Tải bản đầy đủ (.pdf) (141 trang)

Thiết kế mô hình bãi giữ xe ô tô tự động hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.57 MB, 141 trang )


TRNG I HC M THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA XÂY DNG VÀ IN


 ÁN TT NGHIP
K S NGÀNH CÔNG NGHIP


THIT K MÔ HÌNH
BÃI GI XE Ô-TÔ T NG HÓA
(AUTOMATIC AUTO PARKING)SVTH : PHM HUNH MINH QUÂN
MSSV : 20702028
GVHD : Th.S PHAN VN HIP
TP. H Chí Minh, tháng 02 nm 2012
 ÁN TT NGHIP K S CÔNG NGHIP GVHD: ThS. PHAN VN HIP

PHM HUNH MINH QUÂN – 20702028


LI M U
Ngày xa, xe máy đc xem là tài sn ln nht và quan trng nht ca nhiu gia
đình Vit Nam, còn xe hi ch là món hàng xa x. Nhng ngày nay vi s phát trin
chóng mt ca nn kinh t và mc sng ngày càng nâng cao thì ôtô không còn là
món hàng không th mua đc.
Vit Nam gia nhp WTO, th trng m ca, hàng lot nhà đu t nc ngoài rót
nhng khon đu t khng l vào Vit Nam  tt c mi l
nh vc, m ra c hi làm
vic cho nhiu ngi. Có th nói, ngi Vit Nam ngày nay giàu hn ngày xa rt
nhiu và nhu cu s dng ngày càng cao cp hn. Ôtô là mt trong nhng sn phm
đy tim nng mang li li nhun cao cho ngi đu t, cng nh nhng ngành
ngh có liên quan.
Vy làm th nào đ có th qun lý mt s lng ln ôtô nh th mt cách h
p lý,
nhanh chóng mà li ít tn ngun nhân lc nht? ó qu là 1 câu hi không d tr li
chút nào. Chính vì điu này nên em quyt đnh nghiên cu và thit k Mô hình bãi
gi xe t đng hóa. T đó ta có th đa vào ng dng thc tin đ gii quyt vn
đ đc đt ra.

 thay th cho các t điu khin ln, cng knh và khó thao tác, em đã s d
ng Vi
điu khin PIC 16F877A kt hp vi nhng IC chc nng thích hp khác, ta có th
qun lý hn 40 ch đ xe ch vi 1 mch điu khin nh gn.

 ÁN TT NGHIP K S CÔNG NGHIP GVHD: ThS. PHAN VN HIP

PHM HUNH MINH QUÂN – 20702028


LI CM N
Trc tiên em xin gi li cám n chân thành sâu sc ti các thy cô giáo trong
trng i hc M TP. H Chí Minh nói chung và các thy cô giáo trong khoa Xây
Dng và in, b môn in – in t nói riêng đã tn tình ging dy, truyn đt
cho em nhng kin thc, kinh nghim quý báu trong sut thi gian ngi trên gh
nhà trng.
c bit em xin gi li cm n đn thy ThS. Phan Vn Hip, thy
đã tn tình giúp
đ, trc tip ch bo, hng dn em trong sut quá trình làm đ án tt nghip.
Trong thi gian làm vic vi thy, em không ngng tip thu thêm nhiu kin thc
b ích mà còn hc tp đc tinh thn làm vic, thái đ nghiên cu khoa hc nghiêm
túc, hiu qu, đây là nhng điu rt cn thit cho em trong quá trình hc tp và công
tác sau này.
Sau cùng em xin gi li cm n chân thành đn gia đình, b
n bè đã đng viên, đóng
góp nhng ý kin có giá tr cng nh s nhit tình h tr ca mi ngi.
Xin chân thành cm n!
 ÁN TT NGHIP K S CÔNG NGHIP GVHD: ThS. PHAN VN HIP

PHM HUNH MINH QUÂN – 20702028


MC LC

CHNG 1: TNG QUAN V VI IU KHIN PIC 16F877A
1.1. Khái nim v Vi điu khin (VK) 1
1.1.1. Khái nim 1
1.1.2. Cu trúc tng quan ca VK 1
1.2. PIC là gì? 2
1.2.1. Kin trúc PIC 2
1.2.2. C ch x lý Pipelining 4
1.2.3. Mt s đc tính chung ca PIC 5
1.2.4. Các dòng PIC 6

CHNG 2 : VI IU KHIN PIC 16F877A
2.1. ôi nét v VK PIC 16F877A 7

2.2. T chc b nh trong VK PIC 16F877A 9
2.2.1. Kin trúc b nh ca PIC 9
2.2.2. B nh chng trình ca PIC 9
2.2.3. B nh d liu ca PIC 11
2.2.3.1. Thanh ghi mc đích chung GPR 12
2.2.3.2. Thanh ghi cha nng đc bit SFR 12
2.2.4. Vùng nh STACK 14
2.3. Các Port xut nhp ( I/O ) ca VK PIC 16F877A 14
2.3.1. PORT A 15
2.3.2. PORT B 16

2.3.3. PORT C 17
2.3.4. PORT D 18
2.3.5. PORT E 19
2.4. B đnh thi TIMER 20
2.4.1. TIMER 0 20
2.4.2. TIMER 1 21
2.4.3. TIMER 2 23
2.5. ADC – B chuyn đi tín hiu tng t sang tín hiu s 24
2.6. COMPARATOR – B so sánh 26
 ÁN TT NGHIP K S CÔNG NGHIP GVHD: ThS. PHAN VN HIP

PHM HUNH MINH QUÂN – 20702028


2.7. CCP (CAPTURE/COMPARE/PWM) 27
2.8. Giao tip ni tip 29
2.8.1. USART 29
2.8.2. MSSP 30
2.9. Giao tip song song PSP (Parallel slave port) 30

CHNG 3 : NGÔN NG LP TRÌNH CHO PIC
3.1. Ngôn ng lp trình PIC C COMPILER 32
3.1.1. Gii thiu v các ngôn ng lp trình 32
3.1.2. PIC C COMPILER 32
3.2. Các tp lnh và các hàm trong PIC C COMPILER 33
3.2.1. Các lnh tin x lý 33
3.2.2. Các kiu d liu 34
3.2.3. nh ngha các hàm 35
3.2.4. Các phát biu điu kin và vòng lp 35
3.2.5. Các phép toán trong PIC C COMPILER 38

3.2.6. Các hàm th vin ca PIC C COMPILER 38
3.2.7. Các hàm x lý chui chu
n 41
3.2.8. Nhóm lnh trên Bit, Byte 44
3.2.9. Nhóm hàm qun lý truyn thông I2C 47
3.2.10. Nhóm hàm qun lý PSP 48
3.2.11. Nhóm hàm kim tra MCU 48
3.2.12. Nhóm hàm qun lý ngt 59

CHNG 4 : THIT K BÃI GI XE Ô-TÔ T NG HÓA
(AUTOMATIC AUTO PARKING)
4.1. Gii thiu linh kin liên quan 51
4.1.1. IC n áp LM2576 51
4.1.2. IC đm dòng 74HC245 51
4.1.3. IC 74HC139 52
4.1.4. IC 4052 52
4.1.5. Led 7 seg 5461BH 53
4.1.6. TIP41C 53
4.1.7. Led thu phát hng ngoi 54
 ÁN TT NGHIP K S CÔNG NGHIP GVHD: ThS. PHAN VN HIP

PHM HUNH MINH QUÂN – 20702028


4.2. S đ khi cha nng 54
4.3. Thit k chi tit phn cng 55
4.3.1. Khi ngun 55
4.3.2. Khi điu khin 57
4.3.3. Khi cm bin ra – vào 58
4.3.4. Khi rào chn ra – vào 59

4.3.5. Khi hin th 60
4.3.6. Khi cm bin v trí 62
4.3.7. Khi đèn hng dn v trí 62
4.3.8. S đ kt ni tng 63
4.4. Thit k
mô hình – Phn cng 64
4.4.1. Thit k mô hình 64
4.4.2. Thit k phn cng 66
4.4.2.1. Khi ngun 66
4.4.2.2. Khi hin th 67
4.4.2.3. Khi điu khin 67
4.4.2.4. Khi đèn hng dn v trí 69
4.4.2.5. Mch tng hp 69
4.5. Lu đ gii thut 70
4.6. M rng 71

PH LC 74

DANH MC TÀI LIU THAM KHO 91
CHNG 1 : TNG QUAN V VI IU KHIN PIC
Khái nim v Vi điu khin (VK)
Khái nim
Nu s dng b vi x lý đ qun lý 1 h thng có quy mô va và nh thì
không thích hp, nên cân nhc li. Vì:
 B vi x lý đòi hi các khi mch đin giao tip phc tp.
 Chim nhiu không gian, mch in phc tp.
 òi hi ngi thit k phi hiu bit tinh t
ng v các thành phn vi
x lý, b nh, các thit b ngoi vi mi có th kt hp chúng thành 1
khi thng nht.

 Giá thành sn phm rt cao.
Chính vì th nên các nhà ch to đã tích hp mt ít b nh và mt s
mch giao tip ngoi vi cùng vi vi x lý vào mt IC duy nht đc gi
là Microcontroller – Vi điu khin.
VK là mt h máy tính hoàn chnh vi CPU, b
nh, các mch giao
tip, các b đnh thi và mch điu khin ngt đc tích hp bên trong
nên nó có th đc lp trình 1 cách d dàng.
Cu trúc tng quan ca VK
CPU: Là trái tim ca h thng. Là ni qun lý tt c các hot đng ca
VK. Bên trong CPU gm:
 ALU là b phn thao tác trên các d liu
 B gii mã lnh và điu khin, xác đnh các thao tác mà CPU c
n
thc hin
 Thanh ghi lnh IR, lu gi opcode ca lnh đc thc thi
 Thanh ghi PC, lu gi đa ch ca lnh k tip cn thc thi
 Mt tp các thanh ghi dùng đ lu thông tin tm thi
ROM: ROM là b nh dùng đ lu gi chng trình. ROM còn dùng
đ cha s liu các bng, các tham s h thng, các s liu c đnh ca
1
h thng. Trong quá trình hot đng ni dung ROM là c đnh, không
th thay đi, ni dung ROM ch thay đi khi ROM  ch đ xóa hoc
np chng trình.
RAM: RAM là b nh d liu. B nh RAM dùng làm môi trng x
lý thông tin, lu tr các kt qu trung gian và kt qu cui cùng ca các
phép toán, x lý thông tin. Nó cng dùng đ t chc các vùng đm d
liu, trong các thao tác thu phát, chuyn đi d liu.
BUS: BUS là các đng dn dùng đ di chuyn d liu. Bao gm: bus
đa ch, bus d liu và bus điu khin.

 B NH THI: c s dng cho các mc đích chung v thi gian.
 WATCHDOG: B phn dùng đ reset li h thng khi h thng gp
“bt thng”.
 ADC: B phn chuyn tín hiu analog sang tín hiu digital. Các tín hiu
bên ngoài đi vào VK th
ng  dng analog. ADC s chuyn tín hiu
này v dng tín hiu digital mà VK có th hiu đc.
1.2. PIC là gì?
PIC là mth vi điukhinRISC đc snxutbi công ty Microchip
Technology. Th h PIC đu tiên là PIC1650 đc phát trin bi
Microelectronics Division thucGeneralInstrument.
PIC là vitttca "Programmable Intelligent Computer" -
máy tính
thông minh kh trình - là mtsnphmca hãng General Instruments
đt cho dòng sn phm đu tiên là PIC1650. Thi đim đó PIC1650 đc
dùng đ giao tip vi các thitb ngoivichomáych 16 bit CP1600,
vì vy, ngita cng giPICvi cái tên "Peripheral Interface
Controller" – b điu khin giao tip ngoi vi.
Sau nm 1985, PIC đcb sung EEPROM đ to thành 1 bđiu khin
d dàng vào ra lp trình. Ngày nay rt nhiu dòng PIC đc xut
xng vihànglo
t các module ngoivitíchhpsn(nh USART,
PWM, ADC ), vi b nh chng trình t 512 Word đn 32K Word.
2
Kin trúc PIC
Cu trúc phn cng ca mt vi điu khin đc thit k theo hai dng
kin trúc: kin trúc Von Neuman và kin trúc Havard.
T chc phn cng ca PIC đc thit k theo kin trúc Havard. im
khác bit gia kin trúc Havard và kin trúc Von-Neuman là cu trúc b
nh d liu và b nh chng trình.

3
Hình 1.2.1: Kin trúc Von-Neuman và kin trúc Havard
i vi kin trúc Von-Neuman, b nh d liu và b nh chng trình
nm chung trong mt b nh, do đó ta có th t chc, cân đi mt cách
linh hot b nh chng trình và b nh d liu. Tuy nhiên điu này ch
có ý ngha khi tc đ x lý ca CPU phi rt cao, vì vi cu trúc đó,
trong cùng mt thi đim CPU ch có th
 tng tác vi b nh d liu
hoc b nh chng trình. Nh vy có th nói kin trúc Von-Neuman
không thích hp vi cu trúc ca mt vi điu khin.
i vi kin trúc Havard, b nh d liu và b nh chng trình tách ra
thành hai b nh riêng bit. Qua vic tách ri b nh chng trình và b
nh d liu, bus chng trình và bus d liu, CPU có th
cùng mt lúc
truy xut c b nh chng trình và b nh d liu, giúp tng tc đ x
lý ca vi điu khin lên gp đôi. ng thi cu trúc lnh không còn ph
thuc vào cu trúc d liu na mà có th linh đng điu chnh tùy theo
kh nng và tc đ ca tng vi điu khin. Và đ tip tc ci ti
n tc đ
thc thi lnh, tp lnh ca h vi điu khin PIC đc thit k sao cho
chiu dài mã lnh luôn c đnh (ví d đi vi h 16Fxxxx chiu dài mã
lnh luôn là 14 bit) và cho phép thc thi lnh trong mt chu k ca xung
clock ( ngoi tr mt s trng hp đc bit nh lnh nhy, lnh gi
chng trình con … cn hai chu k xung đng h).
iu này có ngha
tp lnh ca vi điu khin thuc cu trúc Havard s ít lnh hn, ngn
hn, đn gin hn đ đáp ng yêu cu mã hóa lnh bng mt s lng
bit nht đnh.
Vi điu khin đc t chc theo kin trúc Havard còn đc gi là vi
4

điu khin RISC (Reduced Instruction Set Computer) hay vi điu khin
có tp lnh rút gn. Vi điu khin đc thit k theo kin trúc Von-
Neuman còn đc gi là vi điu khin CISC (Complex Instruction Set
Computer) hay vi điu khin có tp lnh phc tp vì đ dài lnh luôn là
bi s ca 1 byte (do d liu đc t chc thành tng byte).
C ch x lý Pipelining
ây chính là c ch x lý lnh c
a các vi điu khin PIC. Mt chu k
lnh ca vi điu khin s bao gm 4 xung clock. Ví d ta s dng
oscillator có tn s 4 MHZ, thì xung lnh s có tn s 1 MHz (chu k
lnh s là 1 us). Gi s ta có mt đon chng trình nh sau:
1. MOVLW 55h
2. MOVWF PORTB
3. CALL SUB_1
4. BSF PORTA,BIT3
5. instruction @ address SUB_1
 đây ta ch bàn đn qui trình vi điu khin x lý đon chng trình trên
thông qua tng chu k lnh. Quá trình trên s đc thc thi nh
 sau:
Bng 1.2.2: C ch Pipelining
5
 TCY0: đc lnh 1
 TCY1: thc thi lnh 1, đc lnh 2
 TCY2: thc thi lnh 2, đc lnh 3
 TCY3: thc thi lnh 3, đc lnh 4.
 TCY4: vì lnh 4 không phi là lnh s đc thc thi theo qui trình
thc thi ca chng trình (lnh tip theo đc thc thi phi là lnh
đu tiên ti label SUB_1) nên chu k thc thi lnh này ch đc
dùng đ đc lnh đu tiên ti label SUB_1. Nh vy có th xem lênh
3 c

n 2 chu k xung clock đ thc thi.
 TCY5: thc thi lnh đu tiên ca SUB_1 và đc lnh tip theo ca
SUB_1.
Quá trình này đc thc hin tng t cho các lnh tip theo ca
chng trình.
Thông thng, đ thc thi mt lnh, ta cn mt chu k lnh đ gi lnh
đó, và mt chu k xung clock na đ gii mã và thc thi lnh. Vi c
ch pipelining đc trình bày  trên, mi l
nh xem nh ch đc thc
thi trong mt chu k lnh. i vi các lnh mà quá trình thc thi nó làm
thay đi giá tr thanh ghi PC (Program Counter) cn hai chu k lnh đ
thc thi vì phi thc hin vic gi lnh  đa ch thanh ghi PC ch ti.
Sau khi đã xác đnh đúng v trí lnh trong thanh ghi PC, mi lnh ch
cn mt chu k lnh đ thc thi xong. Vi c ch này, tc
đ x lý ca
PIC đc tng lên gp đôi.
6
1.2.3. Mt s đc tính chung ca PIC
Hin nay có khá nhiu dòng PIC và có rt nhiu khác bitv phn
cng, nhngchúngtacóthđim qua mt vài nét chung nh sau:
 Có th hot đng tt trong khong đin áp t 2V – 5,5V.
 Là CPU 8/16 bit, xây dng theo kin trúc Harvard.
 Có b nh Flash và ROM có th tu chn t 256 byte đn 256
Kbyte.
 Có các cng xut– nhp (I/O ports).
 Có timer 8/16 bit.
 Có các chun giao tip ni tip đng b
/không đng b USART.
 Có các b chuyn đi ADC 10/12 bit.
 Có các b so sánh đin áp (Voltage Comparators).

 Có các khi Capture/Compare/PWM.
 Có h tr giao tipLCD.
 Có MSSP Peripheral dùng cho các giao tipI²C, SPI, vàI²S.
 Có b nh ni EEPROM - có th ghi/xoá lên ti 1 triuln.
 Có khi iu khin đng c, đc encoder.
 Có h tr giao tip USB.
 Có h tr điu khin Ethernet.
 Có h tr giao tip CAN.
1.2.4. Các dòng PIC
Các dòng PIC hin có trên th
 trng:
 PIC12xxxx: đ dài lnh 12 bit
 PIC16xxxx: đ dài lnh 14 bit
 PIC18xxxx: đ dài lnh 16 bit
C: PIC có b nh EPROM (ch có 16C84 là EEPROM)
F: PIC có b nh flash (có th np xóa chng trình đc nhiu ln
hn).
7
LF: PIC có b nh flash hot đng  đin áp thp
LV: tng t nh LF, đây là kí hiu c
Bên cnh đó mt s vi điu khin có kí hiu xxFxxx là EEPROM, nu
có thêm ch A  cui là flash (ví d PIC16F877 là EEPROM, còn
PIC16F877A là flash).
Ngoài ra còn có thêm mt dòng vi điu khin PIC mi là dsPIC.
Cn tham kho tài liu “Select PIC guide” do nhà sn xut Microchip
cung cp đ la chn mt vi điu khin PIC cho phù hp.
8
CHNG 2 : VI IU KHIN PIC 16F877A
ôi nét v VK PIC 16F877A
9

Hình 2.1a: S đ chân ca VK PIC 16F877A
10
Chân (1) có 2 chc nng:
 : ngõ vào reset tích cc  mc thp.
 Vpp: ngõ vào nhn đin áp lp trình khi lp trình cho PIC.
Chân VDD (11, 32) và VSS (12, 31): là các chân ngun ca PIC.
Chân OSC1/CLK1(13): ngõ vào kt ni vi dao đng thch anh hoc ngõ
vào nhn xung clock t bên ngoài.
Chân OSC2/CLK2(14): ngõ ra dao đng thch anh hoc ngõ ra cp xung
clock.
Các chân còn li s đc nêu c th trong phn 2.4. Các port xut nhp
(I/O) ca VK PIC 16F877A.
ây là vi điu khin thuc h PIC16Fxxx vi tp lnh g
m 35 lnh có đ
dài 14 bit. Mi lnh đu đc thc thi trong mt chu k xung clock.
Tc đ hot đng ti đa cho phép là 20 MHz vi mt chu k lnh là
200ns. B nh chng trình 8Kx14 bit, b nh d liu 368x8 byte
RAM và b nh d liu EEPROM vi dung lng 256x8 byte. S
PORT I/O là 5 vi 33 pin I/O.
11
Hình 2.1b: Cu trúc VK PIC 16F877A
VK PIC 16F877A gm nhng khi sau:
 Khi ALU – Arithmetic Logic Unit.
 Khi b nh chng trình – Flash Program Memory (ghi xóa 100.000
12
ln).
 Khi b nh d liu EEPROM – Data EPROM (ghi xóa 1.000.000
ln).
 Khi b nh file thanh ghi RAM – RAM file Register.
 Khi gii mã lnh và điu khin – Instruction Decode Control.

 Khi thanh ghi đcbit.
 Khi b nh ngn xp.
 Khiresetmch khi có đin, khi đnh thiresetmch khi có đin,
khi đnh thi n đnh dao đng khi có đin, kh
i đnh thigiám
sát, khi reset khi stgimngun, khig ri, khi lp trình b nh
đin áp thp.
 Khi ngoi vi timer T0, T1,T2.
 Khi giao tip ni tip.
 Khi chuyn đi tín hiu tng t sang s –ADC.
 Khi so sánh đin áp tng t.
 Khi to đin áp tham chiu.
 Khi các port xut nhp.
T
chc b nh trong VK PIC 16F877A
PIC16F877A có 3 khib nh tích hpbêntrong:
 B nh chng trình (Program memory) có dung lng 8K.
 B nh d liuRAMcó368ônh byte cùng vi các thanh ghi
có chcnng đcbit SFR (Special Function Register).
 B nh EEPROM có dung lng 256 byte.
Kin trúc b nh ca PIC
13
Nh đã đ cp
bên trên, PIC có kin trúc b nh dng Harvard, mt kin trúc ci tin
so vi kin trúc Von Neumann.
Hình 2.2.1: Kin trúc b nh VK PIC 16F877A
Vikintrúcnày thìb nhđc tách ra làm 2 loib nhđclp: b
nh l u chng trình và b nh lud liu. CPU giao tipvi2b
nhđclpnêncn 2 bus đclp. Vì đclp nên có th thay đis
bit l

utr catng b nh mà không nh hng lnnhau.
ViPICthìb nh chng trình vi mi ô nh lu tr 14 bit, còn b
nh d liu vi mi ô nh lu d liu 8 bit.
u đim: tc đ truy sut nhanh, tùy ý thay đi s bit caô nh.
B nh chng trình ca PIC
B nh chng trình ca PIC16F877A có dung lng 8K word (1 word
14
= 14 bit) đc chia làm 4 trang b nh, mi trang 2K.
Thanh ghi b đm chng trình PC (Program Counter) s qun lý đa
ch ca b nh chng trình. Thanh ghi PC có đ dài 13 bit s qun lý
8192 ô nh tng đng vi 8K ô nh. Mi ô nh chng trình lu 14
bit d liu.
Khi PIC b reset thì thanh ghi PC có giá tr là 0000H và PIC s bt đu
thc hin chng trình ti đa ch 0000H.
Khi có bt k ngt nào tác đng thì PIC s thc hi
n chng trình phc
v ngt ti đa ch 0004H.
Mi trang ca b nh chng trình có đa ch xác đnh. Vic phân chia
theo trang b nh ch có tác dng đi vi lnh nhy và lnh gi chng
trình con. Khi ni nhy đn hoc chng trình con nm trong cùng 1
trang thì lnh s vit ngn gn hn so vi trng hp nm khác trang, s
đc trình bày  phn các ki
u truy xut b nh.
15
Trong các h vi điu khin khác thì
b nh ngn xp dùng chung vi b nh d liu, u đim là cu trúc
đn gin, khuyt đim là vic dùng chung nu không bit gii hn s ln
chim ln nhau và làm mt d liu lu trong b nh ngn xp làm
chng trình thc thi sai.
16

Hình 2.2.2a: S đ b nh chng trình VK PIC 16F877A
Mi ô nh ca b nh chng trình vi điu khin PIC có th lu tr d
liu nhiu bit bao gm c mã lnh và d liu. Khi CPU đc mã lnh đ
thc hin thì CPU ch thc hin 1 ln đc c mã lnh và d liu.
Hình 2.2.2b:T chcb nh chac mã lnh và d liu.
Vy vit chcb nh ca PIC thì titkim đc1chuk đcd liu
17
vì th PIC s có tc đ thc hin chng trình nhanh hn.
B nh d liu ca PIC
i vi PIC16F877A b nh d liu EEPROM đc chia ra làm 4
bank. Mi bank có dung lng 128 byte, bao gm các thanh ghi có chc
nng đc bit SFG (Special Function Register) nm  các vùng đa ch
thp và các thanh ghi mc đích chung GPR (General Purpose Register)
nm  vùng đa ch còn li trong bank.
Các thanh ghi SFR thng xuyên đc s dng (ví d nh thanh ghi
STATUS) s
đc đt  tt cà các bank ca b nh d liu giúp thun
tin trong quá trình truy xut và làm gim bt lnh ca chng trình.
18
Bng
19

×