Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

giáo án âm nhac lớp 3 tuần 21-25

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.43 KB, 10 trang )

TIẾT 21
Học Hát Bài: Cùng Múa Hát Dưới Trăng
(Nhạc và lời : Hoàng Lân)
I/Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vổ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc só Hoàng Lân viết.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Cùng múa hát dưới
trăng
- Giới thiệu bài hát.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ
2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của
bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài
hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.


- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
nhòp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
tiết tấu của bài
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai
sáng tác?
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của
bài hát
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.

- HS trả lời.
+ Bài :Cùng Múa
Hát Dưới Trăng
+ Nhạc só: Hoàng
Lân
- HS nhận xét
- HS thực hiện
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Tiết 22
Ôn Tập Bài Hát: Cùng Múa Hát Dưới Trăng
(Nhạc và lời : Hoàng Lân)
I/Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
Hs khá giỏi :
- Biết khuông nhạc khóa son và các nốt trên khuông.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gội 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới
trăng
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.

- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai
sáng tác?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời.
+ Bài :Cùng Múa
Hát Dưới Trăng
+ Nhạc só: Hoàng
Lân
- HS nhận xét.
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
nhòp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
tiết tấu của bài
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
TIẾT 23
Giới thiệu một số hình nốt nhạc
Bài đọc thêm Du Bá Nha – Chung Tử Kì
I/Mục tiêu:
- Củng cố việc nhớ tên của 7 nốt nhạc và bước đầu nhận biết các hình
nốt nhạc.
- Tập viết hình các nốt nhạc lên khuông nhạc.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu một số hình nốt nhạc
- Giáo viên giới thiệu cho học sinh hình dáng cũng
như tên của các nốt nhạc.
- Giáo viên kẻ khuông nhạc lên bảng và giới thiệu
vai trò của khuông nhạc trong bản nhạc.

- Giáo viên viết các nốt nhạc Đô Rê Mi Pha Son La
Si lên khuông nhạc và giới thiệu tên của từng nốt và
vò trí của từng nốt nhạc trên khuông nhạc.
- Giáo viên viết các âm hình nốt nhạclên bảng và
giới thiệu cho học sinh biết cách nhận biết âm hình
từng nốt nhạc và giá trò của từng nốt nhạc trên bản
nhạc.
* Hoạt động 2:
- Giáo viên hướng dẫn cách viết từng nốt nhạc lên
khuông nhạc .
- Giáo viên mời học sinh lên bảng viết nốt nhạc lên
khuông nhạc.
- Giáo viên cho học sinh nhận xét.
- HS chú ý.
- HS lắng nghe.
- HS chú ý.
- HS lắng nghe.
-HS chú ý
- HS thưch hiện.
- Giáo viên nhận xét.
* Cũng cố dặn dò:
- Khen những em hoạt động tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em chưa tập trung, chưa chú ý trong giờ
học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Tiết 24
Ôn Tập 2 Bài Hát: - Em Yêu Trường Em

- Cùng Múa Hát Dưới Trăng
- Tập nhận biết tên các nốt trên khuông nhạc
I/Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát.
- Tập biểu diễn bài hát.
Hs khá giỏi :
- Biết hát đúng giai điệu va øthuộc lời ca của 2 bài hát.
- Biết gọi tên nốt kết hợp hình nốt trên khuông nhạc.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát:Em yêu trường em
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Do
nhạc só nào viết?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài: Em Yêu
Trường Em
+ Nhạc só :Hoàng
Vân.
- HS nhận xét
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát
* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới
trăng
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai
sáng tác?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát Em Yêu Trường Em
một lần trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời.
+ Bài :Cùng Múa
Hát Dưới Trăng
+ Nhạc só :Hoàng
Lân
- HS nhận xét.
- HS thực hiện
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
TIẾT 25
Học Hát Bài: Chò Ong Nâu Và Em Bé
(Nhạc và lời : Tân Huyền)
I/Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vổ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
Hs kha giỏi :
- Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo nhòp.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chò ong nâu và em bé
- Giới thiệu bài hát.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ
2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của
bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài
hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
nhòp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
tiết tấu của bài

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai
sáng tác?
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của
bài hát
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS trả lời.
+ Bài :Chò Ong
Nâu Và Em Bé.
+ Nhạc só: Tân
Huyền
- HS nhận xét
- HS thực hiện
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.

×