Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 2 trang )

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
Keywords: Bảng động từ bất quy tắc, danh sách động từ bất quy tắc tiếng
Anh
Trong xử lý ngôn ngữ cũng như học Anh Văn luôn cần đến bảng động từ
bất quy tắc. Lục tìm trên Internet tôi có được danh sách này. Có lẽ sẽ bổ ích
chia se cho mọi nguoiwf cũng như để lưu trữ dữ liệu luôn.
tt
Infinitive Past
Past
participle
Nghĩa
1
abide abode abode Trú ngụ,chịu đựng
2
arise arose arisen Nổi dậy, nổi lên
3
awake awoke
awoke,
awaked
Tỉnh dậy ,đánh thức
4
be was, were been Thì, là, ở, bị được
5
bear bore borne, born
Mang, chịu đựng, sinh
đẻ
6
beat beat beaten Đánh
7
become became become Thành,trở nên
8


befall befell befallen Xảy tới
9
begin began begun Bắt đầu
10
behold beheld beheld Ngắm , nhìn
11
bend bent bent Uốn cong
12
bereave bereft bereft Lấy đi, tước đoạt
13
bespeak bespoke bespoken Đặt trước, giữ trước
14
beseech besought besought Van xin
15
bet bet bet Đánh cuộc, cá
16
bid bade bid, bidden Ra lênh
17
bind bound bound Buộc, là dính vào
18
bite bit bit, bitten Cắn
19
bleed bled bled Chảy máu
20
blow blew blown Thổi
21
break broke broken Làm vỡ, bẻ gãy
22
breed bred bred Nuôi nấng
23

bring brought brought Mang lại, đem lại
24
build built built Xây dựng
25
burn burnt burnt Đốt cháy
26
burst burst burst Nổ
27
buy bought bought Mua
28
cast cast cast Liệng, ném, quăng
29
catch caught caught Bắt, chụp được
30
chide chid chidden Quở mắng
31
choose chose chosen Lựa chọn
32
cleave clove, cleft cloven, chleft Chẻ ra, tách ra
33
cling clung clung Bám, quyến luyến
34
clothe clad clad Mặc, bận quần áo
35
come came come Đến
36
cost cost cost Trị giá
37
creep crept crept Bò
38

crow
crew,
crowwed
crowed Gáy, gà gáy
39
cut cut cut Cắt
40
deal dealt dealt Giao thiệp, chia bài
41
dig dug dug Đào
42
do did done Làm
43
draw drew drawn Kéo, vẽ
44
dream dreamt dreamt Mơ, mộng
45
drink drank drunk Uống
46
drive drove driven Đưa, lái xe
47
dwell dwelt dwelt Ở, trú ngụ
48
eat ate eaten Ăn
49
fall fell fallen Ngã, rơi
50
feed fed fed Nuôi cho ăn
51
feel felt felt Cảm thấy

52
fight fought fought Đánh , chiến đấu
53
find found found Tìm thấy, được
54
flee fled fled Chạy trốn
55
fling flung flung Ném
56
fly flew flown Bay
57
forbear forbore forbone Kiêng cử
58
forbid forbade forbidden Cấm
59
foresee foresaw foreseen Tiên tri
60
foretell foretold foretold Tiên đoán
61
forget forget forgetten Quên
62
forgive forgave forgiven Tha thứ
63
forsake forsook forsaken Bỏ rơi, từ bỏ
64
forswear forswore forsworn Thề bỏ
65
freeze froze frozen Đông lại , đóng băng
66
get got got, gotten Được, trở nên

67
gild gilt gilt Mạ vàng
68
gard gart gart Cuốn xung quanh
69
give gave given Cho
70
go went gone Đi
71
grind ground ground Xay, nghiền nhỏ
72
grow grew grown Lớn lên, mọc
73
hang hung hung Treo
74
have had had Có
75
hear heard heard Nghe
76
heave hove hove Nhấc lên, nâng lên
77
hew hewed hewn Gọt đẽo
78
hide hid hid, hidden Ẩn, trốn
79
hit hit hit Đụng chạm
80
hold held hold Cầm giữ
81
hurt hurt hurt Làm đau, làm hại

82
inlay inlaid inlaid Khảm, cẩn
83
keep kept kept Giữ
84
kneel knelt knelt Quì gối
85
knit knit knit Đan
86
know knew known Biết
87
lade laded laden Chất, chở, gánh
88
lead led led Dẫn dắt, lãnh đạo
89
lay laid laid Để, đặt, để trứng
90
lean leant leant Dựa vào
91
leap leapt leapt Nhảy
92
learn learnt learnt Học, được tin
93
leave left left Bỏ lại, rời khỏi
94
lend lent lent Cho vay
95
let let let Hãy để, cho phép
96
lie lay lain Nằm dài ra

97
light lit lit Đốt, thắp (đèn)
98
lose lost lost Mất, đánh mất
99
make made made Làm, chế tạo
100
mean meant meant Có nghĩ, muốn nói
101
meet met met Gặp
102
mistake mistook mistaken Lầm lẫn
103
mislead misled misled Dẫn lạc đường
104
mow mowed mown Cắt (cỏ)
105
outdo outdid outdone Vượt lên, làm hơn
106
outgo outwent outgone Vượt quá, lấn
107
overcast overcast overcast Làm mờ, làm khuất
108
overcome overcame overcome Vượt lên, trấn áp
109
overdo overdid overdone Làm thái quá
110
overdrive overdrove overdriven Bắt làm quá
111
overhear overheard overheard Nghe lỏm, chợt nghe

112
overspread overspread overspread Lan ra, phủ khắp
113
overhang overhung overhung Dựng xiên
114
overrun overran overrun Tràn ngập
115
overtake overtook overtaken Bắt kịp
116
overthrow overthrew overthrown Lật đổ
117
pay paid paid Trả tiền
118
put put put Đặt, để
119
eread read read Đọc
120
rend rent rent Xé, làm rách
121
rid rid rid Vứt bỏ
122
ride rode roden Cỡi (ngụa, xe),đi xe
123
ring rang rung Rung chuông
124
rise rose risen Mọc lên
125
rive rived riven Chẻ, tách
126
rot rotted rotten Thối, mục nát

127
run ran run Chạy
128
saw sawed sawn Cưa
129
say said said Nói
130
see saw seen Thấy
131
seek sought sought Tìm kiếm
132
sell sold sold Bán
133
send sent sent Gửi, phải đi
134
set set set Để, đặt, lập nên
135
shake shook shaken Lắc, lay, rũ
136
shear
shere,
sheared
shorn Gọt, cắt (lông cừu)
137
shed shed shed Đổ, tràn ra
138
shine shone shone Chiếu sáng
139
shoe shod shod Đóng móng ngựa
140

shoot shot shot Bắn, phóng mạnh
141
show showed shown Chỉ, trỏ
142
shred shred shred Băm, chặt nhỏ
143
shrink shrank shrunk Rút lại, co
144
shrive shrove shriven Xưng tội
145
shut shut shut Đóng lại
146
sing sang sung Hát
147
sink sank sunk Đắm, chìm, nhận, chìm
148
sit sat sat Ngồi
149
slay slew slain Giết
150
sleep slept slept Ngủ
151
slide slid slid Lướt, trượt, trơn
152
slink slink slink Chuồn đi
153
sling slung slung Ném, liệng, bắn ná
154
slit slit slit Bổ đôi, chẻ ra
155

smell smelt smelt Ngửi thấy
156
smite smote, smit smitten Đánh, đâm đá
157
sow sowed sown Gieo hạt
158
speak spoke spoken Nói, xướng ngôn
159
speed sped sped Làm nhanh
160
spell spelt spelt Đánh vần
161
spend spent spent Tiêu xài
162
spill spilt spilt Đổ vãi
163
spin spun spun Kéo sợi
164
spit spat spat Nhổ, khạc
165
split split split Bổ, xẻ, chẻ, tách
166
spread spread spread Trải ra, làm tràn
167
spring sprang sprung Nhảy, nẩng lên
168
stand stood stood Đứng
169
steal stole stolen Ăn trộm, cắp
170

stick stuck stuck Dán, dính
171
sting stung stung Châm, đốt
172
stink stank stank Hôi, có mùi hôi
173
stride strode stridden Đi bước dài
174
strike struck struck Đánh, co vào
175
string strung strung Xỏ dây
176
strive strove striven Cố gắng, nổ lực
177
swear swore sworn Thề
178
sweat sweat sweat Ra mồi hôi
179
sweep swept swept Quét
180
swell swelled swellen Phồng lên, sưng
181
swim swam swum Bơi lội
182
swing swung swung Đánh đu
183
take took taken Lấy
184
teach taught taught Dạy
185

tear tore torn Làm rách, xé
186
tell told told Nói, kể lại, bảo
187
think thought thought Nghĩ, tưởng
188
thrive throve thriven Thịnh vượng
189
throw threw thrown Ném. liệng, quăng
190
thrust thrust thrust Đẩy, nhét vào
191
tread trod trodden Dẫm đạp, giày xéo
192
unbend unbent unent Dàn ra
193
undergo underwent undergone Chịu đựng
194
understand understood understood Hiểu
195
indo indid inodne Thỏa, cởi, phá bỏ
196
upset upset upset Lật đổ, lộn ngược
197
wake woke woken Thức tỉnh
198
wear wore worn mang, đeo, mặc

×