Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

Đề Kiểm tra Toán và Tiếng Việt lớp 4 Giữa học kì 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (53.98 KB, 6 trang )

Họ và tên học sinh:
……………………………
Lớp:……………
Trường Tiểu học Hứa Tạo
Số báo danh:… Phòng:
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ G KỲ I
Năm học: 2011-2012
Môn: Toán 4 -Thời gian : 40 ph
Ngày kiểm tra:
GT1 ký Số mật

GT2 ký STT
……………………………………………………………………………………….
Điểm bài tập Chữ ký GK1 Chữ ký GK 2 Số mật mã
STT
Đề: PHẦN1: ( 3 điểm)
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ;
Bài1: Số bé nhất trong các số : 5647532; 8000000; 11048502; 4785367 là:
A. 5647532 B. 8000000
C 11048502 D. 4785367
Bài 2: 5tấn 75 kg = …………… kg
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A.575 B. 5705
C. 5075 D. 5057
Bài3: Số gồm 3 triệu , 2 chục nghìn, 6 trăm, 5 chục và một đơn vị viết là:
A. 3200651 B. 3020651
C. 3002651 D.3260051
Phần II. ( 7 điểm)
Bài1:( 1,5 điểm ) Tính giá trị biểu thức:
a. 4752-2594+ 1957 = ……………………
= ……………………


b. 3257- ( 1496+ 730) =…………………….
= ……………………
Bài2: ( 1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:
a. 6738 x 5 b. 24275- 5326
……………… …………………
………………. …………………
………………. …………………
Bài3: ( 1 điểm) a. 3478; 3297; 4936; 4941
Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn:
…………………………………………………………………………………
b.2946 ; 2869 ; 4789 ; 4798
Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé:
…………………………………………………………………………………
Bài4.( 2.5 điểm) Một ô tô giờ thứ nhất đi được 52 km; giờ thứ hai đi được nhiều
hơn giờ thứ nhất 4 km. Hỏi:
a. Cả hai giờ ô tô đi được bao nhiêu ki- lô mét?
b. Trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki- lô- mét?
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT
Giải:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Bài5: ( 0,5 điểm) Ghi dấu X vào ô dưới hình tam giác có góc tù:
A E

M
B C N P F G

Họ và tên học sinh:
……………………………
Lớp:……………
Trường tiểu học Hứa Tạo
Số báo danh:…… Phòng:
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ G KỲ I
Năm học: 2011-2012
Môn : TViệt 4 - Thời gian : 40 ph
Ngày kiểm tra:
GT1 ký Số
mật

GT2 ký STT
……………………………………………………………………………………
Chữ ký GK1 Chữ ký GK 2 Số mật mã
STT
A. Phần kiểm tra đọc: ( đọc hiểu - Luyện từ và câu )
Bài tập 5 điểm ( Thời gian làm bài : 15 phút )
Đọc thầm bài “ Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca” Sách TViệt 4/1 , sau đó dựa vào
nội dung bài tập đọc , đánh dấu x vào ô trống trước ý hoặc câu trả
lời đúng :
Câu1: An- đrây – ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông?
Chơi bóng chuyền với các bạn.
Rủ bạn đi xem phim .
đến nhà bạn chơi.
Câu2 : Vì sao An-đrây-ca tự dằn vặt mình?


Vì An- đrây-ca không mua được thuốc cho ông?
Vì An- đrây-ca bị mẹ mắng.
Vì An-đrây-ca nghĩ rằng ông mất do mình mải chơi nên mang thuốc về
. chậm.
Câu3: qua câu chuyện em thấy An-đrây-ca là cậu bé như thế nào?

Là cậu bé mải chơi.
Là cậu bé biết thương ông , trung thực và biết hối hận về lỗi lầm của mình.
Là cậu bé không nghe lời mẹ.
Câu4: Câu nào dưới đây dùng đúng từ “ tự trọng” trong câu?
Buổi biểu diễn hôm nay có nhiều tiết mục tự trọng.
Anh ấy tuy nghèo nhưng là người biết tự trọng.
Nếu biết tự trọng thì mới được mọi người kính trọng .
Câu 5:a. thép mới , bạch thái bưởi, diệp kiếm anh , xi ôn cốp xki.
b. bạch long vĩ, căm pu chia , mông cổ , oa sinh tơn.
Hãy viết những tên người , tên địa lí trên đây theo đúng những điều cần ghi nhớ về
cách viết tên riêng :
a………………………………………………………………………………….
b………………………………………………………………………………….
Điểm đọc:
Họ và tên học sinh:
………………………………
Lớp:……………
Trường Tiểu học Hứa Tạo
Số báo danh:…… Phòng :
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ G KỲ I
Năm học: 2011-2012
Môn : TViệt 4- Thời gian : 40 ph
Ngày kiểm tra:
GT1


Số mật

GT2

STT
……………………………………………………………………………………
Điểm viết : Chữ ký GK1 Chữ ký GK 2 Số mật mã
STT
……………………………………………………………………………………
PHẦN KIỂM TRA VIẾT:
I.Chính tả: ( Nghe viết) - Thời gian : 15 phút
Bài viết: ………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Điểm chính tả :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT
II. Tập làm văn: Một bạn lớp em đã chuyển trường đi nơi khác. Em hãy viết thư thăm
hỏi và kể cho bạn nghe về tình hình lớp và trường em hiện nay.
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

×