Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

BÁO CÁO THỰC TẬP-SKKN MÔN TOÁN LỚP 4 về kinh nghiệm khắc phục một số sai lầm cơ bản của học sinh khi học về số thập phân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (134.48 KB, 17 trang )

Kinh nghiệm
Kinh nghiệm
Khắc phục một số sai lầm cơ bản của học
Khắc phục một số sai lầm cơ bản của học
sinh khi học về số thập
sinh khi học về số thập


phân
phân
Tác giả:
Tác giả:
Trịnh Thị Việt
Trịnh Thị Việt
Giáo viên trờng tiểu học thống Nhất
Giáo viên trờng tiểu học thống Nhất
Năm học: 2006 - 2007
Năm học: 2006 - 2007
Mục lục
Mục lục
A. đặt vấn đề
I. Lời nói đầu
II. Thực trạng của việc dạy và học số thập phân
B. GiảI quyết vấn đề
I. Các giải pháp thực hiện
II. Biện pháp tổ chức thực hiện
C. kết luận
1. Kết quả nghiên cứu
2. ýkiến đề xuất
Đặt vấn đề
Đặt vấn đềI. Lời nói đầu

II. Thực trạng của việc dạy Học số thập
phân

1, Thực trạng

2, Kết quả của thực trạng



1. Kh«ng biÕt viÕt ph©n sè thËp ph©n d@íi d¹ng
sè thËp ph©n.

2. Kh«ng biÕt so s¸nh c¸c sè thËp ph©n

3. Thùc hiÖn sai c¸c biÓu thøc, c¸c phÐp tÝnh
céng, trõ ,nh©n, chia sè thËp ph©n.



1 !"#
$%&'()"#$%

*+,-) .

/01

2 3045#1
C¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn
C¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn

67+8"59:%"#$
% -) "#$%

…vÝ dô ®¬n gi¶n

7

7dm = m = 0,7m

10

56

8m56cm = 8 m m = 8,56m

100


VÝ dô tiÕp
VÝ dô tiÕp


theo
theo

045,0
100
45
=
;45,0
10
45
=
1954,0
100
1954
=
Kh¾c s©u kiÕn thøc cho häc sinh b»ng c¸ch ®@a ra mét sè vÝ dô
Kh¾c s©u kiÕn thøc cho häc sinh b»ng c¸ch ®@a ra mét sè vÝ dô
kh¸c nhau cho häc sinh luyÖn tÝnh nhÈm
kh¸c nhau cho häc sinh luyÖn tÝnh nhÈm
6,3
10
376
=
32,0
100
32
=
74,6
100
674
=
8,0
10

8
=
5,2
10
25
=
9,0
100
9
=
005,0
1000
5
=
065,0
1000
65
=
768,0
1000
768
=
Mét sè vÝ dô kh¸c nhau cho häc sinh luyÖn tÝnh nhÈm nh@ :
Mét sè vÝ dô kh¸c nhau cho häc sinh luyÖn tÝnh nhÈm nh@ :
8,0
10
8
=
5,2
10

25
=
76,3
10
376
=
09,0
100
9
=
32,0
100
32
=
74,6
100
674
=
005,0
1000
5
=
065,0
1000
65
= 768,0
1000
768
=*;,!0"0""#$
*;,!0"0""#$
%
%

§iÒn ( §), ( S)…
5,350,3 >
5.2126,7 >
5,350,3
<
5,641,6
<
5,2126,7 <
5,350,3 =
5,641,6 =
5,2126,7 =
5,641,6
>
2;,!05'
2;,!05'
9<="#$%
9<="#$%

VÝ dô1

a. 3,57 b. 65,357
+ 58,6 + 54,87
TiÕp theo
TiÕp theo


VÝ dô 2

a. 54,945 b. 17,34
- -
262,16 2,8
>;,!0%"#$
>;,!0%"#$
%
%
.
.

VÝ dô: 1,2 32,5
x 1,2 x 4,71
2,4 3,25
24 227,5
26,4 1300
1530,75
1;,!05'"#$%
1;,!05'"#$%
.
.
1232,2 0,61
1232,2 61
1232,2 6,1

12323 0,61

.

123,2 0,61 chuyÓn thµnh 12322 0,61


1232,2 61

0122 2,2

0

1232,2 61 thµnh 12323 6,1


6.LÉn lén khi nh©n, chia nhÈm víi 10; 100; 1000; vµ 0,1; 0,01;
6.LÉn lén khi nh©n, chia nhÈm víi 10; 100; 1000; vµ 0,1; 0,01;
0,001
0,001

“TÝnh nhÈm:

3,2 x 10 = 3,2 : 10 =

3,2 x 100 = 3,2 : 100 =

3,2 x 0,1 = 3,2 : 0,1 =

3,2 x 0,01 = 3,2 : 0,01 =


Cã tíi gÇn 30 % sè häc sinh tÝnh lÉn lén c¸c
kÕt qu¶ .
5,$
5,$6?@

*AB+CD
Lời cảm ơn
Lời cảm ơn

Do vốn kinh nghiệm, thời gian và trình độ, năng lực của bản
thân còn hạn chế nên đề tài này không tránh khỏi những sai
sót. Tôi rất mong đ@ợc các đồng chí thông cảm và chỉ ra những
điều cần bổ khuyết, đồng thời góp ý cho tôi để đề tài này đ@ợc
hoàn thiện hơn và quan trọng là giúp cho việc dạy học của bản
thân tôi đ@ợc tốt hơn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
Thống Nhất, ngày 26 tháng 2 năm 2007
E-3


Trịnh Thị
Việt

×