Tải bản đầy đủ (.docx) (56 trang)

Một số vấn đề về huy động vốn ở Công ty xây dựng Sông Đà 8 - Tổng công ty xây dựng Sông Đà.docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.95 KB, 56 trang )

Phó giám đốc I
Phó giám đốc II
Phó giám đốc III
Phó giám đốc IV
Giám đốc công ty
Phòng
kỹ
thuật
Phòng vật tư cơ giới
Phòng
KTKH
Phòng
TCKT
Phòng
Tổ chức lđ
Phòng
HC
BV, YT
CHI NHáNH Bắc Ninh
CHI NHáNH Hà nội
CHI NHáNH Hà nam
CHI NHáNH Ninh bình
Xí nghiệp SXKD VLXD
Xí nghiệp bê tông
xí nghiệp XDSĐà 809
xn gạch mộc bắc
xí nghiệp xl&kd vt
Đội XD bút sơn
Đội công trình yaly
Cơ quan phát hành
Chủ đầu tư (Bên A)


Đơn vị thi công
(Bên B)
Cơ quan cho chiết khấu
Người mua
Công ty Tài chính
Cung về vốn
+ Các DN
+ Các cá nhân
+ Quỹ TD
Cầu về vốn
+ Các DN
+ Các cá nhân
Lời mở đầu
Từ năm 1986, khi Đảng và Nhà nớc quyết định chuyển đổi nền kinh tế nớc ta từ cơ chế
tập trung bao cấp sang cơ chế thị trờng định hớng Xã Hội Chủ Nghĩa có sự quản lý của nhà n-
ớc, thì cơ hội và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp ngày càng lớn hơn. Để có thể tồn tại
trong một môi trờng mà cạnh tranh là một qui luật phổ biến đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự
tạo cho mình tiềm lực và thế mạnh để tham gia và chiến thắng trong cạnh tranh, tồn tại và tiếp
tục phát triển. Để giải quyết những vấn đề đó một trong các nguồn lực đó là vốn. Ngời ta cần
đến vốn ngay từ khi thành lập doanh nghiệp và khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất
và phát triển thì vốn là yếu tố quan trọng đầu tiên. Vốn đợc đầu t vào quá trình sản xuất để tạo
ra lợi nhuận tức là làm tăng giá trị cho chủ sở hũ doanh nghiệp. Do đó công tác huy động vốn
cho hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của công
tác tài chính doanh nghiệp trong bất cứ doanh nghiệp nào.
Cơ chế kinh tế mới đã có những tác động tích cực. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế đã tăng nhanh cả số lợng lẫn chất lợng. Song do nền kinh tế nớc ta còn khó khăn,
khả năng tích luỹ từ nội bộ còn thấp, trừ một số doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp có
vốn đầu t nớc ngoài là có qui mô lớn, còn lại các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ chiếm
phần lớn trong hệ thống các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt nam. Do qui mô nhỏ và các khó
khăn của nền kinh tế cho nên các doanh nghiệp ở nớc ta thờng xuyên bị thiếu vốn để hoạt

động sản xuất kinh doanh, trong khi đó đã xảy ra một nghịch lý là vốn ứ đọng ở các Ngân
hàng thơng mại tới hàng ngàn tỉ đồng. Rõ ràng doanh nghiệp thiếu vốn không phải do Ngân
hàng thiếu vốn mà là do doanh nghiệp cha có các giải pháp khai thác các nguồn và huy động
vốn một cách hợp lý. Do đó, việc tìm ra các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã trở nên cấp thiết
!
Trong điều kiện nớc ta, với một thị trờng tài chính cha hoàn thiện, cơ chế chính sách cha
đồng bộ, công tác quản lý vốn trong các doanh nghiệp cha đợc thực hiện đầy đủ làm hạn
chế khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp, trong đó có công ty xây dựng Sông Đà 8.
Công ty xây dựng Sông Đà 8 là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty xây dựng
Sông Đà, công ty đang trên đà vơn lên và phát triển theo nhịp độ của cơ chế thị trờng, hoàn
thành tốt nhiệm vụ đợc Bộ xây dựng và Tổng công ty giao cho. Công ty xây dựng Sông Đà 8
đã tạo cho mình một nguồn vốn ổn định, công tác huy động vốn thuận lợi, an toàn, tài trợ kịp
thời cho các nhu cầu vốn phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh sự thành
công đó cũng tồn tại những khó khăn đòi hỏi công ty phải tìm cách khắc phục hớng tới những
mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tới, đặc biệt khi Nhà nớc đang tạo ra những điều kiện thuận
lợi cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty xây dựng Sông Đà 8 nói riêng thực hiện tốt
công tác huy động vốn của mình.
1
Xuất phát từ cơ sở đó, em đã chọn đề tài " Một số vấn đề về huy động vốn ở Công ty
xây dựng Sông Đà 8 - Tổng công ty xây dựng Sông Đà " làm chuyên đề tốt nghiệp của
mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I : Vốn và điều kiện huy động vốn.
Phần II: Thực trạng huy động vốn ở Công ty xây dựng Sông Đà 8.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh
của công ty xây dựng Sông Đà 8.
Việc tìm ra giải pháp về vốn cho doanh nghiệp xây lắp là một vấn đề hết sức khó khăn,
phức tạp và phải tiến hành thờng xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Do khả năng và thời gian có hạn, em không có tham vọng nghiên cứu sâu vào tất cả các vấn đề

của công tác huy động vốn, mà chỉ tập trung vào những khó khăn đang đặt ra cho công ty và
một số giải pháp để khắc phục những khó khăn đó, nhằm tăng cờng huy động vốn đáp ứng
nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, và do trình độ hạn chế nên em không thể tránh
khỏi những vớng mắc, khiếm khuyết. Em rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp của các thầy cô
giáo và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Tiến Sĩ. Ngô Thị Hoài Lam và các cán bộ công ty
xây dựng Sông Đà 8 đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
PHần 1 : vốn và điều kiện huy động vốn
1.1. Vốn và vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
1.1.1. Vốn và phân loại vốn.
1.1.1.1. Khái niệm vốn :
Để tiến hành bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có vốn. Trong
nền kinh tế thị trờng vốn là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định tới các bớc tiếp theo
của quá trình kinh doanh. Với mọi loại hình doanh nghiệp, vốn đợc đầu t vào quá trình kinh
doanh để tạo ra lợi nhuận, tức là làm tăng thêm giá trị của chủ sở hữu doanh nghiệp.
Quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp bắt đầu từ sự kết hợp các yếu tố
đầu vào để sản xuất đầu ra, đầu vào đợc thể hiện ở nhiều yếu tố nhng tựu chung trong hai yếu
tố cơ bản: Sức lao động và t liệu lao động. Để có các yếu tố đầu vào các doanh nghiệp phải có
trong tay một lợng tiền nhất định. Số tiền này đợc đa vào sản xuất kinh doanh dới các dạng vật
chất khác nhau. Do có sự tác động của lao động vào đối tợng lao động thông qua t liệu lao
động, hàng hoá, dịch vụ đợc tạo ra và đợc tiêu thụ trên thị trờng. Các hình thái vật chất khác
nhau lại đợc chuyển về hình thái ban đầu của nó, đó là tiền. Số tiền thu đợc do tiêu thụ sản
phẩm sử dụng cho nộp thuế, tiêu dùng cá nhân ... phần còn lại tiếp tục đợc chuyển hoá thành
các điều kiện sản xuất trong các chu kì tiếp theo. Nh vậy số tiền ứng ra ban đầu không những
2
chỉ đợc bảo toàn mà nó còn đợc tăng thêm do hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại. Toàn
bộ giá trị ứng ra ban đầu và các quá trtình tiếp theo cho sản xuất kinh doanh đợc gọi là vốn.
Vốn đợc biểu hiện cả bằng tiền mặt lẫn giá trị vật t tài sản và hàng hoá của doanh nghiệp. Tiền
chỉ đợc coi là vốn khi bỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ngợc lại không đợc coi là vốn
khi đợc dùng để mua sản phẩm hàng hoá và dịch vụ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá

nhân và xã hội.
Theo trình bày đó, vốn luôn luôn đợc bảo tồn và tăng trởng . Tuy nhiên điều đó không
có nghĩa là nếu nh các giá trị đầu t vào sản xuất kinh doanh không đợc bảo tồn thì không coi
là vốn. Sự bảo tồn và tăng trởng của vốn là nguyên lý và là điều kiện đảm bảo cho sự phát triển
lành mạnh của doanh nghiệp.
Nh vậy vốn là giá trị đem lại giá trị thặng d, tuy nhiên trong quá trình vân động và chu
chuyển vốn đợc biểu hiện bằng những hình thái vật chất khác nhau. Chính sự khác nhau về
hình thái vật chất của vốn quyết định đặc điểm chu chuyển và chính đặc điểm chu chuyển của
vốn là căn cứ khoa học để chúng ta xác định phơng thức quản lý chung.
1.1.1.2. Phân loại vốn :
Có nhiều cách phân loại vốn, tuỳ thuộc vào mục đích khác nhau mà ngời ta phân loại
vốn theo một cách cụ thể. Thông thờng, có các cách phân loại vốn sau đây:
a).Căn cứ vào đặc điểm chu chuyển vốn thì vốn đợc phân làm vốn cố định và vốn lu động.
+ Vốn cố định là phản ánh bằng tiền tệ những giá trị chứa đựng trong tài sản cố định sau
các thời điểm khấu hao. Nói cách khác, vốn cố định là tài sản sau khấu hao. Vốn cố định có
đặc điểm cơ bản về phơng thức chu chuyển là phơng thức chu chuyển dần dần vào từng bộ
phận sau mỗi chu kì kinh doanh. Sự giảm thấp dần của vốn cố định đợc phản ánh trong qui mô
của quĩ khấu hao cơ bản. Do đặc điểm về phơng thức chu chuyển vốn nên vốn cố định đợc
quản lý theo phơng thức đặc trng riêng biệt phù hợp, đó là phơng thức quản lý theo chế độ
khấu hao dần dần đối với tài sản cố định.
+ Vốn lu động phản ánh bằng tiền tệ giá trị của những tài sản lu động đầu t vào kinh
doanh. Vốn lu động luôn tồn tại dới hai hình thức là vốn tiền tệ trong các tài khoản, các ngân
quỹ và giá trị bằng tiền của những tài sản lu động hiện vật nh vật t, nguyên liệu, hàng hoá, các
công cụ lao động nhỏ không đạt tiêu chuẩn tài sản cố định.
Việc phân chia vốn thành vốn cố định và vốn lu động cung cấp cho chúng ta cái nhìn
khái quát nhâts về tình hình trang bị vật chất của doanh nghiệp, gúp chúng ta đánh giá một
cách khái quát nhanh chóng các khâu mua sắm, dự trữ , sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp.
b) Căn cứ vào qui định của pháp luật về điều kiện của vốn để thành lập doanh nghiệp
thì vốn bao gồm: vốn pháp định và vốn điều lệ:
+ Vốn pháp định là vốn tối thiểu phải có của một doanh nghiệp khi thành lập doanh

nghiệp và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Số
3
vốn này là bảo đảm trên cơ sở của luật pháp cho hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.
Qui mô của vốn pháp định tuỳ thuộc vào tính chất và qui mô của hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.
+ Vốn điều lệ là loại vốn đợc hình thành theo điều khoản vốn trong điều lệ của doanh
nghiệp.
c) Căn cứ vào tính chất sở hữu đối với khoản vốn sử dụng thì vốn của doanh nghiệp đợc
chia thành vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần) và vốn vay nợ.
Hai loại vốn này đợc phân biệt với nhau qua bảng 1.1.1.2:
Vốn vay Vốn cổ phần
1) Ngời tài trợ không phải chủ sở hữu của
doanh nghiệp.
1) Do các chủ sở hữu của doanh nghiệp tài trợ.
2) Phải trả lãi cho các khoản tiền vay. 2) Không phải trả lãi cho vốn cổ phần đã huy động mà
sẽ chia lợi tức cổ phần cho các chủ sở hữu.
3) Có thời hạn sử dụng. Hết thời hạn doanh
nghiệp phải hoàn trả nợ cho chủ nợ hoặc xin
gia hạn mới.
3) Không hoàn trả những khoản tiền đã huy động.
4) Khi huy động doanh nghiệp phải có bảo
đảm (tài sản hoặc tín chấp)
4) Khi huy động không phải có bảo đảm bằng tài sản.
5) Vốn nợ gồm các khoản cụ thể sau :
+ Vốn tín dụng hay vốn vay:
Vay ngắn hạn.
Vay trung hạn .
Vay dài hạn.
+ Vốn chiếm dụng (vốn trong thanh toán).
5) Vốn chủ sở hữu bao gồm các khoản cụ thể sau :

+ Vốn tự có.
+ Vốn tự bổ sung.
+ Các khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch
tỷ giá cha xử lý.
+ Các quỹ đợc hình thành trong quá trình sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp (quỹ dự trữ, quỹ phát triển sản
xuất....)
Xem xét vốn trên góc độ quyền sở hữu của doanh nghiệp cho ta thấy quy mô sở hữu của
doanh nghiệp. Trong cơ chế thị ttrờng quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là một trong
những tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh của doanh nghiệp.
d. Theo thời gian.
Căn cứ vào thời gian thì toàn bộ nguồn vốn của doanh nghiệp đợc chia thành hai loại:
nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn.
Trong đó nguồn vốn ngắn hạn bao gồm các nguồn vốn có thời gian hoàn trả trong vòng
một năm, lãi suất huy động nguồn vốn ngắn hạn thấp hơn so với lãi suất huy động nguồn vốn
dài hạn. Nguồn ngắn hạn thờng đợc huy động dới hình thức nợ vay và các công cụ huy động
nguồn vốn ngắn hạn thờng đợc trao đổi trên thị trờng tiền tệ.
4
Khác với nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn dài hạn có thời gian đáo hạn từ một năm trở
lên, lãi suất huy động nguồn này cao và đợc huy động dới hình thức nợ vay hoặc vốn cổ phần.
Các công cụ huy động nguồn vốn dài hạn thờng đợc trao đổi trên thị trờng vốn.
1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động của doanh nghiệp
Doanh nghiệp là một tổ chức đợc thành lập chủ yếu nhằm mục đích kinh doanh. Đối với
doanh nghiệp, vai trò của vốn đợc thể hiện chủ yếu dới những khía cạnh chính sau đây:
- Trớc hết, vốn là điều kiện cho sự ra đời và tồn tại của doanh nghiệp. Theo qui định của
pháp luật của tất cả các nớc trên thế giới thì điều kiện để thành lập doanh nghiệp là chủ doanh
nghiệp phải có một mức vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật đối với mỗi ngành nghề
kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, vốn của chủ doanh nghiệp có thể tăng, có thể giảm
nhng không đợc giảm xuống dới mức vốn pháp định. Trong trờng hợp vốn của chủ doanh
nghiệp giảm xuống dới mức tối thiểu hoặc là không đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn mà

chủ sở hữu không tăng đợc mức vốn chủ sở hữu để đảm bảo mức vốn pháp định hoặc đảm bảo
khả năng thanh toán nợ tới hạn thì doanh nghiệp bị giải thể (lâm vào tình trạng phá sản).
- Thứ hai, vốn là đầu vào không thể thiếu đợc của sản xuất. Trong quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh, vốn đợc sử dụng để trang trải các khoản chi phí nh mua sắm nguyên vật
liệu, trả lơng công nhân, mua sắm trang thiết bị và các chi phí khác. Kết thúc một chu kì sản
xuất, vốn đó lại tiếp tục đợc sử dụng để tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng của doanh nghiệp.
Các chu kì vận động này của vốn đợc thực hiện trong suốt vòng đời của doanh nghiệp.
- Trên góc độ quản trị thì vốn là điều kiện tiền đề để thực hiện các quyết định kinh
doanh mà quan trọng nhất là các quyết định đầu t. Vốn là điều kiện để đảm bảo cho dự án có
thể thực hiện đợc. Mọi quyết định đầu t đều phải dựa trên tình hình tài chính của doanh
nghiệp. Nếu không thì quyết định đầu t đó rất dễ rơi vào một trong hai trờng hợp sau: một là,
dự án thực hiện sẽ hứa hẹn đem lại hiệu quả rất tốt nhng doanh nghiệp không thực hiện đợc do
vốn đầu t đòi hỏi quá lớn, doanh nghiệp không có khả năng huy động đợc; hai là, dự án lựa
chọn có mức vốn đầu t quá nhỏ so với tình hình tài chính của doanh nghiệp trong khi đó lại bỏ
qua các dự án cần mức vốn đầu t cao hơn và đem lại hiệu quả cao hơn. Ta thấy rằng, các quyết
định đầu t rơi vào một trong hai trờng hợp trên đều không có tính hiệu quả. Vốn còn là điều
kiện cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách cạnh tranh nh chính sách giá cả, chính sách
quảng cáo, xâm nhập thị trờng...Thực tế cho thấy doanh nghiệp nào trờng vốn hơn thì sẽ có u
thế cạnh tranh hơn. Qui mô của vốn cũng ảnh hởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp; tuy vốn
không phải là yếu tố duy nhất đóng vai trò quyết định nhng vốn lớn sẽ đem lại lợi nhuận lớn.
1.2. Các hình thức và điều kiện huy động vốn :
1.2.1. Các hình thức huy động vốn đối với doanh nghiệp công nghiệp.
Nh đã biết ở trên vốn cho tăng trởng và phát triển đã trở thành vấn đề thời sự đối với
doanh nghiệp. Tuy nhiên, trớc những cơn đói vốn triền miên nếu doanh nghiệp tích cực, chủ
5
động tìm nguồn thì hoàn toàn vẫn có thể thu hút đợc một lợng vốn đáng kể cho sản xuất kinh
doanh. Sản xuất kinh doanh trong nề kinh tế thị trờng đòi hỏi sự tồn tại một lợng tiền tệ nh là
một tiền đề bắt buộc. Không có vốn sẽ không có bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh
nào. Một lợng tiền vốn nh thế chỉ có thể có đợc thông qua con đờng ghép nhiều nguồn vốn mà
thành. Đó chính là quá trình huy động, tập trung vốn trong sản xuất kinh doanh.

Quá trình này có thể tiến hành bằng một số hình thức sau :
a.Vốn do ngân sách cấp :
Vốn ngân sách cấp cho các doanh nghiệp Nhà Nớc có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó thờng
đợc sử dụng cho đầu t dài hạn, mở rộng doanh nghiệp. Tuy nhiên thực tế hiện nay nguồn vốn
này đang có chiều hớng giảm.
b. Vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
Trong thực tế nền kinh tế thị trờng không một doanh nghiệp nào hoạt động mà không
vay vốn ngân hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Tất nhiên nhu cầu vốn vay đối với
mỗi doanh nghiệp là khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện và mục tiêu của doanh nghiệp đó.
Nguồn vốn vay ngân hàng có thể chia thành hai loại chính là vốn vay ngắn hạn và vốn vay dài
hạn. Trong đó vay ngắn hạn là những khoản vay có thời hạn trong vòng một năm, vay dài hạn
là những khoản vay có thời hạn lớn hơn một năm.
b.1. Vay ngắn hạn.
Vay ngắn hạn là phơng thức huy động vốn quan trọng đối với các doanh nghiệp. Các
ngân hàng và các tổ chức tín dụng có thể đáp ứng nhu cầu vốn tức thời cho doanh nghiệp từ
vài ngày cho tới cả năm với lợng vốn theo nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.
Vốn vay ngắn hạn đợc huy động theo các phơng thức sau:
Vay theo hạn mức tín dụng
Theo phơng thức này, doanh nghiệp và ngân hàng thoả thuận trớc về hạn mức tín dụng,
tức là ngân hàng cho doanh nghiệp vay trong một hạn mức mà không phải thế chấp. Trong hạn
mức này, doanh nghiệp có thể vay bất cứ lúc nào mà ngân hàng không cần thẩm định. Hạn
mức tín dụng đợc ngân hàng tạo sẵn cho doanh nghiệp do mối quan hệ kinh tế giữa hai bên,
thông thờng hạn mức này mỗi năm đợc thoả thuận lại một lần tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể.
Đây là nguồn vốn có chi phí thấp nhng đôi khi gây ra trục trặc: khi ngân hàng gặp khó
khăn về tài chính hay thanh toán thì công ty phải hoàn trả hoặc không đợc vay.
Vay theo hợp đồng: Theo hình thức này khi doanh nghiệp có những hợp
đồng về sản xuất gia công cho khách hàng thì ngân hàng có thể cho vay căn cứ vào các hợp
đồng đã đợc ký kết trớc đó.
- Vay có đảm bảo: bao gồm các hình thức sau:
+ Huy động vốn bằng cách bán nợ: Một công ty có thể huy động vốn bằng cách bán các

khoản nợ của mình. Các tổ chức mua nợ thờng là các ngân hàng hoặc các công ty tài chính.
6
Sau khi việc mua bán đợc hoàn tất, bên mua nợ căn cứ vào hoá đơn chứng từ để thu hồi nợ và
quan hệ kinh tế lúc này là của của ngời nợ và chủ nợ mới lúc này là bên mua nợ.
+ Huy động vốn vay bằng cách thế chấp các khoản phải thu: Các công ty trong quá
trình hoạt động có thể đem các hoá đơn thu tiền làm vật đảm bảo cho khoản vay. Số tiền mà
các ngân hàng cho vay tuỳ thuộc vào mức độ rủi ro của các hoá đơn thu tiền nhng thông thờng
tỷ lệ giá trị cho vay chiếm khoảng 30- 90% giá trị danh nghĩa của các hoá đơn thu tiền.
+ Huy động vốn vay bằng cách thế chấp hàng hoá: Hàng hoá cũng thờng đợc sử dụng
để thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn, giá trị của khoản vay phụ thuộc vào giá trị thực của
hàng hoá. Trong trờng hợp chấp nhận cho vay, ngân hàng phải tính đến tính chất chuyển đổi
của các tài sản thành tiền và tính ổn định về giá cả của hàng hoá đó.
b.2. Vay dài hạn.
Vay dài hạn là hình thức huy động vốn bằng cách đi vay các tổ chức tài chính dới dạng
hợp đồng tín dụng và doanh nghiệp phải hoàn trả khoản vay theo lịch trình đã thoả thuận. Sử
dụng nguồn vốn vay dài hạn thờng đợc trả vào các thời hạn định kì với các khoản tiền bằng
nhau, đó là sự trả dần khoản vay cả gốc và lãi trong suốt thời hạn vay. Loại giao dịch này rất
linh hoạt vì ngời vay có thể thiết lập lịch trả nợ phù hợp với dòng thu nhập của mình.
Lãi suất của nguồn vốn vay dài hạn đợc áp dụng theo hai cách, tuỳ theo sự thoả thuận
giữa ngân hàng và doanh nghiệp.
Lãi suất cố định: Là lãi suất không biến đổi theo biến đông của thị trờng. Đợc áp dụng
khi ngời vay tiền muốn có hợp đồng cố định và không lo lắng trớc những biến động của thị tr-
ờng. Lãi suất cố định căn cứ vào mức độ rủi ro và thời gian đáo hạn của khoản vay.
Lãi suất thả nổi: Là lãi suất có thể thay đổi theo sự biến động của thị trờng. Lãi suất thả
nổi đợc thiết lập dựa trên phần trăm lãi suất ban đầu ổn định cộng với tỷ lệ phần trăm nào đó
tuỳ thuộc vào mức rủi ro có liên quan đến khoản vay.
c. Huy động vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận để lại.
Lợi nhuận để lại là phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã nộp các khoản cần thiết và
trích lập các quỹ của doanh nghiệp. Huy động vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận giữ lại là hình thức
tài trợ nội bộ. Đối với công ty cổ phần quyền lợi của các cổ đông bao gồm phần cổ tức chia

hàng năm và phần tăng giá trị cổ phiếu trên thị trờng. Các cổ đông chỉ chấp nhận mở rộng qui
mô công ty khi quyền lợi của họ không bị ảnh hởng. Với phơng thức huy động vốn từ lợi
nhuận để lại các cổ đông không bị chia sẻ quyền kiểm soát công ty và họ thể hởng toàn bộ cổ
tức tăng thêm và chênh lệch giá cổ phiếu. Một công ty khi thực hiện phơng thức huy động vốn
từ lợi nhuận để lại, phải đặt ra mục tiêu có một khối lợng lợi nhuận đủ lớn để đáp ứng nhu cầu
vốn ngày càng tăng.Việc tái đầu t có thể thực hiện bằng cách ghi tăng giá trị sổ sách của cổ
phiếu từ đó làm tăng thị giá cổ phiếu hoặc phát hành thêm cổ phiếu thờng và cổ đông sẽ nhận
cổ phiếu thay bằng nhận thu nhập dới dạng cổ tức.
7
Đối với một doanh nghiệp không phải là một công ty cổ phần, lợi nhuận để lại sẽ đợc
tăng cờng vào quỹ đầu t và phát triển. Không nh các quỹ khác, nguồn vốn từ quỹ đầu t phát
triển sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình sản xuất trực tiếp mang lại lợi nhuận mới cho doanh
nghiệp.
Tựu chung lại, một doanh nghiệp nếu muốn huy động vốn theo phơng thức này phải
thực sự làm ăn có lãi, đạt đến mức lợi nhuận để lại cao. Lợi nhuận thể hiện kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời là cơ hội cho doanh nghiệp tái đầu t mở rộng
hoạt động của mình trong thời gian tới.
d. Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu.
Trái phiếu là một công cụ vay nợ trung và dài hạn, phát hành trái phiếu là phơng thức
huy đông vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp. Phát hành trái phiếu tức là doanh nghiệp đã
tăng nợ trong tổng nguồn vốn của mình, trên trái phiếu có ghi đầy đủ các yếu tố: mệnh giá,
thời hạn và lãi suất.Có nhiều loại trái phiếu, mỗi loại có đặc điểm riêng, căn cứ vào đó doanh
nghiệp lựa chọn và quyết định phát hành loại trái phiếu nào là phù hợp.
d.1. Trái phiếu có đảm bảo và trái phiếu không có đảm bảo.
Trái phiếu có đảm bảo: Là một loại trái phiếu đợc đảm bảo bằng tài sản của doanh
nghiệp. Tài sản đảm bảo thờng là các bất động sản, trong một số trờng hợp có thể là nhà xởng
hay những thiết bị sản xuất đắt tiền. Khi phát hành trái phiếu có đảm bảo, doanh nghiệp có
trách nhiệm duy trì, giữ gìn tài sản đảm bảo ở tình trạng tốt nhất. Một tài sản có thể đảm bảo
cho nhiều lần phát hành trái phiếu nhng tổng tất cả các trái phiếu không thể lớn hơn giá trị tài
sản. Loại trái phiếu này đem lại độ an toàn khá cao cho trái chủ.

Trái phiếu không có đảm bảo: Đây là loại trái phiếu đợc sử dụng phổ biến ở các doanh
nghiệp. Nó không đợc bảo đảm bằng bất cứ loại tài sản nào nhng nó đợc bảo đảm bằng thu
nhập tơng lai và giá trị thanh lý của các tài sản doanh nghiệp theo thứ tự u tiên theo luật phá
sản.
d.2. Trái phiếu có qui định khác nhau về lãi suất.
Trái phiếu trả theo thu nhập: Là trái phiếu mà tiền lãi chỉ đợc trả khi doanh nghiệp làm
ăn có lãi. Khi lợi nhuận thấp hơn tiền vay thì trái chủ chỉ nhận đợc tiền trả bằng thu nhập đó,
số tiền thiếu đợc chuyển sang năm sau, tuỳ theo thoả thuận qui định trong khế ớc vay. Đối với
doanh nghiệp thì loại trái phiếu này có u điểm là rất linh hoạt, phù hợp với doanh nghiệp đang
gặp khó khăn về tài chính.
Trái phiếu có lãi suất cố định: là loại trái phiếu phổ biến nhất, trên mặt trái phiếu ghi rõ
lãi suất và không thay đổi trong suốt kì hạn của nó.
Trái phiếu có lãi suất thả nổi: Loại trái phiếu này phù hợp cho việc huy động vốn trong
thời kỳ nền kinh tế không ổn định, lãi suất trên thị trờng biến động liên tục. Lãi suất của loại
8
trái phiếu này phụ thuộc vào lãi suất cơ bản, thông thờng lấy lãi suất của trái phiếu kho bạc
làm chuẩn và đợc điều chỉnh sau khoảng thời gian nhất định theo qui định.
d.3. Trái phiếu có thể thu hồi sớm.
Phát hành trái phiếu có thể thu hồi sớm tức là trái phiếu mà công ty có thể mua lại trớc
khi đáo hạn, trong trờng hợp đó ngời mua sẽ không nhận đợc lãi đáo hạn. Loại trái phiếu này
đợc qui định rõ về thời gian, giá cả khi công ty mua lại ngay từ khi phát hành.
d.4. Trái phiếu có thể chuyển đổi.
Trái phiếu có thể chuyển đổi là loại trái phiếu cho phép có thể chuyển đổi thành một số
lợng nhất định cổ phiếu thông thờng. Trái phiếu này có u điểm nổi bật sau:
Trái phiếu có thể chuyển đổi có thể đem lại cho trái chủ cơ hội kiếm đợc lợi nhuận cao.
Khi giá cổ phiếu tăng trái chủ có thể đổi trái phiếu lấy cổ phiếu vừa đợc hởng lợi do tăng giá
vừa đợc hởng lãi cổ phần. Do vậy trái chủ chấp nhận mức lãi suất thấp của trái phiếu chuyển
đối hơn là trái phiếu thông thờng. Điều này rất có lợi cho những doanh nghiệp cho những
doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính.
Nếu giá trị cổ phiếu sẽ giảm trong thời gian gần đây và sẽ tăng trong thời gian tới mà

công ty muốn tăng vốn cổ phần, thì trái phiếu có thể chuyển đổi là công cụ huy động vốn hữu
hiệu, vì doanh nghiệp vừa phải trả chi phí thấp vừa không tốn chi phí phát hành cổ phiếu th-
ờng. Tuy nhiên nếu giá cổ phiếu không tăng thì sự chuyển đổi không xảy ra và doanh nghiệp
phải trả một mức lãi suất cao hơn lãi suất thông thờng.
Các công ty ở các nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển thờng phát hành những chứng
khoán kèm theo các điều kiện có thể chuyển đổi. Sự chuyển đổi đó có thể đem lại cho công ty
một phơng thức huy động vốn thích hợp. Công cụ để tiến hành hình thức này là giấy đảm bảo,
giấy đảm bảo thờng đợc phát hành kèm với các cổ phiếu u đãi, trái phiếu theo phơng thức bán
trọn gói để tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu t. Thực chất giấy đảm bảo là một tờ giấy mà
ngời sở hữu nó có thể mua một lọng cổ phiếu thờng với giá cả và thời gian đợc qui định tr-
ớc.Khi giá thị trờng của cổ phiếu cao hơn so với mức giá ghi trên giấy đảm bảo thì ngời sở hữu
giấy đảm bảo có quyền mua cổ phiếu của công ty tại mức giá thấp hơn đó, ngợc lại nếu giá
trên thị trờng của cổ phiếu cao thấp hơn giá ghi trên giấy đảm bảo thì giấy đảm bảo không có
ý nghĩa. Đây là một hình thức tăng tính hấp dẫn để huy động vốn của công ty, nó giúp công ty
huy động vốn dễ dàng hơn.
Khi tiến hành phát hành trái phiếu để huy động vốn, doanh nghiệp phải lựa chọn loại trái
phiếu nào phù hợp nhất với điều kiện của mìmh và tình hình thị trờng tài chính. Việc lựa chọn
trái phiếu phù hợp là quan trọng vì có liên quan đến chi phí trả lãi, cách thức trả lãi, khả năng
lu hành và tính hấp dẫn của trái phiếu, từ đó, nó sẽ ảnh hởng đến số lợng vốn có thể huy động
đợc và lợi nhuận của doanh nghiệp.
e. Tín dụng thuê mua.
9
Tín dụng thuê mua là một hình thức tài trợ tín dụng thông qua các loại tài sản, máy móc
thiết bị. Thuê mua là sự thoả thuận theo hợp đồng đợc kí kết giữa hai hay nhiều bên có liên
quan đến một hay nhiều tài sản, trong đó ngời cho thuê ( chủ sở hữu tài sản) chuyển giao tài
sản cho ngời thuê ( ngời sử dụng tài sản) đợc sử dụng trong một khoảngthời gian nhất định và
ngời thuê phải trả cho ngời cho thuê một khoản tiền thuê tơng xứng với quyền sử dụng.
Tín dụng thuê mua có hai phơng thức chủ yếu:
e.1. Thuê vận hành.
Thuê vận hành là một thoả thuận mà theo đó ngời cho thuê chuyển cho ngời thuê quyền

sử dụng tài sản trong một thời gian để lấy tiền thuê. Trong hình thức thuê vận hành ngời ta
không dự kiến là quyền sở hữu tài sản sẽ đợc chuyển giao khi hết thời hạn thuê và thông thờng
ngời thuê chỉ sử dụng tài sản một của thời kì hữu ích của tài sản. Hết thời hạn thuê, bên thuê
trả lại tài sản này cho ngời cho thuê. Thuê vận hành có hai đặc trng chính:
Thời hạn thuê thờng rất ngắn so với toàn bộ thời gian hữu ích của tài sản, điều kiện
chấm dứt hợp đồng chỉ cần thông báo trớc một thời gian ngắn.
Ngời thuê chỉ trả tiền thuê theo thoả thuận, ngời cho thuê phải chịu mọi chi phí vận hành
của tài sản cùng với những rủi ro về hao mòn vô hình của tài sản.
Cho thuê vận hành thờng hạn chế trong các tài sản có thời gian sử dụng lâu dài hoặc có
một thị trờng thiết bị cũ năng động. Ngời cho thuê vận hành thờng hiểu biết rất rõ về tài sản
cho thuê.
e.2. Thuê tài chính.
Thuê tài chính là một phơng thức tài trợ tín dụng trung và dài hạn theo hợp đồng. Theo
phơng thức này, ngời cho thuê thờng mua tài sản, thiết bị mà ngời thuê cần và đã thơng lợng từ
trớc các điều kiện mua lại tài sản từ ngời cho thuê. Trong nhiều trờng hợp bên thuê có thể bán
tài sản của mình cho ngời cho thuê rồi thuê lại. Trong hợp đồng thuê tài chính thì thời gian
thuê chiếm phần lớn thời gian hữu ích của tài sản và hiện giá thuần của toàn bộ các khoản tiền
thuê phải đủ để bù đắp các chi phi mua tài sản tại thời điểm bắt đầu hợp đồng.
Một hợp đồng thuê tài chính thông thờng đợc chia làm ba phần:
Phần 1: Thời hạn thuê chính thức: Đây là khoảng thời gian quan trọng nhất của hợp
đồng thuê, trong thời gian này các bên không đợc đơn phơng huỷ bỏ hợp đồng trừ trờng hợp
đặc biệt đợc cả hai bên chấp nhận. Hết thời hạn này hầu nh ngời cho thuê đã thu hồi đủ số tiền
đầu t ban dầu.
Phần 2: Thời gian thuê tự chọn: Là khoảng thời gian mà ngời thuê có thể tiếp tục thuê
tài sản với chi phí thuê rất thấp.
Phần 3: Thực hiện giá trị còn lại: Bên cho thuê sẽ bán thanh lý tài sản
Trong hợp đồng thuê tài chính, các chi phí cũng nh các rủi ro của tài sản do bên thuê
chịu tơng tự nh nh các tài sản mà công ty mua sắm.
10
f. Vốn liên doanh, liên kết hoặc sát nhập các doanh nghiệp nhỏ thành một doanh

nghiệp lớn:
Liên doanh là một hoạt động mà trong đó hai hay nhiều bên cùng góp vốn để kinh
doanh và thu lợi nhuận và chịu trách nhiệm, rủi ro trong phạm vi góp vốn.
Huy động vốn bằng hai hình thức này có u điểm giúp cho doanh nghiệp tranh thủ đợc
vốn, nhân công, kinh nghiệm của các đối tác để thực hiện sản xuất, kinh doanh nhng có nhợc
điểm là phải phân chia thành quả hoạt động, nhiều khi không thống nhất đợc mục tiêu quan
điểm, có thể dẫn đến tan vỡ liên doanh.
g. Tín dụng thơng mại :
Trong nền kinh tế thị trờng các doanh nghiệp có thể sử dụng tài trợ bằng cách mua chịu,
mua trả chậm hay trả góp của các nhà cung cấp. Phơng thức này thờng gọi là tín dụng của nhà
cung cấp hay còn gọi là tín dụng thơng mại. Trong bảng cân đối kế toán của công ty nó thể
hiện ở khoản mục "phải trả ngời bán". Công cụ để thực hiện tín dụng thơng mại là các kỳ
phiếu, hối phiếu và các hợp đồng kinh tế.
Tín dụng thơng mại là một phơng thức tài trợ tiện lợi và thông dụng trong kinh doanh.
Một mặt nó là một phơng thức huy động vốn của doanh nghiệp, mặt khác nó còn tạo cho
doanh nghiệp khả năng mở rộng các mối quan hệ hợp tác lâu bền. Các điều kiện ràng buộc cụ
thể đợc qui định khi hai bên kí kết hợp đồng mua bán hay hợp đồng kinh tế nói chung, tuy
nhiên tính chất rủi ro của quan hệ tín dụng thơng mại bộc lộ rõ ràng khi quy mô tài trợ vợt quá
giới hạn an toàn.
Qui mô của khoản tín dụng này phụ thuộc vào thời gian mua chịu, tức là phụ thuộc vào
tính chất kinh tế của sản phẩm, tình trạng tài chính của ngời bán, tình trạng tài chính của ngời
mua, và giảm giá hàng bán trên thị trờng.
h. Các nguồn khác:
Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, nguồn vốn đợc thể hiện trong khoản mục
phải nộp và phải trả công nhân viên chiếm tỷ trọng không lớn và cũng không đóng vai trò
quan trọng lắm. Tuy nhiên trong một thời điểm nào đó nó cũng có thể giúp doanh nghiệp giải
quyết những nhu cầu vốn mang tính chất tạm thời.
Các khoản phải nộp và phải trả của doanh nghiệp bao gồm:
- Các khoản thuế phải nộp nhng cha nộp.
- Các khoản phải trả cán bộ công nhân viên nhng cha đến kỳ cha trả.

- Các khoản đặt cọc của khách hàng.
- Phải trả cho các đơn vị nội bộ.
1.2.2. Các điều kiện huy động vốn :
a. Các điều kiện chủ quan :
11
a.1. Đặc điểm của doanh nghiệp.
Đặc điểm của doanh nghiệp chi phối rất lớn đến nguồn vốn và công tác huy động vốn,
đợc xem xét trên các phơng diện sau:
Loại hình sở hữu của doanh nghiệp
Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
Qui mô, cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp.
Chiến lợc đầu t phát triển của doanh nghiệp.
Trình độ quản lý, trình độ khoa học kỹ thuật.. .
Tất cả những yếu tố đó quyết định phơng thức huy động và lựa chọn nguồn vốn phù hợp
với doanh nghiệp. Đó là một trong những nguyên nhân mà một doanh nghiệp là công ty cổ
phần có nguồn vốn và phơng thức huy động vốn khác với một công ty t nhân, hay một doanh
nghiệp sản xuất có tính thời vụ có nguồn vốn và phơng thức huy động khác với một doanh
nghiệp thơng mại.. . Một doanh nghiệp có qui mô nhỏ, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ không thể so
sánh về nguồn tài trợ với một công ty đa quốc gia có qui mô và cơ cấu quản lý rộng trên toàn
thế giới. Hơn nữa nguồn vốn và phơng thức huy động vốn chịu ảnh hởng bởi chiến lợc đầu t,
trình độ quản lý của doanh nghiệp. Nếu chiến lợc đầu t không đặt ra những mục tiêu chiến lợc
hay trình độ ngời quản lý không phù hợp yêu cầu thì việc thiết lập một cơ cấu và thực hiện huy
động vốn không thể đạt đến lợi ích cần thiết cho doanh nghiệp.
Đây là những yếu tố hình thành từ lúc thành lập doanh nghiệp bởi nó qui định đặc điểm
của doanh nghiệp, do đó khi xem xét sự ảnh hởng của nhân tố này là xem xét nhân tố chủ
quan tồn tại cố hữu trong doanh nghiệp.
a.2. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp.
Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp ảnh hởng rất lớn đến nguồn vốn và phơng thức huy
động vốn của doanh nghiệp. Thực chất huy động vốn để đầu t, tức là tài trợ cho các tài sản
phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh. Trớc khi tiến hành huy động vốn mỗi doanh nghiệp đã

phải xem xét đến nhu cầu về tài sản của doanh nghiệp, quá trình sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp cần bao nhiêu tài sản lu động, bao nhiêu tài sản cố định, và dựa trên cơ cấu tài
sản thực có trong doanh nghiệp thì cần tài trợ thêm bao nhiêu, từ đó xác định đợc nhu cầu vốn
của mình và tiến hành các công tác của hoạt động huy động vốn. Cũng căn cứ vào cơ cấu tài
sản trong doanh nghiệp để có thể lựa chọn nguồn vốn huy động cho phù hợp. Nếu nhu cầu vốn
phần lớn tập trung vào vốn lu động để tài trợ cho tài sản lu động thì doanh nghiệp sẽ vận dụng
phơng thức huy động nguồn ngắn hạn, ngợc lại khi nhu cầu vốn tập trung đầu t cho tài sản cố
định thì huy động nguồn dài hạn là phơng thức phù hợp hơn.
Cơ cấu tài sản của mỗi doanh nghiệp là khác nhau, tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp đó. Một doanh nghiệp sản xuất sẽ có cơ cấu tài sản khác với một
doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, một ngân hàng kinh doanh tiền tệ sẽ có cơ
12
cấu khác với một doanh nghiệp thông thờng. Do vậy mỗi doanh nghiệp phải xác định đợc cơ
cấu tài sản của mình trớc khi tiến hành công tác huy động vốn tài trợ cho quá trình kinh doanh
của mình. Có nh vậy thì mới đảm bảo đợc hiệu quả của công tác huy động, quản lý và sử dụng
vốn trong kinh doanh.
a.3. Tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Tình hình tài chính của doanh nghiệp là một trong các nhân tố ảnh hởng lớn đến nguồn
vốn và công tác huy động vốn của doanh nghiệp. Khi xem xét tình hình tài chính của doanh
nghiệp, các chủ nợ, các nhà đầu t cũng nh các chủ sở hữu doanh nghiệp nắm đợc chính xác
những vấn đề về tài chính của doanh nghiệp, từ đó quyết định có đầu t vào doanh nghiệp hay
không?
Nếu một doanh nghiệp có tình hình tài chính sáng sủa, lành mạnh.Việc thu hút vốn vào
doanh nghiệp là tơng đối dễ dàng và thuận lợi, vì các nhà đầu t, các chủ nợ căn cứ vào tình
hình tài chính của doanh nghiệp để đánh giá mức độ rủi ro của khoản đầu t. Đành rằng rủi ro
cao thì chi phí vốn cũng cao nhng nếu rủi ro quá cao thì nguy cơ mất vốn sẽ ngăn cản khả
năng huy động vốn của doanh nghiệp.
Ngợc lại, nếu một doanh nghiệp có vấn đề về tình hình tài chính, đợc biểu hiện ở sự
không hợp lý ở các chỉ tiêu: khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn, hiệu quả sử dụng vốn
và khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Các nhà đầu t cũng nh các chủ nợ khi quyết định đầu t

đều phải đợc đảm bảo khả năng hoàn trả cả gốc và lãi. Nếu doanh nghiệp có khả năng thanh
toán thấp thì không khuyến khích các nhà đầu t bỏ vốn vì việc đầu t gặp khó khăn trong vấn đề
thanh toán, nếu nh khả năng cân đối vốn thấp, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro cho các nhà đầu
t, nếu hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ gặp
khó khăn trong công tác huy động vốn vì các chủ nợ và các nhà đầu t không muốn đầu t vào
một doanh nghiệp làm ăn không có lãi, không đảm bảo đợc khả năng hoàn trả khoản vốn đã
huy động.
Nh vậy, nếu muốn tăng cờng huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
thì bản thân doanh nghiệp phải tạo đợc sự hấp dẫn, có khả năng thu hút vốn cao. Và yếu tố
hiệu quả nhất là phải có tình hình tài chính lành mạnh và vững chắc.
a.4. Uy tín của doanh nghiệp.
Uy tín của doanh nghiệp là một trong các nhân tố ảnh hởng rất lớn đến khả năng huy
động vốn của doanh nghiệp. Có thể hiểu uy tín theo nghĩa rộng, bao gồm uy tín trong thanh
toán, uy tín trong sản xuất kinh doanh biểu hiện bằng quá trình thực hiện hợp đồng, danh tiếng
của doanh nghiệp trong ngành và trên thị trờng .. . Trong đó uy tín trong thanh toán giữ vai trò
quan trọng nhất, một chủ nợ sẽ không muốn đặt quan hệ với một doanh nghiệp có tiếng là
không thanh toán nợ đúng hạn, các nhà đầu t cũng không muốn đầu t vào một công ty mà cổ
tức của họ không đợc thanh toán đầy đủ. Nh vậy không phải chỉ huy động đợc vốn là công tác
13
huy động vốn đã hoàn thành mà các doanh nghiệp cần phải thực hiện để đảm bảo các điều
kiện mà mình thoả thuận khi huy động đợc thực hiện, có nh vậy mới đảm bảo dợc uy tín của
mình làm tiền đề cho những lần huy động sau.
a.5 Tính khả thi của dự án, phơng án kinh doanh.
Một trong những khó khăn lớn nhất khi huy động vốn là thiếu các dự án, phơng án
kinh doanh có tính khả thi. Trong điều kiện hiện nay tiềm lực nhàn rỗi ở nớc ta vẫn đợc đánh
giá là cha khai thác hết, nhng nhiều nhà đầu t không dám cho doanh nghiệp vay vốn hoặc
ngần ngại khi góp vốn vào doanh nghiệp vì không tin vào tính khả thi của các phơng án kinh
doanh đợc đa ra. Chính vì vậy xây dựng những phơng án kinh doanh có đủ căn cứ, sức thuyết
phục về tơng lai khả quan khi sử dụng vốn là một yêu cầu bức thiết hiện nay.Yêu cầu đối với
một dự án, phơng án kinh doanh mang tính khả thi là đảm bảo căn cứ thực hiện đợc : mục tiêu

của dự án, kết quả kinh doanh dự tính, khả năng hoàn vốn theo dự tính. Khi phơng án kinh
doanh thực sự có hiệu quả thì doanh nghệp có cơ hội thu đợc lợi nhuận dự kiến, giúp doanh
nghiệp không những trả đợc nợ mà còn tăng tích luỹ cho doanh nghiệp để tái đầu t mở rộng,
phát triển sản xuất kinh doanh.
b.Các điều kiện khách quan :
b.1. Cơ chế chính sách của nhà nớc.
Những qui chế pháp luật đợc xem xét trên lợi ích chung của tất cả các chủ thể tham gia
vào nền kinh tế, do đó nó hạn chế đợc tình trạng các doanh nghiệp vì lợi ích của mình mà xâm
phạm đến lợi ích cuả các doanh nghiệp cũng nh lợi ích chung của xã hội. Ví dụ nh việc qui
định các điều kiện huy động vốn vay ngân hàng nhằm hạn chế doanh nghiệp chạy theo lợi ích
của mình huy động quá nhiều vốn vay, chuyển rủi ro cho các chủ nợ cũng nh các nhà đầu t
vào doanh nghiệp. Nh vậy trên phơng diện chung qui chế pháp luật đó tác động khách quan
đến tất cả các doanh nghiệp và đồng thời nó ảnh hởng trực tiếp đến khả năng huy động vốn
của doanh nghiệp. Trên thực tế doanh nghiệp đang có cơ hội kinh doanh dẫn đến phát sinh nhu
cầu vốn, nếu không đáp ứng đủ các điều kiện mang tính chất pháp luật đó thì doanh nghiệp sẽ
không thể tiến hành huy động vốn theo phơng thức đã dự trù trong kế hoạch.
Lựa chọn nguồn vốn và phơng thức huy động vốn trớc hết phải xem xét các yếu tố điều
kiện để có thể tiến hành. Phơng thức huy động vốn đợc chọn phải là phơng thức hội tụ đầy đủ
các yếu tố hợp lý về pháp luật cũng nh trên các phơng diện khác của doanh nghiệp.
Ngoài ra các chính sách u tiên khuyến khích hay hạn chế phát triển đối với một ngành
nghề nào đó cũng sẽ tạo điều kiện hoặc hạn chế khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.
Trong tình hình hiện nay, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp và cải tổ của hệ thống ngân
hàng rất cần có sự hỗ trợ của nhà nớc nhằm tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp sử dụng
có hiệu quả hơn nữa các hình thức huy động vốn.
b.2.Nhân tố thị trờng :
14
Yếu tố thị trờng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình huy động vốn của công
ty. Thị trờng sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tạo ra ấn tợng cho nhà đầu t, từ đó các nhà đầu t sẽ
quyết định có đầu t hay không. Đối với công ty xây dựng Sông Đà 8 thì sản phẩm của công ty
là các công trình thuỷ điện, cầu đờng..., các công trình này đòi hỏi một lợng vốn rất lớn, do đó

công ty cần quan tâm đến vị thế của mình trên thị trờng, và sự có mặt của sản phẩm của công
ty trên thị trờng có tạo đợc sự chú ý của các nhà đầu t hay không, từ đó có biện pháp thích
hợp.
b.3. Sự phát triển của thị trờng tài chính.
Sự phát triển của thị trờng tài chính ảnh hởng rất lớn đến nguồn vốn và khả năng huy
động vốn của doanh nghiệp. Một quốc gia có thị trờng tài chính hoàn thiện với đầy đủ các
kênh tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp có thể tạo cho doanh nghiệp cơ hội đa dạng hoá
nguồn vốn và khả năng huy động vốn của mình. Doanh nghiệp có thể chọn phơng thức huy
động qua kênh trực tiếp là qua thị trờng chứng khoán dới các hình thức phát hành chứng
khoán: cổ phiếu, trái phiếu.. .hay có thể lựa chọn phơng thức huy động qua kênh gián tiếp là
thông qua hệ thống các trung gian tài chính: các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các công
ty tài chính.. .
Khi có nhiều phơng thức để lựa chọn, tự nhiên sẽ làm tăng khả năng huy động vốn của
doanh nghiệp và sẽ không mấy khó khăn để doanh nghiệp tìm ra một cơ cấu vốn tối u cho
mình.
1.3. Yêu cầu với việc huy động vốn :
Hoạt động huy động vốn là một hoạt động quan trọng của quản trị tài chính. nó phải đáp
ứng những yêu cầu sau:
+ Lựa chọn nguồn vốn có hiệu quả nhất : Trong điều kiện thị trờng tài chính càng phát
triển thì doanh nghiệp càng có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn khác nhau để phục vụ cho
sản xuất kinh doanh, do đó cần lựa chọn nguồn vốn thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao
nhất trong việc huy động vốn. Hiệu quả của việc sử dụng các hình thức huy động vốn không
chỉ thể hiện ở hiệu quả đầu t mà nguồn vốn mang lại, mà còn thể hiện ở khả năng dễ dàng
tiếp cận và huy động các nguồn vốn ở lợi ích của chủ doanh nghiệp khi sử dụng nguồn vốn đó.
Đồng thời việc huy động vốn phải đảm bảo đúng thời điểm, thời cơ đầu t, nếu không sẽ không
đáp ứng đợc nhu cầu vốn cho doanh nghiệp.
+ Việc huy động vốn phải đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về số lợng và thời gian. Một dự
án sản xuất kinh doanh sẽ không thể thực hiện đợc hoặc thực hiện không đạt hiệu quả nếu
không có đủ một lợng vốn nhất định theo nhu cầu tính toán, do đó khi huy động vốn phải đảm
bảo đủ về số lợng và kịp thời.

+ Chi phí cho việc huy động và sử dụng nguồn vốn huy động là nhỏ nhất.
15
Một nguồn vốn với lãi suất thấp đôi khi có thể trở nên quá đắt, do chi phí liên quan đến
giao dịch về vốn quá cao. Nguyên nhân chi phí giao dịch cao có thể là : thủ tục hành chính r-
ờm rà, quy trình giải ngân phiền toái, chi phí t vấn cao, hoặc đôi khi do quy mô không thích
hợp, vì vậy, các doanh nghiệp cần tuỳ theo lợng vốn cần vay để lựa chọn nguồn vốn phù hợp,
vì những nguồn vốn phức tạp sẽ làm giảm chi phí giao dịch trên một đồng vốn huy động cao
hơn nếu lợng vốn huy động nhỏ. Ngợc lại, những dự án lớn có thể có lợi về chi phí cho vốn
nếu tìm đến những nguồn vốn có thủ tục phức tạp hơn nhng lại phải chịu lãi suất thấp hơn.
Để đáp ứng những yêu cầu trên thì hoạt động huy động vốn bao gồm các nội dung:
+ Xác định các nguồn vốn có thể huy động đợc.
+Xác định nhu cầu vốn cần huy động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
+Xác định chi phí vốn và cơ cấu vốn tối u.
+Các giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp.
Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn là tỉ lệ vốn huy động thực tế so với nhu cầu
vốn.
16
Phần 2. Thực trạng huy động vốn ở công ty xây dựng sông đà
8
2.1 Khái quát chung về công ty xây dựng sông đà 8 :
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của Công ty xây dựng Sông Đà 8
a. Quá trình thành lập công ty :
Công ty xây dựng sông Đà 8 là một doanh nghiệp nhà nơc, thuộc tổng Công ty xây dựng
sông Đà, đợc thành lập theo quyết định số 27/BXD - TCLĐ của bộ xây dựng ngày 4 tháng 2
năm 1994. Trên cơ sở hợp nhất chi nhánh của Công ty xây dựng Sông Đà 12 tại thị xã Hà Nam
tỉnh Hà Nam và Công ty Vận tải trụ sở tại thị xã Hoà Bình tỉnh Hoà Bình thành đơn vị mới lấy
tên là "Công ty xây dựng Bút Sơn" trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Sông Đà, trụ sở tại thị
xã Hà Nam tỉnh Hà Nam.
Công ty có nhiệm vụ tổ chức thi công, sản xuất vật liệu, vận chuyển vật t thiết bị... phục

vụ xây dựng Nhà máy xi măng Bút Sơn. Ngoài ra Công ty còn có nhiệm vụ nhận thầu xây
dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, kinh doanh vận tải các loại vật t, vật liệu dùng
trong xây dựng, phục vụ nhu cầu thị trờng.
Ngay sau khi thành lập, Công ty đã đợc giao nhiệm vụ thi công cải tạo xây dựng các
công trình phụ trợ nhà máy Xi măng Bút Sơn nh nhà điều hành BQL Công trình tại thị xã Hà
Nam và nhà điều hành tại mặt bằng Nhà máy đồng thời thi công mở tuyến đờng từ Thanh Sơn
qua dốc cổng trời vào Nhà máy...
Do yêu cầu của nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, để tăng sức mạnh cạnh tranh
và chủ động trong sản xuất kinh doanh, mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty có những sự thay
đổi trong từng giai đoạn - cụ thể nh sau :

Giai đoạn tr ớc 1995 :
- Tháng 3 năm 1994 sát nhập Chi nhánh Công ty xây lắp thi công cơ
giới Ninh Bình thuộc công ty Xây lắp thi công cơ giới vào công ty xây dựng Bút Sơn .
- Tháng 10 năm 1994 tiếp nhận thêm Chi nhánh Công ty Xây dựng công trình ngầm tại
Hà Nội.
- Tháng 11 năm 1995 tiếp nhận thêm Chi nhánh Công ty Xây dựng công trình ngầm tại
Hoà Bình .
Nhiệm vụ chủ yếu : thi công xây dựng công trình Nhà máy Xi măng Bút Sơn .
* Giai đoạn 1996 - 2000
Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, ngày 2/1/1996 Bộ xây dựng đã ra quyết định số
01/BXD - TCLĐ đổi tên thành Công ty Xây dựng Sông Đà 8.
17
Là một doanh nghiệp đợc thành lập với thời gian cha dài nhng Công ty xây dựng sông
Đà 8 đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng và phát triển công ty. Ngay từ khi mới thành lập
công ty đã có hai chi nhánh và 4 xí nghiệp thành viên, 1 đội vật liệu xây dựng và 1 đội sản
xuất xi măng. Địa bàn hoạt động của công ty rộng khắp các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tây,
Hoà Bình, Hà Bắc, Hà Nội, Nghệ An... cho đến nay cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất
kinh doanh, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và địa bàn hoạt động, công ty có 4 chi nhánh và 5
xí nghiệp đợc phân bổ nh sau:

- Chi nhánh Hà Nội: Nhà G9, Thanh xuân, Hà Nội, Tel: 04851123.
- Chi nhánh Bắc Ninh: Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tel: 0241826936.
- Chi nhánh Hà Nam: Xã Thanh Châu, huyện Phủ lý, tỉnh Hà Nam. Tel: 035851715.
Fax: 035851715.
- Chi nhánh Ninh Bình: phờng Thanh Bình thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Tel:
030871026.
- Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật t vận tải km 10, đờng Hà Nội - Hà Đông tỉnh Hà
Tây. Tel 048548375.
- Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật t xây dựng: xã Thanh Châu huyện Phủ Lý tỉnh Hà
Nam. Tel 0355851204 - 035862313.
- Xí nghiệp bê bông xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.
Tel 0351861115 - 0351851140.
- Xí nghiệp gạch Mộc Bắc, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. Tel 035850197.
- Xí nghiệp XL & thi công cơ giới 809: Thị xã Hà Đông - Hà Tây.
Trụ sở công ty hiện đang đặt tại km 10, đờng Hà Nội - Hà Đông, Tỉnh Hà Tây. Tel
048548375. Fax 048546444.
Ngoài ra còn có các đội công trình trực thuộc các chi nhánh và cơ quan của công ty nh
đội công trình Yaly, đội công trình Bút Sơn...
Các công trình công ty đã và đang đợc thi công rất đa dạng, từ các công trình thuỷ điện,
thuỷ lợi, các công trình công nghiệp, các công trình văn hoá thể thao đến các công trình công
cộng trờng học, nhà ở, công sở, đờng giao thông... giá trị xây dựng các công trình lớn có nhiều
công trình đạt đến hàng chục tỷ đồng nh: Công trình QL 1A, Trạm biến áp 220 KW, nhà điều
hành trung tâm san nền nhà máy xi măng Bút Sơn, đắp móng dây chuyền I nhà máy xi măng
Bút Sơn, công trình xây dựng cơ bản mỏ Hồng Sơn, đờng băng tải nhà máy xi măng Nghi Sơn,
sân vận động Hàng Đẫy và nhiều công trình khác nh đờng lên mỏ Hồng Sơn, đờng Thanh Sơn,
đập tràn Yaly, đờng hầm thuỷ điện Yaly...
Qua 6 năm xây dựng và phát triển, công ty từng bớc đợc củng cố và hoàn thiện. Đặc biệt
công ty có một đội ngũ kỹ s giàu kinh nghiệm, công nhân giỏi nghề và trang thiết bị tiên tiến
18
hiện đại của nhiều nớc trên thế giới. Từ đó công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng công ty

giao cho và sẵn sàng đáp ứng các công trình ở mọi lĩnh vực.
Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh sau đây phản ánh phần nào sự phát triển của công
ty : Đơn vị : VNĐ
Chỉ tiêu Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000
Tổng giá trị sản xuất kinh
doanh
81.151.000.000 77.159.000.000 128.210.000.000
Tốc độ tăng trởng 72% 95% 166%
Bảng 2.1.1 : Kết quả SXKD của công ty
Những thành tích đã đạt đợc 3 năm 1998 - 2000
Nhờ chiến lợc, mở rộng ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm hợp lý tiếp cận sớm với thị
truờng, mở rộng địa bàn hoạt động nên tổng giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đảm
bảo mức độ tăng trởng từ 81 tỷ/năm 1998, năm 2000 là 128 tỷ.
* Về công tác xây lắp:
Từ chỗ đơn vị chỉ tham gia thi công xây dựng các hạng mục công trình tại Nhà máy Xi
măng Bút Sơn, đến nay công ty đã xây dựng đợc một độ ngũ cán bộ công nhân ngày càng lớn
mạnh, tham gia đấu thầu và nhận thầu thi công nhiều công trình xây dựng. Xây dựng dân dụng
- công nghiệp, công trình công cộng, văn hoá thể thao, công trình giao thông, công trình thuỷ
lợi - thuỷ điện, công trình đờng dây và trạm biến áp... có quy mô từ nhỏ đến lớn với yêu cầu
kỹ thuật, mỹ thuật và chất lợng cao ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và miên Trung nh:
+ XD nhà máy xi măng Bút Sơn.
+ XD nhà máy kính nổi Hà Bắc
+ XD tuyến băng tải Nhà máy xi măng Nghi Sơn
+ XD Nhà máy xi măng Hoàng Mai
+XD trụ sở điều hành Điện lực Bắc Ninh
+ XD trung tâm quản lý và điều hành HKĐ Việt Nam
+ xây dựng tuyến đờng Thờng tín - cầu giẽ, Dự án cải tạo và nâng cấp QL. 1A
+ XD Bể bơi thành phố Nam Định
+ XD đập hồ Vũng Sú - Thanh Hoá
+ XD đờng Đại Kim - Sơn Kim - Hà Tĩnh

+ XD hồ điều hoà Yên Sở, trạm biến áp 500KV/220KV Hà Tĩnh,chợ Mỹ Tho thành phố
Nam Định....
- Vè sản xuất công nghiệp :
+ Sản xuất gạch đạt bình quân 15 triệu viên/ năm.
+ Sản xuất đá đạt 40.000 : 80.000 m
3
/ năm.
+ Sản xuất bê tông thơng phẩm đạt 12.000 : 22.000 m
3
/ năm.
19
* Về công tác đầu t:
+ Đầu t trạm trộn bê tông 60m
3
/h: Việc đầu tự trạm trộn bê tông thờng phẩm 60m
3
/h tại
nhà máy Xi măng Bút Sơn là quyết định đúng đắn nó đáp ứng đợc yêu cầu sản xuất và cung
cấp bê tông cho thi công xây dựng công trình chính Nhà máy xí măng Bút Sơn. Sản lợng bê
tông từ 15000 ữ 25000m
3
/năm đạt chất lợng cao. Công tác sản xuất vật liệu xây dựng đá, cấu
kiện bê tông cốt thép đúc sẵn phát triển giải quyết đợc việc làm cho hơn 200 cán bộ công nhân
viên của đơn vị.
Sau khi hoàn thành thi công Tuyến Băng tải nhà máy Xí măng Nghi Sơn, năm 1998
Công ty đầu t thêm 02 trạm bê tông 400m
3
/h tại thị xã Bắc Ninh.
Tuy các dự án đầu t này mang lại lợi nhuận cha cao, song nó tạo tiềm năng và khả năng
cạnh trang trong việc đấu thầu, tạo uy tín cho đơn vị trong nền kinh tế thị trờng.

+ Đầu t thiết bị máy móc cho thi công cầu đờng bộ gồm máy đào xúc; ô tô vận chuyển
máy san gạt; cần cẩu; máy khoan đá với trị giá 20,656 triệu đồng, từng bớc thay thế thiết bị cũ
kỹ, lạc hậu (phân lớn là của Liên Xô), từ công trình thuỷ điện Sông đà còn lại.
Trong những dự án đã đợc đầu t thì phần lớn các dự án đều mang lại hiệu quả kinh tế
cao, là một trong những điều kiện kiên quyết định sự tăng trởng và phát triển của công ty, góp
phân nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị đồng thời giải quyết đợc nhiều việc
làm cho công nhân viên.
b. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty :
Theo quyết định số 97TCT/HCĐQT của Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây
dựng Sông Đà, Công ty xây dựng sông Đà 8 có các chức năng và nhiệm vụ chính nh sau:
- Thi công công trình dân dụng và công nghiệp quy mô lớn.
- Đào đắp đất đá.
- Xây dựng các cơ sở hạ tầng, đờng bộ cầu cống, cầu nhỏ trên đờng bộ, hệ thống cấp
thoát nớc, đờng điện khu công nghiệp, trạm biến áp hạ thế...
- Khoan thăm dò địa chất công trình, xử lý chống thấm nớc, đóng cọc móng, khoan khai
thác nớc ngầm.
- Xây dựng công trình khai thác nớc ngầm và xử lý lắng đọng, lọc nớc.
- Vận chuyển cơ giới.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của công ty :
Là một doanh nghiệp nhà nớc, Công ty xây dựng sông Đà 8 thuộc Tổng công ty xây
dựng sông Đà tổ chức quản lý theo một cấp, đứng đầu công ty là giám đốc chịu trách nhiệm
điều hành hoạt động chung của toàn công ty. Giúp việc cho giám đốc là 4 phó giám đốc và các
phòng ban chức năng.
20
Giám đốc công ty kiêm bí th Đảng uỷ, do chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty bổ
nhiệm, chịu trách nhiệm trớc tổng giám đốc, hội đồng quản trị tổng công ty và pháp luật điều
hành hoạt động của tổng công ty.
Phó giám đốc I: Giúp giám đốc phụ trách công tác đầu t phát triển hành chính - bảo vệ,
y tế, đoàn thể xã hội, công tác sản xuất thi công các công trình ở Hà Nội, Hà Đông, Bắc Ninh,
điều hành mọi công việc khi giám đốc đi vắng.

Phó giám đốc II: Giúp giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác tiếp thị đấu thầu và các
hợp đồng kinh tế công tác sản xuất thi công các công trình ở khu vực Thanh Hoá, Nghệ An,
Hà Tĩnh trực tiếp đôn đốc việc thanh toán, quyết toán thu hồi vốn các công trình đợc phụ
trách.
Phó giám đốc III: Giúp giám đốc phụ trách cac lĩnh vực kỹ thuật, chất lợng an toàn các
công trình và tiêu thụ sản phẩm, công tác sản xuất thi công các công trình ở Hà Nam, Hà Tây
và thanh toán quyết toán các công trình đợc phụ trách.
Phó giám đốc IV: Kiêm phó bí th đảng uỷ giúp giám đốc công ty làm
giám đốc Ban điều hành hợp đồng 6 quốc lộ 1A, tuyến Thờng Tín - Cầu Giẽ.
Các phòng ban chức năng gồm có:
Phòng kỹ thuật là bộ phận chức năng của công ty, tham mu giúp việc cho giám đốc công
ty trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, chất lợng công trình, công tác an toàn lao động khoa học kỹ
thuật.
Phòng vật t cơ giới: giúp giám đốc công ty trong công tác điều hành và quản lý xe máy,
vật t thiết bị, vật t cơ giới và nghiệp vụ quản lý cơ giới cho các đơn vị.
Phòng tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ giúp việc cho giám đốc công ty tổ chức và
thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán, thông tin kinh tế, tổ chức hạch toán kinh tế trong
nội bộ công ty theo chế độ chính sách và pháp luật Nhà nớc về kinh tế tài chính, tín dụng và
theo điều lệ tổ chức kế toán, pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nớc và những quy định cụ
thể của công ty, của tổng công ty về công tác quản lý kinh tế tài chính.
Phòng kinh tế kế hoạch: là phòng chức năng giúp giám đốc công ty lập kế hoạch sản
xuất kinh doanh, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất của các đơn vị thành viên.
Phòng tổ chức lao động: là phòng chức năng giúp việc cho giám đốc công ty trong việc
thực hiện các phơng án sắp xếp và cải tiến tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý và
tuyển dụng điều phối nhân lực đáp ứng nhu cầu thực hiện kế hoạch nhiệm vụ SXKD của công
ty theo từng thời kỳ, đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện đúng đắn các chế độ chính sách với
ngời lao động.
Phòng hành chính, bảo vệ, y tế: là các bộ phận chức năng, tham gia giúp việc theo đúng
chế độ chính sách của Đảng, Nhà nớc và công ty. Đảm nhiệm vai trò là cầu nối trong quan hệ
21

công tác với cấp trên, ngang cấp, cấp dới và với chính quyền nhân dân địa phơng, quản lý nhà
cửa và các trang thiết bị của công ty.
Về công tác tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng sông Đà 8 tổ chức SXKD
theo từng xí nghiệp, chi nhánh trong đó:
Sản xuất kinh doanh chính bao gồm 4 chi nhánh và 5 xí nghiệp có nhiệm vụ sản xuất
trực tiếp với sự chỉ đạo và quản lý của công ty.
- Chi nhánh Hà Nội: có nhiệm vụ tổ chức và SXKD chủ yếu về xây lắp, xây dựng cơ bản
nh: xây dựng cơ bản, các công trình hạ tầng cơ sở.
- Chi nhánh Bắc Ninh: có nhiệm vụ SXKD chính là xây dựng cơ bản.
- Chi nhánh Hà Nam: chuyên khoan nổ, khai thác vật liệu xây dựng , làm đờng thi công.
- Chi nhánh Ninh Bình: có nhiệm vụ SXKD chính là xây dựng cơ bản và vận chuyển cơ
giới.
- Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật t vận tải có nhiệm vụ SXKD vật t về xây lắp và
vận tải phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh toàn công ty.
- Xí nghiệp bê tông chuyên sản xuất bê tông thơng phẩm và vật liệu xây dựng, sản xuất
xi măng, khai thác cát, vôi phục vụ công tác xây lắp toàn công ty.
- Xí nghiệp gạch Mộc Bắc có nhiệm vụ SXKD gạch phục vụ cho các công trình mà công
ty thi công.
- Xí nghiệp xây lắp và thi công cơ giới 809 có nhiệm vụ xây dựng các công trình dân
dụng.
- Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng có nhiệm vụ sản xuất và kinh
doanh các loại VLXD.
Sản xuất kinh doanh phụ gồm các đơn vị phụ trợ chủ yếu cung cấp năng lợng, động lực
và sửa chữa máy móc, xe cơ giới cho toàn công ty.
22
Sơ đồ tổ chức quản lý tại Công ty xây dựng sông Đà 8
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
1a. Đặc điểm quy trình công nghệ :
Công ty xây dựng sông Đà 8 tổ chức hoạt động với một số ngành nghề kinh doanh,
trong đó chủ yếu là : thi công các công trình dân dụng công nghiệp, thi công cầu, đờng và

khoan thăm dò địa chất... Ngành nghề của công ty xây dựng Sông Đà 8 mang tính đặc chủng
nên dây chuyền công nghệ có những ddặc trng riêng, song vẫn mang nét chung quy trình công
nghệ của ngành xây dựng. Hiện nay công ty áp dụng quy trình công nghệ chủ yếu sau :
Công tác chuẩn bị Thi công sản xuất
+ Kiểm tra tài liệu thiết kế.
+ Khảo sát mặt bằng thi công.
+ Chuẩn bị mặt bằng thi công
+ Lập biện pháp thi công cụ thể + Tiến hành công việc thi công
chính
Trên cơ sở nắm chắc các quy trình công nghệ của công ty sẽ giúp cho việc tổ chức quản
lý và hạch toán các yếu tố chi phí đầu vào hợp lý, tiết kiệm chi phí không cần thiết, theo dõi
từng bớc quá trình tập hợp chi phí sản xuất đến giai đoạn cuối cùng. Từ đó, góp phần làm
giảm giá thành một cách đáng kể, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
23
b.Đặc điểm hoạt động tác động đến việc huy động vốn :
Quá trình sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng Sông Đà 8 có những đặc điểm sau:
- Điều kiện sản xuất kinh doanh không ổn định, chịu ảnh hởng của nhiều nhân tố tự
nhiên, kinh tế xã hội...luôn luôn biến động theo địa điểm và giai đoạn thi công công trình, cụ
thể:
+ Thời gian thi công thực hiện sản xuất thờng kéo dài làm cho vốn đầu t cũng nh vốn
sản xuất bị ứ đọng, dễ gặp phải các tác động ngẫu nhiên xuất hiện theo thời gian nh trợt giá,
phát sinh các công việc làm xuất hiện, những chi phí có liên quan đến thời hạn sản xuất. Đặc
điểm này đòi hỏi công ty phải chuẩn bị một nguồn vốn lớn để có thể đáp ứng cho công trình.
+ Các hạng mục công trình của công ty phần lớn tiến hành theo đơn đặt hàng, cụ thể là
theo những cam kết bởi hợp đồng kinh tế, nên sản phẩm rất đa dạng, nhiều màu sắc cá biệt
phụ thuộc vào chủ đầu t, chủ công trình hay ngời sử dụng. Đặc điểm này đòi hỏi công ty phải
coi trọng công tác ký kết hợp đồng, đấu thầu, chủ động tham gia vào xây dựng phơng án thiết
kế và dự đoán.
+ Do một số đặc điểm sản xuất, năng lực, về giá trị tổng sản lợng phải thực hiện., nên
trong một số trờng hợp các đơn vị trực thuộc công ty cũng nh công ty phải phối hợp với các

công ty khác trong tổng công ty hợp tác cùng thực hiện. Vì vậy đòi hỏi trình độ tổ chức điều
hành, phối hợp cao trong sản xuất kinh doanh cả về thời gian và không gian.
+ Việc thực hiện chủ yếu phải tiến hành ngoài trời với không gian lớn nên chịu ảnh hởng
của thời tiết, công việc lại nặng nhọc. Điều này thờng làm gián đoạn, quy trình sản xuất kinh
doanh. (Đặc biệt vào mùa ma). Do vậy công ty phải dự trữ nhiều vật t, từ đó tăng dự trữ về
vốn.
+ Sản phẩm phần lớn là các công trình dân dụng (Nhà ở, khách sạn...), các công trình
công nghiệp (nhà xởng, kho tàng, khu kỹ thuật...), các công trình giao thông (đờng bộ, đờng
hầm, sân bay...), các công trình thuỷ điện(lớn, vừa và nhỏ), các công trình thuỷ lợi (kênh, m-
ơng, đê, đập...) các công trình văn hoá - thể thao - tôn giáo (nhà văn hoá, khu thể thao, đền
thờ, miếu mạo...) và nhiều hạng mục công trình khác đợc xây dựng tại nhiều nơi tuỳ theo yêu
cầu của chủ đầu t. Công trình cũng nh sự tồn tại mang tính lịch sử vì vậy thờng phân bố rải
rác. Đồng thời các công trình đó cũng phục thuộc nhiều vào điều kiện của địa phơng. Xây
dựng mang tính cá biệt hay đa dạng về công dụng, vì vậy cần có sự linh hoạt về cách thức cấu
tạo và phơng pháp chế tạo. Bên cạnh đó sản phẩm của công ty có thể là những công trình lớn
chẳng hạn nh khu công nghiệp, công trình Thuỷ Điện...có kích thớc lớn, thời gian thi công dài,
thời hạn sử dụng khá lâu có thể hàng thập kỷ, thế kỷ. Nh vậy sản phẩm của công ty hình hành,
trải qua một thời kỳ dài từ khảo sát, thiết kế đến thi công xây lắp. Chu kỳ tạo ra một sản phẩm
mới là dài và phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh khả năng về vốn, thời tiết, khả năng cung ứng
24
nguyên vật liệu...Do vậy công ty cần huy động vốn với số lợng lớn, đủ để đáp ứng nhu cầu sản
xuất kinh doanh trong thời gian dài.
+ Vật t, máy móc thiết bị thi công cũng có ảnh hởng rất lớn tới tình hình tài chính của
công ty vì hiện nay nhiều máy móc thiết bị của công ty quá cũ, lạc hậu, đồng thời thiếu sự
đồng bộ, do đó công ty cần phải huy động một lợng vốn lớn để đầu t mua sắm, đổi mới máy
móc thiết bị công nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh .
2.2 Thực trạng huy động vốn ở công ty
2.2.1.Tình hình huy động vốn của công ty trong những năm qua.
Để đánh giá đợc tình hình huy động vốn, trớc tiên ta đi nghiên cứu về kết cấu tài sản
nguồn vốn của công ty :

Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của công ty tơng đối rõ nét, tổng tài sản của
công ty thấp nhất là năm 1998 (53.176.259.866đ) và cao nhất là năm 2000
(103.395.957.410đ). Mức độ chênh lên đến 50.219.697.544đ, sự biến động này là khá lớn, mà
ta cần phải đi sâu vào nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở đó tiến hành điều chỉnh,
đảm bảo sự phù hợp và điều kiện sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, và để nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh
25

×