Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

tổng hợp bộ đề thi đại học môn tiếng trung năm 2014 _tài liệu ôn thi đại học khối d

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.78 MB, 30 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Mã đề thi 295
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 1: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo.
A. x B. j C. t D. q
Câu 2: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______.
A. shuítǔ B. shuítú C. shuǐtǔ D. shuǐtù
Câu 3: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng.
A. ēn B. ān C. ēng D. āng
Câu 4: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______.
A. qiānxū B. qiānxù C. qiànxù D. qiànxū
Câu 5: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài.
A. g B. k C. t D. h
Câu 6: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______.
A. ùn B. uì C. òu D. uò

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.


Câu 7: 表演一结束,人们就陆续走出了______场。
A. 剧 B. 居 C. 据 D. 锯
Câu 8: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。
A. 挣 B. 睁 C. 争 D. 净
Câu 9: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。
A. 刘 B. 刈 C. 列 D. 浏
Câu 10: 弟弟很喜欢那顶海军帽,______其是上面那颗金黄的五角星。
A. 龙 B. 尤 C. 仇 D. 优
Câu 11: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。
A. 炼 B. 冻 C. 练 D. 拣

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau.

Câu 12: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。
A. 副词 B. 形容词 C. 名词 D. 代词
Câu 13: 不管天冷天热,每次过这座桥时都要累出一身汗。
A. 数词 B. 量词 C. 动词 D. 名词
Câu 14: 我们不仅要学习理论知识,而且要在实践中具体运用。
A. 连词 B. 副词 C. 介词 D. 动词
Trang 1/5 – Mã đề 295

Trang 2/5 – Mã đề 295

Câu 15: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。
A. 动词 B. 名词 C. 代词 D. 形容词
Câu 16: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却有各自的健身理由。
A. 叹词 B. 副词 C. 介词 D. 助词

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau.
Câu 17: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。

A. 乏力 B. 疲乏 C. 缺少 D. 缺点
Câu 18: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。
A. 才 B. 光 C. 可 D. 该
Câu 19: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。
A. 在意 B. 呼吁 C. 喜欢 D. 在于
Câu 20: 他虽然是个平凡
的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。
A. 普遍 B. 危险 C. 普通 D. 重要
Câu 21: 她和丈夫青梅竹马
,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。
A. 爱好相同 B. 都喜欢梅花 C. 从小就认识 D. 有共同语言
Câu 22: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视的。
A. 不一定忽视 B. 不可以忽视 C. 容易忽略 D. 可以忽略
Câu 23: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢?
A. 基本 B. 起步 C. 本来 D. 充分
Câu 24: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。
A. 心意 B. 希望 C. 建议 D. 意见
Câu 25: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。
A. 又老又远的地方 B. 既落后又远的地方
C. 很远的地方 D. 原来的地方
Câu 26: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。
A. 埋怨 B. 表扬 C. 责怪 D. 赞成
Câu 27: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。
A. 很复杂 B. 难以理解 C. 让人吃惊 D. 了不起
Câu 28: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。
A. 非常突出 B. 排在第二 C. 可以数数 D. 排在第一
Câu 29: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。”
A. 信息 B. 好的前途 C. 消息 D. 到外地去

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau.

Câu 30: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊!
A. 多么 B. 那么 C. 这么 D. 多少
Câu 31: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。
A. 乱七八糟 B. 理所当然 C. 莫名其妙 D. 与众不同
Câu 32: ______就是资料缺乏。
A. 最大困难研究人员所遇到的在研究中 B. 研究人员最大困难所遇到在研究中的
C. 研究人员在研究中所遇到的最大困难 D. 在研究中研究人员的最大困难所遇到

Trang 3/5 – Mã đề 295

Câu 33: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。
A. 下来 B. 过去 C. 下去 D. 过来
Câu 34: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。
A. 做 B. 弄 C. 办 D. 搞
Câu 35: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。
A. 一连 B. 不停 C. 一直 D. 始终
Câu 36: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。
A. 在 B. 再 C. 又 D. 还
Câu 37: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。
A. 来着 B. 着呢 C. 罢了 D. 得了
Câu 38: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。
A. 著名 B. 闻名 C. 名声 D. 有名
Câu 39: 良好的生存环境______是生活质量的保证,______是社会文明程度的体现。
A. 哪怕……都…… B. 宁可……也不……
C. 不仅……反而…… D. 既……也……
Câu 40: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。
A. 向 B. 朝 C. 冲 D. 往
Câu 41: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。
A. 住 B. 上 C. 进 D. 起
Câu 42: 老师让学生反复练习这个句型,______加深学生的理解。

A. 以免 B. 为 C. 免得 D. 以
Câu 43: 美貌______让人动心,______内在美更加重要。
A. 即使……也…… B. 固然……但是……
C. 要就是……要就是…… D. 与其说……不如说……
Câu 44: 我这样做______因为一时的冲动,______经过深思熟虑的。
A. 是……还是…… B. 或是……或是……
C. 不是……就是…… D. 不是……而是……
Câu 45: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。
A. 的 B. 地 C. 着 D. 得
Câu 46: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧?
A. 客客气气 B. 客气 C. 客气客气 D. 客气了客气
Câu 47: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______?
A. 买得起 B. 买不起 C. 买得不起 D. 卖得起
Câu 48: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。
A. 性格 B. 惯例 C. 毛病 D. 缺点
Câu 49: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。
A. 偶然 B. 偶尔 C. 一时 D. 临时
Câu 50: 你______已经向对方许下了承诺,______应该说话算数,说到做到。
A. 连……都…… B. 尽管……但是……
C. 既然……就…… D. 首先……然后……
Câu 51: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。
A. 遍 B. 趟 C. 下 D. 回
Trang 4/5 – Mã đề 295

Câu 52: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源,______对农业生产起着巨大的作用,______
还是自然艺术品,十分珍贵。
A. 如果……就…… B. 与其……不如……
C. 不但……而且…… D. 虽说……可是……
Câu 53: 这篇文章的最后一______还要修改一下。
A. 本 B. 段 C. 件 D. 片

Câu 54: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。
A. 把 B. 使 C. 叫 D. 派
Câu 55: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。
A. 往往 B. 通常 C. 曾 D. 常
Câu 56: 老王早上 5 点半起床,______才到了省城。
A. 坐了一个小时将近的三轮车 B. 坐了将近一个小时的三轮车
C. 将近坐了三轮车的一个小时 D. 坐了的三轮车将近一个小时

Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc.
Câu 57: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上)
Câu 58: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他)
Câu 59: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来)
Câu 60: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再)
Câu 61: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就)
Câu 62: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的)
Câu 63: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着)
Câu 64: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好)
Câu 65: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里)

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 66 đến câu 75.
研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传(66)______而发生近
视的青少年减少或中止近视度数的。(67)______,为避免发生近视,少吃糖果和高糖食品。
研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、红枣等蔬菜水果也对
预防近视有益。
体质因素方面除遗传外,主要和(68)______有关。眼睛在生长发育(69)______缺乏某
种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁的巩膜容
易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。
多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的(70)______。他们吃的(71)______精粮和快
餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。(72)______他们的膳食中缺乏乳、
蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量越大,近视的

(73)______越高,近视的程度也越高。
小孩子近视吃什么对视力(74)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主
要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(75)______固有功
能。
(据
2014

5

13
日《人民网》,有删改)

Câu 66: A. 背影 B. 背景 C. 环境 D. 家境
Câu 67: A. 因为 B. 从此 C. 因此 D. 于是
Trang 5/5 – Mã đề 295

Câu 68: A. 营养过剩 B. 营养不良 C. 消化不良 D. 大吃大喝
Câu 69: A. 时刻 B. 时间 C. 期间 D. 岁月
Câu 70: A. 习惯 B. 习气 C. 习性 D. 习俗
Câu 71: A. 都是 B. 多是 C. 还是 D. 仍是
Câu 72: A. 同样 B. 以致 C. 所以 D. 同时
Câu 73: A. 发生率 B. 风险率 C. 比例 D. 效率
Câu 74: A. 有帮助 B. 有补助 C. 有协助 D. 有利益
Câu 75: A. 答复 B. 挽回 C. 回到 D. 恢复

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 76 đến câu 80.
国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键
在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。
当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中
小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入

另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“快餐文化”。这两种现象是一个
连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大
吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读?
读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真
正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面
对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获
取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很
多人已经失去了放飞灵魂的欲望。
国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民
阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国
民阅读低迷的困境。
(据
2014

4

23
日《光明文化网》,有删改)

Câu 76: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么?
A. 没有质量好的书 B. 没有时间读书
C. 阅读决不重要 D. 功利读书观的束缚
Câu 77: 中小学生会看哪种书?
A. 与课本有关的书 B. 打入另类的书
C. 日渐式微的经典著作 D. 与课本无关的书
Câu 78: 文中的“快餐文化”指的是什么?
A. 快捷方便的食品 B. 内容非常简单的书
C. 具有权威性的著作 D. 具有民族特色的快餐
Câu 79: 成人读书的目的是什么?
A. 满足自己的兴趣 B. 获取知识、享受精神的愉悦

C. 为了自己的利益 D. 放飞灵魂的欲望
Câu 80: 根据上文,下列哪项不正确?
A. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系
B. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力
C. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读
D. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系
HẾT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Mã đề thi 496
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 1: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。
A. 净 B. 争 C. 睁 D. 挣
Câu 2: 表演一结束,人们就陆续走出了______场。
A. 锯 B. 居 C. 剧 D. 据
Câu 3: 弟弟很喜欢那顶海军帽,______其是上面那颗金黄的五角星。
A. 优 B. 尤 C. 仇 D. 龙

Câu 4: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。
A. 拣 B. 练 C. 冻 D. 炼
Câu 5: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。
A. 刘 B. 浏 C. 刈 D. 列

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 6 đến câu 10.
国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键
在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。
当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中
小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入
另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“快餐文化
”。这两种现象是一个
连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大
吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读?
读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真
正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面
对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获
取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很
多人已经失去了放飞灵魂的欲望。
国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民
阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国
民阅读低迷的困境。
(据
2014

4

23
日《光明文化网》,有删改)


Câu 6: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么?
A. 没有质量好的书 B. 阅读决不重要
C. 功利读书观的束缚 D. 没有时间读书
Câu 7: 中小学生会看哪种书?
A. 打入另类的书 B. 与课本有关的书
C. 与课本无关的书 D. 日渐式微的经典著作
Trang 1/5 – Mã đề 496

Trang 2/5 – Mã đề 496

Câu 8: 文中的“快餐文化”指的是什么?
A. 具有民族特色的快餐 B. 内容非常简单的书
C. 快捷方便的食品 D. 具有权威性的著作
Câu 9: 成人读书的目的是什么?
A. 获取知识、享受精神的愉悦 B. 满足自己的兴趣
C. 放飞灵魂的欲望 D. 为了自己的利益
Câu 10: 根据上文,下列哪项不正确?
A. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系
B. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系
C. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读
D. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau.

Câu 11: 不管天冷天热,每次过这座
桥时都要累出一身汗。
A. 数词 B. 量词 C. 名词 D. 动词
Câu 12: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。
A. 代词 B. 副词 C. 名词 D. 形容词
Câu 13: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。

A. 形容词 B. 名词 C. 动词 D. 代词
Câu 14: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却有各自的健身理由。
A. 叹词 B. 介词 C. 副词 D. 助词
Câu 15: 我们不仅要学习理论知识,而且要在实践中具体运用。
A. 副词 B. 动词 C. 连词 D. 介词

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau.
Câu 16: ______就是资料缺乏。
A. 在研究中研究人员的最大困难所遇到 B. 研究人员在研究中所遇到的最大困难
C. 研究人员最大困难所遇到在研究中的 D. 最大困难研究人员所遇到的在研究中
Câu 17: 美貌______让人动心,______内在美更加重要。
A. 固然……但是…… B. 与其说……不如说……
C. 即使……也…… D. 要就是……要就是……
Câu 18: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。
A. 冲 B. 向 C. 朝 D. 往
Câu 19: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。
A. 搞 B. 办 C. 做 D. 弄
Câu 20: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。
A. 着呢 B. 罢了 C. 得了 D. 来着
Câu 21: 我这样做______因为一时的冲动,______经过深思熟虑的。
A. 不是……而是…… B. 或是……或是……
C. 是……还是…… D. 不是……就是……
Câu 22: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧?
A. 客气了客气 B. 客气客气 C. 客气 D. 客客气气
Câu 23: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。
A. 闻名 B. 有名 C. 名声 D. 著名

Trang 3/5 – Mã đề 496

Câu 24: 这篇文章的最后一______还要修改一下。

A. 件 B. 片 C. 段 D. 本
Câu 25: 你______已经向对方许下了承诺,______应该说话算数,说到做到。
A. 首先……然后…… B. 既然……就……
C. 尽管……但是…… D. 连……都……
Câu 26: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。
A. 遍 B. 趟 C. 回 D. 下
Câu 27: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。
A. 上 B. 住 C. 进 D. 起
Câu 28: 老师让学生反复练习这个句型,______加深学生的理解。
A. 以免 B. 以 C. 免得 D. 为
Câu 29: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。
A. 不停 B. 一直 C. 始终 D. 一连
Câu 30: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源,______对农业生产起着巨大的作用,______
还是自然艺术品,十分珍贵。
A. 与其……不如…… B. 如果……就……
C. 虽说……可是…… D. 不但……而且……
Câu 31: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。
A. 常 B. 曾 C. 往往 D. 通常
Câu 32: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊!
A. 多么 B. 那么 C. 多少 D. 这么
Câu 33: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。
A. 毛病 B. 性格 C. 缺点 D. 惯例
Câu 34: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。
A. 再 B. 在 C. 又 D. 还
Câu 35: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。
A. 理所当然 B. 乱七八糟 C. 与众不同 D. 莫名其妙
Câu 36: 良好的生存环境______是生活质量的保证,______是社会文明程度的体现。
A. 哪怕……都…… B. 宁可……也不……
C. 不仅……反而…… D. 既……也……
Câu 37: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。

A. 地 B. 得 C. 着 D. 的
Câu 38: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______?
A. 买得不起 B. 买得起 C. 买不起 D. 卖得起
Câu 39: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。
A. 过去 B. 过来 C. 下来 D. 下去
Câu 40: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。
A. 临时 B. 偶尔 C. 一时 D. 偶然
Câu 41: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。
A. 派 B. 叫 C. 把 D. 使
Câu 42: 老王早上 5 点半起床,______才到了省城。
A. 坐了的三轮车将近一个小时 B. 将近坐了三轮车的一个小时
C. 坐了将近一个小时的三轮车 D. 坐了一个小时将近的三轮车

Trang 4/5 – Mã đề 496

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 43: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo.
A. x B. t C. q D. j
Câu 44: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng.
A. ēn B. ēng C. āng D. ān
Câu 45: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______.
A. qiànxù B. qiānxū C. qiānxù D. qiànxū
Câu 46: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài.
A. h B. g C. t D. k
Câu 47: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______.
A. ùn B. òu C. uò D. uì
Câu 48: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______.
A. shuítú B. shuǐtǔ C. shuítǔ D. shuǐtù

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 49 đến câu 58.

研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传(49)______而发生近
视的青少年减少或中止近视度数的。(50)______,为避免发生近视,少吃糖果和高糖食品。
研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、红枣等蔬菜水果也对
预防近视有益。
体质因素方面除遗传外,主要和(51)______有关。眼睛在生长发育(52)______缺乏某
种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁的巩膜容
易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。
多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的(53)______。他们吃的(54)______精粮和快
餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。(55)______他们的膳食中缺乏乳、
蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量越大,近视的
(56)______越高,近视的程度也越高。
小孩子近视吃什么对视力(57)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主
要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(58)______固有功
能。
(据
2014

5

13
日《人民网》,有删改)

Câu 49: A. 背影 B. 环境 C. 家境 D. 背景
Câu 50: A. 从此 B. 因此 C. 于是 D. 因为
Câu 51: A. 营养不良 B. 大吃大喝 C. 营养过剩 D. 消化不良
Câu 52: A. 时刻 B. 时间 C. 期间 D. 岁月
Câu 53: A. 习气 B. 习俗 C. 习性 D. 习惯
Câu 54: A. 还是 B. 多是 C. 仍是 D. 都是
Câu 55: A. 同时 B. 所以 C. 以致 D. 同样
Câu 56: A. 比例 B. 风险率 C. 效率 D. 发生率

Câu 57: A. 有帮助 B. 有补助 C. 有利益 D. 有协助
Câu 58: A. 答复 B. 回到 C. 恢复 D. 挽回

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau.
Câu 59: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。
A. 疲乏 B. 乏力 C. 缺点 D. 缺少
Câu 60: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视
的。
A. 不一定忽视 B. 不可以忽视 C. 容易忽略 D. 可以忽略
Trang 5/5 – Mã đề 496

Câu 61: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。
A. 又老又远的地方 B. 很远的地方
C. 原来的地方 D. 既落后又远的地方
Câu 62: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢?
A. 起步 B. 基本 C. 充分 D. 本来
Câu 63: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。
A. 可以数数 B. 非常突出 C. 排在第一 D. 排在第二
Câu 64: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。
A. 在意 B. 在于 C. 呼吁 D. 喜欢
Câu 65: 她和丈夫青梅竹马,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。
A. 从小就认识 B. 爱好相同 C. 都喜欢梅花 D. 有共同语言
Câu 66: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。
A. 该 B. 才 C. 光 D. 可
Câu 67: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。
A. 表扬 B. 埋怨 C. 赞成 D. 责怪
Câu 68: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。”
A. 信息 B. 消息 C. 到外地去 D. 好的前途
Câu 69: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。
A. 了不起 B. 难以理解 C. 让人吃惊 D. 很复杂

Câu 70: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。
A. 建议 B. 心意 C. 希望 D. 意见
Câu 71: 他虽然是个平凡的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。
A. 重要 B. 普遍 C. 危险 D. 普通

Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc.
Câu 72: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就)
Câu 73: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他)
Câu 74: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上)
Câu 75: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里)
Câu 76: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好)
Câu 77: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着)
Câu 78: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的)
Câu 79: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来)
Câu 80: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再)

HẾT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Mã đề thi 571
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:


ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau.
Câu 1: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢?
A. 起步 B. 本来 C. 充分 D. 基本
Câu 2: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。”
A. 好的前途 B. 消息 C. 信息 D. 到外地去
Câu 3: 她和丈夫青梅竹马,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。
A. 从小就认识 B. 有共同语言 C. 都喜欢梅花 D. 爱好相同
Câu 4: 他虽然是个平凡的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。
A. 危险 B. 普遍 C. 重要 D. 普通
Câu 5: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。
A. 排在第一 B. 非常突出 C. 可以数数 D. 排在第二
Câu 6: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视的。
A. 容易忽略 B. 可以忽略 C. 不可以忽视 D. 不一定忽视
Câu 7: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。
A. 在意 B. 喜欢 C. 在于 D. 呼吁
Câu 8: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。
A. 疲乏 B. 缺少 C. 缺点 D. 乏力
Câu 9: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。
A. 表扬 B. 埋怨 C. 赞成 D. 责怪
Câu 10: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。
A. 让人吃惊 B. 了不起 C. 难以理解 D. 很复杂
Câu 11: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。
A. 心意 B. 意见 C. 希望 D. 建议
Câu 12: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。
A. 很远的地方 B. 既落后又远的地方
C. 原来的地方 D. 又老又远的地方
Câu 13: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。

A. 该 B. 光 C. 才 D. 可

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 14: 弟弟很喜欢那顶海军帽,______其是上面那颗金黄的五角星。
A. 优 B. 仇 C. 尤 D. 龙

Trang 1/5 – Mã đề 571

Trang 2/5 – Mã đề 571

Câu 15: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。
A. 列 B. 刈 C. 刘 D. 浏
Câu 16: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。
A. 拣 B. 炼 C. 练 D. 冻
Câu 17: 表演一结束,人们就陆续走出了______场。
A. 锯 B. 居 C. 据 D. 剧
Câu 18: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。
A. 争 B. 睁 C. 净 D. 挣

Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc.
Câu 19: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他)
Câu 20: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的)
Câu 21: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再)
Câu 22: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好)
Câu 23: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上)
Câu 24: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就)
Câu 25: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着)
Câu 26: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里)
Câu 27: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来)


Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau.

Câu 28: 不管天冷天热,每次过这座桥时都要累出一身汗。
A. 名词 B. 动词 C. 量词 D. 数词
Câu 29: 我们不仅要学习理论知识,而且要在实践中具体运用。
A. 副词 B. 连词 C. 动词 D. 介词
Câu 30: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。
A. 代词 B. 形容词 C. 副词 D. 名词
Câu 31: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要
原因。
A. 动词 B. 名词 C. 代词 D. 形容词
Câu 32: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却有各自的健身理由。
A. 介词 B. 副词 C. 助词 D. 叹词

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 33 đến câu 37.
国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键
在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。
当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中
小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入
另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“快餐文化
”。这两种现象是一个
连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大
吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读?
读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真
正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面
对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获
Trang 3/5 – Mã đề 571

取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很
多人已经失去了放飞灵魂的欲望。

国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民
阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国
民阅读低迷的困境。
(据
2014

4

23
日《光明文化网》,有删改)

Câu 33: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么?
A. 功利读书观的束缚 B. 没有质量好的书
C. 阅读决不重要 D. 没有时间读书
Câu 34: 中小学生会看哪种书?
A. 日渐式微的经典著作 B. 与课本有关的书
C. 打入另类的书 D. 与课本无关的书
Câu 35: 文中的“快餐文化”指的是什么?
A. 内容非常简单的书 B. 快捷方便的食品
C. 具有民族特色的快餐 D. 具有权威性的著作
Câu 36: 成人读书的目的是什么?
A. 为了自己的利益 B. 放飞灵魂的欲望
C. 满足自己的兴趣 D. 获取知识、享受精神的愉悦
Câu 37: 根据上文,下列哪项不正确?
A. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系
B. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读
C. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力
D. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau.

Câu 38: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源,______对农业生产起着巨大的作用,______
还是自然艺术品,十分珍贵。
A. 虽说……可是…… B. 如果……就……
C. 与其……不如…… D. 不但……而且……
Câu 39: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。
A. 使 B. 叫 C. 把 D. 派
Câu 40: 老王早上 5 点半起床,______才到了省城。
A. 坐了将近一个小时的三轮车 B. 将近坐了三轮车的一个小时
C. 坐了一个小时将近的三轮车 D. 坐了的三轮车将近一个小时
Câu 41: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。
A. 向 B. 冲 C. 往 D. 朝
Câu 42: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。
A. 地 B. 着 C. 得 D. 的
Câu 43: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。
A. 进 B. 住 C. 起 D. 上
Câu 44: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______?
A. 买得不起 B. 卖得起 C. 买不起 D. 买得起
Câu 45: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。
A. 得了 B. 来着 C. 着呢 D. 罢了
Trang 4/5 – Mã đề 571

Câu 46: ______就是资料缺乏。
A. 在研究中研究人员的最大困难所遇到 B. 最大困难研究人员所遇到的在研究中
C. 研究人员在研究中所遇到的最大困难 D. 研究人员最大困难所遇到在研究中的
Câu 47: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。
A. 乱七八糟 B. 理所当然 C. 与众不同 D. 莫名其妙
Câu 48: 老师让学生反复练习这个句型,______加深学生的理解。
A. 免得 B. 为 C. 以 D. 以免
Câu 49: 这篇文章的最后一______还要修改一下。
A. 本 B. 片 C. 段 D. 件

Câu 50: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。
A. 偶然 B. 临时 C. 一时 D. 偶尔
Câu 51: 我这样做______因为一时的冲动,______经过深思熟虑的。
A. 不是……就是…… B. 不是……而是……
C. 或是……或是…… D. 是……还是……
Câu 52: 美貌______让人动心,______内在美更加重要。
A. 要就是……要就是…… B. 固然……但是……
C. 与其说……不如说…… D. 即使……也……
Câu 53: 你______已经向对方许下了承诺,______应该说话算数,说到做到。
A. 连……都…… B. 尽管……但是……
C. 首先……然后…… D. 既然……就……
Câu 54: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。
A. 遍 B. 下 C. 趟 D. 回
Câu 55: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。
A. 过来 B. 下去 C. 过去 D. 下来
Câu 56: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊!
A. 多么 B. 那么 C. 多少 D. 这么
Câu 57: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。
A. 通常 B. 曾 C. 往往 D. 常
Câu 58: 良好的生存环境______是生活质量的保证,______是社会文明程度的体现。
A. 宁可……也不…… B. 不仅……反而……
C. 哪怕……都…… D. 既……也……
Câu 59: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。
A. 不停 B. 一连 C. 始终 D. 一直
Câu 60: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧?
A. 客气客气 B. 客气了客气 C. 客客气气 D. 客气
Câu 61: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。
A. 弄 B. 搞 C. 做 D. 办
Câu 62: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。
A. 著名 B. 有名 C. 闻名 D. 名声

Câu 63: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。
A. 毛病 B. 缺点 C. 惯例 D. 性格
Câu 64: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。
A. 再 B. 还 C. 在 D. 又
Trang 5/5 – Mã đề 571

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 65 đến câu 74.
研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传(65)______而发生近
视的青少年减少或中止近视度数的。(66)______,为避免发生近视,少吃糖果和高糖食品。
研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、红枣等蔬菜水果也对
预防近视有益。
体质因素方面除遗传外,主要和(67)______有关。眼睛在生长发育(68)______缺乏某
种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁的巩膜容
易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。
多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的(69)______。他们吃的(70)______精粮和快
餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。(71)______他们的膳食中缺乏乳、
蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量越大,近视的
(72)______越高,近视的程度也越高。
小孩子近视吃什么对视力(73)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主
要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(74)______固有功
能。
(据2014年5月13日《人民网》,有删改)
Câu 65: A. 背影 B. 环境 C. 背景 D. 家境
Câu 66: A. 因此 B. 于是 C. 因为 D. 从此
Câu 67: A. 大吃大喝 B. 营养不良 C. 消化不良 D. 营养过剩
Câu 68: A. 期间 B. 时间 C. 岁月 D. 时刻
Câu 69: A. 习气 B. 习惯 C. 习性 D. 习俗
Câu 70: A. 多是 B. 还是 C. 仍是 D. 都是
Câu 71: A. 同时 B. 以致 C. 所以 D. 同样
Câu 72: A. 比例 B. 效率 C. 风险率 D. 发生率

Câu 73: A. 有帮助 B. 有补助 C. 有利益 D. 有协助
Câu 74: A. 回到 B. 挽回 C. 恢复 D. 答复

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 75: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______.
A. shuítú B. shuǐtù C. shuǐtǔ D. shuítǔ
Câu 76: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______.
A. qiānxū B. qiānxù C. qiànxū D. qiànxù
Câu 77: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo.
A. x B. t C. q D. j
Câu 78: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______.
A. uì B. uò C. òu D. ùn
Câu 79: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng.
A. āng B. ēng C. ēn D. ān
Câu 80: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài.
A. h B. k C. g D. t

HẾT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Mã đề thi 629
Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau.
Câu 1: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。
A. 遍 B. 趟 C. 回 D. 下
Câu 2: ______就是资料缺乏。
A. 在研究中研究人员的最大困难所遇到 B. 研究人员在研究中所遇到的最大困难
C. 研究人员最大困难所遇到在研究中的 D. 最大困难研究人员所遇到的在研究中
Câu 3: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。
A. 派 B. 叫 C. 把 D. 使
Câu 4: 我这样做______因为一时的冲动,______经过深思熟虑的。
A. 不是……而是…… B. 或是……或是……
C. 是……还是…… D. 不是……就是……
Câu 5: 美貌______让人动心,______内在美更加重要。
A. 固然……但是…… B. 与其说……不如说……
C. 即使……也…… D. 要就是……要就是……
Câu 6: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。
A. 过去 B. 过来 C. 下来 D. 下去
Câu 7: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。
A. 搞 B. 办 C. 做 D. 弄
Câu 8: 这篇文章的最后一______还要修改一下。
A. 件 B. 片 C. 段 D. 本
Câu 9: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。
A. 上 B. 住 C. 进 D. 起
Câu 10: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。
A. 闻名 B. 有名 C. 名声 D. 著名
Câu 11: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。
A. 冲 B. 向 C. 朝 D. 往

Câu 12: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。
A. 不停 B. 一直 C. 始终 D. 一连
Câu 13: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。
A. 毛病 B. 性格 C. 缺点 D. 惯例
Câu 14: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊!
A. 多么 B. 那么 C. 多少 D. 这么
Câu 15: 你______已经向对方许下了承诺,______应该说话算数,说到做到。
A. 首先……然后…… B. 既然……就……
C. 尽管……但是…… D. 连……都……
Trang 1/5 – Mã đề 629

Trang 2/5 – Mã đề 629

Câu 16: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。
A. 常 B. 曾 C. 往往 D. 通常
Câu 17: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______?
A. 买得不起 B. 买得起 C. 买不起 D. 卖得起
Câu 18: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。
A. 地 B. 得 C. 着 D. 的
Câu 19: 老师让学生反复练习这个句型,______加深学生的理解。
A. 以免 B. 以 C. 免得 D. 为
Câu 20: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧?
A. 客气了客气 B. 客气客气 C. 客气 D. 客客气气
Câu 21: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。
A. 再 B. 在 C. 又 D. 还
Câu 22: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源,______对农业生产起着巨大的作用,______
还是自然艺术品,十分珍贵。
A. 与其……不如…… B. 如果……就……
C. 虽说……可是…… D. 不但……而且……
Câu 23: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。

A. 临时 B. 偶尔 C. 一时 D. 偶然
Câu 24: 老王早上 5 点半起床,______才到了省城。
A. 坐了的三轮车将近一个小时 B. 将近坐了三轮车的一个小时
C. 坐了将近一个小时的三轮车 D. 坐了一个小时将近的三轮车
Câu 25: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。
A. 着呢 B. 罢了 C. 得了 D. 来着
Câu 26: 良好的生存环境______是生活质量的保证,______是社会文明程度的体现。
A. 哪怕……都…… B. 宁可……也不……
C. 不仅……反而…… D. 既……也……
Câu 27: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。
A. 理所当然 B. 乱七八糟 C. 与众不同 D. 莫名其妙

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 28: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。
A. 净 B. 争 C. 睁 D. 挣
Câu 29: 表演一结束,人们就陆续走出了______场。
A. 锯 B. 居 C. 剧 D. 据
Câu 30: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。
A. 拣 B. 练 C. 冻 D. 炼
Câu 31: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。
A. 刘 B. 浏 C. 刈 D. 列
Câu 32: 弟弟很喜欢那顶海军帽,______其是上面那颗金黄的五角星。
A. 优 B. 尤 C. 仇 D. 龙

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 33 đến câu 37.
国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键
在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。
当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中
小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入
Trang 3/5 – Mã đề 629


另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“快餐文化”。这两种现象是一个
连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大
吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读?
读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真
正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面
对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获
取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很
多人已经失去了放飞灵魂的欲望。
国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民
阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国
民阅读低迷的困境。
(据
2014

4

23
日《光明文化网》,有删改)

Câu 33: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么?
A. 阅读决不重要 B. 没有质量好的书
C. 没有时间读书 D. 功利读书观的束缚
Câu 34: 中小学生会看哪种书?
A. 日渐式微的经典著作 B. 打入另类的书
C. 与课本无关的书 D. 与课本有关的书
Câu 35: 文中的“快餐文化”指的是什么?
A. 内容非常简单的书 B. 快捷方便的食品
C. 具有民族特色的快餐 D. 具有权威性的著作
Câu 36: 成人读书的目的是什么?

A. 放飞灵魂的欲望 B. 满足自己的兴趣
C. 为了自己的利益 D. 获取知识、享受精神的愉悦
Câu 37: 根据上文,下列哪项不正确?
A. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读
B. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力
C. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系
D. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 38: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______.
A. ùn B. òu C. uò D. uì
Câu 39: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài.
A. h B. g C. t D. k
Câu 40: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______.
A. shuítú B. shuǐtǔ C. shuítǔ D. shuǐtù
Câu 41: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng.
A. ēn B. ēng C. āng D. ān
Câu 42: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______.
A. qiànxù B. qiānxū C. qiānxù D. qiànxū
Câu 43: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo.
A. x B. t C. q D. j


Trang 4/5 – Mã đề 629

Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc.
Câu 44: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来)
Câu 45: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再)
Câu 46: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的)
Câu 47: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就)

Câu 48: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好)
Câu 49: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上)
Câu 50: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他)
Câu 51: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里)
Câu 52: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着)

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 53 đến câu 62.
研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传(53)______而发生近
视的青少年减少或中止近视度数的。(54)______,为避免发生近视,少吃糖果和高糖食品。
研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、红枣等蔬菜水果也对
预防近视有益。
体质因素方面除遗传外,主要和(55)______有关。眼睛在生长发育(56)______缺乏某
种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁的巩膜容
易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。
多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的(57)______。他们吃的(58)______精粮和快
餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。(59)______他们的膳食中缺乏乳、
蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量越大,近视的
(60)______越高,近视的程度也越高。
小孩子近视吃什么对视力(61)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主
要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(62)______固有功
能。
(据
2014

5

13
日《人民网》,有删改)

Câu 53: A. 背景 B. 家境 C. 环境 D. 背影

Câu 54: A. 因为 B. 从此 C. 因此 D. 于是
Câu 55: A. 营养不良 B. 营养过剩 C. 消化不良 D. 大吃大喝
Câu 56: A. 岁月 B. 期间 C. 时刻 D. 时间
Câu 57: A. 习性 B. 习俗 C. 习惯 D. 习气
Câu 58: A. 仍是 B. 还是 C. 都是 D. 多是
Câu 59: A. 同样 B. 以致 C. 同时 D. 所以
Câu 60: A. 发生率 B. 比例 C. 效率 D. 风险率
Câu 61: A. 有利益 B. 有帮助 C. 有协助 D. 有补助
Câu 62: A. 挽回 B. 回到 C. 答复 D. 恢复

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau.

Câu 63: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。
A. 形容词 B. 名词 C. 动词 D. 代词
Trang 5/5 – Mã đề 629


Câu 64: 不管天冷天热,每次过这座桥时都要累出一身汗。
A. 数词 B. 量词 C. 名词 D. 动词
Câu 65: 我们不仅要学习理论知识,而且要在实践中具体运用。
A. 副词 B. 动词 C. 连词 D. 介词
Câu 66: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。
A. 代词 B. 副词 C. 名词 D. 形容词
Câu 67: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却有各自的健身理由。
A. 叹词 B. 介词 C. 副词 D. 助词

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau.
Câu 68: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。
A. 疲乏 B. 乏力 C. 缺点 D. 缺少
Câu 69: 他虽然是个平凡的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。

A. 重要 B. 普遍 C. 危险 D. 普通
Câu 70: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢?
A. 起步 B. 基本 C. 充分 D. 本来
Câu 71: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。
A. 了不起 B. 难以理解 C. 让人吃惊 D. 很复杂
Câu 72: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。
A. 可以数数 B. 非常突出 C. 排在第一 D. 排在第二
Câu 73: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视的。
A. 不一定忽视 B. 不可以忽视 C. 容易忽略 D. 可以忽略
Câu 74: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。
A. 建议 B. 心意 C. 希望 D. 意见
Câu 75: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。
A. 表扬 B. 埋怨 C. 赞成 D. 责怪
Câu 76: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。
A. 该 B. 才 C. 光 D. 可
Câu 77: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。
A. 在意 B. 在于 C. 呼吁 D. 喜欢
Câu 78: 她和丈夫青梅竹马,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。
A. 从小就认识 B. 爱好相同 C. 都喜欢梅花 D. 有共同语言
Câu 79: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。
A. 又老又远的地方 B. 很远的地方
C. 原来的地方 D. 既落后又远的地方
Câu 80: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。”
A. 信息 B. 消息 C. 到外地去 D. 好的前途

HẾT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 5 trang)
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Mã đề thi 846
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau.

Câu 1: 不管天冷天热,每次过这座桥时都要累出一身汗。
A. 数词 B. 量词 C. 名词 D. 动词
Câu 2: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。
A. 代词 B. 副词 C. 名词 D. 形容词
Câu 3: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要
原因。
A. 形容词 B. 名词 C. 动词 D. 代词
Câu 4: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却
有各自的健身理由。
A. 叹词 B. 介词 C. 副词 D. 助词
Câu 5: 我们不仅要学习理论知识,而且要在实践中具体运用。
A. 副词 B. 动词 C. 连词 D. 介词

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 6: 表演一结束,人们就陆续走出了______场。

A. 锯 B. 居 C. 剧 D. 据
Câu 7: 弟弟很喜欢那顶海军帽,______其是上面那颗金黄的五角星。
A. 优 B. 尤 C. 仇 D. 龙
Câu 8: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。
A. 刘 B. 浏 C. 刈 D. 列
Câu 9: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。
A. 拣 B. 练 C. 冻 D. 炼
Câu 10: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。
A. 净 B. 争 C. 睁 D. 挣

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau.
Câu 11: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。
A. 建议 B. 心意 C. 希望 D. 意见
Câu 12: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。
A. 在意 B. 在于 C. 呼吁 D. 喜欢
Câu 13: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。
A. 又老又远的地方 B. 很远的地方
C. 原来的地方 D. 既落后又远的地方

Trang 1/5 – Mã đề 846

Trang 2/5 – Mã đề 846

Câu 14: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。
A. 该 B. 才 C. 光 D. 可
Câu 15: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。
A. 表扬 B. 埋怨 C. 赞成 D. 责怪
Câu 16: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。
A. 可以数数 B. 非常突出 C. 排在第一 D. 排在第二
Câu 17: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。”

A. 信息 B. 消息 C. 到外地去 D. 好的前途
Câu 18: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。
A. 了不起 B. 难以理解 C. 让人吃惊 D. 很复杂
Câu 19: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢?
A. 起步 B. 基本 C. 充分 D. 本来
Câu 20: 他虽然是个平凡的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。
A. 重要 B. 普遍 C. 危险 D. 普通
Câu 21: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视的。
A. 不一定忽视 B. 不可以忽视 C. 容易忽略 D. 可以忽略
Câu 22: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。
A. 疲乏 B. 乏力 C. 缺点 D. 缺少
Câu 23: 她和丈夫青梅竹马,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。
A. 从小就认识 B. 爱好相同 C. 都喜欢梅花 D. 有共同语言

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 24: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______.
A. qiànxù B. qiānxū C. qiānxù D. qiànxū
Câu 25: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng.
A. ēn B. ēng C. āng D. ān
Câu 26: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo.
A. x B. t C. q D. j
Câu 27: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài.
A. h B. g C. t D. k
Câu 28: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______.
A. shuítú B. shuǐtǔ C. shuítǔ D. shuǐtù
Câu 29: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______.
A. ùn B. òu C. uò D. uì

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 30 đến câu 39.
研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传(30) ______而

发生近视的青少年减少或中止近视度数的。(31) ______,为避免发生近视,少吃糖果
和高糖食品。研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、
红枣等蔬菜水果也对预防近视有益。
体质因素方面除遗传外,主要和(32) ______有关。眼睛在生长发育(33)______缺
乏某种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁
的巩膜容易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。
Trang 3/5 – Mã đề 846

多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的(34) ______。他们吃的(35) ______精
粮和快餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。(36)______他们的膳
食中缺乏乳、蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量
越大,近视的(37)______越高,近视的程度也越高。
小孩子近视吃什么对视力(38)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主
要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(39)______固有功
能。
(据
2014

5

13
日《人民网》,有删改)

Câu 30: A. 背影 B. 背景 C. 家境 D. 环境
Câu 31: A. 于是 B. 从此 C. 因此 D. 因为
Câu 32: A. 营养不良 B. 消化不良 C. 大吃大喝 D. 营养过剩
Câu 33: A. 岁月 B. 时刻 C. 时间 D. 期间
Câu 34: A. 习性 B. 习气 C. 习俗 D. 习惯
Câu 35: A. 都是 B. 多是 C. 还是 D. 仍是
Câu 36: A. 同时 B. 以致 C. 同样 D. 所以

Câu 37: A. 发生率 B. 效率 C. 比例 D. 风险率
Câu 38: A. 有补助 B. 有协助 C. 有利益 D. 有帮助
Câu 39: A. 回到 B. 恢复 C. 答复 D. 挽回

Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc.
Câu 40: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来)
Câu 41: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着)
Câu 42: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上)
Câu 43: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再)
Câu 44: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好)
Câu 45: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他)
Câu 46: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的)
Câu 47: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就)
Câu 48: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里)

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 49 đến câu 53.
国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键
在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。
当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中
小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入
另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“快餐文化”。这两种现象是一个
连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大
吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读?
读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真
正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面
对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获
Trang 4/5 – Mã đề 846

取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很
多人已经失去了放飞灵魂的欲望。

国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民
阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国
民阅读低迷的困境。
(据
2014

4

23
日《光明文化网》,有删改)

Câu 49: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么?
A. 阅读决不重要 B. 没有时间读书
C. 功利读书观的束缚 D. 没有质量好的书
Câu 50: 中小学生会看哪种书?
A. 与课本无关的书 B. 日渐式微的经典著作
C. 与课本有关的书 D. 打入另类的书
Câu 51: 文中的“快餐文化”指的是什么?
A. 内容非常简单的书 B. 具有民族特色的快餐
C. 快捷方便的食品 D. 具有权威性的著作
Câu 52: 成人读书的目的是什么?
A. 放飞灵魂的欲望 B. 满足自己的兴趣
C. 为了自己的利益 D. 获取知识、享受精神的愉悦
Câu 53: 根据上文,下列哪项不正确?
A. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系
B. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读
C. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系
D. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau.

Câu 54: 你______已经向对方许下了承诺,______应该说话算数,说到做到。
A. 首先……然后…… B. 既然……就……
C. 尽管……但是…… D. 连……都……
Câu 55: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。
A. 遍 B. 趟 C. 回 D. 下
Câu 56: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。
A. 上 B. 住 C. 进 D. 起
Câu 57: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。
A. 地 B. 得 C. 着 D. 的
Câu 58: 老师让学生反复练习这个句型,______加深学生的理解。
A. 以免 B. 以 C. 免得 D. 为
Câu 59: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧?
A. 客气了客气 B. 客气客气 C. 客气 D. 客客气气
Câu 60: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊!
A. 多么 B. 那么 C. 多少 D. 这么
Câu 61: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。
A. 冲 B. 向 C. 朝 D. 往
Câu 62: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。
A. 理所当然 B. 乱七八糟 C. 与众不同 D. 莫名其妙

Trang 5/5 – Mã đề 846

Câu 63: 老王早上 5 点半起床,______才到了省城。
A. 坐了的三轮车将近一个小时 B. 将近坐了三轮车的一个小时
C. 坐了将近一个小时的三轮车 D. 坐了一个小时将近的三轮车
Câu 64: 美貌______让人动心,______内在美更加重要。
A. 固然……但是…… B. 与其说……不如说……
C. 即使……也…… D. 要就是……要就是……
Câu 65: 这篇文章的最后一______还要修改一下。
A. 件 B. 片 C. 段 D. 本

Câu 66: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。
A. 过去 B. 过来 C. 下来 D. 下去
Câu 67: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。
A. 毛病 B. 性格 C. 缺点 D. 惯例
Câu 68: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。
A. 派 B. 叫 C. 把 D. 使
Câu 69: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。
A. 着呢 B. 罢了 C. 得了 D. 来着
Câu 70: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______?
A. 买得不起 B. 买得起 C. 买不起 D. 卖得起
Câu 71: 良好的生存环境______是生活质量的保证,______是社会文明程度的体现。
A. 哪怕……都…… B. 宁可……也不……
C. 不仅……反而…… D. 既……也……
Câu 72: 我这样做______因为一时的冲动,______经过深思熟虑的。
A. 不是……而是…… B. 或是……或是……
C. 是……还是…… D. 不是……就是……
Câu 73: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。
A. 常 B. 曾 C. 往往 D. 通常
Câu 74: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。
A. 不停 B. 一直 C. 始终 D. 一连
Câu 75: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。
A. 再 B. 在 C. 又 D. 还
Câu 76: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源,______对农业生产起着巨大的作用,______
还是自然艺术品,十分珍贵。
A. 与其……不如…… B. 如果……就……
C. 虽说……可是…… D. 不但……而且……
Câu 77: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。
A. 闻名 B. 有名 C. 名声 D. 著名
Câu 78: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。
A. 临时 B. 偶尔 C. 一时 D. 偶然

Câu 79: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。
A. 搞 B. 办 C. 做 D. 弄
Câu 80: ______就是资料缺乏。
A. 在研究中研究人员的最大困难所遇到 B. 研究人员在研究中所遇到的最大困难
C. 研究人员最大困难所遇到在研究中的 D. 最大困难研究人员所遇到的在研究中

HẾT

×