Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Trắc nghiệm sinh lý bệnh về viêm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (129.49 KB, 10 trang )

Sinh lý bệnh đại cương về viêm.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BLOCK 9
BÀI SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG VỀ VIÊM
1. Biểu hiện sớm nhất của phản ứng tuần hoàn trong viêm:
A. Xung huyết động mạch
B. Xung huyết tĩnh mạch
C. Ứ máu
D. Co mạch chớp nhoáng
E. Hiện tượng đong đưa
2. Trong giai đoạn xung huyết động mạch của viêm:
A. Giảm lưu lượng tuần hoàn tại chỗ
B. Giảm nhu cầu năng lượng
C. Bạch cầu tới ổ viêm nhiều
D. Có cảm giác đau nhức nhiều
E. Chưa phóng thich histamin, bradykinin
3. Trong giai đoạn xung huyết tĩnh mạch của viêm:
A. Tăng tốc độ tuần hoàn tại chỗ
B. Tiếp tục tăng nhiệt độ tại ổ viêm
C. Các mao tĩnh mạch co lại
D. Giảm đau nhức
E. Tồn tại các chất gây đau như prostaglandin, serotonin
4. Chất nào sau đây gây hóa hướng động bạch cầu:
A. Leukotrien B4
B. Histamin
C. Bradykinin
D. Intergrin
E. Protaglandin
5. Trong cơ chế hinh thành dịch rĩ viêm, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất:
A. Tăng áp lực thủy tĩnh
B. Tăng áp lực thẩm thấu
C. Tăng tính thấm thành mạch


D. Tăng áp lực keo tại ổ viêm
E. Ứ tắc bạch mạch
6. Trong thành phần dịch rĩ viêm, chất nào sau đây gây hủy hoại tổ chức:
A. Pyrexin
B. Fibrinogen
C. Serotonin
D. Bradykinin
E. Necrosin
7. Trong thành phần dịch rĩ viêm, pyrexin là chất:
A. Gây tăng thấm mạch
B. Gây hóa hướng động bạch cầu
C. Gây hoạt hóa bổ thể
D. Gây tăng thân nhiệt
E. Gây hoại tử tổ chức
8. Dịch rĩ viêm:
22
Sinh lý bệnh đại cương về viêm.
A. Là loại dịch thấm
B. Có nồng độ protein cao hơn dịch gian bào
C. Có ít hồng cầu, bạch cầu
D. Có nồng độ fibrinogen thấp hơn dịch gian bào
E. Có pH cao hơn pH huyết tương
8’. Dịch rỉ viêm:
A. là loại dịch thấm
B. có nồng độ protein thấp
C. có nồng độ fibrin thấp
D. là loại dịch tiết
E. có ít bạch cầu
8’’. Dịch rỉ viêm:
A. có nồng độ protein < 30mg/l

B. có nhiều bạch cầu, albumin, globulin, fibrinogen
C. là loại dịch thấm
D. không chứa kháng thể nên không có tác dụng phòng ngự
E. các câu trên đều đúng
9. Chất nào sau đây có khả năng giúp bạch cầu bám dính vào thành mạch:
A. Serotonin
B. C3a, C5a
C. Selectin
D. Interleukin 8
E. Bradykinin
10. Cơ chế gây đau trong viêm cấp là do:
A. Giải phóng các chất hoạt mạch
B. Nhiễm acid trong ổ viêm
C. Tăng nồng độ ion trong ổ viêm
D. Xung huyết động mạch, ổ viêm nhiều oxy
E. Tăng áp lực thẩm thấu trong ổ viêm
11. Viêm là một phản ứng (1) Có tính quy luật của cơ thể. (2) Không có tính quy luật,
phụ thuộc từng cá thể. (3) Chỉ có ở động vật có hệ thần kinh phát triển.
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
12. Trong phản ứng viêm có hiện tượng (1) Hủy hoại bệnh lý (do tác nhân gây viêm).
(2) Phòng ngự sinh lý (do đề kháng cơ thể). (3) Bản chất của các hiện tượng nầy là
giống nhau, không phụ thuộc nhiều vào tác nhân gây viêm.
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)

E. (1), (2) và (3)
23
Sinh lý bệnh đại cương về viêm.
13. Phản ứng chính yếu trong quá trình viêm (đặc hiệu và không đặc hiệu) là (1) Phản
ứng mạch máu. (2) Phản ứng tế bào. (3) Và phản ứng tạo sẹo.
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
14. Cơ chế chính dẫn đến sự hình thành dịch rỉ viêm là (1) Tăng áp lực thủy tĩnh tại ổ
viêm (2) Tăng tính thấm thành mạch tại ổ viêm. (3) Do xung huyết, ứ máu
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
15. Dịch rỉ viêm là loại dịch (1) Do xuất tiết. (2) Do thấm thụ động. (3) Với nồng độ
protéine <25mg/l.
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
16. Dịch rỉ viêm loại thanh dịch (1) Chứa nhiều albumine. (2) Chứa nhiều fibrinogen.
(3) Thường gặp trong viêm cấp.
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)

E. (1), (2) và (3)
17. Trong viêm, bạch cầu dễ bám vào thành mạch là do (1) Bề mặt tế bào nội mô có
các phân tử kết dính (2) Bề mặt bạch cầu có các phân tử kết dính. (3) Nhờ các phân
tử kết dính nầy mà bạch cầu có thể bám mạch, thoát mạch và tiến tới ổ viêm.
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
18. Các chất gây hóa hướng động bạch cầu: (1) Các peptide, các cytokine, các sản
phẩm của bổ thể . (2) LFA-1, CR3, VlA-4, L-selectin. (3) Giúp bạch cầu tiêu diệt
vi khuẩn.
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
19. Khi tiến đến ổ viêm, bạch cầu tiêu hủy đối tượng thực bào bằng cách thức phổ
biến là: (1) Nuốt, hòa màng lysosom, đổ enzym vào phagosom. (2) Tiết các
24
Sinh lý bệnh đại cương về viêm.
enzyme tiêu protide. (3) Các enzyme được tiết ra bên trong tế bào và có thể phóng
thích ra cả môi trường ngoại bào.
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
20. Tế bào chủ yếu tham gia chính trong các phản ứng viêm đặc hiệu là: (1) Bạch cầu
đa nhân trung tính, đại thực bào. (2) Đại thực bào, lymphocyte. (3) Và tế bào NK.

A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
ĐÁP ÁN
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BLOCK 9
BÀI SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG VỀ VIÊM
Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: E Câu 4: A
Câu 5: C Câu 6: E Câu 7: D Câu 8: B
Câu 9: C Câu 10: A Câu 11: C Câu 12: E
Câu 13: B Câu 14: B Câu 15: A Câu 16: C
Câu 17: E Câu 18: A Câu 19: C Câu 20: A
Bổ sung 08-09
Câu 1: Cơ chế chính của phù trong viêm là:
A . Tăng áp lực thẩm thấu muối
B . Giảm áp lực thẩm thấu keo
C . Tăng tính thấm thành mạch
D . Tăng áp lực thủy tĩnh trong mao mạch
E . Cản trở tuần hoàn bạch huyết
Câu 2: Biểu hiện sớm nhất của phản ứng tuần hoàn trong viêm:
A. Xung huyết động mạch
B. Xung huyết tĩnh mạch
C. Ứ máu
D. Co mạch chớp nhoáng
E. Hiện tượng đong đưa
Câu 3: Chất nào sau đây gây hóa hướng động bạch cầu:
A. C5a
B. Histamin
C. Bradykinin

D. Intergrin
E. Prostaglandin
Câu 4: Cơ chế gây đau trong viêm cấp là do:
A. Giải phóng các chất hoạt mạch
B. Tăng pH tại ổ viêm
25
Sinh lý bệnh đại cương về viêm.
C. Tăng nồng độ ion trong ổ viêm
D. Xung huyết động mạch, ổ viêm nhiều oxy
E. Tăng áp lực thẩm thấu trong ổ viêm
Câu 5: Dịch rỉ viêm:
A. là loại dịch thấm B. có nồng độ protein thấp C. có nồng độ fibrin thấp
D. là loại dịch tiết E. có ít bạch cầu
126. Rối loạn chuyển hóa trong viêm là hậu quả của: (1) Rối loạn tuần hoàn. (2) Rối loạn
chuyển hóa glucide. (3) Dẫn đến chuyển hóa kỵ khí, ứ đọng các sản phẩm chuyển hóa lipide
và các sản phẩm chuyển hóa dở dang của protide. (tr.85)
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
127. Tổn thương tổ chức trong viêm là tổn thương (1) Nguyên phát. (2) Thứ phát. (3) Do
yếu tố gây viêm, do rối loạn chuyển hóa và do bạch cầu gây ra. (tr.85)
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
128. Diễn tiến của ổ viêm phụ thuộc (1) Loại vi khuẩn. (2) Chất và lượng của kích thích gây
viêm. (3) Và sức đề kháng của cơ thể. (tr.86)

A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
129. Những kích thích viêm yếu nhưng thường xuyên xâm nhập hoặc tồn tại dai dẳng
(1) Thường biểu hiện viêm xuất tiết. (2) Thường biểu hiện viêm tăng sinh. (3) Với những rối
loạn nặng ở giai đoạn mạch mául. (tr.86)
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
130. Khi hệ thần kinh bị ức chế, phản ứng viêm sẽ (1) Mạnh. (2) Yếu. (3) Với bạch cầu
tăng, khả năng thực bào tăng. (tr.88)
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
26
Sinh lý bệnh đại cương về viêm.
131. Trong viêm, tuyến thượng thận (1) Tăng tiết cortisone. (2) Giảm tiết cortisone. (3) Do
hiện tượng ức chế phản hồil. (tr.88)
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
132. Viêm về cơ bản là phản ứng (1) Sinh lý nhằm bảo vệ cơ thể. (2) Bệnh lý nhưng là nhằm

loại bỏ tác nhân gây viêm. (3) Nền tảng của nó là phản ứng tế bào, được hình thành và phát
triển nhờ sự tiến hóa. (tr.89)
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
133. Thái độ của người thầy thuốc đối với phản ứng viêm (1) Phát huy tác dụng bảo vệ.
(2) Ngăn ngừa và loại bỏ các yếu tố gây hại. (3) Theo dõi để giải quyết kịp thời những biến
chứng của viêm. (tr.89)
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
134. Sức đề kháng của cơ thể có tác dụng (1) Khu trú phản ứng viêm tại chổ không cho lan ra toàn
thân. (2) Giúp tiêu diệt các yếu tố gây viêm sớm. (3) Làm nhanh quá trình lên sẹo. (tr.88)
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
BS-Hiền 2008-2009:
Câu 1: Cơ chế chính của phù trong viêm là:
A . Tăng áp lực thẩm thấu muối
B . Giảm áp lực thẩm thấu keo
C . Tăng tính thấm thành mạch
D . Tăng áp lực thủy tĩnh trong mao mạch
E . Cản trở tuần hoàn bạch huyết
Câu 2: Biểu hiện sớm nhất của phản ứng tuần hoàn trong viêm:

A. Xung huyết động mạch
B. Xung huyết tĩnh mạch
C. Ứ máu
D. Co mạch chớp nhoáng
E. Hiện tượng đong đưa
Câu 3: Chất nào sau đây gây hóa hướng động bạch cầu:
27
Sinh lý bệnh đại cương về viêm.
A. C5a
B. Histamin
C. Bradykinin
D. Intergrin
E. Prostaglandin
Câu 4: Cơ chế gây đau trong viêm cấp là do:
A. Giải phóng các chất hoạt mạch
B. Tăng pH tại ổ viêm
C. Tăng nồng độ ion trong ổ viêm
D. Xung huyết động mạch, ổ viêm nhiều oxy
E. Tăng áp lực thẩm thấu trong ổ viêm
VIÊM (mới – cô Phương)
1. Các tác nhân nào dưới đây có thể gây viêm:
A. Vi khuẩn, virus, nhiệt độ, hoá chất
B. Các chấn thương hoặc tắc nghẽn mạch máu
C. Rối loạn thần kinh dinh dưỡng, xuất huyết, hoại tử
D. Kết hợp kháng nguyên- kháng thể, phức hợp miễn dịch
E. Các câu trên đều đúng
2. Các chất nào dưới đây có thể gây xung huyết tại ổ viêm, trừ:
A. Prostaglandin, leukotrien
B. Histamin
C. Bradykinin

D. Acid arachidonic
E. C3a, C5a
3.Trong phản ứng tuần hoàn của quá trình viêm:
A. Hiện tượng co mạch chớp nhoáng ban đầu là do tác động của chất gây co mạch
B. Hiện tượng xung huyết động mạch và xung huyết tĩnh mạch chỉ do tác động
của các chất gây giãn mạch
C. Histamin là chất gây giãn mạch chủ yếu trong viêm
D. Giãn mạch và ứ trệ tuần hoàn là phản ứng có lợi trong viêm
E. Các câu trên đều sai
4. Các chất sau đây gây hoá ứng động bạch cầu, trừ:
A. LTB4, Prostaglandin
B. MCP1
C. C3a, C5a
D. Các sản phẩm của vi khuẩn, các mảnh bạch cầu
E. LTC4
5. Dịch rỉ viêm:
A. có nồng độ protein < 30mg/l
B. có nhiều bạch cầu, albumin, globulin, fibrinogen
C. là loại dịch thấm
D. không chứa kháng thể nên không có tác dụng phòng ngự
E. các câu trên đều đúng
6. Trong hiện tượng thực bào:
A. các tế bào thực bào tiếp cận, nuốt và tiêu huỷ đối tượng thực bào
B. các tế bào thực bào chứa nhiều ty lạp thể, nhiều lysosome
28
Sinh lý bệnh đại cương về viêm.
C. các tế bào thực bào chứa nhiều enzym, ATP, nhiều protein
D. các tế bào thực bào được hoạt hoá để tăng cường khả năng thực bào
E. các câu trên đều đúng
7. Dịch rĩ viêm có các tính chất sau, trừ:

A. thành phần chủ yếu của dịch rĩ viêm là protein
B. protein trong dịch rĩ viêm nhiều nên phản ứng Rivalta (+)
C. dịch rĩ viêm là dịch tiết vì được hình thành do xung huyết động mạch
D. dịch rĩ viêm có kháng thể, bạch cầu, fibrinogen nên luôn có lợi vì tiêu diệt
được tác nhân gây viêm
E. bạch cầu ái toan ức chế sự tăng thấm thành mạch nên hạn chế được sự tạo quá
mức dịch rĩ viêm
8. Bạch cầu xuyên mạch là nhờ các chất sau đây:
A. C3a, C5a
B. selectin, integrin
C. IL1, IL6
D. câu a và b đúng
E. câu b và c đúng
9. Các chất sau đây có thể gây huỷ đối tượng thực bào, trừ:
A. protein kết hợp với cobalamin của vi khuẩn
B. lysozyme
C. myeloperoxydase
D. H2O2
E. hydrolase
10. Tác dụng của phản ứng viêm đối với cơ thể:
A. tạo dịch rĩ viêm gây đau nhức do chèn ép thần kinh
B. gây tổn thương mô lành do bạch cầu tập trung quá nhiều
C. gây rối loạn chuyển hoá, gây hoại tử tổ chức
D. tạo sẹo làm hạn chế chức năng của cơ quan, mất thẩm mỹ
E. trên đây đều là những phản ứng bất lợi cho cơ thể
11. Chất nào sau đây gây hóa hướng động bạch cầu:
A. Leukotrien B4
B. Histamin
C. Bradykinin
D. Intergrin

E. Protaglandin
12. Trong cơ chế hinh thành dịch rĩ viêm, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất:
A. Tăng áp lực thủy tĩnh
B. Tăng áp lực thẩm thấu
C. Tăng tính thấm thành mạch
D. Tăng áp lực keo tại ổ viêm
E. Ứ tắc bạch mạch
13. Dịch rĩ viêm:
A. Là loại dịch thấm
B. Có nồng độ protein cao hơn dịch gian bào
C. Có ít hồng cầu, bạch cầu
D. Có nồng độ fibrinogen thấp hơn dịch gian bào
E. Có pH cao hơn pH huyết tương
14. Chất nào sau đây có khả năng giúp bạch cầu bám dính vào thành mạch:
A. Serotonin
B. C3a, C5a
29
Sinh lý bệnh đại cương về viêm.
C. Selectin
D. Interleukin 8
E. Bradykinin
15. Cơ chế gây đau trong viêm cấp là do:
A. Giải phóng các chất hoạt mạch
B. Nhiễm acid trong ổ viêm
C. Tăng nồng độ ion trong ổ viêm
D. Xung huyết động mạch, ổ viêm nhiều oxy
E. Tăng áp lực thẩm thấu trong ổ viêm
16. Viêm là một phản ứng (1) Có tính quy luật của cơ thể. (2) Không có tính quy luật, phụ
thuộc từng cá thể. (3) Chỉ có ở động vật có hệ thần kinh phát triển.
A. (1)

B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
17. Các chất gây hóa hướng động bạch cầu: (1) Các peptide, các cytokine, các sản phẩm của
bổ thể . (2) LFA-1, CR3, VlA-4, L-selectin. (3) Giúp bạch cầu tiêu diệt vi khuẩn.
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
18. Khi tiến đến ổ viêm, bạch cầu tiêu hủy đối tượng thực bào bằng cách thức phổ biến là: (1)
Nuốt, hòa màng lysosom, đổ enzym vào phagosom. (2) Tiết các enzyme tiêu protide. (3) Các
enzyme được tiết ra bên trong tế bào và có thể phóng thích ra cả môi trường ngoại bào.
A. (1)
B. (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (3)
E. (1), (2) và (3)
19.Tác dụng của hệ thống bổ thể trong quá trình viêm là:
A. ngăn cản sự lan tràn của tác nhân gây viêm
B. góp phần gây đau
C. tạo hàng rào bao bọc ổ viêm
D. gây hoá hướng động bạch cầu
E. gây tăng thấm thành mạch
20. Trong viêm, hệ thống đông máu không có vai trò trong việc:
A. ngăn cản sự lan tràn của tác nhân gây viêm
B. tiêu diệt tác nhân gây viêm
C. giữ tác nhân gây viêm lại nơi thực bào mạnh nhất
D. tạo bộ khung cho việc sửa chữa tổn thương

E. tạo điều kiện hàn gắn vết thương
21. Hệ thống kinin huyết tương tham gia phản ứng viêm với những vai trò sau đây, ngoại
trừ:
A. dãn mạch, tăng thấm thành mạch
B. gây đau
C. gây co thắt cơ trơn ngoài mạch máu
D. tăng hoá hướng động bạch cầu
30
Sinh lý bệnh đại cương về viêm.
E. khu trú và tiêu diệt tác nhân gây viêm
22. Tế bào nào dưới đây có vai trò kiềm chế phản ứng viêm:
A. Bạch cầu trung tính
B. Bạch cầu ái kiềm
C. Bạch cầu lympho
D. Bạch cầu mono
E. Bạch cầu ái toan
23. Sự thành lập u hạt liên quan đến các tác nhân gây viêm là tuberculosis, sarcoidosis,
syphilis và trong đó các đại thực bào biến đổi thành dạng tế bào biểu mô, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
24. Bạch cầu ái toan có thể thực bào ký sinh trùng là nhờ chúng tiết ra chất EBP (Eosinophilic
Basic Protein) làm mòn lớp màng ngoài của ký sinh trùng
A. Đúng
B. Sai
25. Trong viêm các phân tử bám dính như selectin, integrin được bộc lộ trên bề mặt của tế bào
nội mạch và bạch cầu, tạo điều kiện cho bạch cầu xuyên mạch. Có hiện tượng này là nhờ tác
động của IL1, TNF đúng hay sai?
C. Đúng
D. Sai
31

×