Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN -TIẾNG VIỆT LỚP 5 NĂM 2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.22 MB, 5 trang )

Trường tiểu học Đá Bạc ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Lớp 5 MÔN : TOÁN
Họ và tên:………… … Năm học 2010 – 2011
ĐIỂM Lời phê của giáo viên
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,5điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Đường kính của một hình tròn gấp mấy lần bán kính ?
A. 2lần B. 3lần C. 4lần
Câu 2: Diện tích của hình vuông dưới đây là :
A . 40 cm
2
B . 50 cm
2
C . 100cm
2

10cm
Câu 3: Ba năm rưỡi = ? tháng
A. 36 tháng B. 42 tháng C. 43 tháng
Câu 4: Bác Hồ sinh năm 1890, Bác sinh vào thế kỉ nào?
A. 18 B. 19 C.20
Câu 5: Diện tích của hình tròn có bán kính 2cm là :
A. 12,56 cm
2
B.1256 cm
2
C. 125,6 cm
2
PHẦN II : TỰ LUẬN (7,5 điểm)
Bài 1: (4 điểm) Đặt tính rồi tính
a/ 11năm 6tháng + 8năm 7tháng = b/ 4,8giờ x 4 =


c/ 12giờ 35phút- 5giờ 48phút = d/ 18,6phút : 6 =
Bài 2: (1 điểm)
a/ Tính giá trị của biểu thức (0,5 điểm) b/ Tìm X ( 0,5 điểm)
(6,75 + 3,25) x 4,2 X x 8,6 = 387
Bài 3 ( 2,5 điểm): Một ô tô đi từ A lúc 7giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc
46 km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.
Trường tiểu học Đá Bạc ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Lớp 5 MÔN : TIẾNG VIỆT
Họ và tên:………… … Năm học 2010 – 2011
ĐIỂM Lời phê của giáo viên
ĐỀ ĐỌC THẦM ( 5 ĐIỂM)
Đọc thầm bài “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân” TV5- tập hai trang 83,84. Dựa vào nội
dung bài, trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Hôi thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu ?
a. Bắt nguồn từ các lễ hội của làng.
b. Bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ.
c. Bắt nguồn từ các địa phương khác được đưa vào làng.
Câu 2:Việc giật được giải trong hội thi đã thể hiện điều gì đối với dân của mỗi làng ?
a. Việc giật được giải là niềm tự hào không có gì sánh nổi đối với dân làng.
b. Việc giật được giải là chuyện bình thường đối với dân làng.
c. Việc giật được giải chỉ đem lại niềm vui cho những ai tham gia cuộc thi.
Câu 3: Việc làng Đồng Vân hàng năm tổ chức hội thổi cơm thi đã thể hiện truyền thống
gì ?
a. Truyền thống giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc.
b. Truyền thống yêu nước.
c. Truyền thống hiếu học.
Câu 4: Tìm và gạch dưới cặp quan hệ từ trong câu ghép dưới đậy:
Miêu tả hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, tác giả không chỉ thể hiện sự quan sát tinh
của mình mà còn bộc lộ niềm trân trọng, mến yêu đối với một nét đẹp cổ truyền của dân
tộc.

Cấu 5 : Đặt một câu trong đó có từ truyền thống.
Trường tiểu học Đá Bạc ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Lớp 5 MÔN : TIẾNG VIỆT
Họ và tên:………… … Năm học 2010 – 2011
ĐIỂM Lời phê của giáo viên
ĐỀ VIẾT (10điểm)
1/Chính tả (5 điểm) :Viết chính tả bài “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân” TV5- tập hai trang
83,84. Viết đầu bài và đoạn “Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa……………….và bắt đầu
thổi cơm.”
2/ Tập làm văn ( 5điểm)
Hãy tả một đồ vật trong nhà mà em thích.

×