Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm 2014 Chuẩn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (133.2 KB, 20 trang )


****

Thø ngµy t h¸ng n¨m 2011( 3A)


Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 22


Ôn tập bài hát:Cùng múa hát dới trăng
Giới thiệu khuông nhạc và khóa Son
I.Mục tiêu:
- HS biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
- (Đối với HS năng khiếu: Biết khuông nhạc, khóa Son và các nốt trên khuông.)
II.Đồ dùng day học:
- Đàn Oocgan và bộ gõ.
- Bảng phụ kẻ sẵn Khuông nhạc, khóa Son.
III.Hoạt động dạy học:
Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ chức:
- Kiểm tra bài cũ:
(3 phút)
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập
bài hát Cùng múa
hát dới trăng.
(15 phút)
Hoạt động 2 : Giới
thiệu khuông nhạc


và khóa Son.
(15 phút)
- Gọi 2 HS lên bảng hát bài Cùng múa
hát dới trăng.
- GV nhận xét đánh giá.
- GV giới thiệu nội dung tiết học.
PP Trực quan,thuyết trình,làm mẫu.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi
HS tên bài hát, tác giả ?
- GV đàn luyện thanh.
- GV hớng dẫn HS ôn hát và thể hiện
tính chất vui tơi, nhịp nhàng. Có thể
chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm hát 2
câu. Các câu còn lại cả lớp cùng hát.
- Hớng dẫn HS hát hòa giọng, nhắc HS
không hát quá to để tránh lạc giọng.
- Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp 3 : Phách
mạnh vỗ xuống bàn, hai phách nhẹ vỗ
tay vào nhau. Thực hiện thật đều đặn và
nhịp nhàng.
- GV nhận xét ,chỉnh sửa.
- GV treo bảng phụ và giới thiệu :
1. Khuông nhạc : gồm 5 dòng kẻ nằm
ngang song song và cách đều nhau.
Giữa 2 dòng kẻ tạo thành một khe ( có
tất cả 4 khe ). Số thứ tự của dòng và
khe đợc tính từ dới lên trên.
2. Khóa Son : đợc đặt ở đầu khuông
nhạc, nốt Son nằm ở dòng kẻ thứ 2.
- Hớng dẫn HS nhận biết các nốt trên

khuông nhạc khóa Son :
GV chỉ vào bảng phụ ghi sẵn vị trí thứ
tự các nốt : Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La,
Si trên khuông nhạc để giới thiệu cho
HS.
Trò chơi : Cho HS thực hiện trò chơi
- 2 HS thực hiện.
- HS lắng nghe
- HS theo dõi.
- HS trả lời .
- HS luyện thanh,
- Cả lớp ôn lại bài hát
theo hớng dẫn.
- Hát đồng thanh, dãy,
nhóm,cá nhân.
- HS thực hiện.
- HS theo dõi và ghi
nhớ.
- HS ghi nhớ.
- Nhận biết các nốt trên
khuông nhạc khóa Son.
- Tham gia trò chơi


3.Củng cố dặn dò:
(2 phút)
tập nhận biết các nốt trên khuông nhạc
bằng cách chỉ vào từng nốt để HS nói
tên nốt.
- GV cho cả lớp hát đồng thanh lại bài

hát Cùng múa hát dới trăng kết hợp
vỗ tay theo phách.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS : Về nhà học thuộc bài hát
Cùng múa hát dới trăng, tập nhận biết
các nốt trên khuông nhạc.
nhận biết các nốt nhạc
theo hớng dẫn.
- Hát tập thể.
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.
Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 23
Giới thiệu một số hình nốt nhạc
Bài đọc thêm:Du Bá Nha Chung Tử Kì.
I.Mục tiêu:
- Tập biểu diễn một số bài đã học.
- Biết nội dung câu chuyện.
- (Đối với HS năng khiếu:Nhận biết một số hình nốt nhạc .Tập viết các hình nốt
nhạc.)
- Qua câu chuyện Du Bá Nha- Chung Tử Kì giáo dục HS lòng say mê âm
nhạc.
II.Đồ dùng day học :
- Đàn Oocgan và bộ gõ.
- Bảng phụ ghi hình nốt .
III.Hoạt động dạy học:

Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ chức:

- Kiểm tra bài cũ:
(3 phút)
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới
thiệu một số hình
nốt nhạc.
(8 phút)
- 2 HS trình bày bài hát Cùng múa hát
dới trăng.
- GV nhận xét,đánh giá.
- GV giới thiệu nội dung tiết học.
PP Trực quan ,thuyết trình.
- GV treo bảng phụ ghi sẵn các hình để
giới thiệu cho HS : Trong Âm nhạc để
ghi chép độ dài, ngắn của âm thanh,
ngời ta dùng các hình nốt nhạc sau :
+ Hình nốt trắng.
+ Hình nốt đen.
+ Hình nốt móc đơn.
+ Hình nốt móc kép.
- 2 HS thực hiện.
- HS lắng nghe
- HS theo dõi.
- HS lắng nghe.
- HS chú ý và ghi nhớ.


Hoạt động 2 : Tập
viết các hình nốt
nhạc.(12 phút)

Hoạt động 3 : Kể
chuyện âm nhạc:Du
Bá Nha-Chung Tử
Kì.(10 phút)
3.Củng cố dặn dò:
(2 phút)
+ Dấu lặng đơn.
+ Dấu lặng đen.
- GV chỉ vào từng hình nốt và yêu cầu
HS nhắc lại đúng các hình nốt nhạc vừa
đợc giới thiệu.
- Sau khi giới thiệu các hình nốt GV h-
ớng dẫn HS luyện viết các hình nốt vào
vở.
- GV có thể quy định cách viết và kích
cỡ từng nốt trong vở cho thống nhất.
+ Phần nốt: Hình bầu dục 1 ô li.
+ Phần đuôi mắt: Cao 3 ô li.
Tổng độ cao nốt nhạc:4 ô li.
- GV theo dõi và hớng dẫn HS trong
quá trình viết để giúp HS viết đúng các
hình nốt đúng và đẹp.
- Chấm và nhận xét một số vở của HS.
- GV kể lại câu chuyện trong SGK.
Đặt một vài câu hỏi:
+ Du Bá Nha nổi tiếng về tài gì ?
+ Chung Tử Kì là ai ? Cả hai ngời có
điểm gì chung ?
+Khi Tử Kì mất,Bá Nha nghĩ gì?
+Ông đã làm gì khi nghĩ rằng không

còn bạn tri âm ,tri kỉ nữa?
- Kết luận : Ai cũng có thể nghe nhạc,
nhng để hiểu và cảm nhận đợc
- Nhận xét chung.
- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa học
- HS nhắc lại các hình
nốt đã học theo yêu cầu
của GV.
- HS viết hình nốt nhạc.
- HS thực hiện theo h-
ớng dẫn.
- HS tiếp thu.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.
Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 24
Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trờng em,
Cùng múa hát dới trăng.
Tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông.
I.Mục tiêu:
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 2 bài hát.
- Tập biểu diễn bài hát.
-(Đối với HS năng khiếu:Biết hát đúng giai điệu và lời ca của 2 bài hát.Biết gọi
tên nốt trên khuông nhạc.)
- Qua tiết học, HS tham gia biểu diễn và hoạt động trò chơi thật tích cực, sôi nổi.II.Đồ dùng dạy học :
- Bảng phụ có kẻ sẵn khuông nhạc.
- Chuẩn bị kĩ trò chơi để hớng dẫn cho HS tham gia.
- Đàn Oocgan và bộ gõ.
III.Hoạt động dạy học:

Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ chức:
- Kiểm tra bài cũ:
(3 phút)
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập
bài hát Em yêu trờng
em.
(10 phút)
Hoạt động 2 : Ôn tập
bài hát Cùng múa
hát dới trăng.
(10 phút)
Hoạt động 3 : Tập
nhận biết tên một
số nốt nhạc trên
khuông.
(10 phút)
- Nhắc HS t thế ngồi ngay ngắn.
- Đan xen.
- GV giới thiệu nội dung tiết học.
PP Ôn luyện.
- GV đàn luyện thanh.

- Cả lớp ôn lại bài hát, GV đệm
đàn.Nhắc HS chú ý phát âm rõ lời, gọn
tiếng. Hát thể hiện tính chất vui tơi,
nhịp nhàng.
- Hớng dẫn HS ôn hát kết hợp gõ đệm
theo phách.
- Hớng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động
phụ họa nhịp ngàng theo bài hát.
- Mời từng nhóm, dãy hoặc cá nhân lên
biểu diễn hát kết hợp gõ đệm hoặc vận
động phụ họa nhịp nhàng.
- GV nhận xét,chỉnh sửa.
- Cho HS ôn hát bằng những hình thức:
Hát đồng thanh, hát theo dãy, nhóm.
cá nhân, hát nối tiếp.
- Hớng dẫn gõ đệm theo nhịp : phách 1
( phách mạnh ) vỗ xuống bàn ; phách
2,3 ( hai phách nhẹ ) vỗ 2 cái. Thực
hiện đều đặn, nhịp nhàng.
- Chia lớp thành hai dãy ( 2 nhóm ),
một bên hát, một bên gõ đệm theo nhịp
và đổi lại.
- Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động
nhịp nhàng theo nhịp 3 ( nhún chân,
nghiêng nhẹ ngời bên trái, phải theo
nhịp ).
1. Ôn tên nốt và vị trí các nốt nhạc trên
khuông nhạc khóa Son :
+ Để ghi độ cao thấp, dài ngắn của âm
thanh trong âm nhạc, ngời ta dùng tên

các nốt : Đô- Rê- Mi- Pha- Son La
Si.
+ Các nốt đợc đặt theo thứ tự ở dòng và
khe của khuông nhạc.
2. Ôn hình nốt : Để ghi độ dài, ngắn
của âm thanh, ngời ta dùng các hình nốt
( nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn mà
các em đã đợc học ).
- HS thực hiện
- HS lắng nghe
- HS luyện thanh.
- Ôn hát theo hớng
dẫn : Hát đồng thanh,
theo dãy, nhóm,cá
nhân.
- Hát kết hợp gõ đệm
theo phách.
- Hát kết hợp vận
động phụ họa.
- Từng nhóm, dãy
hoặc cá nhân lên biểu
diễn.
- HS ôn hát theo hớng
dẫn của GV.
- Thực hiện theo hớng
dẫn.
- Chia hai dãy, một
bên hát, một bên gõ
đệm theo nhịp. Đổi
ngợc lại.

- Hát kết hợp vận
động nhịp nhàng theo
nhịp 3.
- HS ôn nhớ tên nốt và
vị trí các nốt trên
khuông nhạc khóa
Son.
- Ôn nhớ các hình nốt
đã học.


3.Củng cố dặn dò:
(2 phút)
3. Giới thiệu nốt nhạc : gồm tên nốt và
hình nốt.
- GV lần lợt giới thiệu cách gọi tên từng
nốt nhạc trên khuông theo hình nốt. Ví
dụ :
+ Hình nốt trắng nằm ở dòng kẻ thứ 2
đọc là : nốt Son trắng.
+ Hình nốt đen nằm ở dòng thứ 2 : nốt
Son đen.
+ Hình nốt móc đơn nằm ở dòng thứ
2: nốt móc đơn.
- Cho HS tham gia trò chơi Nói đúng
tên nốt : GV chỉ trên bảng phụ các nốt
nhạc khác và cho HS luyện tập nói tên
các nốt nhạc trên khuông đúng với hình
nốt. Dãy nào có nhiều cá nhân nói đúng
tên nốt nhạc, ghi đợc nhiều điểm hơn,

dãy đó sẽ thắng.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà ôn bài.
- HS lắng nghe và
theo dõi phần giới
thiệu trên bảng phụ.
- Tập đọc theo để
nhớ cách gọi tên các
nốt nhạc theo hình
nốt.
- Tham gia trò chơi
theo hớng dẫn.
- HS lắng nghe
- HS ghi nhớ.
Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 25
Học bài hát: Chị Ong Nâu và em bé.
I.Mục tiêu:
- HS biết hát theo giai điệu và lời ca.
- HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
-(Đối với HS năng khiếu :Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca,theo nhịp.)
II.Đồ dùng dạy học:
- Đàn phím và bộ gõ.
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ chức:
- Kiểm tra bài cũ:
(3 phút)
2.Bài mới:

Hoạt động 1: Dạy
hát.
bài Chị Ong Nâu và
em bé.
(20 phút)
- Yêu cầu HS lên bảng nêu các hình
nốt và minh họa ở bảng .
- GV nhận xét ,đánh giá.
- GV giới thiệu nội dung tiết học.
PP Trực quan ,thuyết trình ,làm mẫu.
- GV giới thiệu nội dung ,tác giả bài
hát.
- GV hát mẫu.
- Đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV đàn thang 5 âm.
- 2 HS lên bảng thực
hiện.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe.
- HS theo dõi.
- HS lắng nghe.
- Đọc lời ca.
- HS luyện thanh.


Hoạt động 2 :Hát kết
hợp gõ đệm.
(10 phút)
3.Củng cố dặn dò:
(2 phút)

- Dạy hát từng câu : Mỗi câu đàn 2 3
lần cho HS hát ,dạy từng câu nối tiếp
cho đến hết bài.
- Chú ý các tiếng có luyến trong
bài:Chú Gà Trống,ông Mặt Trời ,GV h-
ớng dẫn kĩ để HS hát đúng yêu cầu.
- Tập xong cho HS hát nhiều lần để
thuộc lời đúng giai điệu. Luyện tập
theo dãy, bàn, tổ, nhóm.
- GV theo dõi ,chỉnh sửa.
PP làm mẫu.
- GV hớng dẫn HS hát và gõ đệm
theo nhịp (GV làm mẫu)
Chị Ong Nâu nâu nâu nâu
x x
- Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
Chị Ong Nâu nâu nâu nâu
x x x x x x
- Lu ý :HS hát nhấn vào các phách
mạnh của nhịp 2 và gõ đệm đúng yêu
cầu.
- GV theo dõi giúp đỡ những HS yếu ch-
a gõ đợc .
- Cho HS hát lại toàn bài kết hợp gõ
phách.
- Nhận xét chung
- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa học
- HS tập hát từng câu
theo hớng dẫn.
- Hát cả bài với nhiều

hình thức:nhóm, tổ,
dãy , bàn cá nhân.
- HS lắng nghe.
- HS theo dõi.
- HS hát kết hợp gõ
đệm.
- HS lắng nghe.
- HS tiếp thu.
- Hát tập thể.
- HS lắng nghe
- HS ghi nhớ
Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 26
Ôn tập bài hát: Chị Ong Nâu và em bé.
Nghe nhạc


I.Mục tiêu:
- HS hát theo giai điệu và lời ca của bài hát Chị Ong Nâu và em bé.
- HS biết hát kết hợp vận động phụ họa.
- Qua nghe nhạc, HS biết thêm một bài hát thiếu nhi.
II.Đồ dùng dạy học:
- Đàn Oocgan và bộ gõ.
III.Hoạt động dạy học:

Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ chức:
- Kiểm tra bài cũ:
(3 phút)

2. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn
tập bài hát Chị
Ong Nâu và em bé
(10 phút)
Hoạt động 2 :Hát
kết hợp vận động
phụ họa.(15 phút)
Hoạt động 3 :
Nghe nhạc(7 phút)
3.Củng cố dặn dò;
(2 phút)
- Yêu cầu HS hát bài Chị Ong Nâu và
em bé.
- GV đánh giá ,nhận xét.
- GV giới thiệu bài và ghi đề.
PP Ôn luyện.
- GV đàn mẫu luyện thanh.
- Hớng dẫn HS ôn bài hát thể hiện tính
chất vui tơi trong sáng.
- Hớng dẫn HS ôn tập bài hát kết hợp
gõ đệm theo phách tiết tấu.
- GV chỉ định HS trình bày trớc lớp
bằng nhiều hình thức.(Tổ ,nhóm ,cá
nhân.)
- GV vừa hát vừa làm mẫu cho HS.
Câu 1,2 : Giang 2 tay ra 2 bên làm
động tác chim vỗ cánh, hai chân nhũn
nhịp nhàng.
Câu 3 : Động tác gà gáy.

Câu 4,5 : Đa 2 tay lên quá đầu rồi
chuyển sang động tác chim vỗ cánh.
Câu 6,7 : Tay trái chống hông, tay phải
chỉ sang 2 bên. Ngợc lại.
Câu 8,9 : Nh câu 1,2.
Câu 10, 11 : 2 tay chéo trớc ngực, đầu
nghiêng.
- Cho HS nghe bài hát Em là bông
hồng nhỏ ( Trịnh Công Sơn ).
- GV đặt câu hỏi:
+Em hãy phát biểu cảm nhận của em
về bài hát.
+ Nhịp điệu nhanh hay chậm ,vui tơi
sôi nổi hay êm dịu nhẹ nhàng.
- Cho HS hát lại toàn bài.
- Nhận xét chung.
- Dặn HS về ôn luyện bài hát.
- 2 HS thực hiện.
- 2 HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS theo dõi.
- HS luyện thanh
- HS thực hiện.
- HS hát kết hợp gõ
đệm.
- Hát với nhiều hình
thức: Tổ,nhóm,cá nhân.
- Tập vận động theo
hớng dẫn của GV.
- Nghe nhạc.

- HS trả lời.
- Hát tập thể.
- HS lắng nghe
- HS ghi nhớ.


Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 27

Học bài hát: Tiếng hát bạn bè mình.
( Nhạc và lời : Lê Hoàng Minh )
I.Mục tiêu: Giup HS:
- HS biết hát theo giai điêu và lời ca của bài hát Tiếng hát bạn bè mình.
- HS biết đây là bài hát do nhạc sĩ Lê Hoàng Minh sáng tác.
- HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, theo phách,theo tiết tấu.
- Qua bài hát, giáo dục HS lòng yêu hòa bình, yêu thơng mọi ngời.
II.Đồ dùng dạy học :
- Bảng phụ chép lời ca.
- Đàn Oocgan và bộ gõ(thanh phách ,sênh,song loan,mõ.)
III.Hoạt động dạy học:

Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ
chức:
- Kiểm tra bài cũ :
(3 phút)
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Dạy
hát bài Tiếng hát

bạn bè mình.
(20 phút)
- 2-3 HS trình bày bài Chị Ong Nâu và
em bé.
- GV nhận xét ,đánh giá.
- GV giới thiệu bài và ghi bảng.
PP Trực quan ,thuyết trình,làm mẫu.
- Giới thiệu bài hát : Tuổi thơ luôn mơ ớc
đợc sống trong hòa bình, thế giới không
có chiến tranh và cuộc đời vang lên tiếng
hát. Nội dung đó đợc thể hiện trong bài
Tiếng hát bạn bè mình của tác giả Lê
Hoàng Minh với tính chất nhạc vui tơi
,trong sáng và sinh động đợc viết ở nhịp
2/4.
- Treo bảng phụ chép lời ca.
- GV hát mẫu.
- Hớng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- 2 HS thực hiện.
- HS khác nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS theo dõi.
- HS lắng nghe.
- HS theo dõi.
- Nghe hát mẫu.
- Đọc lời ca (sử dụng


Hoạt động 2 : Hát
kết hợp gõ đệm.

(15 phút)
3.Củng cố dặn
dò:
(2 phút)
- GV đàn mẫu luyện thanh.
- Dạy hát từng câu mỗi câu đàn 2-3 lần
,bắt nhịp cho HS hát hòa với tiếng đàn
.Tập từng câu và nối tiếp cho đến hết bài.
- Hát cả bài với nhiều hình thức: Lu ý
những chỗ nửa cung : thân ái, mẹ ru con,
chim tung cánh và những tiếng đảo
phách : Gíâc say, lá cành.GV nên hát
mẫu cho HS để HS hát theo cho chính
xác.
- GV nhận xét và sửa sai cho HS những
chỗ hát cha đúng.
PP Làm mẫu ,thực hành.
- Hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo
nhịp:(GV treo bảng phụ và làm mẫu câu
1)
Trong không gian bay bay, một hành
x x x
- Hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo
phách :(GV treo bảng phụ và làm mẫu
câu 1)
Trong không gian bay bay, một hành
x x xx x
- Hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo
tiết tấu lời ca:(GV treo bảng phụ và làm
mẫu câu 1.)

Trong không gian bay bay, một hành
x x x x x x x
- GV mời 3 nhóm trình bày.
- Mời 2 HS năng khiếu hát kết hợp gõ
đệm theo bài hát.
- Hớng dẫn HS hát cả bài kết hợp đa ngời
theo nhạc.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà ôn bài.
bộ gõ).
- HS luyện thanh.
- Học hát từng câu.
- Hát cả bài :
+ Đồng thanh.
+ Dãy, tổ, nhóm.
+ Cá nhân.
- Nghe và thực hiện.
- Theo dõi để thực hiện
- Sử dụng bộ gõ.
- HS nghe và xem GV
thực hiện mẫu.
- HS thực hiện sử dụng
bộ gõ.
- HS theo dõi .
- HS thực hiện sử dụng
bộ gõ.
- 3 nhóm thực hiện.
- 2 HS thực hiện.
- Hát tập thể.
- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ.
Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 28
Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình.
Tập kẻ khuông nhạc và viết khóa Son
I.Mục tiêu:
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- HS biết hát kết hợp vận động phụ họa.
- (Đối với HS năng khiêú:Biết kẻ khuông nhạc và viết đúng khóa Son.)
II.Đồ dùng dạy học:
- Đàn Oocgan và bộ gõ.
- Bảng phụ kẻ khuông nhạc và viết khóa Son.
III.Hoạt động dạy học:
Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ chức:
- Kiểm tra bài cũ :
(3 phút)
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập
bài hát Tiếng hát
bạn bè mình.
(10 phút)
Hoạt động 2 : Hát
kết hợp vận động
phụ họa.

(10 phút)
Hoạt động 3 : Tập
kẻ khuông nhạc và
viết khóa Son.
(10 phút)
- Yêu cầu HS hát bài Tiếng hát bạn bè
mình.
- GV nhận xét đánh giá.
- GV giới thiệu nội dung tiết học.
PP Ôn luyện.
- GV đàn mẫu luyện thanh.
- Hớng dẫn HS ôn tập bài hát bằng nhiều
hình thức:Hát đồng thanh,dãy ,cá nhân
,hát đối đáp.
- Hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo
phách và theo tiết tấu lời ca.
- Mời 3 nhóm HS hát kết hợp gõ đệm
- GV nhận xét chỉnh sửa.
- Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ
họa :GV vừa hát vừa thực hiện mẫu.
Câu 1, 2 : Chân bớc sang phải đồng thơi
nâng 2 bàn tay hớng về phía trớc quay
ngời sang phải , sang trái.
Câu 3, 4 : Động tác chim bay, chân nhún
nhịp nhàng.
Câu 5, 6 : Hai HS đối diện nhau, vỗ tay,
nghiêng sang phải, trái, chân nhún theo
nhịp 2.
Câu 7, 8 : Hai HS nắm tay nhau đung đa,
rồi buông tay giơ cao và lắc bằng

cổ tay.
- Sau khi hớng dẫn từng động tác GV cho
HS luyện tập vài lần để HS nhớ thực hiện
thuần thục hơn.
- Cho HS biểu diễn theo nhóm,cá nhân.
- GV treo bảng phụ có kẻ sẵn khuông
nhạc và khóa Son mẫu để giới thiệu và h-
ớng dẫn HS:
+Kẻ khuông nhạc gồm 5 dòng,mỗi dòng
cách nhau 1 ô li vở HS và nằm trên một
đờng li.
+Khóa Son đặt ở đầu khuông nhạc.GV h-
- 2 HS thực hiện.
- Lớp nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS nghe giới thiệu.
- HS luyện thanh.
- Luyện tập theo yêu
cầu của GV.
- HS hát kết hợp gõ
đệm
- 3 nhóm thực hiện.
- HS lắng nghe.
- Xem GV thực hiện
mẫu.
- Luyện hát kết hợp
vận động phụ họa.
- Ngồi ngay ngắn
theo dõi GV hớng
dẫn.3.Củng cố dặn dò:
(2 phút)
ớng dẫn cách vẽ khóa Son.
- Yêu cầu HS thực hiện kẻ khuông nhạc
và viết khóa Son vào vỡ.
- GV theo dõi HS thực hành.
- Hát tập thể.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà ôn bài.
-Yêu cầu HS thực
hiện vào vở.
- Hát tập thể.
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.
Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 29

Tập viết các nốt nhạc trên khuông.
I.Mục tiêu:
- HS ôn lại và tập biểu diễn một số bài hát đã học.
- Tập viết các nốt trên khuông
- Qua tiết học, HS thêm yêu thích học âm nhạc.
II.Đồ dùng dạy học:
- Đàn Oocgan và bộ gõ, băng nhạc.
- Bảng phụ.Trò chơi âm nhạc.
III.Hoạt động dạy học:


Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ
chức:
- Kiểm tra bài cũ :
(3 phút)
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Tập
ghi nhớ tên nốt,
hình nốt trên
khuông nhạc.
(10 phút)
Hoạt động 2 : Trò
chơi âm nhạc.
(10 phút)
- 2 HS trình bày bài Tiếng hát bạn bè
mình.
- GV nhận xét,đánh giá.
- GV giới thiệu nội dung tiết học.
- GV treo bảng phụ kẻ khuông nhạc,khóa
Son và các nốt nhạc với hình nốt khác
nhau.
- Cho HS luyện nói tên nốt nhạc trên bảng
theo thứ tự.
- GV ghi dới khuông nhạc tên các nốt nhạc
và gọi HS lên viết lại nốt nhạc trên khuông
đúng vị trí và hình nốt.
- Cho HS luyện tập nói và nhớ tên nốt
,hình nốt để chuẩn bị tốt cho phần tập viết
nốt trên khuông.
- GVthực hiện trò chơi khuông nhạc bàn

tay ,(đã làm quen trò chơi này ở tiết 20) để
giúp HS nhớ vị trí các nốt nhạc trên
khuông nhạc.
- 2 HS thực hiện.
- Lớp nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS nghe giới thiệu.
- HS theo dõi.
- Luyện nói tên
nốt,hình nốt.
- HS lên bảng viết các
nốt nhạc theo yêu
cầu.
- Thực hiện theo hớng
dẫn của GV.
- Thực hiện trò chơi
theo hớng dẫn.Hoạt động 3 : Tập
viết nốt nhạc trên
khuông.(10 phút)
3.Củng cố dặn dò:
(2 phút)
- GV hớng dẫn HS tập chỉ vào khuông
nhạc bàn tay của mình và nói tên các
nốt.Sau đó gọi một số HS lên thực hành
nói tên nốt trên khuông nhạc bàn tay của
mình ,hoặc dùng khuông nhạc bàn tay đố

các bạn dới lớp.
- GV hớng dẫn HS kẻ khuông nhạc ,khóa
Son.
- GV lần lợt đọc tên nốt,hình nốt để HS
viết vào khuông nhạc.
Chú ý hớng dẫn HS khoảng cách giữa các
nốt trên khuông và độ cao các nốt để giúp
các em viết đúng,đẹp.
- GV theo dõi HS thực hành viết nốt và
nhắc nhở để HS viết đúng các nốt trên
khuông nhạc.
- Hát tập thể.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà ôn bài.
- Luyện tập nói tên
các nốt nhạc trên
khuông nhạc bàn tay
và đố các bạn.
- HS thực hành viết
nốt nhạc trên khuông
theo hớng dẫn của
GV.
- HS hát tập thể.
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.

Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 30
Kể chuyện âm nhạc:

Chàng Oóc phê và cây đàn Lia.
Nghe nhạc.

I.Mục tiêu:
- HS biết nội dung câu chuyện.
- Nghe một ca khúc thiếu nhi qua băng /đĩa hoặc GV hát.
- Qua tiết học, giáo dục HS nhữg tình cảm tốt đẹp về âm nhạc trong cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy học:
- Đọc kĩ câu chuyện Chàng Oóc-phê và cây đàn Lia .
- Băng nhạc,tranh minh họa cây đàn.
III.Hoạt động dạy học:
Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ chức:
- Kiểm tra bài cũ:
(5 phút)
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Kể
chuyện âm nhạc.
- Nhắc HS t thế ngồi học ngay ngắn.
- HS lên bảng viết các nốt nhạc theo
yêu cầu của GV ( GV nói tên nốt, hình
nốt : Mi nốt đen, Son nốt trắng, Rê nốt
đen, Pha nốt trắng ) GV nhận xét.
- GV giới thiệu nội dung tiết học : Tiết
học hôm nay, các em sẽ đợc tìm hiểu
câu chuyện âm nhạc : Chàng Oóc-phê
- 2-3 HS thực hiện
- HS lắng nghe.(20phút)
Hoạt động 2 : Nghe
nhạc.(10 phút)
3.Củng cố dặn dò:
(2 phút)
và cây đàn Lia, Nghe nhạc.
- GV đọc câu chuyện cho HS nghe.
- Cho HS xem tranh cây đàn Lia.
- Đặt một vài câu hỏi sau khi đọc xong:
+ Tiếng đàn của chàng Oóc-phê hay
nh thế nào ?
+ Vì sao chàng Oóc-phê đã cảm hóa đ-
ợc lão lái đò và Diêm vơng ?
- GV kể lại 1 lần nữa cho HS nhớ nội
dung câu chuyện.
Kết luận : Âm nhạc luôn tác động tới
đời sống tình cảm của con ngời, đem
đến cho mọi ngời niềm vui và hạnh
phúc.
- GV nhắc HS t thế và thái độ nghiêm
túc khi nghe nhạc.
- GV cho HS nghe một bài hát thiếu
nhi, giới thiệu nội dung bài hát :
Tiếng ve gọi hè ( Trịnh Công Sơn ).
- HS nghe nhạc lần 1.
- Hỏi HS một số câu hỏi về bài hát :
+ Bài hát có nội dung gì ?
+ Nhịp điệu bài hát nhanh hay chậm,
vui tơi sôi nổi hay êm dịu, nhẹ nhàng ?
Em nghe giai điệu có hay không ?

- GV tóm lợc về nội dung, hình thức
âm nhạc của bài hát để HS nắm đợc.
- Cho HS nghe lần 2.
- Hát tập thể bài Tiếng hát bạn bè
mình.
- Nhận xét chung.
- Dặn HS về ôn bài .
- Lắng nghe.
- Xem tranh.
- Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
- HS thực hiện.
- Theo dõi.
- HS nghe nhạc.
- HS trả lời.
- HS nghe lần 2.
- Hát tập thể.
- HS lắng nghe
- HS ghi nhớ
Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 31
- Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong Nâu và em bé.
Tiếng hát bạn bè mình.
- Ôn tập các nốt nhạc.
I.Mục tiêu:
- HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát.
- Tập biểu diễn bài hát.
- (Đối với HS năng khiếu :Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát.Ôn
tập các nốt nhạc.)

II.Đồ dùng dạy học:
- Đàn Oocgan và bộ gõ.
- Bảng phụ.
III.Hoạt động dạy học:Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ chức:
- Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát Chị
Ong Nâu và em bé.
Hoạt động 2 : Ôn
tập bài hát Tiếng
hát bạn bè mình.
Hoạt động 3: Ôn
tập các nốt nhạc
trên khuông.
3.Củng cố dặn dò:
(2 phút)
- Yêu cầu HS hát bài Tiếng hát bạn bè
mình.GV nhận xét ,đánh giá.
- GV giới thiệu bài và ghi đề.
- GV đàn mẫu luyện thanh.
- Hớng dẫn HS ôn hát bằng nhiều hình
thức,hát đồng thanh, hát đều giọng,cá
nhân hoặc thực hiện hát lĩnh xớng.Chú ý
phát âm rõ lời gọn tiếng .Hát thể hiện tính

chất vui tơi nhịp nhàng.
- Hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo
nhịp 2.
- Hớng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động
phụ họa nhịp nhàng theo bài hát.
- Mời từng nhóm ,dãy hoặc cá nhân lên
biểu diễnhát kết hợp gõ đệm hoặc vận
động phụ họa nhịp nhàng.
- Cho HS hát ôn bài hát bằng nhiều hình
thức:Hát đồng thanh ,nhóm ,dãy ,cá nhân
hát nối tiếp kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm
theo phách theo tiíet tấu lời ca.
- Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ
họa nhịp nhàng .
- Mời 2 nhóm và cá nhân lên biểu diễn
bài hát kết hợp vận động phụ họa.
+ GV nhận xét.
- GV dùng Khuông nhạc bàn tay cho HS
luyện tập ghi nhớ tên và vị trí các nốt
nhạc.
- GV chỉ trên bảng cho HS tập nói tên các
nốt trên khuông nhạc khóa Son.
- Trò chơi âm nhạc:Phân biệt âm sắc.
GV lấy 3-4 cài ly dùng thớc kẻ hoặc
thanh kim loại gõ nhẹ vào từng cái theo
thứ tự .GV gõ nhẹ vào từng cái theo thứ
tự .GV gõ vài lần để HS nghe và ghi
nhớâm thanh từng cái.
- Từng nhóm lần lợt cử 1 em lên tham gia
trò chơi .Em đó đứng quay lng với các

li.GV gõ vào 1 trong các li sau đó HS
quay lại đoán xem âm thanh đó phát ra từ
li nào .Đoán đúng thì đợc ghi điểm ,đoán
sai thì nhóm khác lên thay .Kết thúc trò
chơi nhóm nào ghi nhiều điểm nhóm đó
thắng.
- Cả lớp trình bày bài hát Tiếng hát bạn
bè mình kết hợp gõ đệm theo phách.
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về ôn bài.
- 2 HS thực hiện.
- Nghe giới thiệu
- HS luyện thanh.
- HS ôn hát theo h-
ớng dẫn của GV.

- Hát kết hợp gõ đệm
theo nhịp.
- Hát kết hợp vận
động phụ họa.
- Nhóm ,dãy ,cá nhân
lên biểu diễn.
- HS ôn hát theo h-
ớng dẫn của GV.
- Thực hiện vận động
phụ họa.
- HS biểu diễn.
- HS ôn nhớ tên nốt
và vị trí các nốt.
- Luyện nói tên nốt

nhạc trên khuông.
- Nghe hớng dẫn và
tham gia trò chơi thật
tích cực.
- Hát tập thể.
- HS nghe và ghi nhớ.Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 32

Học bài hát: Em là bông lúa điện biên.
Nhạc và lời : Phan Nhân

I.Mục tiêu:
- HS biết hát bài Em là bông lúa Điện Biên của nhạc sĩ Phan Nhân.
- Hát đúng giai điệu và lời ca .Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm.
- Qua bài hát, giáo dục HS lòng yêu thiên nhiên, đất nớc.
II.Đồ dùng dạy học:
- Đàn Oocgan và bộ gõ.
III.Hoạt động dạy học:

Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ
chức:
- Kiểm tra bài cũ :
(3 phút)
2. Bài mới:

Hoạt động 1: Dạy
hát bài Em là
bông lúa Điện
Biên.
(20 phút)
Hoạt động 2 : Hát
kết hợp gõ đệm.
(10 phút)
- 2HS trình bày bài Tiếng hát bạn bè
mình.
- GV nhận xét,đánh giá.
- GV giới thiệu nội dung tiết học.
PP Trực quan ,thuyết trình ,làm mẫu.
- Giới thiệu nội dung bài hát,tác giả.
- GV hát mẫu.
- Hớng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV đàn mẫu luyện thanh.
- Dạy hát từng câu theo lối móc xích.Mỗi
câu đàn 2-3 lần cho HS nghe và bắt nhịp
cho HS hát hòa tiếng đàn.
- Hát cả bài : Lu ý những chỗ hát
luyến : lá, mát, chim, mới, hoa
- GV nhận xét và sửa sai cho HS.
- Hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo
nhịp :
Em là lá, là cành hoa, em là suối mát
x x x x x x
- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca:
Em là lá, là cành hoa, em là suối mát
x x x x x x x x x x

- Hát cả bài kết hợp vận động nhịp
- 2 HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- Nghe hát mẫu.
- HS đọc lời ca.
- HS luyện thanh.
- Học hát từng câu.
- Hát cả bài :
+ Đồng thanh.
+ Dãy, tổ, nhóm.
+ Cá nhân.
- Nghe và thực hiện.
- Sử dụng thanh phách.
- HS thực hiện. - Sử
dụng thanh phách.


3.Củng cố dặn dò:
(2)
nhàng theo nhạc.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà ôn bài.
- Hát tập thể.
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.

Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 33Ôn tập các nốt nhạc.
Tập biểu diễn bài hát.
I.Mục tiêu:
- HS biết gọi tên các nốt nhạc ( hình nốt, tên nốt ) trên khuông nhạc.
- Hát đúng giai điệu và lời ca các bài hát đã học . Hát đồng đều, hòa giọng, nhẹ
nhàng.
- Qua tiết học, giáo dục HS thêm yêu thích âm nhạc.
II.Đồ dùng dạy học:
- Đàn Oocgan và bộ gõ
III.Hoạt động dạy học:

Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ
chức:
- Kiểm tra bài cũ :
(3 phút)
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn
tập các nốt nhạc.
(10 phút)
Hoạt động 2 : Tập
biểu diễn các bài
hát đã học.
(20 phút)
- Yêu cầu HS hát bài Em là bông lúa
Điện Biên.
- GV nhận xét ,đánh giá.
- GV giới thiệu nội dung tiết học.

PP Ôn luyện.
- Cho HS ôn lại các tên nốt nhạc gồm 7
nốt:Đồ ,Rê,Mi,Fa,Son,La,Si.
- Cho HS ôn lại các hình nốt đã học:
hình nốt trắng, đen, móc đơn, móc kép.
- Cho HS luyện nói tên các nốt nhạc theo
thứ tự.
- GV chỉ định nhóm ,dãy ,cá nhân.
- Ngợc lại ,GV ghi dới khuông nhạc tên
các nốt nhạc và gọi HS lên viết lại nốt
nhạc trên khuông đúng vị trí và hình nốt.
- GV chỉ định 3 nhóm, mỗi nhóm 5-6
em. Mỗi nhóm bốc xăm biểu diễn 2-3
bài hát đã học.
- Các nhóm lên biểu diễn theo thứ tự đã
bóc xăm.
+ Yêu cầu HS nhận xét.
+ GV nhận xét, đánh giá.
- Cả lớp trình bày bài Tiếng hát bạn bè
mình kết hợp vận động phụ họa.
- 2 HS thực hiện.
- 2 HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS theo dõi.
- HS ôn nhớ tên nốt,
hình nốt, vị trí nốt nhạc
trên khuông.
- Luyện nói tên nốt
,hình nốt.
- HS lên viết các nốt

trên khuôngtheo yêu
cầu.
- HS thực hiện.
- Các nhóm lên biểu
diễn.
+ HS nhận xét.
+ HS lắng nghe.
- Hát tập thể.


3.Củng cố dặn
dò:
(2 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà ôn bài. - HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.
Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 34

Ôn tập và biểu diễn bài hát
I.Mục tiêu:
- HS hát thuộc lời ca và giai điệu các bài hát đã học.
- Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca.
- Tập biểu diễn những bài đã học.
- Qua tiết học, HS thêm yêu thích học âm nhạc.
II.Đồ dùng dạy học:
- Đàn Oocgan và bộ gõ.
III.Hoạt động dạy học:


Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ chức.
- Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Nhắc lại
tên các bài hát đã
học.(10 phút)
Hoạt động 2 : Ôn các
bài hát.(20 phút)
- Đan xen.
- GV giới thiệu nội dung tiết học.
PP ôn luyện.
- GV cho HS nghe giai điệu đoán tên
các bài hát đã học :
+ Ngày mùa vui.
+ Em yêu trờng em.
+ Cùng múa hát dới trăng.
+ Chị Ong Nâu và em bé.
+ Tiếng hát bạn bè mình.
- GV chia lớp thành hai đội, tổ chức
cho HS tham gia trò chơi Nghe giai
điệu đoán tên bài hát.
- Đội nào đoán đúng tên bài hát sẽ đợc
trình bày bài hát.
- GV chỉ định 3 5 HS làm ban giám
khảo.
+ Tổ chức lớp thành từng nhóm, mỗi
nhóm từ 4 6 HS lên biểu diễn trớc
lớp 2 3 bài hát tự chọn trong chơng
trình đã học.

- GV động viên các nhóm hát đúng,
đều giọng, biểu diễn đẹp.
- Sau khi các nhóm biểu diễn xong,
BGK sẽ công bố kết quả.
+ GV nhận xét, khen thởng các nhóm
biểu diễn tốt.
- Hát tập thể.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và
đoán
tên bài hát.
- HS thực hiện.
- 3 5 HS làm ban
giám khảo.
+ Từng nhóm lên
biểu diễn.
- HS thực hiện.


3.Củng cố dặn dò:
(2 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài hát.
- Hát tập thể.
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.
Thứ ngày t háng năm 2011( 3A)
Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B)
Tuần 35Ôn tập và biểu diễn bài hát.
I.Mục tiêu:
- HS hát thuộc lời ca và giai điệu các bài hát đã học.
- Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca.
- HS tập biểu diễn các bài đã học.
- Qua tiết học, HS thêm yêu thích học âm nhạc.
II.Đồ dùng dạy học:
- Đàn Oocgan và bộ gõ.Băng nhạc, máy nghe.
III.Hoạt động dạy học:
Nội dung-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Ôn định tổ
chức:
Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
Hoạt động 1:
Nhắc lại tên các
bài hát đã học.
(10 phút)
Hoạt động 2 :
Ôn các bài hát.
(20 phút)
- Đan xen.
- GV giới thiệu nội dung tiết học.
PP Ôn luyện.
- GV cho HS nghe giai điệu đoán tên
các bài hát đã học :
+ Ngày mùa vui.
+ Em yêu trờng em.
+ Cùng múa hát dới trăng.

+ Chị Ong Nâu và em bé.
+ Tiếng hát bạn bè mình.
- GV chia lớp thành hai đội, tổ chức
cho HS tham gia trò chơi Nghe giai
điệu đoán tên bài hát.
- Đội nào đoán đúng tên bài hát sẽ đợc
trình bày bài hát.
- GV chỉ định 3 5 HS làm ban giám
khảo.
+ Tổ chức lớp thành từng nhóm, mỗi
nhóm từ 4 6 HS lên biểu diễn trớc
lớp 2 3 bài hát tự chọn trong chơng
trình đã học.
- 2-3 HS thực hiện
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và đoán
tên bài hát.
- HS thực hiện.
- 3 5 HS làm ban giám
khảo.
+ Từng nhóm lên biểu
diễn.


3.Củng cố dặn
dò:(2)
- GV động viên các nhóm hát đúng,
đều giọng, biểu diễn đẹp.
- Sau khi các nhóm biểu diễn xong,
BGK sẽ công bố kết quả.

+ GV nhận xét, khen thởng các nhóm
biểu diễn tốt.
- Hát tập thể.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài hát.
- HS thực hiện.
- Hát tập thể.
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.×