Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

De on thi dai hoc ( ng 10 -4-08 cua Van THD HP)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.14 KB, 1 trang )

































 !"#$

#%&

'(

#)

$#$

#'$

*&

*$)"+,
-
"+%(!

#.

.

$%&

"+)/!"0
1 2
3/4
1 5 6
2
2 2

3x + 2 3 4
2) y = 3)
2x - 3 1
x 4 2 2 1 x 5
4) y = 5) 6) y =
2 1 3 2 3 1
x x
y
x
x x x
y
x x x
- +
=
+
- + + + -
=
+ - -
$

('.'$

*&


2
4 4
1
x x
y

x
- +
=
-
+.

(%&

'(

7$

83
3 '$

.*$

'$

*&

0
2) ,

$9$

.%&

'(


'$

*&

:(!

"7);

"'<.=*&

"+'(!

#)

$>',?"+ 

"'
2
4 4 ( 1)x x k x- + = -
3) ,

$9$

.%&

'(

#)

$'$


*&

%$
-
#'.:(!

"7);

"'<.=*&

"+'(!

∈8@AπB#)

$
>',?"+ 

"'
2
cos 4cos 4 (cos 1)x x k x- + = -
0
$

(6
3C$

#%(

"''<.*&


"+'(!

#)

$>',?"+ 

"'
4 4
4
4 4 6x x m x x m+ + + + + =
0
3($

(>',?"+ 

"'
2
cos2 1 sin 2 sin cosx x x x+ - = +
$

(D
3

"'"+)/!"'$

#)

$'$


*&


3 2
2
3 3 1
( )
2 1
x x x
f x
x x
+ + -
=
+ +
E:(!

 F

"+
1
(1)
3
F =
3

"'

#'>';"
ln5
ln3

2 3
x x
dx
I
e e
-
=
+ -
ò
$

(G
3 ."+='$( (!

"
10
1 2
( )
3 3
x+
'$

"'%$',

#
2 9 10
0 1 2 9 10
... ,( R)
k
a a x a x a x a x a+ + + + + Î

$
-
/

'!

*&


k
a
7?

""';

8@H=H@
3&

%&

"#$

"'*$

=')9,

##.

I"+,?


(J ."+"+$

/E#;

"#,

6"+,?

(7$

"'(!


9)

?

%(

$%(!

E"+,?

(?

%(

$%(!

E#.


"D"+,?

(',?

"+ ,

#$

(%&

"0.

(#.

:$.
"'(!)#$

#'>';"#&"+
$

(K
3  ."+F

>'F

"+.

$%&


1/#'.'$(%(!

8A@39$

88KAD30L(!

>',?"+
 

"'%,?

"+ .

"83(!

>1)

#9?

( )

#'.$

"'$

(%(!

9$

='.$


"+#$

#',


;#)

$83%!

"%(!

:F

"+G0
2)  ."+='&"++($"9?

('!

.

$%&

1/M#'.'

"'7F"+ )

%,

"+

1 1 1
.ABC A B C

9?

(
1
(0; 3;0), (4;0;0), (0;3;0), (4;0;4)A B C B-
0
a) 

.

$%&

#$

#%

"'
1 1
,A C
0L(!

>',?"+ 

"'F

#;


);9$

(!

>1)

#9?

(
F

>'F

"+
1 1
( )BCC B
b) .

(7$

 )"+%(!

#)

$
1 1
A B
0
c) L(!


>',?"+ 

"'F

>'F

"+83%(N)$'$(%(!

E9$

*."'*."+9?

(
1
BC
0F

>'F

"+83#F

%,?

"+'F

"+
1 1
AC
$


(%(!

0

"'%&

O$

(%.$

"

×