Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (245.53 KB, 28 trang )

Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng

Ngày soạn: / / 2012
Ngày giảng: / / 2012

Tiết 1
Học Hát: Bài Quốc ca Việt Nam
Nhạc và lời: Văn Cao
I. Mục tiêu:
- HS biết bài Quốc ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của nớc Việt Nam, đợc hát và cử
nhạc khi chào cờ.
- Hát đúng giai điệu và lời 1 ca bi Quc ca.
- Giáo dục HS có ý thức nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3.
- Cờ tổ quốc.
2. Học sinh:
- Tập bài hát ( TBH).
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhắc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- KT đa xen trong giờ học.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Dy hỏt bi Quc ca(li 1)
+ Giới thiệu bài hát ( Dùng lá cờ tổ quốc, giới
thiệu tác giả, tác phẩm), ghi đầu bài.
+ Hát mẫu hoc m bng mu.


- Cho HS nhận xét giai điệu bài hát.
+ Đọc lời ca:
- Chia câu hát hớng dẫn HS đọc lời ca.
+ Khởi động giọng:
- Đàn chuỗi âm CDEGA huớng dẫn HS khởi
động giọng theo âm La.
+ Dạy hát:
- Đàn từng câu hát hớng dẫn HS tập hát theo.
- Hớng dẫn HS ngân đúng ở những chỗ có 3
phách, chỗ có dấu chấm dôi.
- Hớng dẫn hát đúng cao độ của tiếng thù,
- HS cho + hỏt
- Quan sát, nghe.
- Nghe.
- Nhận xét.
- Đọc đồng thanh.
- Lớp đồng thanh thực hiện.
- Tập hát theo HD của GV.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
ngừng cao độ khác nhau.
- Cho hs hỏt c bi, gv nghe v sa sai cho hs.
+ Luyện tập:
- Cho HS hát theo nhóm, GV quan sát sửa sai.
Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- Yêu cầu HS nghe câu hỏi và thảo luận nhóm
( 3p) .
?1. Bài Quốc ca Việt Nam đợc hát khi nào?
2. Ai là tác giả của bài Quốc ca Việt Nam?
3.Khi chào cờ và hát Quốc ca chúng ta phải có

thái độ nh thế nào?
- Yêu cầu nhóm cử đại diện trả lời câu hỏi.
4. Củng cố- Dn dũ:
- Cho HS tập đng chào cờ và hát Quốc ca.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà học thuộc lời 1 và tập hát trớc
lời 2.
- Cho HS ghi bài.
- HS hỏt c bi
- Từng nhóm hát

- Từng nhóm thảo luận.

- Cá nhân đại diện trả lời.

- Lớp t/h.
- Nghe.
- Ghi bài.

Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
Ngày soạn: / / 2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 2
Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam
(tiếp)
I. Mục tiêu:
- Hát đúng lời 2 bài hát, hát đồng đều, rõ lời.
- Giáo dục HS ý thức nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đài, đĩa nhạc lớp 3.
- Tìm hiểu một số từ khó trong bài hát.
2. Học sinh:.
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhắc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra hát lời 1 bài Quốc ca Việt Nam.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Tập hỏt Quc ca(li 2).
+ Giới thiệu nội dung tiết học, ghi đầu bài.
+ Cho hs nghe li li bi Quc ca.
- Bt nhp cho hs ụn li li 1.
- Chia câu hát cho HS đọc đồng thanh lời 2 ca
bi.
- Giải thích một số từ khó: dắt giống nòi, nuốt
căm hờn.
+ Khởi động giọng:
- Đàn chuỗi âm giọng Cdus (-1) cho HS khởi
động theo mẫu âm La.
+ Tập hát tng cõu theo li múc xớch ging li 1.
- Bắt nhịp cho HS hát , GV sửa sai ( nếu có).
+ Luyện tập:
- Cho HS hát tập thể, nhóm hát.
* Hoạt động 2: Tập chào cờ và hát Quốc ca.
- Hớng dẫn HS thực hiện nh sau:

+ GV hô: Chào cờ! Chào! Quốc ca!
+ HS thực hiện chào cờ và hát Quốc ca.
- HS ngi ngay ngn
- 1, 2 HS trả bài.
- Nghe.
- Nghe.
- Lớp t/h
- HS c
- Nghe.
- Lớp thực hiện.
- Tập hát theo HD của GV.
- Lớp, nhóm thực hiện.
- Nghe.
- Lớp thực hiện.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
- Cho HS thực hiện 1, 2 lần.
4. Củng cố- Dn dũ:
- Hỏi HS:
1. Quốc ca đợc hát khi nào?
2. Khi hát Quốc ca phải có thái độ nh thế nào?
- Nhận xét phần trả lời của HS và nhận xét tiết
học.
- Nhăc HS về học thuộc bài hát, xem trớc bài Bài
ca đi học.
- Cho HS ghi bài.
- Trả lời.
- Nghe.
- Nghe.
- Ghi đầu bài.


Ngày soạn : / / 2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 3
Học hát: Bài Bài ca đi học
Nhạc và lời: Phan Trần Bảng
I. Mục tiêu:
- HS biết tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
- Hát đúng giai điệu và lời 1 ca bi hỏt.
- Giáo dục HS tình cảm gắn bó dới mái trờng, kính trọng thầy cô,
yêu quý bạn bè.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, mỏy nghe
-Tranh minh họa nội dung bài hát.
2. Học sinh:
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhăc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra hát bài Quốc ca Việt Nam.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1:Dy hỏt bi Bi ca i hc(li 1)
+ Giới thiệu bài hát: ( Dùng tranh minh hoạ), ghi
đầu bài.

+ Hát mẫu ( đĩa mẫu).
+ Đọc lời ca:
- Chia câu hát cho HS đọc li ca ca bi.
+ Khởi động giọng ( Phần KT bài cũ cả lớp hát tập
thể đã thực hiện)
+ Tập hát:
- Đàn giai điệu từng câu hát, hớng dẫn HS tập hát
theo li múc xich.
+ Lu ý: Khi dạy hát đến câu 3 GV cho HS so sánh
câu 1 và câu 3 (về cao độ, TT, lời ca).
+ Cho hs ghộp c bi, gv sa sai ngay cho hs
+ Luyện tập:
- Cho các nhóm hát, nu thy hs hỏt sai thỡ sa ngay
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đêm.
- Hớng dẫn HS:
Bình minh dâng lên ánh trên giọt sơng long lanh.
> > > >

- Giải thích cho HS biết bài hát bắt đầu bằng phách
nhẹ nên khi gõ đệm các em lu ý phách mạnh đầu
tiên của bài hát rơi vào tiếng minh
- Cho HS thực hiện theo nhóm:
N1: hát lời.
N2: Gõ nhịp.
N3; Gõ phách.
=> 3 nhóm đổi nhau thực hiện.
4. Củng cố- Dn dũ:
- Hỏi HS: Nội dung lời 1 bài hát Bài ca đi học nói
đến điều gì? Qua bài hát em cảm nhận đợc những
gì?

- Nhận xét giờ học.
-HS cho + hỏt
- Lớp hát tập thể.
- Quan sát, nghe.
- Nghe.
- Lớp đọc đồng thanh.
- Tập hát theo HD của GV.
- HS so sánh câu hát.
- HS hỏt c bi
- Nhóm hát.
- Nghe và thực hiện theo HD.
- Nghe v t/h theo
- Nhóm thực hiện:
Bỡnh minh dõng lờn ỏnh trờn
* *
> > > >
- Trả lời.
- Nghe.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
- Nhắc HS về nhà học thuộc lời 1 xem trớc lời 2.
- Cho HS ghi bài.
- Nghe.
- Ghi bài.

Ngày soạn: / / 2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 4
Học hát: Bài Bài ca đi học (Tiếp)
I. Mục tiêu:

- Hát đúng giai điệu lời 2 v thuộc cả bài.
- Giáo dục HS yêu quý bạn bè, trờng lớp.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
- Hỏt chun xỏc v truyn cm
-Tập một số động tác phụ hoạ.
2. Học sinh:
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhăc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra hát lời 1 Bài ca đi học.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Dy hát lời 2, ụn luyn c bi
+ Hát mẫu ( đĩa mẫu).
- Cho HS nhận xét so sánh giữa lời 1 và lời 2.
+ Đọc lời ca:
- Nhc hs chia cõu hỏt nh li 1
- Đàn giai điệu bài hát ( 1lần).
- Cho hs hỏt li li 1
- Bắt nhịp cho Hs hát luôn lời 2 ( GV nghe và sửa
nếu HS hát sai).
- Cho các nhóm hát, vừa hát vừa gõ đệm ( nh HD lời
1).

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hớng dẫn hs hát kết hợp một số động tác phụ ho
- Chia lp thnh cỏc nhúm nh tp luyn.
- Gv quan xỏt v sa ng tỏc.
- Cho HS biểu. GV đệm đàn, nhận xét, tuyên dơng.
4. Củng cố- Dn dũ.
- Hỏi HS: Qua bài hát em có cảm nhận nh thế nào
về trờng lớp, bạn bè, thầy cô?
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà tập hát và biểu diễn thành thạo bài
hát. Xem trớc bài Đếm sao.
- Cho HS ghi bài.
- Lp cho+hỏt
- Lớp hát tập thể.
- Nghe.
- Nhận xét.
- 1, 2 hs c
- HS hỏt li 1
- Tự hát lời 2.
- Nhóm thực hiện.
- Tập đ/t phụ hoạ theo HD.
- Nhúm t/h
- Cá nhân biểu diễn.
- Trả lời.
- Nghe.
- Ghi bài
Ngày soạn: / / 2012
Ngày giảng: / / 2012
Tit 5 Học hát: Bài Đếm sao
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha

Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
Nhạc và lời: Văn Chung
I. Mục tiêu:
- HS biết tên tác giả bài hát, biết tính chất nhịp nhàng của bài hát với nhịp 3
4
- Hát đúng giai điệu thuộc lời ca, thực hiện một số đ/t phụ hoạ đơn giản.
- Giáo dục HS yêu thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3.
-Tranh minh họa nội dung bài hát.
- Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch.
- Tiu s v nhc s Vn chung 1 vi bi hỏt ca ụng.
- ng tỏc ph ha.
2. Học sinh:
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra hát bài Bài ca đi học
3. Bài mới:
* Hoạt động 1:Hc hỏt bi m sao
+ Giới thiệu bài hát: ( Dùng tranh minh hoạ), ghi
đầu bài.
+ Hát mẫu hoc m bng mu
+ Đọc lời ca:
- Chia câu hát cho HS đọc đồng thanh.

+ Khởi ộng giọng
+ Tập hát:
- Gv da hỏt từng câu , ni tip nhau cho n ht bi
+ Lu ý: GV đếm số phách ở cuối các tiếng hát:
sao, vàng, sáng giúp HS hát đều và đúng nhịp3/4
- Cho hs hỏt c bi, Gv nghe v sa sai.
+ Luyện tập:
- Cho các nhóm hát, GV nghe và sửa nếu HS hát sai.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm:
- Hớng dẫn hs hỏt kt hp gừ m theo nhp v phỏch:

- Nhc hs ngi ỳng t th
- Lớp hát tập thể.
- Quan sát, nghe.
- Nghe.
- Lớp đọc đồng thanh.
- HS t/h
- Tập hát theo HD của GV.
- HS lu ý
- HS hát.
- Nhúm hỏt
- Nghe và thực hiện theo HD.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
- Giải thích: Nhịp 3/4 là nhịp có 3 phách trong mỗi ụ
nhp, mỗi phách đợc tính bằng 1 nốt đen, khi vỗ đệm
ta vỗ phách mạnh vào phách 1, phách nhẹ vào phách
2,3.

- Hớng dẫn HS tập đếm nhịp và thực hiện vào hát lời.

- Cho HS thực hiện theo nhóm:
* Hoạt động 3:Hỏt kt hp vận động phụ hoạ.
- Hớng dẫn Hs tập 1số đ/t múa đơn giản.
- Cho từng tốp lên biểu diễn. Gv đệm đàn, nhận xét,
tuyên dơng.
4. Củng cố- Dn dũ:
- Hỏi HS: Em có nhận xét gì về thiên nhiên qua bài
hát?
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà học thuộc lời bài hát và tập biểu
diễn cho thành thạo.
- Cho HS ghi bài.
Một ông sao sáng hai ông sáng
> > >
* * * ** * ** *
- HS nghe
- HS m nhp1,2,3
- HS tp theo HD
- Tốp biểu diễn.
- Trả lời.
- Nghe.
- Nghe.
- Ghi bài.

Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
Ngày soạn: / / 2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 6
Ôn tập bài hát: Đếm sao


I. Mục tiêu:
- HS hát đúng và thuộc lời với sắc thái vui tơi.
- HS hào hứng tham gia trò chơi AN và biểu diễn bài hát.
- Giáo dục HS tinh thần tập thể trong hoạt động lớp học.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, mỏy nghe
- 4 chiếc mũ gắn hình ông sao.
- Cắt một số hình ông sao bằng giấy, nam châm.
2. Học sinh:
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhăc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra đan xen trong giờ học.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Ôn hát.
+ Giới thiệu nội dung tiết học , ghi đầu bài.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát (1lần).
+ Khởi dộng giọng:
- Đàn chuỗi âm CDEGA cho HS khởi động giọng
theo mẫu âm La.
+ Ôn tập:
- Cho HS hát tập thể (2lần).
- Gọi từng tốp, mỗi tốp 4 em lên bảng biểu diễn bài
hát( Gắn mũ hình ông sao lên đầu).

- GV đệm đàn cho HS biểu diễn, yêu cầu dới lớp
theo dõi và nhận xét.
* Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc
a. Trò chơi 1: Đếm sao.
- Hớng dẫn HS cách chơi:
Nói tên thứ tự từ 1 đến 10 ông sao. Nói theo TT
sau:
3/4: en-en-en/ trng-en/ trng-en/trng chm/
- HS ngi ngay ngn
- Nghe.
- Nghe.

- Lớp t/h
- Lớp hát.
- 2, 3 tốp t/h.
- Hs chỳ ý

- T/ h trò chơi 1 theo HD.
- HS t/h
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
1 2 3 45 6 78 9 10
Một ông sao sáng hai ông sáng sao
- Cho HS chơi thử (1lần).
- Cho các nhóm thi nhau chơi.
b. Trò chơi 2: Hát theo nguyên âm.
- Hớng dẫn HS cách chơi:
Một ông sao sáng hai ông sáng sao
a
u

- GV dùng bàn tay quy định ký hiệu âm và cho HS
chơi.
4. Củng cố:
- Hệ thống nội dung tiết học.
- Nhận xét giờ học.
5. Dặn dò:
- Nhắc HS về nhà học bài và cắt sẵn 1số hình ông
sao bằng giấy.
- Cho HS ghi bài
- T/ h trò chơi 2 theo HD.
- Nghe.

- Nghe.
- Nghe.
- Ghi bài.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
Ngày soạn: / / 2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 7
Học hát: Bài Gà gáy
Dân ca: Cống (Lai Chõu)
Lời mới: Huy Trân
I. Mục tiêu:
- HS biết bài hát là bài dân ca của dân tộc Cống ở tỉnh Lai Châu.
- Hát đúng giai điệu thuộc lời ca, biết lấy hơi ở đầu câu hát, hát liền mạch
trong mỗi câu.
- Bit hỏt kt hp gừ m theo nhp v phỏch.
- Giáo dục HS bit yờu quý v bo v dõn ca.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:
- Hỏt chun xỏc v th hin rừ tớnh cht vui ti, linh hot.
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, mỏy nghe.
-Tranh minh ha v nỳi cao, nh sn, mt tri lờn. . .
- Bản đồ hành chính VN.
2. Học sinh:
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhăc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra hát bài Đếm sao.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Dy hỏt bi G gỏy
+ Giới thiệu bài hát: ( Dùng tranh minh hoạ, bản đồ
hành chính VN), ghi đầu bài.
+ Hát mẫu hoc m bng mu.
+ Đọc lời ca:
- chia câu hát, cho HS đọc đồng thanh.
+ Khởi động giọng:
- Cho hs luyn mu õm La
+ Tập hát
- Đàn giai điệu từng câu hát, hớng dẫn HS tập hát
- HS cho + hỏt
- Lớp hát tập thể.
- Quan sát, nghe.
- Nghe.
- Cỏ nhõn c

- HS luyn thanh
- Tập hát theo HD của GV.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
tng cõu theo li múc xớch n ht bi.
+ Nhc HS lấy hơi ở chỗ nghỉ cuối mỗi câu hát. Hát
liền mạch và phân biệt cao độ 4 câu hát ai ơi .
+ Luyện tập:
- Cho các nhóm hát, GV nghe và sửa nếu HS hát sai.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đêm.
- Hớng dẫn HS hỏt kt hp gừ m theo nhp v
phỏch:
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
> > > >
* * * * ** **
- Cho HS thực hiện theo nhóm.
4. Củng cố- Dn dũ:
- Hỏi HS : Tiếng gà gáy giúp chúng ta điều gì?
- GV kết luận: Dậy sớm khỏe ngời, làm việc có hiệu
quả.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà học thuộc lời bài hát và tập biểu
diễn cho thành thạo.
- Cho HS ghi bài.
- HS chỳ ý
- Nhóm hát.

- Nghe và thực hiện theo HD.
- Nhóm thực hiện.
- Trả lời.

- Nghe.
- Nghe.
- Ghi bài.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
Ngày soạn: / / 2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 8
Ôn tập bài hát: Gà gáy

I. Mục tiêu:
- HS hát đúng và thuộc lời với sắc thái vui tơi.
- Tập hát kết hợp vận động ph ha.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3,
- Đĩa nhạc thiếu nhi.mỏy nghe.
- Tập 1số động tác phụ họa cho bài hát.
2. Học sinh:
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhăc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra đan xen trong giờ học.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Ôn hát.
+ Giới thiệu nội dung tiết học ghi đầu bài.

- Cho HS nghe giai điệu bài hát (1lần).
+ Khởi động giọng:
- Đàn chuỗi âm CDEGA cho HS khởi động giọng
theo mẫu âm La.
+ Ôn tập:
- Cho HS hát tập thể (2lần).
- GV nhn xột- sa sai
- Cho HS hát kết hợp gõ đệm theo nhóm.
- Hs cho+hỏt
- Nghe.
- Nghe.
- Lớp t/ h
- HS hỏt
- HS t/h
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
- Mi 1, 2 nhúm lờn biu din trc lp.
* Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài hát.
- Hớng dẫn HS tập một số động tác thụ họa
- Gọi tốp biểu diễn ti ch, GV đệm đàn, nhận xét.
- Mi 1 vi cỏ nhõn lờn biu din.
* Hoạt động 3: Nghe hát.
- Cho HS nghe lần 1 bài hát Em là mầm non của
Đảng( đĩa nhạc).
- Hỏi HS: Em hãy nói tên bài hát.
- Cho HS nghe lần 2 ( yêu cầu HS hát theo, nếu
thuộc).

4. Củng cố- Dn dũ:
- Hệ thống nội dung tiết học.

- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà học bài.
- Cho HS ghi bài
- Cỏ nhõn t/h
- Tập theo HD.
Tốp biểu diễn.
- Cỏ nhõn biu din
- Nghe.
- Trả lời.
-Nghe, hát theo.
- Nghe .
- Nghe.
- Ghi bài.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
Ngày soạn: / / 2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 9
Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy

I. Mục tiêu:
- HS hát đúng và thuộc lời 3 bài hát, đúng sắc thái tình cảm.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo 3 cách : Theo phỏch, nhp, TT li ca.
- Tập biểu diễn 3 bài hát.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, mỏy nghe.
2. Học sinh:
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:

Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhăc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra đan xen trong giờ học.
3. Bài mới:
+ Giới thiệu nội dung tiết học ghi đầu bài.
+ Khởi động giọng:
- Đàn chuỗi âm CDEGA cho HS khởi động giọng
theo mẫu âm La.
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Bài ca đi học.
- HS ngi ỳng t th
- Nghe.
- Lớp t/ h
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
- Cho HS nghe lại bài hát ( 1lần).
- Cho HS hát tập thể (2lần).
- Cho HS hát kết hợp gõ đệm theo nhóm.
- Gọi 1,2 HS lên hát kết hợp vận động phụ họa.
- NX- Xp loi:
* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Đếm sao.
- Hỏi HS: Bài hát Đếm sao viết ở nhịp mấy? Bài hát
này hát với sắc thái nh thế nào?
- Cho HS hát tập thể ( 2lần).
+ Trò chơi:
- Hớng dẫn HS cách chơi: 2 ngời ngồi quay mặt vào
nhau, phách mạnh vỗ 2 lòng bàn tay vào ngời đối
diện, phách nhẹ tự vỗ tay và hát bài Đếm sao.

- Cho từng cặp chơi trò chơi.
* Hoạt động 3:Ôn tập bài hát: Gà gáy.
- Hỏi HS: bài hát Gà gáy là bài dân ca của dân tộc
nào?
- Cho HS nghe lại bài hát ( 1lần).
- Cho HS hát tập thể (1lần).
- Cho các nhóm hát nối tiếp.
- Cho HS biểu diễn tốp ca.
4. Củng cố- Dn dũ:
- Hệ thống nội dung tiết học.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà học bài.
- Cho HS ghi bài
- Nghe.
- Lới hát.
- Nhóm hát.
- Cá nhân biểu diễn.
- Trả lời.
- Lớp hát.
- Nghe v lm theo
- T/ h trò chơi.
- Trả lời.
- Nghe .
- Lớp hát.
- Nhóm hát.
- 1, 2 tốp biểu diễn.
- Nghe.
- Nghe.
- Ghi bài.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha

Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
Ngày soạn: / /2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 10
Học hát: Bài lớp chúng ta đoàn kết
Nhạc và lời: Mộng Lân

I. Mục tiêu:
- Hs nhn bit c tớnh cht vui ti, sụi ni ca bi hỏt.
- Hát đúng giai điệu thuộc lời ca, hát đúng chỗ có bán âm (nửa cung).
- Bit hỏt kt hp gừ m theo nhp v theo TT li ca.
- Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, thơng yêu giúp đỡ bạn bè.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, mỏy nghe.
- n v hỏt chun xỏc bi hỏt.
- T liu v N/S Mng Lõn, nh v 1 s bi hỏt ca ụng.
2. Học sinh:
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhăc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra hát bài đan xen trong giờ học.
3. Bài mới:
* H 1: Dy hỏt bi Lp chỳng ta on kt.

+ Giới thiệu bài hát (nội dung, tác giả), ghi đầu bài.
+ Hát mẫu hoc m bng mu.
+ Đọc lời ca:
- Chia câu hát, cho HS đọc đồng thanh.
+ Khởi động giọng:
- àn chuỗi âm giọng Gdus cho HS khởi động
giọng theo mẫu âm La.
+ Tập hát:
- Đàn giai điệu từng câu hát hớng dẫn HS tập hát
theo li múc xớch n hờt bi.
+ Hớng dẫn HS hát đúng chỗ nửa cung: chan hòa,
trò ngoan, hát đúng tính chất vui nhộn.
- Cho hs hỏt ghộp c bi, gv nghe v sa sai.
+ Luyện tập:
- Cho lp hát di nhiu hỡnh thc:
* H 2: Hát kết hợp gõ đêm.
- Hớng dẫn HS hỏt kt hp gừ m theo nhp, TT li
ca:

Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hòa
> > >
* * * * * * * * * * *. . .
- Cho HS thực hiện theo nhóm.
- NX:
4. Củng cố- Dn dũ:
- Cho hs hỏt kt hp gừ m theo TT li ca.
- Hỏi HS : Bài hát đã giáo dục các em điều gì?
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà học thuộc lời bài hát, chun b 1
s ng tỏc ph ha cho bi hỏt.

- Cho HS ghi bài.
- HS cho + hỏt
- Nghe.
- Nghe.
- Lớp đọc đồng thanh.
- Lớp t/ h.
- Tập hát theo HD của GV.
- HS chỳ ý
- HS t/h
- HS hỏt theo: t
nhúm
cỏ nhõn
- Nghe và thực hiện theo HD.
- Nhóm thực hiện.
- HS t/h
- Trả lời.
- Nghe.
- Nghe.
- Ghi bài.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương
Giáo viên: Lê thị minh nghĩa
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
Ngày soạn: / /2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 11
Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết

I. Mục tiêu:
- HS hát đúng và thuộc lời với sắc thái vui tơi.

- Tập hát kết hợp gõ đệm và một số động tác phụ hoạ.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3.

2. Học sinh:
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhăc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra đan xen trong giờ học.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Ôn hát.
+ Giới thiệu nội dung tiết học ghi đầu bài.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát (1lần).
+ Khởi động giọng:
- Đàn âm giảng giọng Gdus cho HS khởi động
giọng theo mẫu âm La.
+ Ôn tập:
- Cho HS hát tập thể (2lần).
- Cho các nhóm thc nhiện nh sau:
+ N1: Hát lời.
+ N2: Gõ nhịp.
+ N3: Gõ phách.
=> 3 nhóm đổi nhau thực hiện.
- Cho các nhóm hát đối đáp 3 nhóm hát nh sau:
+ N1: Hát câu 1, 4.

+ N2: Hát câu 2, 5.
+ N3: Hát câu 3, 6.
+ Cả lớp hát câu 7, 8.
3A:
3B:
3C:
- Nghe.
- Nghe.
- Lớp t/ h
- Lớp hát.

- Nhóm t/h.
- Nhóm t/h.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
* Hoạt động 2: Đố vui.
- GV gõ TT sau:


- Hỏi HS: Đây là TT trong bài hát nào?
( Hoa lá mùa xuân, Lớp chúng ta đoàn kết)
* Hoạt động 3: Tập biểu diễn.
- Hớng dẫn các nhóm thảo luận tự tìm động tác phù
hợp để biểu diễn bài hát (thảo luận 5phút).
- Gọi đại diện từng nhóm lên biểu diễn.
4. Củng cố:
- Hệ thống nội dung tiết học.
- Nhận xét giờ học.
5. Dặn dò:
- Nhắc HS về nhà học bài.

- Cho HS ghi bài
- Nghe .
- Trả lời.
- Thảo luận nhóm.
- Cá nhân, tốp biểu diễn.
- Nghe.
- Nghe.
- Ghi bài.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
Ngày soạn: / /2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 12
Học hát: Bài Con chim non
Dân ca: Pháp

I. Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu thuộc lời ca
- Cảm nhận đợc tính chất nhịp nhàng của nhịp 3
4
- Qua bài hát biết thêm một bài dân ca nớc ngoài.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3.
- Bản đồ thế giới, Tháp Epphen.
2. Học sinh:
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:

- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhăc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra hát bài đan xen trong giờ học.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Tâp hát lời 1.
+ Giới thiệu bài hát:
- Dùng tranh minh hoạ để giơí thiệu, ghi đầu bài.
+ Hát mẫu ( GV thực hiện).
- Cho HS nhận xét giai điệu bài hát.
+ Đọc lời ca:
- Chia câu hát, cho HS đọc đồng thanh.
+ Khởi động giọng:
- Đàn chuỗi âm giọng Gdus cho HS khởi động
giọng theo mẫu âm La.
+ Tập hát:
- Đàn giai điệu từng câu hát hớng dẫn HS tập hát
theo.
+ Hớng dẫn HS hát đúng tính chất nhịp 3, phải ngân
các câu hát sao cho đúng TT. 4
3A:
3B:
3C:
- Nghe.
- Quan sát, nghe.
- Nghe.
- Nhận xét.
- Lớp đọc đồng thanh.
- Lớp t/ h.
- Tập hát theo HD của GV.


Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng

+ Luyện tập:
- Cho các nhóm hát, GV nghe và sửa nếu HS hát sai.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ nhịp 3
4.
- Nhắc lại khái niệm nhịp 3
4
- Cho HS đọc: 1 2 3 (số 1 nhấn mạnh hơn số 2,3)
> - -
- Hớng dẫn HS:
Bình minh lên có con chim non .
- > - - > - -
- Cho HS thực hiện theo nhóm.
* Hoạt động 2: Trò chơi vỗ đệm nhịp 3
4
- Hớng dẫn HS cách chơi:
Hai ngời ngồi đối diện nhau vừa hát vừa vỗ tay nh
sau:
+ Phách 1: Tự vỗ 2 tay vào nhau.
+ Phách 2, 3: Vỗ 2 tay vào 2 tay ngời đối diện.
- Cho HS thực hiện trò chơi theo nhóm đôi.
4. Củng cố:
- Giáo dục HS : Qua bài hát Con chim non dân ca
Pháp em đợc biết thêm một bài hát nớc ngoài.
- Nhận xét giờ học.
5. Dặn dò:
- Nhắc HS về nhà học thuộc lời bài hát.

- Cho HS ghi bài.
- Nhóm hát.
- Nghe
- Thực hiện theo HD.
- Nhóm thực hiện.
- Nghe.
- T/h trò chơi theo nhóm đôi.
- Nghe.
- Nghe.
- Ghi bài.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha
Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng
Ngày soạn: / /2012
Ngày giảng: / / 2012
Tiết 13
Ôn tập bài hát: Con chim non

I. Mục tiêu:
- HS hát đúng và thuộc lời với sắc thái vui tơi.
- Biết gõ đệm theo nhịp bài hát, tập hát nhấn đúng phách mạnh nhịp 3
II. Chuẩn bị: 4
1. Giáo viên:
- Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3.
- Nhạc cụ gõ.
- Một số động tác phụ hoạ cho bài hát.
2. Học sinh:
- TBH, thanh phách.
III. Hoạt động Dạy - Học:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. ổn định tổ chức:

- Kiểm tra sĩ số HS.
- Nhăc HS t thế ngồi học hát.
2. Bài cũ:
- Kiểm tra hát bài Con chim non
3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Ôn hát.
+ Giới thiệu nội dung tiết học ghi đầu bài.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát (1lần).
+ Khởi động giọng:
- Đàn âm giảng giọng Gdus cho HS khởi động
giọng theo mẫu âm La.
- Hớng dẫn HS hát + gõ phách:
Bình minh lên có con chim non .
- x - - x - -
+ Phách 1: Vỗ 2tay vào nhau.
+ Phách 2, 3: Dùng ngón trỏ tay trái chỉ vào lòng
bàn tay phải.
- Cho HS tập thực hiện.
- Cho các nhóm thực hiện nh sau:
+ N1: Hát lời.
+ N2: Gõ pách mạnh (Trống nhỏ).
+ N3: Gõ phách nhẹ ( Song loan)
3A:
3B:
3C:
1, 2 HS trả bài.
- Nghe.
- Nghe.
- Lớp t/ h
- Nghe.

- Tập theo HD của GV.

- Nhóm t/h.
Giỏo viờn: Lờ th minh ngha

×