Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

BẢNG WORD FORM AV 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (221.52 KB, 2 trang )

W o rd fa m ỉlie s j
• Class 9*
11.
add (v)
addiíion (n)
. additional (a)
additionallỳ (adv)
2r
compel (V)
compulsión (n)
compđsory (a)
31
correspond (v) :
correspondence (n)
41
depend (v)
(in)dependence (n)
dependent(a)
independent (a)
depéndable (à)
(in)dependently (adv)
5i disappoint (v)
disappointmení (n)
disappointed (á)
disappointedlyĩ(adv)
disappointing (a)
disappointingly (adv)
61. divide(v)
division (n)
71
íriend (n)


triendly (a)
triendliness (n)
íriendship (n)
81. impress (v)
impression (n):
!Tìpr85S-°^ (a' ■
impressive (a)
91 include (v)
inclusion (n)
10i.
instruct (v)
instruction (n) ;
instructor (n)
instructive (á)
(9 -
interest (n, v) '
(un)interestéd (a)
(un)interesíing (á)
(unịinterestingíy (ádv) !
12, region(n)
rẹgional (a)
13i.
religỉon (n)
religious(a)
religiously (adv)
141
separate (n, v)
separatiòn (n)
152
(in)convenient (a)

(in)conveniently (adv)
(in)cỏnvenience (n)
162
announce(v)
announcemént (n) ■-
radío announcer (n)
172
design(n, v)
designer (n)
182. courage (n)
encourage (v)
encouragement (n):
courageous (a)
ị 192.
argue (v) :
argument (n) ;
argumentative (a)
2O2.
economize (v)
economy (n)
economic (a)
economical (a)
economically (adv)
í 21?.
embroider (v) .
embroidery (n)
222.
equal (a)
equality (n)
ị 232 tashion (n)

(un)fashionable (a)
fashionably (adv)
242 free (a)
íreely (adv)
treedom (n)
Ị 252
inspire (v)
inspiration (n)
ị 26?.
modern (a),
modernize (v)
modemization (n)
modernity (n)
272 poem (n)
poet (rì)
poetry (n)
poetic (a)
poetically (adv)
2S2.
pridô'(ri,'»}—' ”
proud (a)
proudlỳ (adv)
292.
produce (v)
product (n)
ỊDroductiòn (n)
productive (aj
302
sleeve (n)
sleeveless (a)

short-sleeved (a)
312 solve (V)
solution (n)
323 collect (V)
collectiòrí (n)
collector (n)
collective (a)
333
enjoy (v)
-enjoýmént(n)
enịoyable (a)
343
enter (v)
entrancé (n)
353
exchange (v, n );
change (n) / (v)
363
hèro (n) ỉ heroine (n)
heroic (a)
373
hurry (n, v)
h u m e d (a )' -
hurriedly (ađv) :
383
luck (n) Ị-:
(Lin)lucky (a) /
(un)ỉuckily (adv) - 0 Ì
393
moùntain (n)

mountainous (a) ĩi:
404
(im)polite (a)
(im)politelỳ (adv)
politeness (n)
: 414
advertise (v)
advertisement (n)
ađvertising (n)
; 424
beneíit
beneíicial (a)
ị 434
change (v)
exchănge (v, n)
444
commerce (n)
commercial (á)
commercially (adv)
454
edit(v)
editión (n)
edítor (n)
j 464 .
examine (v)
examination (n)
examiner (n)
examinee(n)
1 474
inquire (v)

inquiry(n)
; 484
need (v)
necessáry (a)
necessity (n)
494
-lí«-
persuade (v)
-ptííbuasiarí ^n) ■'
persuasive (a)
persuạsively (ađv)
504
repute (.v)
reputation (n)
reputable (à) /
reputably (adv)
514
qualiíý (v)
quality (n)
well-quàliíied(a)
quaiification (n)
524
provide (v)
provision (n)
534
receive (v)
recipient (n)
544
skill (n)
skillíul / skilíuíl (a)

skilíully (adv)
554
supply (n, v)
56s
(dis)advantage (n)
(dis)advantageous (a)
(dis)advantageously (adv)
57s
Gommerce (n)
commercial (a)
commercially (adv)
58s communicate (v)
communication (n)
communicative (a)
: 59s consume (v) ■
consumer (n) .
consumpíion (n)
time-consuming (a)
ị 6O5
deny (v)
deníal (n)
; 615
entertain(v)
entertainment (n)
entertainer (n):
entertaining (a)
ẹntertainingly (adv)
ị 625
explore (v)
explorer (n)


exploration (n)
63s
■ increase (n, v ):
increasing (a)
increasingly (adv)
: 64s
iníorm (v)
iníormàtive (a)
information (n)
65s
'interact (v) '
interaction (n)
interactive (a)
665
invent (v)
invention (n),
inventor(n)
inventive (a)
67s limit (v)
limitation (n),
(un)limited (a)
685
journai (n)
Ịournaỉisĩ (n)
journalism (n)
69s pity(n)
pitiíul (a)
pitiíully {adv)
705

popularity (n)
(un)popúlar (a) :
(un)popularlỳ (adv)
71s
relate (v)
relation (n)
relative (a) / (n)
relationship (fi)
725
violence (n)
violent (a)
violentlỳ (adv)
736
(un)happy (a)
(un)happily (adv)
(un)happiness(n)
746
achieve (v)
achievement (n),
achievable (a) ri
756
amaze (v)
amazement (n)
amaáng (a)
amazed (à)
amazingly (adv)
76e
1
complain (v)
complaint (n)

create
creation (n)
creator (n)
Creative (á)
creatively
creature(n)
develop (v)
developmént (n)
developing (a)
dynamite (n) / (v)
ecu
(in)edible(a)
environment (n)
environmentalist(n)
environmental (a)
environmental (adv)
excite (V)
excitement (n)
excited(a)
excitedlỵ (adv)
exciting (adv)
extreme (a)
extremely (adv)
íorest (n)
deíorest (v)
deíorestation (n)
harm (n) / (v)
harmful (a) •
? harmlèss
harmtuliy (adv)

harmléssly
pồison (n) / (v)
poisoning (n)
poịsoned (a)
pqisonous (á)
poisonouslỵ (adv)
politeness
(im)polite (a)
(im)poỉifclỵ (adv)
políute (v) -
pollutiọn (n)
polỉutant (n)
(un)pollutèd (a)
prevent (v)
preventiòn (n):
preventive (a)
preventablè (a),
prohibit (V)
protect (v)
protectión (n)
protector (n)
protective (á)
reduce (v)
reductiòn (n)
respond (v)
response (n)
94e
similar (a)
similarity (n)
956

slow (V) / (a)
s!ow!y (adv)
96e
use (n) / (v)
usetul (a)
useíullỳ (adv)
useíulness (n)
useless (a)
uselesslỳ (adv)
uselessnéss (n)
usage(n)
97e
vvide (a)
wideiy (adv)
widen (v)
987
compare (v)
comparison (n)
comparative (a)
99?
conserve (v)
conservation (n)
conservatiònist (n)
conservative (a)
conservatively (ađv)
1007
effect (n) / (v)
(in)effèctivè (a)
(inịeffectivelỳ (adv)
1017

efficiency
(in)efficiént (a)
(in)efficiently (adv)
1027
enormous (a)
enormouslỳ (adv)
1037
Heat(n)/"(v)
hot(à)
1047
innovate (v)
innovation (n)
innovator(n)
itìnovative (a)
1057
install (V)
installàtion(n)
ỊO67
luxury (n)
luxurious (a)
luxuriously (adv)
10 7?
proíit (v) / (n)
profitable (a)
1087
recent (a)
recently (adv)
10 97
short(a)
shortàgé (n)

IIO7
speech (n)
speak (V) ■■•■■■■-
1117
ultimate (a)
ultimately (adv)
1127
respire (v)
respiration (n)'
respiratory (n)
113/
preserve(v)
preservation (n)
114 8
celebrate(v)
celebration (n)
1158
activist (n)
active (a)
actively (adv)
1168
acquaint (v)
acquaintance (n)
acquainted (a)
117» charity (n)
charitáblé (a)
charitably (adv)
1188
/ compose (v)
composer(n)

1198
congratulate (v)
congratulation (n)
1208
consider (v)
(in)considerate (a)
considerable (a)
consideration (n)
121s
decorate (v)
decoration (n)
decorative (a)
1228
enhance (v)
enhancement (n)
1238
generous (a) ì
generosity (n)
generously (adv)
1248
Jew (n)
Jewish(a)
125s
joy (n)
joyful (a)
ioytully (adv)
126s natiori (n)
naỉionai (a) I
international (a)
127s

nomínate (v)'
nomination (n)
128s
occur (V)
occurrence (n)
1298
priority (n)
prior (a)
1308
satisty (v)
satisfieđ(a)
satisíactory (a)
satisíactorily (adv) i
satisíaction (n)
1318
slave (n) / (v)
slavery (n)
enslave (v) (n) •
132s
territy (v)
terrible (a)
terribly (adv)
terriíic (a)
terriíicàllý (adv)
1339
períect (a) 1 (v)
períectlỳ (adv)
1349
abrupt
abruptly (adv)

abruptness (n)
1359
access (n) / (v)
(in)accessible (a)
1369
behave (v)
behavior (n)
1379
cyclone (n)
cýclonic (a)
1389
damage (n) / (v)
damaging (a)
1399
destroy (v)
destruction (n)
destructive (aị
1409
disaster (n)
disastrous (a) /
disaslrously (ađv)
1419 erupt (V)
eruption (n)
142g expect (v)
expectation (n)
1439
extend (v)
extensive (a)
extensively (adv)
144g

glory (n) / (v)
glorious (a)
Ăloriouslỳ (adv)
1459
land (n)
overiànd (a) / (adv)
1469
major(a)
maiority(n)
1479
predict (v)
predictiòn (n),
predictabie (a)
predictably (adv)
148g
prepare (v)
preparation (n)
1499
tidal (a)
tide(n)
150g
volcano (n)
volcanic(á)
15110
exist (v)
existènt(a)
existence (n)
15210
experience (n) / (v)
experienced (a)

15310
identiíy (v)
(ưn)iđentiÁed (a)
identification (n)
15410
imagine (v)
imagination (n)
imaginative (a)
imaginatively (adv)
, imaglnary (á)
15510
mystery (n)
mysteriòus (a)
15610
sight (n) / (v)
sighting(n)
B O W o?d ỉam ỉlies ca
ClassỌ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×