Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

23 BÀI LUẬN MẪU THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (198.65 KB, 28 trang )

23 BÀI LUẬN MẪU THI THPT QUỐC GIA 2015
MÔN TIẾNG ANH
(Lưu ý: Bản dịch là của google, chưa có sự chỉnh sửa câu từ nên đôi chỗ
nghĩa chưa được tường minh)
1. Do you agree witth the idea that marriage should be based on love or
not and why?
Nowadays, almost all of people experience love and then reach marriage.
However, I partly agree with the idea that marriage should be based on love
because only love is not enough. Here the following reasons are. First, there
is no denial that love makes people happy in life and helps them overcome
severe difficulties and build a warm family. It is love that joins a man and a
woman together. When these above supposed things become true, I call it
true love, in other words, forgiveness and sacrifice contribute to true love.
Moreover, future home"s finance also affects the family happiness. For
example, your child can"t study at school without money, you even have no
wonderful moment when both of wife and husban "s inconsistency related to
money turns up and so on. In conclusion, marriage should be built on love
and serious attitude of two sides who accept specific characters each other
and fullfil the gap"s spouses.
(Bạn có đồng ý với ý tưởng rằng hôn nhân phải dựa trên tình yêu hay không
và tại sao?
Ngày nay, hầu như tất cả mọi người trải nghiệm tình yêu và sau đó đạt kết
hôn. Tuy nhiên, tôi phần nào đồng ý với ý kiến cho rằng hôn nhân phải dựa
trên tình yêu bởi vì chỉ có tình yêu là không đủ. Dưới đây là những lý do sau
đây. Thứ nhất, không có sự từ chối đó tình yêu làm cho con người hạnh
phúc trong cuộc sống và giúp họ vượt qua những khó khăn nghiêm trọng và
xây dựng một gia đình ấm áp. Đó là tình yêu mà gia một người đàn ông và
một người phụ nữ với nhau. Khi những điều này phải ở trên trở thành sự
thật, tôi gọi nó là tình yêu đích thực, nói cách khác, sự tha thứ và sự hy sinh
đóng góp vào tình yêu đích thực. Hơn nữa, trong tương lai "s tài chính cũng
ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ví dụ, con bạn có thể" nghiên cứu t ở


trường mà không có tiền, bạn thậm chí không có khoảnh khắc tuyệt vời khi
cả hai người vợ và husban "s mâu thuẫn liên quan đến tiền lần lượt lên và
vv . Tóm lại, hôn nhân phải được xây dựng trên tình yêu và thái độ nghiêm
trọng của hai bên đã chấp nhận ký tự cụ thể mỗi khác và đảm bảo thực hiện
khoảng cách "của vợ chồng.)
2. Write about your hobby
Of all the interesting freetime activities as well as entertainments, I like
reading book most because of its good aspects it brinngs to me.
First and foremost, reading book not only helps widen my knowledge
but also makes me love my life more. As you know reference books provide
us with a lot of information of every field of our life. Besides, novels, stories
which contain many romantic and touching plots controlling my feeling a
great deal.
Moreover, enjoying books regularly gives me a good habit as I am more
and more patient. Especially, my ability to express words fluently is better
and better.Therefore,I will be confident of communicating with others.
In short, reading books is my main hobby and I will make best use of its
advantages to have a happy lifestyle.
Viết về những sở thích của bạn
Trong tất cả các hoạt động freetime thú vị cũng như vui chơi giải trí, Tôi
thích đọc sách nhất vì các khía cạnh tốt đẹp của nó nó brinngs với tôi.
Đầu tiên và trước hết, đọc cuốn sách không chỉ giúp mở rộng kiến thức của
tôi, nhưng cũng làm cho tôi yêu cuộc sống của tôi nhiều hơn. Như bạn đã
biết sách tham khảo cung cấp cho chúng tôi với rất nhiều thông tin của tất
cả các lĩnh vực của đời sống chúng ta. Bên cạnh đó, tiểu thuyết, truyện có
chứa nhiều thửa lãng mạn và cảm động kiểm soát cảm giác của tôi rất
nhiều.
Hơn nữa, thưởng thức cuốn sách thường xuyên mang lại cho tôi một thói
quen tốt như tôi ngày càng nhiều bệnh nhân. Đặc biệt, khả năng của mình
để bày tỏ lời trôi chảy là tốt hơn và better.Therefore, tôi sẽ tự tin giao tiếp

với người khác.
Trong ngắn hạn, đọc sách là thú vui chính của tôi và tôi sẽ tận dụng tối đa
lợi thế của mình để có một lối sống hạnh phúc.
3. What kind of job would you like to do after you finish your
education?
Marketing seems to be the kind of career I would like to choose after i
leave from university. I like this work in view of some following reasons.
First of all, marketing position is well-paid job. The more you help your
company sell more products, the higher your salary is. Of course, you need
to have effective stragedies to attract customers.
Secondly, Working as a marketer gives me many opportunities of
improving my persuding skill and ability to converting idea into words.
There is no denial that this kind of job requires different skills , but if you
meet these requirements, you will be more and more professional.
On the whole, it is simply my hobby. Needless to say ""you will do
something best when you like it"".
Những loại công việc bạn muốn làm sau khi bạn hoàn tất việc học của bạn?
Tiếp thị có vẻ là loại nghề nghiệp tôi muốn chọn sau khi tôi rời khỏi trường
đại học. Tôi thích công việc này theo quan điểm của một số lý do sau đây.
Trước hết, vị trí tiếp thị là công việc được trả lương cao. Bạn càng giúp
công ty của bạn bán sản phẩm nhiều hơn, mức lương của bạn càng cao. Tất
nhiên, bạn cần phải có stragedies hiệu quả để thu hút khách hàng.
Thứ hai, làm việc như một nhà tiếp thị mang lại cho tôi nhiều cơ hội nâng
cao kỹ năng persuding tôi và khả năng chuyển đổi các ý tưởng thành các từ.
Không có sự phủ nhận rằng đây là công việc đòi hỏi kỹ năng khác nhau,
nhưng nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này, bạn sẽ được nhiều hơn và chuyên
nghiệp hơn.
Trên toàn bộ, nó chỉ đơn giản là sở thích của tôi. Không cần phải nói "" bạn
sẽ làm điều gì đó tốt nhất khi bạn thích nó "".
4. Write about the kind of book you like best

I am usually in habit of reading books. Addition to books that offer me
much useful information,I also like comic book. I am in fond of it for some
following reasons.
To begin with, Comic books bring me a great deal of relaxation. One of
them is Doremon story, which tells many funny short stories about 2 main
characters, Doremon and Nobita,Who are close friends. The author of that
comic creats so many amusing situations among characters that I can"t help
laughing. It"s actually a hard-to-put-down book. It attracts not only children
but also adults as me.
Another good point of it I want to mention about is creative imagination.
I mean children need to have imaginative mindset, which helps them be
more active in life.
By and large, comic book is worth reading after hard work. It is nice for
everyone.
Viết về các loại sách mà bạn thích nhất
Tôi thường có thói quen đọc sách. Ngoài sách mà cung cấp cho tôi nhiều
thông tin hữu ích, tôi cũng thích truyện tranh. Tôi đang ở ngây thơ của nó
đối với một số lý do sau đây.
Để bắt đầu, Comic sách mang lại cho tôi rất nhiều sự thư giãn. Một trong số
đó là Doremon câu chuyện, mà nói nhiều câu chuyện ngắn hài hước về 2
nhân vật chính, Doremon và Nobita, người bạn thân là ai. Các tác giả của
truyện tranh mà creats rất nhiều tình huống gây cười trong nhân vật mà tôi
có thể "t giúp đỡ cười. Nó" thực sự là một cuốn sách khó khăn để đưa
xuống. Nó thu hút không chỉ trẻ em mà còn người lớn như tôi.
Một điểm tốt của nó, tôi muốn đề cập đến là trí tưởng tượng sáng tạo. Tôi
có nghĩa là trẻ em cần phải có tư duy giàu trí tưởng tượng, giúp họ chủ
động hơn trong cuộc sống.
Và lớn, truyện tranh là đáng đọc sau khi làm việc chăm chỉ. Nó là tốt đẹp
cho tất cả mọi người.
5. Describe a village you know well

I was born and have grown up in the country in a small village beside a
beautiful river. My village is surrounded in a hedge of green bamboos. Most
of the houses in the village are built of brick and have red tiled roofs.
In the middle of the village there is an old pagoda with high trees around
it. On the first and fifteenth days of the lunar month, the villagers often go to
the pagoda to give offerings to The God of Agriculture.
On the right of the village flows quietly a clear and blue river. When I
was young, I used to swim in the river with my friends. How can I forget the
wonderful time on this river fishing or rowing a boat with my boyhood
friends!
On the left of the village lies the village green where village meetings are
often held by village officials. On this ground covered with soft grass we
used to fly kites on windy autumnal evenings.
The majority of villages live on agriculture. They get rich thanks to their
fertile rice-fields and their diligence. Harvest time is certainly the busiest
and the merriest time of the year. During the harvest, the villagers often get
up very early in the morning. They cheerfully go to their rice-fields to
harvest the bumper crop – the fruit of many months of hard work.
My villagers are very friendly and helpful. They are willing to offer
mutual help in any case and always get on with one another harmoniously.
My village is rather small indeed but I like it very much because I was
born and have grown up there and spent my happiest childhood among the
simple and hard-working villagers who always feel attached to their native
land.
Mô tả một ngôi làng bạn biết rõ
Tôi sinh ra và lớn lên ở nước này trong một ngôi làng nhỏ bên cạnh một con
sông xinh đẹp. Làng tôi được bao bọc trong một hàng rào tre xanh. Hầu hết
các nhà trong làng được xây bằng gạch và có mái đỏ gạch.
Ở giữa làng có một ngôi chùa cũ với cây cao xung quanh nó. Vào những
ngày đầu tiên và rằm tháng giêng âm lịch, dân làng thường đến chùa để

cúng dường cho Đức Chúa Trời Nông nghiệp.
Phía bên phải của làng chảy lặng lẽ một dòng sông xanh trong. Khi tôi còn
trẻ, tôi thường bơi lội trên sông với bạn bè của tôi. Làm thế nào tôi có thể
quên đi những thời gian tuyệt vời về cá sông này hoặc chèo thuyền với bạn
bè thời thơ ấu!
Trên trái của làng nằm xanh làng nơi các cuộc họp thôn thường được tổ
chức bởi các cán bộ thôn. Trên mặt đất này bao phủ bởi cỏ mềm chúng tôi
sử dụng để thả diều vào những buổi tối mùa thu lộng gió.
Đa số các làng sống bằng nghề nông. Họ có được nhờ giàu ruộng màu mỡ
của họ và sự cần cù của họ. Thời gian thu hoạch chắc chắn là bận rộn nhất
và thời gian merriest năm. Trong thời gian thu hoạch, dân làng thường thức
dậy rất sớm vào buổi sáng. Họ vui vẻ đi đến ruộng của họ để thu hoạch
những vụ mùa bội thu - kết quả của nhiều tháng làm việc chăm chỉ.
Dân làng tôi rất thân thiện và hữu ích. Họ sẵn sàng để giúp đỡ lẫn nhau
trong mọi trường hợp và luôn nhận được về với nhau hài hòa.
Làng tôi khá nhỏ nhưng tôi thực sự thích nó rất nhiều bởi vì tôi đã được sinh
ra và lớn lên ở đó và dành thời thơ ấu hạnh phúc nhất của tôi trong số
những người dân đơn giản và làm việc chăm chỉ, người luôn cảm thấy gắn
liền với đất mẹ đẻ của họ.
6. The importance of reading newspaper.
As the name suggests newspapers are a source of news and information.
In several respects they are also a medium of communication among the
peoples of the world.
Today there are hundreds of newspapers all over the world. Everywhere
there is a keen desire to learn more and more about the affairs of the world.
This is partly the result of the spread of education which sharpens one’s
curiosity to learn about distant lands.
As a source of news, the newspaper is almost indispensable to those
whose thirst for knowledge is insatiable. They contain news on events in
distant corners of the earth. Information about such events arrives almost

immediately. As a result, people everywhere are informed about the most
important event in the world very quickly and almost at the same time. For
example, if a war breaks out in one part of the world today, the people in the
other parts will certainly come to know about it tomorrow. As a result, all
the countries of the world are able to do something quickly to help those
who have suffered because of the war or to persuade the countries at war to
cease fighting.
Newspaper also play an important part in keeping the people of the
world informed about the troubles that might arise in the future, if nothing is
done to prevent them from happening. For example, if a dispute arises
between the two countries for any reason, the newspapers can keep the
people of the world informed about what might happen if nothing is done to
persuade the two countries to resolve their differences peacefully.
In this way many wars have been avoided because of the intervention of
some countries in the disputes of many countries which were given
prominence in newspapers.
When all this is considered, we feel that there is some silent
communication among countries through the medium of newspapers for the
common benefit of the countries of the world.
Further, constant reading of newspapers improves one’s outlook on life
and makes one a more reasonable person. The importance of the newspaper
is therefore obvious.
Tầm quan trọng của việc đọc báo.
Như tên cho thấy báo chí là một nguồn tin tức và thông tin. Trong một số
khía cạnh họ cũng là một phương tiện truyền thông giữa các dân tộc trên
thế giới.
Ngày nay, có hàng trăm tờ báo trên khắp thế giới. Ở khắp mọi nơi có một
mong muốn quan tâm để tìm hiểu nhiều hơn về các vấn đề của thế giới. Đây
là một phần kết quả của sự lây lan của giáo dục mà là sắc của một người tò
mò tìm hiểu về vùng đất xa xôi.

Là nguồn cung cấp tin tức, báo chí là gần như không thể thiếu cho những
người có khát khao kiến thức là vô độ. Chúng chứa các tin tức về các sự
kiện ở góc xa của trái đất. Thông tin về các sự kiện như vậy đến gần như
ngay lập tức. Kết quả là, mọi người ở khắp mọi nơi đều được thông báo về
các sự kiện quan trọng nhất trên thế giới rất nhanh chóng và gần như cùng
một lúc. Ví dụ, nếu một cuộc chiến tranh nổ ra trong một phần của thế giới
ngày nay, người dân ở các bộ phận khác chắc chắn sẽ đến để biết về nó vào
ngày mai. Kết quả là, tất cả các nước trên thế giới có thể làm được điều gì
đó một cách nhanh chóng để giúp đỡ những người chịu đau khổ vì chiến
tranh hoặc để thuyết phục các nước có chiến tranh để chấm dứt chiến đấu.
Báo cũng đóng một phần quan trọng trong việc giữ cho mọi người trên thế
giới thông báo về những rắc rối có thể phát sinh trong tương lai, nếu không
có gì được thực hiện để ngăn chặn chúng từ xảy ra. Ví dụ, nếu phát sinh
tranh chấp giữa hai nước vì lý do nào, các báo chí có thể giữ cho người dân
của thế giới thông báo về những gì có thể xảy ra nếu không có gì được thực
hiện để thuyết phục hai nước để giải quyết sự khác biệt của họ một cách hòa
bình.
Bằng cách này, nhiều cuộc chiến tranh đã được tránh vì sự can thiệp của
một số quốc gia trong tranh chấp của nhiều nước đã đưa ra sự nổi bật trong
báo.
Khi tất cả điều này được coi là, chúng tôi cảm thấy rằng có một số giao tiếp
im lặng giữa các quốc gia thông qua các phương tiện báo chí vì lợi ích
chung của các nước trên thế giới.
Hơn nữa, đọc liên tục của báo cải thiện triển vọng của một người về cuộc
sống và làm cho một người hợp lý hơn. Tầm quan trọng của tờ báo là do rõ
ràng.
7. Your most embarrassing experience
Our family live in the suburb of HCM city, not far from the central city.
It is about 30 kilometers to the South.
Last week my parents, my brothers and my sisters paid a visit to my

grandparents in the country and I therefore stayed at home alone. I used to
get up very early in the morning. As usual, after going to the market to buy
some necessary things, I came back home to start doing the housework such
as cleaning the floor, making the bed, making coffee and preparing lunch.
The house now was so clean and tidy that it seemed bigger and larger. I had
worked from 7:00 a.m. to 9:00 a.m. I was so tired that I had to stop working
for a rest. After 15 minutes of relaxation, I started working again.
Right after I had taken the teapot from the cupboard, I suddenly felt
something burning downstairs. I got so embarrassed and frightened that I
dropped the teapot while I was hurrying downstairs. To my horror and
surprise, the kettle on the electric stove was on fire. I was in such a
confusing state that I was quite at a loss. Then I came up an idea: I rushed to
the switchboard to cut off the electric power. The house suddenly became as
dark as pitch. In the pitch-dark kitchen, the kettle turned so dazzling red that
it looked just like a hot burning sun on a stifling summer afternoon.
Kinh nghiệm xấu hổ nhất của bạn
Gia đình chúng tôi sống ở vùng ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh, không
xa trung tâm thành phố. Đó là khoảng 30 km về phía Nam.
Tuần trước bố mẹ, anh chị em của tôi và tôi đã đến thăm ông bà của tôi ở
trong nước và do đó tôi ở nhà một mình. Tôi thường thức dậy rất sớm vào
buổi sáng. Như thường lệ, sau khi đi đến chợ để mua một số thứ cần thiết,
tôi trở về nhà để bắt đầu làm việc nhà như lau chùi sàn nhà, làm giường,
làm cho cà phê và chuẩn bị bữa trưa. Các nhà doanh nghiệp đã rất sạch sẽ
và gọn gàng mà nó dường như lớn hơn và lớn hơn. Tôi đã từng làm việc
07:00-09:00 Tôi đã quá mệt mỏi mà tôi đã phải ngừng làm việc để nghỉ
ngơi. Sau 15 phút thư giãn, tôi bắt đầu làm việc trở lại.
Ngay sau khi tôi đã chụp được những ấm trà từ tủ bếp, tôi đột nhiên cảm
thấy một cái gì đó cháy ở tầng dưới. Tôi đã rất bối rối và sợ hãi rằng tôi bỏ
ấm trà trong khi tôi đang vội vã xuống cầu thang. Để kinh dị và ngạc nhiên
của tôi, ấm đun trên bếp điện bị cháy. Tôi đã ở trong tình trạng khó hiểu

như vậy mà tôi đã khá lúng túng. Sau đó, tôi đã đưa ra một ý tưởng: Tôi vội
vã đến các tổng đài để cắt đứt các năng lượng điện. Ngôi nhà đột nhiên trở
nên tối như sân. Trong bếp, sân-tối, ấm đun chuyển sang màu đỏ rực rỡ như
vậy mà nó trông giống như một mặt trời đốt nóng vào một buổi chiều mùa
hè ngột ngạt.
8. Would you prefer to have an expensive and ostentatious wedding with
lots of guests or a simple and quiet one?
Everyone has his own conception. These viewpoints are quite different
from each other, especially in ceremonies and rites, for example, in a
wedding ceremony.
Last Sunday, one of my closest girlfriends invited me to her wedding.
The bride was born of a middle-class family. Her parents are retired
government officials. To satisfy their daughter’s wishes, they had to
organize a pompous and expensive wedding. The wedding was prepared
carefully: they had the house whitewashed and decorated, lanterns and
gorgeous flowers were hung everywhere.
On the wedding day, the bride wore a full-length pink dress, with a
crown on her head just like a queen. A great number of guests were invited
to the party. Delicious and rare main courses were served in the deafening
sounds of rock music. Almost all guests drank so much whisky and brandy
that they got as drunk as lords, and the wedding party lasted three days and
three nights. It was rumored that her wedding party cost half of her parents’
fortune.
As for me, I have a quite different conception of wedding. I prefer to
have a very simple and quiet wedding party rather than an ostentatious and
expensive one.
Before my wedding, I myself will decorate the living-room in
accordance with my taste. In my wedding ceremony, I will wear a traditional
dress which represents chastity and purity. Only few friends and relatives
will be invited to my simple wedding party. There will be no rock music and

no other kinds of festivals.
In summary, I conceive that the happiness of a newly-married couple
cannot be found in an ostentatious and expensive wedding which only ruins
their health and their parent’s fortune.
Bạn muốn có một đám cưới tốn kém và phô trương với rất nhiều khách mời
hay một đơn giản và yên tĩnh?
Mọi người đều có quan niệm riêng của mình. Những quan điểm hoàn toàn
khác nhau, đặc biệt là trong các nghi lễ và nghi thức, ví dụ, trong một lễ
cưới.
Cuối ngày Chủ nhật, một trong những người bạn gái thân nhất của tôi mời
tôi đến dự đám cưới. Các cô dâu được sinh ra trong một gia đình trung lưu.
Cha mẹ cô đã nghỉ hưu quan chức chính phủ. Để đáp ứng mong muốn của
con gái mình, họ đã tổ chức một đám cưới rình rang và tốn kém. Đám cưới
được chuẩn bị cẩn thận: họ có ngôi nhà quét vôi trắng và trang trí, đèn lồng
và hoa tuyệt đẹp được treo ở khắp mọi nơi.
Vào ngày cưới, cô dâu mặc một chiếc đầm màu hồng đầy đủ độ dài, với một
vương miện trên đầu cô giống như một nữ hoàng. Một số lượng lớn các vị
khách được mời dự tiệc. Các khóa học chính Delicious hiếm bị phục vụ
trong những âm thanh chói tai của nhạc rock. Hầu như tất cả các khách
uống quá nhiều rượu whisky và brandy mà họ đã như say như những lãnh
chúa, và tiệc cưới kéo dài trong ba ngày ba đêm. Có tin đồn rằng cô chi phí
nửa tiệc cưới của tài sản của cha mẹ mình.
Đối với tôi, tôi có một quan niệm hoàn toàn khác nhau của đám cưới. Tôi
thích có một đám cưới rất đơn giản và yên tĩnh hơn là một phô trương và
tốn kém.
Trước khi đám cưới của tôi, bản thân tôi sẽ trang trí phòng khách theo khẩu
vị của tôi. Trong lễ cưới của tôi, tôi sẽ mặc một chiếc váy truyền thống đại
diện cho sự trinh khiết và tinh khiết. Chỉ có vài người bạn và người thân sẽ
được mời dự tiệc cưới đơn giản của tôi. Sẽ không có nhạc rock và không có
các loại khác của các lễ hội.

Tóm lại, tôi quan niệm rằng hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới
không thể được tìm thấy trong một đám cưới phô trương và tốn kém mà chỉ
di tích sức khỏe của họ và tài sản của cha mẹ.
9. Talk about the habit of smoking cigarettes
Smoking cigarettes is really an expensive habit. The average price per
pack of cigarettes, for example, is just about one dollar, people who smoke
two packs of cigarettes a day therefore spend $2 per day on their habit. At
the end of one year these smokers incur a debt. Since cigarette smoking has
an offensive odor that permeates clothing stuffed furniture and carpets,
smokers often find that they must have these items cleaned more frequently
than nonsmokers do. Further more, a smoker would pay a large sum of
money for some diseases coming from smoking. Although it is difficult to
sum the cost of these additional expenses, we can say that the expenses do
contribute to making smoking become an expensive habit.
Nói về thói quen hút thuốc lá
Hút thuốc lá thực sự là một thói quen đắt tiền. Giá trung bình cho mỗi gói
thuốc lá, ví dụ, chỉ là về một đô la, những người hút thuốc hai gói thuốc lá
mỗi ngày do đó chi tiêu $ 2 mỗi ngày trên thói quen của họ. Vào cuối của
một năm những người hút thuốc lá phải chịu một khoản nợ. Kể từ khi hút
thuốc lá có mùi khó chịu mà thấm quần áo đồ đạc và thảm nhồi, người hút
thuốc thường thấy rằng họ phải có những mục làm sạch thường xuyên hơn
so với người không hút thuốc làm. Hơn nữa, một người hút thuốc sẽ phải trả
một khoản tiền lớn cho một số bệnh từ hút thuốc. Mặc dù rất khó để tổng chi
phí của các chi phí bổ sung, chúng ta có thể nói rằng các khoản chi phí nào
góp phần làm cho thuốc trở thành một thói quen đắt tiền.
10. Describe your best friend and tell why you like him or her
In our daily activities we often get in touch with the others and from
these relations we meet some people whose interests, characteristics and
behaviors are similar to ours and we choose them as our friends.
To me, one of my best friends is Nam. Nam is only over eighteen but he

is well developed; so he is thought to be twenty or more. He has black hair, a
broad forehead, a straight nose and bright eyes. He is very good-looking. He
has a kind heart and is easy to get on with everybody. We have been friends
for a very long time. The deeper our mutual understanding becomes the
more we feel closely attached to each other. “Birds of a feather flock
together”, Nam and I are keen on learning. We are the best pupils in our
class. Nam is always at the top. He is good at every subject, but he never
shows pride in his abilities and always tries to learn harder.
Nam’s family is not rich enough. His parents are retired workers.
Realizing the hardships of his parents, although he is absorbed in his study,
he often spends most of his spare time doing useful things to help his parents
in their old age. He gets up early in the morning to have enough time to
deliver newspapers to subscribers before going to school. After school in
the afternoon, he repairs bicycles and motorbikes. Therefore the money he
gets from his manual job is sufficient for his school fees and for his parents’
presents. I like Nam very much because of his honesty and straight
forwardness. He is always ready to help his weak friends in their study; as a
result, lots of friends, thanks to his whole-hearted help, have become good
ones.
In my relation with Nam, I have got precious experience: thirst for
learning, patience to overcome difficulties, helpfulness and filial piety.
Mô tả người bạn tốt nhất của bạn và nói lý do tại sao bạn thích anh ấy hoặc

Trong các hoạt động hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi thường xuyên liên
lạc với những người khác và từ những mối quan hệ, chúng tôi gặp một số
người có quyền lợi, đặc điểm và hành vi tương tự như chúng ta và chúng ta
chọn chúng như bạn bè của chúng tôi.
Đối với tôi, một người bạn tốt nhất của tôi là Nam. Nam chỉ là trên mười
tám tuổi nhưng ông là phát triển tốt; do đó, ông được cho là hai mươi hay
hơn. Ông có mái tóc đen, một vầng trán rộng, mũi thẳng và đôi mắt sáng.

Anh ấy rất đẹp trai. Ông có một trái tim nhân hậu và rất dễ dàng để có được
với tất cả mọi người. Chúng tôi đã là bạn trong một thời gian rất dài. Càng
hiểu biết lẫn nhau của chúng tôi trở nên chúng ta càng cảm thấy gắn bó với
nhau. "Birds of a feather flock together", Nam và tôi đang quan tâm đến
việc học. Chúng tôi là những học sinh giỏi nhất lớp của chúng tôi. Nam luôn
luôn ở đầu trang. Ông rất giỏi tất cả các môn, nhưng ông không bao giờ cho
thấy niềm tự hào trong khả năng của mình và luôn cố gắng học chăm chỉ
hơn.
Gia đình của Nam là không đủ giàu. Cha mẹ của ông được công nhân đã
nghỉ hưu. Nhận thấy những khó khăn của cha mẹ mình, mặc dù ông được
hấp thụ trong nghiên cứu của mình, ông thường dành phần lớn thời gian
rảnh rỗi của mình làm những việc hữu ích để giúp cha mẹ trong tuổi già của
họ. Ông dậy sớm vào buổi sáng để có đủ thời gian để cung cấp báo cho thuê
bao trước khi đến trường. Sau giờ học vào buổi chiều, ông sửa chữa xe đạp
và xe máy. Vì vậy số tiền mà ông nhận được từ công việc hướng dẫn của
mình là đủ cho học phí của mình và làm quà biếu cha mẹ mình. Tôi thích
Nam rất nhiều vì sự trung thực của mình và thẳng thắn. Ông luôn sẵn sàng
giúp đỡ bạn bè yếu của mình trong nghiên cứu của họ; kết quả là, rất nhiều
bạn bè, nhờ sự giúp đỡ tận tình của mình, đã trở thành những người tốt.
Trong mối quan hệ của tôi với Nam, tôi đã có kinh nghiệm quý báu: khao
khát học hỏi, kiên nhẫn để vượt qua khó khăn, sự hữu ích và lòng hiếu thảo.
11. Describe a bridge you know well
Whoever has been to Hue ancient city will always admire the
gracefulness of Trang Tien Bridge.
Built a long time ago, Trang Tien Bridge was made of steel and concrete
and supported by huge underwater columns which extend to a depth of over
150 meters under the water. It is composed of 12 spans joining the left bank
to the right bank of the Perfume River. From far away it looks like white
arches emerging from the blue skyline.
On bright moonlit nights, standing on the bridge you can see myrisds of

vacillating stars reflecting on the clear and blue waters. How cool and
relaxed you feel at that time! The light evening breeze rising from the river
caresses your skin and fills your lungs with soft fragrance. All around you
are coolness and quietness. In the stillness of the long night you can hear the
little waves lapping against the sampans gliding gently below. Now and
again a sweet melodious chant rises from somewhere and then gradually
vanishes in the quiet atmosphere.
During the day, however, the sceneries are livelier. Cars, motorbikes and
bicycles are streaming towards the other side of the river. Groups of
schoolgirls, dressed in white, with conical palm hats on their heads are
gracefully walking over the bridge to their Dong Khanh School, talking and
laughing merrily. The flaps of their white traditional dress or ao dai are
fluttering in the fresh morning breeze just like butterflies’ wings.
Tourist will foster sweet recollections of this famous bridge forever once
they have visited this Old Capital City.
Mô tả một cây cầu bạn biết rõ
Bất cứ ai đã từng đến Huế thành phố cổ sẽ luôn ngưỡng mộ những duyên
dáng của cầu Tràng Tiền.
Được xây dựng trong một thời gian dài trước đây, cầu Tràng Tiền được làm
bằng thép và bê tông và được hỗ trợ bởi các cột dưới nước rất lớn mà mở
rộng đến độ sâu hơn 150 mét dưới mặt nước. Nó bao gồm 12 nhịp nối bờ
trái sang bờ phải của sông Hương. Từ xa nó trông giống như những mái
vòm trắng nổi lên từ đường chân trời xanh.
Vào những đêm trăng sáng, đứng trên cầu, bạn có thể thấy do dự khi
myrisds của sao phản chiếu trên mặt nước xanh trong. Làm thế nào mát mẻ
và thoải mái cho bạn cảm thấy tại thời điểm đó! Những làn gió nhẹ buổi tối
lên từ sông mơn trớn làn da của bạn và đầy phổi của bạn với hương thơm
mềm mại. Tất cả xung quanh bạn là mát và yên tĩnh. Trong sự tĩnh lặng của
đêm dài bạn có thể nghe thấy những con sóng nhỏ vỗ chống lại những con
thuyền tam lướt nhẹ nhàng dưới đây. Bây giờ và một lần nữa một bản thánh

ca du dương ngọt ngào bốc lên từ một nơi nào đó và sau đó dần dần biến
mất trong bầu không khí yên tĩnh.
Tuy nhiên, trong ngày, những khung cảnh rất sống động. Ô tô, xe máy và xe
đạp là streaming về phía bên kia sông. Các nhóm học sinh nữ, mặc áo
trắng, với mũ cọ hình nón trên đầu của họ được duyên dáng đi bộ qua cầu
đến trường của họ Đồng Khánh, nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Các cánh tà
của trang phục truyền thống màu trắng hoặc áo dài đang rung trong gió
buổi sáng tươi giống như cánh bướm.
Du lịch sẽ thúc đẩy hồi ức ngọt ngào của cây cầu nổi tiếng này mãi mãi một
khi họ đã viếng thăm Old Capital City.
12. How should people protect and preserve the natural resources?
Conservation concerns men’s safeguarding and preservation of natural
resources and his responsibility for improving the environmental conditions
in which he lives. An important task of conservation is the prevention of
waste – waste of forests, soil, minerals, wildlife and human life.
Trees help to preserve land because their roots bind the soil and retain
water. Without trees, heavy rains will cause soil erosion and the remaining
land becomes poor and worthless. Terrible floods often occur in the areas
where trees are cut down in great quantity. Forest conservation also means
the prevention of bush fires and the attention to planting and looking after
new, young trees.
Not only should man preserve forests but he should also realize the
importance of wildlife protection. Unless governments have a good system
of control or pass laws restricting the hunting, fishing and eradicating of rare
animals and plants, they slowly disappear.
Natural resources such as coal, gas and mineral ores are limited but the
need for them is growing day by day. As they may not last for a century,
man should use them widely on the one hand, and look for alternative fuels
on the other hand.
Another serious problem threatening human life is the dirtying and

poisoning of air and water. This pollution is mainly caused by the fumes,
chemicals and wastes from automobiles, industries and homes.
It is hoped that for his own benefit, man can soon find a solution to these
problems.
Làm sao người ta phải bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
Bảo tồn liên quan đến bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên
của nam giới và trách nhiệm của mình trong việc cải thiện điều kiện môi
trường, trong đó ông sống. Một nhiệm vụ quan trọng của bảo tồn là ngăn
ngừa các chất thải - chất thải của rừng, đất, khoáng sản, động vật hoang dã
và cuộc sống của con người.
Cây xanh giúp bảo vệ đất vì rễ của chúng bám đất, giữ nước. Nếu không có
cây, mưa lớn sẽ gây ra xói mòn đất và phần đất còn lại trở nên nghèo và vô
giá trị. Lũ lụt khủng khiếp thường xảy ra ở những khu vực mà cây được cắt
giảm số lượng lớn. Bảo vệ rừng cũng có nghĩa là công tác phòng chống
cháy rừng và sự chú ý để trồng và chăm sóc, cây non mới.
Không chỉ con người nên bảo tồn rừng nhưng ông cũng nên nhận ra tầm
quan trọng của bảo vệ động vật hoang dã. Trừ khi chính phủ có một hệ
thống tốt kiểm soát hoặc qua luật hạn chế việc săn bắn, câu cá và xóa bỏ
các loài động vật và thực vật quý hiếm, họ từ từ biến mất.
Tài nguyên thiên nhiên như quặng than, khí đốt và khoáng sản còn hạn chế
nhưng nhu cầu cho họ được tăng lên từng ngày. Khi họ có thể không kéo dài
một thế kỷ, con người nên sử dụng chúng rộng rãi trên một mặt, và tìm kiếm
nhiên liệu thay thế mặt khác.
Một vấn đề nghiêm trọng đe dọa cuộc sống của con người là dirtying và ngộ
độc không khí và nước. Ô nhiễm này chủ yếu được gây ra bởi khói, hóa chất
và chất thải từ ô tô, công nghiệp và nhà cửa.
Người ta hy vọng rằng vì lợi ích riêng của mình, người đàn ông nào có thể
sớm tìm thấy một giải pháp cho những vấn đề này.
13. The important role of newspaper and magazines in our lives
The more society is developed the more means of communication are

required. Among means of communication, newspaper and magazines play
an important role in our lives.
Firstly, newspapers and magazines supply us with a variety of news
every day. They keep us informed of the political situation of the world. By
reading newspapers and magazines we can know what is happening in our
country as well as in the world at large.
Secondly, newspaper and magazines contribute a great deal to the
development of our knowledge. Through valuable and subtle critical and
commentary articles on culture, social civilization, new life style we learn a
lot of interesting things. Thanks to newspapers and magazines, our mind and
point of view are consolidated and enriched. When reading them we can
train our reasoning power.
Thirdly, through newspapers and magazines reading, we can find out
what we need to know: a job in the situations vacant column, an object we
want to buy in the advertising page, a missing relative in the finding missing
relative column and condolence news in the agony column.
Fourthly, the Police Newspapers and Magazines help us take precautious
against social evils such as theft, murder, robbery, rape, gambling and
smuggling.
Fifthly, we can improve our English language by reading newspapers
and magazines written in English. This enables us to broaden our knowledge
of English in every aspect.
In conclusion, well-grounded and best-selling newspapers and
magazines are worth reading. They are the mouthpiece of the nation and the
unseen advisers of the common people.
Vai trò quan trọng của tờ báo và tạp chí trong cuộc sống của chúng tôi
Xã hội càng phát triển các phương tiện truyền thông nhiều hơn là bắt buộc.
Trong số các phương tiện truyền thông, báo và tạp chí đóng một vai trò
quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi.
Thứ nhất, các tờ báo và tạp chí cung cấp cho chúng tôi với một loạt các tin

tức mỗi ngày. Họ giữ cho chúng tôi thông tin về tình hình chính trị thế giới.
Bằng cách đọc các tờ báo và tạp chí chúng ta có thể biết những gì đang xảy
ra ở nước ta cũng như trên thế giới nói chung.
Thứ hai, báo và tạp chí đóng góp to lớn cho sự phát triển của tri thức.
Thông qua các bài quan trọng và bình luận có giá trị và tinh tế về văn hóa,
văn minh xã hội, phong cách sống mới, chúng tôi học được rất nhiều điều
thú vị. Nhờ các tờ báo và tạp chí, tâm trí và quan điểm của chúng tôi được
củng cố và làm giàu. Khi đọc chúng, chúng ta có thể đào tạo sức mạnh lập
luận của chúng tôi.
Thứ ba, thông qua các báo và tạp chí đọc, chúng ta có thể tìm ra những gì
chúng ta cần phải biết: một công việc trong những tình huống cột trống, một
đối tượng chúng tôi muốn mua ở các trang quảng cáo, một thân nhân mất
tích trong việc tìm kiếm những người mất tích cột tương đối và tin tức chia
buồn trong cột đau đớn.
Thứ tư, các báo cảnh sát và Tạp chí giúp chúng tôi đưa precautious chống
tệ nạn xã hội như trộm cắp, giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, cờ bạc, buôn
lậu.
Thứ năm, chúng tôi có thể cải thiện tiếng Anh của chúng tôi bằng cách đọc
các tờ báo và tạp chí viết bằng tiếng Anh. Điều này cho phép chúng tôi để
mở rộng kiến thức của chúng ta về tiếng Anh ở mọi khía cạnh.
Trong kết luận, có căn cứ và báo bán chạy nhất và tạp chí là đáng đọc. Họ
là cơ quan ngôn luận của các quốc gia và các cố vấn vô hình của những
người dân thường.
14. Give one of the activities you like to do in your spare time
Watching television is one of the activities I like to do in my spare time.
I enjoy watching cartoons on Saturday mornings and sports programs on
Sunday afternoons. I also watch television during the week after I have
finished all my school work. At night, I especially like to watch movies and
situation comedies. If I have a lot of homework, I try to arrange my schedule
so that I can watch at least one of my favorite shows. Watching television is

not the only activity that I do in my spare time. My other favorite activities
are making paper flowers and going shopping with my friends. However,
when I have spare time, I spend more time watching television than any
other activities. Watching television can help me not only relax but also
build me a huge knowledge of the open world.
Cung cấp cho một trong những hoạt động mà bạn muốn làm trong thời gian
rảnh rỗi của bạn
Xem truyền hình là một trong những hoạt động tôi muốn làm trong thời gian
rảnh rỗi của tôi. Tôi thích xem phim hoạt hình vào sáng thứ Bảy và các
chương trình thể thao trên chiều chủ nhật. Tôi cũng xem truyền hình trong
suốt một tuần sau khi tôi đã hoàn thành tất cả các công việc học của tôi.
Vào ban đêm, tôi đặc biệt thích xem phim và phim hài tình huống. Nếu tôi có
rất nhiều bài tập về nhà, tôi cố gắng sắp xếp lịch trình của tôi để tôi có thể
xem ít nhất một trong những chương trình yêu thích của tôi. Xem truyền
hình không phải là hoạt động duy nhất mà tôi làm trong thời gian rảnh rỗi
của tôi. Hoạt động yêu thích khác của tôi đang làm hoa giấy và đi mua sắm
với bạn bè của tôi. Tuy nhiên, khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi dành nhiều
thời gian xem truyền hình hơn bất kỳ các hoạt động khác. Xem truyền hình
có thể giúp tôi không chỉ thư giãn mà còn xây dựng cho tôi một kiến thức rất
lớn của thế giới mở.
15. Talk about the importance of agriculture
Since the time men learnt to grow crops, agriculture has been the main
source of food. Today, most of the people in all parts of the world, especially
in developing countries, are engaged in agricultural activities.
Human is mainly a grain-eating animal. In Asia, most of the people eat
rice. In Europe, North America and Australia, wheat is the main food crop.
If rice and wheat cannot be grown, millet and other cereals are grown as
food crops. Though men also eat meat, they enjoy eating meat only when
they take it together with rice or bread which is made from wheat. It is
therefore clear that grains are the main source of man’s food, and grains are

agricultural products.
Men, however, cannot live on grains alone. They need other foods too to
make his meals more palatable. Therefore, they learnt to grow vegetables,
potatoes and fruits. Like grains, these things come from the soil. They have
to be planted and grown with great care. As a result, men have made many
experiments on soil for several centuries to increase their production of
crops. Men have also learnt to consume dried leaves to refresh themselves.
Tea and tobacco, the dried leaves of certain plants, have become very
popular as sources of refreshment. Even coffee and cocoa are products of
plants. Cotton, jute and other fiber are used to make cloth and several other
things for our daily needs. All these plants have become very important in
agriculture.
In some countries, agriculture is a main source of wealth. The rubber tree
and the oil-palm in Malaysia bring millions of dollars every year. In
Bangladesh, the jute plant is the main source of wealth. Similarly, in almost
every country there is at least one plant which makes a great contribution to
the economy of the country. We arrive at the conclusion that agriculture play
an important role in men’s world.
Nói về tầm quan trọng của nông nghiệp
Kể từ thời điểm người học để phát triển cây trồng, nông nghiệp đã được các
nguồn chính của thực phẩm. Ngày nay, hầu hết người dân ở tất cả các nơi
trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, đang tham gia vào các
hoạt động nông nghiệp.
Nhân lực chủ yếu là một động vật ăn ngũ cốc. Ở châu Á, hầu hết những
người ăn cơm. Tại châu Âu, Bắc Mỹ và Úc, lúa mì là cây lương thực chính.
Nếu gạo và lúa mì không thể phát triển, kê và ngũ cốc khác được trồng làm
cây lương thực. Mặc dù người đàn ông cũng ăn thịt, họ thích ăn thịt chỉ khi
họ mang nó cùng với cơm hoặc bánh mì được làm từ lúa mì. Do đó, rõ ràng
là các loại ngũ cốc là nguồn chính của thực phẩm của con người, và ngũ
cốc là những sản phẩm nông nghiệp.

Đàn ông, tuy nhiên, không thể sống trên hạt một mình. Họ cần các thức ăn
khác nữa để làm cho bữa ăn của mình ngon miệng hơn. Vì vậy, họ đã học để
trồng rau, khoai tây và các loại trái cây. Giống như các loại ngũ cốc, những
thứ đến từ đất. Họ phải được trồng và phát triển với chăm sóc tuyệt vời. Kết
quả là, người đàn ông đã thực hiện nhiều thí nghiệm trên đất trong nhiều
thế kỷ để tăng sản lượng cây trồng. Đàn ông cũng đã học được để tiêu thụ
khô lá để làm mới mình. Trà và thuốc lá, lá khô của cây nhất định, đã trở
nên rất phổ biến như là nguồn giải khát. Ngay cả cà phê và ca cao là sản
phẩm của nhà máy. Bông, đay và sợi khác được sử dụng để làm cho vải và
một vài thứ khác cho nhu cầu hàng ngày của chúng tôi. Tất cả các nhà máy
này đã trở nên rất quan trọng trong nông nghiệp.
Ở một số nước, nông nghiệp là một nguồn chính của sự giàu có. Cây cao su
và dầu cọ tại Malaysia mang lại hàng triệu đô la mỗi năm. Ở Bangladesh,
các nhà máy đay là nguồn chính của sự giàu có. Tương tự như vậy, ở hầu
hết các quốc gia có ít nhất một nhà máy mà làm cho một đóng góp lớn cho
nền kinh tế của đất nước. Chúng tôi đi đến kết luận rằng nông nghiệp đóng
một vai trò quan trọng trong thế giới của đàn ông.
16. Why are good books good teachers and friends?
It is often said: “Tell me what you are reading and I will tell you who
you are”.
For me, a good book is always a good teacher guiding me through life as
well as a true companion encouraging me and consulting me in my desperate
straits.
In fact, interesting books are a source of invaluable knowledge to those
who want to master everything they haven’t known before. Through
masterpieces all over the world we can realize the whole outstanding culture
and civilization of mankind in every aspect: literature, science, sociology,
anthropology, technology and economics.
Nobody denies the important role of good books in developing man’s
knowledge. The more we read valuable books the more we become wise and

experienced. By reading books, we can get rid of all prejudices and narrow-
mindedness. We can no longer live in The Ivory Tower like a recluse and
therefore we can get along with other people around us easily.
Next, good books are true companions who always share our joys and
sorrows in our daily activities. Are you in low spirits and disappointed in
your affairs? Read wise advice through books by profound scholars and
authors. Are you sad? Read subtle humorous stories of well-known
humorists in the world. All your sorrows and disappointments will vanish at
once.
In summary, good books help us train our personality. They help us
distinguish the Good from the Bad and they lead us to the True, the Good
and the Beautiful.
Tại sao những cuốn sách tốt giáo viên giỏi và bạn bè?
Người ta thường nói: "Nói cho tôi biết những gì bạn đang đọc và tôi sẽ cho
bạn biết bạn là ai".
Đối với tôi, một cuốn sách tốt luôn luôn là một giáo viên tốt hướng dẫn tôi
qua đời cũng như một đồng hành thực sự khuyến khích tôi và tư vấn cho tôi
trong eo biển tuyệt vọng của tôi.
Trong thực tế, cuốn sách thú vị là một nguồn tri thức vô giá cho những ai
muốn làm chủ tất cả mọi thứ họ đã không được biết đến trước đây. Thông
qua những kiệt tác trên toàn thế giới, chúng tôi có thể nhận ra các nền văn
hóa nổi bật toàn bộ và văn minh của nhân loại trong mọi khía cạnh: văn
học, khoa học, xã hội học, nhân chủng học, công nghệ và kinh tế.
Không ai phủ nhận vai trò quan trọng của cuốn sách tốt trong việc phát
triển kiến thức của con người. Chúng ta càng đọc sách có giá trị chúng ta
càng trở nên khôn ngoan và kinh nghiệm. Bằng cách đọc sách, chúng tôi có
thể nhận được thoát khỏi tất cả những định kiến và hẹp hòi. Chúng ta có thể
không còn sống trong Tháp Ngà như một ẩn sĩ và do đó chúng ta có thể có
được cùng với những người khác xung quanh chúng ta dễ dàng.
Tiếp theo, cuốn sách tốt là bạn đồng hành thực sự những người luôn luôn

chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của chúng tôi trong các hoạt động hàng
ngày của chúng tôi. Có phải bạn trong tinh thần thấp và thất vọng trong
công việc của bạn? Đọc lời khuyên khôn ngoan thông qua cuốn sách của
các học giả và các tác giả sâu sắc. Bạn buồn à? Đọc những câu chuyện hài
hước tinh tế của humorists nổi tiếng trên thế giới. Tất cả nỗi buồn và thất
vọng của bạn sẽ tan biến cùng một lúc.
Tóm lại, cuốn sách tốt giúp chúng ta rèn luyện nhân cách của chúng tôi. Họ
giúp chúng ta phân biệt tốt từ Bad và họ dẫn chúng ta đến sự thật, sự tốt và
đẹp.
17. An incident I shall never forget
The outline:
1. When it happened
2. Where I was
3. What happened
4. The end
One day, last year, I was alone in my house, when something terrible
happened. I can still when something terrible happened. I can still remember
the incident very clearly.
My parents were out that day to meet some of their friends. My brothers
and sisters had gone to the cinema. All of them returned very late in the
night. As I had some school work to do, I stayed at home alone.
I was reading my lessons in a room at the back of our house. It was now
very dark. Suddenly, I heard a strange cry outside the house. It frightened
me at once. I heard the cry again, but this time it was not so loud. I now felt
certain that a child had been attacked by some person or an animal. I opened
the door at the back of the house to find out what it was. As soon as I did so,
I saw a small girl with a lot of blood all over her body, lying on the floor.
She was still alive; however, I then took her into our house and telephoned
to the hospital near by. Soon an ambulance arrived and took her to the
hospital. I did not know what happened after that.

When my parents returned, I told them all that had happened. The
thought of this incident frightens me even today.
Một sự việc tôi sẽ không bao giờ quên
Khái quát:
1. Khi xảy ra
2. Tôi đang ở đâu
3. Điều gì đã xảy ra
4. Sự kết thúc
Một ngày, năm qua, tôi chỉ có một mình trong ngôi nhà của tôi, khi một cái
gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Tôi vẫn có thể khi một cái gì đó khủng khiếp đã
xảy ra. Tôi vẫn còn nhớ sự việc rất rõ ràng.
Cha mẹ tôi đã ra ngày hôm đó để gặp gỡ một số bạn bè của họ. Anh chị em
của tôi đã đi đến rạp chiếu phim. Tất cả trong số họ trở về rất muộn trong
đêm. Như tôi đã có một số công việc học để làm, tôi ở nhà một mình.
Tôi đã đọc bài của tôi trong một căn phòng ở phía sau ngôi nhà của chúng
tôi. Đó là bây giờ rất tối. Đột nhiên, tôi nghe một tiếng kêu lạ bên ngoài
ngôi nhà. Nó làm tôi kinh sợ cùng một lúc. Tôi nghe tiếng khóc một lần nữa,
nhưng lần này nó không quá lớn. Bây giờ tôi cảm thấy chắc chắn rằng một
đứa trẻ đã bị tấn công bởi một số người hoặc một con vật. Tôi mở cánh cửa
ở phía sau của ngôi nhà để tìm hiểu những gì nó được. Ngay sau khi tôi đã
làm như vậy, tôi thấy một cô gái nhỏ với rất nhiều máu trên khắp cơ thể cô,
nằm trên sàn nhà. Cô vẫn còn sống; Tuy nhiên, sau đó tôi đưa cô vào nhà
của chúng tôi và gọi điện đến bệnh viện gần đó. Ngay sau đó xe cứu thương
đến và đưa cô đến bệnh viện. Tôi không biết những gì xảy ra sau đó.
Khi cha mẹ tôi trở về, tôi nói với họ tất cả những gì đã xảy ra. Những tư
tưởng của sự cố này tôi sợ ngay cả ngày nay.
18. The difference between my father and my younger brother in the
family
A definite generation gap has existed between my father and my younger
brother, Tom, since my brother’s thirteenth birthday. For example, my father

has simply not be able to understand why Tom can sit for hours, his eyes
closed, listening through headphones to hard rock music. And Tom has
stalked out of the room whenever my father has turned on the radio to one of
his favorite melodious love songs. Also, since that day, Tom became a
teenager, he and my father have had a continual squabble about the chores.
Last year, when my father asked Tom to mow the lawn or clean up the
motobikes, Tom usually did the chores without complaining. Now, at the
mere mention of the word “lawn”, he disappears. Moreover, for the last six
months, Tom has refused to eat anything but bread and milk for breakfast
while my father has scowled uncomprehendingly, eating his traditional
bacon and eggs. Indeed, almost every word or action that has passed
between Tom and my father lately has widened the gap of understanding
between them.
Sự khác biệt giữa cha tôi và em trai của tôi trong gia đình
Một khoảng cách thế hệ nhất định đã tồn tại giữa cha tôi và em trai của tôi,
Tom, kể từ ngày sinh nhật thứ mười ba của anh trai tôi. Ví dụ, cha tôi đã chỉ
đơn giản là không thể hiểu tại sao Tom có thể ngồi hàng giờ, mắt nhắm lại,
nghe qua tai nghe nhạc hard rock. Và Tom đã lén ra khỏi phòng bất cứ khi
nào cha tôi đã bật radio để một trong những yêu thích những bản tình ca du
dương của mình. Ngoài ra, kể từ ngày hôm đó, Tom đã trở thành một thiếu
niên, ông và cha của tôi đã có một cuộc tranh cãi liên tục về các công việc
vặt. Năm ngoái, khi cha tôi hỏi Tom để cắt cỏ hoặc làm sạch các xe máy,
Tom thường làm các công việc nhà mà không phàn nàn. Bây giờ, ở chỉ đề
cập đến từ "cỏ", ông biến mất. Hơn nữa, trong sáu tháng qua, Tom đã từ chối
ăn bất cứ điều gì nhưng bánh mì và sữa cho bữa ăn sáng trong khi cha tôi đã
quắc mắt uncomprehendingly, ăn thịt xông khói và trứng truyền thống của
mình. Thật vậy, hầu hết các từ hoặc hành động đó đã được thông qua giữa
Tom và cha của tôi gần đây đã nới rộng khoảng cách của sự hiểu biết giữa
chúng.
19. Talk about good manners

Good manners play an important part in maintaining peace and good-
wiling in a community. A man who has good manners does not hurt the
feelings of others, and therefore he is on good terms with his friends and
neighbors and also with others. In this way he helps to keep peace in society.
But a man whose manners are bad has no respect for others. He uses
words carelessly and behaves rudely towards other and causes a lot of ill-
will and unpleasantness. In the end, it is he himself who suffers the most.
Everyone avoids him and he is forced to live almost in isolation.
To live well in a society, money alone is not enough. We should also
have good manners, for it is human nature to seek friendship; and friendship
cannot be bought with money. Friendship with others makes life pleasant
and it has to be earned through our own attitude towards others. If we are
kind to others, they will be kind to us, and kindness is the essence of good
manners. Bad manners not only drive away friends but also others, including
our own family members.
Even the richest man cannot afford to have had manners. For a man may
have enough money to buy all things than he wants; but if his manners are
bad he will have no friends, and no one can live happily without friends.
Even the members of his own family may not respect him and finally he will
become a lonely man.
On the other hand, a man whose manners are good has many friends. He
commands the respect of all those who come into contact with him. He does
not talk ill about others. Even when he is provoked, he tries his best to use
words in a way which will not offend others. He is also sympathetic towards
the weak and ignorant and does not poke fun at the deformities and
weaknesses of others.
There are, however, many people who behave so well outside their
homes that they are respected and admired by everyone outside. But in their
own homes they are worse than the devil. Such people could not be said to
have good manners. Their whole behavior is a pretence and it does not take

long for others to discover this.
If one’s manners are good, one behaves well everywhere, even when one
is away from the critical eyes of others. Only such a person can live well in
society. It is therefore essential for everyone to cultivate good manners.
Nói về cách cư xử tốt
Cách cư xử tốt đóng một phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình và tốt-
wiling trong một cộng đồng. Một người đàn ông có cách cư xử tốt không
làm tổn thương cảm xúc của người khác, và do đó ông có mối quan hệ tốt
với bạn bè và hàng xóm của mình và cũng có những người khác. Bằng cách
này, ông đã giúp giữ hòa bình trong xã hội.
Tuy nhiên, một người đàn ông có cách cư xử là xấu không có tôn trọng
người khác. Ông sử dụng từ ngữ cẩu thả và cư xử thô bạo về phía khác và
gây ra rất nhiều ác ý và buồn phiền. Cuối cùng, nó là bản thân ông đã phải
chịu đựng nhiều nhất. Mọi người đều tránh anh ta và anh ta buộc phải sống
gần như biệt lập.
Để sống tốt trong một xã hội, tiền bạc không thôi là không đủ. Chúng ta
cũng nên có cách cư xử tốt, vì đó là bản chất của con người để tìm kiếm tình
bạn; và tình bạn không thể mua được bằng tiền. Tình bạn với những người
khác làm cho cuộc sống dễ chịu và nó đã kiếm được thông qua thái độ của
chúng ta đối với người khác. Nếu chúng ta tốt với người khác, họ sẽ tốt với
chúng tôi, và lòng tốt là bản chất của cách cư xử tốt. Cách cư xử xấu không
chỉ lái xe đi bạn bè mà còn những người khác, bao gồm cả các thành viên
trong gia đình của chúng ta.
Ngay cả những người đàn ông giàu nhất không thể đủ khả năng để có cách
cư xử có. Đối với một người đàn ông có thể có đủ tiền để mua tất cả những
thứ hơn anh ta muốn; nhưng nếu cách cư xử của mình là xấu, ông sẽ không
có bạn bè, và không ai có thể sống hạnh phúc mà không có bạn bè. Ngay cả
các thành viên trong gia đình của mình có thể không tôn trọng ông ấy và
cuối cùng ông sẽ trở thành một người đàn ông cô đơn.
Mặt khác, một người đàn ông có cách cư xử là tốt có nhiều bạn bè. Ngài

truyền cho sự tôn trọng của tất cả những ai tiếp xúc với anh ta. Ông không
nói chuyện về những người khác bị bệnh. Ngay cả khi ông bị thách đố, ông
sẽ cố gắng tốt nhất của mình để sử dụng các từ trong một cách mà sẽ không
xúc phạm người khác. Ông cũng là thông cảm với những người yếu đuối và
ngu dốt và không chọc vui vẻ tại dị tật và những điểm yếu của người khác.
Tuy nhiên, nhiều người cư xử rất tốt bên ngoài nhà của họ rằng họ được tôn
trọng và ngưỡng mộ bởi tất cả mọi người bên ngoài. Nhưng tại nhà riêng
của họ, họ là tồi tệ hơn so với ma quỷ. Những người như vậy không thể
được nói là có cách cư xử tốt. Toàn bộ hành vi của họ là một cái cớ và nó
không mất nhiều thời gian cho những người khác để khám phá này.
Nếu cách cư xử của một người tốt, một trong những cư xử tốt ở khắp mọi
nơi, ngay cả khi người ta đi từ mắt quan trọng của những người khác. Chỉ
có như vậy một người có thể sống tốt trong xã hội. Do đó, cần thiết cho tất
cả mọi người để tu luyện cách cư xử tốt.
20. Describe the house you are living in. Why do you love it
The house we are living in is situated in the suburb of HCM city, within
thirty minutes’ drive off the central city. We have lived there for more than
twenty years. This is a fairly large house surrounded with a luxuriant garden.
My house consists of four bed-rooms, a living-room, a bathroom with a
shower, a dinning-room, a kitchen and a toilet. It is air-conditioned and well-
furnished. The living-room is decorated beautifully. Paintings by famous
artists are hung on the walls. At night, the color neon lights increase the
beauty and coziness of the room. There, on Sundays and holidays my father
usually spends his time playing chess or drinking tea with his friends. My
mother and my two sisters are diligent and hard-working women. They often
keep the house clean and tidy.
On suffocating days of summer, we usually take meals in the garden. It
is fairly cool and quiet here. We enjoy our meals amid the melodious
twitters of birds. On stormy and rainy nights all whole family members
gather in the living-room, watching television or telling each other about

their daily activities.
I love my house very much because it is the place where I was born and
have grown up in the education of my father and in the tender loving care of
my mother. I have spent my whole childhood in the love and affection of my
dear ones with so many sweet memories.
Mô tả nhà bạn đang sống. Tại sao bạn thích nó
Các nhà chúng ta đang sống trong nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Hồ
Chí Minh, trong vòng khỏi trung tâm thành phố ba mươi phút lái xe. Chúng
tôi đã sống ở đó hơn hai mươi năm. Đây là một ngôi nhà khá rộng lớn bao
quanh với một khu vườn um tùm.
Nhà tôi bao gồm bốn phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm với vòi
sen, phòng ăn phòng, nhà bếp và nhà vệ sinh. Đó là điều hòa nhiệt độ và
đầy đủ tiện nghi. Các phòng khách được trang trí đẹp mắt. Tranh của họa sĩ
nổi tiếng được treo trên tường. Vào ban đêm, những ánh đèn màu neon làm
tăng vẻ đẹp và ấm cúng của căn phòng. Ở đó, vào ngày chủ nhật và ngày lễ
cha tôi thường dành thời gian của mình chơi cờ hoặc uống trà với bạn bè
của mình. Mẹ tôi và hai người em gái là phụ nữ siêng năng và chăm chỉ làm
việc. Họ thường giữ nhà sạch sẽ và gọn gàng.
Vào những ngày ngột ngạt của mùa hè, chúng ta thường lấy các bữa ăn
trong vườn. Nó là khá mát mẻ và yên tĩnh ở đây. Chúng tôi thưởng thức bữa
ăn của chúng tôi trong bối cảnh Twitters du dương của các loài chim. Vào
những đêm mưa bão và mưa tất cả các thành viên trong gia đình tụ tập tại
phòng khách, xem TV hay nói với nhau về các hoạt động hàng ngày của họ.
Tôi yêu nhà tôi rất nhiều bởi vì nó là nơi tôi sinh ra và lớn lên trong sự giáo
dục của cha tôi và trong sự chăm sóc yêu thương dịu dàng của mẹ tôi. Tôi
đã dành toàn bộ thời thơ ấu của tôi trong tình yêu và tình cảm của những
người thân yêu của tôi với rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào.
21. Tell about your hobby in free time.
My hobby is stamp colleting. When I was still only a baby, my mother
began to collect for me. Of course, she did not let me touch the stamps until

I was old enough not to spoil them. I remember that it was on my fifteenth
birthday that she first put them into my hands. They were in four fat books,
but since that time I have added three more, so that now I have a bigger
collection than any of my friends.
How do I get my stamps? I have never bought a single one from a shop
so my collection has really cost me nothing. My father, who works in a
big office, sometimes brings me home stamps from many countries of the
world. And I have friends both here and in other lands who send me stamps
in return for ones which I send to them.
Now that I am working for my living, I do not have as much time as
before to spend on my stamps. But in the evenings, what can be better than
to sit down at a table with my precious books, arranging new stamps in
them, writing in the names of countries, or, if I am too tired, only looking
through the stamps already in the books? Each stamp has a story to tell me
of far countries and strange peoples. I see pictures of men and women, birds
and animals that I have never seen. Kings and presidents pass before my
eyes, and I can follow the history of nations I can see Hitler's Germany
spreading over Europe and then suddenly breaking into pieces; Pakistan is
born before my eyes; countries rise and countries fall - and the whole time I
remain comfortably in my armchair at home.
But my stamp collection does not make me think only of the past. Just as
my mother collected for me, so I, too, am collecting for my future child.
What better way will there be of interesting him in history, geography and
languages, and of making these subjects live for him instead of being only
things in school books? If I pass my hobby on to him, he will bless me for it
as I have blessed my mother for her wise action.
Nói về sở thích của bạn trong thời gian miễn phí.
Sở thích của tôi là thu gom tem. Khi tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, mẹ tôi bắt
đầu thu thập cho tôi. Tất nhiên, cô không cho tôi chạm vào tem cho đến khi
tôi đã đủ lớn để không làm hỏng chúng. Tôi nhớ rằng đó là vào ngày sinh

nhật thứ mười lăm của tôi mà lần đầu tiên cô đặt chúng vào tay tôi. Họ
đang ở trong bốn cuốn sách chất béo, nhưng kể từ thời điểm đó tôi đã bổ
sung thêm ba, vì vậy mà bây giờ tôi có một bộ sưu tập lớn hơn bất kỳ người
bạn của tôi.
Làm thế nào để tôi nhận được tem của tôi? Tôi chưa bao giờ mua một duy
nhất từ một cửa hàng - vì vậy bộ sưu tập của tôi đã thực sự chi phí cho tôi
không có gì. Cha tôi, người làm việc trong một văn phòng lớn, đôi khi mang
lại cho tôi tem nhà từ nhiều nước trên thế giới. Và tôi có bạn bè ở đây và ở
những vùng đất khác, những người gửi cho tôi tem để đổi lấy những cái mà
tôi gửi cho họ.

×