Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Mối quan hệ giữa rủi ro và giá trị doanh nghiệp - Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TPHCM Luận văn Thạc sĩ 2014

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.85 MB, 108 trang )

DOANH

Chuyên ngành: Tài chính
60340201

-

ngân hàng


L

uc
TS. Nguy n Kh c Qu c B o

Gi

is

ng d n khoa h c c a

i h c Kinh t Tp. H Chí

Minh. S li u th ng kê trung th c, n i dung và k t qu nghiên c u c a lu
c công b cho t i th

m hi n t i.

Thành ph H............................................................................................................................. 1
.................................................................................................................... 2
.......................................................................................................... 2
................................................................... 3
................................................................ 4
................................................................................................ 4
1.5. K

............................................................................................................. 4
..................................................... 5
............................. 5
.......................................... 10
................................................................................. 12
...................................................................................................... 12
.............................................................................................. 13
.............................................................................................. 15
........................................................................................................ 15
......................................................................................................... 16
.............................................................................................................. 18


............................................................................................ 20
............................................................................................ 22
4.1. Phân

.................................................................................................... 23
....................................................................... 25
....................................................................................................... 29
......................................... 29
... 40


4.4. Ki

nh s phù h p c a các bi

.................................................. 52
................................................................... 54

..................................................................................................................... 56
.................................................................................... 56
....................................................... 58


DANH M C CÁC KÝ HI U VÀ T

VI T T T


DANH M C CÁC B NG

..................................................... 21
:

........................ 23

:

.................. 24

:


yq
.................................................................................................................. 25

:
.............................................................................. 27
:

......................................................... 30

:

.......................................................................... 30

:

....................... 31

:

.................................... 32

:
ngành ........................................................................................................................ 33
:

..... 34

:
........................................................................ 35

:
...................................................................................... 35
B

:

French (1998) ........................................................................................................... 36
:
(1998) ....................................................................................................................... 37
:
................................................................................ 39


:
.................................................................................................. 39
:

................................................. 41

:

.................................................................... 41

9:

............... 42

:

............................... 43


:
và French (1998) ...................................................................................................... 44
:
(1998) ........................................................................................................................ 45
:
.................................................. 46
:
............................................................ 46
:
............................................................................. 47
:
............................................................................................... 48
:

.......... 49
......................... 52

............................................................................................................ 53
.................................................. 54
..... 55


DANH M C CÁC HÌNH V

TH

.............................. 16
.................................. 171

TĨM T T

0

Hyun. Han Shin

S

Thành

HCM (HOSE)

2006

ng báo cáo tài chính

2013, s

i quy
.

(1)

3 cách:
u nhiên), fixed effect
i quy nào l


cách

Likelihood Ratio test (LR test)
(2) P;
.

theo
trong

qua


2

1. GI I THI U
1.1. V

nghiên c u

ro tài chính.

L

obin's Q

doanh


.
(market capitalization) chia cho
o
Tobin's Q

Q
q = MV/BV (MV: Market Value, BV: Book Value)
q

(BV) do

q
MV)


3

chính khác, q

(verbrought) cịn q
(oversold).
Hyun. Han Shin

q
q

này khá

tìm


giá
2013. Nghiên

54

.

1.2. M c tiêu nghiên c u và câu h i nghiên c u
trên
h hàng ngày
HOSE
-

to

h
quy.

các


cho câu


4

ng nghiên c u và ph m vi nghiên c u

2006


2013.

u

io)

7/2000, JEL No.G30,

1.5. K t c u lu
bao g

Stulz (2000).

quy.


5

2. T NG QUAN CÁC NGHIÊN C
2.1. Khung lý thuy t v m i quan h gi a r i ro và giá tr doanh nghi p
ra

phái sinh là

c


6


1

doanh

Theo
2
3

olde (1995) và
Samant (1996)4
.

Subrahmanyam (1992)

1

ro tài chính
2

3

Cơng trình nghiên c u c
u m i quan h gi a qu n tr r i ro tài chính
và các cơng c phái sinh, th c nghi m trên 3.022 doanh nghi
n Th Ng c
Trang và c ng s , 2007. Qu n tr r i ro tài chính. Thành ph H Chí Minh: Nhà xu t b n Th ng
kê, trang: 613).
4

chính


kê, trang: 613).


7

5

VGO)
(real options)6

bi

.
L

5

:C

Theo Nguy n Th Ng c Trang và c ng s , 2007. Qu n tr r i ro tài chính. Thành ph H Chí
Minh: Nhà xu t b n Th ng kê, trang 611.

6


8

,


ro).

L

:

Cheung
và Ng (1992), Duffee (


9

âm

Mơ hình Merton (1974)7

-

7

c hi n nghiên c u v
nh giá trái phi u: c u trúc r i ro c a t su t sinh l i
(On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates). Giá tr c a trái phi u ph
thu c ch y u vào 3 y u t : (1) T su t sinh l i yêu c u c a trái phi u phi r
u ki n
trong h
n, lãi su
u ki
t mà doanh nghi p
không th th c hi n m t ph n hay toàn b n i dung h

ng.


10

.

.
2.2. Nghiên c u c a Hyun. Han Shin và Rene M. Stulz (2000)

có trong Compustat

.
Hyun.

i các

có trong Compustat

n

-pass regression methodology):

i ro
h bày
ng.
,

i di
là giá tr th


ng (giá tr c a doanh nghi p)
ng c a doanh nghi p chia giá tr s sách.

Bi
R i ro h th ng.
R i ro phi h th ng.

,


11

T ng r i ro.

Bi n gi ngành.
Tu i c a doanh nghi p.
Tài s n doanh nghi p.
Div (Cash dividends paid): C t

b ng ti n m t.

IntEx (Interest expenses): Chi phí lãi vay.
RDEx (R&D expenditures): Chi tiêu cho nghiên c u và phát tri n.
EBI (Earnings before interest): Thu nh
Hyun. Han Shin

c lãi vay
cách


R i ro h th

a TSSL th

R i ro phi h th

c tính b

mơ hình h i quy th

ng.

ng (a market model regression).

T ng r i ro c a doanh nghi p

a ph

c

a c a TSSL c a

ch ng khoán hay là t ng c a r i ro h th ng và phi h th ng.
T

Hyun. Han Shin và Rene M. Stulz

Hyun. Han Shin và Rene M. Stulz (2000)
,


S

Hyun. Han Shin


12

:

,
Hyun. Han Shin và Rene M. Stulz (2000)

q gia

U
3.1. Mô hình nghiên c u
Mơ hình nghiên c u này d a trên mơ hình nhóm tác gi Hyun. Han Shin và Rene
M. Stulz (2000) nh m tìm hi u m i quan h gi a r
Lu

ng.

c nghi m trên m u các doanh nghi
n 2006

t trên HOSE trong

n 2013, s d

n (two-pass


regression methodology):
,

=

+

+

(1)
j trong ngày i.

R i ro h th ng (systematic risk).
R i ro phi h th ng (unsystematic risk).
T ng r i ro (total risk).


13

h

,

ng (Panel data):
=

+

+


(2).

.

t.
3.2. P

u

Mơ hình nghiên c u c a bài s d ng d li u b ng (panel data), m i phép h i quy
c h i quy theo
-

ng OLS (Ordinary Least Squares) th c hi n theo 3

cách: pooling, random effect (hi u ng ng u nhiên), fixed effect (hi u ng c

nh),

i quy nào là phù h p nh t trong 3 cách trên, tác gi s
d ng hai ki

nh là Likelihood Ratio test (LR test) và ki

-


ng GLS (Generalises Least Squares)

kh c ph c hi

ki

cs d

i có th t n t i trong m u nghiên c u.

Tác gi th c hi n nhi u phép h
2013

nh Hausman test.

nm ut

n

nh k t qu mơ hình nghiên c u.

V i mơ hình h i quy giá tr doanh nghi p theo r i ro, tác gi th c hi n
các phép h i quy sau:
(1)

H i quy bi n ph thu c theo r i ro (r i ro h th ng, r i ro phi h
th ng; t ng r i ro).

(2)


H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki m soát.


14

(3)

H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki m soát s d ng t t
c các doanh nghi p trong t t c

(4)

i bi n gi ngành.

H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki
h i quy 3 lo i b 5% bi n r i ro cao nh t và th p nh t.

(5)

H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki m soát nh
và French (1998)8 bao g m: c t
nh

(6)

c lãi và s

c chi tr , chi phí lãi vay, thu


i trong giá tr doanh nghi

H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki
h i quy 3 s d ng thêm thu nh

c thu vào các bi n ki m sốt.

Do khơng lý thuy t nào trong các lý thuy t ph n 2.1 d báo rõ ràng v m i quan h
gi a giá tr doanh nghi p và r
quan h gi

i trong r

gi th c hi n nh ng phép h
bi

cl

t d báo rõ ràng cho m i
i trong giá tr doanh nghi p. Nên tác
iv is

tìm hi u m i quan h gi a s

giá tr doanh nghi p.

ng th

i c a bi n ph thu c và
i trong r


kh o sát li u k t qu h

i trong
c gi i thích

b i các lý thuy t ph n 2.1, tác gi th c hi n các phép h i quy 6, 7, 8.
V i mơ hình h i quy s

i giá tr doanh nghi p theo s

i

r i ro, tác gi th c hi n các phép h i quy sau:
(1) H i quy bi n ph thu c theo r i ro (r i ro h th ng, r i ro phi h
th ng; t ng r i ro).
(2) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki m soát s d ng t t
c các doanh nghi p trong t t c

8

i bi n gi ngành.

c hi n nghiên c u v Thu , Quy
nh tài tr và Giá tr doanh
nghi p (Taxes, Financing Decisions, and Firm Value), b ng cách s d ng h i quy d li u chéo
(crosstìm m i quan h gi giá tr doanh nghi p v i c t c và n .


15


(3) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki
và French (1998) bao g m: c t
nh

c chi tr , chi phí lãi vay, thu

c lãi.

(4) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki
h i quy 2 lo i b 5% bi n r i ro cao nh t và th p nh t.
(5) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki
h i quy 2 s d ng thêm s

i thu nh

c thu vào các bi n

ki m soát.
(6) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki
h i quy 2 theo nhóm doanh nghi p có t l n dài h n cao, th p, trung
bình.
(7) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki
h i quy 2 theo nhóm doanh nghi p l n, v a, nh

theo t ng tài

s n c a doanh nghi p.
(8) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i các bi n ki
h i quy 2 theo nhóm doanh nghi p giá tr doanh nghi p l n, v a, nh .

3.3. Thu th p và x lý d li u
3.3.1. L a ch n d li u

154

doanh


16

3.3.2. Thu th p d li u
Hyun. Han Shin và Rene M. Stulz (2000),
966

154
- 2013. Các

doanh ngh

nhau.

HOSE vào ngày 28/07/2000
(Hình 3.
-

350
288

300


300 303

260
250

187

200
139

150
113
100

82

50
6

4

24
14 14 16

HOSE

0
2000

2002


2004

2006

2008

2010

2012

Hình 3.1
/>

17

1,400
1,167

1,200

1,088

1,000
800
633

600
400


297

586

594

562

571

379

273

251

200

337

131

119

-

/>Tác gi

b


ng khoán theo

ngày, g
Q

doanh

c thu th p
nt

n 31/12/2013,

doanh

ockbiz Investment Ltd,

c(
PhutoanProstock)
Ch s th

c l a ch n là VNINDEX.

StoxPro,


×