Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam đến ănm 2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 120 trang )

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
NGUYN V TRUNG

XÂY DNG CHIN LC KINH DOANH
CÔNG TY C PHN GING CÂY TRNG
MIN NAM N NM 2020


LUN VN THC S KINH T


TP. H Chí Minh 2010
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH


NGUYN V TRUNG

XÂY DNG CHIN LC KINH DOANH
CÔNG TY C PHN GING CÂY TRNG
MIN NAM N NM 2020


Chuyên ngành : QUN TR KINH DOANH
Mã ngành : 60.34.05LUN VN THC S KINH T


Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS PHC MINH HIP
TP. H Chí Minh 2010
LI CM N


Trân trng cm n quý Thy Cô trng i hc Kinh t thành ph H
Chí Minh đã truyn đt kin thc cho tôi trong sut thi gian tham gia khóa
hc Cao hc kinh t.

Trân trng cm n Thy PGS.TS Phc Minh Hip, ngi Thy đáng
kính đã tn tình giúp đ, hng dn tôi hoàn thành lun vn này.

Trân trng cm n Ban Giám c và các đng nghip quý mn ti
Công ty c phn Ging cây trng min Nam cùng các chuyên gia trong ngành
đã to mi điu kin giúp đ tôi trong thi gian thc hin lun vn.

Trân trng cm n gia đình, ngi thân và bn bè đã đng viên, đóng
góp ý kin quý báu cho tôi trong sut quá trình thc hin lun vn này.

TRÂN TRNG !


LI CAM OAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca tôi.
Các kt qu nghiên cu trong lun vn này là trung thc và cha tng
đc ai công b trong bt c công trình nào.
TÁC GI


Nguyn V Trung


MC LC

Trang bìa
Li cm n
Li cam đoan
Vit tt
Danh mc các ph lc đính kèm
Danh mc hình, bng
Trang
Phn m đu 1
Chng 1
Lý thuyt v qun tr chin lc và đc đim kinh t- k thut

ca ngành Ging cây trng 4
1.1 Các khái nim v chin lc và qun tr chin lc 4
1.1.1 Chin lc 4
1.1.2 Vai trò ca chin lc kinh doanh 4
1.1.3 Các loi chin lc kinh doanh 5
1.1.4 Qun tr chin lc 5
1.1.5 Các giai đon qun tr chin lc 5
1.2 S mng và mc tiêu 7
1.2.1 S mng 7
1.2.2 Mc tiêu 7
1.3 Phân tích môi trng kinh doanh ca doanh nghip 8
1.3.1 Môi trng ni b công ty 8
1.3.2 Môi trng bên ngoài ca công ty 10
1.4 Xây dng chin lc đ la chn 14
1.4.1 Ma trn SWOT 14
1.4.2 Xây dng ma trn QSPM 15
1.5 Nhng chin lc cp công ty 17
1.6 Chin lc cp kinh doanh và chc nng 18
1.6.1 Chin lc cp kinh doanh 18
1.6.2 Chin lc cp chc nng 19
1.7 c đim kinh t- k thut ca ngành ging cây trng 20
1.7.1 Vai trò ca ging cây trng 20
1.7.2 c đim k thut ca ngành ging cây trng 20
1.7.3. c đim kinh t ca ngành ging cây trng 23

Tóm tt chng 1 24
Chng 2
Môi trng kinh doanh ca Công ty C phn Ging
cây trng Min Nam
2.1 Gii thiu v công ty 25

2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin công ty 25
2.1.2 T chc và nhân s 25
2.1.3 C s vt cht và đn v trc thuc 27
2.1.4 Các mi quan h trong nc và quc t 27
2.1.5 Nhng thành tích công ty đã đt đc 28
2.2 Phân tích môi trng kinh doanh ca SSC 28
2.2.1 Din tích và khi lng ht ging cung ng 22
2.2.2 Phân tích môi trng bên trong và xây dng ma trn IFE 31
2.2.3 Phân tích môi trng vi mô và xây dng ma trn hình
nh cnh tranh 48
2.2.4 Phân tích môi trng v mô và xây dng ma trn EFE 56

Tóm tt chng 2 66
Chng 3
Xây dng chin lc kinh doanh công ty c phn
Ging cây trng min Nam
3.1 C s xây dng chin lc kinh doanh đn nm 2020 67
3.2 S mng và mc tiêu phát trin công ty 68
3.2.1 S mng 68
3.2.2 Mc tiêu phát trin ca công ty đn nm 2020 68
3.3 Xây dng ma trn SWOT 68
3.3.1 Chin lc phát trin sn phm theo hng đa dng hóa
sn phm 71
3.3.2 Chin lc phát trin th trng 71
3.3.3 Chin lc phát trin sn phm mi theo
công ngh bin đi gen 71
3.3.4 Chin lc cnh tranh bng khác bit hoá sn phm 71
3.3.5 Chin lc đa dng hóa m rng sang lnh vc mi 72
3.3.6 Chin lc phát trin các mi quan h quc t 72
3.3.7 Chin lc marketing-mix 72

3.3.8 Chin lc cnh tranh v giá 72
3.3.9 Chin lc cng c và phát trin thng hiu 73
3.4 Xây dng ma trn QSPM đ chn la chin lc 73
3.4.1 Ma trn QSPM nhóm SO 73
3.4.2 Ma trn QSPM nhóm ST 75
3.4.3 Ma trn QSPM nhóm WO 76
3.4.4 Ma trn QSPM nhóm WT 77
3.5 Các gii pháp đ thc hin chin lc 78
3.5.1 Nhóm gii pháp phát trin ngun nhân lc 78
3.5.2 Nhóm gii pháp v marketing 79
3.5.3 Nhóm gii pháp v sn xut và xây dng c bn 80
3.5.4 Nhóm gii pháp v RD 81
3.5.5 Nhóm gii pháp v đu t và tài chính 82
3.6 Kin ngh 83
KT LUN 85
Danh mc tài liu tham kho
Ph lc ca Lun vn

CÁC T VIT TT

AGPPS Công ty C Phn Bo v thc vt An Giang- Ngành Ging
B NN&PTNT B Nông nghip và Phát trin nông thôn
CNSH Công ngh sinh hc
CP Seed Công ty TNHH ht ging CP Vit Nam
BSH ng bng sông Hng
BSCL ng bng sông Cu long
GMO Ging bin đi gen
Ma trn IFE Ma trn đánh giá các yu t bên trong
Ma trn EFE Ma trn đánh giá các yu t bên ngoài
Ma trn QSPM Ma trn hoch đnh chin lc có kh nng đnh lng

OP Ging cây t th phn (open pollination)
RD Nghiên cu phát trin
SSC Công ty c phn Ging Cây trng min Nam
SXKD Sn xut kinh doanh
TTNC SSC Trung tâm nghiên cu Ging Cây trng min Nam
TC-KT Tài chính - k toán
TCTK Tng cc thng kê
WTO T chc thng mi th gii
DANH MC HÌNH VÀ BNG

Danh mc hình
Hình 1.1 Các giai đon qun tr chin lc Trang 5
Hình 1.2 Mô hình qun tr chin lc 6
Hình 1.4 Nm áp lc cnh tranh 12
Hình 1.9 Các chin lc công ty 18

Hình 2.5 Th phn ht ging bp lai 35
Hình 2.7 Doanh thu thun và li nhun sau thu 2005-2009 36
Hình 2.9 C cu doanh thu 2009 38
Hình 2.12 Qui trình ch bin bo qun 43
Hình 2.17 H thng kênh phân phi 49

Danh mc bng
Bng 1.3 Ma trn IFE 10
Bng 1.5 Ma trn hình nh cnh tranh 13
Bng 1.6 Ma trn EFE 14
Bng 1.7 Ma trn SWOT 15
Bng 1.8 Ma trn QSPM 17
Bng 1.10 Chin lc cnh tranh và các yu t nn tng 19


Bng 2.1 S đ t chc công ty 26
Bng 2.2 Din tích nng sut và sn lng cây lng thc có ht 29
Bng 2.3 Th trng và khi lng ht ging sn xut 30
Bng 2.4 S lng và trình đ nhân viên 31
Bng 2.6 Kt qu doanh thu t nm 2005-2009 36
Bng 2.8 C cu doanh thu theo nhóm sn phm nm 2009 37
Bng 2.10 Các ch s Tài chính 41
Bng 2.11 S lng ht ging các loi đc sn xut t 2006-2009 42
Bng 2.13 Ma trn IFE ca SSC 45
Bng 2.15 Ma trn hình nh cnh tranh 56
Bng 2.16 Tng trng GDP t nm 2004-2009 57
Bng 2.17 Ma trn EFE ca SSC 62

Bng 3.1 Ma trn SWOT 70
Bng 3.2 Ma trn QSPM nhóm SO 74
Bng 3.3 Ma Trn QSPM nhóm ST 75
Bng 3.4 Ma trn QSPM nhóm WO 76
Bng 3.5 Ma trn QSPM nhóm WT 77

DANH MC CÁC PH LC

Ph lc 1: Din tích và sn lng rau Vit Nam t 1991 đn 2009

Ph lc 2
: Qui trình sn xut ht ging bp lai

Ph lc 3
: Phiu thm dò ý kin chuyên gia

Ph lc 4

: Phng pháp tính toán ma trn yu t bên trong (IFE)

Ph lc 5
: Phng pháp tính toán ma trn yu t bên ngoài (EFE)

Ph lc 6
: Phng pháp tính toán ma trn cnh tranh các công ty

Ph lc 7:
D báo doanh thu ht ging ca SSC

1
XÂY DNG CHIN LC KINH DOANH
CÔNG TY C PHN GING CÂY TRNG
MIN NAM N NM 2020

PHN M U
1- S cn thit ca đ tài

Trong bi cnh nc ta đang chuyn dn sang nn kinh t th trng,
đc bit là đã gia nhp vào t chc thng mi th gii (WTO). Ngành Nông
nghip nói chung và ngành kinh doanh ht ging cây trng nói riêng cng
đang có nhng bc thay đi cho phù hp vi nhng quy lut kinh t th
trng. Công ty c phn Ging cây trng min Nam (SSC) là mt công ty
chuyên sn xut kinh doanh (SXKD) ht ging và vt t nông nghip phc v
nông dân cng có s thay đi mnh m và toàn din v hình thc và ni dung
trong hot đng SXKD. Không còn đc Nhà Nc bao cp na, t khi c
phn hoá SSC phi n lc phn đu rt nhiu đ đng vng và đt đc nhiu
thành tích hôm nay. Tuy nhiên trong nn kinh t th trng, thng trng là
chin trng, vi s tham gia đông đo ca các công ty ht ging trong và
ngoài nc làm cho s cnh tranh gia các công ty ngày càng thêm khc lit.
Qui lut đào thi s không b qua mt doanh nghip nào, nu doanh nghip
đó không có đc mt chin lc kinh doanh đúng đn và linh hot, phù hp
vi s phát trin ca th trng .
 tn ti và không ngng đi lên, mi doanh nghip phi xây dng cho
mình mt chin lc dài hn v hot đng kinh doanh và phát trin ca công
ty, phân tích đc các ngun lc bên trong ni b, đánh giá đc các c hi,
thách thc bên ngoài, t đó hoch đnh ra các chin lc tt nht nhm giúp

2
công ty có nhng bc đi vng vàng trong tng lai và SSC không phi là
mt trng hp ngoi l.
Trong lun vn này chúng ta s xem xét, nghiên cu, tng hp và
phân tích các vn đ mt cách khoa hc, trên c s đó hoch đnh ra nhng
chin lc thit thc nhm giúp SSC nâng cao nng lc cnh tranh và phát
trin mt cách vng mnh đn nm 2020.
2- Mc tiêu nghiên cu
Mc tiêu ca nghiên cu là xây dng các chin lc kinh doanh hiu
qu cùng các gii pháp và kin ngh nhm thc hin chin lc kinh doanh

cho SSC đn nm 2020.
3- Phng pháp nghiên cu
ây là nghiên cu ng dng lý thuyt vào phân tích đánh giá mt
doanh nghip c th. Phng pháp nghiên cu trong lun vn này da trên
nn tng lý thuyt v qun tr chin lc, lý thuyt h thng, bao gm các
phng pháp nghiên cu sau:
 Phng pháp h thng, phân tích, tng hp, thng kê và so sánh các
thông tin th cp đc thu thp t ngun ni b ca SSC, internet, sách
báo liên quan, tài liu chuyên ngành nông nghip, đ phân tích hot
đng SXKD ca SSC.
 Phng pháp chuyên gia: Thu thp thông tin s cp t phiu thm dò ý
kin các chuyên gia trong ngành. Các chuyên gia đc chn là nhng
ngi đã và đang công tác trong ngành Ging, có trình đ qun lý,
chuyên môn cao và có nhiu kinh nghim, s lng các chuyên gia
đc chn là 30 ngi (n=30), nhm xây dng các ma trn IFE, EFE,
ma trn hình nh cnh tranh, ma trn SWOT và ma trn QSPM.

3
4- Tóm tt ni dung nghiên cu
Ni dung nghiên cu gm có ba chng
 Chng 1: C s lý thuyt v chin lc và qun tr chin lc
 Chng 2: Môi trng kinh doanh ca Công ty c phn Ging cây
trng min Nam
 Chng 3: Xây dng chin lc kinh doanh Công ty c phn Ging
cây trng min Nam đn nm 2020
5- Phm vi nghiên cu ca lun vn
 tài nghiên cu trong phm vi hot đng SXKD ca SSC và hai công
ty cnh tranh chính trong ngành Ging cây trng. Ni dung nghiên cu da
trên các s liu SXKD ca SSC và các thông tin, tài liu v môi trng kinh
doanh đc thu thp. Các chin lc kinh doanh đc xây dng, áp dng cho

SSC trong khong thi gian đn nm 2020.
6- óng góp ca lun vn
Lun vn đã tóm tt và h thng hóa li lý thuyt v chin lc và qun
tr chin lc, có ý ngha thc tin trong hot đng SXKD ca doanh nghip,
là ngun tài liu tham kho cn thit cho Ban Giám đc SSC.
Giúp Ban Giám đc công ty có cái nhìn tng quát và khách quan v
hot đng SXKD, bit đc nhng đim mnh, yu ca doanh nghip, nhng
c hi và đe da do môi trng kinh doanh bên ngoài đem li.
Lun vn đã xây dng các chin lc kinh doanh tp trung vào th
trng mc tiêu ca công ty đn nm 2020, giúp SSC đnh hng phát trin
đúng đn và bn vng.


4
CHNG 1
LÝ THUYT V QUN TR CHIN LC VÀ
C IM KINH T- K THUT CA NGÀNH
GING CÂY TRNG
1.1 Các khái nim v chin lc và qun tr chin lc
1.1.1 Chin lc
Chin lc kinh doanh ca mt doanh nghip là mt chng trình hành
đng tng quát hng ti vic thc hin mc tiêu ca doanh nghip, chin
lc là mt tp hp nhng mc tiêu và các chính sách cng nh các k hoch
ch yu đ đt đc các mc tiêu đó [7]. Chin lc đc xem là nhng k
hoch cho tng lai, tc là nhng chin lc đc d đnh và nhng hành
đng đc thc hin nhm giúp công ty đt đc các mc đích, mc tiêu ca
t chc đ ra [12]. Khái nim chin lc theo quan đim ca các hc gi nc
ngoài: Theo Fredr.David: “Chin lc là nhng phng tin đt ti nhng
mc tiêu dài hn. Chin lc kinh doanh có th gm có s phát trin v đa lý,
đa dng hóa hot đng, s hu hóa, phát trin sn phm, thâm nhp th

trng, ct gim chi tiêu, thanh lý và liên doanh” [9]. Theo Michael E.Porter:
“Chin lc là s sáng to ra v th có giá tr và đc đáo bao gm các hot
đng khác bit, là s chn la đánh đi trong cnh tranh, hay chin lc là
vic to ra s phù hp gia tt c các hot đng ca công ty” [14].
1.1.2 Vai trò ca chin lc kinh doanh
Chin lc kinh doanh giúp doanh nghip nhn đnh rõ mc đích và
hng đi ca mình [7], làm c s, kim ch nam cho mi hot đng sn xut
kinh doanh ca doanh nghip. Chin lc kinh doanh giúp doanh nghip nm
bt và tn dng các c hi kinh doanh, đng thi có bin pháp ch đng vt
qua nhng nguy c trong môi trng kinh doanh.

5
1.1.3 Các loi chin lc kinh doanh
Da vào phm vi ca chin lc ngi ta chia chin lc làm hai loi [7]:
 Chin lc chung: Hay là chin lc tng quát đ cp ti nhng vn
đ quan trng, bao trùm và có ý ngha lâu dài.
 Chin lc b phn: ây là chin lc cp hai trong doanh nghip bao
gm chin lc sn phm, chin lc giá c, chin lc phân phi,
chin lc giao tip và khuych trng (chin lc ym tr bán hàng).
1.1.4 Qun tr chin lc
Theo Fred R.David thì qun tr chin lc có th đnh ngha nh là mt
ngh thut và khoa hc thit lp, thc hin và đánh giá các quyt đnh liên
quan nhiu chc nng cho phép mt t chc đt đc nhng mc tiêu đ ra [9]
1.1.5 Các giai đon qun tr chin lc
Theo Fred R.David thì quy trình qun tr kinh doanh có ba giai đon
GIAI
ON

HOT NG


Hình thành
chin lc
Th
c hin
nghiên cu
Hp nht
trc giác và phân tích
a ra
quyt đnh

Thc thi
chin lc
Thit lp
mc tiêu
hàng nm
 ra các
chính sách
Phân phi
các ngun
tài nguyên

ánh giá
chin lc
Xem xét li các
yu t bên trong
và bên ngoài
o lng
thành tích
Thc hin
điu chnh

Ngun: Khái lun v qun tr chin lc-Fredr. David [9]
Hình 1.1 Các giai đon qun tr chin lc

6
Môn hình qun tr chin lc toàn din (Hình 1.2) đc áp dng rng rãi.
Mt s thay đi  bt k mt thành phn chính nào trong mô hình có th đòi
hi mt s thay đi trong mt hoc tt c các thành phn khác. Vì vy các các
hot đng hình thành, thc thi và đánh giá chin lc phi đc thc hin liên
tc, không nên ch vào mt thi đim c đnh. Quá trình qun tr chin lc
thc s không bao gi kt thúc.Ngun: Khái lun v qun tr chin lc-Fredr. David [9]

Hình 1.2 Mô hình qun tr chin lc
Thc hin vic
nghiên cu môi
trng đ xác
đnh các c hi
và đe da ch yu
Thit lp mc
tiêu dài hn
Thit lp
nhng mc
tiêu ngn hn
Xác đnh s mng

(Mission)
Phân tích ni b
đ nhn din
nhng đim mnh
đim yu
Xây dng và
la chn các
chin lc đ
thc hin
 ra các
chính sách
Phân
phi các
ngun
lc
Xem
xét s

mng,
mc
tiêu và
chin
lc
hin ti
o
lng

đánh
giá kt
qu
Hình thành
chin lc
Thc thi
chin lc
ánh giá
chin lc
Thông tin phn hi
Thông tin phân phi


7
1.2 S mng và mc tiêu
1.2.1 S mng [7]
 Khái nim:
S mng là mt phát biu có giá tr lâu dài v mc đích. Nó phân bit
doanh nghip này vi doanh nghip khác. Nhng tuyên b nh vy cng có
th gi là phát biu ca mt doanh nghip v trit lý kinh doanh.
 Vai trò ca s mng:

S mng có vai trò đm bo s đng tâm và nht trí v mc đích trong ni
b ca công ty. To c s đ huy đng các ngun lc ca công ty. Nó cung
cp c s hoc các tiêu chun đ phân phi các ngun lc ca công ty, t đó
hình thành khung cnh và bu không khí kinh doanh thun li.
 Ni dung ca bng tuyên b v s mng:
Ni dung ca bn tuyên b v s mng ca mt công ty bao gm 9 yu t
ch yu sau: Khách hàng, sn phm hay dch v, th trng, công ngh, s
quan tâm đi vi vn đ sng còn, phát trin và kh nng sinh li, trit lý, t
đánh giá v mình, mi quan tâm đi vi hình nh cng đng, mi quan tâm
đi vi nhân viên.
1.2.2 Mc tiêu [12]
 Khái nim:
Mc tiêu là s c th hóa ni dung, là phng tin đ thc hin thành công
bn tuyên b v s mng ca công ty, vì vy các nhà qun tr cn cân nhc
k càng khi đ ra mc tiêu ca công ty.
 Phân loi: Cn c theo thi gian, mc tiêu có th chia thành ba loi
Mc tiêu dài hn: Là mc tiêu cho thy nhng kt qu mong mun trong
mt thi gian dài. Mc tiêu dài hn bao gm nhng vn đ: kh nng kim
li nhun, nng sut, v trí cnh tranh, phát trin nhân viên, dn đo k thut,

8
trách nhim đi vi xã hi. Mc tiêu dài hn thng có thi gian t 5 nm
tr lên.
Mc tiêu trung hn: Là nhng mc tiêu nm khong gia mc tiêu dài hn
và mc tiêu ngn hn. Thi gian thc hin khong 3 nm tr li.
Mc tiêu ngn hn: Là nhng mc tiêu có thi hn thc hin khong 1 nm
tr li. Nhng mc tiêu ngn hn thng c th và đnh lng.
1.3 Phân tích môi trng kinh doanh ca doanh nghip
1.3.1 Môi trng ni b công ty
Trong ni b mi doanh nghip luôn tn ti các đim mnh và yu.

Vic phân tích môi trng ni b ca mt doanh nghip là vô cùng cn thit,
vì nó là c s cn thit giúp doanh nghip xây dng nhng chin lc ti u
đ tn dng c hi và đi phó vi nhng nguy c t bên ngoài nh hng đn
hot đng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Các yu t ch yu bên
trong doanh nghip bao gm các b phn phòng ban chc nng: Marketing,
qun tr, bán hàng, sn xut, R&D, tài chính k toán, nhân s,
1.3.1.1 Nhân lc
Nhân lc là yu t cc k quan trng cho thành công ca mt doanh
nghip. Mt công ty nu có mt đi ng nhân lc có nhit huyt và trình đ
chuyên môn tay ngh cao s là mt ngun tài sn vô giá giúp công ty nâng
cao nng lc cnh tranh.
1.3.1.2 Qun tr
Qun tr là lãnh đo doanh nghip trên c s hoch đnh, t chc, phi
hp, điu khin và kim tra, theo nm bc sau:
Hoch đnh  T chc  Phi hp iu khin  Kim tra
1.3.1.3 Marketing
T chc nghiên cu môi trng marketing, la chn các th trng mc
tiêu, tìm hiu khách hàng, thc hin kim tra các chin lc sn phm giá c,

9
phân phi, qung cáo, xúc tin bán hàng, chm sóc khách hàng, Xây dng
thng hiu cho công ty, t chc s kin ,
1.3.1.4 Tài chính-K toán
ây là mt yu t bên trong quan trng ca mt doanh nghip đc các
nhà đu t xem xét, là mt li th cnh tranh quan trng ca công ty. Nng
lc tài chính tt s giúp cho các chin lc hot đng kh thi hn.
1.3.1.5 Nghiên cu và phát trin (RD)
Trong môi trng kinh doanh ngày càng cnh tranh khc lit thì vic
liên tc to ra nhng sn phm và dch v mi là mt li th cnh tranh ht
sc cn thit và sng còn ca mt t chc.

1.3.1.6 Sn xut và tác nghip
Hot đng sn xut tác nghip bao gm tt c các hot đng bin đi tt
c các các yu t đu vào thành các yu t đu ra.
1.3.1.7 H thng thông tin
Thông tin có vai trò quan trng trong mt doanh nghip, là cu ni gn
kt gia các b phn. Tin hc hóa đã góp phn làm cho h thng thông tin
đc truyn đt mt cách nhanh chóng và thông sut. Ngày nay hu ht các
công ty đu có b phn qun tr mng (IT), chuyên qun lý h thng mng tin
hc kt ni gia các b phn, đc bit là các ngân hàng thì vic qun tr h
thng thông tin có vai trò đc bit.
1.3.1.8 Xây dng ma trn đánh giá các yu t bên trong
(ma trn IFE)
Có nm bc xây dng ma trn đánh giá các yu t bên trong:
Bc 1: Lp danh mc các yu t bên trong, bao gm các đim đc xem là
đim yu và đim mnh, có vai trò quyt đnh đn s thành công ca các công
ty (ti thiu là mi yu t)

10
Bc 2: Phân loi tm quan trng t 0,0 (không quan trng) đn 1,0 (rt quan
trng) cho mi yu t.
Bc 3: Phân loi t 1 đn 4 cho mi yu t quyt đnh s thành công, trong
đó 4 là mnh nht, 3 là ít mnh nht, 2 là ít yu nht, 1 yu nht. S phân loi
này da trên các công ty.
Bc 4: Nhân tm quan trng ca mi bin s vi loi ca nó đ xác đnh s
đim v tm quan trng.
Bc 5: Cng s đim v tm quan trng cho mi bin s đ xác đnh tng s
đim quan trng ca các công ty.
Bng 1.3 Ma trn IFE
Các yu t bên trong Mc quan trng Phân loi S đim quan trng
Yu t 1

Yu t n
TNG CNG

Ngun: PGS.TS Nguyn Th Liên Dip, Th.S Phm Vn Nam (2006) Chin lc và Chính
sách Kinh doanh [7]
1.3.2 Môi trng bên ngoài ca công ty
1.3.2.1 Khái nim
Môi trng ca mt t chc là nhng yu t, nhng lc lng, nhng
th ch…Nm bên ngoài ca doanh nghip mà nhà qun tr không kim soát
đc nhng chúng li nh hng đn hot đng và kt qu hot đng ca
doanh nghip.
1.3.2.2 Môi trng v mô
Bao gm các yu t ch yu tác đng đn hot đng sn xut kinh
doanh ca doanh nghip, đó là các yu t sau:
 Các yu t kinh t: Giai đon ca chu k kinh t, mc đ tht nghip,
nhng xu hng thu nhp quc dân, t l lm phát, lãi sut, nhng chính sách

11
tin t, nhng chính sách thu, s kim soát lng/giá c, cán cân thanh toán,
tài tr
 Các yu t xã hi: Tiêu chun đo đc, li sng, ph n trong lc
lng lao đng, ngh nghip, tính linh hot ca ngi tiêu th, nim tin,
nhng thái đ đi vi cht lng đi sng, hành vi,
 Các yu t chính tr và Chính ph: Nhng lut l cho ngi tiêu th
vay, nhng lut l chng đc quyn, nhng đo lut bo v môi trng,
nhng chính sách đc bit, nhng lut l mu dch quc t, nhng lut l v
thuê mn lao đng, s n đnh ca chính quyn,
 Các yu t t nhiên: Các loi tài nguyên, ô nhim môi trng, điu
kin t nhiên, cách thc s dng ngun tài nguyên thiên nhiên, thi tit khí
hu, đt đai th nhng,

 Dân s: T l tng dân s, nhng bin đi c hc v dân s, trình đ
dân trí, cht lng lao đng, mt đ dân s, tôn giáo,
 Các yu t k thut công ngh: Ch tiêu ca công ngh v nghiên cu
và phát trin. Tp trung vào nhng n lc k thut, bo v bng sáng ch,
nhng sn phm mi, s chuyn giao k thut mi, s t đng hoá, ngi
máy, công ngh sinh hc, di truyn hc
1.3.2.3 Môi trng vi mô (Môi trng ngành)
Môi trng vi mô là các yu t trong ngành có tm quan trng đi vi
doanh nghip trong quá trình kim soát môi trng cnh tranh bên ngoài, bao
gm 5 yu t c bn là: i th cnh tranh, khách hàng, ngi cung cp, các
đi th mi tim n và hàng hoá (sn phm) thay th. Các yu t này quan h
cht ch vi nhau đc th hin qua hình 1.4 sau.

12

Hình 1.4 Nm áp lc cnh tranh (theo Michael E.Porter) [14]
 i th cnh tranh: Nghiên cu tìm hiu cn k đim mnh đim yu
v sn phm, hot đng sn xut kinh doanh, th phn, ca đi th
cnh tranh, có ý ngha quan trng đi vi doanh nghip.
 Khách hàng (ngi mua): Các doanh nghip khi to ra các sn phm,
nguyên liu, dch v,… đu mong mun làm sao tha mãn nhu cu tiêu
dùng ca khách hàng.
 Các nhà cung cp: Các nhà cung cp gm nhng cá nhân, doanh
nghip cung cp nguyên liu đu vào nh máy móc, thit b, nhà
xng, nguyên vt liu, các loi dch v, lao đng, thông tin, nng
lng, phng tin vn chuyn,…
 i th tim n mi: Các doanh nghip luôn lu ý đn đi th tim n,
vì khi tham gia trong ngành s làm gim li nhun cho doanh nghip do
các đi th mi s đa vào các nng lc sn xut mi vi mong mun
chim th phn, khách hàng nhanh chóng.

 Sn phm thay th: Sn phm thay th là sn phm ca các nhà sn
xut khác có th đáp ng nhu cu hin ti ca khách hàng đang dùng
sn phm ca doanh nghip.

13
1.3.2.4 Xây dng ma trn hình nh cnh tranh
Ma trn hình nh cnh tranh là s m rng ca ma trn đánh giá các
yu t bên ngoài. S khác nhau gia ma trn hình nh cnh tranh và ma trn
đánh giá các yu t bên ngoài là các yu t bên ngoài có tm quan trng quyt
đnh cho s thành công cng có th đc bao gm trong đy. Ma trn hình
nh cnh tranh giúp t chc nhn din nhng nhà cnh tranh ch yu. Có 5
bc:
Bc 1: Lp danh mc các yu t cnh tranh có vai trò quyt đnh đn s
thành công ca các công ty (ti thiu là mi yu t)
Bc 2: Phân loi tm quan trng t 0,0 (không quan trng) đn 1,0 (rt quan
trng) cho mi yu t.
Bc 3: Phân loi t 1 đn 4 cho mi yu t quyt đnh s thành công, trong
đó 4 là phn ng tt nht, 3 là phn ng trên trung bình, 2 là phn ng trung
bình, 1 là phn ng ít. S phân loi này da trên các công ty.
Bc 4: Nhân tm quan trng ca mi bin s vi loi ca nó đ xác đnh s
đim v tm quan trng.
Bc 5: Cng s đim v tm quan trng cho mi bin s đ xác đnh tng s
đim quan trng ca các công ty.
Bng 1.5 Ma trn hình nh cnh tranh
Công ty mu Công ty 1 Công ty 2
ST
T
Các yu t môi
trng
Mc đ


quan
trng
Phân
loi
im

quan
trng
Mc
đ
quan
trng
Phân
loi
im

quan
trng
Mc
đ
quan
trng
Phân
loi
im

quan
trng
1 Yu t 1

2 Yu t n,…
TNG CNG 1 1 1
Ngun: PGS.TS Nguyn Th Liên Dip, Th.S Phm Vn Nam (2006) Chin lc và Chính
sách Kinh doanh [7]

×