Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

THCS ĐỐNG ĐA ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SINH 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.98 KB, 3 trang )

PHÒNG GD-ĐT VẠN NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA MÔN: Sinh học Lớp:6
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: 23/12/2013
I Trắc nghiệm: (3 điểm) Thời gian làm bài: 15 phút Đề 1
Câu 1. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: (1 điểm)
1. Trong các nhóm sinh vật sau nhóm nào chỉ toàn những sinh vật sống?
A. Cây cải, con chó, cây lúa, hòn đá. B. Cây cải, đất, cây dừa, cây lúa.
C. Cây cải, con chó, cây lúa, con gà. D. Cây cải,viên phấn, con chó, cây lúa.
2. Tế bào ở giai doạn nào mới có khả năng phân chia?
A. Giai đoạn non. B. Giai đoạn đang lớn
C.Giai đoạn trưởng thành D. Tế bào đã chết
3. Tầng sinh trụ của thân cây nằm ở:
A. Thịt vỏ B. Giữa mạch rây và mạch gỗ
C. Nằm giữa mạch rây D. Giữa mạch gỗ
4. Phần lớn nước do rễ cây hút vào được lá thải ra ngoài nhờ:
A. Tế bào thịt lá B. Gân lá
C. Các tế bào biểu bì của lá D. Sự mở ra của các lổ khí ở lá.
Câu 2. Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây rồi ghi vào giấy bài làm
Lá gồm có cuống lá và ….(1)……., phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá giúp lá
hứng được nhiều ….(2)…… Có 3 kiểu gân lá là: gân … (3)……., gân …….(4)……. và gân hình cung.
Câu 3. Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B sao cho phù hợp rồi ghi vào giấy bài làm . (1 điểm)
II. Tự luận: (7 Điểm) Thời gian làm bài: 30 phút Đề 1
Câu 1: Thế nào là quang hợp? Viết sơ đồ quá trình quang hợp. Vì sao vào buổi trưa hè ngồi nghỉ dưới tán cây
lớn ta cảm thấy dễ chịu hơn? (3 điểm)
Câu 2: Có mấy loại rễ chính? Kể tên. Nêu đặc điểm của rễ cọc. Vì sao rễ cây thường ăn sâu lan rộng số lượng rễ
con nhiều? (3 điểm)
Câu 3: Nêu sự khác nhau trong cấu tạo miền hút của rễ và cấu tạo trong của thân non. (1 điểm)
-HẾT-
Cột A Cột B
1. Khoai lang


2. Bụt mọc
3. Tầm gởi
4. Hồ tiêu
a. Rễ giác mút
b. Rễ thở
c. Rễ móc
d. Rễ củ
PHÒNG GD-ĐT VẠN NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA MÔN: Sinh học Lớp:6
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: 23/12/2013
I Trắc nghiệm: (3 điểm) Thời gian làm bài: 15 phút Đề 2
Câu 1. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu sau: (1 điểm)
1. Tế bào ở giai doạn nào mới có khả năng phân chia?
A. Tế bào đã chết B. Giai đoạn trưởng thành
C. Giai đoạn đang lớn D. Giai đoạn non.
2. Tầng sinh trụ của thân cây nằm ở:
A. Thịt vỏ B. Giữa mạch gỗ
C. Nằm giữa mạch rây D. Giữa mạch rây và mạch gỗ
3. Trong các nhóm sinh vật sau nhóm nào chỉ toàn những sinh vật sống?
A. Cây cải, con chó, cây lúa, hòn đá. B. Cây cải, đất, cây dừa, cây lúa.
C. Cây cải, con chó, cây lúa, con gà. D. Cây cải,viên phấn, con chó, cây lúa.
4. Phần lớn nước do rễ cây hút vào được lá thải ra ngoài nhờ:
A. Tế bào thịt lá B. Sự mở ra của các lổ khí ở lá.
C. Các tế bào biểu bì của lá D. Gân lá
Câu 2. Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau : (1 điểm)
Lá gồm có …… (1)… và phiến lá, phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá giúp lá
hứng được nhiều ….(2)…… Có 3 kiểu gân lá là: gân … (3)……., gân song song và gân ………(4)…
Câu 3. Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B sao cho phù hợp rồi ghi vào giấy bài làm . (1 điểm)
II. Tự luận: (7 Điểm) Thời gian làm bài: 30 phút Đề 2

Câu 1: Thế nào là quang hợp? Viết sơ đồ quá trình quang hợp. Vì sao vào buổi trưa hè ngồi nghỉ dưới tán cây
lớn ta cảm thấy dễ chịu hơn? (3 điểm)
Câu 2: Có mấy loại rễ chính? Kể tên. Nêu đặc điểm của rễ cọc. Vì sao rễ cây thường ăn sâu lan rộng số lượng rễ
con nhiều? (3 điểm)
Câu 3: Nêu sự khác nhau trong cấu tạo miền hút của rễ và cấu tạo trong của thân non. (1 điểm)
-HẾT-
Cột A Cột B
1. Khoai từ
2. Cây mắm
3. Tơ hồng
4. Trầu không
a. Rễ thở
b. Rễ giác mút
c. Rễ củ
d. Rễ móc

×