Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

Đề kiểm tra cuối học ki II - Môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2015 - 2016 (có ma trận)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.32 MB, 6 trang )

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

Phần

Câu

Mục

Nội dung, kiến
thức cần kiểm
tra

PHẦNI.
Kiểm tra
đọc.

Điểm

5điểm

A. Đọc
thành tiếng.

- Đọc to, rõ
ràng, đúng tốc
độ.

Dự kiến
T/gian


35- 40
phút

Mức
độ

M1

(Trung
bình 1
phút/hs)

- Đọc diễm cảm.

Câu 1
B. Đọc hiểu. đến
Câu 4
Câu 5

PHẦN
II.Kiểm tra
viết.

1

- Hiểu nôi dung
văn bản đọc

- Mẫu câu “Để
làm gì ?”


30 phút

M1
đến
M3

M2

Chọn bài, ngữ
liệu câu văn.


A. Chính tả.

*Âm vần

Chính tả ngheviết

4điểm

13 phút

M1

- Kiểu bài:Kể về
người thân.

5điểm


30 phút

M2

1
B.Tập làm
văn.


Trường: ……………………….………

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

Họ và tên HS …………………………………………………….
Lớp: 2B

NĂM HỌC: 2015 - 2016

MÔN: TIẾNG VIỆT

- THỜI GIAN 70: PHÚT

(Không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra: ………. tháng …. năm 2016.
Nhận xét của thầy cô
Điểm
mmm
………………………………………………………………………………………………………………………………
m
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

A. KIỂM TRA ĐỌC
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (6 điểm): GV cho học sinh bốc thăm đọc các bài
PHẦN I : KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (5 điểm)
Bài đọc “Chuyện quả bầu” (TV2 – Tập 2-tr 116). Mỗi học sinh đọc khoảng 50 tiếng/phút.
II. Đọc hiểu (5 điểm, thời gian 30 phút): Học sinh đọc thầm bài “Kho báu” SGK Tiếng
Việt tập 2 trang 83.
Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X (vào ô trống) trước các ý đúng trong các câu trả
lời dưới đây:
1. Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì?
Ruộng nhà có đất rất tốt.
Ruộng nhà có một kho báu.
Ruộng nhà lúa bội thu.
2. Theo lời cha, hai người con đã làm gì?
Họ đào bới cả đám ruộng để tìm kho báu.
Tìm kho báu không thấy, họ đành trồng lúa.
Cả hai câu trên đều đúng.
3. Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu?
Vì đất của hai anh em luôn luôn tốt.
Vì họ đào bới tìm kho báu nên vô tình đã làm đất kĩ.
Vì hai em giỏi nghề nông.
4. Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?
Đừng mơ tưởng kho báu.


Cần cù lao động sẽ tạo ra của cải.
Cả hai câu trên đều đúng.
5. Câu nào dưới đây trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?”
Đến vụ lúa, họ cấy lúa.
Hai người con đào bới cả đám ruộng để tìm kho báu.

Nhờ làm đất kĩ nên vụ ấy lúa bội thu.
PHẦN II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả. Nghe - Viết (4 điểm, thời gian 15 phút)
Bài: “Cây đa quê hương” viết từ: “Chiều chiều…ruộng đồng yên lặng”

*Bài tập (1 điểm) Điền l hay n vào chỗ chấm
…ức nở
nứt ….ẻ
…o lắng
trời …..ắng
II. Tập làm văn: (5 điểm, thời gian 25 phút)
Viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu nói về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dì,
…) dựa theo các câu hỏi gợi ý sau:
Câu hỏi gợi ý:
a) Bố (mẹ, chú, dì…..) của em tên là gì? Làm nghề gì?
b) Hằng ngày, bố (mẹ, chú, dì…..) làm những việc gì?
c) Những việc ấy có ích như thế nào?
d) Tình cảm của em đối với bố (mẹ, chú, dì…..) như thế nào?HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
PHẦN I. BÀI KIỂM TRA ĐỌC:
I. Đọc thành tiếng: (5 điểm)
tốc độ đọc 50 tiếng/phút
II. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm) - 30 phút
Mỗi câu khoanh đúng cho 1 điểm.
Câu 1
Ruộng nhà có một kho báu.
Câu 4

Cả hai câu trên đều đúng.
Câu 2
Cả hai câu trên đều đúng.
Câu 5
Hai người con đào bới cả
đám ruộng để tìm kho báu.
Câu 3
Vì họ đào bới tìm kho báu nên vô tình
đã làm đất kĩ.
PHẦN II. BÀI KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả (5điểm) (SGK TV tập 2 trang 93)
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp: 5
điểm.
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh;
không viết hoa đúng quy định), trừ 0,5 điểm.
- Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao - khoảng cách - kiểu
chữ: tùy theo mức độ để trừ điểm toàn bài.
*Bài tập âm vần mỗi từ đúng cho 0,25 điẻm
II. Tập làm văn (5 điểm)
+ 4,5 - 5,0 đ: Bài viết mạch lạc, đủ ý, liên kết, lời lẽ chân thực, tự nhiên, không
sai lỗi chính tả.
+ 3,5 - 4,0 đ: Bài viết mạch lạc, đủ ý, liên kết, lời lẽ chân thực, tự nhiên, không
sai quá 2 lỗi chính tả , ngữ pháp, dùng từ.
+ Điểm dưới 3,5 điểm: Tùy theo bài cụ thể để cho điểm.×