Chi phê mạy thi
cäng chênh l täøng säú tiãưn th mạy phi tr cho âån vë cho th mạy (-)
thú giạ trë gia tàng (VAT) nãúu cọ
- Näüi dung hảch toạn mạy thi cäng âỉåüc thãø hiãûn qua så âäư sau:
TK111, 112, 331 TK 627(MTC) TK 154(ÂTHTCP)
Tiãưn th Kãút chuøn v phán bäø
mạy tênh vo chi phê mạy thi cäng
Täøng säú tiãưn chi phê MTC
Phi tr cho âån
Vë cho th mạy
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
15
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

TK133
Thú VAT
(nãúu cọ)
3.2. Täø chỉïc hảch toạn chi phê mạy thi cäng theo cạc loải khon mủc
sn pháøm thi cäng :
Tạch chi phê mạy thi cäng lm 3 khon mủc ngun váût liãûu trỉûc tiãúp, nhán cäng
trỉûc tiãúp, chi phê sn xút chung

SÅ Ì ÂÄƯ HẢCH TOẠN
TK152,111, 112 TK 621(SPTC) TK 154
(1) Nhiãn liãûu xút kho, mua (4) Kãút chuønchi phê NVLTT
ngoi dng cho MTC vo giạ thnh xáy làõp
TK 334,338, 335 TK 622 (SPTC)
(2) lỉång , cạc khon trêch theo (5) Kãút chuøn chi phê
lỉång v trêch trỉåïc lỉång NCTT vo giạ thnh XL
TK 214,111, 112... TK627(SPTC)
(3) Chi phê kháúu hao MTC, chi (6) Kãút chuøn chi phê sn xút
Chi phê mua ngoi phủc vủ mạy chungvo giạ thnh XL
3.3. Âäüi mạy thi cäng cọ täø chỉïc riãng
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
16
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

SÅ ÂÄƯ HOẢCH TOẠN
TK 152 TK 621 TK 154(MTC) TK 627 (SPTC)

(1)Xút nhiãn liãûu (5) Kãút chuøn
dng cho MTC chi phê NL
Dng cho MTC
TK334, 338 TK 622
(2)Lỉång v cạc khon (6)Kãút chuøn (8) Kãút chuøn chi
trêch theo lỉångca chiphê NC sỉí phê
sỉí dủng mạy
CN sỉí dủng mạy dủng mạyTC cho tỉïng âäúi
tỉåüng
Hảch toạn
TK 335
(3)Trêch trỉåïc TK 627

lỉång nghè phẹp
TK111,112, 331,214 (7)Kãút chuøn
(4)Chi phê KH mạyv chi phê SXC mạy
Cạc CP dëch vủ mua Ca âäüi MTC
Ngoi phủc vủ mạy
4 . Hảch toạn chi phê sn xút chung :
B ao gäưm: -Chi phê phủc vủ thi cäng : Nhụng gảch, tỉåïi nỉåïc, v.v. . .
+ Chi phê phủc vủ thi cäng : Dëch vủ y tãú , lạn trải,v.v . . .
+ Chi phê qun l âäüi : Lỉång âäüi, dủng củ qun l âäüi

SÅ Ì ÂÄƯ HẢCH TOẠN
N äüi dung hảch toạn chi phê sn xút chung âỉåüc thãø hiãûn qua så âäư:
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
17
TK 152, 153
TK 627
TK 154
TK 334,338
TK 214, 331, 111,112
xút NL, CCDC dng cho
phủc vủ thi cäng
Lỉång, phủ cáúp v cạc
khong
Trêch theo lỉång ca qun l
âäüi
Chi phê KHTSCÂ v chi
Phê mua ngoi phủc vủ thi
cäng
(4) kãút chuøn chi phê
sn xút chung

CHUYN ệ TT NGHIP TRANG

5. Haỷch toaùn thióỷt haỷi trong saớn xuỏỳt:
5.1 .Haỷch toaùn thióỷt haỷi phaù õi laỡm laỷi:
+ Tỏỷp hồỹp taỡi saớn lión quan:
Nồỹ TK 154 ( thióỷt haỷi phaù õi laỡm laỷi )
Coù TK lión quan ( 152, 111, 334, 338)
+ Xổớ lyù thióỷt haỷi :
* Nóỳu do õồỹn vở xỏy lừp gỏy ra
Nồỹ TK152, 111.. : Giaù trở phóỳ lióỷu thu họửi
Nồỹ TK 138(`1388) : Giaù trở caù nhỏn phaới bọửi thổồỡng
Nồỹ TK 821 : Giaù trở dổồỹc tờnhvaỡo chi phờ bỏỳt thổồỡng
Coù TK 154 : Xổớ lyù giaù trở thióỷt haỷi
S ệ

5.2. Trổồỡng hồỹp ngổỡng saớn xuỏỳt:
+ Do thoỡi tióỳt, thióỳu nhión lióỷu
Nồỹ TK 821
Coù TK 152
SV: U THU HIệN
18
TK 154 (phaù õi laỡm
laỷi)
TK 111,152
TK 138
TK 821
(1) giaù trở phóỳ lióỷu thu
họửi
(2) giaù trở caù nhỏn phaới bọửi
thổồỡng

(3) giaù trở õổồỹc tờnh vaỡo chi phờ bỏỳt
thổồỡng
=
+
CHUYN ệ TT NGHIP TRANG

Coù TK 334,338
+ Do õỷc õióứm kyợ thuỏỷt :
Nồỹ TK 154
Coù Tk 334, 338: Chi phờ ngổỡng vióỷc
V. TỉNG HĩP CHI PHấ SAN XUT, AẽNH GIAẽ SAN PHỉM D DANG VAè TấNH
GIAẽ THAèNH SAN PHỉM XY LếP
1. Tọứng hồỹp chi phờ saớn xuỏỳt:
S ệ TỉNG HĩP CHI PHấ SAN XUT XY LếP

2. aùnh giaù saớn phỏứm dồớ dang trong xỏy lừp
- ọỳi tổồỹng haỷch toaùn chi phờ saớn xuỏỳt truỡng vồùi õọỳi tổồỹng tờnh giaù thaỡnh
Giaù trở saớn phỏứm Chi phờ saớn phỏứm Chi phờ
phaùt
SV: U THU HIệN
19
TK MTC
TK 154
TK 152
TK 622
TK 627
TK 621
TK 632
(1) Kóỳt chuyóứn chi phờ
nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc

tióỳp
Kóỳt chuyóứn chi phờ
Nhỏn cọng trổỷc tióỳp
(3) Kóỳt chuyóứn chi phờ
saớn xuỏỳt chung
(4) Kóỳt chuyóứn chi phờ
maùy thi cọng
(5) Phóỳ lióỷu thu họửi
(6) Kóỳt chuyóứn giaù trở
Saớn phỏứm xỏy lừp õaợ tióu
thuỷ
=
= + -
ì
CHUYN ệ TT NGHIP TRANG

Dồớ dang cuọỳi kyỡ dồớ dang õỏửu kyỡ sinh t rong
kyỡ
- ọỳi tổồỹng haỷch toaùn chi phờ nhoớ hồn õọỳi tổồỹng tờnh giaù thaỡnh :
Giaù trở saớn Chi phờ dồớ dang õỏửu Chi phờ
phaùt sinh
Phỏứm dồớ = kyỡ ( kóứ caớ haỷng muỷc + trong
kyỡ cuớa caùc
dang cuọỳi kyỡ cọng trỗnh hoaỡn thaỡnh haỷng
muỷc cọng trỗnh
+ Saớn phỏứm dồớ dang cuọỳi kyỡ õổồỹc õaùnh giaù qua kióứm kó khọỳi lổồỹng dồớ
dang:
khọỳi lổồỹng saớn ồn giaù chi phờ
phỏứm dồớ dang theo õởnh mổùc
3. Tờnh giaù thaỡnh saớn phỏứm xỏy lừp

- Nóỳu õọỳi tổồỹng haỷch toaỳn chi phờ truỡng vồùi õọỳi tổồỹng tờnh giaù thaỡnh :
Giaù thaỡnh thổỷc tóỳ cuớa cọng Chi phờ saớn xuỏỳt dồớ Chi phờ
saớn xuỏỳt phaùt
Trỗnh, haỷng muỷc cọng trỗnh dang õỏửu kyỡ sinh trong kyỡ
- N óỳu õọỳi tổồỹng haỷch toaùn chi phờ laỡ haỷng muỷc cọng trỗnh coỡn õọỳi
tổồỹng tờnh giaù thaỡnh laỡ
cọng trỗnh
Giaù thaỡnh thổỷc tóỳ chi phờ dồớ dang chi phờ phaùt sinh
Cuớa cọng trỗnh õỏửu kyỡ trong kyỡ
- Nóỳu õọỳi tổồỹng haỷch toaùn chi phờ laỡ nhoùm haỷng muỷc cọng trỗnh, õọỳi
tổồỹng tờnh giaù thaỡnh laỡ tổỡng haỷnh muỷc cọng trỗnh ta duỡng phổồng phaùp
trổỷc tióỳp kóỳt hồỹp phổồng phaùp tyớ lóỷ
Giaù thaỡnh nhoùm chi phờ saớn xuỏỳt Chi phờ saớn xuỏỳt Chi
phờ saớn xuỏỳt
Haỷng muỷc cọng trỗnh dồớ dang õỏửu kyỡ phaùt sinh trong kyỡ dồớ
dang cuọỳi kyỡ
Giaù thaỡnh Giaù thaỡnh thổỷc tóỳ nhoùm haỷng muỷc cọng trỗnh
Giaù thaỡnh dổỷ
Haỷng muỷc = toaùn haỷng
muỷc
SV: U THU HIệN
20
Dồớ dang cuọỳi
kyỡ =
ì
+
= +
(7)
(9)
TK 6279

TK 111,112
TK152,153,334,338 TK 621
TK 154
TK 141
TK 622
TK6271
TK111,112,334,214...
TK (12’)
(12)
(5)
(2)
(1)
(10)
(8)
TK 632
(4)
(3)
(11)
(6)
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

Cäng trçnh Giạ thnh dỉû toạn nhọm hảng mủc cäng trçnh
cäng trçnh

B. TÇNH HÇNH THỈÛC TÃÚ CÄNG TẠC HẢCH TOẠN CHI PHÊ SN
XÚT V TÊNH GIẠ THNH SN PHÁØM TẢI CÄNG TY CÄØ
PHÁƯN XÁY DỈÛNG CÄNG TRÇNH 512
I. ÂÀÛC ÂIÃØM SN XÚT KINH DOANH CA CÄNG TYNH HỈÅÍNG ÂÃÚN CÄNG
TẠC HẢCH TOẠN CHI PHÊ SN XÚT V TÊNH GIẠ THNH SN PHÁØM XÁY
LÀÕP :


Tải cäng ty ạp dủng hçnh thỉïc khoạn gn khäúi lỉåüng cäng viãûc xáy làõp xúng
cạc âäüi . Âáy l hçnh thỉïc qun l måïi xút hiãûn trong cạc doanh nghiãûp . Hçnh
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
21
CHUN ÂÃƯ TÄÚT NGHIÃÛP TRANG

thỉïc ny âỉåüc biãøu hiãûn qua så âäư sau: Cạc ti khon:
TK 621 -“Chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp “
TK 622 -“ Chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp “
TK 6271 -“ Chi phê sỉí dủng mạy”
TK 6279 “ Chi phê sn xút chung “
(1) Tảm ỉïng cho cạc âäüi nháûn khoạn cäng trçnh
(2) Chi phê phạt sinh åí cạc âäüi
(3) Táûp håüp chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp phạt sinh dỉåïi âäüi vo
khon mủc” chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp “
(4) Táûp håüp chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp vo khon mủc “ chi phê nhán cäng
trỉûc tiãúp “ .
(5) Táûp håüp chi phê sn xút chung phạt sinh åí âäüi xáy làõp vo TK 6279.
(6) Táûp håüp chi phê sỉí dủng mạy cạc cäng trçnh, cäng ty chëu vo TK 6271
(7) Kãút chuøn chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp.
(8) Kãút chuøn chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp
(9) Kãút chuøn chi phê sn xút chung
(10) Kãút chuøn chi phê sỉí dủng mạy
(11) Kãút chuøn giạ thnh sn pháøm bn giao trong k
(12) Thanh toạn bäø sung thiãúu cho âåün vë nháûn khoạn .
(12’) Âäüi xáy làõp tr lải tiãưn ỉïng thỉìa sau khi khäng â chỉïng tỉì hon nåü
II. ÂÄÚI TỈÅÜNG, PHỈÅNG PHẠP HẢCH TOẠN CHI PHÊ SN XÚT V TÊNH
GIẠ THNH SN PHÁØM XÁY LÀÕP
1. Âäúi tỉåüng v phỉång phạp hảch toạn chi phê sn xút:

- Âäúi tỉåüng hảch toạn chi phê sn xút : Sn pháøm ca Cäng ty l sn pháøm
riãng l, âån chiãúc nãn theo quan âiãøm ca Cäng ty l mún theo di hãút chi phê
ca tỉìng cäng trçnh nãn chn âäúi tỉåüng hảch toạn chi phê sn xút l tỉìng
cäng trçnh .
- Phỉång phạp hảch toạn chi phê sn xút : Cäng ty chn phỉång phạp hảch toạn
chi phê sn xút l hảch toạn chi phê theo tỉìng cäng trçnh . Chi phê sn xút phạt
sinh trỉûc tiãúp ca cäng trçnh no thç âỉåüc hảch toạn trỉûc tiãúp cho cäng trçnh
âọ, cn cạc chi phê no phạt sinh chung cho cạc cäng trçnh thç âỉåüc táûp håüp v
sau âọ lỉûa chn tiãu thỉïc phán bäø cho tỉìng cäng trçnh.
2. Âäúi tỉåüng v phỉång phạp tênh giạ thnh:
- Âäúi tỉåüng tênh giạ thnh : Âäúi tỉåüng tênh giạ thnh sn pháøm tải Cäng ty
trng våïi âäúi tỉåüng thanh toạn våïi ch âáưu tỉ, nghéa l nhỉỵng cäng trçnh no
thanh toạn våïi ch âáưu tỉ theo hảng mủc cäng trçnh thç âäúi tỉåüng tênh giạ
thnh l tỉìng hảng mủc cäng trçnh .
- Phỉång phạp tênh giạ thnh : Âäúi tỉåüng hảch toạn chi phê sn xút åí Cäng ty
l tỉìng cäng trçnh nãn phỉång phạp tênh l phỉång phạp trỉûc tiãúp .
III. HẢCH TOẠN CHI PHÊ SN XÚT TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN XÁY DỈÛNG
CÄNG
TRÇNH 512
1. Hảch toạn chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp:
Chi phê ngun váût liãûu trỉûc tiãúp gäưm:
+ Váût liãûu chênh : Nhỉûa âỉåìng, âạ häüc cạc loải, cạt, sản, xi màng, thp,
âáút chn lc
+Váût liãûu phủ : Cháút lm nhanh khä cäng trçng sikement
SV: ÂÁÛU THU HIÃƯN
22
CHUYN ệ TT NGHIP TRANG

+ Vỏỷt kóỳt cỏỳu : Bó tọng nhổỷa
Cọng ty mồớ taỡi khoaớn 621 Chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp

Nọỹi dung haỷch toaùn : Sau khi ổùng tióửn cuớa Cọng ty, caùc õọỹi mua vỏỷt lióỷu phuỷc
vuỷ thi cọng cọng trỗnh vaỡ õem caùc hoaù õồn õoù vóử Cọng ty õóứ hoaỡn nồỹ .Caùc hoaù
õồn naỡy õổồỹc õem õóỳn phoỡng vỏỷt tổ, sau khi xem xeùt thỏỳy hồỹp lóỷ phoỡng vỏỷt
tổ seợ lỏỷp phióỳu nhỏỷp, phióỳu xuỏỳt vỏỷt tổ naỡy .
Baớng 1: Sỉ TP HĩP CHI PHấ CNG TRầNH - NM 2002
Tón cọng trỗnh: Km 894-898
ồn vở thi cọng: ọỹi 10 ọỹi trổồớng: ng Hổồỡng
Chổùng
tổỡ
Ghi sọứ
Nọỹi dung TK
õọỳi
ổùn
g
Nọỹi dung chi phờ Sọỳ
tióửn
Thuó

VAT
Sọ

ngaỡ
y
TK621 TK 622 TK6271 TK 6279
MANG SANG 8.568.000 1.507.07
5
4.500.30
0
1.000.00
0

15.568.375
1 31/1 Xuỏỳt õaù họỹc
thi cọng
cọng trỗnh Km
894
152 200.235.15
0
200.235.15
0
20 28/2 Xuỏỳt õaù dm
thi cọng
cọng trỗnh Km
894
152 100.000.00
0
100.000.00
0
30 31/3 Xuỏỳt bó tọng
nhổỷa thi
cọng
152 293.000.00
0
293.000.00
0
Quyù I 593.235.15
0
Luyợ kóỳ cuọỳi
quyù I
601.803.15
0

Baớng 2: Sỉ TP HĩP CHI PHấ CNG TRầNH 2002
Tón cọng trỗnh: Raợnh cam ranh
ồn vở thi cọng: ọỹi 12 ọỹi trổồớng: ng Huỡng
Chổùng
tổỡ
Ghi sọứ
Nọỹi dung TK
õọỳi
ổùng
Nọỹi dung chi phờ Sọỳ tióửn Thu
óỳ
VAT
Sọ

ngaỡ
y
TK621 TK 622 TK6271 TK
6279
1 31/1 Xuỏỳt xi mng
cho ọng Huỡng
152 100.000.000 100.000.00
0
SV: U THU HIệN
23
CHUYN ệ TT NGHIP TRANG

2 31/1 Xuỏỳt õaù thi thi
cọng raợnh Cam
Ranh
152 102.000.000 102.000.00

0
3 28/2 Xuỏỳt caùt thi
cọng raợnh Cam
Ranh
152 50.000.000 50.000.000
4 31/3 Xuỏỳt saỷn thi
cọng raợnh Cam
Ranh
152 50.000000
Quyù I 302.000.000
Luyợ kóỳ cuọỳi
quyù I
302.000.000
2. Haỷch toaùn chi phờ nhỏn cọng trổỷc tióỳp
Chi phờ nhỏn cọng trổỷc tióỳp taỷi Cọng ty gọửm: tióửn cọng ,tióửn lổồng , caùc
khoaớn trờch theo lổồng cuớa cọng nhỏn trổỷc tióỳp :BHXH, BHYT,kinh phờ cọng
õoaỡn theotyớ lóỷ quy õởnh.
+ ọỳi vồùi nhỏn cọng hồỹp õọửng daỡi haỷn thỗ chi phờ nhỏn cọng trổỷc tióỳp bao
gọửm: tióửn lổồng , phuỷ cỏỳp , caùc khoaớn trờch theo lổồng.
+ ọỳi vồùi nhỏn cọng thuó ngoaỡi theo thồỡi vuỷ , chi phờ nhỏn cọng trổỷc tióỳp laỡ
tióửn cọng phaới traớ.
Tióửn lổồng ,tióửn cọng phaới traớ cho cọng nhỏn xỏy lừp õổồỹc tờnh theo cọng
thổùc:
Trong õoù:
L
k :
Tọứng tióửn lổồng, tióửn cọng phaới traớ cọng nhỏn trổỷc tióỳp xỏy lừp cọng
trỗnh K.
N
i

: Sọỳ ngaỡy cọng cọng nhỏn trổỷc tióỳp laỡm vióỷc trong thaùng cho cọng trỗnh K.
G
i
: ồn giaù ngaỡy cọng cuớa cọng nhỏn i.
Tổỡ baớng thanh toaùn lổồng naỡy kóỳ toaùn lón baớng phỏn tờch coù TK 334 õọỳi vồùi
cọng nhỏn trổỷc tióỳp saớn xuỏỳt hồỹp õọửng lỏu daỡi , baớng phỏn tờch coù TK 331
vồùi cọng nhỏn trổỷc tióỳp xỏy lừp thuó ngoaỡi theo thồỡi vuỷ . Tióửn cọng ,tióửn
lổồng cuớa cọng nhỏn trổỷc tióỳp xỏy lừp quyù I nm 2002 õổồỹc thóứ hióỷn trón
caùc baớng phỏn tờch coù TK 334,TK331. cuỷ thóứ :
Caùc khoaớn theo lổồng cuớa cọng nhỏn, cuọỳi quyù kóỳ toaùn cn cổù tổỡ caùc baớng
phỏn tờch coù TK 334 cuớa 3 thaùng vaỡ baớng danh saùch lao õọỹng vaỡ quyợ lổồng
trờch nọỹp baớo hióứm xaợ họỹi. Sau khi tờnh toaùn caùc khoaớn naỡy, kóỳ toaùn phaớn
aùnh lón baớng phỏn tờch coù TK338
SV: U THU HIệN
24
ii
n
i
K
GNL
ì=

=
0
n
i=
1
n
i=
1

CHUYN ệ TT NGHIP TRANG

Baớng 3
DANH SAẽCH LAO ĩNG VAè QUYẻ LặNG TRấCH NĩP BHXH
STT Hoỹ vaỡ tón Chổùc
vuỷ
Hóỷ sọỳ lổồng vaỡ phuỷ cỏỳp lổồng theo nghở
õởnh
25-26/CP
Tọứng cọỹng Thaùng 1
Hóỷ sọỳ lổồng HS phuỷ
cỏỳp
I ọỹi 10
1 Nguyóựn Vn
Hổồỡng
T 3,84 3,54 0,3
2 Nguyóựn Vn Saùu CN 2,84 2,84 0
3 Voợ Vn Aùnh CN 2,84 2,84 0
II ọỹi 12
1 Họử Vn Huỡng T 1,76 1,46 0,3
2 Nguyóựn vn Tyù CN 2,84 2,84 0
3 Nguyóựn Vn Kinh CN 2,84 2,84 0
4 Nguyóựn vn Beù CN 2,84 2,84 0
III Bọỹ phỏỷn laùi
maùy
Tọứng
Kóỳ toaùn trờch caùc khoaớn theo lổồng tờnh vaỡo chi phờ theo cọng thổùc

BHXH= H
ik

X 144.000 X 15% (ct K)

BHXH= H
ik
X 144.000 X 2% (ct K)
KPC = 2% Tọứng lổồng thổỷc tóỳ
Trong õoù: H
i
: Tọứng hóỷ sọỳ lổồng + Phuỷ cỏỳp cuớa cọng nhỏn i trong 3 thaùng 1,2,3
thi cọng cọng trỗnh
Cuỷ thóứ quyù I :
BHXH tờnh vaỡo chi phờ nhỏn cọng trổỷc tióỳp cọng trỗnh Km 894- 898:
2 X 8,52 X 144.000 X 15% = 368.064
BHYT tờnh vaỡo chi phờ nhỏn cọng trổỷc tióỳp cọng trỗnh Km 894-898:
2 X 8,52 X 144.000 X 2% = 49.075
SV: U THU HIệN
25

×