Tải bản đầy đủ (.doc) (53 trang)

Giáo án Tiếng Anh tự chọn lớp 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (628.88 KB, 53 trang )

TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
TIẾT 1 + 2 PHẦN I - PRONUNCIATION CHART – BẢNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
Sounds Letter
s
Words Notes Sound
s
Letter
s
Words Notes
Vowel sounds (nguyên âm) / t∫/ ch choice
Gần ch
/I/ i sit
Đọc i
ngắn, gần
với ơ
/ k/ k kitchen
Gần c
trong
âm
Việt
e pretty c concert
a village ch chemist
y happy q conquest
/i:/ ea lead
Đọc i dài
/ h/ h hike
Gần h
ee meet wh whoop
/e/ e send
Đọc e tròn


môi
Voiced consonants (phụ âm hữu thanh)
ea head / b/ b boy
Gần b
a many / v/ v visit
Gần v
/ æ/ a land f of
/o/ o pot
Đọc o tròn
ngắn
/
δ
/
th them
Gần d
a wash / d/ d done
Gần đ
/o:/ or fork
Đọc o tròn
vang họng
ed lived
aw saw / z/ z zebra
Gần gi
/
Λ
/ a cash
Đọc a, ă, â
ngắn bật
s visit
u shut

/ Ʒ/
s vision
Không
o some /dƷ/ g germ
Không
ou tough / g/ g gift
Gần g
/a:/ ar card
Đọc a rộng
miệng
/l/ l little
Gần l
ear heart /m/ m monk
Gần m
/u/ u pull
Đọc u tròn
môi, ngắn
âm, gần ư.
/n/ n name
Gần n
ou could / ŋ/ n think
Gần ng
oo good ng sing
/u:/ u pollution
Đọc u
ngân dài,
vang âm
/r/ r rural
Gần r
oe shoe /w/ w with

Không
oo moon wh when
ui fruit /j/ j jam
Gần
gi
/ ә/ er reader
Đọc ơ
ngắn vòm
y young
or actor u music
/ з:/ er prefer
Đọc ơ dài,
âm họng
và vòm
miệng
/ф/ h honest
Âm
câm,
không
có âm
ir shirt k knight
ur hurt b comb
or word p pneumo
ear heard Clusters of consonants (chùm phụ âm)
Diphthongs (chùm nguyên âm) /s+/ /sp/ spray
Chùm
phụ
âm với
s
/ ei/ a case

Đọc ê hay
ây, âm kép
dài
/st/ start
ei eight /sk/ school
ai maid /sf/ sphere
ay say /sm/ small
/ ai/ i kite
Đọc ai như
âm Việt
/sn/ snow
y sky /sw/ sweet
/ oi/ oi soil
Đọc oi như
âm Việt
/sj/ super
oy employ /p+/ /pl/ plump
Chùm
phụ
âm p+
/ au/ ou mouse
Âm au như
âm Việt
/pr/ proud
ow now /pj/ pure
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
/ әu/ o cold
Đọc âu
như âm

Việt
/t+/ /tr/ train
Chùm
phụ
âm t+
ow slow /tw/ twice
ew sew /tj/ tube
/ iә/ ear hear
Đọc ia như
âm Việt
/k+/ /kl/ class
Chùm
phụ
âm k+
ere here /kr/ cream
/ eә/ ere there
Âm e-ơ
ngân, âm
lưỡi họng.
/kw/ quite
are fare /kj/ cure
air hair /b+/ /bl/ blow
Chùm
phụ
âm b+
/ uә/ our tour
Đọc ua
/br/ bring
/aiә/ ire tire
Nguyên

âm ba ai-ơ
/bj/ burial
yre tyre /g+/ /gl/ glass
Âm g+
yer buyer /gr/ grow
/ әuә/ ower slower
Đọc âu-ơ
/d+/ /dr/ dream
Chùm
phụ
âm d+
/ auә/ ower shower
Đọc ao-ơ
hay au-ơ
/dw/ dwell
our flour /dj/ duty
/ eiә/ ayer prayer
Đọc ây-ơ
hay ê-ơ
/f+/ /fl/ flow
Chùm
phụ
âm f+
eyer greyer /fr/ fry
/ oiә/ oyer employe
r
Đọc oi-ơ
âm Việt
/fj/ furious
oyal loyal

/
θ
+/ /θr/
throw
Âm
θ
+
Voiceless consonants (phụ âm vô thanh)
/θw/
thwart
/ p/ p pen
Gần p Việt
Các
kết hợp
khác
/vj/ view
Các ví
dụ chỉ
mang
tính
minh
họa,
học
sinh
cần
nhớ
con
chư
đại
diện

âm.
/ f/ f five
Gần ph
như âm
Việt
/mj/ mute
ph physics /∫r/ shrimp
gh laugh /nj/ nude
/
θ
/
th throw
Gần
/spr/ spread
/ t/ t teach
Gần t bật
hơi
/spl/ splash
ed looked /skr/ scream
/ s/ s site
Gần x, âm
sát nhẹ
/str/ stream
c centre /skj/ scuba
/∫/ sh sheep
Gần s, âm
tắc sát bật
hơi
/stj/ student
ch machine /spj/ spume

s sugar /skw/ square
Chú ý: - Các biểu tượng cấu âm ở các từ điển khác nhau có sự khác biệt nhỏ.
- Âm biến đổi phụ thuộc vào ngữ cảnh và chức năng từ vựng, chức năng biểu cảm của âm.
- Hiện tượng các từ khác nhau phát âm giống nhau gọi là đồng âm khác nghĩa “homonym”.
TIẾT 3 + 4 PRACTICE EXERCISE 1 – BÀI TẬP THỰC HÀNH 1
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
Find the word whose underlined part is pronounced differently from the others of the same group.
1. A. candy B. sandy C. many D. handy
2. A. earning B. learning C. searching D. clearing
3. A. pays B. stays C. says D. plays
4. A. given B. risen C. ridden D. whiten
5. A. cough B. tough C. rough D. enough
6. A. accident B. jazz C. stamp D. watch
7. A. this B. thick C. maths D. thin
8. A. gas B. gain C. germ D. good
9. A. bought B. naught C. plough D. thought
10. A. spear B. gear C. fear D. pear
11. A. forks B. tables C. beds D. windows
12. A. handed B. booked C. translated D. visited
13. A. car B. coach C. century D. cooperate
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
14. A. within B. without C. clothing D. strengthen
15. A. has B. bag C. dad D. made
16. A. drunkar d B. postcard C. remark D. discard
17. A. kites B. catches C. oranges D. buzzes
18. A. student B. stupid C. study D. studio
19. A. wealth B. cloth C. with D. marathon
20. A. brilliant B. trip C. tripe D. tip
21. A. flouride B. hidden C. arid D. lid

22. A. surgeon B. agent C. engine D. regard
23. A. feather B. leather C. feature D. measure
24. A. geology B. psychology C. classify D. photography
25. A. idiom B. ideal C. item D. identical
26. A. children B. child C. mild D. wild
27. A. both B. myth C. with D. sixth
28. A. helped B. booked C. hoped D. waited
29. A. name B. natural C. native D. nation
30. A. blood B. food C. moon D. pool
31. A. deaf B. of C. leaf D. wife
32. A. comb B. plumb C. climb D. disturb
33. A. thick B. though C. th ank D. think
34. A. flour B. hour C. pour D. sour
35. A. dictation B. repetition C. station D. question
36. A. dew B. knew C. sew D. few
37. A. asked B. helped C. kissed D. played
38. A. smells B. cuts C. opens D. plays
39. A. chooses B. pauses C. rises D. horses
40. A. decided B. hatred C. sacred D. warned
41. A. head B. break C. bread D. breath
42. A. blood B. tool C. moon D. spool
43. A. height B. fine C. tidy D. cliff
44. A. through B. them C. threaten D. thunder
45. A. fought B. country C. bought D. ought
46. A. moon B. pool C. door D. cool
47. A. any B. apple C. hat D. cat
48. A. height B. like C. buy D. hair
49. A. book B. blood C. look D. foot
50. A. pan B. woman C. sad D. man
51. A. table B. lady C. labor D. captain

52. A. host B. most C. cost D. post
53. A. there B. chair C. clea r D. hair
54. A. dear B. beard C. beer D. heard
55. A. work B. coat C. go D. know
56 A. name B. flame C. man D. fame
57 A. page B. game C. go D. gift
58 A. count B. sound C. found D. shouted
59 A. noon B. tool C. blood D. spoon
60 A. how B. town C. power D. slow
61 A. harm B. wash C. call D. talk
62 A. brought B. ought C. thought D. though
63 A. call B. curtain C. cell D. contain
64 A. measure B. decision C. pleasure D. permission
65 A. alone B. home C. go D. foul
66. A. timid B. tidy C. timer D. kite
67. A. trousers B. route C. shout D. amount
68. A. whisper B. waste C. husband D. inspiration
69. A. cleaned B. played C. snowed D. brushed
70. A. churched B. ch imney C. check D. cholera
71. A. church B. choir C. choice D. chess.
72. A. pu sh B. pull C. rush D. butcher
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
73. A. lamb B. comb C. lumber D. debt
74. A. winding B. windy C. finish D. spin
75. A. machine B. wash ing C. brush D. chin
76. A. stay B. pay C. cake D. quay
77. A. find B. style C. tonight D. mid-term
78. A. wanted B. provided C. painted D. opened
79. A. booked B. canned C. begged D. bottomed

80. A. wants B. says C. looks D. laughs
81. A. rakes B. boats C. pens D. traps
82. A. briefcases B. oranges C. judges D. rules
83. A. theme B. there C. thin D. thank
84. A. hot B. got C. mode D. shot
85. A. that B. make C. take D. cake
86. A. fat B. hate C. had D. mad
87. A. name B. fame C. man D. frame
88. A. bear B. clear C. fear D. hear
89. A. last B. fast C. taste D. task
90. A. page B. game C. go D. gift
91. A. find B. bite C. since D. drive
92. A. bush B. push C. pull D. brush
93. A. clothes B. gone C. drove D. ghost
94. A. wrong B. watch C. shop D. love
95. A. food B. look C. took D. good
96. A. why B. my th C. type D. psychology
97. A. cure B. tube C. amuse D. pu ll
98. A. corn B. cup C. can D. cede
99. A. brother B. breathing C. either D. death
100. A. here B. mere C. there D. atmosphere
TIẾT 5 PHẦN II – STRESS – TRỌNG ÂM
RULES TO MARK STRESS – QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
I. Definitions:
1. Phoneme: The smallest part of sound (vowel and consonant sounds) Âm tố - là thành phần nhỏ nhất của âm
thanh (gồm nguyên âm và phụ âm)
2. Syllable: The sound made when one or clusters of phoneme are articulated. Âm tiết – là tiếng phát ra khi một
hoặc nhiều âm tố được phát âm.
3. Stress: The degree of the loudness or prominence with which a sound ort a word is pronounced. Độ

lớn hay thống trị về âm của một âm tiết khi một chùm âm của một từ (có từ hai âm tiết trở lên) được
đọc, nói hay phát âm.
II. Rules to mark stress:
1. Di-syllable words:
a. Usually on the second syllable if it is a verb whose second syllable doesn’t contain the vowel sounds of /ә/, /I/,
and /әu/, on the first syllable of the other words. (trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2 đối với động từ - trừ
các âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm /ә/, /I/, hoặc /әu/, rơi vào âm tiết thứ nhất đối với các từ loại còn lại). As:
mother, ready, color, palace, student, teacher, tonight, afraid, people, money, enjoy, paper, begin, provide,
summer, abroad, noisy, success, enter,…
b. Usually on the root syllables with words having suffixes or prefixes(đối với những từ có mang tiền tố, hậu tố,
trọng âm thường rơi vào âm tiết gốc). As: become, react, foretell, unpleasant, begin, failure, threaten, daily,
treatment, ruler, unknown, builder, lately, quickly,…
c. Be careful with words with different word-class. (đối với những từ mà bản thân có nhiều chức năng từ vựng ta
áp dụng qui tắc a). As
Verb Other words Verb Other words Verb Other words
rebel rebel record record conflict conflict
progress progress export export permit permit
suspect suspect conduct conduct
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
PRACTICE EXERCISE 2 - BÀI TẬP THỰC HÀNH 2
Find the one whose stress pattern is different from the others of the same group.
1. A. paper B. tonight C. lecture D. story
2. A. money B. army C. afraid D. people
3. A. enjoy B. daughter C. provide D. decide
4. A. begin B. pastime C. finish D. summer
5. A. abroad B. noisy C. hundred D. quiet
6. A. passion B. aspect C. medium D. success
7. A. exist B. evolve C. enjoy D. enter
8. A. doctor B. modern C. corner D. Chinese

9. A. complain B. machine C. music D. instead
10. A. writer B. baker C. builder D. career
11. A. provide B. adopt C. happen D. inspire
12. A. result B. region C. river D. robot
13. A. constant B. basic C. irate D. obvious
14. A. become B. carry C. appoint D. invent
15. A. engine B. battle C. career D. rabies
16. A. attract B. destroy C. level D. occur
17. A. spaceship B. planet C. solar D. surround
18. A. brilliant B. daily C. extreme D. protein
19. A. appoint B. gather C. threaten D. vanish
20. A. button B. canal C. failure D. monster
TIẾT 6 RULES TO MARK STRESS – QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
2. Words with more than two syllable:
a. Usually on the 3
rd
syllables from the end (trọng âm thường rơi vào âm tiết thư ba kể từ âm tiết cuối): As. family,
cinema, regular, singular, international, satisfactory, recognize, demonstrate, qualify, psychology, biologist,
biology, democracy, responsibility…
b. Usually on the 2
nd
syllables from the end with words ending in “ian”, “ic”, “ience”, “ient”, “al”, “ial”, “ual”,
“eous”, “ious”, “iar”, “ion”(đối với các từ có tận cùng như đã liệt kê, trọng âm thường rơi vào âm tiết liền
trước của các tận cùng này – thứ 2 kể từ âm tiết cuối). As: physician, experience, expedient, parental, essential,
habitual, courageous, delicious, familiar,… (Except for: Television)
c. Usually on the suffixes “ese”, “ee’, “eer”, “ier”, “ette”, “oo”, “esque” (đối với các từ có tận cùng như liệt kê,
trọng âm thường rơi vào chính các âm tiết chứa các tận cùng này). As: Portuguese, refugee, employee,
engineer, volunteer, adequate, picturesque, cigarette,…
PRACTICE EXERCISE 3 - BÀI TẬP THỰC HÀNH 3

Find the one whose stress pattern is different from the others of the same group.
1. A. interesting B. surprising C. amusing D. successful
2. A. understand B. engineer C. benefit D. Vietnamese
3. A. aP.Plicant B. uniform C. yesterday D. employment
4. A. dangerous B. parachute C. popular D. magazine
5. A. beautifully B. intelligent C. redundancy D. discovery
6. A. comfortable B. employment C. important D. surprising
7. A. variety B. irrational C. industrial D. characterize
8. A. colorful B. equality C. dictionary D. vegetable
9. A. elegant B. regional C. musical D. important
10. A. difference B. suburban C. internet D. character
11. A. beautiful B. effective C. favorite D. popular
12. A. attraction B. government C. borrowing D. visit
13. A. difficulty B. individual C. population D. unemployment
14. A. biology B. redundancy C. interviewer D. comparative
15. A. conversation B. isolation C. traditional D. situation
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
16. A. capital B. tradition C. different D. opera
17. A. inventor B. physicist C. president D. gardener
18. A. biology B. interviewer C. redundancy D. America
19. A. encourage B. consider C. constitute D. inhabit
20. A. industry B. holiday C. adventure D. certainty
Notes: - Trên thực tế không có một qui tắc bất biến cho việc xác định vị trí trọng âm của từ.
- Việc xác định trọng âm cần thực hiện cùng cách phát âm, dựa nhiều vào kinh nghiệm.
- Những bài tập được cung cấp là những bài tập có tần suất sử dụng lớn để soạn đề thi.
TIẾT 7 + 8 PRACTICE EXERCISE 4 - BÀI TẬP THỰC HÀNH 4
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
Find the word whose stress pattern is different from the others of the same group:
1. A. continue B. disaP.Pear C. imagine D. inhabit

2. A. altogether B. capacity C. eventually D. particular
3. A. professor B. digestion C. mechanic D. engine
4. A. mathematics B. biology C. experiment D. philosophy
5. A. evolution B. development C. discovery D. philosopher
6. A. another B. energy C. centigrade D. gravity
7. A. evaporate B. temperature C. impossible D. experiment
8. A. gravity B. professor C. pyramid D. remedy
9. A. abandon B. discover C. imagine D. satisfy
10. A. activity B. epidemic C. philosopher D. significance
11. A. disease B. humor C. cancer D. treatment
12. A. remedy B. exercise C. pollution D. surgery
13. A. pneumonia B. activity C. psychiatrist D. ordinary
14. A. persuade B. reduce C. offer D. apply
15. A. expression B. successful C. physical D. prevention
16. A. farmer B. farewell C. factory D. fairy
17. A. cattle B. country C. canal D. cover
18. A. money B. machine C. many D. mother
19. A. borrow B. agree C. await D. prepare
20. A. government B. condition C. parliament D. fortunate
21. A. paper B. police C. people D. purpose
22. A. interesting B. important C. increasing D. implying
23. A. element B. enormous C. animal D. elephant
24. A. damage B. destroy C. demand D. deny
25. A. biology B. intelligent C. environment D. infrastructure
26. A. ancient B. attack C. alive D. across
27. A. person B. purpose C. possess D. pirate
28. A. eternal B. enormous C. enemy D. Egyptian
29. A. ruler B. river C. retire D. rapid
30. A. revolution B. responsible C. renovation D. regulation
31. A. sentence B. suggest C. species D. system

32. A. bacteria B. dangerous C. government D. interesting
33. A. attack B. defeat C. believe D. happen
34. A. pyramid B. pharaoh C. animal D. possession
35. A. accompany B. responsibility C. environment D. parliament
36. A. provide B. improve C. contain D. borrow
37. A. cinema B. telephone C. department D. restaurant
38. A. design B. garage C. market D. village
39. A. exercise B. example C. holiday D. stadium
40. A. excellent B. exactly C. dangerous D. wonderful
41. A. beautiful B. elephant C. already D. usually
42. A. theatre B. unknown C. absence D. dinner
43. A. amuse B. imagine C. interest D. surprise
44. A. especially B. beautifully C. quickly D. lately
45. A. policeman B. performer C. engineer D. assistant
46. A. advice B. beauty C. picture D. postcard
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
47. A. prepare B. practice C. prevent D. provide
48. A. famous B. curious C. anxious D. delicious
49. A. vacation B. colleague C. pupil D. teacher
50. A. theatre B. career C. cinema D. gallery
51. A. picture B. business C. stranger D. return
52. A. museum B. cinema C. hospital D. concert
53. A. performance B. unknown C. visit D. confirm
54. A. yesterday B. tonight C. today D. tomorrow
55. A. memory B. article C. newspaper D. edition
56. A. sorry B. tractor C. police D. fireman
57. A. interest B. remember C. assemble D. resemble
58. A. policeman B. semester C. exercise D. attendance
59. A. vegetable B. interesting C. volleyball D. detective

60. A. homework B. lesson C. detect D. tennis
61. A. uncle B. machine C. rubber D. butter
62. A. every B. evening C. potato D. factory
63. A. produce B. money C. improve D. because
64. A. vegetable B. university C. Wednesday D. television
65. A. coffee B. farmer C. paper D. deliver
66. A. eleven B. elephant C. energy D. envelope
67. A. preparation B. decoration C. television D. exhibition
68. A. leather B. paper C. iron D. ceramics
69. A. mirror B. invent C. wallet D. engine
70. A. discovery B. calculator C. aero-plane D. difficulty
71. A. descendant B. environment C. ornamental D. delivery
72. A. resounding B. recompense C. reconcile D. recognize
73. A. difference B. deficit C. reference D. deficiency
74. A. devilish B. transparent C. glorify D. luxury
75. A. arithmetic B. aristocrat C. artificial D. argument
76. A. honorable B. intimacy C. participate D. interviewer
77. A. militarism B. infected C. eventual D. community
78. A. suP.Port B. colleague C. bilingual D. evaluate
79. A. apology B. apparent C. adverbial D. advocate
80. A. oblivious B. ferocious C. scandalous D. victorious
81. A. librarian B. respectable C. terrific D. terrorist
82. A. architect B. pioneer C. military D. principal
83. A. utterance B. attendance C. performance D. reluctance
84. A. ferocious B. adventure C. Orient D. achievement
85. A. occurrence B. particular C. spectator D. preference
TIẾT 9 + 10 PHẦN III - PARTS OF SPEECH - BỘ PHẬN NGÔN NGỮ (TỪ VỰNG)
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
I. NOUNS (N): DANH TỪ
1. Definition: To call out the names of things, objects, actions, or movements…

(dùng để gọi tên sự vật, hiện tượng)
2. Functions: (chức năng)
Subject (S)(chủ ngữ): Gender of a verb (A teacher usually works at school)
Object (O)(tân ngữ): Follow verbs or prepositions (He buys some cakes for his birthday party)
Complement (C)(bổ ngữ): Make the complementation (She was a famous singer)
Compounds (Co)(danh từ ghép): summer holiday, birthday cakes,…
Possessive cases (Pc)(dạng sở hữu cách): the boss’s car, his teacher’s remarks,…
Noun phrases (Np)(cụm danh từ kết hợp tự do): Free words combination or compounds
3. Plural forms: dạng thức biến đổi số nhiều
3.1. Adding “s” to almost count-nouns: thêm ‘s’ vào sau hầu hết các danh từ, đọc /s/ và /z/
a table tables a dog dogs an apple apples
a student student
s
an orange orange
s
an umbrella umbrella
s
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
a house houses a cat cats an egg eggs
3.2. Adding “es” to the count-nouns that end in “ s, ss, sh, ch, o, x ” with /iz/ or /z/ sound: thêm ‘es’
a bus buses a potato potatoes a class classes
a dish dishes a box boxes a wish wishes
a watch watches a tomato tomatoe
s
a torch torches
3.3. Adding “ies” to the count-nouns that end in “y” with its preceding consonants: them ‘ies’
singular plural singular plural
a lorry lorries a lady ladies
a story stories a baby babies

3.4. Adding “ves” to the count-nouns that end in “f, fe”: đổi ‘f’, ‘fe’ thành ‘ves’
singular plural singular plural
a wife wives a leaf leaves
a knife knives a loaf loaves
3.5. Irregular changes: dạng biến đổi bất qui tắc
singular plural singular plural Singular plural
a man men a louse lice a woman women
a child children a medium medi
a
an ox oxen
a tooth teeth a mouse mice a goose geese
3.6. Collective noun: crew, family, group, team,…(singular or plural form, either singular or plural verb) danh
từ tổ hợp, có thể coi là số ít hoặc số nhiều, dùng động từ dạng số ít hoặc nhiều.
3.7. Always plural form-nouns: luôn tồn tại dưới hình thức số nhiều.
clothes police breeches Pants pyjamas
trousers scissors pliers (kìm) binoculars glasses
scales shears (kéo cắt cỏ) arms damages earnings
goods greens (vegetable) outskirts savings pains (trouble, effort)
spirits surroundings stairs valuables athletics
ethics mathematics physics politics
3.8. Unchanged the names of creatures: deer, sheep, calf, cod, pike, plaice, salmon, squid, trout, turbot (these
nouns can take either singular or plural verbs) hình thức số ít, nhiều không đổi.
3.9. Plural form but singular verb-noun: news, mumps (bệnh sưng quai hàm), billiards, bowls – hình thức số
nhiều nhưng sử dụng như số ít.
4. Uncountable nouns: Danh từ không đếm được
4.1. Substances: vật chất
bread beer cloth coffee cream Ice sand wood wine paper
dust gin glass gold soap Stone water jam oil tea
4.2. Abstract nouns: danh từ không đếm được
advice beauty courage death experience information suspicion

fear help hope horror knowledge mercy pity relief
4.3. Others: một số danh từ khác
baggage camping damage Furniture luggage
parking shopping work Weather
4.4. Notes: Particular sense of uncountable nouns: một số danh từ không đếm được lại có mạo từ
4.4.1. a help: A great help to + O (He gave a great help to our family)
4.4.2. a relief: A relief to + V (That gave me a relief to continue my study)
4.4.3. a knowledge: A good/ bad knowledge of + N (Pete has got a good knowledge of history)
4.4.4. a dislike / dread / hatred / horror / love of + …(He had a great love for funny stories)
4.4.5. a mercy / pity / shame / wonder + that…(It’s a pity that I couldn’t come)
4.4.6. a fear/ fears; a hope/ hopes; a suspicion/ suspicions: We have a suspicion / suspicions that
no one will agree to help.
5. Compound nouns: danh từ ghép
5.1. Noun-noun: Hanoi-capital; hall-door; hitch-hiker; kitchen-table; traffic light; winter clothes;
5.2. Noun-gerund: fruit-picking; weight-lifting; lorry-driving; bird-watching; coal-mining; surf-
5.3. Gerund-noun: waiting-list; landing card; driving board; dining room; driving license;…
5.4. Free combination: sự kết hợp tự do
- shop window; church bell; picture frame; garden gate; college library; gear level;…
- city street; corner shop; country lane; …
- summer holiday; spring flowers; Sunday paper; dawn chorus; November fog; …
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
- steel door; stone wall; silk shirt;…/ - coffee cup; golf club; chess board; football ground;…
- fish-farm; gold-mine; oil-rig; …/ - football match; beauty contest; pop music;…
6. Suffixes: các hậu tố dùng để tạo danh từ.
6.1. er/ or/ ist/ ant/ ee/…: teacher, visitor, terrorist, vegetarian, aP.Plicant, employee,…
6.2. ent/ ce/ ion/ ism/ ance/ age/…: government, difference, action, capitalism, assistance, marriage,…
6.3. hood/ dom/ ship/ ness/ iety/…: neighborhood, freedom, friendship, sadness, variety,
6.4. ility/ ing/ al/ our/ y/…: possibility, fishing, refusal, arrival, behavior, difficulty,…
II. VERBS (V)

1. Definition: To denote action, state, and be the most important part of sentences.
2. Classification: phân loại động từ
2.1. Auxiliary verbs: động từ trợ
2.1.1. Primary auxiliary verbs: be/ have/ do (These verbs can either be auxiliaries or lexical verbs)
2.1.2 Modal verbs: can/ could/ may/ might/ must/ have to + base form/ will/ would/ shall/ should/ be
going to + base form/ used to + base form/ ought to + base form/(These are sometimes functional verbs)
2.2. Lexical verbs: động từ mang nghĩa
2.2.1. Intensive verbs: verbs that show the state (She feels tired/ He is selfish)
2.2.2. Extensive verbs: verbs that show the affection (He gets angry/ They are helpful)
2.2.3. Intransitive verbs: verbs that can function as verb phrases and make sentences meaningful without
any complementation. e.g. She cried (noisily). It rains/ is raining (hard/ heavily/ cats and dogs)
2.2.4. Transitive verbs: verbs that need complementation.
a. Mono-transitive verbs: verbs that followed by one object (S+V+O).
e.g. She bought flowers. Ann met her fiance’ yesterday.
b. Di-transitive verbs: verbs that followed by both direct and indirect objects. (S+V+O+O)
e.g. She bought me some sweets. (= She bought some sweets for me)
They gave me a big cake. (=They gave a big cake to me)
c. Complex transitive verbs: follow the form “S + V + O + Co” e.g. He made me angry.
d. Affixations: phụ tố để tạo động từ
3.1. en: added to nouns or adjectives (mean make, or lead to )
e.g. danger…….to endanger wide…… to widen rich……… to enrich
courage……to encourage length……to lengthen broad …… to broaden
3.2. ize/ ise: added to nouns or adjectives (mean make, or develop, or specify)
e.g. modern……to modernize industrial….to industrialize minimum….to minimize
maximum….to maximize capital…… to capitalize natural…… to naturalize
3. Sentence models:
4.1 S + V-intrans They laugh/ The wind is blowing.
4.2 S + V-monotrans + O He did his homework/ Harley carried an umbrella.
4.3 S + V-in/ extensive + Cs He became famous/ They are nearly exhausted.
4.4 S + V-intrans + A He went abroad/ She arrives late.

4.5 S + V-ditrans + O + O She buys me presents/ That brings my father success.
4.6 S + V-complex trans + O + C The story made me bored/ You drive me mad.
4.7 S + V-intrans + A + A She went to school early/ He came to the park in the early morning.
TIẾT 11 + 12 PHẦN III - PARTS OF SPEECH - BỘ PHẬN NGÔN NGỮ (TỪ VỰNG)
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
III. ADJECTIVES (ADJ)
1. Kinds (Classification): phân loại
1.1 Main kinds: phân loại chính
a. Demonstrative: this, that, those, these.
b. Distributive: each, every, either, neither.
c. Quantitative: some, any, no, little, few, many, much, numbers.
d. Interrogative: which, what, whose.
e. Possessive: my, your, his, her, our, its, their
f. Quality: clever, dry, fat, golden, heavy,…
1.2 Participles: phân từ
a. present: ING-form boring, interesting, exciting,…(for objects)
b. past: ED-form broken, tired, bored,…(for human-beings)
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
c. Notes: Present participles are different from gerund e.g He was fishing./ His hobby is fishing.
2. Functions (Position): chức năng hay vị trí
2.1. Noun-subordinator: (bổ nghĩa cho danh từ) a new book, a kind lady, a large room,…
2.2. Verb-complementation: (bổ nghĩa cho động từ) Follow the certain verbs as be, become, seem aP.Pear, feel,
get, grow (become), keep, look (aP.Pear), make, smell, sound, taste, turn,…
But some verbs can take either an adjective or an adverb: Eg: - He looks calm (=He himself is calm)
- He looks calmly at the angry crowd (= He shows no attitude to the angry crowd)
3. Comparison forms: cấp so sánh
3.1. Positive degree: so sánh bằng as + adjs + as
Eg: - She is as tall as my wife. - Peter was as hard-working as I was (me).
3.2. Comparative degree: so sánh hơn

3.2.1. Monosyllable-adjectives: với tính từ đơn âm tiết adjs-ER + than
Eg: - Lan is shorter than Na - She was better at English than we were (us)
3.2.2. Multisyllable-adjectives: với tính từ đa âm tiết more + adjs + than
Eg: - She was more hard-working than us. - We are more intelligent than him.
3.3. Superlative degree: so sánh hơn nhất
3.3.1. Monosyllable-adjectives: với tính từ đơn âm tiết the adjs-EST
Eg: - Nam is the best in our class. - She was the kindest lady I’ve ever met.
3.3.2. Multisyllable- adjectives: với tính từ đa âm tiết the most + adjs
Eg: - Sharol was the most intelligent in my group. - She is the most hard-working girl I’ve ever known.
Notes: For adjectives ending in “er”, “y”, “ly”, or the irregular cases:
Adjective Comparative Superlative Adjective Comparative Superlative
clever cleverer the cleverest bad Worse the worst
pretty prettier the prettiest far Farther/ further the farthest/ furthest
happy haP.Pier the haP.Piest little Less the least
silly sillier the silliest man /
much
More the most
good better the best old older/ elder the oldest/ eldest
3.4. Parallel: so sánh song song và so sánh thăng tiến
- “The… the”: The older she gets, the wiser she become.
- And: It’s getting darker and darker. She has now more and more free time.
- Gerunds/ infinitives: Riding a horse is not as easy as riding a bike.
It’s nicer/ better/ more fun to go with someone than to go alone
3.5. Like/ alike: Tom is very like Bill. Tom and Bill are alike.
3.6. Like/ as: He swims like a fish. You look like a ghost. Do as I told you.
3.7. Like + N/ as + N: He worked like a slave (He worked very hard/ He wasn’t a slave).
He worked as a slave (He was a slave in fact).
3.8. The adjectives: The rich, the poor,…
4. Clauses: các mệnh đề danh tính ngữ
4.1. That – clause: It is disappointed that he failed the exam./ It’s better that someone should tell him.

4.2. find/ think/ believe + that it + adjs + to + V:
I found that it is impossible to start now./ She thought that it was silly to ask him to stay.
4.3. It be + adjs + (of O) + infinitives:
a. Character: brave, careless, cowardly (nhút nhát), cruel, generous, good, nice (=kind), mean, rude, selfish
b. Sense: clever, foolish, idiotic (ngu), intelligent, sensible (nhạy bén), silly, stupid,…
4.4. Pronoun + be + adjs + noun + infinitives: Using the above adjectives and: astonishing, curious,
ridiculous (lố bịch), unreasonable, funny(=strange), odd (lập dị), pointless, useful, useless,…
- That’s the amazing idea to show. - It was an unreasonable result to accept.
4.5. It’s + adjs + infinitives: advisable, inadvisable, better, best, desirable, essential, good, important,
necessary, unnecessary, vital (tất yếu),…
4.6. It be + adjs + (for O) + infinitives: convenient, dangerous, difficult, easy, hard, possible, important, safe,…
4.7. S + be + adjs + infinitives : - Angry, delighted, dismayed, glad, happy, pleased, relieved, sorry, sad,…
( S + be + glad/ happy/ sorry/ sad/… + to say/ tell/ inform; Others adjs + to find/ learn/ hear/ see/…)
- Able, unable, apt, inclined, liable, prone, prepared, quick, reluctant, slow, ready, willing,
4.8. Special cases: các cấu trúc đặc biệt
- Due: (time) >The race is due to start in 5 minutes. (sắp xảy ra)
- Due to: a result of >The accident was due to his carelessness.(vì, do bởi)
- Owing to: because of >owing to his carelessness, we had an accident. (bởi vì, do bởi)
- Certain/ sure + to V= opinion >He is sure to take legal action. (chắc là – suy đoán)
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
- Certain/ sure that + (clause) = opinion >I am certain that the price will be higher. (chắc là – suy đoán)
- Certain/ sure/ confident of + N/G: He was sure of entering the haunted house.(quyêt tâm)
- Bound + to V= obligation > We were bound to leave.
- Afraid/ ashamed of + N/G: She was afraid of being left alone.
- Sorry for/ about + N/G: Tom felt sorry for making so many mistakes.
- Afraid/ ashamed/ sorry + to V: I’m sorry to tell you that bad news.
- Anxious about = worried He was anxious about going in the dark alone.
- Anxious for O to V = wish He was anxious for you to go in the dark alone.
- Anxious that + (clause) We are anxious that we couldn’t come.

- Fortunate/ lucky that +(clause) = It’s a good thing…It was lucky that we weren’t late.
- S + be fortunate/ lucky to V She was lucky to have such an interesting book.
- Possible/ probable/ likely + future = perhaps It’s possible that man will live longer.
- Aware/ conscious of N/G We should be aware of protecting our nature.
- Aware/ conscious + that +(clause) She was conscious that she would be late.
5. Suffixes:
5.1. able/ ible/ ish/ ed/ ing/ ful/ less/…: talkable, visible, whitish, bored, amusing, careful, hopeless,…
5.2. y/ ly/ en/ ese/ ous/ al/ ive/…: wealthy, manly, golden, Chinese, poisonous, logical, effective,…
5.3. ade/ ate/ ent/ wide/ ic/ ist/…: adequate, humanate, dependent, worldwide, domestic, communist,…
5.4. like/ style/ type/…: childlike, Roman-type, German-style,…
5.5. Nationality: a. an: American, Venezuelan, German, Mexican, African,…
b. ese: Chinese, Vietnamese, Portuguese, Sudanese, Lebanese,…
c. i: Pakistani, Iraqi, Israeli, Yemeni, Saudi,…
d. ian: Argentinean, Australian, Brazilian, Italian,…
e. ish: English, Polish, Turkish, Danish, Finnish,…
f. others: Czech, French, Dutch, Swiss, Greek, Thai,…
IV. ADVERBS (ADV) TRẠNG TỪ
1. Kinds (Classification): phân loại
1.1. Adv of manner: bravely/ haP.Pily/ quickly/ well/ …( She sings marvelously/ He worked very hard)
1.2. Adv of place: by/ down/ near/ here/ there/ … (She comes there twice a week/ Here comes the police)
1.3. Adv of time: now/ soon/ still/ today/ yet/…(We are going to Hanoi today/ He will return soon)
1.4. Adv of frequency: always/ once/ twice/…(We never eat dog-meat/ She once became the leader)
1.5. Adv of sentence: certainly/ definitely/ luckily/ ( He was certainly the liar/ Luckily, she passed the exam)
1.6. Adv of degree: fairly/ hardly/ rather/ quite/ too/ …(He was quite handsome/ Hardly did we see anything)
1.7. Adv of interrogative: when/ where/ why/… (When did you go?/ Where is she now?)
1.8. Adv of relative: when/ where/ why (He came when we were watching T.V)
2. Same form with adjectives: tính từ và trạng từ có chung hình thức
back deep* direct* early enough little straight
far fast hard* high* ill near* well
just* kindly late* left wrong* most* right*

long low Much* more* short* till pretty
Note: Adv* can either have “ly” or not, but differences in meanings.
3. Positions (Functions): vị trí hay chức năng
3.1. Adv of manner: trạng từ chỉ thể cách
Follow verbs: eg: He danced gracefully.
Before pres or follow objects in “V + pre + O”: eg: He looked at me carefully. He looked carefully at me.
Follow Subject: eg: He suspiciously tasted the soup.
At the beginning or end: eg: Carefully he checks the suitcase. He checks the suitcase carefully.
3.2. Adv of time: trạng từ chỉ thời gian
At the beginning or end of sentences: afterwards/ eventually/ lately/ now/ recently/ at once/ since then/ till/…
eg: He will returns soon. Today we will learn lesson two.
Always at the end: before*/ early/ immediately*/ late (Adv* as conjunctions at the beginning)
eg: He went to the church immediately. Immediately, he went to the church.
Follow verbs or “V + O”: yet/ still eg: He still lives in the suburb of the city.
Split: just eg: He has just left the house.
3.3. Adv of place:
3.3.1. At the beginning or end: away/ everywhere/ nowhere/ somewhere/ here /there/
eg: Nowhere could we find him. English is spoken everywhere.
3.3.2. Administration: here/ there eg: He lives here/ She hasn’t gone there.
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRNG THPT LIN SN www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2012
3.4. Adv of frequency:
3.4.1. always/ continually/ frequently/ often/ once/ twice/ periodically/ repeatedly/ sometimes/ usually.
eg: She usually walks to school.
3.4.2. Restricted (inversion): hardly ever/ never/ rarely/ scarcely ever/ seldom
eg: Never will she eat this kind of food.
3.5. Inversion cases: cỏc trng hp o ng
hardlyever hardlywhen in no circumstances neithernor
never no soonerthan not only not till
nowhere on no account only by only in this way

only then/ when scarcely ever scarcelywhen seldom/ so
* Phó từ đảo lên đầu câu
Trong tiếng Anh có những trờng hợp phó từ không đứng ở vị trí bình thờng của nó mà đảo lên đứng đầu câu nhằm nhấn
mạnh vào hành động của chủ ngữ.
Trong trờng hợp đó ngữ pháp có thay đổi, đằng sau phó từ đứng ở đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ
chính (công thức sau).
hardly/ rarely/ seldom/ never/ only + auxiliary + subject + verb
Eg. Never have so many people been unemployed as today.
Phó từ trợ động từ chủ ngữ động từ
(so many people have never been unemployed as today.)
Hardly had he fallen asleep when he began to dream of far-away lands.
Phó từ tđt chủ ngữ động từ
(He had hardly fallen asleep when he dream of far-away lands.)
Rarely have we seen such an effective actor as he has proven.
Phó từ trợ động từ chủ ngữ động từ
(we have rarely seen such an effective actor as he has proven.)
Seldom does the class let out early.
Phó từ trợ động từ chủ ngữ động từ
Only by hard work will we be able to accomplish this great task.
Phó từ trợ động từ chủ ngữ động từ
(We will be able to accomplish this great task only by hard work.)
* Một số các phó từ đặc biệt đứng đầu câu
IN/ UNDER NO CIRCUMSTANCES : Dù trong hoàn cảnh nào cũng không.
Eg. In / under no circumstances should you lend him the money.
(dù trong bất cứ trờng hợp nào anh cũng không nên cho nó vay tiền.)
ON NO ACCOUNT: Dù bất cứ lý do nào cũng không.
Eg. On no account must this switch be toughed. (dù với bất cứ lý do nào anh cũng không đợc động vào ổ cắm này)
SO + ADJ + AUXILIARY + S + V + THAT. đến nỗi mà
Eg. So difficult did she get a job that she had to stay home for an year.
(Cô ấy kiếm đợc việc làm một cách khó khăn đến nỗi cô ấy đã phải ngồi nhà 1 năm trời)

So sure of this were the owners that they provided lifeboats for only 950 of its possible 3,500 passengers.
(Những ngời chủ của con tàu đã quá tin tởng đến nỗi mà họ chỉ trang bị xuồng cứu đắm cho 950 trong số 3,500
hành khách mà con tàu có thể tải đợc - chích trong bài đọc về tàu Titanic).
ONLY IN THIS WAY : Chỉ có bằng cách này.
Eg. Only in this way could you solve the problem.
(Chỉ có bằng cách này thì cậu mới giải đợc vấn đề hóc búa này.)
NAGATIVE, , NOR + AUXILIARY + S + V ( mà cũng chẳng/ mà cũng không )
Eg. He didnt have any money, nor did he know anybody from whom he could borrow.
( Nó chẳng còn đồng nào cả mà nó cũng chẳng biết ai mà nó có thể hỏi vay.)
TIT 13 +14 PRACTICE EXERCISE 5 BI TP THC HNH 5
Ngy son: / / Ngy ging: / /
Choose one word or phrase marked A,B,C, or D that best complete the preceding sentence.
1. He is interested______ dancing.
A. at B. in C. by D. of
2. My mother is fed ______ with doing the housework everyday.
A. up B. of C. on D. in
3. Children enjoy ______ cartoons.
A. watch B. watching C. watched D. to watch
4. I am afraid of ______ alone in dark.
A. being left B. left C. to be interested D. interest
5. English people are ______ in playing football.
CREATED BY DO QUOC BINH TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
A. interested B. interesting C. to be interested D. to be interesting
6. John hasn

t got a job. He has to live on______ benefit.
A. employ B. employing C. unemployment D. employment
7. She


s proud of her ______.
A. successful B. success C. succeed D. succeeded
8. Anna can

t get the job because there are too many ______ for it.
A. engineers B. interviewers C. applicants D. workers
9. There are many ______ ways to learn English vocabulary.
A. different B. differences C. differ D. differing
10. Nam stopped ______ two years ago.
A. smoking B. smoke C. to smoke D. smoked
11. A ______ storm has swept a hundred of houses away.
A. strong B. heavy C. hard D. long
12. My child would rather read books than ______ anything else.
A. doing B. to do C. did D. do
13. My friend doesn
'
t like asking her mother ______ money.
A. to B. in C. for D. with
14. Mrs. Lan ______ up being on a diet because it was not effective.
A. gives B. giving C. to give D. gave
15. Anna has just graduated from university. She wants to apply ______ a suitable job.
A. at B. for C. to D. in
16. He is unemployment. He gets some unemployment ______
A. salary B. card C. benefit D. currency
17. A long walk makes every body ______.
A. tired B. tiring C. to tire D. tire
18. My teacher is a ______ smoker. He smokes 30 cigarettes a day.
A. much B. heavy C. many D. big
19. Her parents can
'

t stand ______ her at home all day.
A. to see B. see C. seeing D. seen
20. I am tired ______ watching the same program every day.
A. in B. on C. with D. of
21. While she ______, the phone rang.
A. was cooking B. cooked C. cooking D. cook
22. My mother is used to ______ a speaker.
A. to be B. being C. have been D. been
23. She doesn
'
t have time to go shopping because she's too ______ with her work
A. busy B. bored C. get up D. tired
24. His roof was broken by a ______ wind two weeks ago.
A. hard B. big C. strong D. much
25. He has learned English for 4 years, and she is good ______ English now
A. by B. at C. for D. in
26. They have grown roses here______ 1990.
A. for B. since C. during D. in
27. You'll miss the train ______ you don't hurry up.
A. if B. When C. since D. unless
28. He is my ______ brother. But he looks younger than me
A. elder B. older C. old D. young
29. It took me forty five minutes to ______ to office everyday
A. getting B. get C. get D. got
30. I don't mind living ______ my own in a big city
A. with B. by C. at D. on
31. If you hear the fire ______, leave the building quickly.
A. alarm B. caution C. notice D. publicity
32. She remembered the correct address only _______she had posted the letter.
A. since B. afterwards C. following D. after

33. Children enjoy ______ cartoon film .
A. watch B. watching C. watched D. to watch
34. I am afraid of ______ alone in dark.
A. being left B. left C. leaving D. to leave
35. Over the past two years the _______of living has risen considerably.
A. charge B. cost C. rate D. price
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
36. He told his father a long and _______story to explain his lateness.
A. inconceivable B. incredulous C. unimaginable D. unconvincing
37. We need _______information before we can decide.
A. further B. furthest C. far D. farther
38. Women workers wear hats in _______their hair gets caught in the machinery.
A. course B. case C. occasion D. event
39. There are many ______ ways to learn English vocabulary .
A. different B. differences C. differ D. differing
40. I don’t mind living______ my own in a big city.
A. with B. by C. at D. on
41. She was filling in the ______ form.
A. applicant B. application C. apply D. appliance
42. It was ______ to listen to the story .
A. exciting B. excited C. excite D. excitement
43. My brother and my sister have many______.
A. different B. difference C. differ D. differences
44. It was ______ to see my old friends again.
A. surprised B. surprise C. surprisingly D. surprising
45. Mr. Brown gave a long ______ about unemployment in Australia .
A. lectures B. lecturing C. lectured D. lecture
46. We had a ______ discussion about the news.
A. bore B. boring C. bored D. boredom

47. She hates ______ her mother for money.
A. ask B. asking C. asked D. to ask
48. My sister is bored ______ washing the dishes.
A. up B. on C. at D. with
49. She doesn’t like ______ cartoon film .
A. to watch B. watch C. watching D. watches
50. During the trip to Ha Long, we ______ a lot of photos.
A. took B. got C. made D. did
TIẾT 15 + 16 + 17 PHẦN IV - SENTENCE ELEMENTS
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
I. SUBJECT (S):
1. Definition: Gender to be the action doer or described or mentioned.
(là chủ thể của hành động hay đối tượng được miêu tả).
2. Classification:
a. Subject pronouns: (đại từ nhân xưng chủ ngữ)
First Person Second Person Third Person
Singular form I You He, She, It
Plural form We You They
Eg. He went abroad to study medicine. They were killed in an accident.
b. Nouns, or noun phrases: eg. Love is a stage of feeling and can’t be recognized by senses.
Gain and loss go together.
c. Gerunds: eg. Fishing is his favourite pastime. Getting good marks is not always difficult.
d. Clauses: eg. What we really wish is to be at the cinema. All she can say is that he is a liar.
II. COMPLEMENTS (C):
1. Definition: Element to be described or mentioned usually follows the verb to be or link verbs.
(là thành tố hoàn thành câu, thường theo sau “to be” hoặc các link verbs).
2. Classification:
a. Nouns, or noun phrases: eg. She is a kind hearted lady. They became the new employees.
b. Gerunds: eg. Her hobby is singing.
c. Verbs: eg. My dream is to become a teacher.

d. Clauses: eg. A full apology is what the boss wants now./ A smile is all he could do and what he should do.
Notes: Có 2 loại bổ ngữ; bổ ngữ của chủ ngữ (Cs) – She was exhausted – và bổ ngữ của tân ngữ (Co) – The long
walk made us exhausted.
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
III. OBJECTS (O):
1. Definition: Gender to be described or mentioned usually follows ordinary verbs to show the direct or indirect
goals that the verbs aim at. (là thành tố hoàn thành câu, thường theo sau động từ thường chỉ hướng hay đối
tượng của động từ).
2. Classification:
a. Object pronouns: (đại từ nhân xưng tân ngữ)
First Person Second Person Third Person
Singular form me you him, her, it
Plural form us you them
Eg. We met him yesterday. She made us a big cake.
b. Nouns, or noun phrases: eg. She gave me a blank look. We sent endless letters to the manager.
c. Gerunds: eg. The man loved telling funny stories. / She was interested in going shopping on Sundays.
d. Verbs: eg. Jack wished to become an astronaut. Kelvin loves to do the crosswords.
e. Clauses: eg. We know how we should solve the problem. She asked why we didn’t arrive on time.
Notes: Có 2 loại bổ ngữ; bổ ngữ của chủ ngữ (Cs) – She was exhausted – và bổ ngữ của tân ngữ (Co) – The long
walk made us exhausted.
IV. ADVERBIALS (A):
1. Definition: Element to be used to denote the stages, manner, methods, or to indicate time, places, purposes,
or others. (được dùng để miêu tả trạng thái, cách thức, phương pháp, mức độ, hay dùng để chỉ thời gian, nơi
chốn, mục đích,… của hành động).
2. Classification:
a. Adverbs: eg. We often go to work by bus. She danced marvelously.
b. Adverbials: eg. In the past, people used to live in a large family.
c. Clauses: eg. When we came, they were fighting./ Billy tried hard in order that he could pass the exam.
V. VERBS (V):

1. Definition: To denote action, state, and be the most important part of sentences.
2. Classification: phân loại động từ
2.1. Auxiliary verbs: động từ trợ
2.1.1. Primary auxiliary verbs: be/ have/ do (These verbs can either be auxiliaries or lexical verbs)
2.1.2 Modal verbs: can/ could/ may/ might/ must/ have to + base form/ will/ would/ shall/ should/ be going to + base
form/ used to + base form/ ought to + base form/ (These are sometimes functional verbs)
2.2. Lexical verbs: động từ mang nghĩa
2.2.1. Intensive verbs: verbs that show the state (She feels tired/ He is selfish)
2.2.2. Extensive verbs: verbs that show the affection (He gets angry/ They are helpful)
2.2.3. Intransitive verbs: verbs that can function as verb phrases and make sentences meaningful without
any complementation. e.g. She cried (noisily). It rains/ is raining (hard/ heavily/ cats and dogs)
2.2.4. Transitive verbs: verbs that need complementation.
e. Mono-transitive verbs: verbs that followed by one object (S+V+O).
e.g. She bought flowers. Ann met her fiance’ yesterday.
f. Di-transitive verbs: verbs that followed by both direct and indirect objects. (S+V+O+O)
e.g. She bought me some sweets. (= She bought some sweets for me)
They gave me a big cake. (=They gave a big cake to me)
g. Complex transitive verbs: follow the form “S + V + O + Co”
e.g. He made me angry. The female film star drove him mad.
3. Affixations: phụ tố để tạo động từ
3.1. en: added to nouns or adjectives (mean make, or lead to )
e.g. danger…….to endanger wide…… to widen rich……… to enrich
courage……to encourage length……to lengthen broad …… to broaden
3.2. ize/ ise: added to nouns or adjectives (mean make, or develop, or specify)
e.g. modern……to modernize industrial….to industrialize minimum….to minimize
maximum….to maximize capital…… to capitalize natural…… to naturalize
4. Sentence models:
4.1 S + V-intrans They laugh/ The wind is blowing.
4.2 S + V-monotrans + O He did his homework/ Harley carried an umbrella.
4.3 S + V-in/ extensive + Cs He became famous/ They are nearly exhausted.

CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
4.4 S + V-intrans + A He went abroad/ She arrives late.
4.5 S + V-ditrans + O + O She buys me presents/ That brings my father success.
4.6 S + V-complex trans + O + C The story made me bored/ You drive me mad.
4.7 S + V-intrans + A + A/ others She went to school early/ He came to the park in the early morning.
TIẾT 18 + 19 PRACTICE EXERCISE 6 - BÀI TẬP THỰC HÀNH 6
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
Choose one word or phrase marked A,B,C, or D that best complete the preceding sentence.
1. Whenever he has free time, he goes swimming. Swimming is his______ pastime .
A. favor B. favorable C. favored D. favorite
2. Children______ eating sweets.
A. want B. like C. need D. prefer
3. Young people hate______, they prefer making questions.
A. ask B. asking C. be asked D. being asked
4. Your sister will be ill if she doesn’t stop ______ so much.
A. to worry B. worry C. worried D. worrying
5. The word “fishing” in “Fishing is his favorite pastime” is a(n______.
A. noun B. pronoun C. gerund D. adjective
6. He loves______ lies, that’s why we call him “a liar”.
A .telling B. saying C. speaking D. talking
7. The word “stopped” in “He stopped smoking 5 years ago” can be replaced by______.
A. took up B. came up C. picked up D. gave up
8. She’s thirsty. She’d like______ a cold drink.
A. have B. having C. to have D. to having
9. She never gets up late. She’s used to______ up early.
A. get B. getting C. gets D. got
10. One of those______ from Japan.
A. students are B. student are C. students is D. student is
11. Among those, I like the red one______.

A. more B. best C. better D. much
12. We’ve got very______ milk left.
A. little B. a little C. few D. a few
13. He has been in hospital______ last Tuesday.
A. for B. when C. from D. since
14. I don’t really like An, but this time I’d like ______ him.
A. to meet B. meet C. met D. meeting
15. The science classes at this______ difficult.
A. schools are B. school are C. school is D. schools is
16. Be quiet! I______ to listen to some important information.
A. was trying B. am trying C. try D. tried
17. The teacher made us______ hard for the final examination.
A. learn B. learning C. to learn D. learnt
18. Neither Bill nor Norris______ going to the play tonight.
A. was B. were C. are D. is
19. He used ______ on time. But this time he is terribly late.
A. arriving B. arrive C. to arrive D. to arriving
20. He found______ to live on his unemployment benefit.
A. it B. its C. it’s D. it is
21. My hobby is watching the whole city from the______.
A. sky-lift B. skywalk C. skydiver D. skydiving
22. Kangaroos are merely found in______.
A. Asia B. America C. Australia D. Austria
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
23. Opera, Jazz and Pop are sorts of______.
A. music B. musical C. musician D. musicology
24. There are many thieves in the town. Remember ______ the door before you go out.
A. lock B. locking C. to lock D. locked
25. Jane has to live on her unemployment benefit. She is now______.

A. out of work B. out of order C. out of date D. out of office
26. Mt Everest is ______ highest peak of ______ Himalayas.
A. a/ the B. the/ a C. the/ nothing D. the/ the
27. Nothing in your room ______ since you were sent to the hospital.
A. have been moved B. has been moved C. have moved D. has moved
28. Water plays a vital ______ in developing agriculture.
A. part B. importance C. vision D. character
29. The weather in the South of Vietnam seems ______. than ______ in the North.
A. more pleasant/ it B. more pleasant/ that C. pleasant/ the weather D. more pleasant/ those
30. It’s more ______ to use gas instead of electricity to warm up the house.
A. economy B. economic C. economical D. economist
31. Ha Long is a place______ is good for sightseeing
A. it B. which C. what D. its
32. It is his return______ made her happy
A. which B. this C. that D. it
33. He is 59 years old. He______ next year.
A. is going to retire B. retires C. retired D. has retired
34.A dictionary is a book______ explains words.
A. what B. it C. its D. which
35. British Isles______ by speakers of Celtic language two thousand years ago.
A. inhabited B. are inhabited C. were inhabited D. were inhabiting
36. He is from Tokyo. He speaks______ .
A. Japan B. Tokyo C. Japanese D. Chinese
37. He wore dark glasses so that nobody could______ him.
A. recognize B. recognition C. recognized D. recognizable
38. Modern English is different______ old English.
A. of B. in C. from D. on
39. It is necessary to learn a foreign______ .
A. tongue B. story C. country D. language
40. He arrived in Singapore ________ Monday evening.

A. in B. from C. on D. at
41. Unless we hurry, we’ll ______ the bus.
A. miss B. remember C. catch D. get in
42. I wish I ________ here longer, but it’s time for me to go home.
A. stay B. can stay C. will stay D. could stay
43. We are going to watch “The English language” program______ will be on at 8 p.m
A. it B. what C. which D. they
44. It’s the flood ______ sweeps away the house
A. that B. this C. these D. those
45. English______ by about 700 million people around the world.
A. is been spoken B. is going to spoken C. is spoken D. will spoken
46. Would you mind ________ me your address?
A. telling B. tell C. to tell D. told
47. I won’t write ______ him after finishing this test.
A. for B. to C. from D. A or B
48. I like the work which is easy______.
A. doing B. to do C. done D. for do
49. Chinese is the only language with more______ than English
A. speakers B. persons C. pupils D. many adults
50. They are interested in practicing______.
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
A. France B. Spain C. English D. Russia
TIẾT 20 + 21 + 22 PHẦN V - TENSES – ÔN TẬP VỀ NGỮ PHÁP
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
I. The simple present tense:
1. The form
(+) S + V (-) S + don’t/ doesn’t + V (?) Do/ Does + S + V?
2. The usage: - To denote actions that happened repeatedly. (She never comes late)
- To denote long lasting events.(We live in Concord street)

- To denote a true fact. (The earth moves around the Sun)
3. The recognition: - now/ nowadays/ today/ this summer/… - always/ usually/ often/ sometimes/ occasionally/…
- the proof of constant truth.
4. Notes: - To denote a plan/ prediction/ timetables/… (The train leaves at 9.00)
- The division of “be”, “have”, “can, may, must”,…
II. The present progressive tense:
1. The form:
(+) S + am/ are/ is + V-ING (-) S + am/ are/ is + not + V-ING (?) Am/ Are/ Is + S + V-ING?
2. The usage: - To denote happening actions at the time of speaking. (She is teaching Maths)
- To denote the intention/ prediction/ plan/…(She is coming soon)
3. The recognition: - now/ right now/ at present/ at this time/ at this moment/…
- follow a command, request,…
4. Notes: - The ING-forms ( getting, running, having, writing, dying, lying,…)
- The omission of the verbs of awareness or sensation as: be/ see/ hear/ understand/ know/ like/ want/ glance/
feel/ think/ smell/ love/ hate/ realize/ seem/ remember/ forget/…( use the simple present instead )
III. The present perfect tense:
1. The form:
(+) S + have/ has + P.P (P2) (-) S + haven’t/ hasn’t + P.P (P2) (?) Have/ Has + S + P.P (P2)
2. The usage: - To denote actions that happened in the past but having results, relating, or still happening at
present. (We have lived here since 1990)
- To denote actions that happened right before the time of speaking, using “just”.
(She has just come from New York)
- To denote unfulfilled actions with “yet”. (He hasn’t come yet)
- To denote past actions; no certain time expression, using “already”. (We have already seen that film)
3. The recognition: - just = recently = lately. - ever/ never (comments)
- already/ yet/ since/ for/ so far/ until now/ up to now (present).
Notes: - Past participles: (regular verbs adding “ed”./ irregular verbs “learn by heart”)
- The differences between the present perfect and the simple past tense.
- The present perfect progressive is used to denote past actions “happening”, or “will happen. The tense is often
related to the verbs: live/ learn/ wait/ work/ study/… →“S + have/ has + been + V-ING”

IV. The simple past tense:
1. The form: (pV = the past form of verbs)
(+) S + pV (-) S + didn’t + V (?) Did + S + V?
2. The usage: - To denote a finished past action. (We went to the park together)
- To report past events, past habits, or long lasting action in the past.
(She did all the work yesterday./ We used to sit next to each other.)
3. The recognition: - last week/ month/ year/… - yesterday/ ago/ in 1969/ in the past/…
4. Notes: - The past form of the verbs: ( regular “V-ED”/ irregular (2
nd
column in the irregular verbs list))
- “ED” pronunciation /id/; /t/; /d/.
V. The past progressive tense:
1. The form:
(+) S + was/ were + V-ING (-) S + was/ were + not + V-ING (?) Was/ Were + S + V-ING?
2. The usage: - To denote past happening actions. (She was watching T.V at 8.00 last night)
- To denote past interrupting actions. (She was watching T.V when I came)
3. The recognition: - at 8.00 last night/ at that time/ at that moment/…
- time clause with “when”, “while = as”.
Notes: - actions that alternatively happened, use the simple past only. (When I heard a knock at the
door, I came to open it. When I opened the door, I saw my mum.)- this is a timed action.
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
VI. The past perfect tense:
1. The form:
(+) S + had + P.P (P2) (-) S + had not (hadn’t) + P.P (P2) (?) Had + S + P.P (P2)?
2. The usage: - To denote past finished actions that happened and finished before a certain point of time or
another past event (the past of the past tense). e.g: She had sold all the baskets before 9.00 yesterday.
She had sold all the baskets when we came there yesterday.
3. The recognition: - when-clause/ after/ before/ already/ since/ for/…
- The past perfect progressive “S + had been + V-ING”

VII. The simple future tense:
1. The form:
(+) S + will/ shall + V (-) S + will/ shall + V (?) Will/ Shall + S + V?
- “shall” is restrictedly used only for I/We with the formal senses.
- The negative forms “will not = won’t”, “shall not = shan’t”.
2. The usage: - To denote future actions. (They will build more hospitals)
- To denote future plan/ idea/ timetable/…(The car will start in-time)
3. The recognition: - someday, tomorrow,…/ - next week/ month/ year/
4. Notes: “ shan’t” is not used in conditional sentences./ “ shall” is used as a suggestion/ invitation/….
VIII. Various forms of the future tenses:
1. The future progressive tense:
1.1. The form:
(+) S + will be + V-ING (-) S + won’t be + V-ING (?) Will + S + be + V-ING?
1.2. The usage: - To denote timetables/ intentions/ plans/… using “at”.
e.g: She will be watching T.V at 8.00 tonight./ We will be staying at REX hotel at 5.00 next Sunday’s morning.
- To show the future happening actions with “when”. Eg. She will be sitting at the gate when we come tomorrow.
2. The future perfect tense:
2.1. The form:
(+) S + will have + P.P (P2) (-) S + won’t have + P.P (P2) (?) Will + S + have + P.P?
2.2. The usage: - To denote planned actions with “by”, “by the time”, “by then”.
e.g: She will have finished the course by the next Friday/ by then.
- To show a future schedule-finished action. e.g: The bridge will have been used by the next Autumn.
3. Other forms:
a. The simple present tense: To denote a timetable, or a plan…
e.g: A: When does he leave? B: He leaves tonight.
b. The present progressive: To denote an intention.
e.g: A: When are you leaving? B: I am leaving this afternoon.
c. The “be + going to inf” form: To denote an intention or a near future action, an arrangement.
e.g: She is going to celebrate her 34th birthday. They are going to get married.
C. THE SEQUENCES OF TENSES

Main clause Subordinate clause
Simple present tense.
- simple present tense./ - present perfect tense.
- present progressive tense./ - simple future tense.
- “be going to V” form./ - simple past tense (certain point of past time).
Simple past tense
- simple past tense./ - past progressive tense.
- past perfect tense./ - “would + V” form.
- “be going to + V” past form./ - simple present tense (showing the truth).
Present perfect tense Simple present tense.
Past perfect tense Simple past tense.
D. ADVERBIAL CLAUSES
Main clause Adverbial clauses (of time)
Present tenses Present tenses When/ whenever/ as/ while/ before/ after/ as soon as/…
Past tenses Past tenses When/ while/ as/ till/ until/ just as/ since/….
Future tenses Present tenses No sooner than/ hardly…when/ as long as/….
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
TIẾT 23 + 24 PRACTICE EXERCISE 7 - BÀI TẬP THỰC HÀNH 7
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
Choose one word or phrase marked A,B,C, or D that best complete the preceding sentence.
1. It’s the pronunciation that causes me a lot of______.
A. difficult B. difficulty C. difficully D. difficulties
2. If you place a bowl of water in the sun, it will ______.
A. evaporate B. evaporated C. evaporator D. evaporation
3. ______ 350 million people speak English as their first language
A. approximaty B. approximately C. approximation D. approximate
4. “Gone with the wind” was______ by Mrs. Margaret Mitchell
A. written B. read C. designed D. drawn
5. World population will continue to rise if we do not try ______ it.

A. to increase B. lower C. to reduce D. reducing
6. I did all the work______ my own
A. by B. on C. for D. at
7. Every Sunday my father spends three hours______ English
A. practice B. to practice C. practiced D. practicing
8. I have learned English for 3 years, and I am good______ English now.
A. in B. for C. by D. at
9. Hoa’s brother enjoys______ to ghost stories at night.
A. telling and listening B. tell and listen C. listen D. to tell
10. Mr. Minh has known me______ he left Ha Noi national university.
A. until B. since C. when D. during
11. How______ is that hotel?
A. long B. length C. high D. height
12. How much does this hat______?
A. pay B. spend C. fix D. cost
13. The exhibition______ place once a year.
A. does B. has C. takes D. makes
14. ______ Sundays, I often go fishing with my father.
A. in B. on C. over D. for
15. It is______ to drive without a driving license in Viet Nam.
A. good B. danger C. dangerously D. dangerous
16. Would you like him______?
A. coming B. to come C. come D. came
17. My mother can play a lot of______ instruments.
A. music B. musical C. musician D. musically
18. The girl spoke with a______ accent.
A. southern B. southwards C. south D. southbound
19. What’s the ______ of Viet Nam?
A. popular B. populate C. populous D. population
20. The bus takes______ than the train.

A. more long B. the longest C. longer D. long
21. His father works much______ than he does.
A. harder B. hardly C. hard D. more hardly
22. May I______ your book?
A. give B. do C. lend D. borrow
23. Ha Long is one of the most famous tourist______ in Viet Nam.
A. attractions B. attract C. attracted D. attracting
24. ______ people are not always happy.
A. wealth B. wealthily C. wealthy D. wealthiest
25. My bike_____ last week.
A. were stolen B. was stolen C. are stolen D. is stolen
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
26. He says he’s been to______ restaurant in Viet Tri town.
A. all B. most C. every D. many
27. The ability to work well for long hours is his______.
A. length B. width C. height D. strength
28. It is the English pronunciation that______ a lot of difficulties to Vietnamese pupils.
A. makes B. causes C. does D. gets
29. I had no difficulty______ to your English.
A. listen B. to listen C. to listening D. listening
30. I______ her as soon as she entered the room.
A. recognized B. had recognized C. could recognized D. did recognized
31. You should______ to your uncle fore being rude to him.
A. forgive B. apologize C. excuse D. regret
32. The rocket went into______ round the moon.
A. track B. orbit C. path D. circle
33. She took______ of the fine weather to do a day’s work in her garden.
A. chance B. interest C. advantage D. charge
34. Long speeches are really______.

A. bore B. boring C. bored D. to bored
35. You shouldn’t______ him all the time.
A. teased B. tease C. teases D. teasing
36. We won’t have to import electricity if the solar energy is ______ used.
A. large B. widely C. widen D. width
37. Mark Twain is the ______ name of Samuel Longhorn Clemens.
A. pen B. new C. career D. writer
38. His friend __ him a lot in his career. Without their suP.Port, he would not have been successful.
A. told B. encourage C. taught D. complained
39. He often tells me something about his village______ he was born and grew up.
A. which B. who C. where D. that
40. This is the man who ______ me English.
A. teach B. teaches C. are teaching D. were teaching
41. He ______ in love with her picture even before he met her.
A. falls B. has fallen C. fell D had fallen
42. Hanoi is the city in ______ he was born.
A. where B. which C. that D. who
43. This house is an old one ______ was built long time ago.
A. which B. where C. who D. whose
44. Mark Twain’s last book was written in 1909, one year before his ______.
A. died B. dead C. death D. dying
45. His wife had great influence ______ his books.
A. in B. at C. for D. on
46. James Watt was the ______ of the steam engine.
A. writer B. inventor C. engineer D. worker
47. I live in a house ______ has four rooms.
A. which B. where C. in which D. it
48. ______ we can find new sources of energy, our life will come to an end.
A. unless B. when C. if D. B or C
49. The two books provide us ______ an excellent picture of his era.

A. about B. with C. for D. to
50. Shakespeare ______ Hamlet in 1600 and 1601.
A. writes B. has written C. wrote D. had written
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
TIẾT 25 + 26 PHẦN VI - ASPECTS OF SPEECH
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
I- EMPHASIS:
1. Kinds (Classification):
1.1. Pronunciation: using stresses and intonation. e.g. Are you free? Really?
1.2. Written forms (transformation): e.g. She could hardly understand. ~Hardly could she understand.
2. Styles:
2.1. Verbs: do/ does/ did + bare infinitives
e.g. He visited us yesterday. ~ He did visit us yesterday.
Hoa loves romantic films. ~ Hoa does love romantic films.
2.2. Adjectives: It is/was + adjs + to infinitives.
e.g. + Knowing your limitation is important. ~ It’s important to know…
+ He found that learning English was difficult. ~ He found that it was
2.3. Reflexive pronouns: myself/ yourself/ himself/ herself/ itself/ ourselves/ …
e.g. She did it. ~ She herself did it. He thought that. ~ He himself thought that.
2.4. Emphasis case: It is/ was …that …(cleft sentences)
e.g. I hated him. ~ It was him who I hated.
I need a replacement not others. ~ It is a replacement, not others that I need.
2.5. Inversion case: here/ restricted adverbs
e.g. He could never find out the truth. ~ Never could he find out the truth.
We seldom eat snails. ~ Seldom do we eat snails.
II- QUANTITIERS:
1. Single verbs agreements:
1.1. each/ every/ either/ neither + N(s)/ of N(s) + singular V.
e.g. Each person has his own thought. Neither of my children gets up late.

1.2. each/ every + N(s)/ each/ every + N + singular V
e.g. Each day and each night passes without me missing her./ Each of the boys has his own books of photos.
1.3. every/ some/ no + singular V(s) e.g. Someone was sitting outside. No-one knows him.
1.4. plural forms but singular verbs: news/ physics/ economics/ politics/ linguistics/ genetics/
athletes/ mumps/ the United States/ the PhiliP.Pines/ Wales/…
e.g. The United States was shock by the bombing on September 11
th
.
The Philippines is a developing.
1.5. uncountable nouns: furniture/ water/ traffic/ progress/ homework/ knowledge/…
e.g. Water is composed by Oxygen and Hydrogen. At this time of day, traffic is very heavy.
1.6. distance/ time/ money:
e.g. Five miles is a relatively far distance. Fifty billion dongs is a big sum of money.
1.7. titles of books/ articles/ stories: e.g. “Tom and Jerry” is well-known all over the world.
“The seven dragon pearls” is a picture book.
1.8. subjective clauses: e.g. All that he needed was a full apology. What I really like is an ice cream.
2. Plural verbs agreements:
2.1. combination “and”: e.g. Tom and his friends were walking to school.
2.2. “the + adj(s)” form: e.g. The English are cool. The rich are not always happy.
2.3. collective nouns: e.g. Cattle are driven to the field.
2.4. some/ a few/ a lot of/ both/… e.g. Some boys are resigned.
3. Various agreements:
3.1. Either or
Neither + N1 nor + N2 + V
Not only but also (but ….as well )
e.g. Either Tom or his friends are coming. Neither the Prime Minister nor his ministers have been injured.
3.2. The number of + N(s) + singular V
A number of + N(s) + plural V
e.g. The number of attendants is poor. A number of visitors are killed.
3.3. Pronoun1/ N1 + pre + pronoun2/ N2 + singular V.

e.g. A pair of shoes is cheaper than a table. Two pairs of shoes is much more expensive than a table.
3.4. All/ some/ plenty / a lot singular N(s) + singular V
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
Half/ most/ the rest/ lots + of + plural N(s) + plural V
e.g. A lot of money is lost. All of them have been arrested.
III- GERUNDS:
1. Formation: V-ING
2. Functions:
2.1. Subject (S): Fishing is his hobby./ Getting into the city centre at this time of day isn’t easy.
2.2. Complement (C): (of to be) Her passion is studying.
What we really want is escaping from this terrible place.
2.3. Compound nouns:
2.3.1. Gerund-noun: fishing-rod cooking-apple driving license
wrapping paper writing paper cooking oil
2.3.2. Non-gerund: fruit-picking sky-diving bush walking time- counting
2.4. Object (O):
2.4.1. Direct objects: Follow these certain verbs
admit avoid appreciate begin consider postpone resume love
continue delay deny enjoy escape recall suggest resist
finish keep mention mind like hate recollect
prefer miss practice quit report resent risk
2.4.2. Verb preposition:
approve of apologize for believe in count on care for
complain of confess to consist of depend on dream of
end in give up get to forget about go back to
hesitate about insist on keep on lead to long for
mean by persist in plan on put off rely on
return to result in safe from succeed in think about
think of take to threaten with worry about object to

look forward to….
2.4.3. Adjective preposition:
absorbed in accustomed to afraid of amused at skilled in (at)
annoy at ashamed of aware of (in)capable of surprised at
careful in careless of certain about clever at wrong in…
content with delighted at different from embarrassed at excited about
far from fond of fortunate in frightened of furious at
given to good at grateful for happy in (at) slow in
interested in keen on nice about proud of thankful for
responsible for right in scared at (of) set on angry with
pleased at sure of sorry for successful in (at) careful about
sick of worried about tired of (from) upset at (un)conscious of
2.4.4. Idiom phrases: (phrases of words that have literal meanings)
- can’t bear; can’t face; can’t stand; can’t help; feel like…. - It’s no use / It’s (not) worth…/…
2.4.5. Adjectives:
amusing comfortable difficult easy great Pleasant
hopeless lovely Nice off strange useless/ wonderful
2.4.6. Noun preposition:
choice of excuse for possibility of intention of reason for method for…
2.4.7. Complement of objects: Follow these below verbs
call catch feel discover find leave watch…
hear get imagine keep notice send set stop
2.5. Subjunctive subject “it” or noun phrases;
- Find/ found + it + V-ING: He found the film annoying.
- When/ on /while / as + V-ING: When opening the case, he found his lost notebook.
While checking the case, we found banned drugs.
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
TIẾT 27 + 28 PHẦN VI - ASPECTS OF SPEECH
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /

IV- INFINITIVES:
1. Classification:
Full infinitive: With “to’ e.g. He go to Paris to learn French.
Bare infinitive: Without “to’ e.g. My parent didn’t let me do what I really liked.
Perfect infinitive: Form “have past participles” e.g. He was believed to have escaped from the prison.
2. Positions:
2.1. Follow the verbs below:
agree arrange ask attempt begin mean need neglect
care cease choose claim come plan prefer pretend
continue decide deserve demand determine propose refuse start
desire expect fail fear forget strive tend threaten
hate help hesitate hope intend offer omit Swear
learn like long love manage prepare promise Seem
try want wish…
2.2. Follow the idiomatic phrases: make up one’s mind/ take care/ take the trouble/ make sure/…
e.g. They couldn’t make up their mind to go or not.
2.3. Follow the adjectives below:
(un)able afraid amused annoyed anxious interested keen
ashamed astonished boring careful certain (im)possible proud
content crazy curious dangerous delighted sorry sufficient
determined difficult distressed due eager usual thankful
easy hard fortunate free frightened worthy wrong
furious good glad grateful happy slow scared
hopeless horrified impatient safe sure useless surprised
lucky moved pleased (un)willing wonderful (un)wise
2.4. Follow WH-words: what/ who/ whom/ which/ when/ where/ how.
e.g. She didn’t know what to do next. We didn’t decided where to go.
2.5. Follow nouns pronouns of the verbs below:
advise allow ask assume beg hate suspect Wish
believe cause challenge command compel observe trust persuade

consider enable encourag
e
expect find order permit Tempt
forbid force get guess know teach tell warn
imagine instruct intend invite think understand urge
lead like love mean want prefer
2.6. To be demonstration, purposes, results: enough / save money/…
e.g. The house, to be demolished, is very old. She has nothing to eat.
We haven’t got enough to have one each. They saved money to go abroad.
2.7. To form absolute phrases: To tell the truth; To cut a long short story;…
e.g. To tell the truth, she was a real liar.
2.8. To form exclamation: e.g. To think she met with such a death! Oh! To be young again!
V- SPECIAL CASES:
1. Either infinitives or gerunds:
1.1. stop: a. stop + to infinitives (= stop this work to start the other work)
e.g. He stops to smoke. (He stops his work and starts smoking)
b. stop + gerunds (= to give up a habit ) e.g. He stops smoking (He no longer smokes)
1.2. try: a. try + to infinitives (= manage successfully to do)
e.g. He tried to lift the case. (He managed to lift the case and succeeded)
b. try + gerunds (= to experience)
e.g. He tried lifting the case. (He wanted to know whether he could lift it)
1.3. remember:
a. remember + to infinitives (= to make oneself aware of a task)
e.g. He remembered to lock the door. (He had to lock the door)
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012
b. remember + gerunds (= to assure oneself a fulfilled task)
e.g. He remembered locking the door. (He was sure that he had locked the door)
1.4. forget:
a. forget + to infinitives (= to miss a task) e.g. Sam forgot to buy food. (Sam didn’t buy food)

b. forget + gerunds (= the fulfilled task is forgotten)
e.g. Sam forgot buying food. (He bought food but he didn’t remember)
1.5. regret:
a. regret + to infinitives (not want to do this task)
e.g. Kim regretted to say the truth. (He didn’t want to say the truth but he had to)
b. regret + gerunds ( the task is done unexpectedly)
e.g. Kim regretted saying the truth.(He said and he regretted what he’d done)
2. Would:
a. conditional sentences:
e.g. If I were you, I would agree to come. He would have passed if he had known the rules well.
b. past habits: e.g. I would sing romantic songs when I was young. She would cry when she was too sad.
3. Used to: past habit not happen at present e.g. She used to walk to school.
4. Be (get) used to:
a. get used to (= be acquainted with) e.g. She has got used to walking to office.
b. be used to (be familiar to) e.g. He was used to walking to office.
5. Would rather V1 than V2:
5.1. would rather (not) + V: e.g. She’d rather go to the meeting. We would rather not mention that case.
5.2. would rather + O (not) + p. V:
e.g. I’d rather him brought there some cakes. She would rather her husband not joined the army.
6. Prefer gerunds/Ns to gerunds/Ns:
6.1. prefer + gerunds = like + gerunds/ infinitives:e.g. She preferred walking to driving. She liked walking/ to walk.
6.2. would prefer + infinitives = would like + infinitives: e.g. She’d prefer to walk. She would like to walk.
7. Could/ may/ might: possibility/ maybe = perhaps
7.1. in conditional sentences: e.g. If it rains, we may cancel the trip.
We might go to the park if it were Sunday today.
7.2. uncertain speculation: e.g. It could/ may/ might rain tomorrow. It will possibly rain tomorrow.
7.3. perhaps/ maybe: e.g. Perhaps he won’t come. Maybe it will rain tomorrow.
8. Should:
8.1. command; request; obligation: e.g. You should study harder. / She should bring along an umbrella.
8.2. an expectation/ a wish: e.g. My letter should arrive next week.

9. Speculations/ deduction:
9.1. could/ may/ might + have + P.P: Past possibility e.g. It may have rained last night./ He might have gone.
9.2. should have + P.P: Past unfulfilled actions e.g. He should have done his homework.
9.3. must have + P.P: Logical thought about past events e.g. (She passed the exam). She must have studied hard.
TIẾT 29 + 30 PRACTICE EXERCISE 8 – BÀI TẬP THỰC HÀNH 8
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
Choose one word or phrase marked A,B,C, or D that best complete the preceding sentence.
1. Columbus ______ America in 1492.
A. invented B. found C. discovered D. saw
2. A driver is a person who ______.
A. drives a car B. sells cars C. has a car D. makes cars
3. A singer is a person who ______.
A. composes music B. writes songs C. sings well D. drives well
4. Most of the ______ in my school are under 30 years old.
A. teachers B. workers C. artists D. farmers
5. Darwin, ______ was an English physiologist, was born in 1809 and died in 1882.
A. which B. that C. who D. where
6. Is there anything ______ I can do for you ?
A. where B. that C. who D. which
7. Tom Sawyer and Huckleberry Finn ______ Twain’s best works.
A. consider B. considered C. is considered D. are considered
8. He is working ______ a taxi-driver.
A. at B. as C. to D. in
CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - /

×