Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 năm 2012 (Chương trình nâng cao)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.32 KB, 3 trang )

ĐỀ
ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM 2012
MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 11 (NC)
Thời gian: 45 phút
Câu 1: Hãy kể tên các quốc gia Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo. (1 đ)
Câu 2: Bùng nổ dân số đã tác động tiêu cực gì đối với phát triển kinh tế xã hội của Aán
Độ ? (2 đ)
Câu 3: Hãy giải thích vì sao có sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp giữa miền
Đông và miền Tây Trung Quốc.(2 đ)
Câu 4: Các mục tiêu chính của ASEAN là gì ? Hãy cho biết cơ hội và thách thức của
Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN. (2 đ)
Câu 5: Dựa vào bảng số liệu tăng trưởng lúa gạo và dân số ở một số nước Đông Nam
A Ù( giai đoạn 1961-1998)
Nước
Tỉ lệ
Tăng trưởng %
In-đô-nê-xi-a Việt Nam Phi-lip-pin Cam-pu-chia
Sản xuất lúa gạo 3,9 3,2 2,6 1,1
Dân số 2,0 2,1 2,6 1,8
a) Hãy vẽ biểu đồ so sánh tỉ lệ tăng trưởng lúa gạo và dân số (2 đ)
b) Dựa vào biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét tỉ lệ tăng trưởng lúa gạo và dân số ở một số
nước nêu trên (1 đ)
ĐÁP ÁN
Câu 1:- Các quốc gia Đông Nam Á lục địa: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan,
Mianma.
- Các quốc gia Đông Nam Á biển đảo :In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, xin-ga-po,
Ma-lay-xi-a, Bru nây, Đông timo.
Câu 2:Bùng nổ dân số đã tác động tiêu cực gì đối với phát triển kinh tế xã hội của Aán
Độ
- Hiện nay,dân số Aân Độ đứng thứ nhì trên thế giới, sau Trung Quốc.
- Dân số tăng nhanh, tạo ra nhiều nhu cầu vượt quá khả năng của nền kinh tế


như:giáo dục ,y tế ,nhà ở…
- Thiếu việc làm và thất nghiệp nhiều.
- Tỉ trọng dân nông thôn sống dưới mức nghèo khổ cao.
- Trẻ em buộc phải lao động để góp phần…
- Tiền lương và công lao động thấp.
Câu 3: Vì:
- Miền Đông có nhiều thuận lợi :
+Đất phù sa màu mở, nguồn nước dồi dào, nhất là hạ lưu sông Hoàng Hà, Trường
Giang.
+ Địa hình tương đối bằng phẳng,khí hậu chuyển từ gió mùa cận nhiệt sang ôn đới
gió mùa(từ Nam lên Bắc)
+ Nguồn lao động dồi dào
+ Thuận lợi cho phát triển cây trồng, vật nuôi đa dạng.
- Miền Tây: có nhiều khó khăn
+ Địa hình hiểm trở, khí hậu khô hạn, khắc nghiệt
+ Dân cư thưa thớt
+ Cơ sở vật chất kĩ thuật, hạ tầng quá kém.
Câu 4:Có 3 mục tiêu:
- Thúc đẩy sự phát triển…
- Xây dựng Đông Nam Á…
- Giải quyết những khác biệt …
 Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định,cùng phát triển.
Cơ hội và thách thức củaViệt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN.
- Cơ hội : Xuất được nhiều hàng hóa trên thị trường rộng lớn
- Thách thức: Sự cạnh tranh quyết liệt hơn…
Câu 5: -Vẽ biểu đồ hình cột
- Nhận xét

×