Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Từ vựng tiếng anh về cơ thể người

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (409.04 KB, 3 trang )

72 từ vựng tiếng Anh
về cơ thể người
Chúng tôi sưu tầm được 72 từ tiếng Anh các bộ phận cơ thể con
người (trừ một số từ các bạn tự tìm hiểu!!!)
1.Phần thân:
2.Trên bàn tay:
3.Ở Phần đầu
4. Thuộc mắt:
5.Thuộc chân:
Xin chia sẻ!
LGB

×