Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề kiểm tra học kỳ I môn toán 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.62 KB, 1 trang )

Đề kiểm tra chất lợng học kì I
Trờng THPT Nguyễn Du Năm học 2011 2012
--------***-------- Môn : Toán 10
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
---------------------***------------------
Câu 1 Trong mp Oxy cho hàm số y=
2
2 3 , 0ax x a+
có đồ thị là (P) và đờng
thẳng d: y=
1mx +
a. Xác định hàm số biết đồ thị là (P) đi qua điểm A(1;-2)
b. Khảo sát và vẽ đồ thị (P) của hàm số với a tìm đợc .
c. Tìm m để đờng thẳng d cắt đồ thị (P
m
) tại một điểm .
Câu 2
1, Giải phơng trình :
2 2
5 4 20 16 1x x x x+ + + + =
2, Giải và biện luận phơng trình
3
2
1 1
x m x m
x x
+
+ =
+
Câu 3 Cho hệ phơng trình
2 3 2


2 3 2
4
4
y x x mx
x y y my

= +

= +

1, Giải hệ phơng trình với m = 6.
2. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất .
Câu 4
1. Trong mt phng Oxy, cho cỏc vect:
= + = +
uuur r r uuur r r
3 , 6 2 .OA j i OB i j
a. Tìm điểm C trên Ox sao cho tam giác ABC vuông .
b. Tìm điểm D trên Oy sao cho tam giác ABD cân tại D .
2. Cho tam giỏc ABC có b + c = 2a. CMR :
2 1 1
a b
h h hc
= +
.
Câu 5
Cho ba s thc dng a, b, c tha món: a.b.c = 1. Tỡm giỏ tr ln nht ca
biu thc:
ab bc ca
T

a b ab b c bc c a ca
= + +
+ + + + + +
--------------------Hết-------------------
Họ và tên thí sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . .

×